Byla II-10-99/2011

1Molėtų rajono apylinkės teismo teisėjas Mamertas Misiūnas, sekretoriaujant Aušrai Pikelienei, dalyvaujant pareiškėjui V. V., jo atstovams advokatei Miglei Jakimavičienei, Visvaldui Petrylai, Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Molėtų rajono aplinkos apsaugos agentūros atstovui Albertui Matijošiui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs bylą dėl skundo dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje pagal V. V. skundą

Nustatė

3Virginijus V. U. regiono aplinkos apsaugos departamento Molėtų rajono aplinkos apsaugos agentūros vyresniojo valstybinio inspektoriaus Alberto Matijošiaus 2011 m. rugsėjo 13 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje pagal LR ATPK 51(2) str. 1 d., 51(13) str. 1 d., 55 str. 2 d., 60 str., nubaustas 1000 litų bauda.

4V. V. skundu dėl 2011 m. rugsėjo 13 d. nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje prašo teismą panaikinti Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Molėtų rajono aplinkos apsaugos agentūros 2011 m. rugsėjo 13 d. nutarimą ir bylą nutraukti.

5Skunde jis nurodo, kad su nutarimu nesutinka dėl to, kad:

6skundžiamas nutarimas yra neteisėtas ir turi būti panaikintas, nes Institucija, priėmusi nutarimą, įstatyme nustatytą nutarimo apskundimo terminą, pažeisdama ATPK 293 str. ir jo teises, vienašališkai sutrumpino du kartus, nustatydama 10 dienų terminą nutarimui apskųsti;

7baudžiamas už tai, kad neturėdamas Molėtų rajono vyr. architekto leidimo vagonėlio su terasa statybai bei suderintos projektinės dokumentacijos pagalbinio pastato su vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklais statybai, šiuos statinius ir inžinerinius įrenginius pasistatęs miško žemėje bei paviršinio vandens telkinių apsauginėje zonoje, kuri Utenos RAAD manymu turėtų būti 200 metrų nuo ežero, ir jų nenugriovęs, kaip to reikalauta. Skunde jis tegia, kad šiuo atveju Utenos RAAD pareigūnas šioje byloje turi įrodyti, kad:

  1. statiniai ir inžineriniai įrenginiai, kurie priklauso tik jam, pastatyti miško žemėje paviršinio vandens telkinių apsauginėje zonoje, kuri priklauso tik jam;
  2. statiniai ir inžineriniai įrenginiai pastatyti be statybą leidžiančių dokumentų, o jie yra privalomi;
  3. šie pažeidimai yra aplinkosauginiai ir Utenos RAAD, neviršydamas savo kompetencijos, turi teisę skirti už juos administracines baudas;
  4. nepraėjo metai nuo prieš tai skirtos administracinės baudos ir administracinė bauda skiriama pakartotinai.

8Skunde jis taip pat nurodo, kad statiniai ir inžineriniai įrenginiai pastatyti žemės sklype, kurio savininkais be jo yra dar du asmenys, šis žemės sklypas pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis yra ne miškų ūkio, o žemės ūkio paskirties, jame yra tik 1 gr. nesudėtingi statiniai ir jie yra kaimo teritorijoje, todėl statiniams statybas leidžiantis dokumentas nereikalingas, statiniai nepatenka į saugomos teritorijos ribas.

9Teismo posėdyje pareiškėjas ir jo atstovai skundą palaikė ir prašė jį tenkinti.

10Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Molėtų rajono aplinkos apsaugos agentūros atstovas prašė skundo netenkinti ir 2011 m. rugsėjo 13 d. nutarimą palikti nepakeistą.

11Skundas tenkintinas iš dalies.

12Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Molėtų rajono aplinkos apsaugos agentūros vyresniojo valstybinio inspektoriaus Alberto Matijošiaus 2011 m. rugsėjo 13 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje V. V. pagal LR ATPK 51(2) str. 1 d., 51(13) str. 1 d., 55 str. 2 d., 60 str., nubaustas už tai, kad kaip nustatyta 2011 m. rugpjūčio 29 d. Utenos RAAD Molėtų rajono agentūros patikrinimu (2011 m. rugpjūčio 29 d. patikrinimo aktas Nr. 10-KD/97), V. V., neturėdamas Molėtų rajono vyr. architekto leidimo vagonėlio su terasa statybai bei suderintos projektinės dokumentacijos pagalbinio pastato su vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklais statybai, miško žemėje turi pastatytus statinius, kurie turėjo būti pašalinti iki 2011 m. sausio 19 d. (Paviršinio vandens telkiniams apsauginės zonos ir ir pakrantės apsauginės juostos plotis – 200 metrų nustatytas vadovaujantis bendraisiais paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo principais, patvirtintais 2007 m. vasario 14 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. DI-98).

13Byloje esantys Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyr. specialistės surašytas Faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas (b. l. 19-24), Nekilnojamojo turto registro pažymėjimas, patvirtina tai, kad žemės sklypo, esančio Petrikiškių k., Molėtų rajone (unikalus Nr. 6207-0003-0241, bendras plotas – 5,1778 ha, iš jų žemės ūkio naudmenų – 0,5470 ha, miško plotas – 4,6308 ha) ¼ dalis, nusavybės teise priklauso V. V. (b. l. 10-12);

14Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyr. specialistės surašytas Faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas patvirtina tai, kad Petrikiškių k., Molėtų rajone, Makio ežero apsaugos zonoje, žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 6207/0003:241, miško plote pastatyti du vagonėliai su terasomis bei pagalbinis statinys (b. l. 19-24);

15Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūno surašytas Savavališkos statybos aktas patvirtina tai, kad vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklai, esantys Petrikiškių k., Molėtų rajone, sklypo kadastrinis Nr. 6207/0003:241, pastatyti savavališkai, statybos vieta: paviršinio vandens telkinio-Makio ežero apsaugos zona, šią statybą leidžiančių dokumentų nėra (b. l. 25-26), tai patvirtina ir Lietuvos Respublikos Miškų kadastro žemėlapio žemės sklypo kad.Nr. 6207/0003:241 ištraukos (b. l. 39-40), fotonuotraukų kopijos (b. l. 34-38), pareikalauta iš V. V. tuojau pat sustabdyti vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų statybą (b. l. 27-28).

16Tokiu būdu pareiškėjas skundžia 2011 m. rugsėjo 13 d. nutarimą, kaip neįrodantį, kad statiniai ir inžineriniai įrenginiai pastatyti žemės sklype, kuris pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis yra ne miškų ūkio, o žemės ūkio paskirties, šiems statiniams, kurie yra tik 1 gr. nesudėtingi statiniai ir jie yra kaimo teritorijoje, statybas leidžiantis dokumentas nereikalingas, statiniai nepatenka į saugomos teritorijos ribas, tačiau aukščiau aptarti ir įvertinti įrodymai neginčijamai patvirtina tai, kad V. V. pagal LR ATPK 51(2) str. 1 d., 51(13) str. 1 d., 55 str. 2 d., 60 str. nubaustas pagrįstai, šie pažeidimai yra aplinkosauginiai (LR ATPK septintasis skirsnis) ir Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Molėtų rajono aplinkos apsaugos agentūros pareigūnas surašydamas administracinio teisės pažeidimo protokolą bei nutarimu skirdamas nuobaudas, savo kompetencijos neviršijo.

17Skundas dalyje dėl paskirtų nuobaudų pakartotinumo, yra pagrįstas, kadangi Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Molėtų rajono aplinkos apsaugos agentūros pareigūnas administracinio teisės pažeidimo protokolą pagal LR ATPK 51(2) str. 1 d., 51(13) str. 1 d., 55 str. 2 d., 60 str., surašė 2011 m. rugsėjo 6 d., o ankstesniu nutarimu ATP byloje V. V. nubaustas 2010 m. rugpjūčio 19 d., tai yra pažeidimus jis padarė praėjus daugiau nei metams laiko nuo prieš tai skirtos administracinės nuobaudos už tokios pačios rūšies pažeidimus, todėl padaryti teisės pažeidimai nelaikytini pakartotiniais, LR ATPK 32 str. 1 d. 5 p. prasme, o pažeidimas, kvalifikuotas pagal LR ATPK 55 str. 2 d., perkvalifikuotinas į LR ATPK 55 str. 1 d.

18Teismas įvertinęs tai, kad Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Molėtų rajono aplinkos apsaugos agentūros pareigūnas 2011 m. rugsėjo 13 d. nutarimu skirdamas nuobaudas nutarime nurodė sunkinančias aplinkybes – pakartotinumą ir pagal LR ATPK 51(2) str. 1 d., 51(13) str. 1 d., 55 str. 2 d., 60 str., skyrė sankcijose numatytas maksimalias baudas, tiek baudos už atskirus pažeidimus, tiek galutinai skirtina bauda, mažintinos, o perkvalifikavus pažeidimą iš LR ATPK 55 str. 2 d. į LR ATPK 55 str. 1 d., skirtina atitinkama sankcijoje numatyta nuobauda.

19Skundas dalyje dėl to, kad Institucija, priėmusi nutarimą, įstatyme nustatytą nutarimo apskundimo terminą, pažeisdama ATPK 293 str. ir jo teises, vienašališkai sutrumpino du kartus bei prašymas tuo pagrindu nutarimą panaikinti, yra nepagrįstas.

20Teismas konstatuoja, kad pareigūnas, surašęs nutarimą, dėl neatidumo nurodė trumpesnį nutarimo skundimo terminą, tačiau tai nesukliudė pareiškėjui pasinaudoti teise ir apskųsti nutarimą.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 302 str. 1 d. 5 p., 4 d., 5 d., 6 d., 302(2) str. teismas

Nutarė

22V. V. skundą tenkinti iš dalies.

23Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Molėtų rajono aplinkos apsaugos agentūros 2011 m. rugsėjo 13 d. nutarimą dalyje dėl sunkinančios aplinkybės – pakartotinumo pripažinimo skiriant nuobaudas, panaikinti.

24Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Molėtų rajono aplinkos apsaugos agentūros 2011 m. rugsėjo 13 d. nutarimą dalyje dėl nuobaudų skyrimo pakeisti: pagal LR ATPK 51(2) str. 1 d. skirti 700 (septyni šimtai) litų baudą; pagal LR ATPK 51(13) str. 1 d. skirti 700 (septyni šimtai) litų baudą; pagal LR ATPK 60 str. skirti 300 (trys šimtai) litų baudą.

25Pažeidimą, kvalifikuotą pagal LR ATPK 55 str. 2 d., perkvalifikuoti į LR ATPK 55 str. 1 d. ir V. V. skirti 100 (vienas šimtas) litų baudą.

26Vadovaujantis LR ATPK 33 str. 2 d., V. V. galutinai skirti 700 (septyni šimtai) litų baudą.

27Kitoje dalyje, Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Molėtų rajono aplinkos apsaugos agentūros 2011 m. rugsėjo 13 d. nutarimą palikti nepakeistą.

28Nutartis per 20 dienų gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Molėtų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Molėtų rajono apylinkės teismo teisėjas Mamertas... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs bylą dėl skundo dėl nutarimo... 3. Virginijus V. U. regiono aplinkos apsaugos departamento... 4. V. V. skundu dėl 2011 m. rugsėjo 13 d. nutarimo... 5. Skunde jis nurodo, kad su nutarimu nesutinka dėl to, kad:... 6. skundžiamas nutarimas yra neteisėtas ir turi būti panaikintas, nes... 7. baudžiamas už tai, kad neturėdamas Molėtų rajono vyr. architekto leidimo... 8. Skunde jis taip pat nurodo, kad statiniai ir inžineriniai įrenginiai... 9. Teismo posėdyje pareiškėjas ir jo atstovai skundą palaikė ir prašė jį... 10. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Molėtų rajono aplinkos apsaugos... 11. Skundas tenkintinas iš dalies.... 12. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Molėtų rajono aplinkos apsaugos... 13. Byloje esantys Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 14. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos... 15. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos... 16. Tokiu būdu pareiškėjas skundžia 2011 m. rugsėjo 13 d. nutarimą, kaip... 17. Skundas dalyje dėl paskirtų nuobaudų pakartotinumo, yra pagrįstas, 18. Teismas įvertinęs tai, kad Utenos regiono aplinkos... 19. Skundas dalyje dėl to, kad Institucija, priėmusi nutarimą, įstatyme... 20. Teismas konstatuoja, kad pareigūnas, surašęs nutarimą, dėl neatidumo... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų... 22. V. V. skundą tenkinti iš dalies. 23. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Molėtų rajono aplinkos apsaugos... 24. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Molėtų rajono aplinkos apsaugos... 25. Pažeidimą, kvalifikuotą pagal LR ATPK 55 str. 2 d., perkvalifikuoti į LR... 26. Vadovaujantis LR ATPK 33 str. 2 d., V. V. galutinai... 27. Kitoje dalyje, Utenos regiono aplinkos apsaugos... 28. Nutartis per 20 dienų gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per...