Byla A-556-1265-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Daliui Mecelicai, atsakovo atstovui Kęstučiui Kadonui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo

2R. K. individualios įmonės apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 7 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo R. K. individualios įmonės skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas R. K. individuali įmonė (toliau – ir pareiškėjas, R. K. IĮ) kreipėsi į teismą su skundu (T 1, b. l. 3-7) prašydamas panaikinti atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir atsakovas, VMI prie FM)

62008 m. liepos 4 d. sprendimą Nr. 69-118 „Dėl R. K. IĮ 2008-05-29 prašymo dėl mokestinio ginčo proceso atnaujinimo“, Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – ir Inspekcija) 2004 m. balandžio 19 d. sprendimą Nr. (07)-K3-287 ir atnaujinti procesą dėl R. K. IĮ patikrinimo už laikotarpį nuo 1998 m. sausio 1 d. iki 2000 m. sausio 1 d.

7Pareiškėjas skundą grindė tuo, kad atsakovas padarė niekuo nepagrįstas išvadas, kurios prieštarauja faktinėms aplinkybėms, bei netinkamai taikė įstatymo nuostatas, reglamentuojančias proceso atnaujinimą mokestiniame ginče, dėl ko priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą. Inspekcijos patikrinimo akte, remiantis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo 2004 m. vasario 4 d. išvada Nr. 5-2/11, nurodoma, kad atlikus patikrinimą R. K. įmonei priskaičiuotina: 420 622 Lt pridėtinės vertės mokesčio (toliau – ir PVM), 210 311 Lt PVM bauda, 343 774,31 Lt PVM delspinigių, 516 Lt privalomojo sveikatos draudimo įmokų, 310,67 Lt privalomojo sveikatos draudimo įmokų delspinigių. Kadangi patikrinimo akto surašymo momentui nebuvo baigtas ikiteisminis tyrimas, nebuvo nustatyti kalti ir R. K. įmonę apgavę asmenys, bei nežinojo visų asmenų, kuriems buvo pareikšti įtarimai baudžiamojoje byloje Nr. 02-1-157-99 ir kurios medžiaga remiantis buvo atliktas R. K. IĮ patikrinimas, nebuvo galimybės teikti rašytinių pastabų, atsikirtimų bei pateikti juos pagrindžiančių įrodymų. Inspekcija 2004 m. balandžio 19 d. priėmė sprendimą Nr. (07)-K3-287, kuriuo nusprendė patvirtinti patikrinimo aktą. Inspekcijos

82007 m. lapkričio 19 d. sprendimas Nr. (20)-K3-394 patvirtina, kad pridėtinės vertės delspinigių dydis buvo sumažintas iki 25 693 Lt, o privalomojo sveikatos draudimo įmokų delspinigių dydis iki 185 Lt. Pareiškėjas rėmėsi Mokesčių administravimo įstatymo (toliau – ir MAĮ) 160 straipsnio 1 dalies, 160 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatomis dėl proceso atnaujinimo. Pareiškėjas nesutiko su atsakovo padaryta išvada, jog R. K. žinojo, kad vykdomos fiktyvios ūkinės operacijos. Priešingai, pridedamas 2008 m. gegužės 10 d. Generalinės prokuratūros nutarimas dėl dalies tyrimo nutraukimo asmens atžvilgiu paneigia tai. Atliekant ikiteisminį tyrimą nėra nustatyta, kad R. K. IĮ ar pats R. K. būtų pasisavinęs pridėtinės vertės mokestį, todėl būtina iš naujo atlikti R. K. individualios įmonės patikrinimą išreikalaujant iš Generalinės prokuratūros ne tik specialisto išvadą, bet ir kitą medžiagą, kuria remiantis nustatomi asmenys pasisavinę pridėtinės vertės mokestį. Tik iki pabaigos atlikus ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 06-1-10001-05, paaiškėjo naujos esminės aplinkybės, kad PVM susigrąžinimą įvykdė kiti asmenys, kurie ir padarė turtinę žalą valstybei ir dėl kurių neteisėtos veiklos VMI prie FM privalo pareikšti ieškinį dėl padarytos žalos atlyginimo baudžiamojoje byloje Nr. 06-1-10001-05. Vertintina ta aplinkybė, kad ikiteisminio tyrimo metu pareikšti įtarimai R. K. dėl PVM pasisavinimo nepasitvirtino gavus papildomus dokumentus. Todėl atsakovas netinkamai taikė MAĮ 160 straipsnio nuostatas ir priėmė nepagrįstą sprendimą.

9Atsakovas atsiliepimu į skundą (T 1, b. l. 48-49) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

10Atsakovas nurodė, kad, priėmus Generalinės prokuratūros 2008 m. gegužės 10 d. nutarimą, nepaaiškėjo jokios naujos aplinkybės - R. K. IĮ nepateikė jokių naujų įrodymų, kurie nebūtų ištirti priimant Inspekcijos 2004 m. balandžio 19 d. sprendimą Nr. (07)-K3-287, o tai, kad nutrauktas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio asmens veikos, šiuo atveju neturi jokios įtakos mokestiniam ginčui. Kaip matyti iš paties nutarimo turinio, anksčiau konstatuoti pažeidimai, kurių pagrindu ir buvo priskaičiuotos mokėtinos mokesčių ir sankcijų sumos, nėra paneigti - prekės realiai nebuvo eksportuotos. Tai aiškiai konstatuota minėtame nutarime. Visos šios aplinkybės apie realiai neįvykusį prekių eksportą buvo žinomos tiek vietos mokesčių administratoriui, tiek R. K. IĮ. Minėtas nutarimas negali būti laikytinas tokia aplinkybe dar ir todėl, kad tai yra konkretaus fizinio asmens padarytų veikų įvertinimas baudžiamųjų įstatymų prasme, o ne įmonės veiklos įvertinimas mokestine prasme. Generalinės prokuratūros 2008 m. liepos 16 d. nutarimu atsisakyti tenkinti prašymą pripažinti civiliniu ieškovu taip pat nebuvo nustatytos jokios naujos aplinkybės, galinčios turėti įtakos teisingam mokestinio ginčo išnagrinėjimui, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos mokesčių mokėtojui mokestinio ginčo nagrinėjimo metu.

11Tretysis suinteresuotas asmuo Inspekcija atsiliepimu į pareiškėjo skundą (T 1, b. l. 110-112) prašė skundą atmesti.

12Tretysis suinteresuotas asmuo nurodė, kad, Generalinei prokuratūrai

132008 m. gegužės 10 d. priėmus nutarimą Nr. 06-1-10001-05 dėl dalies tyrimo nutraukimo

14R. K. atžvilgiu, nepaaiškėjo jokios naujos aplinkybės.

15II.

16Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. lapkričio 7 d. sprendimu (T 1, b. l. 178-187) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

17Teismas, įvertinęs pateiktų ir ištirtų įrodymų visumą, nurodė, kad yra pagrindas teigti, jog atsakovo sprendimas, kuriuo atsisakyta atnaujinti mokestinio ginčo procesą dėl Inspekcijos 2004 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. (07)-K3-287, kuriuo patvirtintas 2004 m. vasario 27 d. patikrinimo aktas Nr. 07-04-26-26, pareiškėjo įmonės 2008 m. gegužės 29 d. prašyme nurodytu pagrindu yra teisėtas ir pagrįstas (MAĮ 160 str. 2 d. 1 p.). Aplinkybė, kad ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, jog fiktyvų eksportą pareiškėjo vardu suorganizavo ne pareiškėjas ar jo savininkas ir vadovas R. K., nėra pagrindas naikinti ar keisti mokesčių administratoriaus mokestinio ginčo byloje priimto sprendimo. Teismas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. vasario 19 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-438-59/2008 (Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas). Teismas pažymėjo, kad R. K. yra pareiškėjo savininkas ir vadovas, jo veikos negali būti atsietos nuo pareiškėjo veiklos, sukūrusios mokestinį teisinį santykį. Taip pat pabrėžė, kad šioje byloje, kurios dalykas - atsakovo VMI prie FM

182008 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. 69-118 - teisėtumas ir pagrįstumas, t. y. ar teisėtai atsakovas atsisakė atnaujinti mokestinio ginčo bylos procesą jo prašyme nurodytu pagrindu, nėra sprendžiamas klausimas dėl Inspekcijos 2004 m. balandžio 19 d. sprendimu Nr. (07)-K3-287 pareiškėjui nurodytų sumokėti mokesčių, įmokų, baudų ir delspinigių dydžio pagrįstumo, nors minėtu sprendimu nurodyta sumokėti PVM suma - 420 622 Lt, atitinkamai - ir apskaičiuotos PVM baudos ir delspinigių sumos, kelia abejonių, kadangi pagal pateiktus rašytinius įrodymus Inspekcija iš susidariusios 115 900 Lt PVM permokos už 1999 m. balandžio 1 d. muitinės deklaracija Nr. 9SG32100416 įformintą prekių eksportą Ukrainos įmonei 000 „Firma Sava“ į pareiškėjo sąskaitą negrąžino. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 2007 m. kovo 1 d. nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. A17-217/2007, pasisakydama dėl administracinės bylos nagrinėjimo ribų, aiškino, kad administracinės bylos nagrinėjimo ribos negali būti neapibrėžtos. Nagrinėjimo apimtis apsprendžiama pagal pareikštus konkrečius ir aiškius reikalavimus. Tik tiksli jų formuluotė gali atskleisti siekimą apginti teises ir teisėtus interesus bei padėti visapusiškai ir objektyviai išnagrinėti bylą, taikant teisės aktus, reguliuojančius atitinkamus visuomeninius santykius. Priešingu atveju būtų pažeistas ginčo šalių teisių ir pareigų vienovės principas, procesinių staigmenų negalimumo principas, kiltų pagrįstos abejonės dėl teismo nešališkumo.

19III.

20Pareiškėjas apeliaciniu skundu (T 2, b. l. 1-6) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 7 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - pareiškėjo skundą patenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

211. Teismas netinkamai nustatė mokestinio ginčo atnaujinimo pagrindus bei pažeidė materialinių teisės normų pagrindus.

222. Teismo motyvas, kad kitų asmenų nusikalstami veiksmai, kurie iššaukė arba galėjo iššaukti J. K. individualiai įmonei - mokestinių teisinių santykių subjektui, mokestinių prievolių atsiradimą mokesčių įstatymų taikymo prasme, nėra reikšmingi, nes šie asmenys nėra atitinkamų mokestinių teisinių santykių subjektai ir jie savo nusikalstamais veiksmais padarė žalą ne valstybės biudžetui, o įmonei, kuriai tenka pareiga vykdyti dėl nusikalstamų veiksmų atsiradusią mokestinę prievolę, nepagrįstas (Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 1 str.).

233. Pridėtinės vertės mokesčio sistemos esmę atskleidžia Europos Bendrijos

241967 m. balandžio 11 d. pirmoji Tarybos direktyva dėl valstybių narių teisės aktų, reglamentuojančių apyvartos mokesčius, suderinimo 67/227/EEB (CELEX Nr. 31967L0227). Europos Teisingumo Teismas byloje C-177/99 Ampafrance and Sanofi (Rec. 2000, p. I-7013) pažymėjo, kad pagal pridėtinės vertės mokesčio sistemos pagrindinį principą, kildinamą iš Pirmosios direktyvos 2 straipsnio ir Šeštosios direktyvos 2 straipsnio, pridėtinės vertės mokestis mokamas už kiekvieną pardavimo etapą, o tai atliekant atskaitomas pridėtinės vertės mokestis, kuriuo betarpiškai apmokestinta ankstesnė apyvarta. Pagal nuolatinę praktiką Šeštosios direktyvos 17 ir kituose straipsniuose reglamentuota teisė į PVM atskaitą yra sudedamoji pridėtinės vertės mokesčio mechanizmo dalis, kuri paprastai negali būti ribojama. Ši teisė gali būti įgyvendinama tuoj pat visų ankstesnių apyvartos etapų atžvilgiu. Teisės į atskaitą ribojimas daro įtaką mokestinės prievolės dydžiui, todėl yra galimas tik Direktyvoje aiškiai numatytais atvejais.

254. Teismas privalėjo nustatyti, kad atlikus ikiteisminį tyrimą nustatytos reikšmingos aplinkybės.

265. Teismas nepagrįstai nurodė, kad skundo ribos nebuvo apibrėžtos.

27Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 2, b. l. 14-15) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

28Atsakovas nurodė, kad nepaaiškėjo jokios naujos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos įmonei patikrinimo atlikimo metu. Vadovaujantis MAĮ 160 straipsnio 8 dalimi, pagrįstai atsisakyta atnaujinti procesą MAĮ 160 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu.

29Tretysis suinteresuotas asmuo Inspekcija atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 2, b. l. 12-13) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

30Tretysis suinteresuotas asmuo nurodo, kad pareiškėjas nenurodė jokių aplinkybių, kurios jam objektyviai sutrukdė laiku paduoti skundą, o iš esmės savo prašymą grindžia tuo, kad paaiškėjo naujos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos. Tačiau šios priežastys objektyviai netrukdė ir negalėjo trukdyti įstatymo nustatytu terminu apskųsti Inspekcijos sprendimo.

31Teisėjų kolegija

konstatuoja:

32IV.

33Pareiškėjas, kreipdamasis į teismą, pateikė šiuos reikalavimus: 1) panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2008 m. liepos 4 d. sprendimą Nr. 69-118 „Dėl R. K. IĮ 2008-05-29 prašymo dėl mokestinio ginčo proceso atnaujinimo“; 2) panaikinti Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos

342004 m. balandžio 19 d. sprendimą Nr. (07)-K3-287; ir 3) atnaujinti procesą dėl R. K. IĮ patikrinimo už laikotarpį nuo 1998 m. sausio 1 d. iki 2000 m. sausio 1 d.

35Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmojo reikalavimo išnagrinėjimas lems, ar nagrinėtini kiti byloje iškelti reikalavimai, todėl iš pradžių pasisakytina dėl VMI prie FM 2008 m. liepos 4 d. sprendimo teisėtumo bei pagrįstumo.

36VMI prie FM atsisakė tenkinti pareiškėjo 2008 m. gegužės 29 d. prašymą atnaujinti procesą užbaigtoje mokestinio ginčo byloje, remdamasi Mokesčių administravimo įstatymo 160 straipsnio 2 dalies 1 punktu (kai naujai paaiškėja esminės aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos mokesčių mokėtojui mokestinio ginčo nagrinėjimo metu – įstatymo redakcija nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2008 m. lapkričio 15 d.).

37Į naujai paaiškėjusių ir, pareiškėjo nuomone, esminių aplinkybių sąvoką patenka Generalinės prokuratūros 2008 m. gegužės 10 d. nutarimas, bylojantis, kad nėra įrodyta

38R. K. kaltė ir ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo jo atžvilgiu nutrauktas jam nepadarius pranešime apie įtarimą aprašytų veikų.

39Interpretuojant Mokesčių administravimo įstatymo 160 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintą taisyklę, teigtina, jog procesas mokestinėje byloje galėtų būti atnaujintas tik tokiu atveju, kai tampa aiškios tokios aplinkybės, kurios ne tik kad nebuvo žinomos, bet ir negalėjo būti žinomos mokesčių mokėtojui, nagrinėjant mokestinį ginčą. Be to, tos faktinės aplinkybės turi būti nepaprastos, t.y. esminės, sprendžiant pagal pirminius turimus įrodymus, galinčios turėti įtakos išspręstos mokestinės bylos baigčiai. Išvestinių sprendimų priėmimas iš mokesčių administratoriaus sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo, patvarkymai, susiję su apskaičiuotų mokesčių bei su jais susijusių sumų išieškojimu, paprastai neturėtų būti pripažinti aplinkybėmis, suponuojančiomis tenkinimą prašymo atnaujinti procesą užbaigtoje mokestinio ginčo byloje. Turintys teisinę galią ikiteisminio tyrimo institucijų priimami nutarimai, jei juose nekonstatuojamos faktinės aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos mokesčių mokėtojui mokestinio ginčo nagrinėjimo metu bei galėjusios sąlygoti kitokią mokestinio ginčo nagrinėjimo baigtį, taip pat nepatenka į Mokesčių administravimo įstatymo 160 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintą taisyklę.

40Tikrinamoje administracinėje byloje būtent ir apeliuojama į Generalinės prokuratūros nutarimą, kuriuo nutrauktas ikiteisminis tyrimas R. K. atžvilgiu (T 1, b.l. 23-27). Tačiau pastarajame dokumente nėra fiksuota aplinkybių, reikšmingų išnagrinėto mokestinio ginčo prasme. Juk nutarime nepasisakoma apie kitokias faktines aplinkybes nei Inspekcijai priimant 2004 m. balandžio 19 d. sprendimą „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ (T 1, b.l. 18). Tiek mokestinio ginčo metu, tiek 2008 m. gegužės 10 d. prokuratūros nutarime nustatytos tos pačios teisinę reikšmę turinčios faktinės aplinkybės – realiai neįvykęs prekių eksportas (aplinkybė, kuri buvo žinoma tiek mokesčių mokėtojui, tiek mokesčių administratoriui), nulėmęs mokesčių administratoriaus apskaičiuotas PVM mokesčio bei su juo susijusias sumas. R. K. atžvilgiu ikiteisminio tyrimo nutraukimas dėl sukčiavimo neįrodžius jo kaltės nepaneigia R. K. individualios įmonės atsakomybės mokestinės teisės srityje. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas jau yra pažymėjęs, kad „asmenų nusikalstami veiksmai, kurie iššaukė arba galėjo iššaukti <...> individualiai įmonei – mokestinių teisinių santykių subjektui, mokestinių prievolių atsiradimą, mokesčių įstatymų taikymo prasme, nėra reikšmingi, nes šie asmenys nėra atitinkamų mokestinių teisinių santykių subjektai ir jie savo nusikalstamais veiksmais padarė žalą ne valstybės biudžetui, o įmonei, kuriai tenka pareiga vykdyti dėl nusikalstamų veiksmų atsiradusią mokestinę prievolę. Šie tokių asmenų veiksmai mokestinių teisinių santykių subjektui (mokesčių mokėtojui) galėtų sudaryti prielaidas, reikalauti iš šių asmenų atlyginti žalą remiantis Civilinio kodekso normomis, arba šie asmenys galėtų, atsiradusias <...> individualiai įmonei mokestines nepriemokas, sumokėti valstybės biudžetui už šią įmonę“ (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. vasario 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-59/2008; procesinio sprendimo kategorija 9.3 (S)).

41Nenustačius pagrindų pirmojo reikalavimo tenkinimui, paneigiama teismo pareiga analizuoti kitus iškeltus reikalavimus. Mokestinės bylos procesas nėra atnaujintas, todėl negali būti kvestionuojamas turintis teisinę galią mokesčių administratoriaus sprendimas dėl mokesčių apskaičiavimo ir/ar atliekamas pakartotinis patikrinimas.

42Dėl išdėstytų priežasčių teigtina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino visas bylos aplinkybes ir priėmė teisingą sprendimą, kuris paliktinas nepakeistu.

43Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

44Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą, o R. K. individualios įmonės apeliacinį skundą atmesti.

45Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. R. K. individualios įmonės apeliacinį skundą dėl... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas R. K. individuali įmonė (toliau – ir... 6. 2008 m. liepos 4 d. sprendimą Nr. 69-118 „Dėl R. K. IĮ... 7. Pareiškėjas skundą grindė tuo, kad atsakovas padarė niekuo nepagrįstas... 8. 2007 m. lapkričio 19 d. sprendimas Nr. (20)-K3-394 patvirtina, kad... 9. Atsakovas atsiliepimu į skundą (T 1, b. l. 48-49) prašė skundą atmesti... 10. Atsakovas nurodė, kad, priėmus Generalinės prokuratūros 2008 m. gegužės... 11. Tretysis suinteresuotas asmuo Inspekcija atsiliepimu į pareiškėjo skundą (T... 12. Tretysis suinteresuotas asmuo nurodė, kad, Generalinei prokuratūrai... 13. 2008 m. gegužės 10 d. priėmus nutarimą Nr. 06-1-10001-05 dėl dalies tyrimo... 14. R. K. atžvilgiu, nepaaiškėjo jokios naujos aplinkybės.... 15. II.... 16. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. lapkričio 7 d. sprendimu (T... 17. Teismas, įvertinęs pateiktų ir ištirtų įrodymų visumą, nurodė, kad yra... 18. 2008 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. 69-118 - teisėtumas ir pagrįstumas, t. y.... 19. III.... 20. Pareiškėjas apeliaciniu skundu (T 2, b. l. 1-6) prašo panaikinti Vilniaus... 21. 1. Teismas netinkamai nustatė mokestinio ginčo atnaujinimo pagrindus bei... 22. 2. Teismo motyvas, kad kitų asmenų nusikalstami veiksmai, kurie iššaukė... 23. 3. Pridėtinės vertės mokesčio sistemos esmę atskleidžia Europos Bendrijos... 24. 1967 m. balandžio 11 d. pirmoji Tarybos direktyva dėl valstybių narių... 25. 4. Teismas privalėjo nustatyti, kad atlikus ikiteisminį tyrimą nustatytos... 26. 5. Teismas nepagrįstai nurodė, kad skundo ribos nebuvo apibrėžtos.... 27. Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 2, b. l. 14-15) prašo... 28. Atsakovas nurodė, kad nepaaiškėjo jokios naujos aplinkybės, kurios nebuvo... 29. Tretysis suinteresuotas asmuo Inspekcija atsiliepimu į apeliacinį skundą (T... 30. Tretysis suinteresuotas asmuo nurodo, kad pareiškėjas nenurodė jokių... 31. Teisėjų kolegija... 32. IV.... 33. Pareiškėjas, kreipdamasis į teismą, pateikė šiuos reikalavimus: 1)... 34. 2004 m. balandžio 19 d. sprendimą Nr. (07)-K3-287; ir 3) atnaujinti procesą... 35. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmojo reikalavimo išnagrinėjimas lems, ar... 36. VMI prie FM atsisakė tenkinti pareiškėjo 2008 m. gegužės 29 d. prašymą... 37. Į naujai paaiškėjusių ir, pareiškėjo nuomone, esminių aplinkybių... 38. R. K. kaltė ir ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo jo... 39. Interpretuojant Mokesčių administravimo įstatymo 160 straipsnio 2 dalies 1... 40. Tikrinamoje administracinėje byloje būtent ir apeliuojama į Generalinės... 41. Nenustačius pagrindų pirmojo reikalavimo tenkinimui, paneigiama teismo... 42. Dėl išdėstytų priežasčių teigtina, kad pirmosios instancijos teismas... 43. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 44. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 7 d. sprendimą... 45. Nutartis neskundžiama....