Byla ATP-5-337/2014
Dėl Rokiškio rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 28 d. nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje

1Panevėžio apygardos teismo teisėjas Evaldas Vanagas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs A. D. (gim. ( - )) atstovo advokato M. N. apeliacinį skundą dėl Rokiškio rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 28 d. nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje,

Nustatė

2Skundžiamu Rokiškio rajono apylinkės teismo nutarimu A. D. nubaustas pagal ATPK 621 str. 3 d., taikant 301 str., 5000 Lt (penkių tūkstančių litų) bauda be pažeidimo padarymo įrankių ar priemonių konfiskavimo ir be iškirstos medienos bei pajamų iš šios veiklos konfiskavimo.

3A. D. nubaustas už tai, kad jis UAB „( - )“ ( - ) pavaldiems darbuotojams davė nurodymą kirsti mišką, ko pasėkoje 2013 m. rugsėjo 4 d. ( - ) k., ( - ) sen., ( - ) r., ( - ) miškų urėdijos ( - ) girininkijos kvartale ( - ), sklypuose 4, 5, 6, 7, 8 buvo iškirsta privati miško valda, priklausanti J. D. ir R. B. S. (kadastrinis Nr. ( - ) ), t. y. užfiksuotas savavališkas medžių kirtimas, be leidimo kirsti mišką nukirsta 232 vnt. žalių beržų 58,394 m3, 91 vnt. žalių baltalksnių 29,167 m3, 11 vnt. žalių karklų 8,487 m3, 19 vnt. žalių eglių 2,748 m3, 59 vnt. žalių drebulių 27,498 m3, 18 vnt. žalių juodalksnių 4,201 m3, 6 vnt. žalių pušų 1,135 m3. Šiais savo veiksmais A. D. pažeidė Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 9 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-07-24 nutarimu Nr.799 patvirtintų „Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų“ III skyriaus 20 punkto reikalavimus ir padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 62 1 str. 3 d.

4A. D. atstovas advokatas M. N. skundžia 2013-10-28 Rokiškio rajono apylinkės teismo nutarimą, prašo jį panaikinti ir priimti naują sprendimą, taikant 301 str. sumažinti skirtą 5000 Lt baudą arba jos neskirti.

5Apeliaciniu skundu teigiama, kad pirmosios instancijos teismo nutarimas yra nepagrįstas ir neteisėtas. Tvirtinama, kad teismas pažeidė administracinio proceso normas, reglamentuojančias įrodymų vertinimą, faktines bylos aplinkybes ir A. D. kaltės turinį teismas nustatė remdamasis prieštaringais liudytojų parodymais, nevertino administracinio teisės pažeidimo protokolą surašiusio asmens paaiškinimų, įrodymus įvertino neišsamiai ir nesistemiškai. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad teismas nenagrinėjo atstovo prašymo dėl mažesnės nei įstatymo numatyta minimali baudos skyrimo, netinkamai taikė ATPK 301 str. nuostatas, neatsižvelgdamas į išskirtines aplinkybes, esmingai švelninančias A. D. kaltę. Teigiama, jog, egzistuoja visos aplinkybės ATPK 301 str. nuostatų taikymui sumažinti paskirtą baudą ar jos neskirti.

6Atstovas nurodo, kad vykdant 2013-07-12 tarp UAB „( - ) “ bei Ž. K. sudarytą rangos sutartį, kuria UAB „( - ) “ įsipareigojo atlikti užsakovo žemės ūkio paskirties žemės sanitarinį valymą, miško valdoje, esančioje ( - ) k., ( - ) sen., (kadastro Nr. ( - )) buvo laikomasi užsakovo Ž. K., jo atstovų nurodymų.

7Tvirtina, kad teismo posėdyje apklaustų liudytojų Ž. K. ir V. M. parodymai skyrėsi iš esmės, todėl jais remtis darant išvadas dėl faktinių pažeidimo padarymo aplinkybių negalima. Teismas nevertino bylos įrodymų apie Ž. K. samdytus žmones, kurie vertintini kaip užsakovo atstovai ir kurie dirbo pažeidimo vietoje bei davė nurodymus dėl valytinų plotų.

8Teigia, kad teismas neatsižvelgė į liudytojo V. M. parodymus apie tai, jog Ž. K. buvo pažeidimo vietoje prieš užfiksuojant pažeidimą ir matė kur bei kokie darbai yra vykdomi, taip pat į administracinio teisės pažeidimo protokolą surašiusio ( - ) K. V. paaiškinimus, jog dėl pažeidimo padarymo yra bendrai kalti abu asmenys – Ž. K. ir A. D..

9Apeliantas teigia, kad teismui pateikti dokumentai patvirtina, jog A. D. užsakovas Ž. K. tinkamai nepaaiškino ir nenurodė valytinų plotų, taip pat nei brėžiniuose, nei matininkų įrengiamais kuoliukais neišskyrė miško plotų iš žemės ūkio paskirties žemės. Teigia, kad buvo pažymėtos tik išorinės sklypo ribos. Šios aplinkybės leidžia teigti, jog teisės pažeidimas padarytas dėl bendros užsakovo ir rangovo kaltės, yra atsitiktinis bei padarytas netyčia, ir tai reikšminga skiriant nuobaudą.

10Apeliaciniu skundu cituojamos ATPK 301 str. nuostatos ir ATPK 20 str. numatyti administracinės nuobaudos tikslai. Teigiama, kad byloje yra nustatytos kelios A. D. atsakomybę lengvinančios aplinkybės – jis gailisi ir atlygino miško savininkams bei gamtai padarytą žalą, A. D. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Nurodo, kad A. D. charakterizuojamas teigiamai. A. D. atstovas teigia, kad byloje egzistuoja aplinkybės, esmingai švelninančios padaryto teisės pažeidimo pobūdį bei leidžiančios švelninti įstatymo sankcijoje numatytą minimalią administracinę nuobaudą arba jos neskirti - teisės pažeidimas buvo padarytas bendrai, dviejų asmenų, yra baudžiamas tik A. D., kuris dėl padaryto teisės pažeidimo yra sukrėstas ir ateityje imsis priemonių, jog panaši situacija nepasikartotų, be to, teisės pažeidimas padarytas neturint nusikalstamo ketinimo. Paskirta 5000 Lt bauda yra per didelė, neatitinka proporcingumo ir teisingumo principų.

11Byloje yra gautas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos atsiliepimas į paduotą apeliacinį skundą. Atsiliepimu nesutinkama su A. D. atstovo apeliaciniu skundu, prašoma apeliacinio skundo netenkinti ir 2013-10-28 Rokiškio rajono apylinkės teismo nutarimą palikti nepakeistą. Teigiama, kad tesimas visapusiškai, pilnai ir objektyviai ištyrė bei įvertino bylos aplinkybes, A. D. kaltė padarius ATPK 62 1 str. 3 d. numatytą teisės pažeidimą byloje yra įrodyta rašytinių bylos įrodymų visuma, kurie patvirtina, kad A. D. netinkamai organizavo darbus, dėl ko buvo iškirstas miško žemės plotas. Teismas A. D. veiksmus pagrįstai įvertino kaip savavališką medžių kirtimą privačiame miške. A. D. be leidimo iškirsdamas atsiliepime nurodomus medžius, pažeidė Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 9 str. 6 d. bei Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-07-24 nutarimu Nr. 799, 20 p. reikalavimus. Nurodoma, kad teismas vadovavosi įstatymo nustatyta tvarka surinktais ir teisminio bylos nagrinėjimo metu patikrintais įrodymais, padarė faktines bylos aplinkybes atitinkančias išvadas. Atsiliepimu nurodomi administracinėmis nuobaudomis siekiami tikslai, pažymima, kad teismas, skirdamas nuobaudą A. D., įvertino jo atsakomybę lengvinančias aplinkybes, ir jam paskyrė ATPK 621 str. 3 d. sankcijoje numatytą minimalią baudą nepaskirdamas minėto straipsnio sankcijoje numatytos papildomos nuobaudos.

12Apeliacinis skundas netenkinamas.

13Byloje nustatytas miško, esančio ( - ) sen., ( - ) r., sklype, kurio, kadastrinis Nr. ( - ), kirtimo faktas. Dėl šio fakto, tai yra, kad buvo iškirsti 2013-09-17 A. D. surašytame administracinio teisės pažeidimo protokole AM Nr. 064029 nurodyti medžiai, taip pat dėl jų kiekio ginčo nėra.

14Iš esmės apeliaciniu skundu teigiama, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertinęs bylos įrodymus padarė neteisingas išvadas dėl A. D. kaltės - jis medžių kirtimą atliko pagal užsakovo Ž. K., jo atstovų nurodymą, nurodymus dėl valytinų plotų davė Ž. K. samdyti žmonės, dirbę pažeidimo vietoje, apie tai, kokie darbai yra vykdomi Ž. K. žinojo, taip pat tvirtina, kad Ž. K. nepaaiškino ir nenurodė, taip pat matininkų įrengiamais kuoliukais žemės sklypuose neišskyrė plotų, kuriuos galima valyti, be to, bylos įrodymai patvirtina, kad yra ir Ž. K. kaltė.

15Apygardos teismas, įvertinęs administracinio teisės pažeidimo byloje surinktus ir ištirtus įrodymus, konstatuoja, kad A. D. kaltė padarius jam inkriminuotą administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 621 str. 3 d., yra įrodyta. Pirmosios instancijos teismas išsamiai ištyrė visas bylos aplinkybes (ATPK 284 str. 1 d.), tinkamai, t. y. pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu ir teisine sąmone, įvertino byloje esančius įrodymus (ATPK 257 str.) ir priėmė teisingą procesinį sprendimą.

16Atsakomybė pagal ATPK 621 str. kyla už savavališką medžių ir krūmų kirtimą, naikinimą arba žalojimą privačiuose miškuose. Pagal minėtą straipsnį administracinė atsakomybė gali būti taikoma tiek asmenims, kurie tiesiogiai atliko dispozicijoje numatytus veiksmus, tiek asmenims, kurie organizavo tokių veiksmų atlikimą. Nors byloje esanti tarp užsakovo Ž. K. ir UAB „( - )“, atstovaujamos A. D., 2013-07-12 sudaryta rangos sutartis, kiti bylos įrodymai patvirtina, kad sanitarinis žemės ūkio paskirties ploto valymas sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ), esančiame ( - ) sen., ( - ) k.,, vyko Ž. K. iniciatyva, tačiau tai nepaneigia A. D. kaltės dėl savavališko medžių iškirtimo miške. Bylos įrodymai patvirtina, kad A. D. nurodytame sklype esančio miško medžių kirtimą vykdė savavališkai.

17Iš minėtos 2013-07-12 rangos sutarties matyti, kad rangovas - A. D. atstovaujama bendrovė įsipareigojo atlikti būtent žemės ūkio paskirties ploto sanitarinį valymą, o ne miško kirtimą. Šią sutartį A. D. pasirašė, o teismo posėdžio metu patvirtino, kad sutartis su Ž. K. buvo sudaryta dėl laukų išvalymo. Liudytojas Ž. K. teismo posėdžio metu parodė, kad UAB „( - )“ samdė būtent apleistų žemės ūkio paskirties plotų, apaugusių krūmais, išvalymui, tačiau buvo iškirtas miškas. Tai, kad buvo iškirsti sklype esančio miško medžiai, patvirtina byloje esanti 2013-09-04 Valstybinės miškų tarnybos Miško kontrolės privataus miško žemės sklypo patikrinimo pažyma, nuotraukos, kelmų matavimo žiniaraščiai (b. l. 6-14).

18Nors apeliaciniame skunde nurodoma, kad nebuvo tinkamai išaiškintos valytinų plotų ribos, tačiau tai taip pat nešalina A. D. kaltės. Liudytojas V. M. nurodė, kad žemės ūkio paskirties žemės ir miško ribos buvo labai aiškios, nes žemės ūkio paskirties žemė buvo nušienauta, o prieš pradedant darbus matininkai sužymėjo taškus ( b. l. 64). Iš liudytojo A. S. parodymų matyti, kad plotus, kuriuos reikia pjauti, jiems parodė kažkieno samdyti žmonės, kurie sklype pjovė žolę, o ( - ) (A. D.) atvažiavo pažiūrėti tik po savaitės, tačiau matė, ką jie pjauna (b. l. 63). A. D. pripažino, kad jis nevažiavo ir netikrino, ką darbuotojai pjauna, o ką pjauti nurodė jo darbuotojų sutiktas žmogus. Nors Ž. K. ir V. M. parodymai dėl aplinkybės, jog V. M. aprodė valytinus plotus skiriasi – liudytojas V. M. to nepatvirtino, tačiau tai tik patvirtina byloje nustatytas aplinkybes, jog A. D. pasiuntė darbuotojus atlikti darbus nesirūpindamas plotų, kuriuos turėjo sutvarkyti pagal rangos sutartį, ribų išsiaiškinimu. Taip pat jis neįsitikino, ar darbams nėra reikalingi specialūs leidimai bei neišaiškino darbų apimties savo darbuotojams. Visa tai pagrindžia išvadą, kad A. D. yra atsakingas už savavališką medžių iškirtimą privačiame miške.

19Papildomai patikrinęs už teisės pažeidimą A. D. paskirtos administracinės nuobaudos individualizavimo pagrįstumą bei teisėtumą, taip pat nuobaudų skyrimo taisyklių laikymąsi, teismas pažymi, kad paskirta nuobauda nėra per griežta, atitinka padaryto pažeidimo pavojingumą, pažeidėjo asmenybę, teisingumo ir protingumo principus.

20Teismas į apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, jog A. D. nuoširdžiai gailisi dėl padaryto pažeidimo, atlygino padarytą žalą, tai pripažinta jo atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis, į tai, kad nenustatyta jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių, jis charakterizuojamas teigiamai, skirdamas nuobaudą A. D. atsižvelgė. Pirmosios instancijos teismas įvertinęs tai, kad A. D. atlygino padarytą žalą gamtai bei miško savininkams, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo principais, konstatavo, kad pažeidimo padarymo įrankių ar priemonių, ar medienos arba pajamų iš šios veiklos konfiskavimas būtų perteklinė atsakomybė, ir taikydamas ATPK 301 str. nuostatas A. D. neskyrė ATPK 621 str. 3 d. sankcijoje numatyto konfiskavimo. Apygardos teismo vertimu nustatytų aplinkybių pagrindu A. D. atsakomybė sušvelninta pakankamai ir dar labiau švelninti skirtą minimalią baudos nuobaudą jos pažeidėjui neskiriant ar skiriant mažesnę nei numatyta sankcijoje, pagrindo nesudaro.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 30212 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

22Rokiškio rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 28 d. nutarimą palikti nepakeistą ir A. D. atstovo advokato M. N. apeliacinio skundo netenkinti.

23Ši nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėjas Evaldas Vanagas, teismo posėdyje... 2. Skundžiamu Rokiškio rajono apylinkės teismo nutarimu A. D. nubaustas pagal... 3. A. D. nubaustas už tai, kad jis UAB „( - )“ ( - ) pavaldiems darbuotojams... 4. A. D. atstovas advokatas M. N. skundžia 2013-10-28 Rokiškio rajono apylinkės... 5. Apeliaciniu skundu teigiama, kad pirmosios instancijos teismo nutarimas yra... 6. Atstovas nurodo, kad vykdant 2013-07-12 tarp UAB „( - ) “ bei Ž. K.... 7. Tvirtina, kad teismo posėdyje apklaustų liudytojų Ž. K. ir V. M. parodymai... 8. Teigia, kad teismas neatsižvelgė į liudytojo V. M. parodymus apie tai, jog... 9. Apeliantas teigia, kad teismui pateikti dokumentai patvirtina, jog A. D.... 10. Apeliaciniu skundu cituojamos ATPK 301 str. nuostatos ir ATPK 20 str. numatyti... 11. Byloje yra gautas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinės... 12. Apeliacinis skundas netenkinamas.... 13. Byloje nustatytas miško, esančio ( - ) sen., ( - ) r., sklype, kurio,... 14. Iš esmės apeliaciniu skundu teigiama, kad pirmosios instancijos teismas... 15. Apygardos teismas, įvertinęs administracinio teisės pažeidimo byloje... 16. Atsakomybė pagal ATPK 621 str. kyla už savavališką medžių ir krūmų... 17. Iš minėtos 2013-07-12 rangos sutarties matyti, kad rangovas - A. D.... 18. Nors apeliaciniame skunde nurodoma, kad nebuvo tinkamai išaiškintos valytinų... 19. Papildomai patikrinęs už teisės pažeidimą A. D. paskirtos administracinės... 20. Teismas į apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, jog A. D. nuoširdžiai... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 30212 str. 1 d. 1 p.,... 22. Rokiškio rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 28 d. nutarimą palikti... 23. Ši nutartis neskundžiama....