Byla eA-1854-520/2020
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Dalios Višinskienės (pranešėja) ir Virginijos Volskienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Virginijus ir Ko“ apeliacinį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų 2019 m. balandžio 9 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Virginijus ir Ko“ skundą atsakovui Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos (trečiasis suinteresuotas asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Atliekų tvarkymo tarnyba“) dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Virginijus ir Ko“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Šiaulių RAAD) 2018 m. birželio 8 d. sprendimo „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ Nr. 3 (toliau – ir Sprendimas) dalį, kuria patvirtinta išvada Nr. 2, numatanti, jog UAB „Virginijus ir Ko“ per 2016 metus iš UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ už gautas / priimtas atliekas, surinktas iš komunalinio atliekų srauto, išrašė neteisėtai du atliekų tvarkymą įrodančius dokumentus: Nr. 1612S10002-4584-7887 už 14,385 t (atliekų kodas 15 01 02) ir Nr. 1615S10001-4584-7887 už 79,047 t (atliekų kodas 15 01 01) ir tuo pažeidė Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. D1-359 patvirtinto Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) 3 ir 11.6 punktus bei Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (toliau – ir ATĮ) 3425 straipsnio 2 dalies 1 punktą.

72.

8Pareiškėjas skundą grindė šiais pagrindiniais argumentais:

92.1.

10Šiaulių RAAD, priimdamas skundžiamą Sprendimo dalį, netinkamai aiškino ATĮ 3425 straipsnio 2 dalies 1 punktą. ATĮ 3425 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyta atliekų rūšies sąvoka nėra tapati atliekų susidarymo srautui. ATĮ nepateikia apibrėžimo, kas yra pakuočių atliekų rūšys. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo (toliau – ir MATĮ) 4 priedėlyje įvardytas pakuočių rūšis, į tai, kad Aprašas nenustato tvarkytojų (perdirbėjų ir / ar eksportuotojų) skirstymo pagal atliekų rūšis, susiejant jas su atliekų susidarymo šaltiniais, t. y. komunaliniu ir / ar komerciniu srautu, pakuočių atliekų sutvarkymo užduotis laikoma įvykdyta, jei yra sutvarkomas reikiamas kiekis atitinkamos medžiagos pakuotės atliekų, nepriklausomai nuo to, ar pakuotės atliekos buvo surinktos komunaliniame ar nekomunaliniame sraute. Pažeidimas negalėjo būti konstatuotas, nes dokumentų išdavimo neteisėtumo pagrindas (dėl netinkamo ir / ar netikslaus srauto nurodymo) nėra įtvirtintas nei ATĮ, nei Apraše;

112.2.

12Pakuočių atliekų surinkėjas, surinkęs atliekas iš komunalinio bei nekomunalinio srauto, jas laiko ir rūšiuoja atskirai. Tačiau vykdant tolimesnį apdorojimą, atliekos supresuojamos pagal atliekų rūšis į kipas ir jose susimaišo tiek komunalinio, tiek nekomunalinio srauto atliekos. Tokių atliekų perdavimo metu tik teoriškai įmanoma suskaičiuoti, kiek ir iš kokio srauto atliekų yra perduodama ir tai iš esmės padaryti gali tik tokias atliekas perduodantis subjektas – trečiasis suinteresuotas asmuo, o ne jas gaunantis subjektas – pareiškėjas. Teisės aktai nenustato pareigos ir / ar reikalavimo perduoti tolimesniam apdorojimui kiekvieną srautą atskirai. Atliekų tvarkymo būdas, priklausomai nuo to, kokiame sraute atliekos surinktos, nesikeičia, jis yra vienodas iš abiejų srautų surinktų atliekų sutvarkymui. Be to, pakrovus siuntą ir nuvežus perdirbėjui dėl antrinių žaliavų drėgnumo pasikeitimo ir kitų svorio svyravimų, svoriai koreguojami;

132.3.

14Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūra (toliau – ir Agentūra) 2017 m. balandžio 18 d. patikrinimo aktu Nr. VR-14.7-186 (toliau – ir Aktas), atlikusi trečiojo suinteresuoto asmens planinį teminį patikrinimą dėl atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų teisėtumo už 2016 metus, jokių pažeidimų, susijusių su atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymu ir išdavimu, nenustatė;

152.4.

16Pareiškėjas turėjo teisę išrašyti atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus visoms gaminių ir / ar pakuočių rūšims, kurioms šie dokumentai buvo išrašyti, be kita ko, atliekoms, susidariusioms komunaliniame ir nekomunaliniame sraute. Pagal UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ atliekų srautai apskritai nėra skaičiuojami ir vertinami, tačiau priėmimo–perdavimo aktuose patvirtinta, kad atliekos susidarė po komercinio srauto. Trečiojo suinteresuoto asmens elgesys paaiškinamas techninės klaidos egzistavimu bei pateiktais įrodymais, kurių Šiaulių RAAD nevertino. Šiaulių RAAD buvo informuotas apie tai, kad ne visais atvejais ir ne visoms pareiškėjui perduotoms ir sutvarkytoms atliekoms trečiasis suinteresuotas asmuo prašo išduoti pakuočių atliekų sutvarkymą patvirtinančius dokumentus;

172.5.

18Vadovaujantis 2015 m. gegužės 4 d. tarp pareiškėjo ir trečiojo suinteresuoto asmens sudarytos įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos Nr. 04/05/15/ATT/VK (toliau – ir Tvarka) 3.1 ir 3.2 punktų nuostatomis ir atsižvelgiant į trečiojo suinteresuoto asmens 2018 m. gegužės 8 d. atsakymo Nr. R075-18 turinį, važtaraščiuose bei priėmimo–perdavimo aktuose nurodoma informacija apie atliekų srautus pareiškėjui vykdant savo funkcijas iš esmės yra nereikšminga ir neaktuali. Pirmenybė turi būti teikiama trečiojo suinteresuoto asmens rašytiniam prašymui pateikti pakuočių atliekų sutvarkymą patvirtinančius dokumentus pagal konkrečius atliekų kodus, kiekius ir srautus, kadangi tai yra vienintelis dokumentas, sukeliantis pareigą pareiškėjui išduoti trečiajam suinteresuotam asmeniui pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus. Šiaulių RAAD trečiojo suinteresuoto asmens rašytiniu prašymu nesivadovavo, nepaisant to, jog pareiškėjo išduoti pakuočių atliekų sutvarkymą patvirtinantys dokumentai iš esmės atitinka faktinius trečiojo suinteresuoto asmens nurodytus kiekius;

192.6.

20Šiaulių RAAD, nevertinęs ir neanalizavęs pirminių susiklosčiusiai situacijai reikšmingų dokumentų, šalių bendradarbiavimo tvarką reglamentuojančių susitarimų, sutarčių ir vidinių tvarkų, priėmė sprendimą, prieštaraujantį įsiteisėjusiam Agentūros Aktui.

213.

22Atsakovas Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir atsakovas, Departamentas) atsiliepime į skundą prašė atmesti skundą.

234.

24Atsakovas nesutikimą su skundu grindė šiais pagrindiniais argumentais:

254.1.

26Šiaulių RAAD, vadovaudamasis Aprašo nuostatomis, pagal pareiškėjo pateiktas PVM sąskaitas faktūras, važtaraščius, priėmimo–perdavimo aktus ir pretenzijas dėl gautų atliekų kokybės nustatė, kad per 2016 metus pareiškėjas iš UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ priėmė / gavo iš komunalinio atliekų srauto 523,150 t atliekų ir iš nekomunalinio atliekų srauto 819,680 t atliekų. Pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai, tvarkant komunalinių ir nekomunalinių atliekų srautuose susidariusias pakuočių atliekas, gali būti išrašomi tik už tuos pakuočių atliekų kiekius, iš kurio srauto jie yra surinkti ir sutvarkyti, o pareiškėjas 14,385 t komunalinių atliekų sraute susidariusioms atliekoms (atliekų kodas 15 01 02) ir 79,047 t komunalinių atliekų sraute susidariusioms atliekoms (atliekų kodas 15 01 01) išrašė dokumentus Nr. 1612SI0002-4584-7887, Nr. 1615SI0001-4584-7887 nekomunalinių atliekų sraute susidariusioms atliekoms, todėl šie du pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai išrašyti neteisėtai;

274.2.

28Vadovaujantis Aprašo 11.11 punktu nustatyta, kad pareiškėjas išrašė dokumentą Nr. 1615SI0001-4584-7887 (atliekų kodas 15 01 01) 79,047 t nekomunalinių atliekų sraute susidariusioms atliekoms UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ kaip perdirbtoms pakuočių atliekoms Europos Sąjungos (toliau – ir ES) valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių teritorijose. Šis pakuočių atliekų kiekis buvo išvežtas į Lenkijos Respubliką, siekiant perdirbti pakuočių atliekas;

294.3.

30Įvertinus UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ 2017 m. balandžio 13 d. aiškinamojo rašto Nr. R 039-17 turinį, matyti, kad UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ patvirtina, jog dokumentas išrašytas neteisėtai;

314.4.

32Atliekų išvežimai akivaizdžiai įrodo, kad prašymai pateikti ne pagal išrūšiavimo aktus. Pareiškėjas neįrodė, kad pakuočių atliekos yra susidariusios iš nekomunalinio srauto, o pareiškėjo akcentuojamos techninės klaidos buvimas formuotų ydingą praktiką pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymui bei sudarytų sąlygas nesilaikyti Aprašo 3 punkto ir pakuočių atliekų patvirtinančius dokumentus išrašyti nesivadovaujant, ar pakuočių atliekos surinktos iš komunalinio ar ne iš komunalinio atliekų srauto, pažeidžiant ATĮ 3425 straipsnio 2 dalies 1 punktą;

335.

34Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ atsiliepime į skundą prašė tenkinti skundą.

356.

36Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimą į skundą grindė šiais pagrindiniais argumentais:

376.1.

38Aprašas nenustato tvarkytojų (perdirbėjų ir / ar eksportuotojų) skirstymo pagal atliekų rūšis, susiejant jas su atliekų susidarymo šaltiniais, t. y. komunaliniu ir (ar) komerciniu srautu. Pakuočių atliekų sutvarkymo užduotis vertinama kaip įvykdyta, jei yra sutvarkomas reikiamas kiekis atitinkamos medžiagos pakuotės atliekų, nepriklausomai nuo to, ar pakuotės atliekos buvo surinktos komunaliniame ar nekomunaliniame sraute. Pareiškėjas ir UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ susitarė, kad išduodant UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus kaip vieninteliu šaltiniu bus vadovaujamasi UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ pateiktu prašymu, t. y. kitų dokumentų išduodant įrodančius dokumentus pareiškėjas pagrįstai ir teisėtai nevertino;

396.2.

40UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ savo paaiškinimuose aiškiai nurodė, kad krovinį lydinčiuose dokumentuose, t. y. važtaraščiuose arba perdavimo–priėmimo aktuose atliekų srautas, t. y. ar siunta iš komercinio, ar nekomercinio srauto, apskritai nėra skaičiuojamas ir vertinamas, kadangi atliekų vežimo metu dar nėra žinoma, ar reikės užsakyti tai siuntai įrodančio dokumento išrašymą. Tiesiog per klaidą UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ važtaraščių ir aktų blankuose (šablonuose) buvo įdėtas sakinys dėl srauto, į kurį niekas neatkreipdavo dėmesio (nes jis nebuvo aktualus);

416.3.

42UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ šabloniniuose dokumentuose nurodytos informacijos netikslino ir dėl objektyvių techninių aplinkybių – dokumentų šablonai spausdinami kontoroje (( - )), o atliekų perdavimas vyksta faktinėje jų perdavimo vietoje (spausdinti naujų dokumentų nėra techninės galimybės, todėl pildomi tokie dokumentai, kokie būna išspausdinti). Dėl kokių priežasčių Šiaulių RAAD priimtame Sprendime nustatė kitaip, UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ nėra žinoma.

43II.

447.

45Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmai 2019 m. balandžio 9 d. sprendimu atmetė pareiškėjo UAB „Virginijus ir Ko“ skundą.

468.

47Teismas nustatė, kad pareiškėjas vykdo popierinės ir kartoninės, plastikinės, plastikinės PET, stiklinės, medinės, kombinuotos, metalinės pakuotės ir kitų atliekų surinkimą, rūšiavimą, smulkinimą, presavimą, paruošimą perdirbimui, perdirbimą, atliekų importą ir eksportą. UAB „Virginijus ir Ko“ registruota Atliekų tvarkytojų valstybės registre (atliekų tvarkymo veikla: atliekų surinkimas S1 atliekų surinkimas ne iš komunalinio srauto ir iš komunalinio srauto).

489.

49Teismas nurodė, kad ginčui yra aktualus ATĮ, Apraše, Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (toliau – ir Taisyklės), bei Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367, (toliau – ir Apskaitos taisyklės) įtvirtintas teisinis reglamentavimas.

5010.

51Teismas, įvertinęs 2018 m. balandžio 13 d. patikrinimo akto Nr. 16040084 (toliau – ir Patikrinimo aktas) ir Sprendimo turinį, proceso šalių paaiškinimus, vadovaudamasis Aprašo 1–4, 7 11.6 ir 42 punktais, Aprašo 1 priedu, ATĮ 2 straipsnio 20 punktu, 3425 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 8 dalimi, 9 dalies 1 punktu ir 10 dalimi, Taisyklių 2 ir 15 punktais ir Taisyklių 5 ir 6 priedais, Tvarkos 3.1 punktu, 2014 m. birželio 1 d. sutarties „Dėl pakuočių atliekų tvarkymo“ Nr. KK/ATT/VK 20140601 (toliau – ir Sutartis) 3.3 punktu, atmetė pareiškėjo argumentus, jog teisės aktuose nėra įtvirtinta pareiga priimant ir pasveriant kiekvieną siuntą perdirbėjo gautą iš surinkėjo nurodyti, ar ta siunta surinkta iš komunalinio srauto ar komercinio srauto. Teismas pabrėžė, kad tai atlikti įpareigoja ATĮ 3425 straipsnio 8 ir 9 dalis bei Tvarka.

5211.

53Teismas, atsakydamas į skundo argumentą, kad atsakovas netinkamai aiškino ATĮ 3425 straipsnio 2 dalies 1 punktą, vadovavosi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. kovo 23 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-1257-662/2015, kurioje išaiškintas Aprašo 11.6 punkte vartojamos sąvokos „rūšis“ apibrėžimas.

5412.

55Teismas, įvertinęs rašytinius įrodymus, proceso šalių atstovų paaiškinimus, teismo posėdyje apklaustos liudytojos D. R. parodymus, sprendė, kad pareiškėjas neįrodė, jog plastikinės pakuotės atliekos (15 01 02) ir popierinės pakuotės atliekos (15 01 01) susidarė nekomunaliniame sraute. Teismas atmetė pareiškėjo argumentą, kad Patikrinimo aktas buvo surašytas formaliai, t. y. atsakovui netyrus ir neanalizavus atliekų susidarymo šaltinio.

5613.

57Teismas, vertindamas skundo argumento, kad pareiškėjas pateikė visus reikalingus įrodymus, tačiau jie nebuvo įvertinti priimant Sprendimą, pagrįstumą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – ir MAĮ) 131 straipsnio 1 dalimi, nurodė, kad Patikrinimo aktas buvo surašytas 2018 m. balandžio 13 d., o Sprendimas priimtas 2018 m. birželio 8 d. Pareiškėjas 2018 m. gegužės 11 d. rašytines pastabas atsakovui dėl Patikrinimo akto pateikė 2018 m. gegužės 11 d. Atsakovas įvertino visas UAB „Virginijus ir Ko“ rašytines pastabas. Pareiškėjas 2018 m. gegužės 11 d. paaiškinime iš esmės naujų aplinkybių nenurodė, dėl ko būtų atsiradęs pagrindas Šiaulių RAAD priimti priešingą sprendimą.

5814.

59Teismas pažymėjo, kad, atsižvelgdamas į tai, jog pareiškėjo nurodomas Agentūros Aktas nebuvo apskųstas, neturi teisinio pagrindo tikrinti šio Akto pagrįstumą. Teismas sprendė, kad Sprendimas atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 straipsnio reikalavimus.

60III.

6115.

62Pareiškėjas UAB „Virginijus ir Ko“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų 2019 m. balandžio 9 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – skundą tenkinti.

6316.

64Pareiškėjas nesutikimą su pirmosios instancijos teismo sprendimu grindžia šiais pagrindiniais argumentais:

6516.1.

66Teismas Aprašo 3 punkto kontekste formaliai vertino bylos dokumentuose išdėstytas aplinkybes, neatsižvelgdamas į tai, kad Tvarka aiškiai nustatė trečiojo suinteresuoto asmens teikiamo rašytinio prašymo, kaip vienintelio dokumento, sukeliančio pareigą pareiškėjui išduoti trečiajam suinteresuotam asmeniui pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, pirmenybę esant bet kokiems nesutapimams tarp krovinių važtaraščių, priėmimo–perdavimo aktų bei sąskaitų, ir į aplinkybę, kad Šiaulių RAAD šio dokumento nevertino;

6716.2.

68Teismas neįvertino, jog Šiaulių RAAD Sprendimo priėmimo metu nesivadovavo įsiteisėjusiu Agentūros Aktu, kuris buvo priimtas tikrinant pirminius trečiojo suinteresuoto asmens dokumentus. Teismas nenurodė, kodėl šis aktas nevertinamas skundžiamos Sprendimo dalies priėmimo teisėtumo kontekste;

6916.3.

70Teismas netinkamai aiškino materialiosios teisės normas, t. y. neįvertino, jog ATĮ 3425 straipsnio 8 ir 9 dalyse yra įtvirtintos blanketinės teisės normos, nurodančios, jog atliekų apskaita turi būti vykdoma aplinkos ministro nustatyta tvarka ir nors šią aplinkos ministro nustatytą tvarką citavo, tačiau jos nevertino, nepagrįstai atliekų susidarymo šaltinio sąvoką prilygindamas atliekų susidarymo srautui. Toks teismo vertinimas nesuderinamas su Taisyklių 5 priedo 6 punkte ir 6 priedo 7.5.5 punkte nustatytu reglamentavimu. Tai, kad atliekų susidarymo šaltinis – atliekų siuntėjas, patvirtina ATĮ 3425 straipsnio 8, 9 ir 10 dalyse įtvirtintos nuostatos. Be to, šiuo aspektu aktuali AB „Grigeo Klaipėda“ ir AB „Plasta“ pozicija, pateikta apeliacinės instancijos teismui;

7116.4.

72Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (toliau – ir GPAIS) naudotojui (perdirbėjui) nėra numatyta galimybė fiksuoti iš atliekų surinkėjo gaunamą atliekų srautą. Logiška teigti, jog tuo atveju, jeigu reikalavimas fiksuoti atliekų, gaunamų iš surinkėjo, srautus būtų įtvirtintas teisiniu reglamentavimu, t. y. reikalavimas būtų imperatyvus, tokiu atveju GPAIS sistemos kūrėjai neabejotinai būtų numatę tokią funkciją. Priešingu atveju, tokios funkcijos nenustatymas iš esmės lemtų visų GPAIS sistemos vartotojų daromus įstatymo pažeidimus;

7316.5.

74Teismas, pakartodamas atsakovo poziciją, netinkamai aiškino Sutarties 3.3 punkte įtvirtintą nuostatą, nes nagrinėjamu atveju šią nuostatą pakeitė vėlesne data sudaryta Tvarka, kuria ir reikia vadovautis. Sutarties 3.3 punkte įtvirtintos nuostatos vertinimo atveju šiame punkte nurodyta prievolė taikoma trečiajam suinteresuotam asmeniui. Teismas nevertino Sutarties 1 ir 2 priedų, kurie pabrėžia vienintelio dokumento – trečiojo suinteresuoto asmens prašymo – reikšmingumą;

7516.6.

76Nepagrįstas teismo argumentas, kad Sprendimas priimtas įvertinus pareiškėjo rašytines pastabas. Priešingai, Šiaulių RAAD formaliai išreiškė nesutikimą su pareiškėjo paaiškinimais, nepaisydamas Tvarkos, nevertindamas pareiškėjo pateiktų dokumentų, be kita ko, ignoruodamas pareiškėjo argumentus dėl techninės klaidos egzistavimo;

7716.7.

78Teismas neįvertino pareiškėjo argumentų dėl atsakomybės pagrindų nebuvimo, t. y. pareiškėjas turėjo teisę išrašyti atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus visoms gaminių ir / ar pakuočių rūšims, kurioms šie dokumentai buvo išrašyti, be kita ko, tiek atliekoms, susidariusioms komunaliniame, tiek nekomunaliniame sraute. Įstatymų leidėjas nenustatė atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų neteisėtumo pagrindo dėl klaidingo ir / ar netinkamo atliekų srauto nurodymo, todėl nėra jokio teisinio pagrindo pripažinti įrodančius dokumentus išduotus neteisėtai. Administracinė atsakomybė gali būti taikoma tik tais atvejais ir už tokius pažeidimus, kurie yra konkrečiai bei aiškiai apibrėžti (nustatyti) įstatymuose, o nagrinėjamu atveju tokio pagrindo įstatyme nėra.

7917.

80Atsakovas Departamentas atsiliepime į apeliacinį skundą prašo atmesti apeliacinį skundą, o Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų 2019 m. balandžio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

8118.

82Atsakovas nesutikimą su apeliaciniu skundu grindžia pirmosios instancijos teismui nurodytais argumentais, pabrėždamas:

8318.1.

84Pakuočių atliekų kiekiams pagal srautą išrašyti patvirtinančius dokumentus galima, kai buvo surinktas ir perduotas atitinkamas pakuočių atliekų kiekis iš tam tikro srauto. Atliekų kiekis pagal srautą turi sutapti su surinktu kiekiu iš tam tikro srauto, kas sudaro pagrindą išrašyti patvirtinančius dokumentus perdirbtiems pakuočių atliekų kiekiams;

8518.2.

86Nėra jokio teisinio reglamentavimo, kad būtų galima UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ prašymuose nurodytiems kiekiams pagal srautą, kurie nebuvo surinkti ir perduoti pareiškėjui, išrašyti atliekų sutvarkymą patvirtinančius dokumentus. Visi surinkti įrodymai patvirtina, kad nebuvo suderinti, sutikslinti ir sutikrinti perduotų atliekų kiekiai pagal srautą pateiktuose prašymuose, nes pareiškėjas komunalinių atliekų sraute susidariusioms atliekoms išrašė dokumentus nekomunalinių atliekų sraute susidariusioms atliekoms;

8718.3.

88Teismas tinkamai aiškino materialiosios teisės normas ir pagrįstai vadovavosi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. kovo 23 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-1257-662/2015, kurioje išaiškintas Aprašo 11.6 punkte vartojamos sąvokos „rūšis“ apibrėžimas;

8918.4.

90Teismas, vadovaudamasis Tvarkos 3.1 punktu ir Sutarties 3.3 punktu, pagrįstai atmetė pareiškėjo argumentus, jog teisės aktuose nėra įtvirtinta pareiga priimant ir pasveriant kiekvieną siuntą, perdirbėjo gautą iš surinkėjo, nurodyti, ar ta siunta surinkta iš komunalinio srauto, ar iš komercinio srauto. Teismas pagrįstai konstatavo, kad tai atlikti įpareigoja ATĮ 3425 straipsnio 8 ir 9 dalys, Sutartis bei Tvarka, o Sprendimas atitinka VAĮ 8 straipsnio reikalavimus.

91Teisėjų kolegija konstatuoja:

92IV.

9319.

94Byloje nustatyta, kad pareiškėjas UAB „Virginijus ir Ko“, kuris yra įrašytas į turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų atliekų tvarkytojų sąrašą, šioje byloje ginčija atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2018 m. birželio 8 d. sprendimo „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ Nr. 3 dalį, kuria patvirtinta išvada Nr. 2, jog pareiškėjas per 2016 metus iš trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ už gautas / priimtas atliekas, surinktas iš komunalinio atliekų srauto, neteisėtai išrašė du atliekų tvarkymą įrodančius dokumentus: Nr. 1612S10002-4584-7887 už 14,385 t (atliekų kodas 15 01 02) ir Nr. 1615S10001-4584-7887 už 79,047 t (atliekų kodas 15 01 01), pažeidė Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo (byloje taikoma redakcija, galiojusi nuo 2016 m. vasario 4 d. iki 2017 m. vasario 15 d.) 3 ir 11.6 punktus ir Atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio 2 dalies 1 punktą.

9520.

96Atliekų tvarkymo įstatymo (redakcija, galiojusi ginčui aktualiu laikotarpiu) 3425 straipsnio 1 dalyje buvo nurodyta, kad gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus turi teisę išrašyti tie gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotojai (perdirbėjai), gaminių ir (ar) pakuočių atliekų eksportuotojai, gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkėjai ir (ar) atliekų tvarkytojai, apdorojantys surinktas mišrias komunalines atliekas, atskiriant gaminių ir (ar) pakuotės atliekas su tikslu jas perdirbti ir (arba) kitaip panaudoti, kurie atitinka šiame straipsnyje nustatytus reikalavimus ir Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka yra įrašyti į Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus turinčių teisę išrašyti atliekų tvarkytojų sąrašą. Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotojai (perdirbėjai), gaminių ir (ar) pakuočių atliekų eksportuotojai, gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkėjai ir (ar) atliekų tvarkytojai, apdorojantys surinktas mišrias komunalines atliekas, atskiriant gaminių ir (ar) pakuotės atliekas su tikslu jas perdirbti ir (arba) kitaip panaudoti, išrašo gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, vadovaudamiesi aplinkos ministro nustatyta tvarka. Draudžiamas neteisėtas gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymas. Pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio 2 dalies 1 punktą neteisėtu gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančio dokumento išrašymu laikoma, kai toks dokumentas yra išrašytas už tas gaminių ir (ar) pakuočių atliekų rūšis, už kurias išrašyti tokį dokumentą asmuo neturėjo teisės.

9721.

98ATĮ 3425 straipsnio 8 dalis nustatė, kad į Atliekų tvarkytojų sąrašą įrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotojai (perdirbėjai) privalo svėrimo įrenginiu pasverti kiekvieną vienu kartu gautą gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekį ir apskaitą tvarkyti aplinkos ministro nustatyta tvarka taip, kad būtų galima atskirti (nustatyti) šių atliekų susidarymo šaltinį, asmenį, iš kurio gauta tokia atliekų siunta, šios atliekų siuntos svorį, gavimo datą. Šio straipsnio 9 dalies 1 punktas nustatė, kad į Atliekų tvarkytojų sąrašą įrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų eksportuotojai privalo svėrimo įrenginiu atskirai pasverti kiekvieną gautą ir išvežti paruoštą gaminių ir (ar) pakuočių atliekų siuntą ir apskaitą tvarkyti aplinkos ministro nustatyta tvarka taip, kad būtų galima atskirti (nustatyti) šių atliekų susidarymo šaltinį, asmenį, iš kurio gauta tokia atliekų siunta, asmenį, kuriam skirta tokia atliekų siunta, šios atliekų siuntos svorį, gavimo, paruošimo išvežti datą. ATĮ 3425 straipsnio 10 dalis nustatė, kad į Atliekų tvarkytojų sąrašą įrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkėjai privalo svėrimo įrenginiu pasverti kiekvieną surinktų ir paruoštų naudoti (perdirbti) gaminių ir (ar) pakuočių atliekų siuntą ir apskaitą tvarkyti aplinkos ministro nustatyta tvarka taip, kad būtų galima atskirti (nustatyti) šių atliekų susidarymo šaltinį, šios atliekų siuntos svorį ir surinkimo ir (ar) paruošimo naudoti datą.

9922.

100ATĮ 3425 straipsnio 8 dalis nukreipia į aplinkos ministro nustatytą tvarką, kuri buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 – Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės. Taisyklių 18 punkte nustatyta, kad Taisyklių 15 punkte nurodyti atliekų tvarkytojai atliekų tvarkymo apskaitą turi vykdyti raštu arba elektroniniu būdu pildydami laisvai pasirinktą atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo formą arba atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo pavyzdinę formą (Taisyklių 5 priedas), kurios pildymo tvarka nustatyta Taisyklių 6 priede. Apskaitos taisyklių 5 ir 6 prieduose nurodyta, jog atliekų tvarkytojas privalo nurodyti atliekų siuntėją (šaltinį), t. y. atliekų siuntėjo kodą: juridinio asmens kodas, jei atliekos gautos iš juridinio asmens ar jo padalinio, Lietuvos Respublikos piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, jei atliekos gautos iš fizinio asmens, vykdančio individualią veiklą; skiltis nepildoma, jei atliekos gautos iš gyventojų (5 priedo 7.5.1 p.); atliekų siuntėjo pavadinimas / vardas, pavardė: juridinio asmens pavadinimas, jei atliekos gautos iš juridinio asmens ar jo padalinio, vardas ir pavardė, jei atliekos gautos iš fizinio asmens, vykdančio individualią veiklą; skiltis nepildoma, jei atliekos gautos iš gyventojų (5 priedo 7.5.2 p.); atliekų siuntėjo adresą: įmonės buveinės adresas. Jei atliekos gautos iš įmonės padalinio, esančio kitu adresu nei įmonė, skiltyje „adresas“ nurodomas padalinio buveinės adresas; skiltis nepildoma, jei atliekos gautos iš gyventojų (9 priedo 7.5.3 punktas); atliekų kilmės kodas (Taisyklių 10 priedas); skiltis nepildoma, jei atliekos gautos iš kitos šalies (5 priedo 7.5.5 p.) ir kt.

10123.

102Nagrinėjamu atveju pareiškėjas, išrašydamas atliekų tvarkymą įrodančius dokumentus: Nr. 1612S10002-4584-7887 ir Nr. 1615S10001-4584-7887, turėjo vadovautis Aprašu, kurio Aprašo 11.6 punkte nustatyta, jog dokumentai gali būti išrašomi tų rūšių pakuočių atliekoms, kurioms pakuočių atliekų surinkėjas, atliekų naudotojas (perdirbėjas) ir (ar) eksportuotojas turi teisę išrašyti dokumentus. Aprašo 3 punkte nurodyta, kad dokumentų teisėtumas ir jų duomenų teisingumas turi būti pagrįstas sąskaitomis faktūromis, PVM sąskaitomis faktūromis, važtaraščiais, priėmimo perdavimo aktais ir kitais atitinkamais dokumentais; patvirtinimai turi būti pagrįsti galiojančiais dokumentais.

10324.

104Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai (Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyti dokumentai, patvirtinantys gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą) yra dokumentai reikšmingi visos atliekų tvarkymo sistemos organizavimui ir visiems šios sistemos dalyvių (gamintojų ir importuotojų, licencijuotų organizacijų, atliekų tvarkytojų) teisėms ir pareigoms tiek apmokestinimo Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo prasme, tiek ir atliekų prevencijos ir tvarkymo reikalavimų įvykdymo prasme, taigi ir atliekų tvarkymo reguliavimo tikslų – išvengti atliekų neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai, pasiekimo prasme (žr. 2019 m. kovo 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-57-602/2019).

10525.

106Atsižvelgiant į šioje byloje nurodomas pareiškėjo aplinkybes, susijusias su dokumentų išrašymo pagrindais, konstatuotina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, jog Aprašo 3 punkte įtvirtinta imperatyvi nuostata, kad „patvirtinimai turi būti pagrįsti galiojančiais dokumentais“ (žr. 2019 m. balandžio 3 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-6-822/2019).

10726.

108Aprašas nustato reikalavimus gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantiems dokumentams, šių dokumentų išrašymo, jų teisėtumo kontrolės tvarką (Aprašo 1 p.), o konkrečiai Aprašo 42 ir 43 punktai nustato, kada gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai ir patvirtinimai laikomi išrašytais neteisėtai, taip pat subjektą, įgaliotą priimti sprendimus dėl tokių dokumentų ir patvirtinimų pripažinimo negaliojančiais. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad kai nustatoma, jog yra pažeistas bent vienas iš Atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnyje ir Aprašo 11, 16, 20, 25, 30, 35 ir 39 punktuose nurodytų reikalavimų, laikoma, kad dokumentai išrašyti neteisėtai, vadovaujantis Aprašo 42 punktu yra panaikinami asmenims išduoti gaminių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. lapkričio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1633-502/2019; kt.).

10927.

110Pareiškėjo ginčijame Sprendime nustatyta, kad pareiškėjas, priėmęs / gavęs UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ pakuočių atliekas, surinktas iš komunalinio atliekų srauto, turėjo teisę išrašyti pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus už komunalinių atliekų sraute susidariusias pakuočių atliekas, kurios yra surinktos iš komunalinio atliekų srauto, vadovaujantis Aprašo 11.6 punktu, todėl du dokumentai Nr. 1612SI0002-4584-7887, Nr. 1615SI0001-4584-7887 nekomunalinių atliekų sraute susidariusioms atliekoms išrašyti pažeidžiant Aprašo 11.6 punktą ir pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio 2 dalies 1 punktą laikomi išrašyti neteisėtai. Pagal Aprašo 2.1 punktą, įmonė privalo vadovautis dokumentų formos, patvirtintos Aprašo, nustatytais reikalavimais, t. y. išrašyti pakuočių atliekų sutvarkymą patvirtinančius dokumentus – komunalinių atliekų sraute susidariusioms pakuočių atliekoms ir nekomunalinių atliekų sraute susidariusioms pakuočių atliekoms. Kiekvienas pakuočių atliekų gavimas / perdavimas iš komunalinio atliekų srauto 523,150 t atliekų nurodomas PVM sąskaitose faktūrose, važtaraščiuose, todėl dokumentų Nr. 1612SI0002-4584-7887 už 14,385 t nekomunalinių atliekų sraute susidariusioms atliekoms (atliekos kodas 15 01 02) ir Nr. 1615SI0001-4584-7887 už 79,047 t nekomunalinių atliekų sraute susidariusioms atliekoms (atliekos kodas 15 01 01) teisėtumas nepagrįstas, kaip to reikalaujama Aprašo 3 punktas.

11128.

112Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad komunalinių atliekų sraute susidariusioms komunalinės rūšies atliekoms išrašyti dokumentai nekomunalinių atliekų sraute susidariusioms komunalinėms atliekoms, Sprendimo argumentus pripažino pagrįstais ir teisėtais, todėl netenkino pareiškėjo skundo. Pareiškėjas apeliaciniame skunde laikosi pozicijos, kad jo skundas turėjo būti tenkintas, akcentuoja, jog pagal Aprašo 3 punktą turėjo būti vertinami trečiojo suinteresuoto asmens pateikti dokumentai (trečiojo suinteresuoto asmens prašymai); nepagrįstai atliekų susidarymo šaltinio sąvoka prilyginta atliekų susidarymo srautui; pareiškėjui negali būti taikoma atsakomybė, nes pagal ATĮ 3425 straipsnio 2 dalies 1 punktą pareiškėjas turėjo teisę išrašyti atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus visoms gaminių ir (ar) pakuočių rūšims, kurioms jie buvo išrašyti (atliekoms, susidariusioms tiek komunaliniame, tiek nekomunaliniame sraute). Pareiškėjo teigimu, teisės aktuose nėra įtvirtintos pareigos priimant ir pasveriant kiekvieną siuntą gautą perdirbėjo iš surinkėjo nurodyti, ar ta siunta surinkta iš komunalinio srauto, ar komercinio srauto.

11329.

114Įvertinus atsakovo pateiktus įrodymus, pagal kuriuos buvo apskaičiuoti iš komunalinio atliekų srauto ir iš nekomunalinio atliekų srauto perduotų / priimtų atliekų kiekiai, bei nustatyta, kad pareiškėjas išrašė neteisingus atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus (komunalinių atliekų sraute susidariusioms atliekoms (buityje susidariusioms atliekoms (ATĮ 2 str. 39 d.) išrašė dokumentus nekomunalinių atliekų sraute susidariusioms atliekoms), aplinkybes, kad pareiškėjas neginčija atsakovo nurodytų atliekų kiekių bei fakto, kad dokumentuose buvo nurodyti neteisingi duomenys, už kurių nurodymą yra atsakingas būtent pareiškėjas, nesutiktina su pareiškėjo apeliacinio skundo argumentais, jog jo ginčijama Sprendimo dalis yra nepagrįsta ir neteisėta, jam be teisėto pagrindo taikoma atsakomybė.

11530.

116Įgiję teisę išrašyti dokumentus, pakuočių atliekų naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai, įrašyti į tvarkytojų sąrašą, patvirtina pakuočių atliekų perdirbtą ir (ar) panaudotą energijai gauti kiekį pakuočių atliekų surinkėjams, įrašytiems į tvarkytojų sąrašą, išrašydami dokumentus mokestiniu laikotarpiu ar jam pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo mokestinio laikotarpio pabaigos, kai pakuočių atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas kolektyviai, tvarkant komunalinių ir nekomunalinių atliekų srautuose susidariusias atliekas (pildoma Aprašo 1 priedo forma) (Aprašo 7 p.).

11731.

118Aprašo 1 priedo forma nustato, kad pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantis dokumentas yra išrašomas pagal atliekų susidarymo šaltinį – komunalinių atliekų sraute susidariusioms pakuočių atliekoms ir nekomunalinių atliekų sraute susidariusioms pakuočių atliekoms pagal pakuočių atliekų rūšį ir kodą. Aprašo 2 priede taip pat yra nurodomi išrašomi dokumentai komunalinių atliekų sraute susidariusioms pakuočių atliekoms ir atskirai išrašomi nekomunalinių atliekų sraute susidariusioms atliekoms.

11932.

120Sutiktina su atsakovo atsikirtimais į apeliacinį skundą, kad Aprašo 11.6 punkte nurodyta pakuočių atliekų rūšies sąvoka nors ir nėra tapati pakuočių atliekų susidarymo srauto sąvokai, tačiau atsižvelgiant į tai, jog nekomunalines atliekas galima rinkti iš ne komunalinio srauto, komunalines – tik iš komunalinio atliekų srauto ir už tai išrašyti pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantį dokumentą, reiškia, kad išrašius pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantį dokumentą nekomunalinių atliekų sraute susidariusioms atliekoms, kai jos buvo surinktos iš komunalinio atliekų srauto, – buvo pažeistas Aprašo 11.6 punktas, nes buvo išrašyti dokumentai būtent ne už tos rūšies pakuočių atliekas. Tokia nuostata yra įtvirtinta ir teismų praktikoje (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. kovo 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1257-662/5015).

12133.

122Pirmiau aptartas teisinis reguliavimas, nustatantis dokumentų išrašymo sąlygas ir formą, tai, kokiu būdu turi būti užtikrintas dokumentuose nurodomų duomenų teisingumas, suponuoja išvadą, kad pareiškėjas pakuočių atliekų kiekį ir apskaitą privalo tvarkyti teisės aktų nustatyta tvarka taip, kad būtų galima atskirti (nustatyti) šių atliekų susidarymo šaltinį, t. y. komunalinių atliekų sraute susidariusios pakuočių atliekos ir nekomunalinių atliekų sraute susidariusios pakuočių atliekos. Kaip jau minėta, pagal Aprašo 3 punktą dokumentų teisėtumas ir jų duomenų teisingumas turi būti pagrįstas sąskaitomis faktūromis, PVM sąskaitomis faktūromis, važtaraščiais, priėmimo perdavimo aktais ir kitais atitinkamais dokumentais; patvirtinimai turi būti pagrįsti galiojančiais dokumentais. Iš Aprašo 3 punkto nuostatos matyti, kad dokumentų teisėtumas ir jų duomenų teisingumas turi būti užtikrintas tokiais dokumentais, iš kurių būtų galima nustatyti, pakuočių rūšį, kodą, kur jos buvo surinktos, t. y. komunaliniame ar nekomunaliniame sraute.

12334.

124Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nurodo, kad jis išrašė dokumentus pagal trečiojo suinteresuoto asmens prašymuose nurodytus duomenis, tačiau byloje nustatyta, kad trečiojo suinteresuoto asmens pateikti duomenys buvo neteisingi, o pareiškėjas nereikalavo jokių kitų galiojančių dokumentų, kurie patvirtintų prašymuose nurodytus duomenis (Aprašo 3 p.), nesiėmė priemonių, kad apskaita būtų tvarkoma taip, jog būtų galima atskirti (nustatyti) atliekų susidarymo šaltinį, asmenį, iš kurio gauta tokia atliekų siunta, atliekų siuntos svorį, gavimo datą. Pareiškėjo rėmimasis tik su trečiuoju suinteresuotu asmeniu sudarytoje sutartyje nurodytu trečiojo suinteresuoto asmens prašymu, nesudaro jokio faktinio ir teisinio pagrindo konstatuoti, kad pareiškėjas turėjo teisę nesilaikyti teisės aktų reikalavimų ir išduoti neteisingus dokumentus, už kurių išdavimą jis yra atsakingas. Pareiškėjo ir trečiojo suinteresuoto asmens susitarimas nepakeičia teisės aktų reikalavimų.

12535.

126Be to, byloje pagrįstai yra remiamasi 2014 m. birželio 1 d. sutartimi Nr. KK/ATT/VK 20140601 dėl pakuočių atliekų tvarkymo, kurią sudarė pareiškėjas, trečiasis suinteresuotas asmuo ir akcinė bendrovė „Kartonas“ (trišalė sutartis), iš kurios 3.3 punkto matyti, jog važtaraštyje atliekų surinkėjas privalo nurodyti, kad pakuotės atliekos surinktos Lietuvoje, taip pat privalo nurodyti pakuotės atliekų rūšį, kodą ir ar ji surinkta komunaliniame (rūšiuojamame surinkime), ar komerciniame (nekomunaliniame) sraute. Pareiškėjo akcentuojama jo ir trečiojo suinteresuoto asmens sudaryta sutartis dėl įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos Nr. 04/05/15/ATT/VK nepakeičia pirmiau minėtos trišalės sutarties nuostatų. Be to, kaip minėta, Atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio 8 dalis įpareigoja svėrimo įrenginiu pasverti kiekvieną vienu kartu gautą gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekį ir apskaitą tvarkyti aplinkos ministro nustatyta tvarka taip, kad būtų galima atskirti (nustatyti) šių atliekų susidarymo šaltinį, asmenį, iš kurio gauta tokia atliekų siunta, šios atliekų siuntos svorį, gavimo datą.

12736.

128Pažymėtina, kad atsakovas, atlikdamas patikrinimą, įvertino pareiškėjo, trečiojo suinteresuoto asmens paaiškinimus ir pateiktus dokumentus, ir nustatė, kad trečiojo suinteresuoto asmens prašymai pateikti ne pagal išrūšiavimo aktus, apie kuriuos buvo nurodęs, tačiau nebuvo pateikęs trečiasis suinteresuotas asmuo. Įvertinus patikrinimo aktą, Sprendimą, nesutiktina su pareiškėjo argumentais, kad nebuvo išnagrinėti ir įvertinti pareiškėjo paaiškinimai.

12937.

130Pareiškėjas nurodo, jog pirmosios instancijos teismas neįvertino Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2017 m. balandžio 18 d. patikrinimo akto Nr. VR-14.7-186, tačiau pirmosios instancijos teismas šio akto reikšmingumą šioje byloje nagrinėjamoms teisiškai reikšmingoms aplinkybėms nustatyti įvertino, nurodė, kad aktas buvo surašytas atlikus planinį teminį patikrinimą dėl atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų teisėtumo už 2016 metus, jokių pažeidimų, susijusių su atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymu ir išdavimu, nenustatyta. Nustatyta, kad Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūra atliko planinį teminį trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ patikrinimą, o ne pareiškėjo patikrinimą. Šiuo aspektu pažymėtina, kad 2017 m. balandžio 18 d. patikrinimo akte Nr. VR-14.7-186 nėra nustatyta, jog pareiškėjas išrašė teisingus dokumentus: Nr. 1612S10002-4584-7887 už 14,385 t (atliekų kodas 15 01 02) ir Nr. 1615S10001-4584-7887 už 79,047 t (atliekų kodas 15 01 01). Nagrinėjamu atveju buvo patikrintas pareiškėjas ir nustatyta, kad jis išrašė neteisingus dokumentus.

13138.

132Pareiškėjo apeliacinės instancijos teismui pateiktuose akcinių bendrovių „Grigeo Klaipėda“ ir „Plasta“ raštuose nurodyti duomenys (atsakymai pareiškėjui į jo paklausimus) nepatvirtina, kad pareiškėjas teisėtai išrašė du atliekų tvarkymą įrodančius dokumentus: Nr. 1612S10002-4584-7887 už 14,385 t (atliekų kodas 15 01 02) ir Nr. 1615S10001-4584-7887 už 79,047 t (atliekų kodas 15 01 01), nepažeidė Aprašo 3 ir 11.6 punktų ir ATĮ 3425 straipsnio 2 dalies 1 punkto.

13339.

134Apibendrindama šioje nutartyje nurodytas bylos faktines ir teisines aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino įrodymus ir vadovavosi šiai bylai aktualiomis materialiosios teisės normomis, o apeliacinio skundo argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo atliktos ginčo faktinio ir teisinio aspektų analizės bei padarytų išvadų. Todėl pareiškėjo apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas. Netenkinus pareiškėjo apeliacinio skundo netenkinamas ir pareiškėjo prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40 str. 1 d.)

135Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

136Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Virginijus ir Ko“ apeliacinį skundą atmesti.

137Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų 2019 m. balandžio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

138Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Virginijus ir... 7. 2.... 8. Pareiškėjas skundą grindė šiais pagrindiniais argumentais:... 9. 2.1.... 10. Šiaulių RAAD, priimdamas skundžiamą Sprendimo dalį, netinkamai aiškino... 11. 2.2.... 12. Pakuočių atliekų surinkėjas, surinkęs atliekas iš komunalinio bei... 13. 2.3.... 14. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūra... 15. 2.4.... 16. Pareiškėjas turėjo teisę išrašyti atliekų sutvarkymą įrodančius... 17. 2.5.... 18. Vadovaujantis 2015 m. gegužės 4 d. tarp pareiškėjo ir trečiojo... 19. 2.6.... 20. Šiaulių RAAD, nevertinęs ir neanalizavęs pirminių susiklosčiusiai... 21. 3.... 22. Atsakovas Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau... 23. 4.... 24. Atsakovas nesutikimą su skundu grindė šiais pagrindiniais argumentais:... 25. 4.1.... 26. Šiaulių RAAD, vadovaudamasis Aprašo nuostatomis, pagal pareiškėjo... 27. 4.2.... 28. Vadovaujantis Aprašo 11.11 punktu nustatyta, kad pareiškėjas išrašė... 29. 4.3.... 30. Įvertinus UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ 2017 m. balandžio 13 d.... 31. 4.4.... 32. Atliekų išvežimai akivaizdžiai įrodo, kad prašymai pateikti ne pagal... 33. 5.... 34. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ atsiliepime... 35. 6.... 36. Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimą į skundą grindė šiais... 37. 6.1.... 38. Aprašas nenustato tvarkytojų (perdirbėjų ir / ar eksportuotojų) skirstymo... 39. 6.2.... 40. UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ savo paaiškinimuose aiškiai nurodė, kad... 41. 6.3.... 42. UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ šabloniniuose dokumentuose nurodytos... 43. II.... 44. 7.... 45. Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmai 2019 m. balandžio 9... 46. 8.... 47. Teismas nustatė, kad pareiškėjas vykdo popierinės ir kartoninės,... 48. 9.... 49. Teismas nurodė, kad ginčui yra aktualus ATĮ, Apraše, Atliekų tvarkymo... 50. 10.... 51. Teismas, įvertinęs 2018 m. balandžio 13 d. patikrinimo akto Nr. 16040084... 52. 11.... 53. Teismas, atsakydamas į skundo argumentą, kad atsakovas netinkamai aiškino... 54. 12.... 55. Teismas, įvertinęs rašytinius įrodymus, proceso šalių atstovų... 56. 13.... 57. Teismas, vertindamas skundo argumento, kad pareiškėjas pateikė visus... 58. 14.... 59. Teismas pažymėjo, kad, atsižvelgdamas į tai, jog pareiškėjo nurodomas... 60. III.... 61. 15.... 62. Pareiškėjas UAB „Virginijus ir Ko“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti... 63. 16.... 64. Pareiškėjas nesutikimą su pirmosios instancijos teismo sprendimu grindžia... 65. 16.1.... 66. Teismas Aprašo 3 punkto kontekste formaliai vertino bylos dokumentuose... 67. 16.2.... 68. Teismas neįvertino, jog Šiaulių RAAD Sprendimo priėmimo metu nesivadovavo... 69. 16.3.... 70. Teismas netinkamai aiškino materialiosios teisės normas, t. y. neįvertino,... 71. 16.4.... 72. Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje... 73. 16.5.... 74. Teismas, pakartodamas atsakovo poziciją, netinkamai aiškino Sutarties 3.3... 75. 16.6.... 76. Nepagrįstas teismo argumentas, kad Sprendimas priimtas įvertinus pareiškėjo... 77. 16.7.... 78. Teismas neįvertino pareiškėjo argumentų dėl atsakomybės pagrindų... 79. 17.... 80. Atsakovas Departamentas atsiliepime į apeliacinį skundą prašo atmesti... 81. 18.... 82. Atsakovas nesutikimą su apeliaciniu skundu grindžia pirmosios instancijos... 83. 18.1.... 84. Pakuočių atliekų kiekiams pagal srautą išrašyti patvirtinančius... 85. 18.2.... 86. Nėra jokio teisinio reglamentavimo, kad būtų galima UAB „Atliekų tvarkymo... 87. 18.3.... 88. Teismas tinkamai aiškino materialiosios teisės normas ir pagrįstai... 89. 18.4.... 90. Teismas, vadovaudamasis Tvarkos 3.1 punktu ir Sutarties 3.3 punktu, pagrįstai... 91. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 92. IV.... 93. 19.... 94. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas UAB „Virginijus ir Ko“, kuris yra... 95. 20.... 96. Atliekų tvarkymo įstatymo (redakcija, galiojusi ginčui aktualiu laikotarpiu)... 97. 21.... 98. ATĮ 3425 straipsnio 8 dalis nustatė, kad į Atliekų tvarkytojų sąrašą... 99. 22.... 100. ATĮ 3425 straipsnio 8 dalis nukreipia į aplinkos ministro nustatytą tvarką,... 101. 23.... 102. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas, išrašydamas atliekų tvarkymą... 103. 24.... 104. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad gaminių ir... 105. 25.... 106. Atsižvelgiant į šioje byloje nurodomas pareiškėjo aplinkybes, susijusias... 107. 26.... 108. Aprašas nustato reikalavimus gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą... 109. 27.... 110. Pareiškėjo ginčijame Sprendime nustatyta, kad pareiškėjas, priėmęs /... 111. 28.... 112. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad komunalinių atliekų sraute... 113. 29.... 114. Įvertinus atsakovo pateiktus įrodymus, pagal kuriuos buvo apskaičiuoti iš... 115. 30.... 116. Įgiję teisę išrašyti dokumentus, pakuočių atliekų naudotojai... 117. 31.... 118. Aprašo 1 priedo forma nustato, kad pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantis... 119. 32.... 120. Sutiktina su atsakovo atsikirtimais į apeliacinį skundą, kad Aprašo 11.6... 121. 33.... 122. Pirmiau aptartas teisinis reguliavimas, nustatantis dokumentų išrašymo... 123. 34.... 124. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nurodo, kad jis išrašė dokumentus pagal... 125. 35.... 126. Be to, byloje pagrįstai yra remiamasi 2014 m. birželio 1 d. sutartimi Nr.... 127. 36.... 128. Pažymėtina, kad atsakovas, atlikdamas patikrinimą, įvertino pareiškėjo,... 129. 37.... 130. Pareiškėjas nurodo, jog pirmosios instancijos teismas neįvertino Vilniaus... 131. 38.... 132. Pareiškėjo apeliacinės instancijos teismui pateiktuose akcinių bendrovių... 133. 39.... 134. Apibendrindama šioje nutartyje nurodytas bylos faktines ir teisines... 135. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 136. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Virginijus ir Ko“ apeliacinį... 137. Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų 2019 m. balandžio 9... 138. Nutartis neskundžiama....