Byla I-732-525/2007
Dėl įpareigojimo atlikti viešojo administravimo veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo L.Alechnavičiaus, kolegijos teisėjų R.Miliuvienės ir A.Bakavecko, sekretoriaujant D.Musneckaitei, dalyvaujant pareiškėjo UAB “Saulės dovanos” atstovei advokato padėjėjai Ievai Lukrecijai Erstikytei, atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovei Viktorijai Linikaitei, trečiojo suinteresuoto asmens Vilniaus apskrities viršininko administracijos atstovei Danutei Martinkevičienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB “Saulės dovanos” skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Vilniaus apskrities viršininko administracijai dėl įpareigojimo atlikti viešojo administravimo veiksmus.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas 2006 11 28 skundu kreipėsi į teismą ir prašė:

4įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją tinkamai vykdyti LR teritorijų planavimo įstatymą ir:

5- tvirtinimui teikiamame Vilniaus miesto Bendrajame plane UAB „Saulės dovanos" žemės sklypus, kurių kadastriniai Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), priskirti „Rajonų centrų ir kitoms didelio užstatymo intensyvumo teritorijoms", kuriose planuojamos „mišrios didelio tankio polifunkcinių centrų teritorijos su visuomenine, komercine, gyvenamąja statyba" ir kuriose leidžiamas užstatymo intensyvumas gyvenamosios paskirties sklypams būtų iki 1,6, negyvenamosios - iki 3;

6- Bendrojo plano tekstinėje dalyje ir Savivaldybės tarybos sprendime, kuriuo bus tvirtinamas Bendrasis planas, nustatyti, kad teritorijoms, kurioms išduotos ir galioja detaliojo planavimo sąlygos, toliau taikomi iki šiol galiojusio Bendrojo plano sprendiniai. Naujasis Bendrasis planas tokioms teritorijoms turėtų pradėti galioti po atitinkamų detaliųjų planų patvirtinimo arba pasibaigus detaliojo planavimo sąlygų galiojimo terminui;

7- išbraukti Bendrojo plano tekstinės dalies 2.2.2.6. punkto nuostatą, užkertančią kelią LR teritorijų planavimo įstatymo 12 str. 4 d. numatytos išimties taikymui;

8- Bendrajame plane perspektyvinės triukšmo zonos ribų nežymėti.

9Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjas pateikė patikslintą skundą ir prašo:

10- pripažinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsisakymą atsižvelgti į teritorijų planavimo pasiūlymą dėl ginčo sklypų neteisėtu;

11- įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją tinkamai vykdyti LR teritorijų planavimo įstatymą ir tvirtinimui teikiamame Vilniaus miesto Bendrajame plane iki 2015 m. UAB “Saulės dovanos” žemės sklypus, kurių kadastriniai Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) priskirti “Rajonų centrų ir kitoms didelio užstatymo intensyvumo teritorijoms”, kuriose planuojamos “mišrios didelio tankio polifunkcinių centrų teritorijos su visuomenine, komercine, gyvenamąja statyba” ir kuriose leidžiamas užstatymo intensyvumas gyvenamosios paskirties sklypams butų iki 1,6 ir negyvenamosios - iki 3;

12- pakoreguoti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane iki 2015 m. numatytas perspektyvines triukšmo zonos ribas taip, kad į jas nepatektų UAB “Saulės dovanos” valdomi ginčo žemės sklypai.

13Teismas 2006 11 30 nutartimi dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo uždraudė atsakovui teikti Vilniaus miesto bendrąjį planą iki 2015 m. tikrinti Vilniaus apskrities viršininko administracijai ir teikti Vilniaus miesto bendrąjį planą iki 2015 m. Vilniaus m. savivaldybės tarybai tvirtinti dalyje dėl UAB “Saulės dovanos” valdomų žemės sklypų, kurių kadastriniai numeriai ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) iki įsiteisės procesinis teismo sprendimas šioje byloje.

