Byla 2-1354/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Konstantino Gurino ir Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens Euler Hermes Kreditversicherungs-AG atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gegužės 25 d. nutarties dalies, kuria paskirtas uždarosios akcinės bendrovės „Piniava“ bankroto administratorius, civilinėje byloje Nr. B2-711-280/2010 dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Piniava“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovai A. Vasiliauskaitė, J. G. , V. P. , V. Š. bei I. T. kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos UAB „Piniava“ iškėlimo, kadangi atsakovas nebemoka jiems darbo užmokesčio. Ieškovai A. Vasiliauskaitė, J. G. ir V. P. UAB „Piniava“ bankroto administratoriumi prašė paskirti UAB „Notisa“, o V. Š. ir I. T. – L. Petronį.

4Panevėžio apygardos teismas 2010 m. gegužės 19 d. protokoline nutartimi trečiaisiais asmenimis į bylos nagrinėjimą įtraukė Euler Hermes Kreditversicherungs-AG ir AB SEB banką, kurie bylos nagrinėjimo metu pateikė siūlymus dėl UAB „Piniava“ administratoriaus kandidatūros. Euler Hermes Kreditversicherungs-AG siūlė atsakovo bankroto administratoriumi skirti UAB „Bankroto valdymas“, o AB SEB bankas – UAB „Valeksa“.

5Panevėžio apygardos teismas 2010 m. gegužės 25 d. nutartimi Nutarė pripažinti UAB „Piniava“ nemokia ir iškelti jai bankroto bylą; paskirti UAB „Piniava“ administratoriumi L. Petronį.

6Teismas nurodė, kad UAB „Piniava“ nemokumą patvirtina atsakovo raštiškas pripažinimas teismui, jog bendrovė yra nemoki ir negali atsiskaityti su kreditoriais. Teismas pažymėjo, kad iš UAB „Piniava“ 2010 m. balandžio 20 d. balanso duomenų matyti, jog atsakovas turi turto, kurio vertė yra 8 377 957 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai yra 9 086 398, o per vienerius metus mokėtinos sumos – 6 586 400 Lt. Teismo teigimu, akivaizdu, kad įmonės skolos, kurių mokėjimo terminai suėję, viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, tokioje padėtyje bendrovė buvo jau 2009 metais, jai buvo iškelta restruktūrizavimo byla, tačiau restruktūrizavimo byla vėliau buvo nutraukta, bendrovė yra nemoki. Teismas pažymėjo, kad restruktūrizavimo byloje 2010 m. balandžio 20 d. vien AB SEB bankui buvo patvirtinti 2 504 569,69 Lt reikalavimai, darbuotojams – 1 066 433,67 Lt. Teismas konstatavo, kad UAB „Piniava“ dėl nemokumo negali ir negalės įvykdyti visų savo įsipareigojimų kreditoriams, nesumoka darbo užmokesčio darbuotojams, ir nenustatyta pagrindų, dėl kurių bankroto bylą atsisakytina iškelti.

7Teismo teigimu, visos siūlomos UAB „Piniava“ bankroto administratorių kandidatūros – UAB „Notisa“, L. Petronis, UAB „Bankroto valdymas“ ir UAB „Valeksa“ – atitinka įstatymo reikalavimus, joms pritaria ir Įmonių bankroto departamentas prie Ūkio ministerijos, išskyrus UAB „Valeksa“, kurios kandidatūra liko nesuderinta su Įmonių bankroto departamentu dėl to, kad pasiūlymas gautas tik 2010 m. gegužės 24 d., tačiau, teismo manymu, ši kandidatūra taip pat gali būti UAB „Piniava“ administratoriumi.

8Teismas pažymėjo, kad UAB „Piniava“ reikalinga skirti administratorių, kuris pareigas vykdytų skaidriai, sąžiningai ir principingai, nes nagrinėjant UAB „Piniava“ restruktūrizavimo bylą paskirtas administratorius turėjo problemų, negaudavo visos informacijos apie bendrovę, bendrovės vadovai nebuvo nusiteikę griežtai laikytis įstatymų reikalavimų, administratoriaus nurodymų. Teismas, atsižvelgdamas į administratorių užimtumą, patirtį bei kitas žinomas administratorių (kandidatų) savybes, konstatavo, kad tinkamiausia kandidatūra yra L. Petronio, kuris tinkamai administravo Pasvalio rajono ŽŪB „Pajiešmeniai“, išieškojo nemažai sumų, ginčijo vadovų sudarytus sandorius, išaiškindamas aplinkybes, kurios buvo slepiamos ir nuo bendrovės pajininkų, ir nuo kitų asmenų bei institucijų. Teismas nurodė, kad pagal duomenis iš Įmonių bankroto valdymo departamento interneto svetainės UAB „Notisa“ administruoja 12 įmonių, joje dirba trys administratoriai, kurie dar teikia administravimo paslaugas ir kaip fiziniai asmenys, o UAB „Bankroto valdymas“ – 10 įmonių, dirba du administratoriai. Teismas pažymėjo, kad L. Petronis kaip fizinis asmuo šiuo metu administruoja 17 įmonių. Teismas nurodė, kad nustatyta, jog didžioji jų dalis – nedidelės įmonės, esančios Panevėžio mieste ar rajone, administratorius turės galimybę, gyvendamas Panevėžio rajone, sėkmingai administruoti UAB „Piniava“. Teismas nurodė, kad UAB „Valeksa“ administruoja daugiausiai įmonių – 45, UAB „Valeksa“ administratoriais dirba 13 asmenų, iš jų didžiausią patyrimą turi tik administratorius M. Rakicki.

9Atskiruoju skundu tretysis asmuo Euler Hermes Kreditversicherungs-AG prašo pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gegužės 25 d. nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo ir atsakovo UAB „Piniava“ administratoriumi paskirti UAB „Bankroto valdymas“. Apeliantas nurodo, kad teismas pažeidė procesinės teisės normas, nes nesivadovavo ir visiškai neanalizavo bylos iš esmės, t. y. paskyrė bankroto administratorių, kuris objektyviai negali užtikrinti sklandaus, operatyvaus bei tinkamo bankroto proceso. Apeliantas pažymi, kad skundžiamoje nutartyje padarytos išvados dėl paskirto fizinio bankroto administratoriaus kertasi su sąžiningumo bei protingumo kriterijais. Apelianto nuomone, teismo paskirtas fizinis bankroto administratorius objektyviai negali būti pripažįstamas tinkamu dėl jo užimtumo. Apeliantas pažymi, kad teismas, skirdamas bankroto administratorių, tinkamai neįvertino atsakovo kaip turtinio komplekso masto, o tai turi tiesioginės įtakos sprendžiant klausimą dėl bankroto administratoriaus kandidatūros, be to, turėjo būti atsižvelgiama ir į tai, kokius asmenis administruoti siūlė stambiausi kreditoriai.

10Atskirasis skundas atmestinas.

11CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ). ĮBĮ 1 straipsnio trečiojoje dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu, vykdant įmonės bankroto procedūras, ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

12ĮBĮ 11 straipsnio antroji dalis numato, kad asmuo, pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, pasiūlo teismui administratoriaus kandidatūrą; tuo atveju, kai pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei teikia įmonės darbuotojai ir jie nepasiūlo administratoriaus kandidatūros, administratoriaus kandidatūrą Vyriausybės nustatyta tvarka turi pasiūlyti šio straipsnio 10 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija; administratoriaus kandidatūrą gali pasiūlyti ir kiti ĮBĮ 5 straipsnyje išvardyti asmenys; teismas gali motyvuotai atmesti teikiamo administratoriaus (administratorių) kandidatūrą (kandidatūras) ir pareikalauti pateikti kitą administratoriaus kandidatūrą, jei teismui pasiūlyta administratoriaus kandidatūra neatitinka šio įstatymo reikalavimų. ĮBĮ taip pat numato, kad skiriamo administratoriaus kandidatūrą teismas Vyriausybės nustatyta tvarka privalo suderinti su ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija. ĮBĮ 11 straipsnio ketvirtoji dalis numato, kad administratoriumi negali būti paskirtas įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, kreditorius (su kreditoriumi darbo santykiais susijęs asmuo ar, kai kreditorius – juridinis asmuo, jo organų narys), asmuo, kuris pagal įstatymus ar kitus teisės aktus neturi teisės būti vadovu, įmonės ar šios įmonės patronuojančios arba dukterinės įmonės savininkas, jos valdymo organų narys, vadovas, jo pavaduotojai (direktoriai), vyriausiasis buhalteris (buhalteris), įmonės apskaitos struktūrinio padalinio vadovas, akcininkas, nuosavybės teise turintis arba turėjęs per paskutiniuosius 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo daugiau kaip 10 procentų bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės arba šios įmonės patronuojančios ar dukterinės įmonės akcijų; šie apribojimai taikomi ir šioje dalyje nurodytiems asmenims, kurie dirbo bankrutuojančioje ir bankrutavusioje įmonėje ir buvo atleisti iš pareigų per paskutinius 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo; administratorius negali turėti teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi; juridinio asmens, turinčio teisę teikti bankroto administravimo paslaugas, vadovui, jo pavaduotojams (direktoriams), vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui), įmonės apskaitos struktūrinio padalinio vadovui, juridinio asmens organo nariams, juridinio asmens dalyviams taikomi šioje dalyje administratoriui nustatyti apribojimai. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, paprastai naikinama tuo atveju, jei teismo paskirtas administratorius neatitinka Įmonių bankroto įstatymo nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-468/2009).

13Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai UAB „Piniava“ administratoriumi paskyrė L. Petronį. Į bylą pateiktas L. Petronio 2010 m. gegužės 17 d. sutikimas patvirtina, kad L. Petronis sutinka teikti UAB „Piniava“ bankroto administravimo paslaugas, bei praneša, jog nėra kliūčių, numatytų Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio pirmojoje bei ketvirtojoje dalyse, (t. 2, b.l. 4). Į bylą pateiktas Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotas bankroto administratoriaus pažymėjimas Nr. 67c patvirtina, kad L. Petroniui suteikiama teisė teikti įmonių administravimo paslaugas (t. 2, b. l. 5). Į bylą taip pat yra pateiktas L. Petronio bankroto administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas (polisas) (t. 2, b. l. 7). Bylos duomenys patvirtina, kad Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos informavo teismą, jog L. Petronis atitinka Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus (t. 1, b. l. 168). Pažymėtina, kad teismas turi teisę parinkti administratorių iš teismui pasiūlytų bankroto administratorių kandidatūrų, kuris, teismo nuomone, tinkamai administruos bankrutuojančią įmonę. Neturi pagrindo ir atskirojo skundo argumentai, susiję su L. Petronio netinkamumu administruoti UAB „Piniava“, juolab kad į bylą nepateikta įrodymų, kurių pagrindu būtų galima abejoti teismo paskirto administratoriaus kompetencija, gebėjimu užtikrinti sklandų ir operatyvų bankroto procedūrų vykdymą, tinkamai atlikti jam ĮBĮ pavestas funkcijas bei ginti visų kreditorių ir įmonės interesus (CPK 178 str., 314 str.).

14Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes bei kitus bylos duomenis, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindo UAB „Piniava“ administratoriumi paskirti L. Petronį, kuris atitinka visus Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui, ir byloje nėra duomenų, kurie sudarytų pagrindą paneigti skundžiamos apygardos teismo nutarties dalies išvadą bei motyvus. Teisėjų kolegija pažymi, kad tuo atveju, jeigu teismo paskirtas bankroto administratorius netinkamai vykdo savo pareigas, bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) turi teisę kreiptis į teismą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo (ĮBĮ 23 str. 13 p.).

15Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį, ir sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o skundžiama apygardos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 329 str. 1 d., 330 str., 338 str.).

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

17Palikti Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gegužės 25 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai