Byla A2.3.-128-477/2014

1Zarasų rajono apylinkės teismo teisėjas R. Ž.,

2sekretoriaujant Jolantai Veličkienei,

3dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui G. D.,

4administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens atstovui adv. V. K.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs G. D., a.k. ( - ) LR piliečio, administracine tvarka nebausto, užsiimančio individualia veikla, gyv. ( - ), admi-nistracinę bylą,

Nustatė

6Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Utenos teritorinio poskyrio vyriausioji specialistė J. B. 2014-04-30 surašė G. D. administracinio teisės pažeidimo protokolą pagal LR ATPK 621 str. 3 d., už tai, kad 2014-03-26 patikrinus einamųjų kirtimų tikslingumą miško valdoje, priklausančioje G. D., esančioje ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), pagal pareiškimą apie ketinamus kirsti mišką, gautą iš savininko 2014-03-25, nustatyta, kad neturint leidimo miškui kirsti ir prieš pateikiant pranešimą apie ketinimus kirsti mišką Zarasų girininkijos kvartale Nr. 25, sklypuose Nr. 32 ir Nr. 33, įvykdytas neteisėtas neplynas kirtimas ir mediena iš miš-ko išvežta. Atliktas kirtimas neatitinka einamųjų kirtimų reikalavimų. Matuojant kelmus 2014-04-03 nustatyta, kad dalis kelmų pažeminti bei paslėpti po samanomis ir šakomis. Išmatavus kelmus pas-kaičiuota, kad viso iš šios valdos neteisėtai iškirsta ir išvežta 259,81 m3 medienos. Neteisėtu kirtimu padaryta žala aplinkai 77 943,00 Lt. Galimai gautos pajamos paskaičiuotos pagal nenukirsto miško kainas yra 25 331,32 Lt. Taip pat neplynu neteisėtu kirtimu tuo pačiu metu iškirsta ir išvežta 39,26 m3 medienos iš gretimos valdos, priklausančios S. S., kadastrinis Nr. ( - ). Kirtimus orga-nizavo ir darbininkus pasamdė G. D.. S. S. padarytą žalą G. D. atlygino. Žala aplinkai padaryta S. S. miške neteisėtu kirtimu yra 11 778,00 Lt.

7G. D. teismo posėdžio metu kaltu neprisipažino, parodė, kad turi miško valdą esančią ( - ). 2014 m. vasario mėn., G. D. nusprendė šiame miško sklype vykdyti kirtimą. Kirtimas buvo vykdomas pagal projektą, kurį 2014 m. vasario mėnesį sudarė V. Š.. Po to, G. D. sudarė raštišką miško kirtimo sutartį su R. Ž., kuriam perdavė miško kirtimo projektą ir prašymą - leidimą miško kirtimui. G. D. kartu su uošviu A. K. P. ir R. Ž. nuvyko prie sklypo, kuriame ketino atlikti miško kirtimą. G. D. tuo metu buvo atlikta kojos operacija, todėl sklypo ribas R. Ž. parodė A. K. P.. Kirtėjai miške pradėjo kirtimą 2014 m. vasario mėnesio viduryje. Kirtėjams vienu metu buvo neaiškios sklypo ribos, todėl jis susisiekė su geodezininku V. R., kuris patikslino sklypo ribas. Kirtimo darbai buvo baigti 2014 m. vasario mėnesio pabaigoje. Kai buvo baigti miško kirtimo darbai, jam paskambino ir pra-nešė, kad į kirtimo vietą yra atvykusi policija. Nuvykęs į savo miško valdą, G. D. sutiko po-licijos pareigūnus ir gretimo sklypo savininką S. S., kuris nurodė, kad yra iškirsta dalis S. S. priklausančio miško. Į kirtimo vietą taip pat buvo atvykęs V. R., kuris patikslinęs sklypo ribas nustatė, kad kirtėjai suklydo ir iškirto dalį gretimame sklype esančio miško. G. D. atlygimo S. S. padarytą žalą. Šią S. S. sumokėtą sumą ketina prisiteisti iš kirtėjų, kaip jam padarytą žalą.

8Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Utenos teritorinio poskyrio vyriausioji specialistė J. B. teismo posėdžio metu parodė, kad 2014-04-30 ji surašė G. D. ad-ministracinio teisės pažeidimo protokolą pagal LR ATPK 621 str. 3 d., nes G. D. priklau-sančiame miško sklype buvo nustatyti pažeidimai. G. D. pranešimą apie ketinimą kirsti mišką, pateikė po miško iškirtimo. Kirtimas miške buvo įvykdytas neteisėtai, nes tarnybai nebuvo pateiktas pranešimas apie numatomą miško kirtimą. G. D. kirtėjams neparodė kertamo miš-ko ploto, neparodė jiems savo sklypo ribų, nebuvo pažymėti kertami medžiai. Kertamus medžius at-rinkti kirtimui turėjo miško savininkas, jis turėjo juos pažymėti. Kirtėjai neturėjo supratimo ir neži-nojo kurioje miško sklypo dalyje jiems reikia kirsti mišką, nes miške medžiai nebuvo pažymėti. Miško savininkas dėl to yra kaltas. Jis iškirto miško ne tą plotą, kuriam buvo duotas leidimas. G. D. iškirto miško plotą, kuriam nebuvo duotas leidimas. Be to, buvo iškirstas didesnis miško plotą, nei buvo nurodyta leidime. Už miške atliekamų darbų teisėtumą yra atsakingas miško savi-ninkas. Savininkas turėjo rūpintis, kad miškas būtų tinkamai iškirstas, jis turėjo suženklinti kertamus medžius, ar tai pavesti atlikti specialistui.

9Liudytoja J. L. teismo posėdžio metu parodė, kad 2014 m. pavasarį kartu su kolege J. B. tikrino G. D. priklausantį miško sklypą, kuriame buvo iškirsta apie 300 m3 medienos. Dalis medienos buvo iškirsta neturint leidimo.

10Liudytojas V. Š. teismo posėdžio metu parodė, kad 2014 m. vasario mėnesį į jį kreipėsi G. D. dėl dokumentų paruošimo miško kirtimui. Jis buvo nuvykęs į ketinamą kirsti mišką, pažymėjo dažais medžius ir paruošė reikiamus dokumentus. Medžių žymėjimas buvo atliekamas barelių metodu. Miške kai žymėjo medžius, G. D. nebuvo, nes jis tuo metu buvo susižeidęs koją.

11Liudytojas R. U. teismo posėdžio metu parodė, kad jis jokio susitarimo dėl miško kir-timo, nei su G. D. nei su kitais asmenimis neturėjo. Kertamo miško plotą ir kirstinus me-džius, liudytojui rodė R. Ž., kuris žymėjo kirstinus medžius. Medžiai miške buvo pažymėti dažais. R. Ž. buvo darbų vadovas. Buvo į mišką atvykęs matininkas dėl kertamo miško ribų nustatymo, nes R. Ž. buvo neaiškios kirstino miško ribos. Atliekant miško kirtimą, liudyto-jas G. D. miške nematė. Jis pats tik pjovė mišką, kartu su juo dirbo R. V. ir R. Ž..

12Liudytojas V. R. teismo posėdžio metu parodė, kad jis yra UAB „Aukštaitijos pro-jektai“ vadovas. 2014 m. pavasarį jam paskambino G. D. ir paprašė patikslinti sklypo ribas. Vėliau jam skambino dėl sklypo ribų patikslinimo ir G. D. miško kirtėjai. 2014-03-02 patiks-lino G. D. sklypo ribas. Sklypo ribos buvo tikslinamos su prietaisu. Miško sklypo ribos atiti-ko ribas nurodytas sklypo plane. Buvo tikrinamos ne viso sklypo ribos, bet didesnė jų dalis. Kai miškas jau buvo iškirstas, liudytojas buvo pakviestas policijos pareigūnų patikrinti G. D. pri-klausančio miško sklypo ribas. Patikrinus miško sklypo ribas, liudytojas nustatė, kad miško kirtėjai iškirto kitoje miško sklypo dalyje esantį mišką, bei dalį gretimo miško sklypo.