14Pareiškėjas paaiškino, kad atsakovo numatyti Vilniaus miesto bendrojo plano iki 2015 m. sprendiniai pažeidžia pareiškėjo, kaip žemės sklypo savininko, teises ir teisėtus interesus, todėl neteisėti. Kadangi pareiškėjui nuosavybės teise priklauso 7 žemės sklypai Vilniaus m. savivaldybės Pupinės km., pareiškėjas 2006 09 20 pateikė atsakovui, kaip planavimo organizatoriui, pasiūlymą dėl Vilniaus miesto bendrojo plano iki 2015 m. (toliau - Bendrasis planas) sprendinių. Tačiau atsakovas, nepagrįstai ir pažeisdamas proporcingumo bei lygybės prieš įstatymą principus, atsisakė atsižvelgti į pareiškėjo siūlymus, motyvuodamas tuo, kad gyvenamųjų ir visuomeninių teritorijų plėtra pareiškėjo valdomuose žemės sklypuose nebuvo numatyta. Nors 1998 m. Vilniaus miesto bendrasis planas UAB „Saulės dovanos" sklypų teritorijoje numatė pramonės teritorijas, tačiau atsižvelgiant į LR Teritorijų planavimo įstatymo 12 str. 4 d. iki 20 % viso pramonei skirto teritorijos masyvo gali būti detaliaisiais planais skiriama gyvenamajam naudojimo būdui nekeičiant bendrojo plano sprendinių. Kadangi bendras pramonei priskirtos teritorijos plotas sudaro apie 654 ha, o šiuo metu jame esantys gyvenamajai statybai skirti plotai sudaro apie 70 ha, todėl net ir visuose UAB „Saulės dovanos" valdomuose sklypuose (viso – 24 ha) numatant gyvenamąjį naudojimo būdą, 20 % riba nebūtų viršyta. Neatsižvelgiant į tai, kad pagal 1998 m. Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinius pareiškėjas turėjo teisę jam priklausančiuose sklypuose projektuoti objektus su vyraujančia gyvenamąja paskirtimi, prieš pareiškėjo valią numatyti naujojo Bendrojo plano sprendiniai tokios teisės pareiškėjui nesuteikia, kadangi šiame plane pareiškėjo žemės sklypų teritorija patenka į “Verslo, gamybos ir pramonės” teritoriją, kurioje gyvenamosios teritorijos nenumatytos. Teritorijų planavimo teisinis reglamentavimas teritorijos, kurioje siekiama nustatyti atitinkamus naudojimo ir veiklos plėtojimo sprendinius, savininkams suteikia daugiau teisių, nei kitiems planavimu suinteresuotiems asmenims. LR Teritorijų planavimo įstatymo 3 str. 2 d. numato planavimo organizatorių pareigą atsižvelgti ne tik į visuomenės poreikius ir pan., bet ir į žemės savininkų teises bei interesus. Žemės savininkas turi teisę savo nuožiūra naudoti žemės sklypą ūkinei veiklai vystyti, kai tokia veikla neprieštarauja trečiųjų asmenų ir visuomenės interesams. Bendrojo plano sprendiniai teritorijoje, į kurią patenka pareiškėjo sklypai, pažeidžia UAB „Saulės dovanos" teises ir teisėtus interesus, nes nesuteikia teisės keisti valdomos žemės paskirtį bei naudojimo būdą savininko pageidaujamu, galiojantiems teisės aktams ir viešajam interesui neprieštaraujančiu būdu į teritorijas su vyraujančiu gyvenamuoju naudojimo būdu. Bendrojo plano sprendiniai, priimti prieš savininkų valią, pažeistų LR civilinio kodekso 4.37 str. ir 4.39 str. 1 d., nes apribotų savininkų teises be įstatyminio pagrindo, be to 1000 ha koncentruotos teritorijos vienoje miesto dalyje paskyrimas vien tik gamybai, verslui ir pramonei, prasilenkia su ekonomine ir urbanistine logika, prieštarauja teritorijų polifunkciškumo skatinimo ir esamų plėtros galimybių nebloginimo principams ir neskatina privačių investicijų. Pareiškėjas pasirengęs investuoti į kvartalo inžinerinės ir socialinės infrastruktūros sukūrimą, tačiau tam, kad investicijos atsipirktų ir būtų pagrįstos ekonomine logika, šiame kvartale turi būti leidžiamas investicijų atsiperkamumą investuotojui garantuojantis naudojimo būdas ir pobūdis - vyraujantis gyvenamasis naudojimo būdas ir didelis užstatymo intensyvumas. Kadangi gretima teritorija savo urbanistinėmis charakteristikomis nesiskiria nuo pareiškėjo valdomos teritorijos, o Bendrojo plano sprendiniai jai numato žemės naudojimo alternatyvą – “galima gyvenamoji statyba, jei leidžia higienos normos", todėl skirtingų verslo sąlygų sudarymas skirtingiems subjektams, nesant objektyvių skirtingo naudojimo režimo nustatymo priežasčių, yra nesuderinamas su konstituciniu asmenų lygybės prieš įstatymą principu. Pareiškėjo žemės sklypams, kurių kadastriniai numeriai ( - ), ( - ), ( - ) jau yra išduotos detaliojo planavimo sąlygos ir numatytas planavimo tikslas - pakeisti sklypo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, sudalinti į atskirus sklypus mažaaukščiam gyvenamajam sodybiniam užstatymui, nustatyti statybos reglamentus. Pareiškėjo interesus pažeidžia taip pat ir tai, kad jam priklausantys žemės sklypai, kurių kadastriniai numeriai ( - ), ( - ), ( - ) Bendrajame plane patenka į perspektyvinę triukšmo zoną, kuri Bendrajame plane nenumatyta ir nedetalizuota, o toks neapibrėžtumas mažina sklypų vertę ir didina ginčų žemesniuose teritorijų planavimo lygiuose atsiradimo tikimybę. Atsakovas, pažeisdamas interesų derinimo ir pusiausvyros principą, nesikonsultavo su žemės sklypų savininku dėl žemės naudojimo ir užstatymo reglamentų nustatymo, nedėjo pastangų išsiaiškinti, ar verslo, gamybos ir pramonės teritorijos nustatymas žemės sklypuose yra tikslingas ir tiek būtinas visuomenei, kad būtų apribotos žemės sklypų savininko nuosavybės teisės.

