Byla eAS-6-143/2016
Dėl nutarimo dalies panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Virginijos Volskienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ir trečiųjų suinteresuotų asmenų AB ,,Amber Grid“ bei akcinės bendrovės ,,Klaipėdos nafta“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 11 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo akcinės bendrovės ,,Achema“ skundą atsakovui Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims AB ,,Amber Grid“, akcinei bendrovei ,,Klaipėdos nafta“, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai dėl nutarimo dalies panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas akcinė bendrovė ,,Achema“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi su skundu, kurį patikslino, į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – ir atsakovas, Komisija) 2014 m. lapkričio 20 d. nutarimo Nr. O3-895 „Dėl gamtinių dujų skystinimo kainos viršutinės ribos (gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos) nustatymo 2015–2019 metams“ (toliau – ir Skundžiamas nutarimas) 1.1, 2.2.1, 2.3 ir 3 punktus.

5Pareiškėjas nurodė, kad Komisija 2014 m. lapkričio 20 d. priėmė Skundžiamą nutarimą, kuriuo nustatomas Suskystintų gamtinių dujų terminalo (toliau – ir SGDT) eksploatavimo sąnaudų kompensavimo mechanizmas. Skundžiamame nutarime Komisija nustatė gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją (toliau – ir SGDT mokestis) 2015–2019 m. laikotarpiui vidiniam gamtinių dujų išleidimo taškui – 7,41 Lt/MWh (2,15 Eur/MWh) (Skundžiamo nutarimo 2.2.1 p.). Skundžiamu nutarimu pareiškėjui, kaip gamtinių dujų importuotojui, kuris moka už gamtinių dujų perdavimą AB „Amber Grid“, taip pat yra nustatyta pareiga mokėti SGDT mokestį, skaičiuojamą nuo perduoto gamtinių dujų kiekio, nepriklausomai nuo to, kad pareiškėjas gali net nesinaudoti paminėtu terminalu. Pareiškėjas laikėsi pozicijos, kad Skundžiamo nutarimo 1.1 ir 3 punktai yra neteisėti ir nepagrįsti, nes jais nustatytas 2013 m. surinkto SGDT mokesčio įskaitymas į Skundžiamu nutarimu nustatytą SGDT mokesčio sumą, 1.1 ir 3 punktai priimti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijai prieštaraujančiais teisės aktais, jais yra paskirstomos 2013 m. SGDT mokesčio lėšos, kurios buvo renkamos neteisėtai. Patikslintame skunde pareiškėjas nurodė, jog Skundžiamą nutarimą Komisija priėmė viršydama jai suteiktus įgaliojimus. Teigė, jog Komisija Skundžiamo nutarimo 1.1 ir 3 punktais pažeidė Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 3 dalį ir nukrypo nuo vieningos Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir ESTT) praktikos, nes valstybės pagalba, konkrečiai paskirstytas už 2013 m. apskaičiuotas SGDT priedas, buvo suteikta anksčiau, nei ji buvo suderinta su Europos Komisija.

6Pareiškėjas 2015 m. spalio 30 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą sustabdyti bylą iki Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) sprendimo administracinėje byloje Nr. A-2985-858/2015 įsiteisėjimo dienos.

7Pareiškėjas nurodė, jog paminėtoje byloje bus nagrinėjami klausimai, reikšmingi ir galbūt turėsiantys lemiamos reikšmės šioje byloje. Be to, paminėtoje byloje pareiškėjas yra pateikęs prašymą kreiptis į ESTT dėl prejudicinio sprendimo, kuris aktualus ir šioje byloje. Pareiškėjo nuomone, šios bylos yra susijusios, nes abiejose bylose yra skundžiami Komisijos priimti nutarimai, susiję su SGDT priedo nustatymu, t. y. jie priimti tuo pačiu klausimu, o prašyme kreiptis dėl prejudicinio sprendimo keliami šiai bylai aktualūs Europos Sąjungos teisės aiškinimo ir taikymo klausimai, todėl nesustabdžius šios bylos teismui tektų spręsti tapatų prašymą dėl kreipimosi į ESTT. Be kita ko, pareiškėjas pažymėjo, jog abiejų bylų šalys sutampa, o šių bylų sąsajumą procesiniuose dokumentuose nurodė ne tik pareiškėjas, bet ir kitos bylos šalys.

8Atsakovas ir tretieji suinteresuoti asmenys nesutiko su prašymu.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. lapkričio 11 d. nutartimi

11sustabdė administracinę bylą Nr. eI-5851-208/2015 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-05531-2014-4) iki įsiteisės sprendimas administracinėje byloje Nr. A-2985-858/2015 (teisminio proceso

12Nr. 3-61-3-02929-2012-0); įpareigojo pareiškėją pranešti teismui apie administracinės bylos

13Nr. eI-5851-208/2015 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-05531-2014-4) sustabdymo pagrindo išnykimą (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 98 str. 1 d. 3 p., 99 str. 2 d., 105 str. 1 d., 149 str.).

14Teismas nustatė, kad byloje ginčas kilo dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. lapkričio 20 d. nutarimo Nr. O3-895 „Dėl gamtinių dujų skystinimo kainos viršutinės ribos (gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos) nustatymo 2015–2019 metams“ 1.1, 2.2.1, 2.3 ir 3 punktų panaikinimo. Pareiškėjas prašymą stabdyti šią bylą grindė tuo, jog ši byla ir LVAT nagrinėjama administracinė byla Nr. A-2985-858/2015 yra susijusios, nes abiejose bylose yra skundžiami Komisijos priimti nutarimai, susiję su SGDT priedo nustatymu, t. y. jie priimti tuo pačiu klausimu, o prašyme kreiptis dėl prejudicinio sprendimo keliami šiai bylai aktualūs Europos Sąjungos teisės aiškinimo ir taikymo klausimai.

15Teismas nurodė, kad ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, jog teismas sustabdo bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Tokiu atveju byla sustabdoma, iki kol įsiteisės teismo sprendimas, nuosprendis, nutarimas ar nutartis (ABTĮ 99 str. 2 p.).

16Teismas nustatė, kad paminėtoje LVAT byloje ginčas kilo dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. O3-317 „Dėl lėšų, skirtų suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti, nustatymo 2013 metams“ 3.1 ir 4 punktų ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 26 d. nutarimo Nr. O3-330 „Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų koregavimo bei papildomos ir neatsiejamos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos viršutinės ribos (SGDT priedo) nustatymo 2013 metams“ 2 punkto panaikinimo. Pareiškėjo nuomone, paminėti Komisijos nutarimai ne tik pažeidžia jo teises ir teisėtus interesus, bet ir prieštarauja aukštesnę teisinę galią turintiems Europos Sąjungos ir nacionalinės teisės aktams. Paminėtoje byloje pareiškėjas pateikė prašymą kreiptis į ESTT prejudicinio sprendimo dėl 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005, bei 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančios Direktyvą 2003/55/EB, nuostatų aiškinimo. Nagrinėjamu atveju ginčas kyla dėl gamtinių dujų skystinimo kainos viršutinės ribos nustatymo 2015–2019 m. Taip pat keliamas klausimas dėl prašymo kreiptis į ESTT prejudicinio sprendimo tuo pačiu klausimu. Taigi LVAT byloje ir šioje byloje skundžiami Komisijos nutarimai yra priimti iš esmės tais pačiais klausimais, tačiau skirtingiems laikotarpiams, t. y. jais nustatytas SGDT priedas 2013 m. bei nagrinėjamu atveju – 2015–2019 m. Taip pat iš pareiškėjo skundo bei patikslinto skundo motyvų matyti, jog abiejose bylose keliami iš esmės tie patys Europos Sąjungos teisės taikymo ir aiškinimo bei prieštaravimo nacionalinės teisės normoms klausimai.

17Teismas, atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta, padarė išvadą, kad tikslinga

18administracinę bylą Nr. eI-5851-208/2015 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-05531-2014-4) sustabdyti iki įsiteisės sprendimas administracinėje byloje Nr. A-2985-858/2015 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-02929-2012-0), kurioje sprendžiami šios bylos nagrinėjimui svarbūs, esminiai klausimai, kadangi paminėtoje LVAT byloje bus nagrinėjami klausimai, reikšmingi ir galbūt turėsiantys lemiamos reikšmės šioje byloje.

19III.

20Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 11 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atnaujinti bylos nagrinėjimą pirmosios instancijos teisme. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

211. Teismas netinkamai taikė ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytus bylos sustabdymo pagrindus. Nagrinėjamu atveju prejudicinis ryšys tarp pirmosios instancijos teisme nagrinėjamos administracinės bylos Nr. eI-5851-208/2015 ir LVAT nagrinėjamos administracinės bylos Nr. A-2985-858/2015 neegzistuoja. Šiose administracinėse bylose yra ginčijami Komisijos priimti administraciniai aktai, reguliuojantys visiškai skirtingus SGDT, kaip nacionalinės reikšmės infrastruktūros projekto, įgyvendinimo aspektus, todėl LVAT sprendimas administracinėje byloje Nr. A-2985-858/2015 dėl SGDT infrastruktūros ir jungties įrengimo sąnaudų padengimo nebus pagrindas pirmosios instancijos teisme nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. eI-5851-208/2015 dėl SGDT, jo infrastruktūros ir jungties pastoviųjų eksploatavimo sąnaudų padengimo (ir priešingai). Teismas tinkamai neįvertino paminėtose administracinėse bylose nagrinėjamų materialinių teisinių klausimų ir padarė klaidingas išvadas dėl prejudicinio ryšio egzistavimo.

222. Teismas rėmėsi klaidingomis ir abstrakčiomis išvadomis, todėl priimta nutartis sustabdyti bylos nagrinėjimą yra nemotyvuota. Teismas neišanalizavo, kokios aplinkybės, nustatytinos kitoje byloje ir iš naujo neįrodinėtinos, reikšmingos stabdomai bylai, todėl bylos sustabdymas vertintinas kaip nepagrįstas, o skundžiama nutartis naikintina.

233. Teismo sprendimas sustabdyti bylą nukrypo nuo LVAT formuojamos praktikos (LVAT 2010 m. gegužės 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-335/2010, 2008 m. balandžio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-406/2009, 2010 m. lapkričio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-301/2011, 2015 m. spalio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-1298-624/2015 ir kt.).

24Trečiasis suinteresuotas asmuo AB ,,Amber Grid“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 11 d. nutartį ir išspręsti klausimą

25iš esmės – atmesti pareiškėjo prašymą dėl administracinės bylos sustabdymo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

261. LVAT bylos nagrinėjimu, kaip bylos sustabdymo pagrindu, teismas rėmėsi nepagrįstai. LVAT byla neatitinka jokių kriterijų, pagal kuriuos ji galėtų būti laikoma byla, be kurios išnagrinėjimo negalėtų būti nagrinėjama ši byla. Byla galėtų būti sustabdyta, tik jei kitoje byloje būtų nustatomi faktai, kurių teismas negalėtų nustatyti šioje byloje. Skundžiamoje nutartyje neįvertintas faktas, kad LVAT byloje jokie faktai, be kurių nebūtų galima nagrinėti šios bylos, nėra nustatomi. Visus bylai reikalingus faktus teismas gali pats nustatyti šioje byloje.

272. Teismas nepagrįstai rėmėsi LVAT byloje pareikštu pareiškėjo prašymu kreiptis į ESTT, kaip bylos stabdymo pagrindu. LVAT byloje pareiškėjo pareikštas prašymas kreiptis į ESTT su prašymu priimti prejudicinį sprendimą negalėjo būti pagrindu stabdyti šią bylą.

283. Neegzistavo jokie kiti bylos stabdymo pagrindai. Pareiškėjas taip pat neįrodinėjo,

29kad šiuo atveju byloje būtų egzistavę kokie nors kiti ABTĮ 98 straipsnio 1 dalyje įtvirtintame baigtiniame sąraše esantys bylos sustabdymo pagrindai.

304. Bylos sustabdymas negali padėti išspręsti visiškai jokių bylai aktualių klausimų, o tik sudaro sąlygas pareiškėjui nepagrįstai vilkinti bylą ir SGDT lėšų mokėjimą. Bylos sustabdymas ne tik niekaip neprisideda prie bylos tikslų pasiekimo ir proceso principų įgyvendinimo, bet ir sudaro prielaidas pareiškėjui toliau vilkinti vykstančius teisminius procesus bei toliau vengti valstybei ypatingą reikšmę turinčių SGDT lėšų mokėjimo.

31Trečiasis suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė ,,Klaipėdos nafta“ (toliau – ir AB ,,Klaipėdos nafta“) atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 11 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atnaujinti bylos nagrinėjimą ir perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš esmės. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

321. Neegzistuoja joks prejudicinis ryšys tarp šios bylos ir LVAT administracinės bylos. Pirmosios instancijos teismas, nepriklausomai nuo LVAT administracinės bylos ir joje nustatytinų faktų ir / ar aplinkybių, gali ir turi pats visapusiškai išspręsti klausimus ir aktualias bylai aplinkybes bei priimti sprendimą šioje byloje, nelaukdamas iki kol įsiteisės LVAT išnagrinėtos administracinės bylos sprendimas.

332. Pareiškėjo LVAT administracinėje byloje pareikštas prašymas dėl kreipimosi prejudicinio sprendimo į ESTT nesudaro jokio pagrindo stabdyti šią bylą. Teismas, sustabdydamas bylą, neįvertino pirmosios instancijos teismo sprendimo nurodytoje administracinėje byloje, Europos Komisijos 2013 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. SA36740 bei Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau – ir Konstitucinis Teismas) susijusių sprendimų, taip pat aplinkybių, susijusių su pareiškėjo prašymo kreiptis į ESTT nepagrįstumu ir poreikio jį patenkinti nebuvimu.

343. Nutartis yra nemotyvuota, pažeidžia bylos operatyvumo bei nepertraukiamumo principus. Byloje nėra jokių aplinkybių, sudarančių pagrindą sustabdyti šią bylą, t. y. neegzistuoja joks prejudicinis ryšys tarp šios bylos ir LVAT administracinės bylos, o teismas nei šioje byloje, nei LVAT administracinėje byloje nėra kreipęsis į ESTT dėl prejudicinio sprendimo kokiu nors klausimu, tuo labiau kad šioje byloje toks prašymas net nėra išreikštas. Nesant pagrindų bylą stabdyti, akivaizdu, kad nutartimi pažeidžiami administracinio proceso tikslai, bylos operatyvumo bei nepertraukiamumo principai.

354. Pareiškėjas piktnaudžiauja administraciniu procesu. Pareikšdamas prašymą, pareiškėjas tik nesąžiningai naudojasi administracinio proceso teisėmis ir veikia prieš ekonomišką bei operatyvų bylos išnagrinėjimą. Tokie pareiškėjo nesąžiningi veiksmai neturėtų būti teismo toleruojami.

36Pareiškėjas atsiliepimu į atsakovo ir trečiųjų suinteresuotų asmenų AB ,,Amber Grid“ bei AB ,,Klaipėdos nafta“ atskiruosius skundus prašo atmesti atskiruosius skundus, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 11 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su atskiraisiais skundais argumentai:

371. Teismas skundžiamoje nutartyje teisingai įvertino, kad LVAT byloje bus nagrinėjami klausimai, reikšmingi ir galbūt turėsiantys lemiamos reikšmės šioje byloje, todėl egzistuoja ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtintas bylos sustabdymo pagrindas. Tarp LVAT bylos ir

38šios bylos egzistuoja akivaizdus prejudicinis ryšys. Atkreipia dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-256/2012.

392. Teismas pagrįstai atsižvelgė į faktą, kad LVAT byloje yra pateiktas prašymas kreiptis į ESTT dėl prejudicinio sprendimo, o šiame prašyme keliami klausimai yra itin reikšmingi ir šioje byloje. Dėl to egzistuoja ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 8 punkte įtvirtintas bylos sustabdymo pagrindas. Atskiruosiuose skunduose dėstomi argumentai nepaneigia skundžiamos nutarties pagrįstumo.