13Liudytojas M. D. teismo posėdžio metu parodė, kad 2014 m. pavasarį jis traukė G. D. iškirstą mišką. Jis nežino kas kirto mišką ir kas jį žymėjo.

14Liudytojas A. K. P. teismo posėdžio metu parodė, kad 2014 m. vasario mėnesio viduryje, G. D. paprašė kartu nuvažiuoti į mišką ir parodyti kirtėjams, G. D. priklausančio miško sklypo ribas. Pats G. D. to padaryti negalėjo, nes buvo po kojos operacijos ir miške nebuvo. A. K. P. sutiko, ir nuvažiavęs į mišką parodė kirtėjams G. D. priklausantį miško sklypą, kuriame turi būti kertamas miškas bei perdavė sklypo planą.

15Liudytojas S. S. teismo posėdžio metu parodė, kad 2014-03-23 nuvykęs į savo mišką, rado iškirstas pušis ir beržus. Buvo iškirsta apie 40 kubų medienos. Pusė iškirstos medienos jau buvo išvežta, kita pusė medienos dar buvo miške. Apie neteisėtą miško iškirtimą pranešė policijos parei-gūnams, kurie atvyko ir surašė aktą. Kitą dieną į jo mišką atvyko traktorininkas M. D. traukti li-kusios medienos, kuris pasakė, kad veža medieną G. D.. Buvo iškviestas matininkas ir jis nustatė, kad buvo pažeistos sklypo ribos. G. D. jam padarytą žalą atlygino. G. D. jo-kių pretenzijų neturi.

16Liudytojas R. Ž. parodė, kad 2014 m. vasario mėn. jis su G. D. sudarė su-tartį, pagal kurią įsipareigojo organizuoti ir vykdyti G. D. priklausančiame miško sklype mi-ško kirtimą. Sklypą kuriame buvo kirstinas miškas, R. Ž. parodė G. D. draugas. Šia-me sklype, kirstini medžiai nebuvo pažymėti. R. Ž. pats sprendė, kurioje sklypo dalyje ir ku-rie medžiai turi būti kertami. G. D. į miško sklypą, kuriame buvo vykdomas miško kirti-mas, atvykęs nebuvo.

17Administraciniu teisės pažeidimu laikomas priešingas teisei kaltas (tyčinis ar neatsargus) vei-kimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato ad-ministracinę atsakomybę (ATPK 9 straipsnis). Administracinio teisės pažeidimo sudėtis yra būtinas pagrindas juridiškai kvalifikuoti veiką kaip administracinį teisės pažeidimą ir jo kaltininką patraukti administracinėn atsakomybėn. Įstatymo apibrėžta konkreti administracinio teisės pažeidimo sudėtis yra teisinis administracinės atsakomybės pagrindas. Realus teisės pažeidimo, turinčio visus įstatymo numatytus administracinio teisės pažeidimo sudėties požymius (objektas, objektyvioji pusė, subjek-tas, subjektyvioji pusė) padarymas reiškia, kad yra faktinis pagrindas kaltą asmenį patraukti adminis-tracinėn atsakomybėn ir skirti jam atitinkamas poveikio priemones.

18LR ATPK 621 str. 3 d. numatyta atsakomybė už savavališką medžių ir rūmų kirtimą, naikini-mą arba žalojimą privačiuose miškuose, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama nuo vieno šimto iki trijų šimtų kietmetrių medžių ar krūmų.

19Pagal minėtą straipsnį administracinė atsakomybė gali būti taikoma tiek asmenims, kurie tie-siogiai atliko dispozicijoje numatytus veiksmus, tiek asmenims, kurie organizavo tokių veiksmų at-likimą. Iš 2014-02-18 tarp G. D. ir R. Ž. sudarytos miško kirtimo sutarties /b.l. 20/ matyti, kad R. Ž. įsipareigojo nukirsti medžius nurodytame miško sklype pagal leidime kir-sti mišką nurodytas sąlygas ir plotus. Byloje apklaustas liudytojas R. Ž. parodė, kad pagal su G. D. sudaryta miško kirtimo sutartį, jis prisiėmė pilna apimtimi organizuoti ir vykdyti miško kirtimo darbus, G. D. priklausančiame miško sklype. R. Ž. sutarties vykdy-mui pasamdė R. V. ir R. U., pats rodė kuriuos medžius reikia kirsti ir kurioje miško sklypo dalyje. Byloje apklausti liudytojai A. K. P., R. U., R. Ž. parodė, kad G. D., į kirstino miško sklypą atvykęs nebuvo, jokių nurodymų dėl kirstinos miško sklypo dalies, nei R. Ž., nei kartu su juo dirbusiems R. V. ir R. U., neteikė. Byloje apklausti liu-dytojai parodė, kad G. D. fiziškai negalėjo organizuoti ir vadovauti miško kirtimo dar-bams, nes jam buvo atlikta kojos operacija. Šių liudytojų parodymus patvirtina VšĮ Vilniaus Uni-versiteto ligoninės Santariškių klinikos epikrizė /b.l.21/, kurioje nurodyta, kad miško kirtimo darbų atlikimo metu, G. D. galėjo vaikščioti tik su ramentais. Be to, kaip matyti iš liudytojo R. Ž. parodymų ir paaiškinimo /b.l. 58-59/, iškilus neaiškumams dėl kirstinos miško sklypo da-lies, jis pats skambino matininkui dėl kirstinos miško sklypo dalies ribų patikslinimo. Šios aplinky-bės leidžia teismui padaryti išvadą, kad G. D., jam priklausančio miško kirtimą, pagal 2014-02-17 pateiktą pranešimą apie ketinimus kirsti mišką /b.l. 26/, visa apimtimi pavedė R. Ž. Iš esmės tarp G. D. ir R. Ž. buvo sudaryta miško kirtimo rangos sutartis. Esant nurodytos apimties pavedimo santykiams, R. Ž. yra atsakingas už tinkamą ir teisėtą, G. D. priklausančio miško sklypo dalies, dėl kurios kirtimo ketinimo buvo pateiktas 2014-02-17 pranešimas, kirtimo darbų organizavimą ir vykdymą. R. Ž. buvo įgaliotas G. D. asmuo, kuris vykdė, G. D. priklausančio miško kirtimo organizavimą ir kirtimą. Analogišką teismų praktiką dėl asmenų atsakingų už savavališką miško kirtimą, formuoja aukštes-nės instancijos teismai(Klaipėdos apygardos teismo nutartis Administracinio teisės pažeidimo bylo-je Nr. ATP-61-360/2013; Panevėžio apygardos teismo nutartys Administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. ATP-25-72/2013, Nr. ATP-5-337/2014).

20LR Miškų įstatymas ir Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai (patvirtinti 1997-07-24 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 799), nedraudžia miškų savininkams, jiems priklausančių miškų kirtimo darbų organizavimą ir vykdymą pavesti tretiesiems asmenims.

21Teisminio bylos nagrinėjimo metu, liudytoja J. B. parodė, kad prieš pradedant miško kirtimą, G. D. 2014-02-17 pateikė Valstybinei miškų tarnybai pranešimą apie ketinimą kir-sti mišką, jam priklausančiame miško sklype. Šis pranešimas yra prilyginamas leidimui kirsti miš-ką.

22ATPK 62 ¹ str. dispozicija numato atsakomybę už savavališką miško iškirtimą. Kaip matyti iš liudytojos J. B. parodymų, G. D. turėjo leidimą vykdyti teisėtą, jam priklausančio miško kirtimą. Tai reiškia, kad G. D. neketino vykdyti savavališko miško kirtimo. Teismas šioje byloje nustatė, kad miško kirtimo darbų organizavimą ir vykdymą, G. D. pavedė R. Ž.. Vykdydamas G. D. pavedimą, R. Ž. iškirto kitą miško sklypo dalį, ku-riai kirsti, leidimas nebuvo išduotas. Teismas atkreipia dėmesį, kad pagal teisėtai išduotą leidimą, buvo iškirsta tik dalis G. D. priklausančio miško sklypo. Iki šiol nėra iškirsta G. D. priklausančio miško sklypo dalis, dėl kurios kirtimo 2014-02-17 buvo pateiktas pranešimas apie nu-matoma miško kirtimą. Šios aplinkybės reiškia, kad kitoje G. D. priklausančioje miško sklypo dalyje įvykdytas miško kirtimas, šiuo atveju buvo atliktas klaidos įtakoje.

23Iš visumos byloje nustatytų aplinkybių matyti, kad G. D. kirstino miško sklypo ribų nenustatinėjo, jokių nurodymų dėl kirstinos miško dalies miško kirtėjams neteikė, jokių faktinių sa-vavališko miško kirtimo, naikinimo ar žalojimo darbų nevykdė ir neorganizavo, todėl šiuo atveju jis nėra administracinio teisės pažeidimo, numatyto LR ATPK 62¹ str. 3 d. subjektu.

24Esant šioms aplinkybėms, administracinio teisės pažeidimo bylos teisena pagal LR ATPK 62¹ str. 3 d. G. D. atžvilgiu nutrauktina, nesant jo veiksmuose administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties (LR ATPK 250 str. 1 p.).

25Teisėjas, vadovaudamasis LR ATPK 250 str. 1 p., 287 str. 1 d. 2 p.,

Nutarė

26Administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną pagal LR ATPK 62 ¹ str. 3 d., G. D. atžvilgiu nutraukti, nesant jo veikoje administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties.

27Nutarimas per 20 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, skundą paduo-dant per Zarasų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Zarasų rajono apylinkės teismo teisėjas R. Ž.,... 2. sekretoriaujant Jolantai Veličkienei,... 3. dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui G. D.,... 4. administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens atstovui adv. V. K.,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs G. D., a.k. ( - ) LR piliečio,... 6. Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Utenos teritorinio... 7. G. D. teismo posėdžio metu kaltu neprisipažino, parodė, kad turi miško... 8. Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Utenos teritorinio... 9. Liudytoja J. L. teismo posėdžio metu parodė, kad 2014 m. pavasarį kartu su... 10. Liudytojas V. Š. teismo posėdžio metu parodė, kad 2014 m. vasario mėnesį... 11. Liudytojas R. U. teismo posėdžio metu parodė, kad jis jokio susitarimo dėl... 12. Liudytojas V. R. teismo posėdžio metu parodė, kad jis yra UAB... 13. Liudytojas M. D. teismo posėdžio metu parodė, kad 2014 m. pavasarį jis... 14. Liudytojas A. K. P. teismo posėdžio metu parodė, kad 2014 m. vasario... 15. Liudytojas S. S. teismo posėdžio metu parodė, kad 2014-03-23 nuvykęs į... 16. Liudytojas R. Ž. parodė, kad 2014 m. vasario mėn. jis su G. D. sudarė... 17. Administraciniu teisės pažeidimu laikomas priešingas teisei kaltas (tyčinis... 18. LR ATPK 621 str. 3 d. numatyta atsakomybė už savavališką... 19. Pagal minėtą straipsnį administracinė atsakomybė gali būti taikoma tiek... 20. LR Miškų įstatymas ir Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai... 21. Teisminio bylos nagrinėjimo metu, liudytoja J. B. parodė, kad prieš... 22. ATPK 62 ¹ str. dispozicija numato atsakomybę už... 23. Iš visumos byloje nustatytų aplinkybių matyti, kad G. D. kirstino miško... 24. Esant šioms aplinkybėms, administracinio teisės pažeidimo bylos teisena... 25. Teisėjas, vadovaudamasis LR ATPK 250 str. 1 p., 287 str. 1... 26. Administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną pagal LR 27. Nutarimas per 20 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui,...