Byla 2-1154-405/2016
Dėl sandorio pripažinimo niekiniu bei restitucijos taikymo

1Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Lisauskienė, sekretoriaujant Vilmai Vilkoicienei, dalyvaujant ieškovės Švenčionių rajono savivaldybės administracijos atstovei Rasai Subačiūtei, atsakovui V. L., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal Švenčionių rajono savivaldybės administracijos ieškinį V. L., L. M., su trečiaisiais asmenimis L. M., atstovaujamu L. M., ir VĮ Regitra dėl sandorio pripažinimo niekiniu bei restitucijos taikymo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė Švenčionių rajono savivaldybės administracija ieškiniu prašė pripažinti niekine ir negaliojančia 2016-02-01 pirkimo pardavimo sutartį dėl transporto priemonės „Toyota Picnic“, valst. Nr. ( - ) sudarytą tarp L. M. ir V. L.. Įpareigoti atsakovą V. L. transporto priemonę, įgytą 2016-02-01 pirkimo-pardavimo sutartimi, grąžinti atsakovei L. M. ir trečiajam asmeniui L. M..

4Ieškovės Švenčionių rajono savivaldybės atstovė R. Subačiūtė prašė ieškinį patenkinti jame nurodytais pagrindais ir motyvais. Nurodė, kad 2016-02-01 atsakovai L. M. ir V. L. sudarė sandorį - transporto priemonės „Toyota Picnic“, valst. Nr. ( - ) pirkimo-pardavimo sutartį, kuria V. L. iš L. M. įsigijo minėtą automobilį už 100 Eur, tačiau po automobilio savininko V. M. mirties paveldėjimo byla nebuvo užvesta. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes ir į tai, kad palikimas po V. M. mirties nepriimtas, pardavus automobilį pažeistos neveiksniu pripažinto L. M. teisės paveldėti turtą.

5Atsakovas V. L. ieškinį pripažino. Paaiškino, kad jo ir neveiksniu pripažinto L. M. motina L. M. buvo padavusi pareiškimą dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo mirus L. M. tėvui V. M., tačiau, advokatei pasakius, kad procesas ilgai užtruks, sužinojo greitesnį būdą nuosavybei įregistruoti. Automobilio pirkimo-pardavimo sandoris buvo sudarytas norint greičiau įregistruoti automobilį, jį sutvarkyti ir juo naudotis, kadangi šiuo automobiliu atsiveža brolį L. M., gyvenantį Pabradės socialinės globos namuose, į namus, su motina nuvažiuoja jį aplankyti. Neturėdami automobilio, to negalėtų padaryti.

6Atsiliepime į ieškinį atsakovė L. M. nurodė, kad su ieškiniu sutinka.

7Ieškinys tenkinamas.

8Ieškinį dėl pirkimo-pardavimo sandorio pripažinimo negaliojančiu pareiškė Švenčionių rajono savivaldybės administracija, motyvuodama tuo, kad šiuo sandoriu buvo pažeistos neveiksnaus tam tikroje srityje asmens L. M. teisės bei teisėti interesai. Nustatyta, kad trečiuoju asmeniu į bylą įtrauktas L. M. Švenčionių rajono apylinkės teismo 2014-12-22 sprendimu pripažintas neveiksniu, 2015-01-29 teismo nutartimi jo globėja paskirta jo motina L. M.. Pagal CPK 49 str., įstatymų nustatytais atvejais valstybės ir savivaldybių institucijos gali pareikšti ieškinį viešajam interesui ginti. CK 3.278 str. 1 d. nustato, kad globėjų pareigų atlikimą kontroliuoja globos ir rūpybos institucijos. Šias funkcijas vykdo Švenčionių rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys Socialinės paramos skyrius, todėl savivaldybės administracijai įstatymu suteikia teisė pareikšti ieškinį neveiksnaus asmens teisėtam interesui, kuris laikytinas viešuoju interesu, ginti.