403. Nepagrįstai apeliuojama į bylos operatyvumo ir susijusius principus, kadangi teisingas bylos išnagrinėjimas ir nuoseklios praktikos suformulavimas visuomenei itin jautriu ir nacionalinę reikšmę turinčiu klausimu konkrečiu atveju yra svarbesnis prioritetas, nei proceso operatyvumas. Bylos sustabdymu siekiami tikslai ir būtinybė išvengti rizikų, formuojant galbūt nenuoseklią teismų praktiką, yra svarbesni, nei bylos greitas išsprendimas konkrečiu atveju. Teisių ir teisėtų interesų gynimas negali būti laikomas piktnaudžiavimu procesu.

41Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos energetikos ministerija atsiliepimu į atsakovo ir trečiųjų suinteresuotų asmenų AB ,,Amber Grid“ bei AB ,,Klaipėdos nafta“ atskiruosius skundus prašo patenkinti atskiruosius skundus ir panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 11 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atnaujinti bylos nagrinėjimą pirmosios instancijos teisme. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai sutikimo su atskiraisiais skundais argumentai:

421. Šioje byloje ir LVAT byloje yra nagrinėjami skirtingų individualių administracinių aktų, priimtų vadovaujantis skirtingu teisiniu pagrindu, teisėtumo ir pagrįstumo klausimai, todėl neegzistuoja prejudicinis ryšys tarp sprendimų nagrinėjamoje byloje ir LVAT byloje. Teismas skundžiamoje nutartyje padarė nepagrįstą išvadą, kad sprendimas LVAT byloje bus pagrindas sprendimui šioje byloje priimti.

432. ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytas bylos sustabdymo pagrindas šiuo atveju visiškai neegzistavo. LVAT byloje pareiškėjo prašymas dėl kreipimosi į ESTT nėra išspręstas. Analogiško pobūdžio pareiškėjo prašymai kreiptis į ESTT dėl SGDT lėšas nustatančių Lietuvos nacionalinių teisės aktų atitikimo Europos Sąjungos teisiniam reguliavimui jau yra atmesti tiek Konstitucinio Teismo, tiek LVAT bylą nagrinėjusio Vilniaus apygardos administracinio teismo. LVAT byloje pateiktas prašymas kreiptis į ESTT negali turėti jokios reikšmės nagrinėjamai bylai, be to, jis yra nepagrįstas.

443. Nagrinėjamoje byloje nėra jokių aplinkybių, sudarančių pagrindą sustabdyti šią bylą, t. y. neegzistuoja joks prejudicinis ryšys tarp šios bylos ir LVAT bylos, o teismas nei vienoje iš šių bylų nėra kreipęsis į ESTT dėl prejudicinio sprendimo kokiu nors klausimu (tuo labiau kad nagrinėjamoje byloje toks prašymas net nėra išreikštas). Nesant pagrindų stabdyti nagrinėjamą bylą, skundžiama nutartimi yra pažeidžiami administracinio proceso tikslai, bylos operatyvumo bei nepertraukiamumo principai.

45Trečiasis suinteresuotas asmuo AB ,,Klaipėdos nafta“ atsiliepimu į atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens AB ,,Amber Grid“ atskiruosius skundus prašo patenkinti atskiruosius skundus ir panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 11 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atnaujinti bylos nagrinėjimą ir perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš esmės.

46AB ,,Klaipėdos nafta“ nurodo, kad pateikė atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuriame nurodyti argumentai yra iš esmės tapatūs argumentams, pateiktiems atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens AB „Amber Grid“ atskiruosiuose skunduose, su kuriais sutinka.

47Trečiasis suinteresuotas asmuo AB ,,Amber Grid“ atsiliepimu į atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens AB ,,Klaipėdos nafta“ atskiruosius skundus prašo patenkinti atskiruosius skundus ir panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 11 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti pareiškėjo prašymą dėl administracinės bylos sustabdymo. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai sutikimo su atskiraisiais skundais argumentai:

481. LVAT bylos nagrinėjimu, kaip bylos sustabdymo pagrindu, teismas rėmėsi nepagrįstai. Skundžiama nutartis prieštarauja vieningai LVAT praktikai dėl bylų stabdymo, visiškai skiriasi LVAT byloje ir šioje byloje nagrinėjami Komisijos nutarimai, tarp bylų nėra prejudicinio ryšio ir LVAT byloje nenustatomos jokios aplinkybės, kurios būtų reikalingos byloje ir teismas jų negalėtų nustatyti pats. Todėl teismas visiškai nepagrįstai nusprendė sustabdyti bylą.

492. Teismas nepagrįstai rėmėsi LVAT byloje pareikštu pareiškėjo prašymu kreiptis į ESTT, kaip bylos stabdymo pagrindu. LVAT byloje pareikštas procesinio pobūdžio prašymas kreiptis į ESTT negalėjo būti pagrindu stabdyti šią bylą.

503. Skundžiama nutartis yra nemotyvuota, priimta klaidingų bei abstrakčių teiginių pagrindu, o bylos sustabdymas vertintinas kaip nepagrįstas.

51Atsakovas atsiliepimu į trečiųjų suinteresuotų asmenų AB ,,Amber Grid“ ir AB ,,Klaipėdos nafta“ atskiruosius skundus prašo patenkinti atskiruosius skundus ir panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 11 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atnaujinti bylos nagrinėjimą pirmosios instancijos teisme.

52Atsakovas nurodo, kad dėl skundžiamos nutarties taip pat yra pateikęs atskirąjį skundą, kuris iš esmės grindžiamas analogiškais argumentais, kaip ir trečiųjų suinteresuotų asmenų atskirieji skundai.

53Teisėjų kolegija

konstatuoja:

54IV.

55Atskirieji skundai atmestini.

56Pirmosios instancijos teismas sustabdė nagrinėjamą administracinę bylą pagal ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punktą – iki įsiteisės sprendimas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinėje byloje Nr. A-2985-858/2015 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-02929-2012-0).

57ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyta, kad teismas sustabdo bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka.

58Šiuo pagrindu teismas sustabdo administracinę bylą, t. y. laikinai sustabdo procesinių veiksmų, kuriais siekiama išspręsti bylą iš esmės, atlikimą, kai kitoje administracinėje, civilinėje ar baudžiamojoje byloje priimtas teismo sprendimas turės prejudicinę reikšmę nagrinėjamoje byloje. Bylos nagrinėjimo negalimumas reiškia, kad kitoje byloje priimtame teismo sprendime nustatytini faktai, kurie iš naujo nebus įrodinėjami. Prejudicinis bylų ryšys iš esmės reiškia,

59jog administracinės bylos negalima nagrinėti tol, kol įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje, baudžiamojoje ar administracinėje byloje nebus nustatyti tam tikri faktai ar aplinkybės, kurių nenustačius konkrečios administracinės bylos nagrinėjimas būtų neįmanomas.

60Šioje administracinėje byloje pareiškėjas ginčija Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. lapkričio 20 d. nutarimo Nr. O3-895 „Dėl gamtinių dujų skystinimo kainos viršutinės ribos (gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos) nustatymo 2015–2019 metams“ 1.1, 2.2.1, 2.3 ir 3 punktus. Skundžiamu nutarimu Komisija Nutarė ,,konstatuoti, kad kompensuotina nepanaudotų Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalo lėšų mokėtojų sumokėtų ir mokėtinų (surinktinų) lėšų suma (toliau – kompensuotina suma) sudaro 99 942 982,4 Lt (28 945 488,4 Eur)“ (1.1 p.); ,,nustatyti gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos, taikomą pagal Metodikos 37.1.1 punktą – 7,41 Lt/MWh (2,15 Eur/MWh)“ (2.2.1 p.); ,,nustatyti SGD terminalo lėšų administravimo sąnaudų dydį, įskaičiuotą į šio nutarimo 2.1.1 punktu nustatytą gamtinių dujų skystinimo kainos viršutinę ribą – 500 tūkst. Lt (144,81 tūkst. Eur)“ (2.3 p.); ,,įpareigoti SGD terminalo lėšų administratorių Apraše numatyta tvarka 2015 metais išmokėti SGD terminalo lėšų gavėjui 1.1.1 punkte nurodytą sumą. Nurodytos išmokėtos SGD terminalo lėšos yra skirtos kompensuoti SGD terminalo infrastruktūros pastoviąsias eksploatavimo sąnaudas, reikalingas SGD terminalo veiklai užtikrinti 2015 metais. 2015 metais surinktos SGD terminalo lėšos išmokamos SGD terminalo lėšų gavėjui Apraše nustatyta tvarka“ (3 p.).

61Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėtinoje administracinėje byloje Nr. A-2985-858/2015 (naujas Nr. A-875-858/2016) (teisminio proceso Nr. 3-61-3-02929-2012-0) pareiškėjas ginčija Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. O3-317 „Dėl lėšų, skirtų suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti, nustatymo 2013 metams“ 3.1 ir 4 punktus ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 26 d. nutarimo Nr. O3-330 „Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų koregavimo bei papildomos ir neatsiejamos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos viršutinės ribos (SGDT priedo) nustatymo 2013 metams“ 2 punktą. Pirmuoju nutarimu Komisija Nutarė ,,nustatyti lėšas, skirtas suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti ir padengti, 2013 metams“ (3.1 p.); ,,Komisija turi teisę koreguoti šio nutarimo 3.1 punkte nustatytą SGDT lėšų sumą, pasikeitus esminėms aplinkybėms, darančioms reikšmingą įtaką Projekto finansavimui ir jo įgyvendinimui“ (4 p.). Antruoju nutarimu Komisija nutarė ,,nustatyti AB „Lietuvos dujos“ pakoreguotas gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutines ribas, galiosiančias nuo 2013 m. sausio 1 d., – papildomą ir neatsiejamą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos viršutinės ribos (SGDT priedą), skirtą suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo sąnaudoms kompensuoti 2013 metais – 37,53 Lt už tūkst. m3 (be pridėtinės vertės mokesčio)“ (2 p.).

62Aptariamose administracinėse bylose pareiškėjas iš esmės ginčija paminėtais nutarimais jam nustatytą pareigą mokėti SGDT mokestį skirtingais laikotarpiais. Šių bylų esminis prejudicinis aspektas – Skundžiamame nutarime paskirstomos ankstesnių nutarimų pagrindu sumokėtos ir nepanaudotos SGDT mokesčio lėšos. Nustačius pradinio SGDT mokesčio neteisėtumą, tai turėtų įtakos toliau besiklostantiems teisiniams santykiams. Dabartinio ginčo išsprendimas susijęs su kitos bylos galutiniu rezultatu. Be kita ko, tikslinga sulaukti galutinio teismo procesinio sprendimo kitoje byloje ir siekiant išvengti galimų prieštaravimų, užtikrinti vienodą reikšmingų aplinkybių vertinimą ir teisės taikymą.

63Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, galima daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas šią administracinę bylą, vadovaudamasis ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punktu, sustabdė pagrįstai.

64Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 11 d. nutartis yra pagrįsta, todėl jos panaikinti nėra pagrindo.

65Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

66Atsakovo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ir trečiųjų suinteresuotų asmenų AB ,,Amber Grid“ bei akcinės bendrovės ,,Klaipėdos nafta“ atskiruosius skundus atmesti.

67Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

68Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas akcinė bendrovė ,,Achema“ (toliau – ir pareiškėjas)... 5. Pareiškėjas nurodė, kad Komisija 2014 m. lapkričio 20 d. priėmė... 6. Pareiškėjas 2015 m. spalio 30 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui... 7. Pareiškėjas nurodė, jog paminėtoje byloje bus nagrinėjami klausimai,... 8. Atsakovas ir tretieji suinteresuoti asmenys nesutiko su prašymu.... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. lapkričio 11 d. nutartimi... 11. sustabdė administracinę bylą Nr. eI-5851-208/2015 (teisminio proceso Nr.... 12. Nr. 3-61-3-02929-2012-0); įpareigojo pareiškėją pranešti teismui apie... 13. Nr. eI-5851-208/2015 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-05531-2014-4) sustabdymo... 14. Teismas nustatė, kad byloje ginčas kilo dėl Valstybinės kainų ir... 15. Teismas nurodė, kad ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, jog... 16. Teismas nustatė, kad paminėtoje LVAT byloje ginčas kilo dėl Valstybinės... 17. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta, padarė išvadą, kad tikslinga... 18. administracinę bylą Nr. eI-5851-208/2015 (teisminio proceso Nr.... 19. III.... 20. Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 21. 1. Teismas netinkamai taikė ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytus... 22. 2. Teismas rėmėsi klaidingomis ir abstrakčiomis išvadomis, todėl priimta... 23. 3. Teismo sprendimas sustabdyti bylą nukrypo nuo LVAT formuojamos praktikos... 24. Trečiasis suinteresuotas asmuo AB ,,Amber Grid“ atskiruoju skundu prašo... 25. iš esmės – atmesti pareiškėjo prašymą dėl administracinės bylos... 26. 1. LVAT bylos nagrinėjimu, kaip bylos sustabdymo pagrindu, teismas rėmėsi... 27. 2. Teismas nepagrįstai rėmėsi LVAT byloje pareikštu pareiškėjo prašymu... 28. 3. Neegzistavo jokie kiti bylos stabdymo pagrindai. Pareiškėjas taip pat... 29. kad šiuo atveju byloje būtų egzistavę kokie nors kiti ABTĮ 98 straipsnio 1... 30. 4. Bylos sustabdymas negali padėti išspręsti visiškai jokių bylai... 31. Trečiasis suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė ,,Klaipėdos nafta“ (toliau... 32. 1. Neegzistuoja joks prejudicinis ryšys tarp šios bylos ir LVAT... 33. 2. Pareiškėjo LVAT administracinėje byloje pareikštas prašymas dėl... 34. 3. Nutartis yra nemotyvuota, pažeidžia bylos operatyvumo bei nepertraukiamumo... 35. 4. Pareiškėjas piktnaudžiauja administraciniu procesu. Pareikšdamas... 36. Pareiškėjas atsiliepimu į atsakovo ir trečiųjų suinteresuotų asmenų AB... 37. 1. Teismas skundžiamoje nutartyje teisingai įvertino, kad LVAT byloje bus... 38. šios bylos egzistuoja akivaizdus prejudicinis ryšys. Atkreipia dėmesį į... 39. 2. Teismas pagrįstai atsižvelgė į faktą, kad LVAT byloje yra pateiktas... 40. 3. Nepagrįstai apeliuojama į bylos operatyvumo ir susijusius principus,... 41. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos energetikos ministerija... 42. 1. Šioje byloje ir LVAT byloje yra nagrinėjami skirtingų individualių... 43. 2. ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytas bylos sustabdymo pagrindas... 44. 3. Nagrinėjamoje byloje nėra jokių aplinkybių, sudarančių pagrindą... 45. Trečiasis suinteresuotas asmuo AB ,,Klaipėdos nafta“ atsiliepimu į... 46. AB ,,Klaipėdos nafta“ nurodo, kad pateikė atskirąjį skundą dėl... 47. Trečiasis suinteresuotas asmuo AB ,,Amber Grid“ atsiliepimu į atsakovo ir... 48. 1. LVAT bylos nagrinėjimu, kaip bylos sustabdymo pagrindu, teismas rėmėsi... 49. 2. Teismas nepagrįstai rėmėsi LVAT byloje pareikštu pareiškėjo prašymu... 50. 3. Skundžiama nutartis yra nemotyvuota, priimta klaidingų bei abstrakčių... 51. Atsakovas atsiliepimu į trečiųjų suinteresuotų asmenų AB ,,Amber Grid“... 52. Atsakovas nurodo, kad dėl skundžiamos nutarties taip pat yra pateikęs... 53. Teisėjų kolegija... 54. IV.... 55. Atskirieji skundai atmestini.... 56. Pirmosios instancijos teismas sustabdė nagrinėjamą administracinę bylą... 57. ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyta, kad teismas sustabdo bylą, kai... 58. Šiuo pagrindu teismas sustabdo administracinę bylą, t. y. laikinai sustabdo... 59. jog administracinės bylos negalima nagrinėti tol, kol įsiteisėjusiu teismo... 60. Šioje administracinėje byloje pareiškėjas ginčija Valstybinės kainų ir... 61. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėtinoje... 62. Aptariamose administracinėse bylose pareiškėjas iš esmės ginčija... 63. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, galima daryti išvadą, kad... 64. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 11 d. nutartis yra... 65. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 66. Atsakovo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ir trečiųjų... 67. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 11 d. nutartį... 68. Nutartis neskundžiama....