Byla 2-571-445/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Dalis Žilionis, sekretoriaujant Reginai Tertelytei, dalyvaujant pareiškėjui V. K., teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. K. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Varėnos rajono savivaldybės administracijai ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, ir

Nustatė

2Pareiškėjas pareiškimu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jo tėvų V. K. ir J. K. buvusi sodyba, kurią sudarė gyvenamasis namas, tvartas bei šulinys, iki 1975 metų stovėjo jam paveldėjimo teise priklausančiame miškų ūkio paskirties žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), es. ( - ) Varėnos r. sav.

3Pareiškėjas nurodo, kad 2013 m. sausio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 40 pakeitė Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 1131 „Dėl Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“. Įsigaliojus šiam pakeitimui nuo 2013 m. sausio 20 d., miško savininkams atsirado galimybė miško žemę paversti kitomis naudmenomis buvusioms sodyboms privačioje miško žemėje atstatyti. 2013 m. vasario 21 d. raštiškai kreipėsi į Varėnos rajono savivaldybės administraciją, prašydamas išduoti jam leidimą parengti detalųjį planą buvusiai sodybai atkurti dabartinio miško, esančio prie ( - ), Varėnos r. savivaldybėje. Savivaldybės administracijai pateikė Alytaus apskrities archyvo pateiktą medžiagą apie buvusią sodybą, Registrų centro pažymą apie nekilnojamąjį turtą bei sklypų planus.

42013 m. kovo 4 d. Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius į prašymą pateikė atsakymą, jog negali leisti atstatyti buvusios sodybos jam priklausančiame miškų ūkio paskirties sklype, esančiame ( - ), Varėnos r. sav., kadangi nėra nustatytas juridinis faktas. Jo tėvai V. K. ir J. K. 1932 m. minėtame sklype pasistatė gyvenamąjį namą. Be gyvenamojo namo sodyboje dar buvo tvartas ir šulinys. Apie šių statinių buvimą liudija Alytaus apskrities archyvo išduotos Varėnos rajono likviduotų darbo žmonių deputatų tarybos vykdomųjų komitetų dokumentų archyvinio fondo ( - ) 1958-1960 metų ūkinės knygos ir Varėnos rajono Merkinės apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto dokumentų archyvinio fondo ( - ) kaimo 1961-1963 metų ir 1973-1979 metų ūkinių knygų dėl jo motinos J. K. turėto nekilnojamojo turto patvirtintos kopijos.

5Tačiau pateiktuose dokumentuose neatsispindi faktas, jog minėti pastatai 1932 m. buvo pastatyti sklype, kuriame šiuo metu yra miškas, o tik 1975 m. šie pastatai iš vienkiemio buvo perkelti į „P.“ kolūkio gyvenvietę ( - ) apylinkėje. Šiuo metu ( - ) kaimas vadinamas ( - ) kaimu. Aplinkybių, jog minėti pastatai bei statiniai buvo pastatyti minimame miško sklype, dokumentais pagrįsti nėra galimybių, todėl jos įrodinėtinos liudytojų pagalba. Šiuo metu buvusioje sodybos vietoje yra išlikęs tik gyvenamojo namo rūsys bei šulinys su išimtais viršutiniais žiedais, auga išlikę vaismedžiai, kai kurie jų jau yra sulaukėję.

6Pareiškėjas teismo posėdžio metu prašė tenkinti pareiškimą.

7Suinteresuotas asmuo Varėnos rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą, prašo priimti sprendimą teismo nuožiūra pagal byloje esančius duomenis.

8Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pateikė atsiliepimą, prašo pareiškėjo pareiškimo tenkinimo klausimą spręsti teismo nuožiūra.

9Pareiškimas tenkintinas.

102013-05-09 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu (b. l. 6-7) patvirtinama, kad pareiškėjui V. K. nuosavybės teise priklauso 11,1400 ha ploto miškų ūkio paskirties žemės sklypas, esantis ( - ), Varėnos r. sav., kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), kuris jam priklauso nuo 2005 m.

11Alytaus apskrities archyvas yra išdavęs archyvo dokumentą apie Varėnos rajono likviduotų darbo žmonių deputatų tarybos vykdomųjų komitetų dokumentų archyvinio fondo ( - ) kaimo 1958-1960 metų ūkinės knygos ir Varėnos rajono Merkinės apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto dokumentų archyvinio fondo ( - ) kaimo 1961-1963 metų ir 1973-1979 metų ūkinių knygų dėl jo motinos J. K. turėtą nekilnojamąjį turtą (b. l. 11-15). Šiame dokumente yra duomenys apie šeimą, kurios šeimos galva J. K., P., gim. 1910 m., sūnūs J. K., V., gim. 1934 m., A. K., V., gim. 1936 m., V. K., V., gim. 1947 m. Šeimos gyvenamoji vieta nurodyta ( - ) kaime. Dokumente yra duomenys, kad šeima turėjo gyvenamąjį namą, tvartą, šulinį ir 0,60 (matavimo vienetas nenurodytas) žemės. Dokumente yra duomenys, kad šeima turėjo gyvulių.

12Liudytojas P. D., gim. 1928 m. parodė, kad gyveno ( - ) kaime. Jo sodyba buvo už 1.5 km. Prisimena, kad iki 1967 metų buvo pareiškėjo tėvų sodyba. Vėliau vaikai persikėlė gyventi kitur, kartus su motina J. K., o sena sodyba buvo nugriauta.

13Liudytojas E. K., gim. 1945 m. parodė, kad pareiškėją pažįsta nuo vaikystės, nes buvo kaimynai. Namai buvo šalia ( - ) kaime. Pareiškėjo tėvų sodyba buvo išardyta, nes jie persikėlė gyventi į gyvenvietę. Šiuo metu yra išlikęs buvęs sodybos gyvenamojo namo rūsys, grįstas akmenimis, vaismedžiai, šulinio vieta. Vieta, kur buvo namas yra kaip aikštelė, o aplink apaugę medžiais.

14Pareiškėjas sodybos buvimo faktą, be išlikusių dokumentų įrodinėja ir liudytojų parodymais. Liudytojai labai aiškiai nurodė J. K. sodybos buvimo vietą.

15LR CPK 177 str. 2 d. nurodoma, kad faktiniai duomenys nustatomi šiomis priemonėmis: šalių ir trečiųjų asmenų paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais, apžiūrų protokolais... Todėl vadovaujantis šiuo CPK straipsniu laikytina, kad pareiškėjas prašomą faktą įrodinėja leistinomis priemonėmis.

16Juridinę reikšmę turintį faktą teismas gali nustatyti, kai : 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą.

17Pagal pareiškėjo pareiškimą matyti, jog prašomą nustatyti faktą jis sieja su teisės atstatyti sodybą įgijimu. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, jog Konstitucijos 23 str.1, 2 d. yra įtvirtinti nuosavybės neliečiamumas ir apsauga. Pagal Konstituciją savininkas turi teisę su jam priklausančiu turtu atlikti bet kokius veiksmus, išskyrus uždraustus įstatymu, naudoti savo turtą ir lemti jo likimą bet kuriuo būdu, kuriuo nepažeidžiamos kitų asmenų teisės ir laisvės.

18Nurodoma sodybos vieta nėra gamtiniame ar kompleksiniame draustinyje.Įstatymu nustatyti trys savarankiški būdai, kaip yra patvirtinamas buvusios sodybos faktas, suteikiantis teisę statyti saugomoje teritorijoje: 1) statinių ir (ar) sodų fizinių liekanų buvimas; 2) tos teritorijos planai, žemėlapiai ir panašūs dokumentai, kuriuose pažymėta buvusi sodyba; 3) sodybos buvimo juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas teismo sprendimu, kai nėra išlikę nei archyvinių, nei grafinių sodybos buvimo dokumentų.

19Kaip nurodė pareiškėjas ir liudytojai , šiuo metu buvusioje sodybos vietoje yra išlikęs tik gyvenamojo namo rūsys bei šulinys su išimtais viršutiniais žiedais, auga išlikę vaismedžiai.

20Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje jau yra suformuota taisyklė, kad pagrindinis sodybos atitinkamame žemės sklype elementas yra gyvenamasis pastatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras v. Molėtų rajono savivaldybės administracija ir kt.; bylos Nr. 3K-3-179/2009; 2008 m. gegužės 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. K. v. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas ir kt.; bylos Nr. 3K-3-259/2008, 2007 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. V. v. Labanoro regioninio parko direkcija ir kt.; bylos Nr. 3K-3-373/2007 ir kt.).

21Nustačius, kad išlikęs dalis gyvenamojo namo priklausinio – rūsio pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, konstatuojama, jog yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų.

22Pagal LR CPK 176 str. 1 d. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu. Išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo Bylose dėl faktų, turinčių juridinę reikšmę, nustatymo įrodinėjimo ypatumą lemia tai, kad šiose bylose yra naudojami netiesioginiai rodymai, nes jeigu pareiškėjai turėtų tiesioginių prašomą faktą patvirtinančių įrodymų, tai jam apskritai nereikėtų kreiptis į teismą (CPK 445 str.).

23Prašomą nustatyti faktą pareiškėjas sieja su teisės atstatyti sodybą įgijimu, todėl nagrinėjamoje byloje prašomas nustatyti faktas siejamas su turtinių teisių atsiradimu, prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas sukels pareiškėjui teisinius padarinius.

24Vadovaudamasi LR CPK 270, 443 str.1 d., 444 str.2 d.9 p., 445, 448 str. , teismas

Nutarė

25Pareiškimą patenkinti.

26Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. K., a. k. ( - ), priklausančiame miškų ūkio žemės sklype, esančiame ( - ), Varėnos r. sav., unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), 11,1400 ha ploto, buvo sodyba (gyvenamasis namas, ūkio statiniai ir kiemo įrenginiai) nuo 1932 metų iki 1975 metų.

27Faktas nustatytas dėl sodybos atstatymo.

28Sprendimas gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos, skundą paduodant Varėnos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Dalis Žilionis, sekretoriaujant... 2. Pareiškėjas pareiškimu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą,... 3. Pareiškėjas nurodo, kad 2013 m. sausio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė... 4. 2013 m. kovo 4 d. Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius į... 5. Tačiau pateiktuose dokumentuose neatsispindi faktas, jog minėti pastatai 1932... 6. Pareiškėjas teismo posėdžio metu prašė tenkinti pareiškimą.... 7. Suinteresuotas asmuo Varėnos rajono savivaldybės administracija pateikė... 8. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 9. Pareiškimas tenkintinas.... 10. 2013-05-09 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu (b.... 11. Alytaus apskrities archyvas yra išdavęs archyvo dokumentą apie Varėnos... 12. Liudytojas P. D., gim. 1928 m. parodė, kad gyveno ( - ) kaime. Jo sodyba buvo... 13. Liudytojas E. K., gim. 1945 m. parodė, kad pareiškėją pažįsta nuo... 14. Pareiškėjas sodybos buvimo faktą, be išlikusių dokumentų įrodinėja ir... 15. LR CPK 177 str. 2 d. nurodoma, kad faktiniai duomenys nustatomi šiomis... 16. Juridinę reikšmę turintį faktą teismas gali nustatyti, kai : 1) prašomas... 17. Pagal pareiškėjo pareiškimą matyti, jog prašomą nustatyti faktą jis... 18. Nurodoma sodybos vieta nėra gamtiniame ar kompleksiniame draustinyje.Įstatymu... 19. Kaip nurodė pareiškėjas ir liudytojai , šiuo metu buvusioje sodybos vietoje... 20. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje jau yra suformuota taisyklė, kad... 21. Nustačius, kad išlikęs dalis gyvenamojo namo priklausinio – rūsio... 22. Pagal LR CPK 176 str. 1 d. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje... 23. Prašomą nustatyti faktą pareiškėjas sieja su teisės atstatyti sodybą... 24. Vadovaudamasi LR CPK 270, 443 str.1 d., 444 str.2 d.9 p., 445, 448 str. ,... 25. Pareiškimą patenkinti.... 26. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. K., a. k. ( - ),... 27. Faktas nustatytas dėl sodybos atstatymo.... 28. Sprendimas gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per 30 dienų nuo jo...