9Nustatyta, kad 2016-02-01 Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartimi (b.l. 4) L. M. pardavė automobilį „Toyota Picnic“, valst. Nr. ( - ) savo sūnui iš pirmos santuokos V. L.. Pagal byloje esantį VĮ „Regitra“ raštą (b.l. 24), automobilis „Toyota Picnic“, valst. Nr. ( - ) buvo įregistruotas trečiojo asmens L. M. tėvo V. M., kuris mirė 2013-11-05, vardu. Mirus V. M., jam priklausiusio turto paveldėtojais tapo pirmos eilės įpėdinis trečiasis asmuo L. M. ir sutuoktinį pergyvenusi atsakovė L. M. (CK 5.1 str., 5.13 str.). Fizinis asmuo, kuris pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, pats tinkamai nesugeba įgyvendinti savo teisių ir teisėtų interesų, tokio asmens, kaip teisės subjekto, teisių įgyvendinimą padeda užtikrinti globa (CK 2.10 str. 1 d., 3. 277 str. 1 d.). Neveiksnaus tam tikroje srityje asmens, kuriam paskirta globa, turtinių teisių įgyvendinimo ypatumai reglamentuojami CK 5.56 str., kuriame nustatyta, kad neveiksnių tam tikroje srityje asmenų vardu palikimą priima tėvai arba globėjai. Palikimo priėmimas yra vienašalis sandoris, todėl globėjas, sudarydamas sandorį globotinio vardu ir įgyvendindamas kitas jo teises, turi vadovautis įstatyme numatytais globėjo teisių ribojimais (CK 3.244 str.). Globos instituto paskirtis ir jį reglamentuojančios nurodytos teisės normos suponuoja globėjui imperatyvią pareigą atlikti visus būtinus globotinio interesais veiksmus, kad užtikrintų ne tik jo turimo turto apsaugą ir šio turto gausinimą, bet ir dar nesančio, bet galimo gauti, įgyvendinant įstatymo pagrindu gautas turtines teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-693-378/2015, 2009-12-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-600/2009). Neveiksnaus tam tikroje srityje asmens L. M. globėja atsakovė L. M. nepriėmė globotinio vardu palikimo po jo tėvo V. M. mirties. Ši aplinkybė patvirtinama Švenčionių rajono I-ojo notaro biuro rašte (b.l. 23) esančiais duomenimis apie tai, kad paveldėjimo byla po V. M. mirties nebuvo užvesta, taip pat Švenčionių rajono apylinkės teismo 2016-05-25 nutartimi, iš kurios matyti, jog L. M. buvo pateikusi teismui pareiškimą, kuriame prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad, mirus sutuoktiniui, ji viena priėmė atsiradusį palikimą. Atsakovė L. M. šio pareiškimo atsisakė ir atsisakymą teismas priėmė, tačiau atsakovė nepateikė ir byloje negauta jokių duomenų, patvirtinančių, kad atsakovė kaip neveiksnaus tam tikroje srityje asmens globėja atliko aktyvius veiksmus, patvirtinančius jos valią veikti globotinio interesais ir paveldimą turtą įgyti globotinio nuosavybėn. Pagal duomenis apie vidutinę automobilio „Toyota Picnic“ (gamybos laikotarpis 1997-2003 m.) rinkos vertę, automobilio vertė - nuo 1169 iki 1220 Eur (b.l. 7). Atsakovė, globotinio vardu nepriimdama palikimo, neįgyvendino jo teisių, nesiekė pagerinti globotinio turtinę padėtį, tuo pažeisdama globojamo asmens teises ir teisėtus interesus.

10CK 6.305 str. 1 d. nustato, kad pirkimo-pardavimo sutartimi pardavėjas įsipareigoja perduoti daiktą pirkėjui nuosavybės ar pasitikėjimo teise, o pirkėjas – priimti daiktą ir sumokėti už jį nustatytą (susitartą) kainą. Pardavėjas privalo parduodamą daiktą perduoti pirkėjui, kad pastarasis šį daiktą galėtų valdyti nuosavybės (patikėjimo) teise, tuo pačiu patvirtindamas savo nuosavybės teisę į parduodamą daiktą. Pagal CK 4.37 str. 1 d., nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti. Tai reiškia, kad tik savininkas pats arba per įgaliotą asmenį turi teisę parduoti arba kitokiu būdu perduoti kitam asmeniui nuosavybės teisės objektą ir nuosavybės teisę (CK 4.37 str. 2 d., 6.317 str.). Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, byloje kilus ginčui dėl daikto nuosavybės teisės, būtent pardavėjui tenka našta įrodyti, jog jis buvo daikto savininkas daikto perdavimo metu, ir jog jis perdavė nuosavybės teisę daikto pirkėjui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-07-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-310/2011, 2008-04-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-229/2008). Atsakovė L. M. su ieškiniu sutiko, įrodymų, patvirtinančių, kad sandorio sudarymo metu ji buvo priėmusi palikimą po sutuoktinio mirties ir buvo viso automobilio savininke, nepateikė. Pagal VĮ „Regitra“ duomenis (b.l. 18), automobilis buvo įgytas V. M. esant santuokoje su L. M., todėl šis turtas jiems priklausė bendrosios jungtinės nuosavybės teise. Nesant duomenų apie tai, kad po sutuoktinio mirties atsakovė L. M. būtų priėmusi palikimą, sprendžiama, jog automobilio „Toyota Picnic“, valst. Nr. ( - ) pirkimo-pardavimo sandorio sudarymo metu atsakovei priklausė tik dalis automobilio. Atsakovė, parduodama minėtą automobilį, perdavė jai nepriklausantį daiktą, tuo pažeisdama imperatyviąsias įstatymo nuostatas, todėl tarp atsakovų L. M. ir V. L. sudarytas automobilio „Toyota Picnic“, valst. Nr. ( - ) pirkimo-pardavimo sandoris pripažintinas niekiniu ir negaliojančiu (CK 1.80 str.).

11Įstatymas nustato, kad pripažinus sutartį negaliojančia dėl to, kad pardavėjas perdavė jam nepriklausantį daiktą dėl pagrindų, atsiradusių iki sutarties įvykdymo, daiktas iš pirkėjo grąžinamas savininkui, o pardavėjas privalo pirkėjui grąžinti sumokėtą kainą bei atlyginti turėtus nuostolius (CK 6.307 str. 1d., 3 d., 6.323 str. 1 d.). Pagal CK 1.80 str. 2 d., kai sandoris negalioja, taikoma restitucija, t. y. viena sandorio šalis privalo grąžinti kitai šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį. Tuo atveju, kai pardavėjas parduoda jam nuosavybės teise nepriklausiusį daiktą, pripažinus sandorį negaliojančiu, pirkėjui grąžinama jo sumokėta kaina (CK6.323 str. 1 d.), o pripažinto neteisėtu sandorio dalykas turi būti grąžinamas daikto savininkui arba teisėtam valdytojui (CK 6.307 str. 3 d.) (LAT 2008-04-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-229/2008). Ieškovė prašė taikyti restituciją grąžinant transporto priemonę natūra. Byloje nenustatyta, kad automobilis būtų buvęs eksploatuojamas ilgą laiką ir kad jo vertė dėl to būtų sumažėjusi, kaip tik iš atsakovo V. L. paaiškinimų nustatyta, kad automobilis buvo prižiūrimas ir remontuojamas, todėl manoma, kad, taikant restituciją natūra, neveiksnaus tam tikroje srityje asmens interesai nebus pažeisti. Ieškovė prašė automobilį perduoti atsakovei L. M. ir trečiajam asmeniui L. M.. Byloje negauta duomenų apie tai, kad trečiojo asmens L. M. vardu būtų priimtas palikimas, jis nėra automobilio savininkas ar jo teisėtas valdytojas, todėl automobilis L. M. negali būti perduodamas. Byloje nustatyta, kad ½ automobilio priklauso L. M., todėl automobilis perduodamas atsakovei. Automobilio pirkėjui V. L. perduodama jo sumokėta suma – 100 Eur.

12Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antrosios šalies. Ieškovė atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl bylinėjimosi išlaidos turi būti išieškomos iš atsakovų. Pagal CPK 80 str., turtiniuose ginčuose mokamo žyminio mokesčio dydis - 3 procentai nuo ieškinio sumos, bet ne mažiau kaip 20 Eur. Taip pat teismas patyrė 4,36 Eur dydžio pašto išlaidas. Nustatyta, kad atsakovai turėtų atlyginti po 13,68 Eur bylinėjimosi išlaidų, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad šalių procesinis elgesys buvo tinkamas – atsakovai su ieškiniu sutiko, į tai, kad automobilis buvo naudojamas ir neveiksnaus asmens interesais, bylinėjimosi išlaidos iš atsakovų nepriteisiamos.

13Vadovaudamasis LR CPK 268 - 270 str., CK 1.80, 6.305, 6.317 str., teismas

Nutarė

14Ieškinį patenkinti.

15Pripažinti negaliojančia 2016-02-01 transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą tarp L. M. (a.k. ( - ) ir V. L. (a.k. ( - ) dėl automobilio „Toyota Picnic“ (identifikavimo numeris JT172SM1000093444), valst. Nr. ( - ) pirkimo-pardavimo.

16Taikyti restituciją – įpareigoti V. L. grąžinti L. M. automobilį „Toyota Picnic“, valst. Nr. ( - ) L. M. - grąžinti V. L. 100 (vieną šimtą) Eur.

17Sprendimas per 30 d. nuo priėmimo dienos gali būti apskųstas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Švenčionių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai