Byla 2-166-890/2012
Dėl savavališkos tvoros statybos padarinių pašalinimo,-

1Palangos miesto apylinkės teismo teisėja Eglė Žakevičiūtė, sekretoriaujant Inai Reinikienei, dalyvaujant ieškovės atstovei V. Z., atsakovės atstovei advokatei J. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei ( - ) daugiabučio namo savininkų bendrijai, tretiesiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos dėl savavališkos tvoros statybos padarinių pašalinimo,-

Nustatė

2ieškovė ieškiniu prašo įpareigoti atsakovę ( - ) daugiabučio namo savininkų bendriją per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius ir Statybos įstatyme numatyta tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą, o neįvykdžius šio reikalavimo per nustatytą terminą, įpareigoti atsakovę per 1 mėnesį savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius, užfiksuotus 2010-08-03 savavališkos statybos akte Nr. SSA-30-100803-00045 – nugriauti ažūrinę vielos tinklo tvorą ir sutvarkyti statybvietę. Nurodė, kad atsakovui 2010-08-03 surašytas savavališkos statybos aktas, kuriame konstatuota, jog statytojas ( - ) daugiabučio namo savininkų bendrija (toliau - ( - ) DNSB) savavališkai, neturint statybą leidžiančio dokumento, pastatė ažūrinę vielos tinklo tvorą (apie 1,6 m aukščio ir apie 130 m ilgio). Savavališka statyba atlikta laisvoje valstybinėje žemėje, kuri patenka į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritoriją ir apsaugos zoną. Savavališkos statybos fiksavimo metu galiojusios Statybos įstatymo redakcijos 23 str. 1 d. nurodyta, kad statybos leidimas statinio statybai yra privalomas, išskyrus nesudėtingų statinių statybą ir paprastąjį remontą. Atsakovė nepateikė supaprastinto statinio projekto, kurį patikrina savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, įgaliotas nustatyti statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinius reikalavimus, ir raštiško savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo, įgalioto nustatyti statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinius reikalavimus ir už nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą atsakingos institucijos įgalioto valstybės tarnautojo pritarimo, nepateikė žemės sklypo savininkų raštiško sutikimo dėl tvoros statybos, tuo pažeisdama Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ 1 priedo 2 lentelės 12 p., 1 priedo bendrų pastabų 1-2 lentelių 1 p., 12.4.2- 12.4.3 papunkčius. 2010-08-05 statytojui surašytas reikalavimas, kuriuo statytojas įpareigotas iki 2010-11-03 savo lėšomis nugriauti tvorą ir sutvarkyti statybvietę. 2010-1-12 patikrinimo aktu nustatyta, kad savavališkos statybos padariniai nepašalinti. Statytojas ir šiuo metu nėra pateikęs ažūrinės tvoros statybą leidžiančio dokumento, tačiau šiuo metu statybą reglamentuojantys aktai numato statytojo teisę gauti statybą leidžiančius dokumentus.

3Teisme ieškovės atstovė V. Z. nurodė, kad pateikti procesiniai dokumentai patvirtina, jog atsakovas sutinka su savavališkos statybos faktu, siekia pašalinti savavališkos statybos padarinius. Ieškovui žinomos aplinkybės, jog atsakovas negali ne dėl nuo jo priklausančių priežasčių įteisinti tvoros, teismas, gali paskirti ilgesnį terminą pašalinti savavališkos statybos padariniams, ieškovas tam neprieštarautų.

4Atsakovė atsiliepime nurodė, jog su ieškiniu nesutinka, kadangi tvora pradėta statyti nustatyta tvarka suderinus supaprastintą js statybos projektą, buvo gauti visi reikalingi sutikimai. Atsakovė pradėjusi žemės sklypo, ant kurio stovi tvora išpirkimo procedūrą. Atsakovė bando visais įmanomais būdais pašalinti savavališkos statybos padarinius ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, tam turėtų būti suteiktas bent 6 mėnesių terminas (b.l. 38-40).

