Byla Iv-1731-484/2011

2Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, susipažinusi su Druskininkų savivaldybės skundu,

Nustatė

4Druskininkų savivaldybė 2010-12-30 paštu išsiuntė skundą, kuriame prašo: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2010-11-17 patikrinimo akto nuostatas, kad Druskininkų savivaldybė, vykdydama Druskininkų savivaldybės 2009 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonę „Finansinė parama miško savininkams, naudotojams ir valdytojams, įgyvendinantiems medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencijos priemones ir kartografinės bei kitos medžiagos, reikalingos medžioklės plotų vienetų sudarymo ir ribų pakeitimo projektams parengti įsigijimui“ 2 100 Lt programos lėšų panaudojo ne pagal paskirtį, t.y. kaip nurodoma akte „lėšos skirtos medžioklės klubui „Raigardas“ ne pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimus; 2) panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2010-12-07 raštą Nr. (9-2)-D8-11439 „Dėl savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, panaudotų pažeidžiant teisės aktus, išieškojimo“.

5Skundą atsisakytina priimti.

6Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 3 straipsnio 1 dalimi, administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Remiantis ABTĮ 5 straipsnio 1 dalies nuostata, kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtinta, jog teismas imasi nagrinėti administracinę bylą pagal asmens arba jo atstovo, kuris kreipiasi, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, skundą ar prašymą. Šių teisės normų sisteminė analizė leidžia teigti, kad į administracinį teismą asmuo turi teisė kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje.

7Bylos dokumentais nustatyta, kad pareiškėja ginčija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2010-11-17 patikrinimo aktą (toliau – Patikrinimo aktas), kuriame konstatuota, kad Druskininkų savivaldybė, vykdydama Druskininkų savivaldybės 2009 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonę „Finansinė parama miško savininkams, naudotojams ir valdytojams, įgyvendinantiems medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencijos priemones ir kartografinės bei kitos medžiagos, reikalingos medžioklės plotų vienetų sudarymo ir ribų pakeitimo projektams parengti įsigijimui“ dalį programos lėšų panaudojo ne pagal paskirtį, ir Aplinkos ministerijos 2010-12-07 raštą Nr. (9-2)-D8-11439 „Dėl savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, panaudotų pažeidžiant teisės aktus, išieškojimo“.

8Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento nuostatų 8.35 punktą viena iš atliekamų šio departamento funkcijų - kontroliuoti, ar tikslingai naudojamos savivaldybių aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšos. Šią funkciją minėta institucija vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-12-28 įsakymu Nr. D1-637, kuriuo patvirtintos Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – SAARP) lėšų panaudojimo patikrinimo rekomendacijomis (toliau – Rekomendacijos).

9Rekomendacijų 8 punkte nustatyta, kad Aplinkos ministerija, gavusi lėšų panaudojimo patikrinimo aktą, įvertina nustatytus pažeidimus, prireikus paprašo savivaldybes papildomos informacijos ir ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo akto gavimo kreipiasi į Valstybinę mokesčių inspekciją dėl SAARP lėšų, panaudotų pažeidžiant SAARP įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių SAARP lėšų panaudojimą, nuostatas, išieškojimo.

10Pagal Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 4 straipsnio 4 dalį specialiosios programos lėšas, panaudotas nenumatytiems šiame Įstatyme tikslams, Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos teikimu Valstybinė mokesčių inspekcija pasiūlo savivaldybėms per tris mėnesius pervesti į Valstybės iždo sąskaitą, kurioje kaupiamos Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos. Jeigu savivaldybės Valstybinės mokesčių inspekcijos pasiūlyme nurodytu laiku neperveda lėšų, Valstybinė mokesčių inspekcija priima sprendimą šias lėšas išieškoti ne ginčo tvarka.

11Įvertinus nurodytą teisinį reglamentavimą, teismas daro išvadą, kad patikrinimo aktas ir Aplinkos ministerijos kreipimasis į Valstybinę mokesčių inspekciją yra administracinės procedūros iki Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimo išieškoti lėšas iš savivaldybės ne ginčo tvarka priėmimo dalis, t.y. procedūriniai dokumentai, kurių apskundimo tvarkos teisės aktai nenumato.

12Dėl išdėstytų aplinkybių teismas daro išvadą, kad ginčijami patikrinimo aktas ir Aplinkos ministerijos 2010-12-07 raštas pareiškėjai sukelia procedūrinio, o ne materialaus pobūdžio teisines pasekmes. Taigi ginčijami dokumentai savaime nedaro įtakos pareiškėjos teisėms ir pareigoms, o jais tik pradedama vykdyti procedūra dėl lėšų išieškojimo. Todėl visos faktinės aplinkybės, susijusios su patikrinimo atlikimu, patikrinimo metu nustatytomis aplinkybėmis, gali būti vertinamos ginčijant Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimą išieškoti lėšas ne ginčo tvarka. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, daroma išvada, kad pareiškėjos ginčijami dokumentai nepažeidžia ir negali pažeisti tų pareiškėjos teisių ar įstatymų saugomų interesų, kurių teisminę gynybą garantuoja ABTĮ 5 straipsnio 1 dalis. Todėl Druskininkų savivaldybės skundą atsisakytina priimti kaip nenagrinėtiną teismų (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.).

13Teisėja, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu,

Nutarė

15atsisakyti priimti Druskininkų savivaldybės skundą, kaip nenagrinėtiną teismų.

16Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjai.

17Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai