Byla I-760-142/2010
Dėl sprendimo panaikinimo atsakovui Viešųjų pirkimų tarnybai, trečiasis suinteresuotas asmuo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ernesto Spruogio, Liudmilos Zaborovskos ir Halinos Zaikauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Vaidai Laukavičiūtei, dalyvaujant atsakovo atstovui Povilui Straševičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilungė“ skundą dėl sprendimo panaikinimo atsakovui Viešųjų pirkimų tarnybai, trečiasis suinteresuotas asmuo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, ir

Nustatė

2Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Vilungė“ (toliau – ir pareiškėjas, bendrovė) padavė teismui skundą, kuriame prašo panaikinti Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – ir VPT bei Tarnyba) 2009 m. spalio 26 d. sprendimą Nr.4S-3621.

3Pareiškėjo reikalavimus panaikinti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 2009 12 01 sprendimą Nr. (3.7.-V8)2009/3-2521; įpareigoti Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją pakeisti 2009 09 10 statybos rangos sutarties Nr. ( - ) sąlygas, pakeičiant kainą (su PVM) dėl naujo 21 procento PVM tarifo, atsisakyta priimti.

4Paaiškina, kad tarp pareiškėjo ir Kaišiadorių rajono savivaldybės 2009 09 10 pasirašyta rangos sutartis Nr. ( - ) atlikti Žiežmarių lopšelio darželio „Varpelis“ rekonstrukcijos darbus. Darbų pirkimo konkursas paskelbtas 2009 06 12. Visi paskaičiavimai ir darbų kainos buvo pateikti iki to momento. Vokų atplėšimo procedūra numatyta 2009 06 30, vėliau nukelta 2009 07 07. 2009 09 02 gautas raštas dėl sutarties pasirašymo. 2009 10 10 pasirašyta Statybos darbų sutartis Nr. ( - ), pagal kurios 3 str. 1 d. bendra objekto remonto darbų kaina yra ( - ) Lt, iš jų užsakovo rezervas – ( - ) Lt.

5Seimas 2009 07 23 priėmė PVM įstatymo 19 str. pakeitimo įstatymą. Šis įstatymas įsigaliojo nuo 2009 09 01. Pagal pasirašytos sutarties 3 str. 5 p. sutarties kaina yra laimėjusio rangovo pasiūlymo kaina, sutarties sąlygų keitimo atvejai numatyti šios sutarties 12 str. 3 dalyje.

6Pareiškėjas nurodo, kad minėtas sutarties punktas leido kreiptis dėl sutarties sąlygų keitimo. Pareiškėjas iš karto, įsigaliojus PVM įstatymo pakeitimo įstatymui, 2009 09 16 raštu kreipėsi į Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją dėl galimumo perskaičiuoti sumą. Savivaldybės administracija iš karto kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo keisti sutarties sąlygas gavimo. 2009 12 01 gautas savivaldybės administracijos sprendimas, kad sutarties kaina nebus perskaičiuojama. Prie sprendimo pridėtas VPT 2009 10 22 raštas Nr. 4S-3628. Šiame rašte nurodoma, kad sutartyje nenustatytos kainos perskaičiavimo dėl pasikeitusių mokesčių taisyklės, kad tiekėjai turėjo atsižvelgti į galimą finansinę riziką dėl pasikeitusių mokesčių. Todėl sutarties pakeitimas pažeistų Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatytus pagrindinius viešųjų pirkimų principus ir tikslą. VPT nesutiko, kad sudarytos rangos sutarties sąlygos būtų keičiamos.

7Pareiškėjas paaiškina, kad nesutinka su Viešųjų pirkimų tarnybos sprendimu, mano, kad toks sprendimas pažeidžia pareiškėjo teises, bendrovė patiria nuostolius. Paaiškina, kad pareiškėjas negalėjo numatyti, kad bus keičiamas PVM įstatymas, ir numatyti galimą dėl to riziką. Mano, kad pakeitus sutarties sąlygas, tokie pakeitimai nepažeis Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio reikalavimų. Skundžiamas VPT sprendimas prieštarauja CK 1.5 str. nustatytiems principams. Remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 12 23 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008.

8Teismo posėdyje pareiškėjo atstovai nedalyvavo. Teismo šaukimas pareiškėjo atstovui įteiktas 2010 02 09. 2010 02 24, t. y. teismo posėdžio dieną, gautas advokato L. S. B. prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, kartu su prašymu į bylą pirmą kartą pateikta 2009 12 21 sudaryta Atstovavimo sutartis (b. l.117-118). Teismo posėdyje, įvertinus tai, kad pareiškėjas skundą teismui padavė 2009 12 28, skundą pasirašė UAB „Vilungė“ direktorius, o kartu su skundu nepateikta jokia atstovavimo sutartis, sudaryta su advokatu, advokato prašymas atidėti bylą nebuvo tenkinamas. Atstovavimo sutartis, sudaryta su advokatu 2009 12 21, turėjo būti pateikta į bylą iš karto paduodant skundą, tuo pačiu advokatas galėjo iš anksto teismui nurodyti, kada jis gali dalyvauti byloje. Šiuo atveju advokato prašyme nurodyta, kad jam žinoma apie bylos nagrinėjimo laiką, vietą, todėl pareiškėjo ir jo atstovo neatvykimas į teismą, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 78 straipsnio 3 dalimi nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti.

9Viešųjų pirkimų tarnyba atsiliepime į skundą (b. l. 75-76) prašo atmesti skundą kaip nepagrįstą.

10Paaiškina, kad skundžiamas Tarnybos sprendimas priimtas remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 8 straipsnio 3 dalies 4 punktu bei 18 straipsnio 8 dalimi. Jeigu perkančioji organizacija neskundė Tarnybos sprendimo ir jį įvykdė, tai pareiškėjo tokio ginčo santykiai neliečia. Pareiškėjas nėra šių santykių dalyvis ir šio administracinio ginčo dalyvis. Mano, kad nagrinėjamu atveju tiesiogines teises ir pareigas sukėlė ne Tarnybos sprendimas, bet perkančios organizacijos 2009 12 01 sprendimas Nr. (3.7-V-8)2009/3-2521, kuriuo savivaldybės administracija pranešė, kad kainos neperskaičiuos.

11Dėl to mano, kad pareiškėjas šiame ginče neturi reikalavimo teisės. Jeigu teismas bylos nenutrauktų, išdėsto argumentus ir dėl skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.

12Paaiškina, kad Tarnyba, gavusi perkančios organizacijos 2009 09 23 raštą Nr. (3.7-V8)2009/3-1938 „Dėl prašymo sutikti, kad būtų pakeistos pirkimo sutarties sąlygos“, įvertino sutarties nuostatas. Sutartis sudaryta, atlikus supaprastintą atvirą konkursą „Žiežmarių lopšelio- darželio „Varpelis“ pastato renovavimas, I etapas“, vykdytą vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, kurios patvirtintos Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 09 25 įsakymu Nr. V1-1008. Paaiškina, kad Viešųjų pirkimo įstatymo nuostatos, pagal kurias sudarant sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos, yra imperatyvaus pobūdžio ir joms prieštaraujančios viešojo pirkimo sutarties sąlygos yra niekinės ir negaliojančios.

13Remiasi Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 05 05 įsakymu Nr. 1S-43 patvirtintų Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių sąlygų keitimo rekomendacijų 6 p., 7 p. ir paaiškina, kad sutartyje nenustatytos kainos perskaičiavimo dėl pasikeitusių mokesčių taisyklės. Tiekėjai, apsispręsdami dėl dalyvavimo pirkime ir nurodydami pasiūlymuose kainas, atsižvelgė arba turėjo atsižvelgti į galimą finansinę riziką dėl pasikeitusių mokesčių.

14Mano, kad skundžiamas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas.

15Teismo posėdyje atstovas palaikė atsiliepimo argumentus ir prašė skundo netenkinti.

16Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija atsiliepimo į bylą neteikė, atstovas teismo posėdyje nedalyvavo. Apie teismo posėdį pranešta tinkamai, todėl atstovo neatvykimas nebuvo kliūtimi nagrinėti bylą.

17Skundas netenkinamas.

18Teisme priimtas nagrinėti vienas iš dviejų pareiškėjo reikalavimų - tai reikalavimas panaikinti Viešųjų pirkimų tarnybos 2009 m. spalio 26 d. sprendimą Nr.4S-3621.

19Viešųjų pirkimų tarnybos 2009 10 22 raštas Nr. 4S-3621 (b. l. 15), kuris yra ginčijamas šioje administracinėje byloje, skirtas ne pareiškėjui, o Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai. Šiuo raštu VPT atsakė į Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 2009 09 23 prašymą Nr. (3.7-V8)2009/3-1938 (b. l. 77-78). Rajono savivaldybės administracija prašė Tarnybos leisti perskaičiuoti sutarties kainą, taikant 21 procento PVM tarifą, leisti papildyti 2009 09 10 sudarytos Statybos rangos sutarties Nr. ( - ) 3 straipsnį 7 punktu ir jį išdėstyti taip: „7. Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės (PVM) tarifui, Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kainos perskaičiavimas įforminamas sutarties šalių atstovų pasirašomu protokolu ir sutarties pakeitimu“.

20Skundžiamu raštu VPT nesutiko, kad būtų pakeistos tarp Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Vilungė“ sudarytos 2009 09 10 statybos rangos sutarties Nr. ( - ) sąlygos, pakeičiant kainą. Sutartis buvo sudaryta, paskelbus supaprastintą atvirą konkursą.

21Atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, į faktines aplinkybes, daroma išvada, kad pareiškėjas neturi reikalavimo teisės. Pareiškėjas nėra administracinių teisinių santykių su Tarnyba dalyvis. Pareiškėjas, po to kai Statybos rangos sutartis jau pasirašyta, dalyvauja materialiniuose civiliniuose teisiniuose santykiuose su Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, kadangi tarp pareiškėjo ir savivaldybės administracijos yra sudaryta 2009 09 10 Statybos rangos sutartis Nr. ( - ) (b. l. 7-8). Iki sutarties pasirašymo pareiškėjo ir savivaldybės administracijos santykiai buvo reguliuojami Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, tačiau iki sutarties pasirašymo pareiškėjas jokių pretenzijų nereiškė nei perkančiai organizacijai, nei VPT. Raštu 2009 09 16 (jau sudarius sutartį) pareiškėjas kreipėsi į Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją, prašydamas kompensuoti PVM padidėjimą (b. l. 12). Šiame prašyme nurodyta, kad 2009 07 23 Seimas priėmė PVM įstatymo 19 str. pakeitimo įstatymą, kuris įsigalioja nuo 2009 09 01, todėl pareiškėjas prašo, vadovaudamasis sudarytos sutarties 3 str. 5 p., kompensuoti PVM padidėjimą, sudarant papildomą susitarimą. Taigi prašymas buvo pakeisti sutarties sąlygas, vadovaujantis pačioje sutartyje numatytomis nuostatomis, kas laikytina tinkamo sutarties vykdymo klausimais. Atsižvelgiant vien į paties pareiškėjo nurodytas aplinkybes akivaizdu, kad pareiškėjas, žinodamas apie pasikeitusias aplinkybes, turėjo galimybę nepasirašyti Statybos rangos sutarties, jeigu jam buvo nepriimtinos sutarties sąlygos, ir taip užtikrinti savo teises ir teisėtus interesus. Pakeisti sutarties sąlygas pareiškėjo prašymu atsisakė Kaišiadorių savivaldybės administracija ir apie tai pranešė pareiškėjui 2009 12 01 raštu Nr. (3.7-V8)2009/3-2521. Ginčijamas VPT raštas yra atsakymas į Kaišiadorių rajono savivaldybės 2009 09 23 prašymą. Ginčijamas sprendimas priimtas dėl to, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 8 d. numatyta, kad pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutikimo negavo būtent perkančioji organizacija, o jos suinteresuotumą tokio sutikimo gavimu rodo jos kreipimasis į VPT.

22VPĮ reguliuojamiems santykiams ginčų nagrinėjimo tvarka nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje. Pagal šias įstatymo nuostatas tiekėjų pretenzijos gali būti reiškiamos iki pirkimo sutarties sudarymo. Šiuo atveju pareiškėjas iki sutarties sudarymo pretenzijų perkančiai organizacijai neteikė, nors sutarties sudarymo momentu jau buvo žinoma apie pasikeitusį PVM tarifą.

23Vertinant šio ginčo santykius, reikia atsižvelgti ir į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 09 03 Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalgą Nr. 31.

24Šioje apžvalgoje aiškinamos Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 8 dalies nuostatos. Nurodyta, kad jei perkančioji organizacija pageidautų, kad dėl konkrečių priežasčių kai kurios viešojo pirkimo sąlygos galėtų būti pakeistos po tiekėjo išrinkimo laimėtoju, ji privalo kvietime tai aiškiai numatyti, tai pat nurodyti pakeitimų taikymo būdus, kad visos viešojo pirkimo procedūrose dalyvauti suinteresuotos bendrovės nuo pat pradžių apie tai žinotų ir pateikdamos pasiūlymus būtų lygiavertės. Pareiškėjas neteigia, kad konkurso sąlygose buvo numatytos taisyklės, kaip bus daromi pakeitimai. Šioje LAT apžvalgoje taip pat nurodyta, kad VPĮ nuostatos, pagal kurias sudarant sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos, yra imperatyvaus pobūdžio ir joms prieštaraujančios viešojo pirkimo sutarties sąlygos yra niekinės ir negaliojančios. Apžvalgoje aptariama ir suinteresuotų asmenų teisė į teisminę gynybą. Kalbama apie suinteresuoto asmens (šiuo atveju tiekėjo) galimybę skųsti perkančios organizacijos veiksmus ir sprendimus. Taigi VPĮ nėra nuostatų, kurios numatytų galimybę tiekėjams skųsti Viešųjų pirkimų tarnybos veiksmus, susijusius tik su perkančios organizacijos prašymo išnagrinėjimu, o ne su paties tiekėjo skundu ar prašymu ir po to, kai viešojo pirkimo sutartis jau sudaryta.

25Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei teisinį reguliavimą, byloje spręstinas klausimas, ar pareiškėjas gali būti laikomas suinteresuotu asmeniu ir turi reikalavimo teisę kreiptis dėl atsakovo priimto akto panaikinimo. Teisė į teisminę gynybą yra asmens konstitucinė teisė (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnis). Šis konstitucinis principas įtvirtintas ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje. Įstatymas nustato, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Tai reiškia, jog kiekvienam subjektui turi būti užtikrinta jo pažeistų teisių ar teisėtų interesų gynimo galimybė, tačiau toks suinteresuotas asmuo, kreipdamasis į teismą, privalo įrodyti, kad jis turi subjektinę teisę, kad šią teisę pažeidžia, kėsinasi pažeisti ar ginčija atsakovas. Į teismą turi būti kreipiamasi prireikus apginti suinteresuoto subjekto pažeistą ar ginčijamą subjektinę teisę arba įstatymo saugomą interesą, todėl teisės kreiptis gynybos į teismą principas nėra absoliutus.

26Šiuo atveju pareiškėjui teisines pasekmes sukėlė ne VPT raštas perkančiai organizacijai, o perkančios organizacijos – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos – sprendimas nekeisti Statybos rangos sutarties sąlygų. Perkančioji organizacija neskundė Tarnybos sprendimo (nors tokia teisė jai buvo nurodyta pačiame sprendime), reiškia su sprendimu sutiko. Dėl to pareiškėjas savo tikrai ar tariamai pažeistą teisę ar įstatymų saugomą interesą gali apginti tik ginčydamas perkančios organizacijos sprendimą, kuris ir sukėlė pareiškėjui teisines pasekmes – perkančioji organizacija atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą pakeisti Statybos rangos sutartį.

27Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, daroma išvada, kad pareiškėjas neturi materialinio teisinio suinteresuotumo skundžiamo VPT rašto atžvilgiu, nėra šių administracinių teisinių santykių dalyvis, todėl skundas atmetamas kaip nepagrįstas.

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 punktu, 127 str.,

Nutarė

29pareiškėjo UAB „Vilungė“ skundą atmesti.

30Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Vilungė“ (toliau – ir... 3. Pareiškėjo reikalavimus panaikinti Kaišiadorių rajono savivaldybės... 4. Paaiškina, kad tarp pareiškėjo ir Kaišiadorių rajono savivaldybės 2009 09... 5. Seimas 2009 07 23 priėmė PVM įstatymo 19 str. pakeitimo įstatymą. Šis... 6. Pareiškėjas nurodo, kad minėtas sutarties punktas leido kreiptis dėl... 7. Pareiškėjas paaiškina, kad nesutinka su Viešųjų pirkimų tarnybos... 8. Teismo posėdyje pareiškėjo atstovai nedalyvavo. Teismo šaukimas... 9. Viešųjų pirkimų tarnyba atsiliepime į skundą (b. l. 75-76) prašo atmesti... 10. Paaiškina, kad skundžiamas Tarnybos sprendimas priimtas remiantis Viešųjų... 11. Dėl to mano, kad pareiškėjas šiame ginče neturi reikalavimo teisės. Jeigu... 12. Paaiškina, kad Tarnyba, gavusi perkančios organizacijos 2009 09 23 raštą... 13. Remiasi Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės... 14. Mano, kad skundžiamas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas.... 15. Teismo posėdyje atstovas palaikė atsiliepimo argumentus ir prašė skundo... 16. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija atsiliepimo į bylą... 17. Skundas netenkinamas.... 18. Teisme priimtas nagrinėti vienas iš dviejų pareiškėjo reikalavimų - tai... 19. Viešųjų pirkimų tarnybos 2009 10 22 raštas Nr. 4S-3621 (b. l. 15), kuris... 20. Skundžiamu raštu VPT nesutiko, kad būtų pakeistos tarp Kaišiadorių rajono... 21. Atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, į faktines... 22. VPĮ reguliuojamiems santykiams ginčų nagrinėjimo tvarka nustatyta... 23. Vertinant šio ginčo santykius, reikia atsižvelgti ir į Lietuvos... 24. Šioje apžvalgoje aiškinamos Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 8 dalies... 25. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei teisinį reguliavimą, byloje... 26. Šiuo atveju pareiškėjui teisines pasekmes sukėlė ne VPT raštas... 27. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, daroma išvada, kad pareiškėjas... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 29. pareiškėjo UAB „Vilungė“ skundą atmesti.... 30. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...