15Atsakovas su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad nustatant konkrečių teritorijų planavimo tikslus būtina atsižvelgti į žemės savininkų ir trečiųjų asmenų teises ir interesus, tačiau šie interesai turi būti teisėti. Pareiškėjo interesas planuoti gyvenamajai statybai valdomas teritorijas yra neteisėtas, nes iš esmės prieštarauja tiek 1998-12-18 Vilniaus miesto bendrajam planui, tiek naujojo Bendrojo plano teritorijos tvarkymo koncepcijai. Pareiškėjo pateiktame rengiamo detaliojo plano aiškinamajame rašte bei poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje nurodoma, kad valdomuose žemės sklypuose planuojamas gyvenamojo rajono atsiradimas toje miesto dalyje, kuri vadovaujantis tiek galiojančio Lietuvos bendrojo plano sprendiniais, tiek Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniais numatyta infrastruktūros, logistikos ir pramonės plėtrai. Pareiškėjo planuojama veikla nenumatyta galiojančiuose teritorijų planavimo dokumentuose, o įgyvendinus pareiškėjo siūlomus sprendinius konkrečių pramonės objektų bei oro uosto plėtra taptų neįmanoma dėl daromo neigiamo poveikio pareiškėjo siūlomam gyvenamajam kvartalui. Todėl pareiškėjo reikalavimas Bendrajame plane nežymėti perspektyvinės triukšmo zonos yra nepagrįstas. Pareiškėjas nėra įgijęs jokių teisių, kurios būtų panaikintos naujai patvirtintu Bendruoju planu, šiuo planu taip pat nėra numatomi kokie nors esminiai pokyčiai pareiškėjo valdomuose sklypuose ar nesilaikoma kokių nors įsipareigojimų. Todėl nėra pagrindo teigti, kad pareiškėjas turi teisėtą interesą valdomuose žemės sklypuose planuoti gyvenamąją statybą. Jau Vilniaus miesto tarybos 1998-12-18 sprendimu patvirtintu bendruoju planu buvo siekiama sukurti tenkinančią miesto poreikius susisiekimo sistemą, Vilniaus oro uosto plėtros tendencija yra išlaikoma ir naujajame Vilniaus miesto bendrajame plane. Vilniaus miesto pietinė dalis galiojančiame Bendrajame plane bei ankstesniuose miesto generaliniuose planuose buvo rezervuota objektų, turinčių sanitarines apsaugos zonas, plėtrai. Pareiškėjas, įsigydamas žemę bei planuodamas veiklą, turėjo išsiaiškinti galiojančius teritorijų planavimo dokumentų sprendinius bei galiojančius teisės aktus ir planuoti veiklą, atitinkančią teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus reglamentus. Pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad Bendrajame plane analogiškoms pagal savo charakteristikas teritorijoms nustatytos skirtingos verslo sąlygos ir tai pažeidžia asmenų lygybės prieš įstatymą principu. UAB „Saulės dovanos" valdoma teritorija yra dislokuota atokiau nuo esamų gyvenamųjų teritorijų, patenka į oro uosto perspektyvinę triukšmo zoną ir yra tinkamiausia pramonės ir gamybos plėtrai. Vilniaus miesto savivaldybė UAB „Saulės dovanos" išdavė planavimo sąlygas, kuriose nurodyta, kad žemės paskirtis ir naudojimo būdas nustatomi nekeičiant Vilniaus miesto bendrojo plano iki 2005 metų sprendinių, o Vilniaus miesto plėtros iki 2015 metų koncepcijoje esminiai pokyčiai UAB „Saulės dovanos" valdomuose sklypuose nenumatyti. Parengto Bendrojo plano sprendiniai nesuvaržys žemės savininkų teisių naudotis žeme pagal tą paskirtį, kuri nustatyta valdomų žemės sklypų nuosavybę patvirtinančiuose dokumentuose. Pareiškėjo numatytos veiklos įgyvendinimui reikalinga keisti ne tik Bendrajame plane numatytą teritorijos naudojimo būdą, bet ir kitų sudėtinių bendrojo plano dalių sprendinius - susisiekimo sistemos, inžinerinių tinklų, socialinės aplinkos, būtinas bendrojo plano dalių „Gyvenamosios teritorijos", „Pramonės ir komunalinio ūkio teritorijos" sprendinių pakeitimas. LR Teritorijų planavimo įstatymo 12 str. 4 d. suteikia teisę, bet ne pareigą nekeisti bendrojo plano esant tam tikroms aplinkybėms, tačiau nesuponuoja draudimo tai atlikti. Bendruoju planu nėra panaikinama atskirų individų teisė keisti žemės sklypų naudojimo būdą, tačiau atsižvelgiant į visuomenės poreikius ir naudojantis savivaldybei suteiktomis galiomis yra nustatoma tokia Bendruoju planu patvirtintų teritorijų naudojimo būdo keitimo procedūra, kuri užtikrintų bendruomenės interesų apsaugą. Nekeičiantys bendrojo plano sprendinių pokyčiai galimi tik tuo atveju, kai dėl jų nėra būtinybės keisti kitų bendrojo plano dalių sprendinių. Pareiškėjas grindžia skundą ekonominio pobūdžio motyvais, kurie nepatvirtinti jokiais objektyviais įrodymais ir kaip skundo argumentai nevertintini.

16Tretysis suinteresuotas asmuo prašo bylą spręsti teismo nuožiūra. Paaiškino, kad pagal Teritorijų planavimo įstatymo 7 str., 8 str., 9 str., 11 str. savivaldybės teritorijos arba jos dalių (miestų ir miestelių) bendrojo teritorijų planavimo organizatorius yra savivaldybės administracijos direktorius. Bendrojo plano rengimo procese apskrities viršininko kompetencijai priskirta išduoti planavimo sąlygas bei patikrinti planavimo organizatoriaus parengtus, viešai apsvarstytus ir suderintus Bendrojo plano sprendinius. Rengiant teritorijos bendrąjį planą, siekiama suderinti visuomenės ir atskirų individų ar asmenų grupių interesus. Teritorijų detalieji planai turi neprieštarauti bendrojo plano sprendiniams. Kadangi pareiškėjui išduotos detaliojo planavimo sąlygos rengti 5,5 ha ploto žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), detalųjį planą, ir nurodytos detaliojo planavimo sąlygos nepanaikintos bei nepasibaigęs jų galiojimo terminas, į jas būtina atsižvelgti rengiant bendrojo plano sprendinius šioje teritorijoje.

17Skundas tenkintinas iš dalies.

18Kaip minėta, teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjas pakeitė savo skundo reikalavimus ir atsisakė reikalavimų įpareigoti atsakovą Bendrojo plano tekstinėje dalyje ir Savivaldybės tarybos sprendime, kuriuo bus tvirtinamas Bendrasis planas, nustatyti, kad teritorijoms, kurioms išduotos ir galioja detaliojo planavimo sąlygos, toliau taikomi iki šiol galiojusio Bendrojo plano sprendiniai, kad naujasis Bendrasis planas tokioms teritorijoms turėtų pradėti galioti po atitinkamų detaliųjų planų patvirtinimo arba pasibaigus detaliojo planavimo sąlygų galiojimo terminui, taip pat įpareigoti išbraukti Bendrojo plano tekstinės dalies 2.2.2.6. punkto nuostatą, užkertančią kelią LR teritorijų planavimo įstatymo 12 str. 4 d. numatytos išimties taikymui.

19Kadangi pareiškėjas nurodytų reikalavimų atsisakė ir teismas nenustatė ABTĮ 56 str. numatytų kliūčių tokiam atsisakymui nuo dalies skundo priimti, darytina išvada, kad atsirado įstatyminis pagrindas (ABTĮ 101 str. 3p.) administracinę bylą šioje dalyje nutraukti. Pareiškėjui išaiškintina, kad sutinkamai su ABTĮ 102 str. 3d., bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

20Likusioje dalyje pareiškėjo skundas nagrinėtinas iš esmės.

21Byloje nustatyta, kad pareiškėjui UAB „Saulės dovanos" Vilniaus m. savivaldybės Pupinės km. nuosavybės teise priklauso 7 žemės sklypai, kurių kadastriniai numeriai ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), visų pareiškėjui priklausančių žemės sklypų pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - žemės ūkio, nurodytus žemės sklypus pareiškėjas įsigijo 2005 metais (I-as tomas, b.l. 69-70, 71-72, 73-74, 75-76, 77-78, 79-80, 81-82).

22Pareiškėjas 2006 09 20 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui pateikė pasiūlymą dėl Vilniaus miesto bendrojo plano iki 2015 m. sprendinių, kuriuo pasiūlė pietinėje Vilniaus miesto teritorijos dalyje – Pupinės kaimo teritorijoje – verslo, gamybos, pramonės įmonių, geležinkelio, oro uosto ir transporto apsauginėse zonose ir šalia jų kurti gyvenamąsias teritorijas kartu su visuomeninės paskirties ir infrastruktūros objektais (I-as tomas, b.l. 58). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 2006 10 05 raštu Nr. A51-16173-(3.6-PD-4), iš esmė atmetė pareiškėjo pasiūlymą, tačiau Bendrojo plano sprendinius sutiko papildyti pastaba, kad “išlaikant galiojančio bendrojo plano tęstinumą bei išsaugant teritorijas naujo oro uosto pakilimo tako statybai kartu su pramoninių teritorijų plėtra kompleksiškai nagrinėtini mažo užstatymo intensyvumo intarpai už esamos ir numatomos pramonės bei esamo ir planuojamo pakilimo tako apsaugos zonų” (I-as tomas, b.l. 59). Šį atsakovo sprendimą pareiškėjas ikiteismine tvarka ginčijo Vilniaus apskrities viršininko administracijai (I-as tomas, b.l. 60-67), kuri 2006 11 02 raštu Nr. 20-838 pareiškėjo skundą atmetė (I-as tomas, b.l. 68).

23Teritorijų planavimą Lietuvos Respublikoje reglamentuoja 1995 12 12 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas Nr. I-1120 (toliau - Įstatymas). Pagal Įstatymo 2 str. 2 d. bendrasis teritorijų planavimas yra kompleksinis planavimas teritorijos erdvinio vystymo politikai, teritorijos naudojimo ir apsaugos prioritetams bei svarbiausioms tvarkymo priemonėms nustatyti (2006-06-08 įstatymo Nr.X-679 redakcija). Savivaldybės teritorijos arba jos dalių bendrieji planai rengiami savivaldybės tarybos sprendimu, jų rengimą organizuoja savivaldybės administracijos direktorius, kuris bendrąjį planą teikia tvirtinti savivaldybės tarybai (Įstatymo 11 str. 5 d.). Įstatymo 3 str. 2 d. numato planavimo organizatoriaus pareigą nustatant konkrečių teritorijų planavimo tikslus, atsižvelgti į visuomenės poreikius, planuojamos teritorijos kraštovaizdžio ypatumus, geografinę padėtį, geologines sąlygas, urbanistikos, architektūros, techninius, aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimus, žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkų ir trečiųjų asmenų teises, valstybės saugumo ir gynybos poreikius.

24Pareiškėjas yra pelno siekiantis juridinis asmuo ir gina savo privatų interesą keisti jam priklausančios žemės paskirtį (žemės ūkio) ir naudojimo būdą jo pageidaujamu būdu (į teritorijas su vyraujančiu gyvenamuoju naudojimo būdu, šį būdą derinant su verslo, pramonės, infrastruktūros, komercinio, visuomeninio naudojimo būdais) ir gauti iš šios veiklos pelną.

25Įstatymo 3 str. 2 d. numato atsakovui pareigą, nustatant konkrečių teritorijų planavimo tikslus, atsižvelgti ne tik į visuomenės poreikius bei kitus reikalavimus, bet ir į žemės savininkų teises ir interesus, t.y. suteikia atsakovui teisę ir pareigą nustatant konkrečių teritorijų planavimo tikslus nuspręsti, kokiems prioritetams – visuomeniniam interesui, aplinkosaugai ir pan. teikti pirmenybę, kas reiškia, kad atsakovui suteikta teisė atstovauti viešąjį interesą. Skundžiamas sprendimas bei vėliau atsakovo pateikti paaiškinimai (I-as tomas b.l. 59, 185-191, II-as tomas b.l. 18-19) tvirtina, kad atsakovas, priimdamas ginčijamą sprendimą, derino atskiro individo ir visuomenės interesų pusiausvyrą, bei vadovavosi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 1998 12 18 sprendimu Nr. 292 patvirtinto Vilniaus miesto bendrojo plano iki 2005 m. sprendinių tęstinumo principu.

26Pareiškėjas teigia, kad numatomi Vilniaus miesto bendrojo plano iki 2015 m. sprendiniai teritorijoje, į kurią patenka pareiškėjo valdomi sklypai, pažeidžia pareiškėjo konstitucinį teisėtų lūkesčių principą ir jo, kaip žemės savininko, teises ir teisėtus interesus, nes jais iš pareiškėjo atimama teisė jam priklausančios žemės paskirtį ir naudojimo būdą keisti jo pageidaujamu būdu. Kolegijos nuomone toks pareiškėjo teiginys nėra pagrįstas.

27Teisėtų lūkesčių principas yra betarpiškai susijęs su tęstinumo ir darnios plėtros principais. Nustatyta, kad pagal pareiškėjo pasiūlymo dėl Vilniaus miesto bendrojo plano iki 2015 m. sprendinių nagrinėjimo metu galiojusio Vilniaus miesto bendrojo plano iki 2005 m. sprendinius, pareiškėjo turimų sklypų teritorijos pateko į po 2005 m. numatytą pramonės teritoriją, skirtą gamybos įmonėms (leidinys „Vilniaus miesto bendrasis planas“, Vilnius 1999, 4 brėžinys, Pramonės ir komunalinių įmonių teritorijos, 38-39 psl., bylos II-as tomas, b.l. 46). Pagal teritorijos naudojimo bendrąjį reglamentą ši teritorija buvo skirta gamybos įmonėms statyti ir eksploatuoti, statytinių medžiagų pramonės ir statybos įmonėms statyti, patalpoms įrengti ir eksploatuoti, šilumos, naftos ir dujų ūkio įmonėms ir objektams statyti, patalpoms įrengti ir eksploatuoti, prakybos urmu ir kitokiems sandėliams statyti, įrengti ir eksploatuoti, sanitarinėms apsaugos zonoms įrengti ir eksploatuoti, be to šioje teritorijoje galimi ir kiti leistini žemės naudojimo pobūdžiai – komercijai, finansinėms įstaigoms, prekybos, smulkios gamybos įmonėms, infrastruktūrai, naudingųjų iškasenų karjerams įrengti, bendram naudojimui, bendrojo naudojimo želdynams, krašto apsaugai, atliekoms saugoti, rūšiuoti, utilizuoti (leidinys „Vilniaus miesto bendrasis planas“, Vilnius 1999, Teritorijų naudojimo bendrieji reglamentai 22-26 psl.).

28Rengiant Vilniaus miesto bendrąjį planą iki 2015 metų buvo atlikta esamos būklės analizė, kuri parodė, jog Vilniaus miesto bendrasis planas iki 2005 m. liko neįgyvendintas, todėl jo tęstinumo bei darnios plėtros principai buvo užfiksuoti kaip esminiai principai naujojo Bendrojo plano rengimui. Šie Vilniaus miesto bendrojo plano iki 2015 sprendiniuose deklaruoti principai numato nepertraukiamą ir integruotą miesto plėtrą (http://www.vilnius.lt/bplanas/index.php?mid =97&lang=lt). Užtikrinant šių principų įgyvendinimą bei Vilniaus miesto bendrojo plano iki 2005 metų sprendinių tęstinumą, Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2006 04 26 sprendimu Nr. 1-1116 “Dėl pritarimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo plano iki 2015 metų koncepcijos variantui” 1 p. pritarė Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo plano iki 2015 metų koncepcijai, kurioje akcentuojama būtinybė tęsti 1998 m. Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinius (http://www. vilnius.lt/vaktai/Default.aspx? item=find&dokid=30137658). Šis sprendimas nėra nei pakeistas, nei panaikintas ar pripažintas prieštaraujančiu aukštesnės galios teisės aktui, todėl juo atsakovui privalu vadovautis.

29Pagal 2007 02 14 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1519 “Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų ir jo sprendinių tvirtinimo” patvirtinto Vilniaus miesto bendrojo plano iki 2015 m. (pareiškėjo skundo pateikimo momentui pagal nurodyto plano projekto) sprendinius, pareiškėjo valdomi sklypai patenka į pramonės plėtros teritoriją (nurodomas sprendimas šioje dalyje dėl šio teismo pritaikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės neįsigaliojęs) (http://www.vilnius.lt/bplanas/files/files/Sprendiniai2/4_1%20pramone%20m50000 _1. jpg, bylos II-as tomas, b.l. 47). Pagal šios teritorijos reglamentą, šioje teritorijoje galima žemės ūkio paskirties, miškų ūkio paskirties ir kitos paskirties žemė, kurioje galimos visuomeninės paskirties teritorijos; pramonės ir sandėliavimo teritorijos; komercinės paskirties objektų teritorijos; inžinerinės infrastruktūros teritorijos; rekreacinės teritorijos; bendro naudojimo teritorijos; teritorijos krašto apsaugos tikslams ir atlieku saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo teritorijos (http://www.vilnius.lt/bplanas/download.php? file_id =256).

30Įvertinus Vilniaus miesto bendrojo plano iki 2005 ir Vilniaus miesto bendrojo plano iki 2015 sprendinius bei ginčo teritorijos reglamentą, kolegija daro išvadą, kad naujojo bendrojo plano sprendiniai atlikti laikantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų esminių teritorijos planavimo tęstinumo bei darnios plėtros principų.

31Kolegijos nuomone pareiškėjas klaidingai aiškina konstitucinio teisėtų lūkesčių principo turinį. Šią išvadą pirmiausia patvirtina paties pareiškėjo deklaruojami tikslai - ginčo teritorijoje pareiškėjas planuoja gyvenamųjų namų kvartalą, kuriame gyvens nuo 12000 iki 15000 žmonių (I-as tomas. b.l. 11, 120). Toks planuojamas pokytis dėl kintančių susisiekimo sąlygų, inžinerinės bei socialinės infrastruktūros plėtros poreikio rimtai paveiks viso miesto, kaip sistemos, funkcionavimą, todėl vertintinas esminiu nukrypimu tiek nuo Vilniaus miesto bendrojo plano iki 2005 metų, tiek nuo Vilniaus miesto bendrojo plano iki 2015 metų sprendinių, t.y. vienareikšmiškai pažeidžia tiek darnios plėtros, tiek tęstinumo principus.

32Be to, kaip ne kartą savo nutarimuose yra pažymėjęs Konstitucinis Teismas (Konstitucinio Teismo 2001 12 18, 2003 03 04, 2003 12 03, 2005 05 13, 2005 08 23, 2006 05 31 nutarimai), konstitucinis teisėtų lūkesčių principas suponuoja valstybės, taip pat valstybės valdžią įgyvendinančių bei kitų valstybės institucijų pareigą laikytis valstybės prisiimtų įsipareigojimų. Šis principas taip pat reiškia įgytų teisių apsaugą, t. y. asmenys turi teisę pagrįstai tikėtis, kad jų pagal galiojančius įstatymus ar kitus teisės aktus, neprieštaraujančius Konstitucijai, įgytos teisės bus išlaikytos nustatytą laiką ir galės būti realiai įgyvendinamos. Taigi, šio principo esmė yra tai, kad atsakovas, kaip teritorinio planavimo organizatorius, nustatydamas konkrečių teritorijų planavimo tikslus turi atsižvelgti į žemės savininko teises ir teisėtus interesus, laikytis prisiimtų įsipareigojimų ir nepažeisti žemės savininkų teisių ir teisėtų interesų. Kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas nėra įgijęs jokių teisių, kurias panaikintų ar pažeistų numatomi Vilniaus miesto bendrojo plano iki 2015 m. sprendiniai, šiuo planu taip pat nėra numatomi kokie nors esminiai pokyčiai pareiškėjo valdomuose sklypuose ar nesilaikoma kokių nors teritorinio planavimo organizatoriaus anksčiau prisiimtų įsipareigojimų, todėl nėra pagrindo teigti, kad patvirtinus Vilniaus miesto bendrojo plano iki 2015 m. sprendinius bus pažeistas pareiškėjo teisėtų lūkesčių principas. Pareiškėjo lūkesčiams jam priklausančios žemės paskirtį ir naudojimo būdą pakeisti į teritorijas su vyraujančiu gyvenamuoju naudojimo būdu atsirasti nebuvo jokio objektyvaus pagrindo. Hipotetiškai ir abstrakčiai įmanomi Bendrojo plano sprendiniai nesuponuoja teisėtų lūkesčių buvimo, nes tokie sprendiniai yra tik pareiškėjo įsivaizdavimas, bei niekuo nepagrįstas siekis, o ne konkrečių įgytų teisių ar prisiimtų įsipareigojimų pasekmė. Kaip jau minėta, įsigydamas žemę bei planuodamas veiklą pareiškėjas turėjo pareigą ir galimybę išsiaiškinti galiojančius teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ir planuoti veiklą, atitinkančią teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus reglamentus arba pageidaujamai veiklai įsigyti tam numatytus žemės sklypus.

33Pareiškėjas teigia, kad jo žemės sklypams, kurių kadastriniai numeriai ( - ), ( - ), ( - ), nustatyta tvarka išduotos ir šiuo metu galiojančios detaliojo planavimo sąlygos neatitinka numatomų Vilniaus miesto bendrojo plano iki 2015 m. sprendinių. Toks pareiškėjo teiginys nėra pagrįstas.

34Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad atsakovas 2005 11 29 išdavė planavimo sąlygas detaliojo planavimo dokumentui rengti žemės sklypui, kurio kadastro numeris ( - ), numatant planavimo tikslą - pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, sklypą padalinti, nustatyti teritorijos tvarkymo ir statybų reglamentus bei S.B. ir kt. žemės savininkams 2005 12 19 išdavė planavimo sąlygas detaliojo planavimo dokumentui rengti žemės sklypams, kurių kadastriniai numeriai ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) numatant planavimo tikslą - žemės tikslinės paskirties keitimas pagal bendrojo plano sprendinius, planuojamoje teritorijoje nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą (II-as tomas, b.l. 38, 45). Nurodytose planavimo sąlygose numatyta analogiška nuostata, jog planuojamam žemės sklypui (teritorijai) taikomi 1998 12 18 Vilniaus miesto bendrojo plano iki 2005 metų sprendiniai. Teritorijų planavimo sąlygos nurodytiems žemės sklypams išduotos ne pareiškėjui, tačiau šių sklypų ankstesniems savininkams, kurie, siekdami pakeisti žemės tikslinę paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, sudarė sutartis dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo (II-as tomas b.l. 24- 25, 27, 28, 31, 33-34, 37). Kadangi detaliojo planavimo sąlygos nurodytiems pareiškėjo žemės sklypams išduotos pakeisti žemės naudojimo paskirtį pagal Vilniaus miesto bendrojo plano iki 2005 metų sprendinius, kurie jokios daugiaaukštės ar mažaaukštės gyvenamųjų namų teritorijos nurodytuose žemės sklypuose nenumatė, konstatuotina, kad numatomi Vilniaus miesto bendrojo plano iki 2015 m. sprendiniai, kurie taip pat nenumato gyvenamųjų namų teritorijų nurodytuose žemės sklypuose, atitinka išduotas detaliojo planavimo sąlygas.

35Be to pažymėtina ir tai, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 02 14 sprendimo Nr.1-1519 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų ir jo sprendinių tvirtinimo“ 2.3 punktas nustato, kad teritorijų planavimo dokumentai, pradėti rengti iki Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų patvirtinimo, baigiami rengti pagal išduotas planavimo sąlygas ir tvirtinami nustatyta tvarka. Nurodytoji nuostata reiškia, kad pareiškėjas visus iki naujojo bendrojo plano patvirtinimo pradėtus detaliojo planavimo procesus turės teisę baigti pagal išduotas planavimo sąlygas, todėl naujojo bendrojo plano sprendiniai šiuo aspektu pareiškėjui nėra aktualūs, o tuo pačiu nepažeidžia jokių jo teisėtų interesų ar teisių.

36Pareiškėjas nurodo, kad jam priklausantys žemės sklypai, kurių kadastriniai numeriai ( - ), ( - ), ( - ) pagal numatomus Vilniaus miesto bendrojo plano iki 2015 m. sprendinius patenka į perspektyvinę aerouosto triukšmo zoną, dėl kurios sumažėja nurodytų žemės sklypų vertė, todėl šios zonos ribos koreguotinos tokiu būdu, kad į jas nepatektų pareiškėjo žemės sklypai. Bylos medžiaga nustatyta, kad pagal Vilniaus miesto bendrojo plano iki 2015 m. sprendinius pareiškėjui priklausantys žemės sklypai, kurių kadastriniai numeriai ( - ), ( - ), ( - ), iš tikrųjų patenka į perspektyvinę triukšmo zoną (http://www.vilnius.lt/bplanas/index.php?mid=51&lang=lt, byla b.l. 56). Todėl byloje būtina įvertinti kokia objektyvi būtinybė yra nustatyti tokią zoną.

37Vilniaus miesto bendrajame plane iki 2005 m. buvo numatytas sprendinys suprojektuoti ir pradėti tiesti naują Vilniaus oro uosto lėktuvų pakilimo ir nusileidimo taką (8.2.1. p.), kuris nukreiptų tūpiančių ir kylančių lėktuvų trasą nuo gyvenamųjų rajonų (leidinys „Vilniaus miesto bendrasis planas“, Vilnius 1999, 8 brėžinys, Susisiekimo sistema, 60-61 psl.). Vilniaus oro uosto plėtra taip pat buvo numatyta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 10 29 nutarimu Nr. IX-1154 patvirtintame Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane, kurio V dalies “Techninė infrastruktūra” 9.2 p. nurodyta, kad Vilniaus tarptautiniame oro uoste (pagal Vilniaus miesto bendrąjį planą) būtina nutiesti naują kilimo ir leidimosi taką, nukreipiant skrydžius nuo užstatytos miesto teritorijos, o Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 12 09 nutarimu Nr. 1568 patvirtinto Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo plano 77-oje priemonėje numatyta naują Vilniaus oro uosto kilimo ir tūpimo taką įrengti iki 2020 m.. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 11 03 išduotų Vilniaus miesto bendrajam planui iki 2015 m. rengti Planavimo sąlygų (toliau – Planavimo sąlygos) 4.6 p. nurodoma, kad vienas iš planavimo tikslų ir uždavinių - teritorijų rezervavimas visuomenės poreikiams reikalingų objektų plėtrai (II-as tomas, b.l. 48-50). Išnagrinėjus papildomų Planavimo sąlygų dokumentų - Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 02 27 rašto Nr. 12R-35-345, 2005-02-11 rašto Nr. 12R-35-268, LR Susisiekimo ministerijos sekretoriaus 2004 04 02 rašto Nr. 2-23-1408 ir 2004-05-24 rašto Nr. 2-23-2203 bei Vilniaus miesto aerouosto teritorijų perspektyvinio vystymo schemos turinį, darytina išvada, kad yra objektyvus būtinumas Bendrajame plane rezervuoti teritoriją visuomenės poreikiams reikalingo objekto – Vilniaus oro uosto – plėtrai. Oro uosto keliamas triukšmas yra objektyvus veiksnys, triukšmas yra fizikinis dydis, jo sklidimas nepriklauso nuo niekieno valios, todėl atitinkamos sanitarinės zonos taip pat yra objektyvi būtinybė.

38Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrieji planai turi neprieštarauti apskrities lygmens bendrojo ir specialiojo planavimo dokumentų sprendiniams, taip pat teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms (Įstatymo 11 str. 8 d.), bei į nurodytas faktines aplinkybes, daro išvadą, kad atsakovas teisėtai ir pagrįstai Vilniaus miesto bendrajame plane iki 2015 m. išlaikė Vilniaus oro uosto plėtros tendenciją ir nustatė perspektyvinės triukšmo zonos ribas, todėl pareiškėjo reikalavimas pakoreguoti Vilniaus miesto bendrajame plane iki 2015 m. numatytas perspektyvines triukšmo zonos ribas taip, kad į jas nepatektų pareiškėjui priklausantys žemės sklypai yra nepagrįstas. Tokius pareiškėjo reikalavimus paneigia ir paties pareiškėjo pateiktas rašytinis įrodymas – pareiškėjo užsakytas ir UAB “Cowi Baltic” atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (I-as tomas, b.l. 109-149). Poveikio visuomenės sveikatai ataskaitoje (I-as tomas, b.l. 118) vienareikšmiškai nurodoma, kad vienas iš nepalankių faktorių gyvenamosios statybos vystymui būtų už l,5 km esantis Tarptautinis Vilniaus oro uostas bei perspektyvinis kilimo tūpimo takas, kurio ašis yra tik 500 m atstumu nuo planuojamo kvartalo. Ataskaitoje taip pat nurodoma (I-as tomas, b.l. 120), kad gyvenamieji kvartalai projektuojami atokiau nuo pramonės, komunalinių įmonių, oro uostų ir neturi patekti į oro uostų triukšmo įtakos zonas.

39Teritorijos, į kurią patenka pareiškėjui nuosavybės teisę priklausantys žemės sklypai, prioritetinį naudojimą pramoninei veiklai taip pat nulemia faktinė šios teritorijos padėtis - svarbiausiųjų išorinių miesto ir valstybės išorinių ryšių terminalų (oro uosto, geležinkelių transporto keleivių ir krovinių (Vaidotuose) stočių) dislokacija bei jau esami komunikaciniai koridoriai, kurių tolesnę plėtrą bei integraciją į Europos susisiekimo sistemos tinklą numato Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos integracinius susisiekimo sistemų ryšius nustatantys dokumentai (Europos IXb transporto koridorius (Pietinis ir Vakarinis aplinkkeliai, Rail Baltica projektas). Todėl konstatuotina, kad numatomuose Vilniaus miesto bendrojo plano iki 2015 metų sprendiniuose nustatytas efektyviausias, subalansuotos miesto plėtros principus atitinkantis planuojamo lėktuvų tūpimo - kilimo tako triukšmo zonos ir jos gretimybių naudojimo būdas - pramonės, gamybos ir logistikos plėtra.

40Kadangi įgyvendinus pareiškėjo siūlomus Vilniaus miesto bendrojo plano iki 2015 m. sprendinius būtų neįmanoma užtikrinti darnios daugiafunkcinės miesto raidos, o gyvenamojo rajono sukūrimas oro uosto gretimybėje taip pat prieštarautų Vilniaus miesto bendrajame plane iki 2015 m. deklaruotam gyvenimo kokybės augimo principui, konstatuotina, kad pareiškėjo siūlomi Vilniaus miesto bendrojo plano iki 2015 m. pakeitimai prieštarauja viešajam interesui.