5Atsakovės atstovė advokatė J. P. teisme paaiškino, kad palaiko atsiliepime išdėstytus motyvus. Žemės išsipirkimo klausimas jau bylos eigoje buvo perduotas VĮ Turto fondo kompetencijai. Pateikė įrodymus, jog išsipirkimas galimas, tačiau tai nepriklauso nuo atsakovo valios. Neginčija, jog tai savavališka statyba. Atsakovui yra galimybės gauti statybą leidžiančius dokumentus, todėl jei teismas nuspręs tenkinti ieškinį, prašo suteikti dviejų metų terminą gauti statybą leidžiančius dokumentus.

6Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog su ieškiniu sutinka, prašo bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant (b.l. 32-33).

7Ieškinys tenkintinas.

8Byloje nustatyta, kad 2010-08-03 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos darbuotoja, nustačiusi, kad žemės sklype, esančiame ( - ), nepriklausančiame statytojui nuosavybės teise ir neturint žemės sklypo savininko sutikimo, stovi ažūrinė vielos tinklo tvora (apie 1,6 m aukščio ir apie 130 m ilgio), atsakovei surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-30-100803-00045, akte nurodyta, jog statinys yra I grupės nesudėtingas statinys, kuriam taikomi II grupės nesudėtingo statinio reikalavimai, statinys užfiksuotas fotonuotraukose (b.l. 9-12). Atsakovė 2010-08-03 pateikė paaiškinimą ieškovei, kuriame nurodė, jog tvoros projektas suderintas ir tvora pastatyta atsižvelgiant į daugiabučio namo gyventojų pageidavimus (b.l. 13-14). 2005-08-15 atsakovė kreipėsi į Palangos miesto savivaldybę, prašydama suderinti tvoros projektą, ant prašymo yra Palangos miesto PK Viešosios policijos Viešosios tvarkos skyriaus viršininko 2005-09-09 viza, kurioje nurodyta, jog „Suderinta su sąlyga pravažiavimo plotį praplėsti iki 3,5 m“ (b.l. 16-22). Žemės sklypas, ant kurio apstatyta tvora priklauso Lietuvos Respublikai (b.l. 23-25). 2010-08-05 surašytas reikalavimas RE-216, kuriuo iš atsakovės pareikalauta iki 2010-11-03 savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius – nugriauti pastatytą ažūrinę vielos tinklo tvorą, sutvarkyti statybvietę (b.l. 26). 2010-11-12 surašytas reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktas, iš kurio turinio matyti, jog atsakovė 2010-08-05 reikalavimo nustatytu terminu neįvykdė (b.l. 27). Iš 2012-07-17 VĮ Valstybės turto fondo rašto matyti, kad Turto fondas yra valstybinės žemės sklypo, ant kurio stovi ginčo tvora, patikėtinis, šiuo metu nustatinėja žemės sklypo dalis, tenkančias kiekvienam daugiabučio namo savininkui ir žemės sklypo vertę. Nustačius žemės sklypo dalis ir vertę, pasirašymui bus ruošiamos žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartys, apie jas bus informuotas kiekvienas daugiabučio namo savininkas atskirai (b.l. 71).

9Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalyje nustatyta, kad savavališka statyba, tai statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento (nesudėtingo statinio atveju – neturint normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodyto privalomojo dokumento ar kai šis dokumentas jau netekęs galios). Nesudėtingų statinių rodikliai, pagal kuriuos statiniai priskiriami atitinkamai grupei, reglamentuoti statybos techniniame reglamente STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-812 (Žin., 2010, Nr. 115-5903), kurio 1 priedo „Nesudėtingų statinių sąrašas“ 2 lentelės „Inžineriniai statiniai" 3.2 punkte nustatyta, kad tvoros, kurių aukštis viršija 1 m, priskiriamos II grupės nesudėtingiems statiniams.

10Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad statytojo teise įgyvendinama, kai statytojas žemės sklypą, kuriame statomas statinys, valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais, statytojas turi statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas).

11Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktuose nustatyta, kad statytojas privalo turėti nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą statinio projektą; įstatymo nustatyta tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą. Naujo nesudėtingo statinio statybai Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais rengiamas supaprastintas statybos projektas (Statybos įstatymo 20 str. 1 d. 6 p.). Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, 6 priedo „Atvejai, kada yra privalomi rašytiniai pritarimai statinio projektui" 3.3. punktas imperatyviai nurodo, kad statant statinį valstybinėje žemėje, rašytinis pritarimas supaprastintam statybos projektui yra privalomas. Rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas supaprastintam statybos projektui, sutinkamai su Statybos įstatymo 23 str. 1 d. 4 p., yra laikomas statybą leidžiančiu dokumentu. Statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento, kai jis yra privalomas, draudžiama (Statybos įstatymo 23 str. 28 d.). Šiuo metu galiojančio Statybos įstatymo 28 str. 7 d. 1 p. numatyta teismo teisė savo sprendimu įpareigoti statytoją (užsakovą) savo lėšomis per nustatytą terminą leisti teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus įstatymo 23 str. l d. 5 p. nurodytą statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus, taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams

12Atsižvelgiant į aukščiau aptartą teisinį statybos reglamentavimą, įvertinus byloje surinktus įrodymus, konstatuotina, kad ieškovo reikalavimas yra pagrįstas, nes atsakovė savavališkai, neturėdama statybą leidžiančio dokumento, žemės sklypo savininko sutikimo, pastatė ažūrinę vielos tinklo tvorą, todėl ieškinys tenkintinas.

13Vadovaujantis Statybos įstatymo 28 str. 1 d. 7 p. bei CPK 271 str. 1 d., 273 str. 2 d., atsižvelgiant į tai, jog byloje esantys duomenys pativrtina, kad Valstybės turto fondas sprendžia žemės sklypo, ant kurio stovi ginčo tvora, pardavimo daugiabučio namo savininkams klausimą, todėl teismas sprendžia, jog dėl sklypo pardavimo procedūros sudėtingumo, savavališkos statybos padarinių šalinimo procedūra, derinimas su atitinkamomis institucijomis ir kitos teisės aktų nustatytos privalomos procedūros gali užtrukti, todėl teismas daro išvadą, kad dėl aukščiau nurodytų ir bylos nagrinėjimo metu nustatytų aplinkybių, teismo sprendimas turi būti įvykdytas per vienerius metus nuo jo įsiteisėjimo dienos, toks terminas nėra per ilgas ir laikytinas protingu. Teismas atsižvelgia ir į tai, kad ieškovo atstovė neprieštaravo ilgesnio termino savavališkų statybų padariniams pašalinti nustatymui.

14Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą, todėl ieškinį patenkinus, 139 Lt žyminis mokestis, priteistinas iš atsakovės valstybės naudai (CPK 96 str. 1 d.),

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 265 str., 268 str., 270 str., 271 str., 273 str., 307 str., teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti.

17Įpareigoti atsakovę Bangų 4 daugiabučio namo savininkų bendriją per vienerius metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius ir Statybos įstatyme numatyta tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą, o neįvykdžius šio reikalavimo per teismo nustatytą terminą, įpareigoti atsakovę Bangų 4 daugiabučio namo savininkų bendriją per 1 (vieną) mėnesį savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius, užfiksuotus 2010-08-03 savavališkos statybos akte Nr. SSA-30-100803-00045 – nugriauti ažūrinę vielos tinklo tvorą ir sutvarkyti statybvietę.

18Priteisti iš atsakovės Bangų 4 daugiabučio namo savininkų bendrijos 139 Lt žyminio mokesčio valstybei.

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Palangos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai