Byla 2-221-207/2010

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Kazlauskienė,

2sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui prokurorui Donatui Micevičiui,

4dalyvaujant atsakovo Šiaulių universiteto atstovui advokatui Gintarui Žičkui,

5dalyvaujant atsakovo A. J. individualios įmonės „Malorija“ atstovei advokato padėjėjai Irmai Bekerei,

6nedalyvaujant trečiojo asmens ieškovo pusėje Lietuvos Respublikos Vyriausybės, atstovaujamos Teisingumo ministerijos, atstovei,

7viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro, ginant viešąjį interesą, ieškinį ir patikslintus ieškinius atsakovams Šiaulių universitetui, A. J. individualiai įmonei „Malorija“, trečiajam asmeniui ieškovo pusėje, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, dėl nuomos sutarties, papildomo susitarimo nutraukimo ir nuostolių atlyginimo , ir

Nustatė

8Ieškovo atstovas prokuroras Donatas Micevičius palaikė ieškovo patikslintą ieškinį (3t.b.l.82-85) ir prašė:1)Nutraukti 2002-05-24 sudarytą ilgalaikę materialią turto nuomos sutartį Nr.162 ir papildomą susitarimą Nr.162/06-149/2007-11-16 tarp Šiaulių universiteto ir individualios įmonės „Malorija“ dėl valgyklos (unikalus Nr.3297-6023-9032), esančios Kairiškių (Balsių) k., Akmenės rajone, nuomos,

92)Priteisti iš individualios įmonės „Malorija“ Lietuvos Respublikos Vyriausybei, atstovaujamai Teisingumo ministerijos, 44508,11 Lt.

10Ieškovo atstovas paaiškino, kad ieškovas su ieškiniu atsakovams į apygardos teismą kreipėsi 2007 metų rugsėjo mėnesį. Bylos nagrinėjimo eigoje, tarp atsakovų sudaryta turto nuomos sutartis ir papildomas susitarimas pasibaigė, nauja sutartis nesudaryta, todėl ieškovas atsisako reikalavimo atsakovams nutraukti 2002-05-24 sudarytą ilgalaikę materialią turto nuomos sutartį Nr.162 ir papildomą susitarimą nr.162/06-149/2007-11-16 tarp Šiaulių universiteto ir individualios įmonės „Malorija“ dėl valgyklos (unikalus Nr.3297-6023-9032), esančios Kairiškių (Balsių) k., Akmenės rajone, nuomos, bylą šioje dalyje prašė nutraukti, bylos nutraukimo pasekmės ieškovui žinomos.

11Ieškovo atstovas dėl reikalavimo priteisti iš atsakovo individualios įmonės „Malorija“ 44508,11 Lt paaiškino, kad Šiaulių universiteto specialistė nesivadovavo įstatymais ir poįstatyminiais aktais, ir dėl to netinkamai apskaičiavo nuomos mokestį už išnuomotą turtą. Pagal LR valstybės kontrolės skaičiavimą, vietoj 633,62 Lt (be PVM) turėjo būti 19252,07 Lt (be PVM) nuompinigių per mėnesį. Atliktos ekonominės ekspertizės metu skaičiavimai buvo patikslinti ir nustatyta, kad nuo 2002-07-01 iki 2008-09-01 negauta 44508,11 Lt pajamų. Šiaulių universitetas, išnuomodamas turtą mažesne kaina nei numato įstatymas, viršijo jam suteiktus įgaliojimas valdant patikėtą turtą, o nuomininkas A. J. individuali įmonė „Malorija“ žinojo arba turėjo žinoti, kad valgyklos patalpos išnuomotos nepagrįstai nedidele kaina, pažeidžiant įstatymus. Nuomininkas gavo naudos be daikto savininko sutikimo ir ši nauda turi būti grąžinta savininkui. Atsakovas nepagrįstai sutaupė ir praturtėjo 44508,11 Lt ir šią sumą prašė iš jos priteisti LR Vyriausybei. Ieškinį prašė patenkinti.

12Atsakovo Šiaulių universiteto atstovas advokatas Gintaras Žičkus paaiškino, kad turto nuomos sutartis, sudaryta 2002-05-24 ir 2007-11-16 papildomas susitarimas tarp atsakovų buvo terminuoti, jie pasibaigė 2009-07-01. Šalys sutarties nepratęsė ir naujos nesudarė, ieškovo atsisakymą nuo šio reikalavimo prašė priimti ir bylą dalyje nutraukti.

13Atsakovo A. J. individualios įmonės „Malorija“ atstovė advokato padėjėja Irma Bekerė ieškovo ieškinį dėl 44508,11 Lt priteisimo prašė atmesti ir paaiškino, kad atsakovas atviro konkurso būdu iš Šiaulių universiteto išsinuomojo 772,71 k.m ploto negyvenamas patalpas Kairiškių (Balsių) kaime Akmenės rajone, skirtas visuomeniniam maitinimui ir 2002-05-24 šalys septynerių metų laikotarpiui sudarė Ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį Nr.162. Nuomotojas perdavė nuomininkui ilgalaikį materialųjį turtą - negyvenamąsias patalpas 772,71 kv.m bendro ploto, o nuomininkas įsipareigojo mokėti nuompinigius - 633,62 Lt per mėnesį (be PVM). 2007-11-07 papildomu susitarimu Nr. 162/06-149/2007-11-16 šalys pakeitė sutartį dėl nuompinigių ir susitarė, kad nuo 2007-06-01 nuomininkas per mėnesį mokės po 1097,25 Lt nuomos mokesčio. Atsakovas įsipareigojimus vykdė. Ieškovas nepateikė įrodymų, kurie būtų pagrindas taikyti atsakovui ir civilinę atsakomybę, neįrodė atsakovo įmonės neteisėtų veiksmų, kaltės ar žalos padarymo, todėl ieškovo ieškinį atsakovui dėl 44508,11 Lt prašė atmesti.

14Trečiojo asmens ieškovo pusėje Lietuvos Respublikos Vyriausybės, atstovaujamos Teisingumo ministerijos, atstovas į teismo posėdį neatvyko, gautas prašymas nagrinėti bylą atstovui nedalyvaujant, o taip pat nurodant, kad jis palaiko atsiliepime išdėstytą poziciją.

15Ieškinys atmestinas.

162002-04-14 Šiaulių universitetas paskelbė atvirą negyvenamų patalpų, esančių Kairiškių (Balsių) kaime Akmenės rajone, kurių plotas 772,71 kv.m., minimali pradinė kaina 0,82 Lt už kv.m. (be PVM, komunalinių patarnavimų ir eksploatacijos išlaidų), paskirtis - visuomeninis maitinimas, minimaliam septynerių metų terminui nuomos konkursą. Konkursas įvyko 2002-04-26 ir jo nugalėtoju pripažinta A. J. įmonė „Malorija“ (1t.b.l.14-16). Iš Ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties, sudarytos 2002-05-24 matyti, kad Šiaulių universitetas išnuomojo A. J. įmonei „Malorija“ negyvenamas patalpas, esančias Kairiškių (Balsių) kaime Akmenės rajone, kurių bendras plotas 772,71 kv.m., unikalus Nr. 3297-6023-9032, per mėnesį mokant 633,62 Lt nuompinigius ir 114,05 Lt PVM mokesčio ir jas perdavė nuomininkui (1t.b.l. 21-24).

17Reikalavimą priteisti iš atsakovo A. J. įmonės „Malorija“ nepagrįstai sutaupytą nuomos mokestį 44508,11 Lt ieškovas grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio, LR Civilinio Kodekso 1.6 straipsnio nuostatomis, tai yra tuo, kad įstatymų nežinojimas ar netinkamas jų nuostatų suvokimas neatleidžia nuomininko nuo atsakomybės.

18Valstybės turtas valdomas, naudojamas ir disponuojama juo tik įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais. Šiaulių universitetas valstybės perduotą turtą, tame tarpe ir negyvenamas patalpas, Kairiškių (Balsių) kaime Akmenės rajone, valdo, naudoja ir disponuoja patikėjimo teise. Valdant turtą šiuo pagrindu, patikėto turto valdytojo teises ir pareigas apsprendžia 1998-05-12 LR Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas ir kiti teisės aktai. Patikėto turto nuompinigių apskaičiavimo tvarką ir jų dydį numato LR Aplinkos ministro ir LR Finansų ministro 2002-03-01 įsakymas dėl nuompinigių už valstybės ir savivaldybių ilgalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos patvirtinimo. Pagal šį teisės aktą, be išlygų numatyta patikėto turto valdytojo - nuomotojo pareiga nustatyti nuompinigių dydį už išnuomojamą turtą vadovaujantis vienu iš teisės akte nurodytų būdų, o taip pat galimybė padidinti pradinį nuompinigių dydį turto valdytojo sprendimu, atsižvelgus į išnuomoto turto paklausą (2,9, str.). Valstybės turto nuomos šalims nesuteikta teisė susitarti dėl nuomos mokesčio dydžio , o taip pat nenumatyta teisė nuomininkui apsiskaičiuoti pačiam nuomojamo turto mokestį (1t.b.l.34-35). Teismo nuomone, ieškovo argumentas, kad nuomininkas - A. J. įmonė „Malorija“, pagal turto nuomos sutartį, įgydama civilines teises ir pareigas, žinojo ar turėjo žinoti apie galimą administracinio akto prieštaravimą įstatymo nuostatoms ir negali remtis savo sąžiningumu, yra nepagrįstas. Šalys sutartyje dėl nuompinigių dydžio susitarė taip, kaip to reikalauja LR Aplinkos ministro ir LR Finansų ministro 2002-03-01 įsakymas dėl nuompinigių už valstybės ir savivaldybių ilgalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos 2 straipsnyje numatyta tvarka, kad pradinis nuompinigių dydis nustatomas vadovaujantis vienu iš būdų, kurį pasirenka turto valdytojas ir atsakovas, išsinuomodamas turtą, galėjo tik apsispręsti priimtinas jam ar ne išnuomojamo turto nuompinigių dydis. Be to, išnuomojamo turto kainos apskaičiavimas nėra turto nuomos sutarties sudėtinė dalis ar jos priedas, kokiu yra turto perdavimo priėmimo aktas (1t.b.l. 24).Teismas iš šių aplinkybių sprendžia, kad turto nuomininkas neturėjo realios galimybės patikrinti turto nuomos mokesčio apskaičiavimo teisingumo, nes pagal nustatytą tvarką, jam nebuvo ir negalėjo būti žinomas nuomininko pasirinktas nuompinigių apskaičiavimo būdas, o tuo pačiu ir kiti duomenys apie nuomojamą turtą, kurie įrašomi į formules, apskaičiuojant nuompinigius. Kadangi šalys nuomos sutartyje numatė, kad nuomininkas įsipareigoja mokėti nuompinigius konkrečia pinigų suma - 633,62 Lt per mėnesį ir apskaičiuotą PVM mokestį - 114,05 Lt per mėnesį, ieškovo argumentas, kad nuomininkas turėjo pareigą pasitikrinti ar teisingai už nuomojamas patalpas apskaičiuotas nuompinigių dydis yra nepagrįstas, atmestinas, o atsakovo elgesys nelaikytinas nesąžiningu. Be to, šalys sutarties 3 punkte numatė, kad nuomininkui, kuris turtą nuomoja ilgiau kaip vienerius kalendorinius metus, nuompinigių dydį nuomotojas perskaičiuoja kiekvienų kalendorinių metų pradžioje, vadovaudamasis Aplinkos ministro ir Finansų ministro bendru įsakymu patvirtinta nuompinigių už valstybės ir savivaldybių ilgalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarka (1t.b.l.21). Iš 2007-11-07 papildomo susitarimo (1t.b.l.111) matyti, kad šalys iš dalies pakeitė 2002-05-24 turto nuomos sutartį dėl nuompinigių dydžio ir susitarė, kad nuomininkas nuo 2007-06-01 mokės 1097,25 Lt nuompinigių per mėnesį ir 0,00 Lt PVM mokesčio, tai yra po 1,42 Lt už kv.m. Bylos duomenys - pažymos (2t.b.l. 49-52) įrodo, kad atsakovas turto nuomos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus mokėti nuompinigius ir kitus sutartyje nurodytus mokesčius vykdė, per 2002-2006 metus sumokėjo 38017,20 Lt nuompinigių ir teismas daro išvadą, kad nuomininkas įsipareigojimus pagal turto nuomos sutartį nuomotojui vykdė tinkamai. Įstatymas numato pareigą šalims įrodyti aplinkybes, kuriomis jos grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). Teismas, remdamasis įrodymų visuma sprendžia, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovo A. J. įmonė „Malorija“ nevykdė sutartinių įsipareigojimų Šiaulių universitetui ar kitais savo neteisėtais veiksmais (neveikimu) padarė žalą, o teismų praktika, kuria rėmėsi ieškovas, neatitinka bylos faktinių aplinkybių, todėl ieškovo ieškinys atsakovo A. J. įmonei „Malorija“ dėl 44508,11 Lt nepagrįsto nuomos mokesčio sutaupymo, atmestinas (CPK 177,178,185 str.).

19Atkreiptinas dėmesys į tai, kad reikalavimas kilo iš turto patikėjimo civilinių teisinių santykių, o įstatymas numato, kad patikėtinis, kuris tinkamai nesirūpino jam perduotu turtu ir patikėtojo bei naudos gavėjo interesais, turi atlyginti naudos gavėjui arba patikėtojui nuostolius, padarytus dėl turto praradimo ar sugedimo, ir negautas pajamas (CK 6.965 str. 1 d.). Nustačius, kad patikėtinis netinkamai valdė jam patikėtą turtą, prievolė atlyginti Lietuvos Respublikai - patikėtojui - negautas pajamas tektų Šiaulių universitetui, tačiau tokio reikalavimo ieškovas nekelė.

20Ieškovui atsisakius reikalavimo nutraukti 2002-05-24 sudarytą ilgalaikę materialią turto nuomos sutartį Nr. 162 ir papildomą susitarimą nr.162/06-149/2007-11-16 tarp Šiaulių universiteto ir individualios įmonės „Malorija“ dėl valgyklos (unikalus nr.3297-6023-9032), esančios Kairiškių (Balsių) k., Akmenės rajone, nuomos, atsisakymas nuo šio reikalavimo priimtinas ir byla šioje dalyje nutrauktina, išaiškinant ieškovui bylos nutraukimo tvarką ir pasekmes (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 293 str. 1d.4p., 294 str. ).

21Kadangi ieškinys atmetamas, atsakovų ir valstybės turėtos teismo išlaidas priteistinos iš ieškovo (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 93 str., 96 str.). Atsakovai nepateikė duomenų apie turėtas išlaidas advokatų pagalbai, todėl jos ir nepriteistinos. Ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 83 str.), o ne nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, todėl iš jo į Valstybės biudžetą priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu – 19,50 Lt (Lietuvos Respublikos Civilinio Proceso Kodekso 96 str.).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 263 str., 264 str., 265 str., 268 str., 269 str., 270 str., 279 str., 307 str., teismas

Nutarė

23Ieškovo ieškinį atsakovui A. J. individualiai įmonei „Malorija“ dėl 44508,11 Lt priteisimo atmesti.

24Priimti ieškovo atsisakymą nuo reikalavimo nutraukti 2002-05-24 sudarytą ilgalaikę materialią turto nuomos sutartį Nr.162 ir papildomą susitarimą nr.162/06-149/2007-11-16 tarp Šiaulių universiteto ir individualios įmonės „Malorija“ dėl valgyklos (unikalus nr.3297-6023-9032), esančios Kairiškių (Balsių) k., Akmenės rajone, nuomos ir bylą šioje dalyje nutraukti.

25Išaiškinti, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių , dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu , neleidžiama.

26Priteisti iš ieškovo Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros 19,50 Lt (devyniolika litų ir 50 centų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu į valstybės pajamas.

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Kazlauskienė,... 2. sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui prokurorui Donatui Micevičiui,... 4. dalyvaujant atsakovo Šiaulių universiteto atstovui advokatui Gintarui... 5. dalyvaujant atsakovo A. J. individualios įmonės „Malorija“ atstovei... 6. nedalyvaujant trečiojo asmens ieškovo pusėje Lietuvos Respublikos... 7. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 8. Ieškovo atstovas prokuroras Donatas Micevičius palaikė ieškovo patikslintą... 9. 2)Priteisti iš individualios įmonės „Malorija“ Lietuvos Respublikos... 10. Ieškovo atstovas paaiškino, kad ieškovas su ieškiniu atsakovams į... 11. Ieškovo atstovas dėl reikalavimo priteisti iš atsakovo individualios... 12. Atsakovo Šiaulių universiteto atstovas advokatas Gintaras Žičkus... 13. Atsakovo A. J. individualios įmonės „Malorija“ atstovė advokato... 14. Trečiojo asmens ieškovo pusėje Lietuvos Respublikos Vyriausybės,... 15. Ieškinys atmestinas.... 16. 2002-04-14 Šiaulių universitetas paskelbė atvirą negyvenamų patalpų,... 17. Reikalavimą priteisti iš atsakovo A. J. įmonės „Malorija“ nepagrįstai... 18. Valstybės turtas valdomas, naudojamas ir disponuojama juo tik įstatymo... 19. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad reikalavimas kilo iš turto patikėjimo... 20. Ieškovui atsisakius reikalavimo nutraukti 2002-05-24 sudarytą ilgalaikę... 21. Kadangi ieškinys atmetamas, atsakovų ir valstybės turėtos teismo išlaidas... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 260... 23. Ieškovo ieškinį atsakovui A. J. individualiai įmonei „Malorija“ dėl... 24. Priimti ieškovo atsisakymą nuo reikalavimo nutraukti 2002-05-24 sudarytą... 25. Išaiškinti, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp... 26. Priteisti iš ieškovo Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros 19,50 Lt... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...