Byla 2-48-758/2014
Dėl įsiskolinimo pagal vartojimo kredito sutartį, delspinigių, palūkanų priteisimo iš atsakovės J. G., -

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Gintautas Būga

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB “SNORO lizingas“ ieškinį dėl įsiskolinimo pagal vartojimo kredito sutartį, delspinigių, palūkanų priteisimo iš atsakovės J. G., -

Nustatė

32008 m. gruodžio 23 d. tarp ieškovo UAB „SNORO lizingas“ ir atsakovės J. G. buvo pasirašyta išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartis Nr. UAA81223ATPA, pagal kurią UAB „SNORO lizingas“ suteikė atsakovei paskolą prekei įsigyti. Atsakovė įsipareigojo už šią paskolą mokėti eilines įmokas ir kitus mokėjimus UAB „SNORO lizingas“ pagal sutartyje nurodytą mokėjimo grafiką. Savo duotų įsipareigojimų lizingo kompanijai atsakovė nevykdė, todėl ieškovas išsiuntė atsakovei pretenzijas dėl susidariusios skolos atlyginimo, tačiau atsakovė ir toliau įsipareigojimų nevykdė.

4Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti 56,49 Lt pagal sutartį mokėtinų įmokų ir 50,96 Lt delspinigių, 5 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas iš atsakovės bei priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį.

5Atsakovei J. G. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos CPK 130 str. numatytu būdu 2013 m. lapkričio 26 d.

6Atsakovė, gavusi procesinius dokumentus, per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

7Ieškinys tenkintinas dalinai.

8Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.).

9Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas dalinai.

10Atsiliepimo nepateikimas rodo, kad atsakovė pareikštam ieškiniui neprieštarauja.

11Iš rašytinių įrodymų nustatyta, kad UAB „SNORO lizingas“ su atsakove J. G. 2008 m. gruodžio 23 d. sudarė išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartį Nr. UAA81223ATPS. Atsakovė gavo paskolą prekei įsigyti ir įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas pagal sutartyje nustatytą grafiką, tačiau įsipareigojimų nesilaikė, įmokas mokėjo ne pagal šalių sudarytą mokėjimo grafiką, o nuo 2009 m. birželio 16 d. įmokų nemokėjo, liko skolinga ieškovui 56,49 Lt mokėtinų įmokų. Ieškovas savo iniciatyva perskaičiavo delspinigius už 182 dienas, laišku 2009 m. rugpjūčio 10 d. išsiuntė atsakovei pretenziją, tačiau atsakovė savo įsipareigojimų neįvykdė. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti mokėtinas įmokas, delspinigius, bylinėjimosi išlaidas.

12Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.38, 6.59, 6.200, 6.205 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais, vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama. Šalys privalo sutartis vykdyti tinkamai, sutarties nevykdymu laikomas įvykdymo termino praleidimas. Atsakovė pažeidė šių straipsnių nuostatas, netinkamai vykdė sutartyje numatytas sąlygas, praleido terminą (Lietuvos Respublikos CK 6.53 str. 1 d., 6.63 str. 1 d., 1 p., 2 p.), todėl, atsiradus atsakovės atžvilgiu sutartinei civilinei atsakomybei (Lietuvos Respublikos CK 6.245 str. 3 d.), ieškovo teisės turi būti apgintos Lietuvos Respublikos CK 1.138 str. 6 p. tvarka, priteisiant įsiskolinimo sumą teismine tvarka, todėl iš atsakovės priteistina 56,49 Lt mokėtinų įmokų suma.

13Ieškovas prašo priteisti 50,96 Lt delspinigius už 182 dienas už sutarties nevykdymą laiku, skaičiuojamus pagal 0,5 % dienos normą, delspinigių dydį grindžia sutarties nuostatomis.

14Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. numato, jei netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mežesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo vykdymo, sumą.

15Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose bylose dėl netesybų dydžio yra aiškiai pasisakęs: „Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Pažymėtina, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 str. 3 d.). Dėl to kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vieningą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007 ir kt.)“.

16Ieškovo prašomas priteisti po 0,5 % delspinigių dydis už kiekvieną praleistą mokėti dieną yra neprotingas ir aiškiai per didelis, nes sudaro 182,5 % metinių delspinigių. Be to ieškovas yra finansines paslaugas teikianti įmonė, atsakovė yra fizinis asmuo, t.y. vartotojas, kuris sudarant sutartį, t.y. prisijungdamas prie standartinių sutarties sąlygų negalėjo įtakoti (derėtis dėl) delspinigių dydžio, todėl delspinigių dydis mažintinas Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. pagrindu iki 0,1 % už kiekvieną praleistą mokėti dieną. Tai sudaro 36,5 % metinių delspinigių, ir šis delspinigių dydis tikrai nebus mažesnis už minimalius kreditoriaus (ieškovo) patirtus nuostolius. Taigi iš atsakovės priteistina 10,28 Lt delspinigių suma (56,49 Lt ? 0,1 % ? 182 dienos = 10,28 Lt).

17Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl pagal Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d., iš atsakovo priteistinos 5 % dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą 66,77 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013 m. lapkričio 15 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Remiantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., ieškovui iš atsakovės priteistina bylinėjimosi išlaidų dalis, proporcinga priteistai sumai. Teismas patenkino 62,14 % (100 % ?66,77 Lt : 107,45 Lt = 62,14 %) ieškovo reikalavimų. Ieškovas, pateikdamas ieškinį, sumokėjo 72,00 Lt žyminio mokesčio, todėl iš atsakovės priteistina 44,74 Lt žyminio mokesčio dalis.

19Pašto išlaidos byloje sudaro 12,30 Lt. Jos paskirstytinos analogiškai, ir priteistinos į valstybės biudžetą iš šalių. Tačiau paskirstytų išlaidų dydis sudaro mažesnę nei Lietuvos Respublikos CPK 96 str. 6 d. ir 2011 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 nustatytą 10,00 Lt sumą, todėl šios išlaidos nepriteistinos.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 246 str.2 d., 285 – 287 str. str.,-

Nutarė

21Ieškovo UAB „SNORO lizingas“ ieškinį tenkinti dalinai.

22Priteisti iš atsakovės J. G., a.k. ( - ) 56,49 Lt (penkiasdešimt šešis Lt 49 ct) mokėtinų įmokų, 10,28 Lt (dešimt Lt 28 ct) delspinigių, 5 % metinių palūkanų už priteistą 66,77 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013 m. lapkričio 15 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 44,74 Lt (keturiasdešimt keturis Lt 74 ct) bylinėjimosi išlaidų UAB “SNORO lizingas”, į.k. 124926897, naudai.

23Sprendimas už akių atsakovės J. G. apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas, tačiau atsakovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo turi teisę paduoti teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data ir duomenys apie žyminio mokesčio sumokėjimą.

24Ieškovas UAB „SNORO lizingas“ per 30 dienų šį sprendimą gali skųsti Panevėžio apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Gintautas Būga... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. 2008 m. gruodžio 23 d. tarp ieškovo UAB „SNORO lizingas“ ir atsakovės J.... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti 56,49 Lt pagal sutartį... 5. Atsakovei J. G. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos... 6. Atsakovė, gavusi procesinius dokumentus, per teismo nustatytą terminą... 7. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 8. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 9. Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų... 10. Atsiliepimo nepateikimas rodo, kad atsakovė pareikštam ieškiniui... 11. Iš rašytinių įrodymų nustatyta, kad UAB „SNORO lizingas“ su atsakove... 12. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.38, 6.59, 6.200, 6.205 str. prievolės... 13. Ieškovas prašo priteisti 50,96 Lt delspinigius už 182 dienas už sutarties... 14. Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. numato, jei netesybos (bauda,... 15. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose... 16. Ieškovo prašomas priteisti po 0,5 % delspinigių dydis už kiekvieną... 17. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo... 18. Remiantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., ieškovui iš atsakovės... 19. Pašto išlaidos byloje sudaro 12,30 Lt. Jos paskirstytinos analogiškai, ir... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 246 str.2 d., 285 – 287 str.... 21. Ieškovo UAB „SNORO lizingas“ ieškinį tenkinti dalinai.... 22. Priteisti iš atsakovės J. G., a.k. ( - ) 56,49 Lt (penkiasdešimt šešis Lt... 23. Sprendimas už akių atsakovės J. G. apeliacine ir kasacine tvarka... 24. Ieškovas UAB „SNORO lizingas“ per 30 dienų šį sprendimą gali skųsti...