Byla e2VP-4416-780/2018
Dėl teismo sprendimo vykdymo termino pratęsimo

1Alytaus apylinkės teismo Lazdijų rūmų teisėjas Ramūnas Šarka, sekretoriaujant Joanai Kardokienei, dalyvaujant atsakovei D. R., ieškovės atstovei Daivai Gvildienei, trečiojo asmens Metelių regioninio parko direkcijos atstovui Ramūnui Krugeliui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal atsakovės D. R. prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo termino pratęsimo,

Nustatė

32016-05-17 Lazdijų rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-227-780/2016 atsakovė D. R., a. k. ( - ) įpareigota per 8 (aštuonis) mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjus Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, leidžiantį statyti hidrotechninį statinį - atraminę sieną, žemės sklype (unikalus Nr. ( - )), esančiame ( - ), Lazdijų r. Jeigu per nustatytą 8 (aštuonių) mėnesių terminą atsakovė D. R. šio reikalavimo neįvykdys, ji įpareigota per 3 (tris) mėnesius nuo šio termino pabaigos savo lėšomis nugriauti savavališkai pastatytą atraminę sieną žemės sklype (unikalus Nr. ( - )), esančiame ( - ), Lazdijų r., ir sutvarkyti statybvietę, o jeigu per teismo nustatytą 3 (trijų) mėnesių terminą atsakovė šio įpareigojimo neįvykdys, suteikta teisė Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos atlikti šiuos veiksmus išieškant patirtas išlaidas iš atsakovės.

42017-03-28 Lazdijų rajono apylinkės teismo nutartimi buvo pakeista Lazdijų rajono apylinkės teismo 2016-05-17 sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-227-780/2016 vykdymo tvarka ir nustatytas naujas 15 (penkiolikos) mėnesių terminas, skaičiuojant nuo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį atsakovė D. R. privalo teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjus Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, leidžiantį statyti hidrotechninį statinį - atraminę sieną, žemės sklype (unikalus Nr. ( - )), esančiame ( - ), Lazdijų r. Jeigu per nustatytą 15 (penkiolikos) mėnesių terminą atsakovė D. R. šio reikalavimo neįvykdys, įpareigoti ją per 3 (tris) mėnesius nuo šio termino pabaigos savo lėšomis nugriauti savavališkai pastatytą atraminę sieną žemės sklype (unikalus Nr. ( - )), esančiame ( - ), Lazdijų r., ir sutvarkyti statybvietę, o jeigu per teismo nustatytą 3 (trijų) mėnesių terminą atsakovė šio įpareigojimo neįvykdys, suteikti teisę Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos atlikti šiuos veiksmus išieškant patirtas išlaidas iš atsakovės.

5Atsakovė prašo pratęsti 2016-05-17 Lazdijų rajono apylinkės teismo sprendimo įvykdymo terminą 6 mėnesiams. Ji paaiškino, kad atraminės sienos projektą ji parengė ir galėtų jį teikti savivaldybės administracijai, kad gautų statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pasikeitus planams ji nori suderinti šį projektą su planuojamos prieplaukos projektu, todėl šiems darbams jai reikia daugiau laiko. Savivaldybė sutinka, kad prieplaukai būtų panaudotas savivaldybei priklausantis lieptas, tačiau specialistai nustatė, kad jis netinkamas prieplaukai, todėl reikia išspręsti jo rekonstravimo arba naujos prieplaukos statybos klausimą. Atsakovė pripažįsta, kad gali pateikti atraminės sienos projektą derinimui ir vykdyti teismo sprendimą, bet taip jai būtų nepatogu, nes įteisinus atraminę sieną reikėtų rengti naują projektą ją sujungiant su planuojama prieplauka. Atsakovė nori skatinti turizmą ir plėsti paslaugų teikimą, todėl prašo supratingumo.

6Ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovė prašo atmesti atsakovės prašymą, nes ji nepateikė jokių įrodymų, kad teismo sprendimo negalėtų įvykdyti dėl sunkios jos turtinės padėties ar kitų objektyvių priežasčių, o jos subjektyvūs ketinimai statyti naujus statinius nesusiję su šio teismo sprendimo įvykdymu. Atsakovė vilkina teismo sprendimo įvykdymą, nes per du metus nuo jo įsiteisėjimo nei karto nepateikė projektinės dokumentacijos statybą leidžiantį dokumentą išduodančiai institucijai.

7Trečiojo asmens Metelių regioninio parko direkcijos vadovas neprieštarauja atsakovės prašymui, nes atsakovė atraminė siena yra būtina. Tačiau atstovas patvirtino, kad jos projektas regioninio parko direkcijai nebuvo pateiktas derinti, o iš pateikto su šiuo prašymu projekto mato, kad jam negalėtų pritarti jo nepakoregavus, nes atraminė siena iš betono negalima, reikia naudoti kitokius sprendinius.

8Teismas

konstatuoja:

9Atsakovės prašymas atmestinas.

10Išnagrinėjęs bylą iš esmės, priimdamas galutinį sprendimą teismas ginčą išsprendžia visiškai, toks sprendimas tampa privalomas ir vykdytinas, įgyja res judicata (įsiteisėjęs teismo sprendimas) galią (CPK 18, 259, 260 straipsniai, 279 straipsnio 4 dalis). Nors CPK 284 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teismo teisė dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, teismo sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką, tačiau aiškindamas ir taikydamas šią proceso normą Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad CPK 284 straipsnio nuostatų įgyvendinimas reiškia nukrypimą nuo bendros teismo sprendimo vykdymo tvarkos, todėl sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas tik išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti, o sprendžiant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo klausimą privalu atsižvelgti į civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011, 3K-3-626-378/2015). Sprendžiant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo ar išdėstymo, taip pat sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo klausimą turi būti vertinama, ar atidėjus teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai.

11Sprendžiant atsakovės prašymą visų pirma pabrėžtina, kad teismo sprendimo įvykdymo tvarka jau buvo pakeista 2017-03-28 Lazdijų rajono apylinkės teismo nutartimi ir praėjus teismo sprendimu nustatytam 8 mėnesių terminui savavališkai statybai įteisinti atsakovei buvo suteiktas dar ilgesnis - 15 mėnesių, terminas. Toks, beveik dviejų metų, terminas teismo sprendimui įvykdyti yra tikrai ilgas ir pakankamas, jeigu nesusiklosto išimtinės ir nuo atsakovės valios nepriklausančio aplinkybės, kliudančios jį įvykdyti. Nagrinėjamu atveju atsakovė pateikė po teismo sprendimo įvykdymo tvarkos pakeitimo sudarytą naują sutartį dėl pakrantės hidrotechninio statinio projekto parengimo, pagal kurią toks projektas turėjo būti parengtas iki 2018-01-31, taip pat parengto projekto vertikalųjį planą, statinių išdėstymo ir aplinkos sutvarkymo planą bei krantosaugos statinio planą, jo frontalines projekcijas ir statinio pjūvį. Atsakovė pripažįsta, kad turi parengtą atraminės sienos projektą ir gali jį pateikti savivaldybei tam, kad įvykdytų teismo sprendimą gauti statybą leidžiantį dokumentą, bet jai būtų patogiau šį projektą suderinti su planuojamos prieplaukos projektu, todėl nori juos suderinti. Iš tokių atsakovės argumentų ir pateikiamų įrodymų akivaizdu, kad įvykdyti teismo sprendimą ji gali ir tam nėra jokių nuo jos valios nepriklausančių kliūčių, todėl teismas neturi jokio pagrindo konstatuoti esant išimtinį atvejį, kai dėl atsakovės turtinės padėties arba susidariusių labai nepalankių aplinkybių ji negalėtų įvykdyti teismo sprendimo. Šiuo atveju teismo sprendimo įvykdymas priklauso tik nuo pačios atsakovės veiksmų ir valios, bet ne nuo kitų asmenų veiksmų ir ne nuo jos sunkios turtinės padėties. Atsakovės prašymas iš esmės grindžiamas ne susiklosčiusia išimtine ir nuo jos nepriklausančia situacija, kuri trukdytų jai vykdyti teismo sprendimą, o jos subjektyviais norais teismo sprendimą įvykdyti jai patogesniu būdu. Tačiau tai nėra ir negali būti pagrindas nukrypti nuo teismo sprendimo vykdymo tvarkos, nes taip nebūtų užtikrintas tinkamas jo įvykdymas ir būtų paneigtas pats teismo sprendimas bei pažeisti ieškovo bei visos visuomenės, kurios interesais buvo pareikštas ieškinys, lūkesčiai. Savavališkai pastatyti statiniai turi būti arba įteisinami arba nugriaunami, todėl vilkinimas įvykdyti teismo sprendimą, įpareigojantį pašalinti savavališkos statybos padarinius, negali būti ginamas prisidengiant kitų visuomenės poreikių tenkinimu ar didesniu atsakovės patogumu vykdant teismo sprendimą kitokiu būdu. Pažymėtina, kad atsakovės planai ir noras statyti prieplauką ir ją sujungti su atramine siena, kurią dar reikia įteisinti, nėra susijęs su nagrinėjamo teismo sprendimo įvykdymu ir niekaip nekliudo jį įvykdyti. Atsakovė visų pirma turi įvykdyti teismo sprendimą įteisinti savavališkai pastatytą atraminė sieną ir gauti statybą leidžiantį dokumentą būtent atraminei sienai, o ne jos naujai planuojamam prieplaukos projektui, į kurį ji nori integruoti atraminę sieną. Todėl naujo projekto rengimas, į kurį integruojamas savavališkas statinys, jo prieš tai neįteisinus, iš viso neturėtų būti pradedamas, nes atsakovės pastatytą atraminę sieną projektuoti kaip kitų statinių dalį galima tik įvykdžius teismo sprendimą ir ją prieš tai įteisinus. Kita vertus, jeigu atsakovė statybą leidžiantį dokumentą gautų tik naujai prieplaukai, kurios sudėtinė dalis bus atraminė siena, ji neįvykdytų teismo sprendimo gauti statybą leidžiantį dokumentą būtent šiam statiniui, nes statybą leidžiantį dokumentą gautų kitam statiniui.

12Įvertinus atsakovės nurodytas priežastis dėl kurių ji prašo dar kartą pratęsti teismo sprendimo įvykdymo terminą, teismas konstatuoja, kad nėra įstatyme numatyto pagrindo tokį prašymą tenkinti, nes teismo sprendimo įvykdymą atsakovė sieja išimtinai su subjektyviomis ir tik nuo jos pasirinkimo priklausančiomis aplinkybėmis, bet ne su sunkia savo turtine padėtimi ar su objektyviomis kliūtimis jį įvykdyti.

13Teismas, vadovaudamasis CPK 284 str., 290 str. ir 291 str.,

Nutarė

14Atsakovės D. R. prašymą atmesti.

15Nutartis per septynias dienas nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Lazdijų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai