Byla 2SA-33-640/2013
Dėl antstolės P. K. 2012-08-23 patvarkymo Nr. 2-P-5263 vykdomojoje, suinteresuoti asmenys VĮ Valstybės turto fondas

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Veniulytė-Jankūnienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantų R. P. ir E. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutarties civilinėje byloje pagal R. P. ir E. P. skundą dėl antstolės P. K. 2012-08-23 patvarkymo Nr. 2-P-5263 vykdomojoje, suinteresuoti asmenys VĮ Valstybės turto fondas.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Pareiškėjai kreipėsi į teismą su skundu ir prašė teismo įpareigoti antstolę P. K. paskirti pakartotinę ekspertizę administracinių patalpų, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), rinkos vertei nustatyti.

4Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartimi (b.l. 22-25) pareiškėjų prašymą atmetė. Nurodė, kad teismas šiuo atveju įvertina, ar tinkamai įvykdyta areštuojamo turto vertės nustatymo procedūra, ar tinkamai nustatyta varžytynėse parduodamo daikto kaina. Nurodė, kad nagrinėjamu atveju nustatyta, kad antstolis, vadovaudamasis CPK 681 str. 1 d., užsakė atlikti turto vertinimą. 2012-07-05 ekspertizės aktu UAB „Negrita“ administracinių patalpų, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), rinkos vertę nustatė 440 000 Lt, taikydamas turto lyginamąjį metodą, argumentuotai netaikęs kitų vertinimo metodų. Nurodė, kad pagal Turto ir verslo vertinimo metodikos, patvirtintos LR finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159 58 punktą, taikant lyginamąjį metodą surenkama informacija apie ne mažiau kaip 3 per paskutinius dvylika mėnesių įvykusių analogiško arba panašaus turto sandorių kainas (58.1), įvertinami vertinamo turto ir analogiško arba panašaus turto, su kuriuo lyginamas vertinamas turtas, skirtumai ir daromos (jeigu būtina) analogiško arba panašaus turto sandorių kainų pataisos laiko, vietos, kitų sąlygų, išreiškiančių vertinamo turto ir analogiško arba panašaus turto skirtumus, požiūriu (58.2). Pagal Turto ir verslo vertinimo metodikos 61 punkto nuostatą, jeigu nėra informacijos apie šios Metodikos 58.1 punkte nustatytų sandorių kainas, naudojama informacija apie analogiško arba panašaus turto pasiūlos kainas, turto vertinimo ataskaitoje nurodant naudojamos informacijos šaltinius. Remiantis Turto ir verslo vertinimo metodikos 63 punktu, kai rinkoje nėra pastaruoju metu įvykusių analogiško arba panašaus turto sandorių arba kai analogiško arba panašaus turto sandorių kainos reikšmingai svyruoja, taip pat jei nėra informacijos apie analogiško arba panašaus turto pasiūlos kainas, lyginamasis metodas netaikomas ir išvada dėl vertinamo turto vertės neformuluojama. Šiais atvejais turto vertinimas atliekamas taikant kitą turto vertinimo metodą. Taip pat nurodė, kad nors eksperto argumentai dėl 3 konkrečių skaičiavimams pasirinktų objektų ir nėra pakankamai išsamūs, tačiau pareiškėjai nei skunde antstoliui, nei teismui nenurodo, kokie, jų nuomone, objektai iš 18 ekspertizės akte nurodytų ir dėl kokių priežasčių turėjo būti vertinami, kad būtų nustatyta tikroji ginčo turto rinkos vertė. Taip pat pažymėjo, kad tarp ekspertizės akte nurodytų 18 sandorių, įvertinus vien tik sandorio pardavimo kainą ir plotą (turto kainos nekoreguojant, atsižvelgiant į pataisos koeficientus), buvo sandorių, kurių 1 m2 vertė buvo net mažesnė, tačiau ekspertas jų nepasirinko savo skaičiavimams. Tad nėra pagrindo spręsti, kad eksperto pasirinkti ir naudoti analogai buvo ženkliai mažesnių kainų negu kiti likę panašūs sandoriai. Nurodė, kad nors pareiškėjai ir pateikė duomenis apie siūlomus parduoti panašius turto objektus, tačiau jie jau vien dėl vertinamo ginčo turto ir siūlomo parduoti turto pakankamai žymaus kvadratūros skirtumo negalėtų būti vertinami kaip panašūs ar analogiški turto objektai.

5Pareiškėjai R. P. ir E. P. atskiruoju skundu (b.l. 29-31) prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-09-27 nutartį ir įpareigoti antstolę paskirti pakartotinę ekspertizę. Nurodo, kad teismui buvo pateikę šių dienų nekilnojamojo turto agentūrų pasiūlymus analogiškų ir panašių nekilnojamojo turto objektų rinkos kainas. Taip pat nurodo, kad nors metodika ir numato galimybę vertinti sandorius įvykusius per pastaruosius 12 mėnesių, tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad visi sandoriai, kurie buvo panaudoti vertinimo skaičiavime, buvo įvykę 2011 metais, nei vieno 2012. Nurodo, kad turto vertinimas nuo 2012 metų yra išaugęs, todėl sandoriai atlikti iki 2012 m. negali atspindėti realios šių dienų rinkos kainos. Taip pat nurodo, kad UAB „Negrita“ nustatyta 1 kv. m. 3 791 Lt kaina, neatitinka realios tikrovės, kadangi administracinės patalpos esančios Vilniaus miesto centre, iš agentūrų, šiomis dienomis yra parduodamos už ne mažiau kaip 5 000 Lt už 1 kv.m. Taip pat nurodo, kad iš ekspertizės akto 12 psl. pateiktos lentelės atrinkti objektai, kurių kainos vienos iš mažiausių, nors pagal teismo pasakytus kriterijus lentelės pirmu numeriu pažymėtas objektas, daug labiau atitinka vertinamų patalpų kriterijus, nei tarkim, skaičiavimui pasirinktas objektas pažymėtas numeriu 16, kurio vertė, pažymėtina yra mažesnė.

6Suinteresuotas asmuo Valstybės įmonė Valstybės turto fondas atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l. 49) nurodė, kad sutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi ir prašo ją palikti nepakeistą, o pareiškėjų skundą atmesti.

7Antstolė P. K. atsiliepimo į pareikštą atskirąjį skundą nepateikė.

8Atskirasis skundas netenkintinas.

9Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme neišeinant už apeliacinio (atskirojo) skundo apibrėžtų ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek ir faktine prasme (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus galioja taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Teismas absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.

10Byloje nustatyta, kad antstolės P. K. 2011-11-29 patvarkymu nuspręsta vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2011-09-27 vykdomąjį raštą, o 2012-05-17 patvarkymu atnaujinti vykdymo veiksmus bei pavesti ekspertinei įstaigai UAB „Negrita“ atlikti skolininkės R. P. vardu registruotų administracinių patalpų, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), rinkos vertės nustatymo ekspertizę, kaip tai nurodyta antstolės atstovo 2011-11-29 patvarkyme. Ekspertizę nekilnojamojo turto rinkos vertei nustatyti, ekspertizę atlikti pavedant UAB „Negrita“, buvo paskirta, remiantis CPK 681 straipsniu, siekiant objektyviai nustatyti turto rinkos vertę. Atlikus minėto turto ekspertizę, jis buvo įvertintas 444000 Lt suma. 2012-07-05 UAB „Negrita“ ekspertizės akte dėl administracinių patalpų, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), nurodyta, jog rinkos vertė buvo nustatoma taikant lyginamąjį metodą, surenkant informaciją apie 18 per paskutinius dvylika mėnesių įvykusių panašaus turto sandorių kainas (akto 3.1 dalis, 1 lentelė). Ekspertas, atsižvelgęs į objektų charakteristikas – vietą, paskirtį, komunikacijas, pagal už jas sumokėtą kainą - skaičiavimams paliko tik 3 objektus.

11Skolininkas ar kreditorius, nesutinkantys su eksperto pateiktu įvertinimu, gali reikšti motyvuotus prieštaravimus ir prašyti antstolį skirti pakartotinę ar papildomą ekspertizę CPK 682 straipsnio nustatyta tvarka. CPK 681 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas turto perkainojimo institutas, kurio tikslas – užtikrinti areštuoto turto tinkamą įkainojimą pasikeitus jo vertei, taip garantuojant vykdymo proceso šalių teisių ir teisėtų interesų apsaugą. Turto perkainojimas atliekamas tada, kai antstolis ir vykdymo proceso šalys gauna informacijos, kad dėl objektyvių aplinkybių padidėjo ar sumažėjo įkainoto ir areštuoto turto vertė. Turtas turi būti perkainojamas pagal CPK 681 straipsnio taisykles. Teismų praktikoje pripažįstama, kad perkainojimas gali būti atliekamas ir kitais atvejais, pavyzdžiui, nustačius, kad turto arešto aktas nebuvo tinkamai įteiktas vykdymo proceso šalims (išieškotojui ir skolininkui), kurios nedalyvavo areštuojant turtą, ir yra suėjęs trisdešimties dienų naikinamasis terminas antstolio veiksmams apskųsti (CPK 512 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-185/2007).

12Pareiškėjai nurodo, kad nesutinka su teismo motyvu, kad nei skunde, nei pirmosios instancijos teismui nenurodė, kokie jų nuomone objektai iš 18 eksperto akte nurodytų ir kodėl turėjo būti vertinami, kad būtų nustatyta tikroji ginčo turto rinkos vertė. Nurodo, kad teismui buvo pateikę šių dienų nekilnojamojo turto agentūrų pasiūlymus apie analogiškų ir panašių butų kainas, kurios skiriasi nuo ekspertizėje nurodytos kainos. Tačiau apeliantų kartu su atskiruoju skundu pateikti skelbimai apie parduodamas patalpas yra paskelbti tik 2012 m. rugsėjo mėnesį (b.l. 33 - 46), kai tuo tarpu turto vertės nustatymo data ekspertizės akte yra nurodoma 2012 m. birželio 21 d. Taip pat atkreiptinas apeliantų dėmesys į tai, kad jie pateikia tik skelbimus apie siūlomą pirkti nekilnojamąjį turtą, o ne informaciją apie sudarytus sandorius, kurių metu yra sutariama galutinė, abi puses tenkinanti kaina. Todėl apeliantų teikti skelbimai iš skelbimų svetainių negali atspindėti realios turto kainos, jie taip pat nesudaro pagrindo abejoti atliktos ekspertizės objektyvumu. Apeliantai turėjo galimybę kreiptis į nepriklausomus vertintojus bei pateikti turto vertinimo išvadas, tačiau tokiomis teisėmis nesinaudojo ir tokių įrodymų į bylą neteikė, o vien jų pateiktais skelbimais vadovautis ir teigti, kad turto vertė eksperto nustatyta neteisingai, nėra pakankamo pagrindo. Konstatuotina, kad apeliantai nepateikė tinkamų įrodymų, pagrindžiančių jų argumentus dėl eksperto nustatytos vertės neteisingumo.

13Apeliantai taip pat nurodo, kad visi ekspertizės metu tirti sandoriai buvo įvykę 2011 metais ir nei vienas 2012 metais, dėl ko ekspertizė negali atspindėti realios šių dienų kainos. Tačiau šie apelianto argumentai yra atmestini. Turto kaina buvo nustatoma taikant lyginamąjį metodą. Kaip matyti iš ekspertizės 13 psl. esančios rinkos vertės skaičiavimų lyginamosios vertės metodu suvestinės lentelės, buvo lyginami 3 objektai. Pirmasis objektas buvo parduotas 2011-09, antrasis 2011-12, o trečiasis 2012-06. Pirmosios instancijos teismas apeliantams jau buvo nurodęs, kad vadovaujantis Turto ir verslo vertinimo metodikos, patvirtintos LR finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159, 58 punkte nurodytos lyginamojo metodo atlikimo taisykles. 58.1 p. nurodoma, kad taikant lyginamąjį metodą surenkama informacija apie ne mažiau kaip 3 per paskutinius dvylika mėnesių įvykusių analogiško arba panašaus turto sandorių kainas. Ekspertizė buvo atlikta 2012-06-21, ekspertizėje nurodyti objektai patenka į įstatymo nustatytą terminą, jie atrinkti įvertinus kriterijus lemiančius turto vertę, todėl nėra pagrindo abejoti atliktos ekspertizės objektyvumu ir šiuo pagrindu tenkinti apeliantų skundą.

14Kiti atskirajame skundė išdėstyti argumentai yra teisiškai nereikšmingi ir savaime neįtakoja kitokio šio klausimo sprendimo būdo.

15Darytina išvada, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą apylinkės teismo nutartį, kuri yra teisėta ir pagrįsta.

16Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 p., 339 str., teismas

Nutarė

17Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai