Byla eAS-818-624/2016
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Arūno Dirvono (pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Aplinkos apsaugos agentūros atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugpjūčio 2 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo asociacijos „EEPA“ skundą atsakovui Aplinkos apsaugos agentūrai dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2016 m. rugpjūčio 1 d. gautas pareiškėjo asociacijos „EEPA“ (toliau – ir pareiškėjas) skundas, kuriame prašoma: 1) panaikinti atsakovo Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. liepos 5 d. sprendimą Nr. (27)-A4-6955 „Dėl licencijų galiojimo sustabdymo“; 2) taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdyti skundžiamo sprendimo galiojimą; 3) priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

6Byloje ginčijamu Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. (27)-A4-6955 „Dėl licencijų galiojimo sustabdymo“ yra sustabdytos asociacijai „EEPA“ išduotos atliekų tvarkymo organizavimo licencijų Nr. 001 ir 003 galiojimas ir nustatytas terminas iki 2016 m. rugsėjo 1 d. pažeidimams pašalinti.

7Grįsdamas prašymą sustabdyti licencijų galiojimą, pareiškėjas, be kita ko, nurodo, kad sustabdžius licencijų galiojimą, jo veikla ribojama tiek, kad jis negali priimti naujų narių. Kadangi skundo padavimo metu yra žinoma, kad objektyviai nėra galima pašalinti pažeidimų, kurie buvo pagrindas ginčijamam sprendimui priimti, 2016 m. rugsėjo 1 d. panaikinus licencijų galiojimą, pareiškėjas negalės vykdyti savo veiklos: toliau įgyvendinti narių ir gamintojų bei importuotojų, pareigas, kurias pastarieji jam pavedė – finansuoti elektros ir elektroninės įrangos (toliau – ir EEĮ) atliekų tvarkymą, šviesti ir informuoti visuomenę EEĮ atliekų tvarkymo klausimais, dėl ko atliekų tvarkytojai ir visuomenės informavimo priemonės negaus apmokėjimo už suteiktas ar jau užsakytas paslaugas. Pareiškėjas negalės organizuoti atliekų surinkimo iš EEĮ atliekų surinkimo vietų, pastarosios kaupsis, bus neišvežamos, dėl ko gresia reali žala gamtai ir visuomenės sveikatai.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. rugpjūčio 2 d. nutartimi priėmė pareiškėjo asociacijos „EEPA“ skundą. Pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę tenkino ir iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos sustabdė Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. (27)-A4-6955 „Dėl licencijų galiojimo sustabdymo“ galiojimą.

10Teismas nurodė, kad skundas iš esmės atitinka Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 24 ir 25 straipsnių keliamus reikalavimus, todėl priimtinas.

11Teismas vadovavosi ABTĮ 70 straipsnio 1 dalimi. Iš nusistovėjusios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, kad teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 3 dalyje (nuo 2016 m. liepos 1 d. 70 straipsnio 1 dalis) nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, jog yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą (veiksmą), iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 94 straipsnis) (žr., pvz., 2011 m. gruodžio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-832/2011).

12Pareiškėjas teigė, jog nesustabdžius skundžiamo sprendimo galiojimo, trys šimtai pareiškėjo narių ar jam pavedusių įgyvendinti teisės aktų nustatytas pareigas trečiųjų asmenų nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. pereis į kitą organizaciją, o pripažinus skundžiamą sprendimą neteisėtu, sugrįžti pas pareiškėją jiems nebus prasmės ir tai reikš pareiškėjo veiklos pabaigą. Be to, tretieji asmenys patirs realius finansinius nuostolius, nes daugiau nei 4 600 elektros ir elektroninės įrangos surinkimo vietų liks be priežiūros, o atliekos bus neišvežamos.

13Teismas nagrinėjamu atveju sutiko, kad nesustabdžius ginčijamo sprendimo galiojimo, teismo sprendimas nebesukels jokių faktinių teisinių pasekmių pareiškėjui, todėl prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę laikė pagrįstu. Tokią išvadą teismas darė vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 3423 straipsnio 13 dalies 2 punktu, kuris nustato, jog licencijos turėtojas įspėjamas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, jeigu paaiškėja, kad ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus licencijos turėtojo nariai ir pavedimo davėjai Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekia mažiau kaip 10 procentų visos Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekiamos elektros ir elektroninės įrangos ar Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekia mažiau kaip 25 procentus visų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų pakuočių. Teismui nesustabdžius ginčijamo sprendimo galiojimo, pareiškėjas nebeturės pakankamo skaičiaus narių (10 proc. rinkos), todėl nebegalės toliau vykdyti veiklos ir jam grės bankrotas. Pažymėta, jog pareiškėjo nariams perėjus į kitą organizaciją arba pradėjus Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo nustatytas pareigas vykdyti individualiai, jiems nebus prasmės grįžti pas pareiškėją. Kadangi šiuo atveju kyla grėsmė dėl pareiškėjo bankroto, pažymėta, jog jai bankrutavus rinkoje liks viena organizacija tvarkanti elektros ir elektroninės įrangos atliekas, todėl kiltų grėsmė dėl likusios organizacijos piktnaudžiavimo padėtimi. Minėtos aplinkybės įrodė, jog šiuo atveju yra būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais, ir sustabdyti ginčijamo sprendimo galiojimą.

14III.

15Atsakovas Aplinkos apsaugos agentūra atskirajame skunde prašo pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugpjūčio 2 d. nutartį iš dalies ir netaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės.

16Teigia, kad pirmosios instancijos teismas, pritaikydamas reikalavimo užtikrinimo priemonę, neišsamiai įvertino pareiškėjo prašyme išdėstytus motyvus, nevertino kitų reikšmingų aplinkybių. Buvo visiškai neįvertinti kitų proceso šalių interesai, viešųjų interesų pusiausvyra, daroma žala valstybei bei apribojamas gamintojų ir importuotojų pareigų įvykdymas.

17Pažymi, jog pritaikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė neabejotinai sukelia neigiamas pasekmes valstybei dėl strateginių valstybės prioritetų ir Europos Sąjungos reikalavimų, kadangi gamintojai ir importuotojai, kuriems taikomas gamintojo atsakomybės principas, turi įstatymu nustatytus teisinius instrumentus vykdyti Atliekų tvarkymo įstatymu nustatytas pareigas, o Aplinkos apsaugos agentūra, kaip kompetentinga įstaiga, privalo užtikrinti, kad licencijuojamos veiklos vykdytojas laikytųsi teisės aktų reikalavimų ir vykdytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas užduotis. Pabrėžia, kad, priešingai nei teigia pareiškėjas, žala aplinkai ir valstybei kyla būtent dėl pareiškėjo sistemingų licencijuojamos veiklos pažeidimų.

18Pažymi, kad pareiškėjo teiginiai, susiję su jo narių ar jam pavedusių įgyvendinti teisės aktų nustatytas pareigas trečiųjų asmenų galimu perėjimu į kitą organizaciją, niekaip negali pateisinti faktinio Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų užduočių EEĮ atliekoms pagal kategorijas sutvarkyti nevykdymo. Teigia, kad asociacijos veikla, nesilaikant licencijuojamos veiklos sąlygų, pažeidžia viešąjį interesą ir sukelia pasekmes valstybės mastu, tuo pačiu apribodama gamintojų ir importuotojų galimybes įvykdyti savo pareigas dėl atliekų tvarkymo. Pareiškėjas teismui nepateikė įrodymų, pagrindžiančių jo teiginius apie realios žalos gamtai ir visuomenės sveikatai atsiradimą, kurį sąlygojo Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas.

19Pareiškėjas asociacija „EEPA“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugpjūčio 2 d. nutartį nepakeistą.

20Teigia, kad atskirojo skundo argumentai yra visiškai nesusiję su nagrinėjamos administracinės bylos dalyku, o pateikiami abstraktūs pareiškėjo vykdomos veiklos vertinimai.

21Tvirtina, kad pareiškėjo licencijų galiojimo sustabdymas kartu reiškia ir faktinę jo veiklos pabaigą, atitinkamai, nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, EEĮ atliekų surinkimo vietos liktų be priežiūros, iš jų būtu neišvežamos EEĮ atliekos, dėl ko gresia reali žala gamtai ir visuomenės sveikatai. Tuo tarpu sustabdžius sprendimo galiojimą, žala nei aplinkai, nei valstybei, nei trečiųjų asmenų teisėms ir teisėtiems interesams nėra daroma.

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23IV.

24Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugpjūčio 2 d. nutarties, kuria pritaikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė – laikinai iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdytas Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. (27)-A4-6955 „Dėl licencijų galiojimo sustabdymo“ galiojimas, teisėtumas ir pagrįstumas.

25Visų pirma, teisėjų kolegija pažymi, kad nuo 2016 m. liepos 1 d. galiojančios redakcijos ABTĮ institutas, reglamentuojantis reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymą, lyginant su iki 2016 m. liepos 1 d. galiojusiu, pakito ir, be kita ko, nustato: teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais (ABTĮ 70 str. 1 d). Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės (ABTĮ 70 str. 3 d.). Taigi, ABTĮ jau, be kita ko, įtvirtinta: pareiga proceso dalyviui bent tikėtinai pagrįsti reikalavimo pagrįstumą; teismo ar teisėjo teisė taikyti kitas, t. y. ABTĮ 70 str. 3 d. 1-3 punktuose nenumatytas, priemones.

26Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota, jog reikalavimo užtikrinimo priemonė yra tas teisinis mechanizmas, remiantis kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti. Tačiau reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, ja negalima piktnaudžiauti, naudotis ne pagal paskirtį (žr., pvz., 2012 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012).

27Pažymėtina, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymą svarstantis teismas ar teisėjas, kurio nesaisto proceso dalyvių prašymas dėl konkrečios priemonės taikymo, turi įvertinti, kad tokia priemone gali būti laikinai užtikrinama status quo atitinkamuose materialiniuose santykiuose, tačiau jos ar jų (priemonių) taikymas savaime neturėtų daryti įtakos šiems materialiniams santykiams, o ypač bylose, kuriose ginčijamas procedūros, šiuo atveju – licencijų organizuoti atliekų tvarkymą stabdymo, teisėtumas: gamintojai ir importuotojai gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymą kolektyviai organizuoja steigdami Organizaciją (gamintojų ir importuotojų organizaciją) ir (ar) tapdami įsteigtos Organizacijos dalyviais arba Organizacijai sutartiniais pagrindais pavesdami organizuoti gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymą ir vykdyti visas ar dalį šio Įstatymo nustatytų pareigų netapdami Organizacijos dalyviais (Įstatymo 3422 str. 1 d.). Organizacija steigiama, kad būtų įvykdyta šiame Įstatyme gamintojams ir importuotojams nustatyta pareiga organizuoti tvarkymą atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų tiektus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais atitinkamus gaminius (elektros ir elektroninę įrangą, transporto priemones, alyvas, apmokestinamuosius gaminius, supakuotus gaminius), ir (ar) dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose ir gali verstis tik šiai pareigai ir kitoms šiame Įstatyme gamintojams ir importuotojams nustatytoms pareigoms vykdyti (išskyrus pareigą registruotis) skirta veikla. Organizacija gali vykdyti savo veiklą tik gavusi atitinkamą gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją (toliau – ir licencija) ir privalo vykdyti šio Įstatymo 3423 straipsnyje nurodytas gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijavimo sąlygas (Įstatymo 3422 straipsnio 3-4 d.). Licencijos turėtojas įspėjamas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, jeigu: 1) nustatoma, kad licencijos turėtojas nesilaiko licencijuojamos veiklos sąlygų; 2) paaiškėja, kad ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus licencijos turėtojo nariai ir pavedimo davėjai Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekia mažiau kaip 10 procentų visos Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekiamos elektros ir elektroninės įrangos ar Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekia mažiau kaip 25 procentus visų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų pakuočių; 3) licencijos turėtojas turi Vyriausybės nustatyto dydžio mokestinę nepriemoką Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams, fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), yra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui arba nevykdo įsipareigojimų muitinei (Įstatymo 3423 straipsnio 13 d.). Licencijas išduodanti institucija, įspėdama licencijos turėtoją apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, nurodo priežastis, dėl kurių gali būti sustabdytas licencijos galiojimas, ir ne ilgesni negu vieni metai terminą, per kurį licencijos turėtojas privalo pašalinti priežastis, dėl kurių gali būti sustabdytas licencijos galiojimas (Įstatymo 3423 straipsnio 14 d.). Įspėjimas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą panaikinamas, jeigu per įspėjime nurodytą terminą pašalinami nustatyti pažeidimai ir licencijas išduodančiai institucijai pateikiami pažeidimų pašalinimą patvirtinantys dokumentai (Įstatymo 3423 straipsnio 15 d.). Licencijos galiojimas sustabdomas, jeigu: 1) licencijos turėtojas, įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, nepašalino nustatytų pažeidimų per licencijas išduodančios institucijos nurodytą terminą; 2) paaiškėja, kad licencijos turėtojas pateikė klaidingus duomenis licencijai gauti ir po įspėjimo per licencijas išduodančios institucijos nustatytą terminą, bet ne ilgesnį negu vieni metai, nepateikė patikslintų duomenų (Įstatymo 3423 straipsnio 16 d.). Licencijos turėtojas, kurio licencijos galiojimas sustabdytas, negali priimti naujų narių (Įstatymo 3423 straipsnio 17 d.). Sprendimas dėl licencijos galiojimo sustabdymo panaikinamas, jeigu per licencijas išduodančios institucijos nustatytą terminą, bet ne ilgesnį negu vieni metai, pašalinami nurodyti pažeidimai ir pateikiami pažeidimų pašalinimą patvirtinantys dokumentai (Įstatymo 3423 straipsnio 18 d.). Licencijos galiojimas panaikinamas: 1) licencijos turėtojo prašymu; 2) jeigu licencijos turėtojas pasibaigia jį likvidavus; 3) jeigu sustabdžius licencijos galiojimą per licencijas išduodančios institucijos nustatytą terminą nepašalinami nurodyti pažeidimai ir nustatytas pažeidimų pašalinimo terminas yra pasibaigęs; 4) paaiškėjus, kad licencijos turėtojas pateikė melagingus duomenis ir (ar) suklastotus dokumentus; 5) paaiškėjus, kad licencijos turėtojas veikė atliekų tvarkytojų ar su jais susijusių subjektų naudai ar interesams; 6) jeigu licencijos turėtojas buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą 3 kartus per paskutinius dvejus metus (Įstatymo 3423 straipsnio 19 d.).

28Analogiškos nuostatos dėl atliekų tvarkymo organizavimo licencijos panaikinimo tvarkos nustatytos ir Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijavimo taisyklėse, patirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 18 (2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 866 redakcija).

29Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas ginčija ir prašo sustabdyti Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. (27)-A4-6955 „Dėl licencijų galiojimo sustabdymo“ galiojimą, kuriuo sustabdytas pareiškėjui išduotų licencijų organizuoti jose nurodytų kategorijų EEĮ atliekų tvarkymą galiojimas ir nustatytas terminas licencijuojamos veiklos pažeidimams pašalinti – įvykdyti 2014 metų gamintojams ir importuotojams Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų 1A, 1B, 2, 3A, 3B, 5A, 5B, 6, 7, 8 kategorijų EEĮ atliekų tvarkymo užduotis – iki 2016 m. rugsėjo 1 d., nurodant, kad minėtu terminu pažeidimų nepašalinus, licencijų galiojimas bus panaikintas.

30Kadangi skunde pareiškėjas teigia, kad ginčijamu sprendimu jo veikla ribojama tiek, kad jis tik negali priimti naujų narių, atsakovas prieštaravimų dėl tokio Įstatymo 3423 straipsnio nuostatų, susijusių su licencijos sustabdymu nustatomų apribojimų turiniu, neteikia, taip pat įvertinus aplinkybę, kad ginčijamame sprendime nurodytus pažeidimus, kuriems pašalinti buvo nustatytas terminas iki 2016 m. rugsėjo 1 d., pareiškėjas galėtų pašalinti tik turėdamas teisę vykdyti licencijose nurodytą veiklą, t. y. organizuoti jose nurodytų kategorijų EEĮ atliekų tvarkymą, teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjo prašoma taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonė – ginčijamo akto galiojimo sustabdymas – nagrinėjamu atveju neturėtų būti taikoma: kadangi nėra duomenų, kad iki 2016 m. rugsėjo 1 d. pareiškėjas negalėjo vykdyti sustabdytose licencijose nurodytą veiklą, t. y. organizuoti jose nurodytų kategorijų EEĮ atliekų tvarkymą, ir pareiškėjas nepagrindė, dėl ko ribojimo priimti naujus narius ar nustatyti terminą pažeidimams pašalinti galiojimas turėtų būti stabdomas, galima teigti, kad pareiškėjo nurodomas pasekmes galėjo sukelti ne Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. liepos 5 d. sprendimas Nr. (27)-A4-6955 „Dėl licencijų galiojimo sustabdymo“, o po 2016 m. rugsėjo 1 d. galimas sprendimas dėl licencijų panaikinimo, kurio priėmimas, esant ABTĮ nustatytiems pagrindams (tame tarpe – tikėtinam reikalavimo pagrindimui), naudojant ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies 4 punkte teismui suteiktą teisę, ir galėjo būti laikinai – iki sprendimo įsiteisėjimo nagrinėjamoje byloje – ribojamas.

31Be to, pažymėtina, kad Įstatymo 3423 straipsnyje ir Taisyklėse yra nustatyta, kad pareiškėjui išduotos licencijos stabdomos ir naikinamos tik laikantis nustatytos procedūros (naikinamos tik jas sustabdžius ir nustačius tam tikrą terminą pažeidimams pašalinti). Kadangi skundžiamu atsakovo sprendimu terminas trūkumams pašalinti apibrėžtas konkrečia data (2016 m. rugsėjo 1 d.), o ne laikotarpiu, kurio pradžia susiejama su tam tikru įvykiu (pavyzdžiui, du mėnesiai nuo sprendimo priėmimo), sustabdžius Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. (27)-A4-6955 „Dėl licencijų galiojimo sustabdymo“, kuriuo nustatytas terminas, galiojimą ir šio sustabdymo metu šiam terminui jau pasibaigus, net ir netenkinus skundo, pareiškėjui, kuris, ginčijamą sprendimą sustabdžius, neturėjo pareigos jo vykdyti, turės būti suteiktas bent ginčijamu atsakovo sprendimu nustatytas ir nesibaigęs terminas (nuo ginčijamo sprendimo sustabdymo iki 2016 m. rugsėjo 1 d.) pažeidimams pašalinti.

32Tačiau, kadangi teisėjų kolegijai, įvertinus Įstatymo 3423 straipsnio 17 ir 18 dalių lingvistinę išraišką, kelia abejonių šalių pozicija dėl Įstatymo 3423 straipsnio nuostatų, susijusių su licencijos sustabdymu nustatomų apribojimų turiniu, aiškinimo, taip pat įvertinus jau aptartas aplinkybes ir aplinkybę, kad skundžiama teismo nutartimi taikyta reikalavimo užtikrinimo priemone jos tikslas – laikinai leisti pareiškėjui organizuoti licencijose nurodytų kategorijų EEĮ atliekų tvarkymą, taip užtikrinant galimo byloje sprendimo įvykdymą – visgi pasiektas, pareiškėjui ginčijamu sprendimu nustatyto ir sustabdyto termino modifikavimo klausimas gali būti išspręstas teismo priimant sprendimą byloje, yra galima vertinti, ar reikalavimo užtikrinimo priemonė taikyta pagrįstai.

33Minėta, reikalavimas gali būti užtikrinamas, jei proceso dalyvis, be kita ko, tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą. Nors pirmosios instancijos teismas iš esmės nepasisakė dėl pareiškėjo reikalavimo pagrįstumo tikėtinumo, pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas skunde nurodė argumentus, kuriais grindžia savo reikalavimą panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. liepos 5 d. sprendimą Nr. (27)-A4-6955. Pareiškėjo teigimu, ginčijamas Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas neatitinka individualiam teisės aktui keliamų reikalavimų, nes yra nepagrįstas objektyviais duomenimis; sprendimas prieštarauja įstatymų nustatytai Aplinkos apsaugos agentūros kompetencijai, yra prieštaringas ir neaiškus; sprendimas yra objektyviai neįgyvendinamas. Atsakovo atskirajame skunde nurodyti apibendrinti teiginiai nėra pagrindas pareiškėjo argumentus dėl Aplinkos apsaugos agentūros sprendimo neteisėtumo vertinti kaip nepagrįstus. Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovo teiginiai ir duomenys dėl pareiškėjo sistemingų licencijuojamos veiklos pažeidimų yra prieštaringi ir mažai reikšmingi šiam ginčui: viena vertus, teiginiams apie pareiškėjo sistemingus licencijuojamos veiklos pažeidimus esant pagrįstiems, nėra suprantama, kodėl pareiškėjui išduotos licencijos iki šiol nėra panaikintos; kita vertus, ginčijamu sprendimu pareiškėjo licencijos sustabdytos už pažeidimus, padarytus 2014 metais, todėl kitų metų duomenys šiai bylai iš esmės nėra reikšmingi.

34Prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę pareiškėjas iš esmės grindžia tuo, kad nesustabdžius skundžiamo sprendimo galiojimo, pareiškėjo nariai pereis į kitą organizaciją, o pripažinus skundžiamą sprendimą neteisėtu, jiems sugrįžti pas pareiškėją nebus prasmės ir tai reikš jo (pareiškėjo) veiklos pabaigą.

35Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr., pvz., 2016 m. kovo 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-371-602/2016; 2016 m. gegužės 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-540-602/2016). Kaip administracinio akto vykdymo sukeliama didelė žala galėtų būti vertinamas atvejis, kai dėl administracinio akto įvykdymo gali reikšmingai pablogėti įmonės finansinė padėtis, dėl ko įmonė nebegalėtų toliau vykdyti savo vykdomos veiklos, negalėtų pakeisti vykdytos veiklos, turėtų atleisti daug darbuotojų, negalėtų atsiskaityti su kreditoriais (taip pat valstybe, darbuotojais ir kt.), įmonei grėstų bankrotas arba atsirastų kitokios sunkios pasekmės, kurios galėtų pakenkti ne tik įmonės reputacijai, jos galimybėms plėtoti verslą, bet ir viešajam interesui (žr., pvz., 2014 m. spalio 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-747/2014).

36Atsižvelgiant į ginčijamo sprendimo pobūdį ir nurodytą teisinį reglamentavimą, pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės ir nesustabdžius ginčijamo Aplinkos apsaugos agentūros sprendimo galiojimo, pareiškėjo nariai ar jam pavedę įgyvendinti teisės aktų nustatytas pareigas asmenys turės pereiti į kitą organizaciją ar pradės šias pareigas vykdyti savarankiškai, kas realiai reikš pareiškėjo veiklos pabaigą.

37Taip pat pažymėtina, kad Atliekų tvarkymo įstatymo 342 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog siekdama gauti elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licenciją ir vykdydama veiklą išduotos licencijos pagrindu, Organizacija, be šio Įstatymo 3423 straipsnyje nurodytų dokumentų, turi turėti banko garantiją ar laidavimo draudimo sutartį, įrodančią, kad visų elektros ir elektroninės įrangos atliekų, kurios gali susidaryti per 3 mėnesius naudojant jos dalyvių ir gamintojų, ir importuotojų, pavedusių jai organizuoti elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą, tiektą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai elektros ir elektroninę įrangą, tvarkymas bus finansuojamas. Šiuo atveju nėra paneigta, kad pareiškėjas tokią garantiją turi. Atsižvelgiant į tai, nepaisant atsakovo atskirojo skundo teiginių dėl pareiškėjo netinkamai vykdoma veikla daromos žalos aplinkai ir valstybei, taikomą reikalavimo užtikrinimo priemonę laikyti neproporcinga nėra pagrindo, kadangi atsiradus tokiai žalai, ji gali būti atlyginta.

38Kadangi pareiškėjas nagrinėjamoje byloje iš esmės pagrindė reikalavimo užtikrinimo priemonės, kuria laikinai, iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, būtų sustabdytas pareiškėjo šioje byloje skundžiamo Aplinkos apsaugos agentūros sprendimo, išskyrus draudimą priimti naujus narius, galiojimas, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutartis atitinkamai keičiama, o atsakovo atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

39Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

40Atsakovo Aplinkos apsaugos agentūros atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

41Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugpjūčio 2 d. nutartį pakeisti.

42Iki teismo sprendimo nagrinėjamoje administracinėje byloje įsiteisėjimo sustabdyti Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. (27)-A4-6955 „Dėl licencijų galiojimo sustabdymo“, išskyrus Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 17 dalyje nustatytą draudimą asociacijai „EEPA“ priimti naujus narius, galiojimą.

43Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Aplinkos... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2016 m. rugpjūčio 1 d. gautas... 6. Byloje ginčijamu Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. liepos 5 d. sprendimu... 7. Grįsdamas prašymą sustabdyti licencijų galiojimą, pareiškėjas, be kita... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. rugpjūčio 2 d. nutartimi... 10. Teismas nurodė, kad skundas iš esmės atitinka Lietuvos Respublikos... 11. Teismas vadovavosi ABTĮ 70 straipsnio 1 dalimi. Iš nusistovėjusios Lietuvos... 12. Pareiškėjas teigė, jog nesustabdžius skundžiamo sprendimo galiojimo, trys... 13. Teismas nagrinėjamu atveju sutiko, kad nesustabdžius ginčijamo sprendimo... 14. III.... 15. Atsakovas Aplinkos apsaugos agentūra atskirajame skunde prašo pakeisti... 16. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas, pritaikydamas reikalavimo... 17. Pažymi, jog pritaikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė neabejotinai sukelia... 18. Pažymi, kad pareiškėjo teiginiai, susiję su jo narių ar jam pavedusių... 19. Pareiškėjas asociacija „EEPA“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 20. Teigia, kad atskirojo skundo argumentai yra visiškai nesusiję su... 21. Tvirtina, kad pareiškėjo licencijų galiojimo sustabdymas kartu reiškia ir... 22. Teisėjų kolegija... 23. IV.... 24. Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016... 25. Visų pirma, teisėjų kolegija pažymi, kad nuo 2016 m. liepos 1 d.... 26. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota,... 27. Pažymėtina, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymą svarstantis... 28. Analogiškos nuostatos dėl atliekų tvarkymo organizavimo licencijos... 29. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas ginčija ir prašo sustabdyti Aplinkos... 30. Kadangi skunde pareiškėjas teigia, kad ginčijamu sprendimu jo veikla... 31. Be to, pažymėtina, kad Įstatymo 3423 straipsnyje ir Taisyklėse yra... 32. Tačiau, kadangi teisėjų kolegijai, įvertinus Įstatymo 3423 straipsnio 17... 33. Minėta, reikalavimas gali būti užtikrinamas, jei proceso dalyvis, be kita... 34. Prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę pareiškėjas iš esmės... 35. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad... 36. Atsižvelgiant į ginčijamo sprendimo pobūdį ir nurodytą teisinį... 37. Taip pat pažymėtina, kad Atliekų tvarkymo įstatymo 342 straipsnio 3 dalyje... 38. Kadangi pareiškėjas nagrinėjamoje byloje iš esmės pagrindė reikalavimo... 39. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 40. Atsakovo Aplinkos apsaugos agentūros atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 41. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugpjūčio 2 d. nutartį... 42. Iki teismo sprendimo nagrinėjamoje administracinėje byloje įsiteisėjimo... 43. Nutartis neskundžiama....