Byla 2-2241/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 2 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjo V. B. skundas, civilinėje byloje Nr. 2-4794-431/2014 pagal pareiškėjo V. B. skundą dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „PATRIA DOMI“ 2014 m. gegužės 20 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, suinteresuoti asmenys bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „PATRIA DOMI“, atstovaujama bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Pacta Servanda“, Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas V. B. kreipėsi į teismą su skundu prašydamas pripažinti neteisėtais ir panaikinti BUAB „PATRIA DOMI“ 2014 m. gegužės 20 d. kreditorių susirinkimo nutarimus darbotvarkės 2-uoju ir 3-iuoju klausimais, įpareigoti BUAB „PATRIA DOMI“ administratorių UAB „Pacta Servanda“ šaukti kreditorių susirinkimą ir jame svarstyti klausimus dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir administravimo sąmatos tvirtinimo. Nurodė, kad 2014 m. gegužės 20 d. įvyko BUAB „PATRIA DOMI“ antrasis kreditorių susirinkimas. Teigė, kad skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu darbotvarkės 2-uoju klausimu administratoriaus ataskaitoje nenurodė, jog iki susirinkimo faktiškai patyrė administravimo sąnaudų. Todėl kyla pagrįstos abejonės, ar bankroto administratorius UAB „Pacta Servanda“ veikė sąžiningai, pirmojo kreditorių susirinkimo metu siekdamas patvirtinti 3600 Lt dydžio išlaidas, kurios būtų atlyginamos iš bankrutuojančios bendrovės lėšų. Taip pat nurodė, kad kreditorių susirinkimo nutarimu 3-iuoju darbotvarkės klausimu patvirtintoje administravimo sąmatoje išlaidos yra neaiškios ir neapibrėžtos, patvirtinta administratoriaus atlyginimo suma yra aiškiai per didelė, pažeidžia teisingumo ir protingumo reikalavimus. Antrojo kreditorių susirinkimo metu bankroto administratorius nenurodė ir nepagrindė tvirtintinų sumų dydžio aplinkybių, teisiškai reikšmingų kriterijų, lemiančių atitinkamų sąnaudų atsiradimą. Teigė, kad administratoriaus atsiųstame protokole nurodytas kreditorių susirinkimo pirmininku ir turi pareigą pasirašyti skundžiamo susirinkimo protokolą, nors klausimas dėl kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimo, susirinkimo metu net nebuvo keliamas.

5Suinteresuotas asmuo BUAB „PATRIA DOMI“ nesutiko su skunde nurodytais argumentais, prašė skundą atmesti. Nurodė, kad, atsižvelgiant į teismo 2014 m. sausio 22 d. teismo nutartyje nurodytus trūkumus, administratoriaus veiklos ataskaita yra pakoreguota. Ginčijamas nutarimas Nr. 3 dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus, yra teisėtas, atitinka bankrutuojančios įmonės daugumos kreditorių valią.

6Suinteresuotas asmuo Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, nurodė, kad 2014 m. gegužės 20 d. BUAB „PATRIA DOMI“ kreditorių susirinkime buvo pateikta pakankamai informacijos ir dokumentų, kurie leistų pagrįstai ir teisėtai priimti skundžiamus nutarimus.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 2 d. nutartimi nutarė atmesti pareiškėjo V. B. skundą.

9Teismas nustatė, kad BUAB „PATRIA DOMI“ 2014 m. gegužės 20 d. kreditorių susirinkime antruoju darbotvarkės klausimu svarstė dėl administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo ir balsų dauguma nutarė patvirtinti administratoriaus darbo ataskaitą pagal priedą Nr. 1. Šiame priede administratorius išdėstė informaciją apie įmonę, nurodė atliktus veiksmus, pateikė kreditorių sąrašą, informaciją apie bendrovės sudarytus ir administratoriaus patikrintus sandorius su atitinkamomis išvadomis ir pastabomis, atliktus veiksmus ir rezultatus, surinko, susistemino ir išanalizavo bendrovės ūkinės – komercinės veiklos rodiklius. Teismas konstatavo, kad pareiškėjas nurodė tik vieną aplinkybę, dėl kurios prašo panaikinti minėtą nutarimą, t. y. lygina pirmojo kreditorių susirinkimo metu administratoriaus pateiktą prašymą patvirtinti teismo nustatytas iki pirmojo kreditorių susirinkimo 3600 Lt administravimo išlaidas su antrajam kreditorių susirinkimui pateiktoje ataskaitoje 23 p. teikiama pozicija, kad pajamų per ataskaitinį laikotarpį administratorius negavo, o per ataskaitinį laikotarpį patirtos išlaidos, susijusios su įmonės bankroto procedūromis, buvo apmokėtos bankroto administratoriaus lėšomis. Pareiškėjo teigimu, administratoriaus pirmajam ir antrajam susirinkimui pateikus visiškai skirtingus duomenis dėl faktiškai patirtų administravimo išlaidų, ginčijama ataskaita negali būti laikoma teisėta ir pagrįsta.

10Teismas, įvertinęs administratoriaus pateiktus mokėjimo dokumentus, nustatė, kad administratorius, vykdydamas bankroto procedūras, patyrė išlaidas, kurios buvo apmokėtos ne iš BUAB „PATRIA DOMI“ lėšų, o iš administratoriaus lėšų, kadangi bankrutuojanti įmonė per ataskaitinį laikotarpį pajamų negavo.

11Teismas nurodė, kad faktiškai turėtos išlaidos nagrinėjamu momentu neviršijo sumos, patvirtintos teismo 2012 m. gruodžio 19 d. nutartimi dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo pirmajame kreditorių susirinkime dienos, o antrajame susirinkime buvo patvirtinta administravimo lėšų sąmata ateičiai, tačiau bankroto administratorius neturi pagrindo teikti kreditorių susirinkimui tvirtinti jo, kaip administratoriaus, turėtų išlaidų sumos. Teismo vertinimu, konkrečius turėtas išlaidas patvirtinančius dokumentus administratorius turėtų pateikti kreditorių susirinkimui tada, kai bus skirstomos bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės gautos lėšos, o kol tokių nėra, administratorius teisėtai ir pagrįstai informavo kreditorių susirinkimą, kad pajamų bankrutuojančioje įmonėje negauta, todėl neteiktina tvirtinimui ir konkreti turėtų administravimo išlaidų suma. Dėl to atmetė pareiškėjo argumentą, kad 2014 m. gegužės 20 d. BUAB „PATRIA DOMI“ kreditorių susirinkime antruoju darbotvarkės klausimu administratoriaus veiklos ataskaita patvirtinta nepagrįstai.

12Teismas taip pat atmetė pareiškėjo argumentą, kad administratorius antrojo kreditorių susirinkimo metu nenurodė ir nepagrindė aplinkybių, kodėl siūlo administratoriaus atlyginimui patvirtinti 50 000 Lt sumą, 10 000 Lt sumą kitoms išlaidoms.

13Teismas nustatė, kad BUAB „PATRIA DOMI“ 2014 m. gegužės 20 d. kreditorių susirinkime trečiuoju darbotvarkės klausimu svarstė dėl administratoriaus išlaidų sąmatos tvirtinimo ir balsų dauguma nutarė patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą pagal priedą Nr. 2, kuriame bankroto administratoriaus atlyginimas 50 000 Lt, kitos išlaidos – 10 000 Lt, teisinės paslaugos - pagal faktines išlaidas, bet ne daugiau 20 000 Lt. Teismo teigimu, administratoriaus ataskaitoje ir teikiamoje išlaidų sąmatoje yra nurodytos bankrotui reikšmingos aplinkybės, atlikti ir planuojami atlikti veiksmai bei joms planuojamos skirti administravimo išlaidos, kur be atlyginimo administratoriui numatomos su konkrečiais planuojamais atlikti bankroto proceso veiksmais būsimos susijusios išlaidos.

14Teismas sutiko su kreditoriaus Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, pozicija, kad pateikti susirinkimui duomenys leido įvertinti bankroto procedūros apimtį ir kitas konkrečios įmonės bankrotui reikšmingas aplinkybes, atitinkamai patvirtinti visą administravimo išlaidų sąmatą, įskaitant administratoriaus atlyginimą.

15Teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, konstatavo, kad administratoriaus ataskaitoje yra išsamiai dėstomi atliktini bankroto procese veiksmai, konkrečios įmonės bankrotui reikšmingos aplinkybės, o pareiškėjas skundą grindžia tik deklaratyviais pagrindais, neanalizuodamas ir nepaneigdamas administratoriaus įvardintų įmonės bankrotui reikšmingų aplinkybių, nepateikdamas jokių kitų bankroto bylos aplinkybių, todėl darė išvadą, kad pareiškėjo nurodytais motyvais nėra pagrindo naikinti priimto kreditorių susirinkimo nutarimo.

16Teismas teigė, kad teismas neturi įgaliojimų spręsti dėl administratoriaus atlyginimo dydžio, jis tik gali patikrinti kreditorių susirinkimo nutarimų šiuo klausimu teisėtumą ir pagrįstumą. Teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto administratoriaus atlyginimo dydžio, nurodė, kad pareiškėjas deklaratyviais pagrindais grįsdamas bankroto administratoriaus atlyginimo dydį, nepaneigė kreditoriaus Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, argumentų dėl bankroto procedūros didelės apimties ir administratoriaus atlyginimo, todėl nepanaikino skundžiamo nutarimo.

17III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

18Atskiruoju skundu pareiškėjas V. B. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 2 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – patenkinti V. B. skundą dėl 2014 m. gegužės 20 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

191) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino aplinkybių, jog teikiant tvirtinti administravimo veiklos ataskaitą buvo padaryti procedūriniai pažeidimai, pažeisti Įmonių bankroto įstatymo reikalavimai (ĮBI 21 str. 2 d., 1 ir 2 p.), nepašalinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 22 d. nutartyje (civilinė byla Nr. 2-2440-431/2014) nurodyti šiam klausimui spręsti reikšmingi trūkumai;

202) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog įrodymus apie iki kreditorių susirinkimo patirtas konkrečias administravimo išlaidas, administratorius turi pateikti tik tuomet, kai bus skirstomos bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės lėšos. ĮBĮ 11 str. 3 d. 26 p. įtvirtinta, jog administratorius teikia tvirtinti savo veiklos ataskaitą pirmajam kreditorių susirinkimui, kurioje turi būti nurodyta patirtos išlaidos po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Tuo tarpu, skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu darbotvarkės 2-uoju klausimu administratorius ataskaitoje apskritai nenurodo, jog iki susirinkimo faktiškai patyrė administravimo sąnaudų. Todėl kyla pagrįstos abejonės, ar bankroto administratorius UAB „Pacta Servanda“ veikė sąžiningai, pirmojo kreditorių susirinkimo metu siekdamas patvirtinti 3600 Lt dydžio išlaidas, kurios būtų atlyginamos iš bankrutuojančios bendrovės lėšų;

213) Bankroto administratorius UAB „Pacta Servanda“ nepagrįstai prašo skirti 50 000 Lt bankroto administravimo išlaidoms bei 10 000 Lt kitoms išlaidoms padengti. Administratorius nedetalizuoja ir neįvardija, kur ir kokioms išlaidoms bus reikalingos būtent tokios pinigų sumos, nors tai yra jo įstatyminė pareiga. Tokie administratoriaus veiksmai vertintini kaip siekimas nepagrįstai praturtėti bei pusiausvyros tarp administratoriaus ir kreditorių interesų pažeidimas;

224) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog administratoriaus veiklos ataskaitoje ir teikiamoje išlaidų sąmatoje yra nurodytos aplinkybės, leidžiančios spręsti dėl administratoriaus prašomos tvirtinti sąmatos pagrįstumo. Be to, nutarimas priimtas išimtinai vieno kreditoriaus Danske bank A/S balsais. Apelianto nuomone, atsižvelgiant į administravimo veiksmų apimtį (jokie didelių administratoriaus sąnaudų reikalaujantys procesai nenumatyti pradėti) 20 000 Lt atlyginimas administratoriui būtų pakankamas, atsižvelgiant į tai, jog kreditorių susirinkimas turi teisę dėl atsiradusių naujų aplinkybių (papildomų išlaidų) pildyti šią sąmatą pagal administratoriaus prašymą;

235) Pirmosios instancijos teismas nevertino argumentų, jog administratoriaus atsiųstame protokole apeliantas nurodytas kreditorių susirinkimo pirmininku ir turi pareigą pasirašyti skundžiamo susirinkimo protokolą, nors klausimas dėl kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimo susirinkimo metu net nebuvo keliamas.

24Suinteresuotas asmuo Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė pareiškėjo atskirojo skundo pagrįstumą spręsti teismo nuožiūra pagal šalių pateiktus argumentus ir įrodymus.

25Suinteresuotas asmuo bankroto administratorius UAB „Pacta Servanda“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

26IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskirajame skunde išdėstytų argumentų ribose, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.).

28Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nėra nustatyta.

29Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria teismas atmetė pareiškėjo V. B. skundą dėl BUAB „PATRIA DOMI“ 2014 m. gegužės 20 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).

30Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad ĮBĮ normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus. Bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Dėl to bankroto procedūras vykdo ne pavieniai kreditoriai, o jų visuma (kreditorių susirinkimas ar kreditorių komitetas, jeigu toks yra sudaromas). Tik kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip administratoriaus veiklos kontrolė, bankrutuojančios įmonės ūkinė komercinė veikla, įmonės likvidavimas, parduodamo turto vertinimo tvarkos nustatymas, turto pardavimo kainos tvirtinimas (ĮBĮ 23 str.). Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (ĮBĮ 24 str.). Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus. Atskirų kreditorių teisės ginamos tik netiesiogiai, ginant kreditorių visumos teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011).

31Pažymėtina, kad kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus (ĮBĮ 21 str. 2 d. 1 p.). Nustatyta teisė garantuoja kreditoriui galimybę dalyvauti tvarkant bankrutuojančios įmonės reikalus, taip pat užtikrina galimybę ginti savo interesus. Tokia kreditoriui suteikta teisė reiškia ne tik tai, kad ji įgyvendinama kiekvieno kreditoriaus nuožiūra, bet ir tai, jog turi būti laikomasi šiame įstatyme nustatytų procedūrų, nepažeidžiant bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių teisių. ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams, tačiau kreditorius, nesutikdamas su kreditorių susirinkimo nutarimais, turi teisę apskųsti juos teismui (ĮBĮ 21 str. 2 d. 3 p.).

32Nagrinėjamu atveju apeliantas atskiruoju skundu teigia, jog pirmosios instancijos teismas nevertino argumentų, jog administratoriaus atsiųstame protokole pastarasis nurodytas kreditorių susirinkimo pirmininku ir turi pareigą pasirašyti skundžiamo susirinkimo protokolą, nors klausimas dėl kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimo susirinkimo metu net nebuvo keliamas.

33Bylos duomenys nepatvirtina, jog BUAB „PATRIA DOMI“ 2014 m. gegužės 20 d. antrojo kreditorių susirinkimo protokole susirinkimo pirmininku nurodytas apeliantas buvo išrinktas kreditorių susirinkimo pirmininku ir pasirašė protokolą (b. l. 5-6). ĮBĮ nustato kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimo tvarką ir reikalavimus kreditorių susirinkimo pirmininkui. Kreditorių susirinkimas turi teisę rinkti kreditorių susirinkimo pirmininką, kuris turi būti tik kreditorius (kai kreditorius – juridinis asmuo, jo įgaliotas atstovas). Kreditorių susirinkimo (kreditorių komiteto) pirmininku negali būti renkamas kreditorius – buvęs įmonės vadovas (neatsižvelgiant į tai, kokiu pagrindu ir kada jis buvo atleistas), savininkas ir šiame punkte nurodytų asmenų artimieji giminaičiai, sutuoktiniai ar asmenys, įregistravę savo partnerystę įstatymų nustatyta tvarka (ĮBĮ 23 str. 1 p.). Tuo tarpu, Juridinių asmenų registro duomenimis, apeliantas laikotarpiu nuo 2005 m. birželio 28 d. iki 2012 m. lapkričio 20 d. buvo BUAB „PATRIA DOMI“ prezidentas, kurio statusas yra prilyginamas vadovui. Kreditorių susirinkimas turi teisę išrinkti asmenį pirmininkauti kreditorių susirinkimui, jeigu susirinkime nedalyvauja kreditorių susirinkimo pirmininkas (ĮBĮ 23 str. 14 p.). Svarbu tinkamai atskirti kreditorių susirinkimo pirmininką nuo kreditorių susirinkimo pirmininkaujančio. Be to, kai bankroto byla iškelta teisme, kreditorių susirinkimo pirmininkas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nutarimo priėmimo dienos kreditorių susirinkimo protokolo kopiją pateikti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui (ĮBĮ 24 str. 4 d.).

34Pateikti apeliacinės instancijos teismui bylos duomenys nepatvirtina, kad BUAB „PATRIA DOMI“ 2014 m. gegužės 20 d. antrojo kreditorių susirinkimo pirmininku buvo išrinktas ir kreditorių susirinkimo protokolą pasirašė protokole nurodytas kreditorių susirinkimo pirmininkas V. B.. Pirmosios instancijos teismas neaiškino nurodytų aplinkybių ir nenustatė jų reikšmės 2014 m. gegužės 20 d. antrojo kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumui bei pagrįstumui.

35Dėl nurodytų aplinkybių apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai neaiškino ir visapusiškai nenustatė aplinkybių, turinčių reikšmės ginčo klausimo išsprendimui.

36Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirasis skundas tenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 2 d. nutartis panaikintina ir klausimas dėl 2014 m. gegužės 20 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

37Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

38Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 2 d. nutartį panaikinti ir klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas V. B. kreipėsi į teismą su skundu prašydamas pripažinti... 5. Suinteresuotas asmuo BUAB „PATRIA DOMI“ nesutiko su skunde nurodytais... 6. Suinteresuotas asmuo Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 2 d. nutartimi nutarė atmesti... 9. Teismas nustatė, kad BUAB „PATRIA DOMI“ 2014 m. gegužės 20 d.... 10. Teismas, įvertinęs administratoriaus pateiktus mokėjimo dokumentus,... 11. Teismas nurodė, kad faktiškai turėtos išlaidos nagrinėjamu momentu... 12. Teismas taip pat atmetė pareiškėjo argumentą, kad administratorius antrojo... 13. Teismas nustatė, kad BUAB „PATRIA DOMI“ 2014 m. gegužės 20 d.... 14. Teismas sutiko su kreditoriaus Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S... 15. Teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, konstatavo, kad... 16. Teismas teigė, kad teismas neturi įgaliojimų spręsti dėl administratoriaus... 17. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 18. Atskiruoju skundu pareiškėjas V. B. prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 19. 1) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino aplinkybių, jog... 20. 2) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog įrodymus apie iki... 21. 3) Bankroto administratorius UAB „Pacta Servanda“ nepagrįstai prašo... 22. 4) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog administratoriaus... 23. 5) Pirmosios instancijos teismas nevertino argumentų, jog administratoriaus... 24. Suinteresuotas asmuo Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos... 25. Suinteresuotas asmuo bankroto administratorius UAB „Pacta Servanda“... 26. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 27. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 28. Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo... 29. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis,... 30. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad ĮBĮ normos... 31. Pažymėtina, kad kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi... 32. Nagrinėjamu atveju apeliantas atskiruoju skundu teigia, jog pirmosios... 33. Bylos duomenys nepatvirtina, jog BUAB „PATRIA DOMI“ 2014 m. gegužės 20 d.... 34. Pateikti apeliacinės instancijos teismui bylos duomenys nepatvirtina, kad BUAB... 35. Dėl nurodytų aplinkybių apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 36. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 37. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 38. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 2 d. nutartį panaikinti ir klausimą...