Byla eAS-371-602/2016
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Arūno Dirvono (kolegijos pirmininkas) ir Veslavos Ruskan (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Atliekų tvarkymo tarnyba“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 15 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Atliekų tvarkymo tarnyba“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2016 m. vasario 8 d. gautas pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Atliekų tvarkymo tarnyba“ (toliau – ir UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“, pareiškėjas) skundas, kuriame prašoma: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Departamentas, atsakovas) 2016 m. sausio 4 d. sprendimą Nr. VR-17.5-4 dėl patikrinimo akto tvirtinimo; 2) pareiškėjo reikalavimui užtikrinti taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti Departamento 2016 m. sausio 4 d. sprendimo Nr. VR-17.5-4 dėl patikrinimo akto tvirtinimo galiojimą; 3) priteisti pareiškėjui patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. vasario 15 d. nutartimi pareiškėjo skundą priėmė. Netenkino pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Grąžino pareiškėjui 7 Eur žyminio mokesčio permoką.

7Teismas pažymėjo, kad skundas iš esmės atitinka Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 23 ir 24 straipsnių keliamus reikalavimus, todėl priimtinas.

8Pareiškėjas prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti Departamento 2016 m. sausio 4 d. sprendimo Nr. VR-17.5-4 dėl patikrinimo akto tvirtinimo galiojimą. Prašymą pareiškėjas motyvavo tuo, jog dėl skundžiamo sprendimo turės tiesiogiai ar regreso tvarka atlyginti įmonių nuostolius, dėl lengvatos praradimo tekusius sumokėti papildomus mokesčius ir delspinigius. Dėl skundžiamo sprendimo Aplinkos apsaugos agentūra 2016 m. sausio 28 d. pranešimu Nr. (27)-A4-882 įspėjo pareiškėją apie galimą išbraukimą iš Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo.

9Dėl pareiškėjo teiginių, susijusių su būsimais finansiniais nuostoliais, teismas pažymėjo, kad pagal suformuotą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, galima tam tikra neigiama ginčijamo akto įtaka pareiškėjo finansinei padėčiai paprastai nelaikytina ypatinga (išskirtine) aplinkybe, rodančia, jog teismo sprendimo įvykdymas iš tikrųjų gali būti apsunkintas ar tapti neįmanomas (pvz., 2009 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-103/2009). Galima žala ir pareiškėjo galimi materialiniai nuostoliai, atsiradę dėl ginčijamo administracinio akto priėmimo, iš esmės gali būti atlyginami įstatymų nustatyta tvarka (pvz., 2010 m. spalio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-612/2010; 2011 m. gegužės 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-416/2011). Aplinkybė, jog pareiškėjas gali patirti tam tikrų neigiamų turtinio pobūdžio pasekmių, galiojant ginčijamam administraciniam aktui, per se nėra pagrindas ABTĮ 71 straipsnyje nustatyta tvarka taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, tuo labiau, jei pareiškėjas neįrodo, jog tokių neigiamų pasekmių pašalinimas, teismui priėmus palankų pareiškėjui sprendimą, būtų neįmanomas ar sudėtingas (pvz., 2012 m, balandžio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-149/2012). Taigi galimi finansiniai nuostoliai savaime nėra pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, todėl šios aplinkybės analizuojamos ir vertinamos kiekvienu konkrečiu atveju atskirai.

10Nagrinėjamu atveju pareiškėjo nurodyti argumentai dėl finansinių nuostolių nesudaro pagrindo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones. Teismas pažymėjo, jog dėl gaminių ir pakuočių atliekų surinkimą įrodančių dokumentų panaikinimo pareiškėjas turės galimybę kompensuoti savo praradimus, t. y. objektyviai įvertinti pinigais ir nuostolius prisiteisti teisme.

11Atsižvelgus į pareiškėjo pateiktus motyvus dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, teismas nesutiko su pareiškėju, jog šioje byloje ginčijamo sprendimo galiojimas gali padaryti lemiamos įtakos teismo sprendimo įgyvendinimui, todėl darė išvadą, kad nėra pagrindo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę vadovaujantis ABTĮ 71 straipsnio 3 dalies 3 punktu.

12Teismas pažymėjo, jog iš pateikto 2016 m. vasario 3 d. mokėjimo nurodymo matyti, jog pareiškėjas yra sumokėjęs 28 Eur žyminį mokestį. Vadovaujantis ABTĮ 39 straipsnio 3 dalimi, skundus (prašymus) paduodant teismui tik elektroninių ryšių priemonėmis, mokama 75 proc. už atitinkamą skundą (prašymą) mokėtinos žyminio mokesčio sumos, t. y. 21 Eur. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjui grąžintina 7 Eur žyminio mokesčio permoka.

13III.

14Pareiškėjas UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 15 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Taip pat prašoma priteisti bylinėjimo išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

151. Skundžiamos nutarties motyvai yra abstraktūs, remiamasi teismų praktika, bet ne konkrečios bylos aplinkybėmis. Teismas nutartyje netinkamai vertino finansinių nuostolių reikšmę ir jų pasekmes. Per 2013 – 2015 metus pareiškėjui apskaičiuotas mokestis siekia 2 259,02 Eur. Laikinai nesustabdžius skundžiamo sprendimo, šią sumą pareiškėjas privalo sumokėti. Dėl Departamento 2016 m. sausio 4 d. sprendimo Nr. VR-17.5-4, kuriuo panaikinti pareiškėjo dokumentai, pareiškėjas bei tretieji asmenys patiria žalą, kuri ateityje neabejotinai tik didės ir, tikėtina, lems negrįžtamus procesus – darbuotojų atleidimą, veiklos sričių ir apimties sumažėjimą ir galiausiai apskritai veiklos nutraukimą bei įmonės bankrotą.

162. Aplinkos apsaugos agentūra 2016 m. sausio 28 d. pranešimu įspėjo pareiškėją apie galimą išbraukimą iš Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo. Įspėjime nurodoma, jog ši pasekmė taikoma dėl to, kad pareiškėjas įvykdė pažeidimus, kuriuos konstatavo atsakovas, tačiau neįvertinus skundžiamo sprendimo turinio, negalima objektyviai spręsti ir apie įspėjime nurodytas pasekmes. Įspėjime pareiškėjas įpareigojamas pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai pažeidimo pasekmių pašalinimą įrodančius dokumentus. Iki bylos išnagrinėjimo skundžiamame sprendime ir minėtame įspėjime nurodytos pasekmės jau būtų įvykdytos, todėl skundžiamo sprendimo galiojimas, kol bus išnagrinėta byla, akivaizdžiai sukeltų didesnius neigiamus padarinius nei laikinas sprendimo galiojimo sustabdymas. Teismas visiškai neįvertino ir viešojo intereso.

173. Teismas tinkamai nemotyvavo priimtos nutarties, nes neįvertino aplinkybės, kad pareiškėjo išrašytų dokumentų panaikinimas sietinas su trečiojo suinteresuoto asmens teisės aktuose įtvirtintų įsipareigojimų netinkamu vykdymu.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19IV.

20Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 15 d. nutarties dalies, kuria atsisakyta taikyti pareiškėjo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, teisėtumas ir pagrįstumas.

21Pagal bylos aplinkybes nustatyta, kad pareiškėjas UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2016 m. sausio 4 d. sprendimą Nr. VR-17.5-4 dėl patikrinimo akto tvirtinimo; 2) pareiškėjo reikalavimui užtikrinti taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti Departamento 2016 m. sausio 4 d. sprendimo Nr. VR-17.5-4 dėl patikrinimo akto tvirtinimo galiojimą; 3) priteisti pareiškėjui patirtas bylinėjimosi išlaidas.

22Pirmosios instancijos teismas 2016 m. vasario 15 d. nutartimi pareiškėjo skundą priėmė. Netenkino pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Grąžino pareiškėjui 7 Eur žyminio mokesčio permoką. Teismas konstatavo, kad pareiškėjo nurodyti argumentai dėl finansinių nuostolių nesudaro pagrindo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones. Pažymėjo, jog dėl gaminių ir pakuočių atliekų surinkimą įrodančių dokumentų panaikinimo pareiškėjas turės galimybę kompensuoti savo praradimus, t. y. objektyviai įvertinti pinigais ir nuostolius prisiteisti teisme.

23Pareiškėjas, paduodamas atskirąjį skundą, siekia, kad jam būtų pritaikyta laikinoji apsauga administraciniame ginče, t. y. siekia, kad būtų sustabdytas skundžiamo sprendimo galiojimas.

24Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad pagal ABTĮ 71 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti proceso dalyvių prašymu arba savo iniciatyva bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas.

25Europos Tarybos Ministrų Komiteto 2003 m. rugsėjo 9 d. Rekomendacijoje Nr. Rec (2003)16 „Dėl administracinių ir teismo sprendimų vykdymo administracinės teisės srityje“ nurodyta, kad jei įstatyme nenumatyta, kad skundo dėl sprendimo padavimas automatiškai sustabdo sprendimą, privatūs asmenys turi turėti galimybę prašyti administracinės institucijos ar teismo sustabdyti ginčijamo sprendimo įgyvendinimą, siekiant apsaugoti jų teises ir interesus.

26Europos Tarybos Ministrų Komitetas 1989 m. rugsėjo 13 d. Rekomendacijoje Nr. R (89) 8 „Dėl laikinosios teismo apsaugos administraciniuose ginčuose“, atsižvelgdamas inter alia į tai, kad neatidėliotinas administracinio akto, kuris yra arba bus ginčijamas, vykdymas atitinkamomis aplinkybėmis gali neatitaisomai paveikti asmens interesus tokiu būdu, kurio dėl teisingumo interesų turi būti kiek įmanoma vengiama, rekomendavo Europos Tarybos valstybėms narėms suteikti pareiškėjams galimybę prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones administracinio akto atžvilgiu. Europos Tarybos Ministrų Komitetas šioje rekomendacijoje nurodė, kad, sprendžiant dėl laikinosios apsaugos skyrimo, teismas turi įvertinti visus reikšmingus faktorius ir interesus. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, jei administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas, ir yra prima facie (lot. – iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo.

27ABTĮ 71 straipsnio 3 dalies 3 punktu, kuris suteikia teismui teisę laikinai sustabdyti ginčijamo akto galiojimą, yra įgyvendinta asmenų teisė prašyti laikinosios apsaugos administraciniuose ginčuose. Šios normos paskirtis suponuoja tai, kad paprastai ji taikoma šalies, kuri, įgyvendindama dispozityvumo principą, prašo laikinosios apsaugos, prašymu bei kartu suponuoja šalies, teikiančios tokį prašymą, pareigą įrodyti savo prašymo pagrįstumą, t. y. pareigą įrodyti, kad neatidėliotinas administracinio sprendimo įvykdymas gali nepataisomai paveikti asmens interesus (ABTĮ 57 str.) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. vasario 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-223/2013).

28Nagrinėjamu atveju yra ginčijamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2016 m. sausio 4 d. sprendimas Nr. VR-17.5-4 dėl patikrinimo akto tvirtinimo. Pareiškėjas siekia, kad kol ginčas bus nagrinėjamas teisme, būtų sustabdytas šio sprendimo galiojimas.

29Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pabrėžia, kad sprendžiant reikalavimo užtikrinimo priemonių klausimą, byla iš esmės nėra nagrinėjama, bet yra sprendžiamas klausimas dėl laikinosios apsaugos į teismą besikreipiančiam asmeniui taikymo, būtent dėl skundžiamo administracinio akto galiojimo sustabdymo. Teisėjų kolegija atsižvelgia į tai, kad sprendžiant klausimus dėl laikinosios apsaugos skyrimo administraciniuose ginčuose, be kita ko, vertintini ir prima facie argumentai dėl skundžiamo akto galiojimo. Pareiškėjas, prašydamas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, teigia, jog skundžiamo sprendimo priėmimas (pareiškėjo išrašytų dokumentų panaikinimas) sietinas su trečiojo suinteresuoto asmens, o ne pareiškėjo teisės aktuose įtvirtintų įsipareigojimų netinkamu vykdymu, taigi jokių argumentų dėl akivaizdaus skundžiamo akto neteisėtumo iš esmės nepateikia. Argumentai, ar priimant ginčijamą sprendimą, buvo teisingai laikomasi visų procedūrų, numatytų teisės aktuose, bus nustatyti įvertinus visą byloje esančią medžiagą, t. y. nagrinėjant bylą iš esmės. Teisėjų kolegija, susipažinusi su pareiškėjo nurodytais argumentais dėl skundžiamo sprendimo neteisėtumo, sprendžia, kad aplinkybių, kurios nagrinėjamu atveju akivaizdžiai rodytų jį esant neteisėtą, nėra.

30Kaip minėta, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas.

31Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika patvirtina, kad prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo pagrindžiantys argumentai <...> privalo būti pagrįsti objektyviais faktiniais duomenimis (įrodymais) – finansinės atskaitomybės, buhalterinės apskaitos ar kitais dokumentais (pavyzdžiui, duomenimis apie rinkos situacijos pokyčius, vykdomos ekonominės veiklos tolesnio vystymosi perspektyvas bei tendencijas), iš kurių būtų galima spręsti apie asmens finansinę būklę, jo tolimesnės ekonominės veiklos perspektyvas, t. y. jais remiantis įvertinti (nustatyti) galimas finansines bei materialines pasekmes (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. vasario 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-241/2013).

32Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad pareiškėjo nurodyti argumentai dėl finansinių nuostolių nesudaro pagrindo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones. Teisėjų kolegijos vertinimu, šie pirmosios instancijos teismo motyvai yra pagrįsti. Pareiškėjas nurodo, kad per 2013 – 2015 metus jam apskaičiuotas mokestis siekia 2 259,02 Eur. Laikinai nesustabdžius skundžiamo sprendimo, šią sumą pareiškėjas privalo sumokėti. Be to, pažymi, kad Aplinkos apsaugos agentūra 2016 m. sausio 28 d. pranešimu įspėjo pareiškėją apie galimą išbraukimą iš Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo, jei nepateiks pažeidimo pasekmių pašalinimą įrodančių dokumentų. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjas nepateikė jokių objektyvių faktinių duomenų, pagrindžiančių teiginius dėl didelės turtinės žalos atsiradimo. Vienintelė pareiškėjo nurodoma konkreti žala – apskaičiuotas 2 259,02 Eur mokestis, kurį pareiškėjas turės sumokėti, tačiau nėra duomenų, kad nurodytos sumos sumokėjimas stipriai pakenktų pareiškėjo finansinei padėčiai. Kiti pareiškėjo nurodomi argumentai dėl būtinybės taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę (galimas darbuotojų atleidimas, veiklos sričių ir apimties sumažėjimas ir galiausiai apskritai veiklos nutraukimas bei įmonės bankrotas) nukreipti į ateitį ir grindžiami prielaidomis, todėl negali būti pakankamu pagrindu taikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę. Be to, tai, kad pareiškėjui bus sukelta tam tikrų sunkumų, nesudaro pagrindo tvirtinti, kad ginčijamo akto galiojimas neatitaisomai paveiks pareiškėjo interesus. Pažymėtina ir tai, kad Departamento 2016 m. sausio 4 d. sprendimas Nr. VR-17.5-4 dėl patikrinimo akto tvirtinimo nėra vykdomasis dokumentas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso prasme, jo pagrindu jokios finansinės prievolės pareiškėjui savaime neatsirado, reikalavimus, kurie reiškiami remiantis šiuo sprendimu, jis turi galimybę ginčyti. Taigi konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas nepagrindė teiginių, jog ginčijamo sprendimo (Departamento 2016 m. sausio 4 d. sprendimo Nr. VR-17.5-4 dėl patikrinimo akto tvirtinimo) vykdymas gali sukelti didelę žalą pareiškėjui, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas.

33Apibendrinant tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas nei pateikė prima facie įrodymų dėl ginčijamo administracinio akto neteisėtumo, nei pagrindė, kad ginčijamų administracinių aktų vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo atsisakyti tenkinti pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo. Nors ir ne visai teisingais motyvais, pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės teisingą nutartį, todėl naikinti nutarties dalį dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo atskirajame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo.

34Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Teisėjų kolegija pažymi, kad šioje nutartyje nagrinėtas klausimas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo yra atskiras procesinis klausimas byloje ir šia nutartimi byla nėra išsprendžiama iš esmės. Todėl pareiškėjas šiuo metu neįgijo teisės reikalauti bylinėjimosi išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, vertinant reikalavimo užtikrinimo priemonių klausimą. Šią teisę pareiškėjas įgis tuo atveju, jei, bylą išsprendus iš esmės, bus tenkintas pareiškėjo skundas.

35Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

36

37Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Atliekų tvarkymo tarnyba“ atskirąjį skundą atmesti.

38Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 15 d. nutarties dalį dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo palikti nepakeistą.

39Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2016 m. vasario 8 d. gautas... 5. II.... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. vasario 15 d. nutartimi... 7. Teismas pažymėjo, kad skundas iš esmės atitinka Lietuvos Respublikos... 8. Pareiškėjas prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti... 9. Dėl pareiškėjo teiginių, susijusių su būsimais finansiniais nuostoliais,... 10. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo nurodyti argumentai dėl finansinių... 11. Atsižvelgus į pareiškėjo pateiktus motyvus dėl reikalavimo užtikrinimo... 12. Teismas pažymėjo, jog iš pateikto 2016 m. vasario 3 d. mokėjimo nurodymo... 13. III.... 14. Pareiškėjas UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ padavė atskirąjį skundą,... 15. 1. Skundžiamos nutarties motyvai yra abstraktūs, remiamasi teismų praktika,... 16. 2. Aplinkos apsaugos agentūra 2016 m. sausio 28 d. pranešimu įspėjo... 17. 3. Teismas tinkamai nemotyvavo priimtos nutarties, nes neįvertino aplinkybės,... 18. Teisėjų kolegija... 19. IV.... 20. Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016... 21. Pagal bylos aplinkybes nustatyta, kad pareiškėjas UAB „Atliekų tvarkymo... 22. Pirmosios instancijos teismas 2016 m. vasario 15 d. nutartimi pareiškėjo... 23. Pareiškėjas, paduodamas atskirąjį skundą, siekia, kad jam būtų... 24. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad pagal ABTĮ 71... 25. Europos Tarybos Ministrų Komiteto 2003 m. rugsėjo 9 d. Rekomendacijoje Nr.... 26. Europos Tarybos Ministrų Komitetas 1989 m. rugsėjo 13 d. Rekomendacijoje Nr.... 27. ABTĮ 71 straipsnio 3 dalies 3 punktu, kuris suteikia teismui teisę laikinai... 28. Nagrinėjamu atveju yra ginčijamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos... 29. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pabrėžia, kad sprendžiant... 30. Kaip minėta, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra... 31. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika patvirtina, kad prašymą... 32. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad pareiškėjo... 33. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 34. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas taip pat prašo priteisti bylinėjimosi... 35. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 36. ... 37. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Atliekų tvarkymo tarnyba“... 38. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 15 d. nutarties dalį... 39. Nutartis neskundžiama....