41Pareiškėjo argumentų dėl Bendrojo plano sprendinių ekonominio netikslingumo teismas nevertina kaip skundo argumentų vadovaudamasis ABTĮ 3 str. 2 d., tuo labiau kad jokių realių ekonominių tyrimų pareiškėjas ir nepateikė.

42Remiantis išdėstytu, darytina išvada, kad atsakovas 2006 m. spalio 5 d. sprendimu Nr. A51-16173-(3.6-PD-4) teisėtai ir pagrįstai atsisakė atsižvelgti į pareiškėjo siūlomus Vilniaus miesto bendrojo plano iki 2015 m. sprendinių pakeitimus, todėl pagrindo tenkinti skundą ir įpareigoti atsakovą atlikti pareiškėjo reikalaujamus Vilniaus miesto bendrojo plano iki 2015 m. sprendinių pakeitimus nėra.

43Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 str., 86 str., 87 str., 88 str. 1 p., 101 str. 3p. 102 str., 127 str.,

Nutarė

44Administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB “Saulės dovanos” skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Vilniaus apskrities viršininko administracijai dėl įpareigojimo atlikti viešojo administravimo veiksmus dalyje dėl reikalavimų įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją Bendrojo plano tekstinėje dalyje ir Savivaldybės tarybos sprendime, kuriuo bus tvirtinamas Bendrasis planas, nustatyti, kad teritorijoms, kurioms išduotos ir galioja detaliojo planavimo sąlygos, toliau taikomi iki šiol galiojusio Bendrojo plano sprendiniai, kad naujasis Bendrasis planas tokioms teritorijoms turėtų pradėti galioti po atitinkamų detaliųjų planų patvirtinimo arba pasibaigus detaliojo planavimo sąlygų galiojimo terminui, taip pat įpareigoti išbraukti Bendrojo plano tekstinės dalies 2.2.2.6. punkto nuostatą, užkertančią kelią LR teritorijų planavimo įstatymo 12 str. 4 d. numatytos išimties taikymui, nutraukti, nes pareiškėjas nuo šių reikalavimų atsisakė.

45Likusioje dalyje pareiškėjo UAB “Saulės dovanos” skundą atmesti kaip nepagrįstą.

46Sprendimas per 14 d. apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. Pareiškėjas 2006 11 28 skundu kreipėsi į teismą ir prašė:... 4. įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją tinkamai vykdyti LR... 5. - tvirtinimui teikiamame Vilniaus miesto Bendrajame plane UAB „Saulės... 6. - Bendrojo plano tekstinėje dalyje ir Savivaldybės tarybos sprendime, kuriuo... 7. - išbraukti Bendrojo plano tekstinės dalies 2.2.2.6. punkto nuostatą,... 8. - Bendrajame plane perspektyvinės triukšmo zonos ribų nežymėti.... 9. Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjas pateikė patikslintą skundą ir... 10. - pripažinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsisakymą... 11. - įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją tinkamai vykdyti LR... 12. - pakoreguoti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane iki... 13. Teismas 2006 11 30 nutartimi dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo... 14. Pareiškėjas paaiškino, kad atsakovo numatyti Vilniaus miesto bendrojo plano... 15. Atsakovas su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.... 16. Tretysis suinteresuotas asmuo prašo bylą spręsti teismo nuožiūra.... 17. Skundas tenkintinas iš dalies.... 18. Kaip minėta, teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjas pakeitė savo skundo... 19. Kadangi pareiškėjas nurodytų reikalavimų atsisakė ir teismas nenustatė... 20. Likusioje dalyje pareiškėjo skundas nagrinėtinas iš esmės.... 21. Byloje nustatyta, kad pareiškėjui UAB „Saulės dovanos" Vilniaus m.... 22. Pareiškėjas 2006 09 20 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 23. Teritorijų planavimą Lietuvos Respublikoje reglamentuoja 1995 12 12 Lietuvos... 24. Pareiškėjas yra pelno siekiantis juridinis asmuo ir gina savo privatų... 25. Įstatymo 3 str. 2 d. numato atsakovui pareigą, nustatant konkrečių... 26. Pareiškėjas teigia, kad numatomi Vilniaus miesto bendrojo plano iki 2015 m.... 27. Teisėtų lūkesčių principas yra betarpiškai susijęs su tęstinumo ir... 28. Rengiant Vilniaus miesto bendrąjį planą iki 2015 metų buvo atlikta esamos... 29. Pagal 2007 02 14 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1519... 30. Įvertinus Vilniaus miesto bendrojo plano iki 2005 ir Vilniaus miesto bendrojo... 31. Kolegijos nuomone pareiškėjas klaidingai aiškina konstitucinio teisėtų... 32. Be to, kaip ne kartą savo nutarimuose yra pažymėjęs Konstitucinis Teismas... 33. Pareiškėjas teigia, kad jo žemės sklypams, kurių kadastriniai numeriai ( -... 34. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad atsakovas 2005 11 29 išdavė... 35. Be to pažymėtina ir tai, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 02 14... 36. Pareiškėjas nurodo, kad jam priklausantys žemės sklypai, kurių... 37. Vilniaus miesto bendrajame plane iki 2005 m. buvo numatytas sprendinys... 38. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad savivaldybės teritorijos ir jos dalių... 39. Teritorijos, į kurią patenka pareiškėjui nuosavybės teisę priklausantys... 40. Kadangi įgyvendinus pareiškėjo siūlomus Vilniaus miesto bendrojo plano iki... 41. Pareiškėjo argumentų dėl Bendrojo plano sprendinių ekonominio... 42. Remiantis išdėstytu, darytina išvada, kad atsakovas 2006 m. spalio 5 d.... 43. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 44. Administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB “Saulės dovanos” skundą... 45. Likusioje dalyje pareiškėjo UAB “Saulės dovanos” skundą atmesti kaip... 46. Sprendimas per 14 d. apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos...