Byla 2S-1437-464/2011

1Vilniaus apygardos teismo civiliniu bylu kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkes ir pranešejos Dalios Kacinskienes, kolegijos teiseju Andrutes Kalinauskienes ir Virginijaus Kaireviciaus, kolegijos posedyje rašytinio proceso tvarka išnagrinejo ieškoves R. K. atskiraji skunda del Vilniaus m. 3-ojo apylinkes teismo 2011 m. kovo 24 d. nutarties, priimtos civilineje byloje pagal ieškoves R. K. ieškini atsakovui Vilniaus m. savivaldybei del sprendimo iš dalies panaikinimo ir aukciono.

2Kolegija, išnagrinejusi civiline byla,

3n u s t a t e:

4ieškove R. K. 2011-03-22 su ieškiniu (b.l. 1) kreipesi i Vilniaus m. 3-aji teisma ir praše panaikinti 2009-03-18 atsakovo sprendimo Nr. 1-947 dali, išbraukiant iš priedo 8 eileje patalpas, esancias ( - ) , iš privatizuotinu patalpu sarašo. Nurode, kad Vilniaus m. savivaldybes interneto svetaines tinklalapyje buvo paskelbtas viešas aukcionas del negyvenamuju patalpu, esanciu ( - ), kurio plotas 39,18 kv. m. ploto. Minetas aukcionas paskelbtas Vilniaus m. savivaldybes tarybos 2009-03-18 sprendimo Nr. 1-947 pagrindu. Minetas sprendimas naikintinas, kadangi ieškove ne karta kreipesi del minetu patalpu pardavimo. Patalpos nera atskirtos nuo ieškoves buto, todel pardavus jas ieškoves butui butu padaryta žala. Taip pat butu pažeistos ieškoves pirmumo teises isigyti patalpas.

5Vilniaus m. 3-asis apylinkes teismas 2011-03-24 nutartimi (b.l. 10) atsisake priimti ieškoves R. K. ieškini. Pirmosios instancijos teismas nurode, kad ieškove gincija atsakovo veiksmus (sprendima) privatizuojant minetas negyvenamasias patalpas. Kadangi ieškove negincija atsakovo daiktiniu teisiu i šias patalpas, nereiškia reikalavimu del savo daiktiniu teisiu i šias patalpas pripažinimo, ieškinio reikalavimai nera susije su naudojimusi nekilnojamuoju daiktu, todel ieškinio patenkinimo atveju ieškove neigytu jokiu daiktiniu teisiu i turta ir nebutu išsprestas galimas šaliu gincas del patalpu perleidimo atsakovei. Todel pirmosios instancijos teismas padare išvada, kad ieškinys nera del daiktiniu teisiu i nekilnojamaji turta, todel jam netaikytinos išimtinio teismingumo taisykles, numatytos CPK 31 str. Atsakovo buveines teritorija yra priskirta Vilniaus m. 1-ajam apylinkes teismui, todel ieškinys nera teismingas Vilniaus m. 3-ajam apylinkes teismui.

6Ieškove R. K. atskiruoju skundu (b.l. 13) prašo panaikinti Vilniaus m. 3-ojo apylinkes teismo 2010-03-24 nutarti ir perduoti byla nagrineti pagal teisminguma – Vilniaus m. 3-ajam apylinkes teismui. Nurodo, kad ieškove 2011-03-08 su analogišku ieškiniu kreipesi i Vilniaus m. 1-aji apylinkes teisma, taciau ir šis teismas ieškini atsisake priimti nurodydamas, kad ieškinys teismingas Vilniaus m. 3-ajam apylinkes teismui. CPK nuostatos draudžia teismams gincus del teismingumo, todel byla perduotina nagrineti Vilniaus m. 3-ajam apylinkes teismui.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Teiseju kolegija, išnagrinejusi civilines bylos medžiaga, ivertinusi atskirojo skundo argumentus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepažeide proceso teises normu, kurios reglamentuoja bylu teismingumo nustatyma, prieme teiseta ir pagrista nutarti, kuria panaikinti ar pakeisti atskirojo skundo motyvai prielaidu nesudaro.

9Konstitucijos 30 str. 1 d. nustato, kad asmuo, kurio teses ir laisves yra pažeidžiamos, turi teise kreiptis i teisma. Taciau kaip ir kiekviena teise, teise kreiptis i teisma turi buti realizuojama laikantis tam tikros istatymo nustatytos tvarkos. Kai kurios su bylu teismingumu susijusios nuostatos istatyme suformuluotos imperatyvia forma, kuomet ju privalo laikytis visi asmenys, norintys pasinaudoti teismines gynybos teise ar teise kreiptis i teisma su pareiškimu, kitos – dispozityvia forma, kuomet bylos teismingumas priklauso nuo besikreipiancio i teisma asmens pasirinkimo. Taigi kreipimasis i teisma suinteresuotam asmeniui pozityviu teisiniu padariniu gali sukelti tik tuo atveju, jeigu ši teise bus igyvendinama laikantis istatymu nustatytos tvarkos ir salygu (CPK 137 str.).

10CPK normos numato taisykliu sistema, pagal kuria nustatoma konkretaus teismo jurisdikcine kompetencija. CPK 29 str. nustatyta bendroji teismingumo taisykle - pagal atsakovo fizinio asmens gyvenamaja vieta ar, atitinkamai, pagal juridinio asmens buveine. Išimtinio teismingumo atveju istatymas isakmiai ivardija teisma, kuris turi nagrineti byla. Pagal CPK 31 str. 1 d. ieškiniai del daiktiniu teisiu i nekilnojamaji daikta, del naudojimosi nekilnojamuoju daiktu, išskyrus pareiškimus del sutuoktiniu turto padalijimo santuokos nutraukimo bylose, del arešto nekilnojamam daiktui panaikinimo teismingi nekilnojamojo daikto ar pagrindines jo dalies buvimo vietos teismui. Sprendžiant šios bylos teismingumo klausima, esminis klausimas yra del to, kokios teisines pasekmes atsirastu jo patenkinimo ar nepatenkinimo atveju, t.y. ar ieškinio reikalavimas yra kiles iš daiktiniu teisiu - del teises naudotis nuomojamu daiktu gynimo, ar del teisiniu santykiu, atsiradusiu kitais pagrindais.

11Apeliante (ieškove) nagrinejamu atveju pareikštu reikalavimu kvestionuoja Vilniaus miesto savivaldybes 2009-03-18 sprendimo Nr. 1-947 dalies, kuria patalpos, esancios ( - ), buvo irašytos i privatizuotinu patalpu saraša, teisetuma. Iš ieškinio turinio ir suformuluoto reikalavimo matyti, kad nera reiškiamos pretenzijos del naudojimosi nekilnojamuoju turtu ar del daiktiniu teisiu i nekilnojamaji turta. Apeliantei (ieškovei) palankaus teismo sprendimo atveju, t.y. pripažinus 2009-03-18 atsakovo sprendimo Nr. 1-947 dali neteiseta ir išbraukus privatizuotinu patalpu sarašo atitinkama nekilnojamaji turta, apeliantes ar kitu asmenu teisiu i ši nekilnojamaji turta apimtis nepasikeistu. Taigi aplinkybe, kad yra gincijamas administracinis sprendimas, kuriuo konkretus nekilnojamasis daiktas - negyvenamosios patalpos - yra irašytos i privatizuotinu patalpu saraša pats savaime neapsprendžia šios bylos teismingumo. Tokiu ieškiniu nepretenduojama i jokias daiktines teises, todel minetiems reikalavimams negali buti taikomas išimtinio teismingumo pagal daikto buvimo vieta institutas, bet taikytina bendra teritorinio teismingumo taisykle, itvirtinta CPK 29 str., kai ieškinys pareiškiamas pagal atsakovo buveines vieta.

12Remdamasi išdestytais argumentais teiseju kolegija pripažista. kad pirmosios instancijos teismas padare pagrista ir teiseta išvada, kad ieškinys, kuriuo prašoma panaikinti isakymo dali, yra teismingas atsakovo buveines vietos teismui, kaip kad tai numato CPK 29 str., t.y. Vilniaus m. 1-ajam apylinkes teismui, i kuri apeliante ir turetu kreiptis su tokiu pareiškimu.

13Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 p., kolegija

Nutarė

14Vilniaus m. 3-ojo apylinkes teismo 2011 m. kovo 24 d. nutarti palikti nepakeista.

15Kolegijos pirmininke

16Dalia Kacinskiene

Proceso dalyviai