Byla Ik-3642-121/2010
Dėl sprendimo dalies panaikinimo, tretieji suinteresuoti asmenys – T. P., Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Aplinkos ministerijos Valstybinė miškų tarnyba

2Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Raimondo Blauzdžiaus, Nijolės Šidagienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Mildos Vainienės, sekretoriaujant Silvijai Krivickaitei, dalyvaujant pareiškėjo atstovei Daliai Kindurytei, atsakovės atstovei Daliai Maleckaitei, trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovėms Linai Mikuckienei ir Daivai Brazauskienei, trečiajam suinteresuotam asmeniui T. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro pareiškimą atsakovei Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl sprendimo dalies panaikinimo, tretieji suinteresuoti asmenys – T. P., Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Aplinkos ministerijos Valstybinė miškų tarnyba.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5pareiškėjas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras (toliau-Prokuroras) kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Vilniaus apskrities viršininko (toliau-VAV) 2007-06-26 sprendimo Nr. 2.5-41-25635 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę (mišką) kaimo vietovėje pilietei T. P. (toliau-Sprendimas) dalį dėl nuosavybės teisių atkūrimo, grąžinant natūra 0,52 ha ploto valstybinės reikšmės miško žemę, patenkančią į 5,05 ha miškų ūkio paskirties žemes sklypą (kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ) kaime, Zujūnų seniūnijoje, Vilniaus rajone.

6Paaiškina, kad Vilniaus apygardos prokuratūroje (toliau-Prokuratūra) 2010-08-13 buvo gautas Valstybinės įmonės Vilniaus miškų urėdija (toliau-Urėdija) 2010-08-12 raštas Nr. 1-1250, kuriuo buvo prašoma ginti viešąjį interesą dėl valstybinių miškų statuso pažeidimo. Atlikus tyrimą dėl galimo viešojo intereso pažeidimo, nustatyta, kad skundžiamu Sprendimu T. P. buvo atkurtos nuosavybės teisės į jai tenkančią buvusio savininko V. Z. iki nacionalizacijos nuosavybės teisėmis valdytą nekilnojamąjį turtą - 6, 00 ha žemės, buvusios ( - ) kaime, Zujūnų seniūnijoje, Vilniaus rajone, Vilniaus apskrityje, grąžinant natūra 0,95 ha žemės sklypą žemės ūkio paskirčiai, 5,05 ha žemės sklypą miškų ūkio paskirčiai. Nekilnojamojo turto registre Sprendimo pagrindu buvo įregistruota T. P. nuosavybės teisė į 5,05 ha ploto miškų ūkio pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties žemės sklypą ( - ) k., Vilniaus rajone, kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ). Pagal Aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos (toliau-Miškų tarnyba) pateiktus dokumentus (2010-08-25 pažymą apie grafinius Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis, Valstybinės reikšmės miškų plotų schemos fragmentą Nr. P1008-21925, 2010-08-25 pažymą apie tekstinius Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis taksacinius rodiklius Nr. ( - ), Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų 2010-08-24 patikrinimo aktą Nr. 484) ginčo žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ), yra 0,52 ha valstybinės reikšmės miško plotas. Miškų tarnyba 2010-08-30 rašte Nr. 1424 nurodė, kad ( - ) girininkijos 122 kvartalo 20, 24 ir 25 sklypų plotas (0,52 ha), patenkantis į žemės sklypą Nr. ( - ), valstybinės reikšmės miškų plotams buvo priskirtas Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 1370 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo". Tokia situacija prieštarauja Konstitucijos 47 str., kuris numato, kad valstybinės reikšmės miškai išimtine nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, Žemės įstatymo (toliau-ŽĮ, redakcija aktuali nuo 2007-01-01 iki 2008-01-01) 6 str. 1 d. 4 punktui, 6 str. 2 daliai, Miškų įstatymo (toliau-MĮ, redakcija nuo 2006-05-31 iki 2008-01-01) 4 str. 4 d. 6 punktui. Pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau-Atkūrimo įstatymas, redakcija, aktuali nuo 2006-11-21 iki 2009-05-26) 6 str., 13 str. 1 punktą miškai, kurie yra priskirti valstybinės reikšmės miškams iš piliečių, turinčių teise, į nuosavybės teisių atkūrimą, išperkami valstybės, ir už juos valstybė atlygina pagal šio įstatymo 16 straipsnį. Pareiškėjo teigimu, minėtų teisės normų pagrindu galima konstatuoti, jog Sprendimo dalis, kuria buvo atkurtos nuosavybės teisės į 0,52 ha žemės sklypą miškų ūkio paskirčiai, esantį ( - ) kaime. Zujūnų seniūnijoje, Vilniaus rajone, į kurį patenka 0,52 ha valstybinės reikšmės miško plotas, yra prieštaraujanti aukštesnės galios teisės aktams, todėl naikintina.

7Pareiškėjas savo teisę kreiptis į teismą grindžia Prokuratūros įstatymo (toliau-PĮ) 19 straipsnyje įtvirtinta prokuroro pareiga ginti viešąjį interesą. Įvertinus susiklosčiusią teisinę praktiką, imperatyvių teisės normų pažeidimas nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą atkūrimo srityje turi esminės reikšmės valstybės ir visuomenės teisėms bei teisėtiems interesams, todėl tokių pažeidimų pašalinimas vertintinas kaip viešasis interesas. Be to, Seimo 2003-07-04 nutarimu ,,Dėl problemų, susijusių su nuosavybės teisių į žemę, mišką ir vandens telkinius atkūrimu, sprendimo" prokuratūra yra įpareigota ginant viešuosius interesus, imtis priemonių, kad priimti sprendimai dėl nuosavybės teisių į žemę, mišką ir vandens telkinius atkūrimo bei jų pagrindu sudaryti sandoriai įstatymų nustatyta tvarka būtų panaikinti. Miškai yra ypatingi nuosavybės teisės objektai, nes miškų tinkamas naudojimas ir apsauga yra žmogaus egzistavimo, žmogaus ir visuomenės išlikimo bei raidos sąlyga, tautos gerovės pagrindas. Pagal Konstituciją natūrali gamtinė aplinka, gyvūnija ir augalija, atskiri gamtos objektai, taip pat ypač vertingos vietovės yra visuotinę reikšmę turinčios nacionalinės vertybės; jų apsauga bei gamtos išteklių racionalaus naudojimo ir gausinimo užtikrinimas - tai viešasis interesas, kurį garantuoti yra valstybės konstitucinė priedermė (Konstitucinio Teismo (KT) 2005-05-13, 2006-03-14 nutarimai).

8Atkūrimo įstatymo 19 str. 1 dalis numato, kad sprendimai dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo gali būti apskųsti teismui per 30 dienų nuo šių sprendimų įteikimo piliečiams dienos. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau-ABTĮ) 33 str. nustatyta, jog skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo. Administracinių teismų praktikoje prokurorui, kaip viešąjį interesą ginančiam subjektui, termino kreiptis į teismą dėl sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo panaikinimo pradžia skaičiuojama nuo tada. kai jis gavo pakankamai duomenų, kad pažeistas viešasis interesas, ar nuo tada kai tokie duomenys turėjo ir galėjo būti surinkti, priklausomai nuo to, kuris momentas atsiranda anksčiau (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) adm.bylos Nr. A146-335-2008; Al7-742/2007, AS-660/2007, A7-585/2005) (b.l.27-29).

9Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) atsiliepimu pareiškėjo skundą prašo atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškina, kad skundžiamu Sprendimu T. P. buvo atkurtos nuosavybės teisės į jai tenkančią buvusio savininko V. Z. iki nacionalizacijos nuosavybės teisėmis valdytą nekilnojamąjį turtą - 6,00 ha žemės, buvusios ( - ) kaime, Zujūnų seniūnijoje, Vilniaus rajone, Vilniaus apskrityje, grąžinant natūra inter alia 5,05 ha žemės sklypą miškų ūkio paskirčiai. Nekilnojamojo turto registre įregistruota T. P. nuosavybės teisė į 5,05 ha ploto miškų ūkio pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties žemės sklypą, esantį ( - ) kaime, Vilniaus rajone, Vilniaus apskrityje, kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ). Atsakovė remiasi Sprendimo priėmimo metu galiojusio MĮ 4 str. 4 d. 6 punktu, Atkūrimo įstatymo 6 str. 2 dalimi, 13 str. 1 d. 1 punktu bei Aplinkos ministro 2005-10-06 įsakymu Nr. D1-483 patvirtinto Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašo (toliau-Aplinkos ministro Aprašas) (galiojo iki 2008-02-10), kurio 9.3 punkte buvo nustatyta, kad valstybinės reikšmės miškų plotų schemos gali būti tikslinamos, kai apskričių viršininkai kreipiasi dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų patikslinimo, pateikdami informaciją apie valstybinės reikšmės miškams priskirtuose plotuose pageidaujamas grąžinti natūra turėtas nuosavybės teise miško valdas (išskyrus miškus, esančius valstybiniuose rezervatuose, valstybinių parkų rezervatuose ir rezervacinėse apyribėse, Kuršių nerijos nacionaliniame parke, miestų miškus, miško parkus, valstybinius miško medelynus ir sėklines plantacijas, miškų mokslinio tyrimo ir mokymo bei selekcinės sėklininkystės objektų miškų, valstybinius miškus 7 km pločio juostoje nuo Baltijos jūros iki Kuršių marių). Vyriausybės 2007-12-19 nutarimu Nr. 1369 patvirtinto Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašo (toliau-Vyriausybės Aprašas) 13.4 punkte nustatyta, kad valstybinės reikšmės miškų plotų schemos tikslinamos, kai NŽT kreipiasi dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų patikslinimo, pateikdama pagrindžiančius dokumentus apie valstybinės reikšmės miškams priskirtuose plotuose pageidaujamas grąžinti natūra turėtas nuosavybės teise miško valdas (išskyrus Atkūrimo įstatymo 13 str. 1 d. 2-6 punktuose nustatytus atvejus). Atsižvelgus į tai, kad ginčijamas žemės sklypas (kadastro Nr. ( - )) nepatenka į Atkūrimo įstatymo 13 str. 1 d. 2-6 punktuose nustatytas išimtis ir į tai, kad šis žemės sklypas pretendentei T. P. buvo grąžintas natūra, valstybinės reikšmės miškų plotų schemos turi būti tikslinamos, išjungiant 0,52 ha miško plotą iš valstybinės reikšmės miškų plotų. Iš tokio reglamentavimo matyti, kad galimas valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimas, gavus NŽT pateiktą informaciją apie valstybinės reikšmės miškams priskirtuose plotuose pageidaujamas grąžinti natūra turėtas nuosavybės teise miško valdas, buvo numatytas ir Aplinkos ministro Aprašo 9.3 punkte ir šiuo metu galiojančio Vyriausybės Aprašo 13.4 punkte, todėl, analizuojant šiuos norminius teisės aktus, darytina išvada, kad tinkamų minėtų teisės aktų vykdymo atveju tapo negalima tokia situacija, kai numatytas grąžinti natūra miškas (išskyrus Atkūrimo įstatymo 13 str. 1 d. 2-6 punktuose nustatytus atvejus) galėtų būti pasiūlytas priskirti valstybinės reikšmės miškų plotams. Priešingai, NŽT pateikus pagrindžiančius dokumentus apie valstybinės reikšmės miškams priskirtuose plotuose pageidaujamas grąžinti natūra turėtas nuosavybės teise miško valdas, numatytas valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimas, išimant miško plotus, į kuriuos bus atkuriamos nuosavybės teisės natūra, iš valstybinės reikšmės miškų plotų. Atsakovė, išnagrinėjusi Prokuroro skundo motyvus, daro išvadą, kad Sprendimo panaikinimas nesukels siekiamų teisinių pasekmių. Vyriausybės Aprašo 13.4 punkte numatytas valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimas atsižvelgiant į pageidaujamas grąžinti natūra turėtas nuosavybės teise miško valdas. Šiuo atveju nuosavybės teisės pretendentei T. P. jau atkurtos. Atkūrimo įstatymo 1 straipsnis deklaruoja nuosavybės teisių atkūrimo tęstinumo pripažinimą bei atkūrimo tvarką ir sąlygas įvertinant susiformavusius objektyvius visuomeninius turtinius santykius. Teismo sprendimu panaikinus Sprendimą, o po to patikslinus valstybinės reikšmės miškų schemas, vėl būtų vykdomas nuosavybės teisių atkūrimas T. P. į šiuo metu ginčijamą miško plotą, todėl toks teismo sprendimas nepašalintų atitinkamų materialinių teisinių padarinių, neleistų apginti viešojo intereso, taip pat sukurtų nestabilumą susiformavusiuose teisiniuose santykiuose (LVAT adm. byla Nr. A822-65-09). Pareiškėjas remiasi Miškų tarnybos 2010-08-25 pažyma Nr. ( - ), kurioje nurodoma, kad žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ), Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre yra registruotas 0,52 ha valstybinės reikšmės miškų plotas. Taigi, pareiškėjas konstatuoja, kad iš ginčijamo sklypo tik dalis yra valstybinės reikšmės miško ploto. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad VĮ Registrų centro 2010-09-29 pažymoje nurodoma, jog žemės sklypas kadastro Nr. ( - ) suformuotas atliekant preliminarius matavimus. Pareiškėjas, ginčydamas dalį žemės sklypo nenurodo konkrečios buvimo vietos, todėl skundo tenkinimo atveju sprendimo įvykdyti nebus galimybės. Pareiškėjas ginčydamas privačiam asmeniui priklausančio žemės sklypo nuosavybę, turėjo konkrečiai suformuluoti reikalavimus ir nurodyti tikslias ginčo objekto ribas (pateikti VĮ Registrų centro įregistruotą ginčijamo žemės sklypo geodezinių matavimų bylą) (b.l.104-107).

10Tretysis suinteresuotas asmuo T. P. atsiliepimu pareiškė, kad ne dėl jos kaltės atgauto nuosavybėn 5,05 ha ploto sklypo ribos užima 0,52 ha valstybinės reikšmės miško plotą. T. P. prašo kompensuoti jai 0,52 ha žemės sklypą lygiaverčiu sklypu ( - ) k., Vilniaus r. sav. (b.l.110).

11Pareiškėjo atstovė, bylą nagrinėjant teisme, prašymą palaikė, papildomai paaiškino, jog Prokuratūra 2010-08-18 raštu pasiūlė išspręsti klausimą dėl kreipimosi į atitinkamas institucijas, kad būtų pakoreguota miškų schema ginčo sklypo dalyje, tačiau aiškaus atsakymo negauta.

12Atsakovės atstovė skundą prašė atmesti atsiliepimo argumentais, papildomai paaiškino, kad šiuo metu rengiama medžiaga kreiptis į Tarnybą, kad miško scehma ginčo sklypo dalyje būtų pakoreguota ir 0,52 ha valstybinio miško būtų pripažinta kitos paskirties. Atstovė atsisakė nuo skundo argumentų, neva neaiški konkreti 0,52 ha valstybinio miško buvimo vieta, nepateikta VĮ Registrų centro įregistruota ginčijamo žemės sklypo geodezinių matavimų byla.

13Ministerijos bei Tarnybos atstovės palaikė prašymą, paaiškino, jog valstybinio miško schemų tikslinimo procedūra užima nuo vienerių iki dviejų metų. Be to, skundžiamas sprendimas priimtas, kai ši nuostata nebuvo įvesta.

14Tretysis suinteresuotas asmuo T. P. prašymo tenkinimui iš esmės neprieštaravo.

15Prašymas tenkintinas. Faktinės bylos aplinkybės.

16Bylos rašytiniais įrodymais nustatyta, kad T. P. Vilniaus rajono Buivydiškių apylinkės agrarinės reformos tarnybai 1991-12-23 pateikė prašymą V. Z. vardu atkurti nuosavybės teises į 6,81 ha ploto žemės sklypą, ( - ) km., Buivydiškių apyl., Vilniaus r., kurį tuo metu valdė Vilniaus miškų urėdija (b.l.33).

17Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriuje 1998-06-23 buvo gautas T. P. prašymas (reg. Nr. 359) atkurti nuosavybės teisę į buvusio savininko V. A. Z. turėtą visą žemę ( - ) km., grąžinant žemę buvusioje vietoje (b.l.52).

18VAV 2007-06-26 priėmė sprendimą Nr. 2.5-41-25635 atkurti nuosavybės teises į T. P. tenkančią 6 ha žemės, grąžinant natūra 0,95 ha žemės sklypą (Nr.1797-1 0,70 ha; Nr.1797-2 0,25 ha) žemės ūkio paskirčiai (kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai); 5,05 ha žemės sklypą (Nr.1797-3) miškų ūkio paskirčiai (ekosistemų apsaugos draustinių miškai) (b.l.49).

19Prokuratūroje 2010-08-13 buvo gautas Urėdijos 2010-08-12 pareiškimas Nr. I-1250, kad buvo atliktas valstybinės reikšmės miškų ribų patikrinimas, kurio metu paaiškėjo, kad dalis valstybinės reikšmės miškų, kurių plotai patvirtinti Vyriausybės 1997-10-23 nutarimu Nr. 1154 ir perduoti Urėdijai Vyriausybės 2006-05-17 nutarimu Nr. 454, yra galimai neteisėtai pasisavinti. Urėdija kreipėsi į VĮ Registrų centrą, kuris 2010-07-21 raštu Nr. IN(12.5.1.15-22349) pranešė, kad kadastro žemėlapyje negali koreguoti žemės sklypų, kurių kadastro Nr. ( - ), ( - ), ( - ) ribų, nes jas pakoregavus, ploto paklaida taptų neleistina. ( - ) girininkijos 116 kvartalo 20, 24 ir 25 sklypų dalys 0,51 ha plote persidengia su privačiu sklypu, kurio kadastro Nr. ( - ). Žemės sklypas grąžintas natūra 2007-06-26 VAV sprendimu Nr.41-25635. Žemės sklypas Urėdijoje nederintas. Urėdija paprašė Prokuratūrą įvertinti aplinkybes dėl galimai neteisėto Urėdijos valstybinės reikšmės miškų pasisavinimo ir galimybės ginti viešąjį interesą (b.l.30-31).

20Prokuratūra 2010-08-18 raštu Nr. 1.10-9818 kreipėsi į NŽT nurodydama, kad, 2010-07-01 įsigaliojus Vyriausybės 2010-04-21 nutarimui Nr. 856, pagal Vyriausybės Aprašo 13.4. punktą egzistuoja galimybė tikslinti valstybinės reikšmės miškų schemas, kai NŽT kreipiasi dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų patikslinimo, pateikdama pagrindžiančius dokumentus apie valstybinės reikšmės miškams priskirtuose plotuose pageidaujamas grąžinti natūra turėtas nuosavybės teise žemės ar miško valdas (išskyrus Atkūrimo įstatymo 13 str. 1 d. 2-6 punktuose nustatytus atvejus). Tai reiškia, kad net teismo keliu visiškai ar iš dalies panaikinus sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo grąžinant natūra žemės sklypus (jų dalis) su valstybinės reikšmės mišku (šiuo atveju sklypus Nr. ( - ), ( - ), ( - )), iš naujo sprendžiant nuosavybės teisių į žemę atkūrimo klausimą egzistuotų teorinė galimybė pakartotinai atkurti nuosavybės teises į tuos pačius žemės sklypus (jų dalis), jeigu NŽT kreiptųsi į Aplinkos ministeriją dėl valstybinės reikšmės miškų schemų patikslinimo pagal Vyriausybės Aprašo 13.4. punktą. Todėl prokuratūra paprašė NŽT informuoti, ar NŽT Vyriausybės Aprašo 13.4. punkto pagrindu kreipsis į Aplinkos ministeriją dėl valstybinės reikšmės miškų schemų patikslinimo išbraukiant iš valstybinės reikšmės miškų plotų žemės sklypuose, kurių kadastriniai Nr. ( - ), ( - ), ( - ), įregistruotus valstybinės reikšmės miškus (b.l.20-21).

21NŽT į šį Prokuratūros prašymą atsakė 2010-09-28 raštu Nr. 4B-(8.2)-2546, kad neužtenka vien tik palyginus miškų sklypų ribas, pažymėtas skirtingo tikslumo ir mastelio kartografinėje medžiagoje (žemėlapiuose, planuose), neišnagrinėjus visos turimos informacijos (miško sklypų, kadastro duomenų bylų, paženklinimo aktų, abrisų ir kt.), daryti išvadą, kad dalis nuosavybės teise grąžinto miško paženklinta valstybinės reikšmės miškuose. NŽT pasiūlė Urėdijai kartu su besiribojančių miškų savininkais ir Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus specialistais išnagrinėti, ar dalis savininkų miško žemės sklypų patenka į valstybinės reikšmės miškų plotus. Be to, tik atlikus kadastrinius matavimus ir nustačius valstybinės reikšmės miško sklypų ir Prokuratūros rašte nurodytų piliečių nuosavybės teise grąžinto miško žemės sklypų tikslias ribas vietovėje, būtų galima nustatyti, ar šių žemės sklypų ribos persidengė. Ir tik nustačius pažeidimus reiktų kreiptis į prokuratūrą dėl viešojo intereso gynimo. Tik visiškai įsitikinus, jog persidengia savininkams privačių valdų ir valstybinės reikšmės miškų sklypų ribos, Vyriausybės Aprašo nustatyta tvarka Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius turėtų kreiptis į Aplinkos ministeriją dėl valstybinės reikšmės miškų plotų ir jų ribų tikslinimo (b.l.25-26).

22Prokuratūra 2010-08-18 raštu Nr. 1.10-9804 kreipėsi į VĮ Registrų centro Vilniaus filialą, prašydama pateikti dokumentų, kurių pagrindu Nekilnojamo turto registre buvo įregistruotas ginčo sklypas, taip pat visų buvusių ir esamų savininkų nuosavybės teisės bei kitos daiktinės teisės į juos, informaciją apie ginčo sklypo dabartinę vidutinę rinkos vertę (b.l.14).

23Prokuratūra 2010-08-18 raštu Nr. 10-9803 kreipėsi į Miškų tarnybą, prašydamas informuoti, ar į ginčo sklypą patenka valstybinės reikšmės miškai, kokie konkrečiai plotai, kada ir kokiu pagrindu šie miškai buvo priskirti valstybinės reikšmės miškams, paprašė atlikti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų patikrinimą vietoje, siekiant nustatyti, ar ginčo sklype įregistruoti miškai atitinka MĮ 2 str. miškui keliamus reikalavimus ir pateikti patikrinimo aktą, pateikti pažymas apie grafinius ir tekstinius LR miškų valstybės kadastro duomenis, ištraukas iš Valstybinės reikšmės miškų plotų schemos ir kitus turimus įrodymus, patvirtinančius valstybinės reikšmės miškų buvimo faktą ginčo sklype, pateikti duomenis apie ginčo sklype esančių miškų, įskaitant valstybinės reikšmės miškus, įtraukimą į valstybinę miškų apskaitą (inventorizavimo datas) (b.l.16).

24Miškų tarnyba į Prokuratūros prašymą atsakė 2010-08-30 raštu Nr. 1424, kad ( - ) girininkijos 122 kvartalo 20, 24 ir 25 sklypų plotas (0,52 ha) patenkantis į žemės sklypą Nr. ( - ), VAV 2007-06-26 sprendimo Nr. 2.5-41-25635 priėmimo metu valstybinės reikšmės miškų plotams buvo priskirtas Vyriausybės 2004-11-03 nutarimu Nr. 1370 (b.l.41). Miškų tarnyba prie atsakymo pridėjo tai patvirtinančius dokumentus:

251) 2010-08-25 pažymą apie tekstinius Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis taksaciniai rodikliai Nr. ( - ) (b.l.43), pagal kurią žemės sklype Nr. ( - ), Buivydiškėse, kurio bendras plotas 5,05 ha, LR miškų valstybės kadastre yra registruotas 0,52 ha valstybinės reikšmės miškų plotas;

262) 2010-08-25 pažymą apie grafinius Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis (valstybinės reikšmės miškų plotų schemos fragmentas Nr. P1008-21925, b.l.42), pagal kurią į žemės sklypą Nr. ( - ), Buivydiškių k.v., patenka valstybinės reikšmės miškų dalis;

273) Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų 2010-08-24 patikrinimo aktą Nr. 484 (b.l.44, 45, 46), kuriuo konstatuota, kad Vilniaus miškų urėdijos ( - ) girininkijos 115 kvartalo 17 taksacinis sklypas ir 116 kvartalo 20, 53-25 taksaciniai sklypai atitinka MĮ 2 str. nustatytus miškui keliamus reikalavimus.

28Dėl pareiškėjo teisės kreiptis į teismą bei prašymo pateikimo terminų.

29Prokuratūros įstatymo 19 straipsnyje yra įtvirtinta prokuroro pareiga ginti viešąjį interesą. Teismas, įvertinęs, kad imperatyvių teisės normų pažeidimas nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą atkūrimo srityje turi esminės reikšmės valstybės ir visuomenės teisėms bei teisėtiems interesams, taip pat Seimo 2003-07-04 nutarimo ,,Dėl problemų, susijusių su nuosavybės teisių į žemę, mišką ir vandens telkinius atkūrimu, sprendimo" nuostatas, pagal kurias prokuratūra yra įpareigota ginant viešąjį interesą, imtis priemonių, kad priimti sprendimai dėl nuosavybės teisių į žemę, mišką ir vandens telkinius atkūrimo bei jų pagrindu sudaryti sandoriai įstatymų nustatyta tvarka būtų panaikinti; atsižvelgęs į tai, jog miškai yra ypatingi nuosavybės teisės objektai, miškų tinkamas naudojimas ir apsauga yra žmogaus egzistavimo, žmogaus ir visuomenės išlikimo bei raidos sąlyga, tautos gerovės pagrindas ir pagal Konstituciją miškai yra nacionalinė vertybė; o jų apsauga bei gamtos išteklių racionalaus naudojimo ir gausinimo užtikrinimas - viešasis interesas, kurį garantuoti yra valstybės konstitucinė priedermė (Konstitucinio Teismo (KT) 2005-05-13, 2006-03-14 nutarimai), mano pareiškėją turėjus teisę kreiptis į teismą.

30Kreipimosi terminai nėra praleisti. Teisės aktų, taikytinų sprendžiant ginčą, analizė bei išvados.

31Konstitucijos 47 str. 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso: žemės gelmės, taip pat valstybinės reikšmės vidaus vandenys, miškai, parkai, keliai, istorijos, archeologijos ir kultūros objektai.

322001-04-10 Miškų įstatymo Nr. IX-240 4 str. 4 dalyje (2003-12-18 įstatymo Nr. IX-1925 redakcija) nustatyta, kad Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso valstybinės reikšmės miškai. Valstybinės reikšmės miškai inter alia yra kiti miškai, Vyriausybės sprendimu priskirti valstybinės reikšmės miškams (6p.).

332004-01-27 Žemės įstatymo Nr. IX-1983 6 str. 1 d. 4 punkte nustatyta, kad Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklauso žemė, įstatymų ir Vyriausybės nustatyta tvarka priskirta valstybinės reikšmės miškams ir parkams. ŽĮ 6 str. 2 dalyje nustatyta, kad Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklausančios žemės įsigyti savivaldybių ar privačion nuosavybėn negalima.

341997 m. liepos 1 d. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 6 str. 2 dalyje nustatyta, kad miškas arba vandens telkinys grąžinamas natūra turėtoje vietoje piliečiui arba piliečiams bendrosios nuosavybės teise, išskyrus mišką ir vandens telkinius, pagal šio įstatymo 13 straipsnį priskirtus valstybės išperkamiems <...>. Atkūrimo įstatymo 13 str. 1 dalyje nustatyta, kad miškai ir vandens telkiniai iš šio įstatymo 2 straipsnyje nurodytų piliečių išperkami valstybės ir už juos valstybė atlygina pagal šio įstatymo 16 straipsnį, jeigu jie inter alia priskirti valstybinės reikšmės miškams, valstybinės reikšmės vidaus vandenims. Šių miškų ir vandens telkinių plotus tvirtina Vyriausybė (1p.).

35Cituotais teisės aktais nustatytas imperatyvus draudimas atkuriant nuosavybės teises suteikti valstybinio miško, šiuo atveju šio draudimo nesilaikyta, į bylą pateikti įrodymai patikimai patvirtina, kad į pareiškėjai grąžintą natūra miško plotą (5,5 ha) pateko 0,52 ha valstybinio miško ir ginčo iš esmės dėl to nėra.

36Atsakovė nesutikimą su prašymu grindžia Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1369 patvirtinto Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašo 13.4 punktu (2010-04-21 nutarimo Nr. 856 redakcija), kuriuo nustatyta, kad schemos tikslinamos, kai Nacionalinė žemės tarnyba kreipiasi dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų patikslinimo, pateikdama pagrindžiančius dokumentus apie valstybinės reikšmės miškams priskirtuose plotuose pageidaujamas grąžinti natūra turėtas nuosavybės teise žemės ar miško valdas (išskyrus Atkūrimo įstatymo 13 str. 1 d. 2–6 punktuose nustatytus atvejus), taip pat Aplinkos ministro 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. D1-483 patvirtintu Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašu (negalioja nuo 2008-02-10), pagal kuriuos yra galimybė patikslinti valstybinio miško schemas, tačiau teismo nuomone, ši procedūra turėjo būti atlikta iki priimant sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Antra vertus, šis teismo sprendimas neužkerta kelio trečiajam suinteresuotam asmeniui T. P. ir įgaliotoms institucijoms kreiptis į Tarnybą, Ministeriją dėl valstybinio miško chemos patikslinimo.

37Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 2p., 127 str., kolegija

Nutarė

39skundą patenkinti. Panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2007-06-26 sprendimo Nr. 2.5-41-25635 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę (mišką) kaimo vietovėje pilietei T. P. dalį, kuria T. P. atkurtos nuosavybės teisės, grąžinant natūra 0,52 ha ploto valstybinės reikšmės miško žemę, patenkančią į 5,05 ha miškų ūkio paskirties žemes sklypą (kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ) kaime, Zujūnų seniūnijoje, Vilniaus rajone.

40Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
2. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 5. pareiškėjas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras (toliau-Prokuroras)... 6. Paaiškina, kad Vilniaus apygardos prokuratūroje (toliau-Prokuratūra)... 7. Pareiškėjas savo teisę kreiptis į teismą grindžia Prokuratūros įstatymo... 8. Atkūrimo įstatymo 19 str. 1 dalis numato, kad sprendimai dėl nuosavybės... 9. Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) atsiliepimu pareiškėjo skundą... 10. Tretysis suinteresuotas asmuo T. P. atsiliepimu pareiškė,... 11. Pareiškėjo atstovė, bylą nagrinėjant teisme, prašymą palaikė,... 12. Atsakovės atstovė skundą prašė atmesti atsiliepimo argumentais, papildomai... 13. Ministerijos bei Tarnybos atstovės palaikė prašymą, paaiškino, jog... 14. Tretysis suinteresuotas asmuo T. P. prašymo tenkinimui iš... 15. Prašymas tenkintinas. Faktinės bylos aplinkybės.... 16. Bylos rašytiniais įrodymais nustatyta, kad T. P.... 17. Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriuje 1998-06-23 buvo gautas 18. VAV 2007-06-26 priėmė sprendimą Nr. 2.5-41-25635 atkurti nuosavybės teises... 19. Prokuratūroje 2010-08-13 buvo gautas Urėdijos 2010-08-12 pareiškimas Nr.... 20. Prokuratūra 2010-08-18 raštu Nr. 1.10-9818 kreipėsi į NŽT nurodydama, kad,... 21. NŽT į šį Prokuratūros prašymą atsakė 2010-09-28 raštu Nr.... 22. Prokuratūra 2010-08-18 raštu Nr. 1.10-9804 kreipėsi į VĮ Registrų centro... 23. Prokuratūra 2010-08-18 raštu Nr. 10-9803 kreipėsi į Miškų tarnybą,... 24. Miškų tarnyba į Prokuratūros prašymą atsakė 2010-08-30 raštu Nr. 1424,... 25. 1) 2010-08-25 pažymą apie tekstinius Lietuvos Respublikos miškų valstybės... 26. 2) 2010-08-25 pažymą apie grafinius Lietuvos Respublikos miškų valstybės... 27. 3) Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų 2010-08-24... 28. Dėl pareiškėjo teisės kreiptis į teismą bei prašymo pateikimo... 29. Prokuratūros įstatymo 19 straipsnyje yra įtvirtinta prokuroro pareiga ginti... 30. Kreipimosi terminai nėra praleisti. Teisės aktų, taikytinų sprendžiant... 31. Konstitucijos 47 str. 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikai išimtine... 32. 2001-04-10 Miškų įstatymo Nr. IX-240 4 str. 4 dalyje (2003-12-18 įstatymo... 33. 2004-01-27 Žemės įstatymo Nr. IX-1983 6 str. 1 d. 4 punkte nustatyta, kad... 34. 1997 m. liepos 1 d. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį... 35. Cituotais teisės aktais nustatytas imperatyvus draudimas atkuriant nuosavybės... 36. Atsakovė nesutikimą su prašymu grindžia Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19... 37. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 39. skundą patenkinti. Panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2007-06-26... 40. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...