Byla I-482-189/2010
Dėl isakymo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisejas Bronius Januška, sekretoriaujant Daliai Kalantienei, dalyvaujant pareiškejai R. J., pareiškejos atstovei R. V., Lietuvos policijos kriminalistiniu tyrimu centro atstovems Nataljai Leonovai, Aleksandrai Rostovcevai, viešame teismo posedyje išnagrinejo administracine byla pagal R. J. skunda Lietuvos policijos kriminalistiniu tyrimu centrui del isakymo panaikinimo.

2Teisejas, išnagrinejes byla,

3n u s t a t e:

4pareiškeja skundu kreipesi i teisma prašydama panaikinti Lietuvos policijos kriminalistiniu tyrimu centro viršininko 2009-07-02 isakyma Nr.140 - TE-52 (b.l. 6), kuriuo ji atleista iš pareigu ir ipareigoti gražinti ja i Lietuvos policijos kriminalistiniu tyrimu centro Identifikavimo valdybos Biologiniu tyrimu skyriaus vyriausiosios specialistes pareigas (A lygis 11 kategorija) bei priteisti iš Lietuvos policijos kriminalistiniu tyrimu centro vidutini darbo užmokesti už priverstines pravaikštos laika nuo atleidimo iš pareigu dienos iki teismo sprendimo ivykdymo dienos.

5Paaiškino, kad iki 2009-07-02 ejo Lietuvos policijos kriminalistiniu tyrimu centro (toliau – LPKTC) Identifikavimo valdybos Biologiniu tyrimu skyriaus (toliau – IVBTS) vyriausiosios specialistes pareigas. 2009-02-03 buvo priimtas Lietuvos policijos generalinio komisaro isakymas Nr.5-V-96 „Del Lietuvos policijos Kriminalistiniu tyrimu centro steigiamu bei naikinamu pareigybiu sarašu patvirtinimo“ (toliau – Isakymas), kuriuo patvirtinti LPKTC nuo 2009-07-01 naikinamu pareigybiu bei naujai steigiamu pareigybiu sarašai. Pagal šiuos sarašus nuo 2009-07-01 panaikintos visos 22 LPKTCIVBTS, tarp ju ir jos, ir isteigtos naujos 22 IVBTS pareigybes. 2009-07-02 LPKTC pateike 2009-06-26 siulyma Nr.( - ) nuo 2009-07-01 eiti LPKTCIVBTS vyresniosios specialistes pareigas (A lygis 10 kategorija). Nesutikus eiti pasiulytu pareigu, ji buvo atleista iš užimamu pareigu. Skundžiamas isakymas nepagristas ir neteisetas, nes atleidžiant iš pareigu buvo padaryti grubus proceduriniai pažeidimai, t.y. kitos pareigos buvo pasiulytos tik jos atleidimo iš pareigu diena, t.y. po isakyme nustatyto pareigybes panaikinimo termino. Per visa ispejimo laikotarpi nebuvo pasiulytos kitos pareigos, o atleidimo diena pasiulytos tik vienos, žemesnes kategorijos ir neatitinkancios jos turimos kvalifikacijos. LPKTC, kaip stipresnioji ginco šalis, piktnaudžiavo suteiktais igaliojimais ir jos atžvilgiu elgesi nesažiningai bei neteisetai, kadangi nepagristai nepasiule tos pacios kategorijos ir jos kvalifikacija atitinkanciu pareigu, o tai reiškia, kad ispejimo laikotarpiu LPKTC neigyvendino Valstybes tarnybos istatymo 43 str. 1 d. nustatytos pareigos ir del to neteisetai atleido ja iš pareigu valstybes tarnyboje. Be to, per visa ispejimo laikotarpi naujai steigiamu IVBTS pareigybiu aprašymai nebuvo parengti ir nebuvo pasiulytos kitos pareigos, del ko buvo neaiški tiek jos, tiek kitu skyriaus darbuotoju teisine padetis. Šie LPKTC veiksmai (neveikimas) nepagristai jos atžvilgiu sudare itampos bei teisinio netikrumo ir nesaugumo atmosfera. Ji negalejo laisvai planuoti savo karjeros ir buvo suvaržyta jos laisve pasirinkti darba, kadangi tikejosi, jog bus pasiulytos kitos jos kvalifikacija atitinkancios pareigos. Ji yra Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo istaigu profesines sajungos nare, taciau prieš iteikiant jiems ispejimus del pareigybes panaikinimo LPKTC su darbuotoju atstovais nesikonsultavo, taip nesuteikdama galimybes išvengti šiu pertvarkymu neigiamu pasekmiu. Be to, LPKTCIVBTS panaikintos visos 22 pareigybes ir isteigtos naujos 22 tik del nepagristu darbo organizavimo IVBTS pakeitimu, t.y. struktura nepakito ir iki tol vykdytos jos ir kitu darbuotoju funkcijos išliko, todel nebuvo pagrindo nei keisti IVBTS darbo organizavima, nei naikinti visas, tiek jos, tiek kitas IVBTS darbuotoju pareigybes. Nepagristai suvienodinus visu IVBTS darbuotoju funkcijas sudaryta neteiseta situacija, jog darbuotojai del turimos kvalifikacijos atlikti tik iki tol darytus tyrimus neturejo objektyvios galimybes užimti naujai isteigtu pareigu del šiu pareigybiu aprašymu reikalavimu.

6Teismo posedžio metu pareiškeja skunda palaike. Papildomai paaiškino, kad pasiulytu pareigu užimti nesutiko, nes neturejo pakankamai laiko apsispresti. Istaigos strukturiniai pertvarkymai buvo nepagristi, nes buvo panaikinta tik jos pareigybe ir taip buvo siekta atleisti neparankius darbuotojus. Taip pat nepagristai jai nebuvo pasiulyta tuo metu laisva centro Informaciniu technologiju vyriausiojo specialisto A lygio 11 kategorijos pareigybe, kuria pasiulyti nebuvo jokiu kliuciu.

7Lietuvos policijos kriminalistiniu tyrimu centras atsiliepime (b.l. 13-26) prašo atmesti skunda kaip nepagrista. Paaiškino, kad nei Valstybes tarnybos istatymas, nei Darbo kodeksas nenumato, kuriuo ispejamojo laikotarpio momentu darbdavys privalo siulyti darbuotojui atitinkamas kitas pareigas. Darbdavys privalo igyvendinti šia pareiga esant ar atsiradus galimybei darbuotoja paskirti i to paties lygio ir kategorijos, t.y. lygiavertes, karjeros valstybes tarnautojo pareigas iki pat darbuotojo faktinio atleidimo iš darbo dienos. Lygiaverte ir laisva pareiškejos užimtoms pareigoms Centre 2009-02-01 – 2009-07-02 laikotarpiu buvo 1 pareigybe – Kriminalistiniu tyrimu valdyboje Informaciniu technologiju tyrimo skyriuje vyriausiojo specialisto A lygio 11 kategorijos. Taciau šias pareigas einantis valstybes tarnautojas turi užtikrinti vaizdu ir asmenu portretu, kompiuterines informacijos tyrimu atlikima, taip pat jam keliami specialus reikalavimai – gebeti atlikti informaciniu technologiju tyrimus, todel pareiškejos kvalifikacija nebuvo tinkama šioms pareigoms užimti. Be to, pareiškeja 2009-06-17 – 2009-07-01 dienomis turejo nedarbingumo pažymejima, todel tik pareiškejai atejus i darba jai buvo iteiktas siulymas eiti kitas pareigas. Nuo 2009-07-01 buvo praplestos visu skyriuje dirbanciu valstybes tarnautoju funkcijos, ne individualiai pareiškejos, kadangi paciu ivykdytu pokyciu tikslas – pakeisti darbo organizavima suvienodinant skyriaus darbuotoju atliekamas funkcijas. Tai reiškia, kad nei viena naujai isteigta pareigybe pagal atliekamu funkciju turini nebuvo identiška pareiškejos užimamai pareigybei (iki strukturinio pertvarkymo), todel pareiškejai buvo pasiulyta vienintele geriausiai jos kvalifikacija atitinkanti pareigybe. Taip pat Centras savo veiksmais sieke priimti optimalu skyriaus kolektyvui bei Centro istaigai sprendima: situacija buvo ivertinta, apsvarstyti keli sprendimo variantai, vyko nuolatinis konstruktyvus dialogas su Policijos departamento vadovybe, profesiniu sajungu atstovais bei skyriaus darbuotojais. Be to, Centras visiems skyriaus darbuotojams 2009-07-01 dirbusiems skyriuje pasiule užimti naujai isteigtas pareigas, užtikrinant ir ju apmokyma, t.y. ju kvalifikacijos tobulinima.

8Teismo posedžio metu atsakovo atstoves su skundu nesutiko ir praše atmesti skunda kaip nepagrista. Papildomai paaiškino, kad pareiškeja neatitiko Informaciniu technologiju vyriausiojo specialisto pareigybei keliamu reikalavimu, nes buvo reikalinga informaciniu technologiju eksperto kvalifikacija. Be to, šiuo metu Lietuvos policijos kriminalistiniu tyrimu centre nera A 11 kategorijos vyriausiojo specialisto pareigybes, todel pareiškeja negali buti i jas gražinta.

9Teismo posedžio metu liudytojas R. B. parode, kad dirbo kartu su pareiškeja ir, kad prieš atleidžiant pareiškeja iš tarnybos jai buvo pasiulytos žemesnes už jos eitas pareigos.

10Teismo posedžio metu liudytoja D. K. parode, kad dirba Lietuvos policijos kriminalistiniu tyrimu centre ir dalyvavo nauju pareigybiu parengimo projektuose. Darbuotojams buvo pasiulyta susipažinti su projektu. Pareiškeja su projektu susipažinti atsisake.

11Skundas atmestinas.

12Byloje nustatyta, kad pareiškeja nuo 2003-10-22 priimta i Lietuvos policijos kriminalistiniu tyrimu centro Kriminalistiniu tyrimu tarnybos Biologiniu tyrimu skyriaus vyresniojo specialisto pareigas (A lygis, 10 kategorija) (t. II, b.l. 109-110). Nuo 2007-09-17 pareiškeja perkelta i Lietuvos policijos kriminalistiniu tyrimu centro Identifikavimo valdybos Biologiniu tyrimu skyriaus vyriausiojo specialisto (t. II, A lygis, 11 kategorija) pareigas. Lietuvos policijos generalinis komisaras 2009-02-03 isakymu Nr. 5-V-96 patvirtino Lietuvos policijos kriminaliniu tyrimu centro nuo 2009-07-01 steigiamu bei naikinamu pareigybiu sarašus ir ipareigojo Lietuvos policijos kriminalistiniu tyrimu centro vadova teises aktu nustatyta tvarka ispeti statutinius ir karjeros valstybes tarnautojus apie galima atleidima iš tarnybos del pareigybes panaikinimo (b.l. 27). 2009-02-11 pareiškejai buvo iteiktas ispejimas Nr. 140-IL-193, kuriame pranešama, jog nuo 2009-07-01 naikinama pareiškejos užimama pareigybe, pareiškeja ispejama, kad nuo 2009-07-01 bus atleista iš užimamu pareigu, bus siulomos kitos to paties lygio ir kategorijos arba žemesnes kategorijos valstybes tarnautojo pareigos ir informuojama, kad pareiškejai nesutikus eiti užimamu pareigu bus išmoketa išeitine kompensacija bei padaryti visi kiti atsiskaitymai (b.l. 7). Lietuvos policijos kriminalistiniu tyrimu centro viršininko pavaduotojas 2009-06-22 siulymu Nr. ( - ) pasiule pareiškejai nuo 2009-07-01 eiti Lietuvos policijos kriminalistiniu tyrimu centro Identifikavimo valdybos Biologiniu tyrimu skyriaus vyresniosios specialiste (karjeros valstybes tarnautojas, A lygio 10 kategorija) pareigas, kurias pareiškeja 2009-07-02 užimti atsisake (b.l. 30). Lietuvos policijos kriminalistiniu tyrimu centro viršininkas 2009-07-02 isakymu Nr. 140-TE-52 atleido pareiškeja iš tarnybos nuo 2009-07-02 (b.l. 31).

13Valstybes tarnybos istatymo 44 str. 1 d. 9 p. itvirtina viena iš atleidimo iš valstybes tarnybos pagrindu – valstybes tarnautojo pareigybes panaikinima. Šio istatymo 43 str. 1 d. nustatyta, kad karjeros valstybes tarnautojas, kurio pareigybe naikinama, paskiriamas i kitas to paties lygio ir kategorijos karjeros valstybes tarnautojo pareigas, o jei tokiu pareigu nera ir valstybes tarnautojas sutinka, – i žemesnes kategorijos pareigas. Jei iki pareigybes panaikinimo karjeros valstybes tarnautojas i kitas pareigas nepaskiriamas, jis iš pareigu atleidžiamas. Valstybes tarnautojui apie pareigybes panaikinima turi buti pranešta raštu ne veliau kaip prieš 2 menesius iki pareigybes panaikinimo.

14Kaip patvirtina byloje esantys dokumentai, apie tai, kad bus naikinama pareiškejos užimama pareigybe pareiškejai pranešta 2009-02-11 (b.l. 7), tai reiškia, kad atsakovas laikesi Valstybes tarnybos istatymo 43 str. 1 d. nustatytu reikalavimu del pranešimo apie atleidima iteikimo ir šio istatymo 41 str. 2 d. nuostatu, užtikrinanciu atleidžiamo valstybes tarnautojo socialines garantijas. Valstybes tarnybos istatymo 43 str. 1 d. nustatyta, kad valstybes tarnautojas, kurio pareigybe naikinama, turi teise buti paskirtam i kitas to paties lygio ir kategorijos karjeros valstybes tarnautojo pareigas, o jei tokiu pareigu nera ir valstybes tarnautojas sutinka – i žemesnes kategorijos pareigas. Taciau teismu praktikoje pripažistama, kad ši istatyme nustatyta garantija, t.y. buti paskirtam i kitas to paties ar žemesnio lygio ir kategorijos pareigas nera absoliuti. Ši garantija be išlygu gali buti taikoma tik tuo atveju, jei tarnautojas pretenduoja užimti pareigybes, kurioms ju aprašyme, nera nustatyti specialus reikalavimai. Taciau, jeigu tarnautojas pretenduoja užimti pareigybes, kurioms, ju aprašyme, yra nustatyti specialus reikalavimai, ši garantija gali buti ribojama tokio tarnautojo dalykiniu savybiu atitikimu specialiuju reikalavimu kriterijams, t.y. ši garantija gales buti taikoma tik tuo atveju, jei tarnautojo dalykines savybes atitiks pareigybes, kuria tarnautojas pretenduoja užimti, aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus, nes priešingu atveju, gali buti neatlikti arba netinkamai igyvendinti tie ypatingi valstybes tarnybos tikslai ir uždaviniai, kuriu igyvendinimas yra priskirtas šioms pareigybems. Tai lemia, kad tais atvejais, kai karjeros valstybes tarnautojas, kurio pareigybe naikinama, pretenduoja užimti pareigybes, kurioms ju aprašyme yra nustatyti specialus reikalavimai, kiekvienu konkreciu atveju turi buti sprendžiama ar tokio tarnautojo dalykines savybes atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus, ar šie specialieji reikalavimai, kuriu tarnautojas neatitinka yra esminiai, t.y. ar ju nustatymas gali buti pateisinamas objektyvia butinybe atlikti tik šiai pareigybei priskirtas specifines funkcijas ir uždavinius (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009-05-11 nutartis administracineje byloje Nr. A-438-1743-09).

15Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad lygiaverte ir laisva pareiškejos užimtoms pareigoms buvo Informaciniu technologiju tyrimo skyriaus vyriausiojo specialisto (pareigybes lygis A, pareigybes kategorija – 11) pareigybe (b.l. 38-39). Lietuvos policijos kriminalistiniu tyrimu centro viršininko 2009-03-31 isakymu Nr. 140-V-28 patvirtintas Kriminalistiniu tyrimu valdybos Informaciniu technologiju tyrimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybes aprašymo 4 p. nustatyta, kad valstybes tarnautojo užimancio šias pareigas paskirtis yra užtikrinti kokybiška informaciniu technologiju tyrimu ar ekspertiziu atlikima, panaudoti kompiuterine technika atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus bei operatyvines priemones, diegti skyriaus ir Lietuvos policijos kriminalistiniu tyrimu centro darbe šiuolaikinius informaciniu technologiju tyrimo metodus, pagal šio aprašymo 6.2 p., valstybes tarnautojas, einantis šias pareigas privalo atitikti šiuos specialius reikalavimus, t. y. tureti nustatyta tvarka suteikta atitinkamos srities objektu tyrimo specialisto arba eksperto kvalifikacija, o 7.6. p. nustatyta, kad valstybes tarnautojas dalyvauja rengiant teritoriniu policijos istaigu informaciniu technologiju tyrimo specialistus, analizuoja ju darba, teikia jiems praktine ir metodine pagalba (t. II, b. l. 81-82). Kaip matyti iš Kriminalistiniu tyrimu valdybos Informaciniu technologiju tyrimu skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybes aprašymo, šiai pareigybei užimti nustatyti specialieji reikalavimai – gebeti atlikti informaciniu technologiju tyrimus, taip pat tureti nustatyta tvarka suteikta atitinkamos srities objektu tyrimo specialisto arba eksperto kvalifikacija. Tuo tarpu pareiškeja neatitinka šiu specialiuju reikalavimu, be to, ši pareigybe yra priskirta Kriminalistiniu tyrimu valdybai, kuri pagal Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007-08-22 isakymu Nr. 5-V-568 patvirtintu Lietuvos policijos kriminalistiniu tyrimu centro nuostatu 9.5.1 p., 9.3 p. atlieka alkoholiniu skysciu, maisto produktu, aparatu naminei degtinei gaminti, metalu ir ju lydiniu, laku ir dažu, šuvio pedsaku, sprogstamuju medžiagu ir ju pedsaku, dirginancio poveikio medžiagu, stiklo ir keramikos gaminiu, plastiku (polimeriniu medžiagu), panaikintu ženklu atkurimo, dokumentu medžiagu, narkotiniu ir psichotropiniu medžiagu bei ju pirmtaku ir kitus cheminius bei fizikinius, taip pat rašysenos, dokumentu blanku ir ju rekvizitu, pinigu bei vertybiniu popieriu, vaizdu ir asmenu portretu, kompiuterines informacijos, transporto priemoniu, ju agregatu numeriu ir registracijos dokumentu tyrimus ir ekspertizes; fiksuoja vaizdus ir panaudoja fototechnika, sudaro asmenu subjektyviuosius portretus. Tuo tarpu pareiškejos užimamos pareigos buvo Identifikavimo valdybos Biologiniu tyrimu skyriuje. Tai reiškia, kad atsakovas pagristai nesiule pareiškejai užimti Kriminalistiniu tyrimu valdybos Informaciniu technologiju skyriaus vyriausiojo specialisto pareigu ir Valstybes tarnybos 43 str. 1 d. nepažeide. Taciau, kaip patvirtina byloje pateikti dokumentai, pareiškejai 2009-06-26 pateiktas siulymas Nr. ( - ) nuo 2009-07-01 eiti Lietuvos policijos kriminalistiniu tyrimu centro Identifikavimo valdybos Biologiniu tyrimu skyriaus vyresniosios specialistes (karjeros valstybes tarnautojas, A lygio 10 kategorija) pareigas, bet pareiškeja 2009-07-02 šias pareigas užimti atsisake (b.l. 30).

16Atsižvelgus i tai, kad nuo ispejimo pradžios iki pareiškejos atleidimo iš valstybes tarnybos, atsakovas neturejo galimybiu pasiulyti pareiškejai laisvu lygiaverciu valstybes tarnautojo pareigu, o pareiškeja siulomu žemesnes kategorijos pareigu atsisake, darytina išvada, kad atsakovui atsirado pagrindas atleisti pareiškeja iš valstybes tarnybos pagal Valstybes tarnybos istatymo 44 str. 1 d. 9 p., todel isakymas, kuriuo pareiškeja atleista iš valstybes tarnybos priimtas nepažeidžiant galiojanciu teises aktu, yra teisetas ir pagristas, jo naikinti pagrindo nera ir pareiškejos skundas atmestinas kaip nepagristas.

17Teisejas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 88 str. 1 p., 127 str.,

Nutarė

18atmesti R. J. skunda kaip nepagrista.

19Sprendimas per keturiolika dienu nuo jo paskelbimo dienos gali buti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skunda Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacines instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai