Byla 2-639-154/2011

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė, sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei, dalyvaujant ieškovo - Bankrutavusios UAB „Butrema“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Tamtamas“, įgaliotam asmeniui P. P. ir advokatui S. Č., atsakovo J. K. atstovui advokatui Aidui Venckui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo - Bankrutavusios UAB „Burema“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Tamtamas“, ieškinį atsakovui Jonui Kungiui dėl nuostolių atlyginimo, ir

Nustatė

3Ieškovas Bankrutavusi UAB „Butrema“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Tamtamas“, teismui pateikė ieškinį, kuriuo iš buvusio UAB „Butrema“ direktoriaus atsakovo J. K. prašė priteisti 2 706 649,92 Lt nuostolių ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 1-5).

4Ieškovas nurodė, kad Šiaulių apygardos teismas 2010 m. birželio 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.B2-869-154/2010 iškėlė bendrovei UAB „Butrema“ bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Tamtamas“. Nutartis dėl bankroto iškėlimo įsiteisėjo 2010 m. spalio 18 d., kai Lietuvos apeliacinis teismas bylą išnagrinėjo apeliacine tvarka ir 2010-10-18 nutartimi paliko nepakeistą Šiaulių apygardos teismo 2010-06-15 nutartį. Bankroto administratoriaus UAB „Tamtamas“ įgaliotas asmuo, peržiūrėjęs UAB „Butrema“ dokumentus, nustatė, kad nuo 2006-05-02 iki bankroto bylos iškėlimo buvęs UAB „Butrema“ direktorius ir vienintelis akcininkas J. K. kaip atskaitingas asmuo yra paėmęs iš įmonės UAB „Butrema“ 2706649,92 litus, tačiau jų panaudojimo nėra pagrindęs tinkamais dokumentais, nes bankroto administratorius nepripažįsta tinkamu šių pinigų panaudojimo pagal atsakovo J. K. nurodymą, kad 2706649,92 Lt, kaip finansinį turtą, jis investavo į „European Prosperity C. C.“ („Europos klestėjimo klubo korporaciją“), nes atsakovas J. K., ieškovo manymu, šiam teiginiui patvirtinti nėra pateikęs atitinkamų dokumentų. Tokių dokumentų J. K. nepateikė nagrinėjant bankroto bylą pirmosios bei apeliacinės instancijos teismuose, o taip pat 2010-11-08 raštu pareikalavus bankroto administratoriui. Apeliacinės instancijos teismas 2011-10-18 nutartyje konstatavo, kad J. K. „nepateikė jokių įrodymų apie realią atsakovo UAB „Butrema“ galimybę disponuoti šiuo turtu ir apie galimybę panaudoti šį nurodytą turtą kreditorinių reikalavimų dengimui“.

5Ieškovas teigia, kad akcinių bendrovių vadovų civilinę atsakomybę reglamentuoja CK 2.87 str. 7 dalis, kurioje nurodyta, kad juridinio asmens valdymo organas, nevykdantis arba netinkamai vykdantis to paties straipsnio 1-6 dalyje ar įmonės steigimo dokumentuose nustatytas pareigas, privalo visiškai atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip. Administracijos vadovas yra bendrovės valdymo organas, kuris privalo juridinio asmens atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 str. 1 d.). Akcinių bendrovių įstatymo (ABĮ) 19 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad bendrovės valdymo organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti veiksmų, kurie pažeidžia bendrovės įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems bendrovės veiklos tikslams, viršija normalią gamybinę-ūkinę riziką, yra akivaizdžiai nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi. Administracijos vadovas, atlikęs tokius ar kitus neteisėtus veiksmus, arba kitaip pažeidęs pareigą veikti sąžiningai ir protingai juridinio asmens atžvilgiu, jeigu dėl to juridinis asmuo patyrė žalos, turi atlyginti juridiniam asmeniui dėl tokių veiksmų ar pareigos nevykdymo (netinkamo vykdymo) patirtą žalą (CK 2.87 str. 7 d., ABĮ 38 str. 12 d., UAB "Butrema" įstatai). Atsakovas J. K. kaip atskaitingas asmuo gavęs 2 706 649,92 litus, nei bankroto bylos iškėlimą nagrinėjusiems teismams, nei iškėlus bankroto bylą bankroto administratoriui nepateikė jokių įrodymų apie realią UAB "Butrema" galimybę disponuoti šiuo finansiniu turtu ir apie galimybę panaudoti šį balanse nurodytą turtą kreditorinių reikalavimų dengimui, todėl atsakovas privalo atlyginti ieškovui padarytą 2 706 649,92 Lt žalą.

6Atsiliepimu į ieškinį atsakovas J. K. su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad 1999 m. lapkričio mėnesį buvo įsteigta J. K. įmonė „Butrema“, kuri 2005 m. buvo reorganizuota į UAB „Butrema“ ir vadovu bei vieninteliu akcininku jis buvo iki pat bankroto bylos iškėlimo. Mano, kad ieškovas, reikalaudamas jo, kaip akcinės bendrovės vienintelio valdymo organo atsakomybės pagal CK 2.87 str., nenurodė, kokius teisės aktus ar bendrovės steigimo dokumentus jis pažeidė, kad jo 2008-01-07 sprendimą investuoti 2 706 649,92 litus į „European Prosperity C. C. („Europos klestėjimo klubo korporaciją“) būtų galima pripažinti neteisėtu, be to, ieškovas turi įrodyti, kad tokiu sprendimu buvo padaryta žala įmonei UAB „Butrema“, kad dėl tos žalos padarymo atsakovas yra kaltas, kad ieškovui padaryta žala ir jo veika yra susiję priežastiniu ryšiu. Atsakovo manymu, ieškovas tokių įrodymų nepateikė. UAB „Butrema" įstatų, kurių pagrindu ir veikė įmonė, 2.1. punkte nurodyta, jog bendrovės veiklos tikslai yra užsiimti ūkine-komercine veikla įstatuose nurodytose veiklos srityse, plėtoti verslą, užtikrinti produktyvų ir efektyvų bendrovės funkcionavimą bei siekti ekonominės naudos, taip pat ginti bendrovės ir jos akcininkų interesus. Bendrovės įstatų 5.29.2. punktas numato, jog bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, išskyrus tuos, dėl kurių sprendimus priima visuotinis akcininkų susirinkimas. Nurodytų bendrovės įstatų 5.29.3. numato, jog bendrovės vadovas svarsto ir tvirtina veiklos strategiją, valdymo struktūrą ir pareigybes, filialų, atstovybių nuostatus, nustato informaciją, kuri laikoma komercine, gamybine paslaptimi ir kt. Šios bendrovės įstatų nuostatos suderintos su Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimais ir jam neprieštarauja. Atsižvelgiant į tai, kad visą laiką atsakovas buvo vienintelis bendrovės akcininkas, nuosavybės teise valdantis visas bendrovės akcijas, J. K. mano, jog būdamas bendrovės direktoriumi ir generaliniu direktoriumi turėjo teisę numatyti įmonės veiklos strategiją ir spręsti, kokius sandorius bendrovės vardu tikslinga sudaryti siekiant gauti iš tokių sandorių naudą bendrovei. Nurodė, kad sprendimas investuoti į investicinį fondą bendrovės turimas apyvartines lėšas buvo priimtas atsižvelgiant į tai, kad nurodytos investicijos grąža yra keliolika kartų didesnė, nei galimybė gauti bendrovei finansinę naudą apyvartines lėšas laikant kredito įstaigose. Priimdamas šį sprendimą įvertino ir tai, kad nurodytas fondas, vykdydamas investicinius projektus, bendradarbiauja su pasaulyje žinomomis kompanijomis. Vadovaujantis „European Prosperity C. C." veiklos strategija, investiciniai projektai yra vykdomi gan ilgą laiką konsoliduojant kelių šimtų ar net kelių tūkstančių investuotojų pinigines lėšas, tokiu būdu sumažinant jų administravimo kaštus, kas leidžia gauti maksimalų pelną. Būtent dėl šios priežasties yra sudaromi ilgalaikiai investiciniai sandoriai, kas ir buvo padaryta šiuo atveju, tam, kad investitoriaus gaunama piniginė grąža būtų didžiausia. Dėl nurodytos priežasties šiuo atveju investicijai ir buvo pasirinktas 5 metų investicinis laikotarpis, kuriam pasibaigus bendrovė gaus numatytą piniginę grąžą. Investuodamas nurodytas bendrovės pinigines lėšas atsakovas veikė išimtinai bendrovės interesais.

7Atsakovas nurodė, kad bendrovės lėšų investicija buvo įstatymų nustatyta tvarka apskaityta bendrovės buhalteriniuose dokumentuose, t.y. įtraukta bendrovės turto sudėtį, ką patvirtina bendrovės finansiniai dokumentai, kurie nustatyta tvarka buvo pateikti VMI. Įmonės bankroto administratoriui, kartu su kitais bendrovės dokumentais buvo perduota sutartis su „European Prosperity C. C." ir “Įstojimo paraiška Nr.000018902”, kurioje nurodyti visi atlikti mokėjimai investuojant bendrovės pinigines lėšas bei kiti su tuo susiję įmonės buhalteriniai dokumentai.

8Už akivaizdų piknaudžiavimą savo procesinėmis teisėmis ir vadovaujantis CPK 95 str., atsakovas J. K. bankroto administratoriaus UAB “Tamtamas” įgaliotam atstovui P. P. prašė paskirti piniginę baudą iki 20 000 litų (t.1, b.l. 43-46).

9Ieškovas teismui pateikė dubliką, kuriame nurodė, kad atsakovas J. K. iki šiol nepateikė teismui jokių juridinę galią turinčių dokumentų, kad 2 706 649,92 Lt investicija yra realus turtas, kurį galima panaudoti kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimui. Ieškovas, reikalaudamas žalos atlyginimo iš buvusio įmonės vadovo, vadovaujasi Akcinių bendrovių įstatymo (ABĮ) 19 str. 8 dalimi, kur nurodyta, kad bendrovės valdymo organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti veiksmų, kurie pažeidžia bendrovės įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems bendrovės veiklos tikslams, akivaizdžiai viršija normalią gamybinę – ūkinę riziką, yra akivaizdžiai nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi. Konstatuoti, kad įmonės vadovas atlieka neteisėtus veiksmus, užtenka nustatyti, jog jis pažeidė savo, kaip įmonės vadovo, pareigas ir veikė priešingai įmonės interesams. Nustačius neteisėtus atsakovo veiksmus, jo kaltė, vadovaujantis CK 6.248 str., preziumuojama. Atsakovo J. K. kaltė, ieškovo manymu, pasireiškė tuo, kad jis iššvaistė įmonės lėšas – nepateikė dokumentų, kurie reglamentuoti LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 str. 1 dalyje, LR Vyriausybės 2000-02-17 nutarimu Nr. 179 patvirtintų Kasos darbo organizavimo ir kasos atlikimo taisyklių 9 punkte, pagrindžiančių iš įmonės gautų pinigų panaudojimo įmonės interesais. Dėl tokių J. K. veiksmų UAB „Butrema“ patyrė 2 706 649,92 litų nuostolį, nes neteko būtent šios sumos pinigų (t.1, b.l. 62-63).

10Teismo posėdžio metu ieškovoBUAB „Butrema“ atstovai P. P. ir advokatas S. Č. palaikė ieškovo pareikštą ieškinį ir nurodė, kad J. K., kaip UAB „Butrema“ direktorius, 2008-01-07 pasirašydamas sutartį su „European Prosperity C. C.“ („Europos klestėjimo klubo korporacija“) neesant kitos sutarties šalies atitinkamo patvirtinimo, o taip pat pasirašydamas „European Prosperity C. C.“ („Europos klestėjimo klubo korporacijos“) Įstojimo paraišką Nr.000018902 ir grynais pinigais įteikdamas 783 900 eurų, kas atitinka 2 706 649,92 litų, asmeniui, apie kurio įgaliojimus ne tik nenurodyta dokumente, bet nėra nurodyta net pavardė, o pats J. K. teisme patvirtino nežinąs šio atstovo duomenų, elgėsi nesąžiningai, neprotingai ir neatsakingai, nes, perduodamas didelę pinigų sumą, neišsiaiškino, ar įmonė apskritai egzistuoja, su kokiu atstovu jis sudaro sutartį, ar tas atstovas yra įgaliotas sudaryti tokią sutartį ir gauti pinigus. Tokiu būdu, J. K., kaip bendrovės vadovas, buvo neapdairus ir pažeidė ABĮ nuostatas. J. K. apie šią investiciją neinformavo įmonės kreditorių, nors to reikalauja Bendrovės įstatai. J. K. įmonės buhalterijai pateiktas dokumentas („Įstojimo paraiška“) apie 2 706 649,92 litų įmoką neatitinka buhalterinės apskaitos dokumento reikalavimų. Ieškovas pats bandė nustatyti „European Prosperity C. C.“ („Europos klestėjimo klubo korporacijos“) buvimo vietą, tačiau to padaryti nepavyko, nes dokumentuose nurodytu adresu tokios įmonės nėra, o JAV Niujorko valstijos Valstybės departamentas patvirtino, kad tokia įmonė nebuvo registruota. Latvijos Respublikos įmonių registras taip pat patvirtino, kad nei tokia įmonė, nei jos filialas Latvijoje nebuvo registruoti. J. K. taip pat byloje nenurodė konkrečios „European Prosperity C. C.“ („Europos klestėjimo klubo korporacijos“) buveinės vietos ir asmens, kuriam jis 2008-01-07 perdavęs grynais 783 900 eurų.

112011 m. gegužės 4 d. teismo posėdyje dalyvavęs atsakovas J. K. nurodė, kad visą laiką iki įmonės bankrutavimo buvo UAB „Butrema“ vienintelis akcininkas ir vadovas. Įmonė UAB „Butrema“ 2007 metais dirbo pelningai, todėl jis pradėjo domėtis investicijomis, šiuo klausimu lankė seminarus, dalyvavo susitikimuose su bankais, ne vienas jo pažįstamas buvo panašiai investavęs. Prieš investuodamas jis susipažino su „European Prosperity C. C.“, su tos įmonės atstovais, kurie atvažiuodavo į Lietuvą per Latvijos atstovybę, jie turėjo įvairių dokumentų, įgaliojimų. Seminarai vyko Klaipėdoje, kur jis ir pasirašė 2008-01-07 sutartį. Žinojo, kad pagrindinė „European Prosperity C. C.“ bazė yra Amerikoje, sutartyje buvo nurodytas jos adresas. Atstovo, su kuriuo pasirašė „Įstojimo paraišką“, pavardės neatsimena, parodyti įgaliojimų neprašė, nes juo pasitikėjo. Asmens, kuriam perdavė pinigus įvardinti taip pat negali. Po to, kai buvo padaryta investicija, su atstovais bendravo. 2013 metais UAB „Butrema“ turėjo gauti 40 proc. pelno. Investicijos neliečiamumo laikotarpis buvo 3 metai, o po trijų metų tuos pinigus bankroto administratorius galėjo atsiimti, tačiau po 3 metų būtų buvusi grąžinta tik įmokėta suma be pelno. Žino, kad artimiausias „European Prosperity C. C.“ („Europos klestėjimo klubo korporacijos“) padalinys buvo Latvijoje, bet jis buvo nelicencijuotas. Su kitais Europoje esančiais padaliniais jis nebendravo, dabar neturi jokių kontaktų. Pinigus 783 900 eurų sumokėjo grynais, nes taip buvo numatytas didesnis palūkanų procentas. Sutartis buvo sudaryta anglų kalba, o su atstovais bendravo rusiškai. Pats įmonės buveinėje (biure) Amerikoje nebuvo. Patvirtino, kad visi investuoti pinigai priklausė bendrovei UAB „Butrema“. Negali įvardinti asmenų, kurie konkrečiai žinojo apie šią jo padarytą investiciją. Sutinka pats nuvažiuoti į JAV dėl investicijos grąžinimo, su sąlyga, kad „būtų grąžinti pastatai, atstatyta UAB „Butrema“ veikla (t.1, b.l. 163-168).

12Atsakovo J. K. atstovas advokatas A.Venckus prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad J. K. kaip įmonės UAB „Butrema“ vadovas ir vienintelis akcininkas, investuodamas lėšas elgėsi protingai ir apdairiai. Trūkstamą sumą iki 2 706 649,92 Lt pridėjo iš savo lėšų. Lėšas iš investicinio fondo UAB „Butrema“ jau galėjo pasiimti po 3 metų, t.y. 2011-01-07, tačiau įmonei jau buvo iškelta bankroto byla ir J. K. nebeturėjo teisės veikti UAB „Butrema“ vardu.Tuo tarpu bankroto administratorius nevykdė Įmonių bankroto įstatymo (ĮBĮ) reikalavimų ir, manydamas, kad sandoris yra neteisėtas, jo neginčijo, investuotų pinigų neieškojo. Tokios informacijos, kad Fondas, į kurį buvo investuoti UAB „Butrema“ pinigai, neegzistuoja, atstovo manymu, byloje nėra. Jei fondas nėra įregistruotas Niujorko valstijoje, tai gal jis yra kitoje JAV valstijoje. 2008-01-07 sandoris šiai dienai nėra nuginčytas. Visi J. K. veiksmai buvo užfiksuoti UAB „Butrema“ buhalteriniuose dokumentuose, 2 706 649,92 Lt investicija kaip įmonės turtas įrašytas į įmonės balansą. Atstovo teigimu, nėra jokių įrodymų, kad J. K. būtų pažeidęs teisės aktus. Dėl kreditorių neinformavimo apie sandorį, sandoris netampa neteisėtu. J. K., investuodamas bendrovės pinigus, turėjo pakankamai informacijos apie „European Prosperity C. C.“ („Europos klestėjimo klubo korporaciją“), žinojo, kad į šį fondą yra investavusios rimtos Latvijos įmonės ir įtakingi asmenys. J. K., neišsimokėdamas sau dividendų bet dar pridėdamas savo asmeninių lėšų ir investuodamas tas lėšas į fondą, kaip tik elgėsi sąžiningai ir atsakingai.

13Ieškinys tenkintinas.

14Byloje nustatytos šios faktinės aplinkybės.

15Šiaulių apygardos teismas, tenkindamas kreditoriaus - Bankrutuojančios UAB „Ribenos prekyba“ pareiškimą, 2010 m. birželio 15 d. nutartimi atsakovui UAB „Butrema“ iškėlė bankroto bylą. Bankroto administratoriumi buvo paskirtas UAB „Tamtamas“. Nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo buvo peržiūrėta apeliacine tvarka ir Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. spalio 18 d. nutartimi paliko nepakeistą Šiaulių apygardos teismo 2010-06-15 nutartį (t.1, b.l. 5-7, 8-9).

16A. J. K. nuo 2006 m. gegužės mėnesio iki 2010 m. spalio 18 d., t.y. iki bankroto bylos iškėlimo, buvo UAB „Butrema“ direktorius, generalinis direktorius ir vienintelis akcininkas. Šią aplinkybę patvirtina VĮ „Registrų centro“ Juridinių asmenų registro išrašas (t.1, b.l. 15-16), su tuo sutiko ginčo šalys.

172008 m. sausio 7 d. tarp UAB „Butrema“ ir „European Prosperity C. C.“ („Europos klestėjimo klubo korporacija“), kurios tituliniame lape nurodyta: „1 West street Suite 3605, Niujorkas, NY 10004“, sudarė sutartį (teisinį susitarimą), kurios pagrindu kaip Investuotojas “suteikė” Verslo partneriui „European Prosperity C. C.“ („Europos klestėjimo klubo korporacijai“) 780000 eurų sumą grynais (t.1, b.l. 26-27).

182008 m. sausio 7 d. J. K., kaip UAB „Butrema“ direktorius, pasirašė „European Prosperity C. C.“ („Europos klestėjimo klubo korporacijos“) Uždarojo akcininko įstojimo paraišką Nr. 000018902 (adresas tituliniame lape: 2334E 18 Str. Brooklyn, New York, NY 11229, U.S.A.) kurioje nurodyta, kad „įmoka skirta JP Morgan Chase 2623E, Brooklyn g. 17, NY 11235, ABA 021000021, Europos klestėjimo klubo korporacijos („Europen Prosperity C. C.“) sąskaita: 103076178565; pareiškėjas UAB „Butrema“, į.k. 145592899; sąskaitos atidarymas 100,- eurų, pelnas („ažio“) 0,5 proc.; bendras balansas 780 000,- eurų, pelnas („ažio“) 3900, bendra išmoka 783 9000,- eurų; bendra suma pervedimui 783 900,- eurų; pareiškėjo parašas: J. K., data 2008-01-07; konsultanto parašas, spaudas: grynųjų pinigų gavimas, 2008 m. sausio 7 d., grynais gauta 783 900 eurų (t.1, b.l. 28,29, 125).

19UAB „Butrema“ ir jos įstatai juridinių asmenų registre buvo įregistruoti 2006-05-02 (t.1, b.l. 15-16). Bendrovės įstatuose nustatyta, kad Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir Bendrovės vadovas – direktorius; valdyba ir stebėtojų taryba –nesudaromos; valdybos funkcijas atlieka Bendrovės vadovas –direktorius, išskyrus tas funkcijas, kurios pagal Akcinių bendrovių įstatymą priskirtos visuotiniam akcininkų susirinkimui (Įstatų 5.1. punktas). Įstatų 5.2. punkte nustatyta, kad „bendrovės valdymo organai privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis Bendrovės įstatais.

20Dėl ginčo esmės.

21Šioje byloje yra kilęs ginčas dėl buvusio UAB „Butrema“ direktoriaus J. K., kaip vienasmenio juridinio asmens valdymo organo, atsakomybės (tiesioginio nuostolio atlyginimo), 2008 m. sausio 7 dienos sutarties su „European Prosperity C. C.“ („Europos klestėjimo klubo korporacija“) pagrindu investavus UAB „Butrema“ priklausiusius 2 706 649,92 Lt, kurių, nėra galimybės panaudoti pareikštų kreditorinių reikalavimų padengimui dėl J. K. netinkamai (nesąžiningai, neprotingai ir neatsakingai) vykdytų pareigų investuojant minėtas pinigines lėšas (LR CK 2.87 str. 7 d.).

22Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; kad įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; kad administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga (duty of loyalty); įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Bendrovės ir administracijos vadovo santykiams būdingi įstatyminio atstovavimo bruožai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2009-11-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009).

23Akcinių bendrovių įstatymo (ABĮ) 19 str. 6 dalyje (2007-01-12 įstatymo red., įsigaliojusi nuo 2007-01-30, t. y. sutarties su „European Prosperity C. C.“ sudarymo metu) numatyta, kad bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės vardu vienvaldiškai veikia bendrovės vadovas, kas įtvirtina vadovo, kaip juridinio asmens atstovo statusą, kuriuo vadovui keliami aukštesni reikalavimai tiesiogiai įtvirtinti civiliniuose įstatymuose arba išplaukiantys iš šių įstatymų esmės (ABĮ 19 str. 6, 8 dalys, 37 str. 5, 8, 9, 10 dalys (2007-01-12 įstatymo red., įsigaliojusi nuo 2007-01-30), CK 2.81 str. 1 dalis, 2.82 str. 1 dalis, 2.87 str. 1, 2, 3, 4 dalys ir kt.).

24Už įstatymuose įtvirtintų pareigų nevykdymą ir (arba) netinkamą vykdymą bendrovės vadovo, kaip bendrovės valdymo organo, atsakomybė kyla įstatymų pagrindu, o už civilinio teisinio pobūdžio pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą bendrovės vadovui, kaip bendrovės valdymo organui, kyla pareiga atlyginti jo kaltais veiksmais, nesilaikant įstatymuose įtvirtintų pareigų, padarytą žalą. Civilinės atsakomybės esminis požymis – visiškas nuostolių atlyginimo principas (CK 6.251 str.), kurį, be kita ko, lemia pirmiau nurodytas specifiškas bendrovės vadovo teisinis statusas, taip pat (su šiuo statusu susiję) vadovui keliami aukšti elgesio standartai ir suteiktų įgaliojimų mastas. Vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas deliktinės atsakomybės taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246-6.249 straipsniai). Kasacinės instancijos teismas yra pažymėjęs, kad šio pobūdžio bylose iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 str.). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (CPK 178 str., 182 str. 4 punktas).

25Kasacinis teismas yra atkreipęs dėmesį į tai, kad įmonės vadovų ir jos dalyvių neteisėtais veiksmais padarytos žalos įstatymai nepreziumuoja: vien įmonės valdymo organų neteisėtos veikos nepakanka jų civilinei atsakomybei. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2009-11-20 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009, sprendė, kad įstatymų nuostatose įtvirtintos bendrovės vadovo pareigos veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai (ABĮ 19 str. 8 dalis), juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 str. 1 dalis), taip pat CK 2.87 str. 7 dalies nuostatos dėl bendrovės vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, pareigos visiškai atlyginti padarytą žalą, teikia pagrindą konstatuoti, kad bendrovės vadovo veiksmai sudarant ir vykdant sandorius turi užtikrinti, kad bendrovei nebūtų padaryta žalos (nuostolių). Kadangi bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), tai padarytos žalos (nuostolių) faktas, kaip toks, yra ne tik viena iš būtinųjų bendrovės vadovo civilinės (deliktinės) atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas vadovo veiksmus (neveikimą) kvalifikuoti kaip neteisėtus.

26Iš šioje byloje pateiktos Sutarties matyti, kad 2008 m. sausio 7 d. tarp UAB „Butrema“ (sutartyje –„Investuotojas“), kuriai atstovavo jos tuometinis direktorius bei vienintelis akcininkas J. K., ir „European Prosperity C. C.” („Europos klestėjimo klubo korporacijos“) (sutartyje – “Verslo partneris”), kurios atstovas sutartyje nenurodytas, buvo nustatytos šios esminės sutarties sąlygos:

27- Investuotojas perveda Verslo partneriui pinigines lėšas investavimo tikslams pagal Sutarties sąlygas.

28- Verslo partneris vykdys tarpininkavimo veiklą investuojant Investuotojo pinigines lėšas pagal Investavimo programą, pagal Investuotojo nurodymus ir siekiant vykdyti sutarties nuostatas.

29- Verslo partneris privalo užtikrinti pirmosios investicijos už Investuotojo teikiamą sumą saugumą.

30- Investavimo programos laikotarpis ribojamas nuo 2008-01-07 iki 2013-01-07. Terminuotas laikotarpis apima 3 metus. Investuotojas supranta, kad negali nuskaičiuoti investuotų lėšų ar jų dalies bei reikalauti palūkanų. Pasibaigus investavimo programai skirtam laikotarpiui, Investuotojas galės laisvai naudoti į programą investuotas lėšas.

31- Išmokos pagal šią programą turi būti atliktos praėjus 30 dienų nuo nustatyto laikotarpio pabaigos, pagal Investuotojo pateiktus specialius reikalavimus.

32Antrame sutarties skyriuje „Investavimo suma“ buvo nurodyta, kad „Investuotojas suteikė Verslo partneriui 780 000,00 eurų sumą grynais“ (2.1. punktas); „Verslo partneris Investuotojo vardu įneša 780 000,00 eurų sumą į investavimo programą PIC 5/12348-4“ (2.2. punktas).

33Penktame sutarties skyriuje „Baigiamosios nuostatos“ buvo numatyta, kad „Šią Sutartį pasirašo Investuotojas ar jo direktorius, įgaliotas asmuo, savininkas ar kitas atstovas, kuris patvirtina, kad visos taisyklės, laikotarpiai ir sąlygos jam suprantami, aiškūs ir priimtini“ (5.1. punktas); „Šios Sutarties nuostatos suformuluotos „European Prosperity C. C.“ Administratoriaus priimtos, todėl teksto patvirtinimui nereikia specialaus parašo ar antspaudo. Sutartis pradedama vykdyti iškart po to, kai ją pasirašo Investuotojas ir piniginės lėšos perduodamos Verslo partneriui“ (5.2. punktas).

34Grafoje, kurioje turėtų būti šalių parašai ir kita sutarties šalis apibūdinanti informacija, nurodyta „UAB „Butrema“ direktorius“ ( parašas), UAB „Butrema“ antspaudas.

35Apie jokius Sutarties priedus sutartyje nenurodyta (t.1, b.l. 26,27).

36Kaip teisme patvirtino atsakovas J. K., ši sutartis buvo sudaryta tik anglų kalba (t.1, b.l. 163-168). J. K. teisme taip pat nurodė, kad prie Investavimo sutarties jis turėjo investavimo trejiems ir penkeriems metams lenteles, kurias buvo pateikęs nagrinėjant bankroto bylą apeliacinėje instancijoje. Šiose lentelėse buvo nurodyta, kiek procentų bus gauta („užaugs“) po penkerių metų (t.1, b.l. 163-168).

37Visų pirma sprestinas klausimas, ar 2 706 649,92 litai, kuriuos J. K. nurodo investavęs į „European Prosperity C. C.“, iki investavimo priklausė dabar jau bankrutavusiai UAB „Butrema“ ir ar minėta įmonė gali šiuos pinigus realiai susigrąžinti, t.y. ar ši įmonė, o kartu ir jos kreditoriai, faktiškai patyrė žalą (nuostolį).

38Iš ieškovo pateiktos UAB „Butrema“ „Atsiskaitytino asmens J. K. avansinės apyskaitos už laikotarpį nuo 2008-01-07 iki 2008-07-31“, matyti, kad J. K. kaip atsiskaitytinas asmuo 2008-01-07 „investicijoms“ panaudojo 2 706 649,92 litus (t.1, b. l. 18), ir nors ieškovo atstovas teismo posėdyje apskritai abejojo, šios sumos panaudojimo investicijai, nes pagal minėtą „Avansinę apyskaitą“ 2008 m. sausio 7 dienai UAB „Butrema“ neturėjo tokios pinigų sumos (trūko virš 700 000 Lt), o atsakovo atstovas teigė, kad J. K. trūkstamus apie 900 000 Lt pridėjo iš savo asmeninių lėšų, teismas vadovaujasi paties J. K. parodymais, nes 2011-05-04 apklaustas teisme jis nurodė, kad 2008-01-07 Klaipėdoje, „Baltpark“ viešbutyje, „European Prosperity C. C.“ atstovui jo perduoti eurai grynais „buvo įmonės UAB „Butrema“ uždirbti pinigai“, kad „visi pinigai buvo UAB „Butrema“ (t.1, b.l. 168). Būtent 780 000,- eurų suma yra įrašyta UAB „Butrema“ sutartyje su „European Prosperity C. C.“ kaip 2008-01-07 „Investuotojo“ perduota suma „Verslo partneriui“, o UAB „Butrema“ „Įstojimo paraiškoje“ nurodoma, kad 780 000,- eurų yra „bendras balansas“, 100,- eurų „sąskaitos atidarymas“, 0,5 (3900) pelnas („agio“) ir nurodyta, kad 2008-01-07 J. K. sumokėjo 783 900 eurų, kas pagal buhalterinį euro ir lito kursą (3.4528) sudaro 2 706 649,92 litus (t.1, b.l. 26,27,28,29, 125). J. K. UAB „Butrema“ balanse taip pat buvo nurodęs, kad 2 706 649,92 Lt yra finansinis turtas, kuris yra investuotas į atitinkamą fondą. „Avansinės apyskaitos“ duomenis šioje dalyje teismas pripažįsta netiksliais.

39Įvertinęs minėtus įrodymus, teismas daro išvada, kad atsakovas J. K. 2008-01-07 sumokėjo 2 706 649,92 Lt įmonei UAB „Butrema“ priklausančių pinigų „European Prosperity C. C.“.

40Kitas ne mažiau svarbus klausimas, ar bankrutavusi UAB „Butrema“ dėl minėto atsakovo J. K. 2008-01-07 padaryto mokėjimo ir sudarytos sutarties patyrė nuostolį ir ar įmonė (bankroto administratorius) gali šiuos pinigus realiai susigrąžinti ir jais disponuoti.

41Ieškovo atstovai nurodė, kad jie bandė ieškoti kitos Sutarties šalies, t.y. „European Prosperity C. C.“ („Europos klestėjimo klubo korporacijos“) arba jos filialų pagal Sutartyje nurodytą adresą, tačiau to padaryti nepavyko, nes ieškovo duomenimis, tokio juridinio asmens minėtu adresu nėra ir toks juridinis asmuo apskritai nebuvo oficialiai registruotas JAV Niujorko valstijoje. Šią aplinkybę ieškovas patvirtino pateikdamas JAV, Niujorko valstijos Valstybės departamento 2011 m. birželio 14 d. raštą, kuriame į ieškovo 2011-05-12 paklausimą nurodyta, kad „Valstybės departamentas neturi jokių archyvinių duomenų apie akcinę bendrovę ar kitą verslo subjektą pavadinimu „European Prosperity C. C.“ (t.1, b. l. 216-223). Latvijos Respublikos įmonių registro Funkcijų vykdymo departamentas į teismo paklausimą nurodė, kad iki 2011-07-25 Latvijos Respublikos įmonių registre nėra įregistruotų įmonių (verslo bendrovių), komersantų pavadinimais: „European Prosperity C. C.“, „Mulberry Group“, „Mulberry Team“, „European American Prosperity T. C.“, taip pat nėra informacijos apie šių užsienio šalių firmų atstovybių įregistravimą Latvijos Respublikoje (t.2, b.l. 34,35). Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija 2011-05-11 raštu patvirtino, kad Vertybinių popierių komisija nėra suteikusi jokios licencijos „European Prosperity C. C.“ („Europos klestėjimo klubo korporacijai“), kad ši bendrovė neturi leidimo viešai platinti investicinius produktus ar teikti investicines paslaugas Lietuvoje, kad minėtos bendrovės siūlomų produktų ar paslaugų atžvilgiu netaikomi jokie Lietuvoje veikiantys investuotojų apsaugos bei jų teisių gynimo mechanizmai, kad Komisija neturi jokios informacijos apie minėtos bendrovės veiklą bei jos priežiūros institucijas (t.1, b. l. 191). Aplinkybę, kad bylos nagrinėjimo metu „European Prosperity C. C.“ oficialios buveinės nėra Sutarties tituliniame blanke nurodytu adresu, teisme 2011-06-08 patvirtino liudytojas V. P., ieškovo pavedimu JAV bandęs surasti šios įmonės buveinę (t.1, b.l. 194-198).

42A. J. K., 2011-05-04 teismo posėdyje teigdamas, kad BUAB „Butrema“ bankroto administratorius gali išsireikalauti investuotus pinigus iš „European Prosperity C. C.“ važiuodamas į JAV ir ieškodamas šios sutarties šalies, taip pat nenurodė jokių konkrečių duomenų apie šio juridinio asmens ar jo filialo faktinę buveinę, apie galimus kontaktus su šia įmone ar jos atstovais, neįvardijo asmens, kuriam jis 2008-01-07 perdavė grynais 783900 eurų, t.y. nepateikė teismui jokių įrodymų, kad ieškovas turi realią galimybę susigrąžinti 2706649,92 litus BUAB „Butrema“ priklausančių pinigų (t.1, b.l.163-168).

43Atsakovo pateikta V. L. „Išvada“ apie „European Prosperity C. C.“ („Europos klestėjimo klubo korporacijos“), veiklą (t.1, b.l. 159-161) ir paties liudytojo V. L. paaiškinimai teisme, iš esmės nesuteikė jokios konkrečios informacijos apie „European Prosperity C. C.“ buveinę, konkrečius kontaktus ir ieškovo galimybes išreikalauti investuotas lėšas, nes V. L. nurodė, kad „Išvadą“ jis surašė naudodamasis informacija internete ir iš pokalbių su „kitais žmonėmis“ (t.1, 194-198).

44Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal UAB „Butrema“, kuriai tuo metu atstovavo direktorius J. K., atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. birželio 15 d. nutarties, kuria UAB „Butrema“ buvo iškelta bankroto byla, 2010 m. spalio 18 d. nutartyje konstatavo, jog atsakovas UAB „Butrema“, tvirtindamas, kad didelė įmonės turto dalis, t.y. 2 706 649,92 Lt „finansinis turtas“, yra investuotas į „European Prosperity C. C.“ („Europos klestėjimo klubo korporaciją“), tačiau nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė įrodymų „apie realią atsakovo galimybę disponuoti šiuo turtu ir apie galimybę šį balanse nurodytą turtą (panaudoti)kreditorinių reikalavimų dengimui“ (t.1, b.l. 8-9).

45Iš šių įrodymų visumos teismas daro išvadą, kad ieškovas BUAB „Butrema“ ir jam atstovaujantis bankroto administratorius UAB „Tamtamas“, neturi realios galimybės pagal atsakovo J. K. 2008-01-07 pasirašytą sutartį su „European Prosperity C. C.“ („Europos klestėjimo klubo korporacija“), išsiieškoti (atgauti) 2 706 649,92 Lt BUAB „Butrema“ priklausančių pinigų, todėl patyrė 2 706 649,92 Lt žalą kaip tiesioginį nuostolį.

46Kaip jau buvo minėta, J. K., 2008 m. sausio 7 d. sudarydamas sutartį su „European Prosperity C. C.“ („Europos klestėjimo klubo korporacija“) ir pagal minėtą sutartį sumokėdamas UAB „Butrema“ priklausančius 2 706 649,92 Lt (783900,- eurų) grynais, buvo UAB „Butrema“ vienasmenis vadovas – direktorius, todėl jam turi būti taikomi aukštesni atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui ar eiliniam asmeniui, kadangi įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo santykiai, kas reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo veikti išimtinai įmonės interesais ir veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Tokius reikalavimus nustatė Akcinių bendrovių įstatymo (ABĮ) 19 str. 8 dalis, 37 str. 5, 8, 9, 10 dalys (2007-01-12 įstatymo red., įsigaliojusi nuo 2007-01-30), LR Buhalterinės apskaitos įstatymo (2007-06-07 įstatymo red., įsigaliojusi nuo 2008-01-01) 21 str., nustatęs ūkio subjekto vadovo atsakomybę už apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą, LR CK 2.87 str. 1, 2, 3, 4 dalys ir kt. UAB „Butrema“ įstatų 5.30. punkte nurodyta, kad bendrovės vadovas atsako už: (5.30.1. p.) bendrovės veiklos organizavimą ir jos veiklos tikslų įgyvendinimą; <...>; (5.30.8. p.) kitų įstatymuose, teisės aktuose, įstatuose ir pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą (t.1, b.l. 10-14). Tai, kad atsakovas J. K. kartu buvo ir vienintelis UAB „Butrema“ akcininkas, tik padidina jo atsakomybės lygį vadovaujamos bendrovės atžvilgiu.

47Ieškovas nurodė, kad atsakovas J. K. yra kaltas dėl 2 706 649,92 Lt žalos įmonei UAB „Butrema“ (dabar – BUAB „Butrema“), nes būdamas UAB „Butrema“ vadovu ir 2008-01-07 sudarydamas sutartį su „European Prosperity C. C.“ („Europos klestėjimo klubo korporacija“) bei perduodamas pinigus, elgėsi nesąžiningai, neprotingai ir neatsakingai ir kad būtent toks atsakovo elgesys lėmė minėtos žalos atsiradimą, t.y. buvo priežastiniame ryšyje tarp atsakovo veiksmų bei neveikimo ir atsiradusios žalos.

48Teismas sutinka su šiais ieškovo argumentais, nes juos patvirtina byloje surinkti įrodymai.

49A. J. K. teisme patvirtino, kad įmonės vadovu jis dirbo nuo 1999 metų, kai buvo įregistruota jo individuali įmonė. Atsakovo amžius (J. K. gimęs 1966 metais) ir valdymo patirtis 2008 m. sausio 7 dieną akivaizdžiai leido jam įvertinti, kad sudarant sutartį dėl 2706649,92 litų investavimo, būtina gerai įvertinti kitos sutarties šalies patikimumą, nustatyti juridinio asmens ar atitinkamo jo padalinio juridinę ir faktinę buveinę, išsiaiškinti, ar juridinis asmuo turi įgalinimus užsiimti šia veikla Lietuvoje, kas leistų užtikrinti didesnę investuotojo interesų apsaugą. Tuo tarpu minėtoje sutartyje nenurodyti juridinio asmens registro duomenys, kas atstovauja kitai sutarties šaliai, ar šis atstovavimas yra tinkamas. Kaip teisme nurodė pats atsakovas J. K., sutartis buvo sudaryta tik anglų kalba, nors turėjo būti sudaryta anglų ir lietuvių kalbomis arba pateiktas sutarties vertimas į lietuvių kalbą, kad ji būtų aiškiai suprantama abiems sutarties šalims. J. K. nurodė, kad jis su kitos sutarties šalies atstovais bendravo rusų kalba ir nepakankamai gerai moka anglų kalbą, nors pasirašė dokumentus, surašytus anglų kalba. Atsižvelgiant į sutarties objekto mastą, jos terminus, į tai, kad sutartis sudaroma su užsienio šalies juridiniu asmeniu, Sutarties sąlygos yra akivaizdžiai neišsamios, neaiškios, kai kurios jų prieštaringos (pvz., sutarties sąlygose nurodyta, kad „Verslo partneris“, t. y. „European Prosperity C. C.“, „vykdys tarpininkavimo veiklą investuojant „Investuotojo“, t.y. UAB „Butrema“, lėšas pagal Investavimo programą, pagal Investuotojo nurodymus ir siekiant įvykdyti sutarties nuostatas“), kas reikštų, kad „European Prosperity C. C.“ tėra tarpininkas, kuris, kaip nurodyta sekančiame sutarties punkte „ privalo užtikrinti pirmosios investicijos už Investuotojo teikiamą sumą saugumą“. Antrame sutarties skyriuje nurodyta, kad „Verslo partneris Investuotojo vardu įneša 780 000,00 eurų sumą į investavimo programą PIC 5/12348-4“ (2.2. punktas). Jokia Investavimo programa “PIC 5/12348-4“ prie sutarties nepridėta kaip šios sutarties priedas (neatskiriama dalis), nenurodyta, kas atsakingas už šios Investavimo programos įgyvendinimą. Atsakovo J. K. Lietuvos Apeliaciniam teismui pateiktos trijų ir penkių procentų investicijų skaičiavimo lentelės “PIC” nėra įvardintos kaip neatskiriama Sutarties dalis, jos šalių nepasirašytos, todėl atsakovas J. K. turėjo aiškiai suprasti, kad tokie dokumentai neturi ir neturės juridinės galios (t.1, b.l.106-107). Ketvirtajame Sutarties skyriuje “Kitos nuostatos”, nurodoma, kad “kilus bet kokiems ginčams ar nesutarimams dėl šios sutarties nuostatų, būtina apie tai pranešti pirmiausia “European Prosperity C. C.” pripažintam finansų konsultantui, tačiau nei sutartyje, nei įstojimo paraiškoje nėra nurodyta, kas yra tie konsultantai ir kur juos rasti. Taip pat Sutartyje nurodoma, kad “nesutarimai turi būti sprendžiami remiantis šioje sutartyje ar kituose papildomuose susitarimuose pateiktomis nuostatomis”, tačiau sutartyje tokių nuostatų nėra, duomenų apie kokius nors papildomus susitarimus dėl sutarties vykdymo ar ginčų sprendimo tvarkos atsakovas nepateikė (t.1, b.l. 26, 27). „Europos klestėjimo klubo korporacijos“ uždarojo akcininko įstojimo paraiškoje apie 783 900 eurų gavimą patvirtina spaudas, kuriame tėra “neišskaitomas” parašas, sumokėta suma ir data, kas visiškai neidentifikuoja asmenį, gavusį pakankamai didelę pinigų sumą, ir neužtikrina galimybės nustatyti, ar minėti pinigai buvo perduoti sutarties šaliai, t.y. „European Prosperity C. C.“. Atsakovas J. K. teisme nurodė, kad jis pasitikėjo asmenimis, su kuriais pasirašė investavimo sutartį ir kuriems perdavė UAB “Butrema” priklausančius 783 900 eurų grynais ir pateikti atitinkamų įgaliojimų neprašė. Toks įmonės vadovo elgesys jo vadovaujamos įmonės atžvilgiu vertintinas kaip absoliučiai neatsakingas, nerūpestingas ir neprotingas, o tuo pačiu akivaizdžiai prieštaraujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo ir UAB „Butrema“ įstatų nuostatoms veikti išimtinai įmonės interesais ir veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai, normalios gamybinės – ūkinės rizikos ribose bei daryti viską, kad vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Toks neatsakingas įmonei priklausančių pinigų perdavimas kitam asmeniui, nenurodžiusiam savo vardo, pavardės, pareigų ir nepateikusiam savo įgaliojimų atlikti minėtą finansinę operaciją, visiškai prieštarauja LR Buhalterinės apskaitos įstatymo (2007-06-07 įstatymo red., įsigaliojusi nuo 2008-01-01) reikalavimams, neatitinka šiame įstatyme nurodų apskaitos dokumentų privalomų rekvizitų, nors atsakovui turėjo būti žinoma, kad vadovaujantis minėto įstatymo 14 str. 2 dalimi, už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys, o vadovaujantis minėto įstatymo 21 straipsniu už apskaitos organizavimą pagal minėto įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas, t.y. pats J. K..

50Nors atsakovas ir jo atstovas teisme tvirtino, kad J. K., sudarydamas sutartį ir investuodamas bendrovės pinigus buvo pakankamai atsakingas ir informuotas apie investicijų galimybes ir kitos sutarties šalies patikimumą, nes domėjosi investicijomis, lankėsi seminaruose ir bendravo su pinigines lėšas investavusiais asmenimis, tačiau byloje pateiktos seminarų medžiagos, kurioje tėra informacinio – reklaminio pobūdžio duomenys, negalima laikyti sudarytos sutarties sudedamąja dalimi ir manyti, kad kita sutarties šalis vykdys tokias sutarties sąlygas. Pažymėtina, kad atsakovo nurodytoje medžiagoje apie “European Prosperity C. C.” („Europos klestėjimo klubo korporaciją“) pagrindinis dėmesys skiriamas “garsiems” šios įmonės parneriams ir jų veiklai, sąskaitų atidarymo tvarkai, įvairių investicinių programų aprašymui, nurodytos investicinių programų bendrosios sąlygos ir kt. Beje, skyriuje “Procedūros” nurodyta, kad “European Prosperity C. C.“(„Europos klestėjimo klubo korporacijos“) konsultantai turi asmeninius sertifikatus ir identifikavimo numerius”, kad “investicijų pradinės sumos pervedamos į specialią “European Prosperity C. C.” sąskaitą JP Morgan Chase bank <…>, kad tik gavus pradinę sumą per 30-45 dienas sudaroma sutartis ir klijento pinigai pervedami į investicines programas <…>. Nepaisydamas netgi šios elementarios informacijos, atsakovas J. K., kaip pats patvirtino teisme, nepareikalavo kitos sutarties šalies konsultantų pateikti asmeninius sertifikatus ir identifikavimo numerius, šiuos duomenis įrašyti į pasirašomus dokumentus ar bent padaryti jų kopijas. Didelė pinigų suma buvo sumokėta ne atitinkamu mokėjimo dokumentu į sutarties šalies nurodytą sąskaitą banke, tačiau perduota grinais pinigais. J. K. paaiškinimo teisme, kad mokant grynais pinigais buvo suteiktos geresnės investavimo sąlygos, nėra atsakovo pagrįstos jokiais įrodymais, tokios sąlygos nėra nurodytos nei sutartyje, nei pateiktuose “European Prosperity C. C.” reklaminiuose dokumentuose.

51Atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes darytina išvada, kad ieškovui BUAB “Butrema” yra padaryti 2706649,92 Lt realūs nuostoliai dėl 2008 m. sausio 7 d. sutarties sudarymo ir ši pinigų suma priteistina iš atsakovo J. K..

52Dėl bylinėjimosi išlaidų

53Patenkinus Bankrutavusios UAB „Butrema“ ieškinį, iš atsakovo J. K. priteistinos bylinėjimosi išlaidos ieškovui ir Valstybei.

54Ieškovas BUAB „Butrema“ nuo žyminio mokesčio išlaidų mokėjimo yra atleistas pagal įstatymą (CPK 83 str. 1 d. 8 p.), todėl, patenkinus ieškinį, bylinėjimosi išlaidos – 30000,- Lt žyminio mokesčio ir 50,37 Lt išlaidų , susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (t.1, b.l. 36), priteistinos iš atsakovo J. K. Valstybei (CPK 80, 88, 96 str.).

55Iš teismui pateiktų ieškovo BUAB „Butrema“ dokumentų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas matyti, kad už advokato paslaugas ieškovas sumokėjo 3000 litų (t.1, b.l. 137), be to, ieškovas per du kartus (t.1, b.l. 211, t.2, b.l. 15) sumokėjo į teismo depozitinę sąskaitą 200 litų dokumentų vertimo išlaidoms padengti, iš kurių 163,87 buvo panaudoti procesiniams tikslams, o 36,13 Lt liko nepanaudota, kurie gražintini ieškovui.

56Ieškovo BUAB „Butrema“ išlaidos už advokato paslaugas pripažintinos realiomis, nes jas patvirtina pateikti dokumentai, ir protingomis, nes ieškovas rengė kelis procesinius dokumentus, dalyvavo teismo posėdžiuose, be to, šios išlaidos visiškai atitinka atsakovo išlaidas už advokato pagalbą.

57Dėl laikinųjų apsaugos priemonių.

58A. J. K. turtui Šiaulių apygardos teismo 2011 m. sausio 17 d. nutartimi (t.1, b.l. 30-31) taikytos ir Šiaulių apygardos teismo 2011 m. balandžio 4 d. nutartimi iš dalies pakeistos (t.1, b.l. 75-76) laikinosios apsaugos priemones paliktinos iki sprendimo šioje byloje įvykdymo (LR CPK 150 str. 5 d.).

59Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 265 – 271 str., teismas

Nutarė

60Bankrutavusios UAB „Butrema“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Tamtamas“, ieškinį atsakovui J. K. patenkinti.

61Priteisti iš J. K. (a. k. ( - ) gyvenančio ( - )) Bankrutavusiai UAB „Butrema“ (į.k. 145592899, sąskaita Nr. ( - ), esanti UAB „Medicinos banke“, bankroto administratorius UAB „Tamtamas“) 2706 649,92 Lt (du milijonus septynis šimtus šešis tūkstančius šešis šimtus keturiasdešimt devynis litus 92 ct) žalos (nuostolių) atlyginimo ir 3163,87 Lt (tris tūkstančius šimtą šešiasdešimt tris litus 87 ct) bylinėjimosi išlaidų.

62Priteisti iš J. K. (a. k. ( - ) gyvenančio ( - )) Valstybei 30000,- Lt (trisdešimt tūkstančių litų) žyminio mokesčio ir 50,37 Lt (penkiasdešimt litų 37 ct ) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

63Grąžinti ieškovui Bankrutavusiai UAB „Butrema“ (į. k. 145592899, sąskaita Nr. ( - ), esanti UAB „Medicinos banke“, atstovaujamai bankroto administratoriaus UAB „Tamtamas“) iš Šiaulių apygardos teismo sąskaitos Nr. ( - ) banke „Swedbank“, 36,13 Lt (trisdešimt šešis litus 13 ct).

64A. J. K. turtui Šiaulių apygardos teismo 2011 m. sausio 17 d. nutartimi taikytas ir Šiaulių apygardos teismo 2011 m. balandžio 4 d. nutartimi iš dalies pakeistas laikinąsias apsaugos priemones palikti iki sprendimo šioje byloje įvykdymo.

65Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo -... 3. Ieškovas Bankrutavusi UAB „Butrema“, atstovaujama bankroto... 4. Ieškovas nurodė, kad Šiaulių apygardos teismas 2010 m. birželio 15 d.... 5. Ieškovas teigia, kad akcinių bendrovių vadovų civilinę atsakomybę... 6. Atsiliepimu į ieškinį atsakovas J. K. su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad... 7. Atsakovas nurodė, kad bendrovės lėšų investicija buvo įstatymų nustatyta... 8. Už akivaizdų piknaudžiavimą savo procesinėmis teisėmis ir vadovaujantis... 9. Ieškovas teismui pateikė dubliką, kuriame nurodė, kad atsakovas J. K. iki... 10. Teismo posėdžio metu ieškovoBUAB „Butrema“ atstovai P. P. ir advokatas... 11. 2011 m. gegužės 4 d. teismo posėdyje dalyvavęs atsakovas J. K. nurodė, kad... 12. Atsakovo J. K. atstovas advokatas A.Venckus prašė ieškinį atmesti ir... 13. Ieškinys tenkintinas.... 14. Byloje nustatytos šios faktinės aplinkybės.... 15. Šiaulių apygardos teismas, tenkindamas kreditoriaus - Bankrutuojančios UAB... 16. A. J. K. nuo 2006 m. gegužės mėnesio iki 2010 m. spalio 18 d., t.y. iki... 17. 2008 m. sausio 7 d. tarp UAB „Butrema“ ir „European Prosperity C. C.“... 18. 2008 m. sausio 7 d. J. K., kaip UAB „Butrema“ direktorius, pasirašė... 19. UAB „Butrema“ ir jos įstatai juridinių asmenų registre buvo... 20. Dėl ginčo esmės.... 21. Šioje byloje yra kilęs ginčas dėl buvusio UAB „Butrema“ direktoriaus J.... 22. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad administracijos vadovas yra specialus... 23. Akcinių bendrovių įstatymo (ABĮ) 19 str. 6 dalyje (2007-01-12 įstatymo... 24. Už įstatymuose įtvirtintų pareigų nevykdymą ir (arba) netinkamą vykdymą... 25. Kasacinis teismas yra atkreipęs dėmesį į tai, kad įmonės vadovų ir jos... 26. Iš šioje byloje pateiktos Sutarties matyti, kad 2008 m. sausio 7 d. tarp UAB... 27. - Investuotojas perveda Verslo partneriui pinigines lėšas investavimo... 28. - Verslo partneris vykdys tarpininkavimo veiklą investuojant Investuotojo... 29. - Verslo partneris privalo užtikrinti pirmosios investicijos už Investuotojo... 30. - Investavimo programos laikotarpis ribojamas nuo 2008-01-07 iki 2013-01-07.... 31. - Išmokos pagal šią programą turi būti atliktos praėjus 30 dienų nuo... 32. Antrame sutarties skyriuje „Investavimo suma“ buvo nurodyta, kad... 33. Penktame sutarties skyriuje „Baigiamosios nuostatos“ buvo numatyta, kad... 34. Grafoje, kurioje turėtų būti šalių parašai ir kita sutarties šalis... 35. Apie jokius Sutarties priedus sutartyje nenurodyta (t.1, b.l. 26,27).... 36. Kaip teisme patvirtino atsakovas J. K., ši sutartis buvo sudaryta tik anglų... 37. Visų pirma sprestinas klausimas, ar 2 706 649,92 litai, kuriuos J. K. nurodo... 38. Iš ieškovo pateiktos UAB „Butrema“ „Atsiskaitytino asmens J. K.... 39. Įvertinęs minėtus įrodymus, teismas daro išvada, kad atsakovas J. K.... 40. Kitas ne mažiau svarbus klausimas, ar bankrutavusi UAB „Butrema“ dėl... 41. Ieškovo atstovai nurodė, kad jie bandė ieškoti kitos Sutarties šalies,... 42. A. J. K., 2011-05-04 teismo posėdyje teigdamas, kad BUAB „Butrema“... 43. Atsakovo pateikta V. L. „Išvada“ apie „European Prosperity C. C.“... 44. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, išnagrinėjusi... 45. Iš šių įrodymų visumos teismas daro išvadą, kad ieškovas BUAB... 46. Kaip jau buvo minėta, J. K., 2008 m. sausio 7 d. sudarydamas sutartį su... 47. Ieškovas nurodė, kad atsakovas J. K. yra kaltas dėl 2 706 649,92 Lt žalos... 48. Teismas sutinka su šiais ieškovo argumentais, nes juos patvirtina byloje... 49. A. J. K. teisme patvirtino, kad įmonės vadovu jis dirbo nuo 1999 metų, kai... 50. Nors atsakovas ir jo atstovas teisme tvirtino, kad J. K., sudarydamas sutartį... 51. Atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes darytina išvada, kad ieškovui... 52. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 53. Patenkinus Bankrutavusios UAB „Butrema“ ieškinį, iš atsakovo J. K.... 54. Ieškovas BUAB „Butrema“ nuo žyminio mokesčio išlaidų mokėjimo yra... 55. Iš teismui pateiktų ieškovo BUAB „Butrema“ dokumentų apie turėtas... 56. Ieškovo BUAB „Butrema“ išlaidos už advokato paslaugas pripažintinos... 57. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių.... 58. A. J. K. turtui Šiaulių apygardos teismo 2011 m. sausio 17 d. nutartimi (t.1,... 59. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 265 – 271 str.,... 60. Bankrutavusios UAB „Butrema“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB... 61. Priteisti iš J. K. (a. k. ( - ) gyvenančio ( - )) Bankrutavusiai UAB... 62. Priteisti iš J. K. (a. k. ( - ) gyvenančio ( - )) Valstybei 30000,- Lt... 63. Grąžinti ieškovui Bankrutavusiai UAB „Butrema“ (į. k. 145592899,... 64. A. J. K. turtui Šiaulių apygardos teismo 2011 m. sausio 17 d. nutartimi... 65. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...