Byla e2-1879-657/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo. Teismas

1Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo“ ieškinius atsakovei biudžetinei įstaigai Kauno specialiajai mokyklai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo. Teismas,

Nustatė

3Ieškovė UAB „Verslo“ kreipėsi į teismą prašydama: 1) pripažinti, kad pirkimo Nr. 376212 sąlygos dėl kvalifikacinio reikalavimo, sutarties įvykdymo užtikrinimo, sprendimas vykdyti remonto darbų pirkimą be atskiru pirkimu įsigyjamo projekto tam pačiam pirkimo objektui ir sprendimas nenagrinėti pateiktos pretenzijos, prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams ir įtvirtintiems principams; 2) pripažinti, kad 2018 m. balandžio 30 d. CVP IS priemonėmis atsakovės raštu „Dėl susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros rezultatų“ pateiktas sprendimas dėl nustatytos pasiūlymų eilės ir laimėtojo prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms ir viešųjų pirkimų principams; 3) pripažinti, kad 2018 m. balandžio 30 d. CVP IS priemonėmis atsakovės raštu „Dėl susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros rezultatų“ atskleista informacija apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms ir viešųjų pirkimų principams; 4) įpareigoti atsakovę nutraukti viešojo pirkimo „Kauno specialiosios mokyklos pastato adresu Apuolės g. 11, Kaune, miegamojo korpuso (1C³p) patalpose inv. Nr. nuo I-70 iki I-115 einamojo remonto darbai“ procedūras; 5) priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

4Procesiniuose dokumentuose nurodė, kad atsakovė BĮ Kauno specialioji mokykla vykdo supaprastintą atvirą konkursą „Kauno specialiosios mokyklos pastato adresu Apuolės g. 11, Kaune, miegamojo korpuso (1C³p) patalpose inv. Nr. nuo I-70 iki I-115 einamojo remonto darbai“ (Pirkimo Nr. 376212). Ieškovė perkančiajai organizacijai 2018 m. balandžio 26 d. pateikė pretenziją dėl pirkimo sąlygų neatitikimo Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatoms ir jame įtvirtintiems principams, pirkimo sąlygų neaiškumo ir dviprasmiškumo. Perkančioji organizacija priėmė sprendimą tiekėjos pretenzijos nenagrinėti, kadangi tiekėja pretenziją pateikė nesilaikydama VPĮ 102 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytų reikalavimų. Pretenzija buvo pateikta iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, todėl perkančioji organizacija turėjo visas galimybes sustabdyti pirkimo procedūras, išnagrinėti pretenzijos argumentus ir priimti atitinkamus sprendimus. Atsakovė formaliai įvertino tik pretenzijos pateikimo terminą, nevertindama jos turinio, kuriame nurodyti pažeidimai turi įtakos visų tiekėjų galimybėms pateikti tokius pasiūlymus, kurie galėtų būti parengti ir vertinami nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų. Informaciją apie vykdomą projektavimo paslaugų pirkimą remontuojamam pastatui tiekėja sužinojo ne iš pirkimo sąlygų, o atsitiktinai iš viešai portale www.cvpp.lt skelbiamos informacijos, todėl terminas šiam pretenzijos reikalavimui negali būti siejamas su pirkimo paskelbimo data.

5Skirtinguose pirkimo sąlygų punktuose numatytos skirtingos sutarties įvykdymo užtikrinimo sąlygos. Pirkimo sąlygų 10.2 punkte ir 3 priedo (Sutarties projektas) 3.4. punkte nurodytas skirtingas sutarties užtikrinimo dydis – 10 000,00 Eur ir 5 proc. sutarties kainos. Be to, šio priedo 7.1. punkte nustatyta, kad sutarties įvykdymo užtikrinimo forma yra banko garantija, išduota banko ar kitos kredito įstaigos arba laidavimas (laidavimo sutartis), išduotas draudimo bendrovės. Taigi, skirtingose pirkimo sąlygų nuostatose reikalaujama ir skirtingų sutarties vykdymo užtikrinimo formų. Pirkimo sąlygų 69 punkte numatyta, kad tiekėjui, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisakius ją sudaryti arba nepateikus pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jei jo buvo prašoma), arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašius pirkimo sutarties, ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį VPĮ ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas yra priimtinas perkančiajai organizacijai ir kuris pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. Pagal pirkimo sąlygų 5 priedo nuostatas, toks tiekėjas praras ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Tokiu būdu būtų akivaizdžiai pažeisti VPĮ nustatyti skaidrumo ir lygiateisiškumo principai.

6Iš pirkimo dokumentų matyti, kad perkamiems darbams būtini atestatai, suteikiantys teisę vykdyti statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimo, statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimo, statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos saugos inžinerinių sistemų įrengimo darbus. Perkančioji organizacija, nustatydama kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams, nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 1 dalies reikalavimų, kadangi pirkimo sąlygų 16.1 punkto reikalavimas nesuteikia galimybių išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį, taip pat jis nesusijęs su pirkimo objektu.

7Perkančioji organizacija pirkimą paskelbė nepateikus tiekėjams projekto. Vykdant remonto darbus dėl rengiamo projekto, keisis rangos sutarties vykdymo sąlygos, kurios paskelbtos kartu su pirkimu. Tokiu atveju, tiekėjai pirkime pateikė pasiūlymus pagal sąlygas, pagal kurias laimėtojo nustatymas negali būti objektyvus. Ieškovė neginčija pirkimo skaidymo / neskaidymo į dalis. Tačiau pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738, patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatas prieš vykdant statybos rangos darbus, turi būti parengtas atitinkamas projektas, ir jis tampa rangos darbų pirkimo techninės specifikacijos dalimi.

8Perkančiosios organizacijos galimai neteisėti, nesilaikant VPĮ imperatyvių reikalavimų priimti sprendimai, prieštarauja viešųjų pirkimų principams. Kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas laikytinas esminiu pažeidimu.

9Atsakovė pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui neinformavo tiekėjų apie kvalifikacijos, EBVPD ir kt. vertinimo rezultatus, bet tiekėjams, pateikusiems pasiūlymus, pateikė raštą „Dėl susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros rezultatų“, kuriame nurodė visų pasiūlymus pateikusių tiekėjų pavadinimus ir pasiūlymų kainas. Tokiais savo veiksmais perkančioji organizacija nesilaikė VPĮ 58 straipsnio reikalavimų, kadangi vykdytojai negali teikti tiekėjams informacijos apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki bus įvertinti pasiūlymai ir nustatytas pirkimo laimėtojas bei pasiūlymų eilė. Atskleidus minėtą informaciją, šio pirkimo procedūros negali būti tęsiamos. Dėl šio pažeidimo ieškovės pateiktą pretenziją atsakovė atmetė. Perkančioji organizacija raštuose „Pretenzijos nagrinėjimas“ nurodė, kad 2018 m. balandžio 26 d. įvertino visus pasiūlymus, nustatė pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir tikslų atidėjimo terminą. Tačiau atsižvelgus į pirkimo apimtį ir pateikto pasiūlymo apimtį, akivaizdu, jog bent jau UAB „Verslo“ pasiūlymas per tokį laiko tarpą niekaip negalėjo būti įvertintas pagal Pirkimo sąlygų 52 punkto reikalavimus. Visų 10 pasiūlymus pateikusių tiekėjų pasiūlymų apimtis yra panaši, todėl praktiškai nėra galimybių per 1 dieną įvertinti visų 10 tiekėjų pasiūlymus. Atsakovė 2018 m. balandžio 30 d. pranešimu apie jokį sprendimą dėl nustatyto laimėjusio pasiūlymo neinformavo.

10Atsakovės argumentai dėl ieškovės suinteresuotumo nepagrįsti.

11Atsakovė BĮ Kauno specialioji mokykla su ieškiniais nesutiko, prašė juos atmesti arba palikti nenagrinėtus bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

12Procesiniuose dokumentuose nurodė, kad ieškovė netinkamai pasinaudojo išankstine ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka. Skelbimas apie supaprastinto atviro konkurso būdu vykdomą pirkimą buvo paskelbtas 2018 m. balandžio 12 d., todėl paskutinė diena pretenzijai pateikti buvo 2018 m. balandžio 19 d. Tiekėjos pretenzija buvo gauta 2018 m. balandžio 26 d., todėl atsakovė priėmė sprendimą pretenzijos nenagrinėti, kaip paduotos praleidus įstatyme nustatytą terminą. Nagrinėjamu atveju pirkimas buvo vykdomas supaprastinto atviro konkurso būdu, todėl pretenzijai pateikti taikytinas 5 darbo dienų nuo konkurso sąlygų paskelbimo terminas. Pirkimo sąlygos bei jų priedai buvo paskelbti kartu su pirkimo sąlygomis 2018 m. balandžio 12 d. ir nebuvo keisti, todėl ieškovė turėjo galimybes susipažinti su pirkimo dokumentais ir pretenzijas pateikti laiku. Ieškovė savo teiginiams pagrįsti remiasi negaliojančia Viešųjų pirkimų įstatymo redakcija. Atskirai įsigyti projektavimo ir rangos darbus įstatymas nedraudžia, priešingai, tokiu būdu geriau užtikrinamas viešasis interesas gauti kokybiškesnes paslaugas palankesne kaina. Be to, Viešųjų pirkimų tarnyba yra pareiškusi nuomonę, kad projektavimas turėtų būti perkamas atskirai nuo rangos darbų, o pirkimai kartu turėtų būti vykdomi tik išimtiniais atvejais. Pirkimu įsigytinais darbais siekiama tik iš dalies atkurti statinio ar jo dalies savybes, pablogėjusias dėl statinio naudojimo, arba jas pagerinti, todėl nepagrįstai teigiama, jog atskirai paskelbtas projekto pirkimas kokiu tai būdu turės įtakos rangos sutarties vykdymo sąlygoms. Be to, projekto parengimo ir pateikimo terminas šiai dienai jau yra suėjęs – 2018 m. birželio 1 d. Aplinkybės, susijusios su pirkimo sąlygų galimu neteisėtumu, ieškovei turėjo būti žinomos nuo pat sąlygų paskelbimo. Dėl šių priežasčių byla turėtų būti nutraukta.

13Ieškovė netinkamai interpretuoja pirkimo sąlygas ir be pagrindo teigia, kad pirkinio sąlygų 6 priedas apriboja laimėtoju pripažinto dalyvio teisę pateikti laidavimą sutarties įvykdymo užtikrinimui, nors kitos pirkimų sąlygos numato laidavimo pateikimo galimybę. Perkančioji organizacija turi teisę pasirinkti CK numatytus prievolių užtikrinimo būdus. Pirkimo sąlygų 10.2 punktas įtvirtina, kad bendra pasiūlymo kaina neturi viršyti 260 000,00 Eur (su PVM), kas reiškia, kad 5 proc. nuo sutarties kainos iš esmės ir atitiks 10 000 Eur reikalavimą. Tuo tarpu pirkimo sąlygų 7.1. punkte nustatyta sutarties įvykdymo užtikrinimui tiek banko garantija, tiek laidavimas, ir ši nuostata atkartota pirkimo sąlygų 3 priede (Sutarties projektas) 3.4. punkte.

14Atsakovė Pirkimo sąlygų 16.1-16.2 punktuose numatė techninio ir profesinio turinio reikalavimus, kurie yra svarbūs perkamiems rangos darbams, todėl nėra pagrindo teigti, jog ji nustatė nepakankamai kriterijų tiekėjo pajėgumams išsiaiškinti. Nors pirkimo sąlygose tiesiogiai nėra įtvirtintas pagal siekiamus atlikti darbus iš anksto žinomas, iš imperatyviųjų teisės normų kylantis, reikalavimas turėti tam tikrus atestatus, tai neatleidžia tiekėjų nuo prievolės juos turėti ir pateikti.

15Atsakovė įvertinusi pasiūlymus sudarė pasiūlymų eilę ir ją paskelbė, nurodydama tiekėjų pavadinimus ir kainas, todėl jokių VPĮ pažeidimų nepadarė. Įstatyme nenumatyta, per kokį trumpiausią terminą turi būti įvertinti pasiūlymai ir nustatytas laimėtojas. Viešuosiuose pirkimuose vyraujantis viešasis interesas ir pirkimo objekto svarba įpareigoja perkančiąją organizaciją veikti kiek įmanoma operatyviau. Be to, 2018 m. birželio 14 d. komisija iš naujo nustatė eilę, laimėtoją ir nustatė sutarties atidėjimo terminą, todėl šiai dienai šis klausimas nėra aktualus. Apie Komisijos priimtus sprendimus tiekėjai buvo informuoti 2018 m. balandžio 30 d. pranešimu Nr. 2.4-119 „Dėl susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros rezultatų“. Pranešimo forma neturi įtakos pirkimo rezultatams, informacija apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus ir pasiūlymų kainas nebuvo atskleista per anksti ir nebuvo pažeistos informavimo apie pirkimo procedūros rezultatus nuostatos, išdėstytos VPĮ 58 straipsnyje. Nors 2018 m. balandžio 30 d. pranešime pateikta informacija buvo neišsami, tačiau tai nelaikytina pažeidimu, turinčiu esminės įtakos pirkimo rezultatams, todėl nėra pagrindo reikalauti dėl jo nutraukti pirkimo procedūras. Be to, tiekėjas teikė perkančiajai organizacijai prašymą susipažinti su pirkimo laimėtojo pasiūlymu, o vėliau ir pretenziją dėl konfidencialių pirkimo laimėtojo pasiūlymo duomenų ir prašomą informaciją gavo. Taigi, tiekėjams pateikta informacija apie nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir tikslų atidėjimo terminą buvo suprantama. Komisija 2018 m. balandžio 26 d. posėdyje tik susipažino su pasiūlymais ir apie tai užfiksavo protokole. 2018 m. balandžio 30 d. posėdyje, atlikus galutinį vertinimą, komisija įvertino pasiūlymus, nustatė pasiūlymų eilę ir laimėjusiu pasiūlymu pripažino mažiausios kainos laimėtoją.

16Perkančioji organizacija 62 punkte nustatė, jog ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas. Ieškovė šio pirkimo sąlygų punkto neginčija. Iš atsakovės 2018 m. balandžio 30 d. rašto matyti, kad pagal pirkimo sąlygų 62 punkte numatytus vertinimo kriterijus ieškovės pasiūlymas įrašytas III vietoje, todėl ieškovė negali būti laikoma turinčia suinteresuotumą byloje. Materialiųjų teisinių padarinių nesukeliantis reikalavimas negali būti savarankiškas bylos nagrinėjimo dalykas, nes jo nagrinėjimas ir patenkinimas nėra teisės į teisminę gynybą įgyvendinimas.

17Byla dalyje pagal ieškinio reikalavimus dėl pirkimo sąlygų nutrauktina.

18Ieškinio reikalavimai dėl pirkimo eilės sudarymo laimėtojo paskelbimo, informacijos atskleidimo atmestini.

19Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė BĮ Kauno specialioji mokykla vykdė supaprastintą atvirą konkursą „Kauno specialiosios mokyklos pastato adresu Apuolės g. 11, Kaune, miegamojo korpuso (1C³p) patalpose inv. Nr. nuo I-70 iki I-115 einamojo remonto darbai“ (Pirkimo Nr. 376212). Pirkimu atsakovė siekė įsigyti Kauno specialiosios mokyklos pastato, adresu Apuolės g. 11, Kaune, miegamojo korpuso (1C³p) patalpose inv. Nr. nuo I-70 iki I-115 einamojo remonto darbus (Pirkimo sąlygų 8. p.).

20Apie pirkimą buvo paskelbta 2018 m. balandžio 12 d. Pasiūlymai galėjo būti pateikti iki 2018 m. balandžio 26 d. 10:00 val.

21Atsakovė 2018 m. balandžio 26 d. posėdyje susipažino su pateiktais pasiūlymais ir pateiktais dokumentais.

22Ieškovė perkančiajai organizacijai dėl pirkimo sąlygų 2018 m. balandžio 26 d. pateikė pretenziją Nr. 56 dėl pirkimo sąlygų neatitikimo VPĮ reikalavimams ir prašė nutraukti konkurso procedūras. Perkančioji organizacija 2018 m. balandžio 26 d. rašte Nr. 2.4.-116 „Dėl pretenzijos“ pranešė tiekėjams, kad priėmė sprendimą tiekėjos pretenzijos nenagrinėti, kadangi tiekėja ją pateikė praleidusi nustatytus terminus.

23Atsakovė apie sudarytą pasiūlymų eilę 2018 m. balandžio 30 d. raštu Nr. 2.4.-119 pranešė tiekėjams.

24Ieškovė 2018 m. gegužės 23 d. pateikė atsakovei pretenziją dėl pasiūlymų vertinimo tvarkos, prašydama nutraukti ginčo pirkimo procedūras. Perkančioji organizaciją, gavusi pretenziją pirkimo procedūras sustabdė iki bus išnagrinėta pretenzija, ir 2018 m. gegužės 30 d. raštu Nr. 2.4.-154 „Dėl gautos pretenzijos vertinimo“ informavo suinteresuotus tiekėjus, kad ieškovės pretenziją atmetė kaip nepagrįstą.

25Byloje kilo ginčas, ar pagrįstai perkančioji organizacija nenagrinėjo ieškovės 2018 m. balandžio 26 d. pateiktos pretenzijos dėl pirkimo sąlygų, ar atsakovės paskelbtos ginčo pirkimo sąlygos nepažeidžia VPĮ imperatyvių reikalavimų bei viešųjų pirkimų principų. Be to, šalys nesutaria, ar perkančioji organizacija laikėsi VPĮ 58 straipsnyje nustatyto reikalavimo neteikti tiekėjams informacijos apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki pasiūlymų įvertinimo, ar perkančiosios organizacijos veiksmai dėl ir pasiūlymų eilės bei pirkimo laimėtojo nustatymo buvo teisėti.

26Dėl ieškovės 2018 m. balandžio 26 d. pretenzijos ir ginčo nagrinėjimo ribų

27Atsakovė prašė bylą nutraukti ar atmesti ieškinį tuo pagrindu, kad ieškovė nėra pasinaudojusi ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka, t. y. ieškovė UAB „Verslo“ pretenziją dėl pirkimo sąlygų pateikė praleidusi įstatyme nustatytą 5 dienų terminą, todėl jos pretenzija buvo nenagrinėta. Ieškovės teigimu, pretenzija buvo pateikta laiku.

28Tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis teisės aktuose nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos (VPĮ 101 str., CPK 4232 str. 1 d.), t. y. pretenzijos pareiškimas ir atsakymas į pretenziją yra privaloma išankstinio ginčo sprendimo ne teisme stadija, nes pirkimo dalyvio pretenzijos turinys apibrėžia ginčo ribas teisme.

29CPK 4232 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad, kai įstatymų nustatytais pagrindais atsisakoma nagrinėti tiekėjo kreipimąsi, pareikštą išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, tiekėjas gali kreiptis į teismą pareikšdamas ieškinį dėl ginčo esmės ir nurodyti priežastis, dėl kurių jis nesutinka su priimtu sprendimu atsisakyti nagrinėti jo kreipimąsi. Teismas, pripažinęs, kad ieškovo nurodyti argumentai, kuriais grindžiamas nesutikimas su priimtu sprendimu atsisakyti nagrinėti jo kreipimąsi, yra pagrįsti, nagrinėja bylą iš esmės. Pripažinęs, kad ieškovo nurodyti argumentai, kuriais grindžiamas nesutikimas su priimtu sprendimu atsisakyti nagrinėti jo kreipimąsi, yra nepagrįsti, teismas bylą nutraukia CPK 293 straipsnio 2 punkte įtvirtintu pagrindu, išskyrus atvejus, kai nustatomas pagrindas dėl ieškovo iškeltų reikalavimų ar kitų šalių teisinių santykių aspektų spręsti pagal pareigas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-84-248/2015; 2015 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-162-469/2015). Kai tiekėjo pretenziją perkančioji organizacija atsisako nagrinėti tuo pagrindu, kad praleistas jos pateikimo terminas, teismas, vertindamas atsisakymo pagrįstumą, turi patikrinti, ar terminas tikrai praleistas, ar tinkamai nustatytas jo pradžios momentas, taip pat – ar pagal faktines bylos aplinkybes termino pretenzijai pareikšti taikymas nepažeidžia teisminės gynybos veiksmingumo principo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-84-248/2015).

30Tiekėjas viešojo pirkimo ginčų nagrinėjimo procedūrose turi elgtis apdairiai ir paisyti VPĮ nustatytų terminų. Jeigu perkančioji organizacija, laikydamasi VPĮ reikalavimų, informavo suinteresuotus asmenis apie vykdomą konkursą, pripažintina, kad kiekvienas tiekėjas apie konkursą informuotas tinkamai. Tokiu teisiniu reguliavimu įtvirtinama tiekėjo pareiga domėtis vykdomu konkursu, jo sąlygomis ir eiga bei operatyviai ginti pažeistas subjektines teises, taip pat siekiama užtikrinti viešojo pirkimo procedūrų operatyvumą. Be to, terminų nustatymas suponuoja teisinės situacijos apibrėžtumą ne tik perkančiajai organizacijai, bet ir tiekėjui, su kuriuo ji rengiasi sudaryti sutartį. Pagal VPĮ pretenzijos pateikimo termino pradžiai nustatyti kartu turi būti taikomi subjektyvusis ir objektyvusis kriterijai. Termino skaičiavimas nuo tiekėjo sužinojimo apie teisėtų interesų pažeidimą reiškia subjektyviojo kriterijaus taikymą ir bendrąja prasme tai būtų momentas, kada tiekėjas faktiškai suvokė įvykusį interesų pažeidimo faktą. Termino pradžios susiejimas su diena, kurią tiekėjas turėjo sužinoti apie interesų pažeidimą, reiškia objektyviojo kriterijaus taikymą, šiuo atveju nustatant termino pradžios momentą taikytinas bendrasis protingo, rūpestingo asmens elgesio standartas, termino pradžia laikomas momentas, kada įvykusį tariamo pažeidimo faktą analogiškoje situacijoje būtų suvokęs protingas (rūpestingas, atidus) asmuo. Kasacinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad naudojimasis perkančiosios organizacijos sprendimų apskundimo teise gali būti ribojamas, jei tiekėjas galėjo ar turėjo nustatyti pažeidimą, veikdamas taip rūpestingai, kaip galima tikėtis iš patyrusio ūkio subjekto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2011).

31Ieškovė UAB „Verslo“ 2018 m. balandžio 26 d. pateikė atsakovei pretenziją Nr. 56, nurodydama, kad atskiros pirkimo sąlygos prieštarauja viešuosius pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams, o būtent: pirkimo sąlygų 10.2 punktas, pirkimo sąlygų 3 priedo 3.4 punktas ir 7.2 punktas, 6 priede numatyta užtikrinimo forma pažeidžia VPĮ 17 straipsnyje nustatytus skaidrumo ir lygiateisiškumo principus. Be to, pirkimo sąlygų 16.1 punkte nėra reikalaujama, kad turimai kvalifikacijai pagrįsti, tiekėjas pateiktų reikiamus atestatus, nors iš pirkimo dokumentų matyti, jog tokie atestatai yra būtini.

32Kaip jau minėta, perkančioji organizacija 2018 m. balandžio 26 d. raštu informavo, jog pretenzija nenagrinėtina, kadangi pateikta pavėluotai, praleidus VPĮ 102 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą terminą, todėl šiuo atveju, sprendžiant dėl pretenzijos pateikimo termino pradžios, svarbu nustatyti, kada ieškovė sužinojo apie jos teisėtų interesų pažeidimą.

33VPĮ 102 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, kad supaprastintų pirkimų atveju tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pripažinimo negaliojančia ar ieškinį dėl pirkimo sutarties nutraukimo pripažinimo nepagrįstu) per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu šiame įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.

34Iš Centrinio viešųjų pirkimų portalo skelbiamų duomenų apie pirkimą, byloje neginčijamai nustatyta, kad nagrinėjamu atveju apie atsakovės vykdomą supaprastintą atvirą konkursą „Kauno specialiosios mokyklos pastato adresu Apuolės g. 11, Kaune, miegamojo korpuso (1C³p) patalpose inv. Nr. nuo I-70 iki I-115 einamojo remonto darbai“ (Pirkimo Nr. 376212) buvo paskelbta 2018 m. balandžio 12 d. Pasiūlymai turėjo būti pateikti iki 2018 m. balandžio 26 d. 10:00 val. Kaip matyti iš byloje pateiktų dokumentų, ieškovė pasiūlymą pateikė iki nustatyto termino ir jis buvo vertinamas kartu su kitais pasiūlymais. Byloje nėra įrodymų, kad ieškovė kreipėsi į perkančiąją organizaciją dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo. Pirkimo sąlygos buvo paskelbtos viešai, tokiu būdu ieškovė būdama atidi ir rūpestinga apie konkurso sąlygas turėjo sužinoti kaip ir kiti tiekėjai 2018 m. balandžio 12 d., taigi pretenzijos pateikimo terminas baigėsi 2018 m. balandžio 17 d. Ieškovė pretenziją pateikė tik 2018 m. balandžio 26 d., teigdama, kad apie konkurso sąlygas sužinojo tik prieš pat pasiūlymų pateikimo termino pabaigą (konkrečios datos nenurodo), o terminas pretenzijai pareikšti negali būti siejamas su paskelbimo data. Teismo vertinimu, jeigu ieškovė nebūtų laiku susipažinusi su paskelbto pirkimo sąlygomis, ji nebūtų teikusi ar spėjusi pateikti, kaip pati teigia, didelės apimties, tinkamai parengto pasiūlymo, todėl ieškinyje nurodyti deklaratyvūs teiginiai, apie tai, kad apie pirkimo sąlygas sužinojo, tik baigiantis pasiūlymų pateikimo terminui, atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti.

35Teismo vertinimu, ieškovė pretenzijoje kvestionavo pirkimo sąlygas, pageidavo, kad atsakovė jas koreguotų ieškovės nurodytu būdu, todėl darytina išvada, jog reiškiamais reikalavimais ieškovė siekė pakeisti pirkimo sąlygas. Iš viešai prieinamų duomenų apie UAB „Verslo“ ir jos vykdomus / vykdytus projektus matyti, kad ieškovė yra dalyvavusi ne viename panašaus pobūdžio viešajame pirkime, kas leidžia pagrįstai manyti, jog ieškovei, kaip profesionaliam viešųjų pirkimų teisinių santykių subjektui, keliami aukštesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai, dėl kurių ji turi prisiimti dalį rizikos, tenkančios dėl VPĮ nuostatų pažeidimo, o ne siekti perkelti visą savo netinkamai pažeistų teisių gynybos būdo perkančiajai organizacijai. Be to, jeigu perkančioji organizacija, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, informavo apie vykdomą konkursą, pripažintina, kad kiekvienas tiekėjas apie konkursą buvo informuotas tinkamai ir turėjo operatyviai ginti tariamai pažeistas subjektines teises. To nepadarius, perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti ieškovės pretenziją kaip nenagrinėtą, paduotą praleidus terminą pretenzijai pateikti, laikytinas atitinkančiu teisė aktų nuostatas.

36Byloje nėra pateikta įrodymų, kurie sudarytų teisinį pagrindą atnaujinti ieškovei praleistą pretenzijos pateikimo terminą. Įvertinus minėtas aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovei UAB „Verslo“ nesilaikius teisės aktuose imperatyviai nustatytos išankstinės ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarkos, ji prarado teisę teisme ginčyti pirkimo sąlygas. CPK 293 straipsnio 2 punktas numato, kad tais atvejais, kai ieškovas kreipiasi į teismą nesilaikęs tos kategorijos byloms nustatytos ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos ir nebegalima šia tvarka pasinaudoti – byla turi būti nutraukiama (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1026/2012; 2015 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-589-180/2015). Viešojo intereso užtikrinimas viešųjų pirkimų procedūrose nesudaro pagrindo nesilaikyti teisės aktuose nustatytų reikalavimų, juolab, kaip matyti iš bylos duomenų, kitiems pirkimo dalyviams sąlygos buvo suprantamos aiškios, jie (tame tarpe ir ieškovė) pateikė pasiūlymus, o perkančioji organizacija įvertino pateiktus pasiūlymus, sudarė pasiūlymų eilę ir nustatė laimėtoją. Ieškovė nesilaikė nustatytos ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos ginčyti pirkimo sąlygų ir nebegalima šia tvarka pasinaudoti, todėl byla šioje dalyje nutrauktina CPK 293 straipsnio 2 punkto pagrindu.

37Bylą dalyje nutraukus dėl to, kad nebuvo pasinaudota išankstine ginčo sprendimo ne teisme tvarka ir nebegalint šia tvarka pasinaudoti, ieškovei grąžintinas už šiuos ieškinio reikalavimus (dėl pirkimo sąlygų) sumokėtas žyminis mokestis – 750,00 Eur (CPK 87 str. 1 d. 4 p.).

38Dėl perkančiosios organizacijos veiksmų sudarant pasiūlymų eilę ir paskelbiant laimėtoją

39Ieškovė, nesutikdama su perkančiosios organizacijos sprendimais sudaryti pasiūlymų eilę ir paskelbti laimėtoją, nurodė, kad ieškovės pasiūlymą sudarė 9 atskiri dokumentai, iš jų sąmatos (12 lapų) ir EBVPD (14 lapų), kuriuos atsakovė turėjo įvertinti (pvz., ar pateiktos sąmatos atitinka pirkimo dokumentuose pateiktus darbų kiekių žiniaraščius, kai pateiktas sąmatas sudaro daugiau nei 230 eilučių / pozicijų). Visų pasiūlymus pateikusių tiekėjų pasiūlymų apimtis yra panaši, todėl perkančioji organizacija per vieną dieną (2018 m. balandžio 26 d.) negalėjo įvertinti visų dešimties tiekėjų pasiūlymų atitikimą nustatytiems reikalavimams. Be to, perkančioji organizacija paskelbė apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki pasiūlymų įvertinimo ir laimėtojo paskelbimo, todėl pažeidė VPĮ 58 straipsnio reikalavimus. Su tokiais ieškovės argumentais nėra pagrindo sutikti.

40Viešųjų pirkimų įstatymo 44 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad susipažinimas su paraiškomis ar pasiūlymais pradedamas pirkimo dokumentuose nurodytą dieną, valandą ir minutę. Jeigu paraiškos ir pasiūlymai teikiami ne elektroninėmis priemonėmis, komisijos posėdžio diena ir valanda turi sutapti su paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaiga. Pakeitus šį terminą, atitinkamai turi būti pakeistas ir susipažinimo su paraiškomis ar pasiūlymais laikas. Nustatytu laiku turi įvykti pradinis susipažinimas su visomis paraiškomis ar pasiūlymais, gautais nepasibaigus jų pateikimo terminui.

41Pagal pirkimo dokumentus pirminis susipažinimas su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais vyko 2018 m. balandžio 26 d. 10:45 val. (Pirkimo sąlygų 50. p.). Iš byloje pateikto perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo Nr. 376212 komisijos 2018 m. balandžio 26 d. posėdžio protokolo Nr. 376212-2 matyti, kad šiame posėdyje buvo atliekama susipažinimo su pateiktais pasiūlymais procedūra, ir nustatyta, kad gauta 10 pasiūlymų, įvardinti tiekėjai ir pasiūlymų kainos, patikrinta ar yra pateikti reikalaujami dokumentai.

42Pirkimo sąlygų 67. punkte nustatyta, kad „apie pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymą ir apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, raštu CPV IS priemonėmis pranešama pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie nustatytą eilę ir laimėjusį pasiūlymą, raštu CVP IS priemonėmis pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Taigi perkančioji organizacija pateiktus dalyvių pasiūlymus turi įvertinti nedelsdama, atsižvelgdama į konkretaus pirkimo ypatybes, specifiką. Perkančioji organizacija vertina dalyvių pasiūlymus tiek, kiek būtina tinkamam įvertinimui atlikti, tačiau vertinimo procedūros negali būti nepagrįstai vilkinamos.

43Iš 2018 m. balandžio 30 d. komisijos posėdžio protokolo Nr. 376212-3 matyti, kad šiame posėdyje perkančioji organizacija, atlikusi galutinį vertinimą, įvertino pasiūlymus, nustatė pasiūlymų eilę ir laimėjusiu pasiūlymu pripažino mažiausios kainos UAB „Ravosta“ pasiūlymą. Apie tai 2018 m. balandžio 30 d. raštu Nr. 2.4.-119 „Dėl susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros rezultatų“ perkančioji organizacija informavo tiekėjus, kad 2018 m. balandžio 26 d. 11.00 val. įvyko susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūra ir pranešė apie rezultatus, nurodydama pagal Pirkimo sąlygų 65 punkto reikalavimus sudarytą pasiūlymų eilę.

44Byloje nėra pateikta jokių objektyvių įrodymų, jog atsakovės viešojo pirkimo komisija buvo nepajėgi per protingą terminą susipažinti su tiekėjų pasiūlymais, juos įvertinti, sudaryti pasiūlymų eilę ir paskelbti laimėtoją. Byloje taip pat nėra jokių duomenų apie tai, kad informacija apie tiekėjus ir jų pasiūlytas kainas buvo paskelbta anksčiau nei buvo sudaryta ir patvirtinta pasiūlymų eilė ir paskelbtas laimėtojas, todėl nėra pagrindo teigti, kad atsakovė netinkamai vykdė viešojo pirkimo procedūras ar pažeidė teisės aktuose įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, skaidrumo ir abipusio pripažinimo principus, todėl ieškinys šioje dalyje atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178 str.).

45Dėl bylinėjimosi išlaidų

46Pagal bendrąsias bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisykles civilinėje byloje šalies patirtas bylinėjimosi išlaidas atlygina bylą pralaimėjusi šalis (CPK 93 str.). Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas (CPK 98 str. 1 d.).

47Teismas, atsižvelgdamas į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas ieškovei nepriteistinas (CPK 93 str., 98 str.).

48Atsakovė prašė priteisti 2 000,00 Eur bylinėjimosi išlaidų ir pateikė juos patvirtinančius įrodymus, SEB banko 2018 m. liepos 25 d. ir 2018 m. liepos 26 d. mokėjimų nurodymų kopijas. Teismas sprendžia, kad šios išlaidos neviršija Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (2015 m. kovo 19 d. Nr. 1R-77 redakcija), todėl jos iš ieškovės priteistinos atsakovei (CPK 98 str.).

49Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 straipsnio 2 dalimi, 259-260 straipsniais, 270 straipsniu, Viešųjų pirkimų įstatymo 101 straipsniu, teismas

Nutarė

50Bylos dalį dėl ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo“ ieškinio reikalavimų – pripažinti, kad pirkimo Nr. 376212 sąlygos dėl kvalifikacinio reikalavimo, sutarties įvykdymo užtikrinimo, sprendimas vykdyti remonto darbų pirkimą be atskiru pirkimu įsigyjamo projekto tam pačiam pirkimo objektui ir sprendimas nenagrinėti pateiktos pretenzijos, prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams ir įtvirtintiems principams – nutraukti.

51Uždarosios akcinės bendrovės ,,Verslo“ ieškinį – pripažinti, kad 2018 m. balandžio 30 d. CVP IS priemonėmis atsakovės raštu „Dėl susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros rezultatų“ perkančiosios organizacijos Kauno specialioji mokykla pateiktas sprendimas dėl nustatytos pasiūlymų eilės ir laimėtojo prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms ir viešųjų pirkimų principams; pripažinti, kad 2018 m. balandžio 30 d. CVP IS priemonėmis atsakovės raštu „Dėl susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros rezultatų“ atskleista informacija apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms ir viešųjų pirkimų principams; įpareigoti atsakovę nutraukti viešojo pirkimo „Kauno specialiosios mokyklos pastato adresu Apuolės g. 11, Kaune, miegamojo korpuso (1C³p) patalpose inv. Nr. nuo I-70 iki I-115 einamojo remonto darbai“ procedūras – atmesti.

52Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Verslo“, juridinio asmens kodas 302627983, atsakovei biudžetinei įstaigai Kauno specialioji mokykla, juridinio asmens kodas 190797479, 2 000,00 Eur (du tūkstančius eurų) bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme.

53Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Verslo“, juridinio asmens kodas 302627983, 2018 m. gegužės 10 d. mokėjimo nurodymu Nr. 34201072, Swedbank, AB sumokėtą žyminį mokestį – 750,00 Eur (septynis šimtus penkiasdešimt eurų).

54Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Ieškovė UAB „Verslo“ kreipėsi į teismą prašydama: 1) pripažinti, kad... 4. Procesiniuose dokumentuose nurodė, kad atsakovė BĮ Kauno specialioji mokykla... 5. Skirtinguose pirkimo sąlygų punktuose numatytos skirtingos sutarties... 6. Iš pirkimo dokumentų matyti, kad perkamiems darbams būtini atestatai,... 7. Perkančioji organizacija pirkimą paskelbė nepateikus tiekėjams projekto.... 8. Perkančiosios organizacijos galimai neteisėti, nesilaikant VPĮ imperatyvių... 9. Atsakovė pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui neinformavo tiekėjų apie... 10. Atsakovės argumentai dėl ieškovės suinteresuotumo nepagrįsti.... 11. Atsakovė BĮ Kauno specialioji mokykla su ieškiniais nesutiko, prašė juos... 12. Procesiniuose dokumentuose nurodė, kad ieškovė netinkamai pasinaudojo... 13. Ieškovė netinkamai interpretuoja pirkimo sąlygas ir be pagrindo teigia, kad... 14. Atsakovė Pirkimo sąlygų 16.1-16.2 punktuose numatė techninio ir profesinio... 15. Atsakovė įvertinusi pasiūlymus sudarė pasiūlymų eilę ir ją paskelbė,... 16. Perkančioji organizacija 62 punkte nustatė, jog ekonomiškai naudingiausią... 17. Byla dalyje pagal ieškinio reikalavimus dėl pirkimo sąlygų nutrauktina.... 18. Ieškinio reikalavimai dėl pirkimo eilės sudarymo laimėtojo paskelbimo,... 19. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė BĮ Kauno... 20. Apie pirkimą buvo paskelbta 2018 m. balandžio 12 d. Pasiūlymai galėjo būti... 21. Atsakovė 2018 m. balandžio 26 d. posėdyje susipažino su pateiktais... 22. Ieškovė perkančiajai organizacijai dėl pirkimo sąlygų 2018 m. balandžio... 23. Atsakovė apie sudarytą pasiūlymų eilę 2018 m. balandžio 30 d. raštu Nr.... 24. Ieškovė 2018 m. gegužės 23 d. pateikė atsakovei pretenziją dėl... 25. Byloje kilo ginčas, ar pagrįstai perkančioji organizacija nenagrinėjo... 26. Dėl ieškovės 2018 m. balandžio 26 d. pretenzijos ir ginčo nagrinėjimo... 27. Atsakovė prašė bylą nutraukti ar atmesti ieškinį tuo pagrindu, kad... 28. Tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis teisės aktuose... 29. CPK 4232 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad, kai įstatymų nustatytais... 30. Tiekėjas viešojo pirkimo ginčų nagrinėjimo procedūrose turi elgtis... 31. Ieškovė UAB „Verslo“ 2018 m. balandžio 26 d. pateikė atsakovei... 32. Kaip jau minėta, perkančioji organizacija 2018 m. balandžio 26 d. raštu... 33. VPĮ 102 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, kad supaprastintų pirkimų... 34. Iš Centrinio viešųjų pirkimų portalo skelbiamų duomenų apie pirkimą,... 35. Teismo vertinimu, ieškovė pretenzijoje kvestionavo pirkimo sąlygas,... 36. Byloje nėra pateikta įrodymų, kurie sudarytų teisinį pagrindą atnaujinti... 37. Bylą dalyje nutraukus dėl to, kad nebuvo pasinaudota išankstine ginčo... 38. Dėl perkančiosios organizacijos veiksmų sudarant pasiūlymų eilę ir... 39. Ieškovė, nesutikdama su perkančiosios organizacijos sprendimais sudaryti... 40. Viešųjų pirkimų įstatymo 44 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad... 41. Pagal pirkimo dokumentus pirminis susipažinimas su CVP IS priemonėmis... 42. Pirkimo sąlygų 67. punkte nustatyta, kad „apie pasiūlymų eilės ir... 43. Iš 2018 m. balandžio 30 d. komisijos posėdžio protokolo Nr. 376212-3... 44. Byloje nėra pateikta jokių objektyvių įrodymų, jog atsakovės viešojo... 45. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 46. Pagal bendrąsias bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisykles civilinėje... 47. Teismas, atsižvelgdamas į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad... 48. Atsakovė prašė priteisti 2 000,00 Eur bylinėjimosi išlaidų ir pateikė... 49. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 straipsnio 2 dalimi, 259-260... 50. Bylos dalį dėl ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo“... 51. Uždarosios akcinės bendrovės ,,Verslo“ ieškinį – pripažinti, kad 2018... 52. Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Verslo“, juridinio asmens... 53. Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos... 54. Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...