Byla A-822-1174-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Laimes Baltrunaites (kolegijos pirmininke), Aruno Sutkeviciaus ir Skirgailes Žalimienes (pranešeja),

2sekretoriaujant Ilonai Kovger,

3dalyvaujant atsakovo atstovei E. I., treciuju suinteresuotu asmenu A. A. G. ir S. A. G. atstovui advokatui L. J.,

4viešame teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo administracine byla pagal pareiškeju N. R., V. R., A. S. ir V. G. apeliacini skunda del Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 17 d. sprendimo administracineje byloje pagal pareiškeju N. R., V. R., A. S. ir V. G. skunda atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims A. A. G., S. A. G., Palangos miesto savivaldybes administracijos direktoriui, Palangos miesto savivaldybes administracijai, V. L., L. L. M., Valstybinei teritoriju planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (kuri taip pat yra ir treciojo suinteresuoto asmens Klaipedos apskrities viršininko administracijos teisiu peremeja), uždarajai akcinei bendrovei „Estora“, A. B., A. G., V. P., V. B., D. K., A. K., R. J., N. P., I. S., R. B., V. S., G. P., V. G., R. G. ir S. V. del sprendimo panaikinimo ir ipareigojimo atlikti veiksmus.

5Teiseju kolegija

6n u s t a t e :

7I.

8Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija (toliau – ir atsakovas, Aplinkos ministerija) pakartotinai išnagrinejusi pareiškeju N. R., V. R., A. S. ir V. G. prašyma 2008-11-28 prieme administracini akta Nr. (13-4)-D8-10337, kuriuo atmete pareiškeju skunda.

9Pareiškejai N. R., V. R., A. S. ir V. G. (toliau – ir pareiškejai), nesutikdami su priimtu aktu, skundais (I t., b. l. 4-11, 12-19) kreipesi i Vilniaus apygardos administracini teisma prašydami panaikinti Aplinkos ministerijos 2008-11-28 individualu administracini akta Nr. (13-4)-D8-10337 „Del administracines proceduros atnaujinimo“ ir ipareigoti Aplinkos ministerija Statybos istatymo 20 straipsnio 9 dalies nustatyta tvarka pareikalauti, kad Palangos miesto savivaldybes administracijos direktorius panaikintu 2002-09-24 kurybiniu dirbtuviu su garažu ( - ), Palangos mieste projektavimo salygu savada.

10Skunduose paaiškino, kad Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau - ir Inspekcija) 2006-04-03 prieme išvada, kurioje pripažino, kad projektavimo salygos, irašytos i 2002-09-24 kurybiniu dirbtuviu su garažu ( - ), Palangos mieste, projektavimo salygu savada, prieštarauja Statybos istatymo 20 str. 2 d. 2 p. ir 5 d. nustatytiems reikalavimams, Vyriausybes 1995-12-22 nutarimo Nr. 1608 „Del statybu privacioje žemeje reglamento patvirtinimo“ 4 str. 1 d., 2 d., 3 d., ir 6 str., t.y. esminems šio teises akto nuostatoms. Išvadoje taip pat nustatyta, kad projektavimo salygu savadas išduotas prie prašymo nepateikus visu bendraturciu sutikimo. Vadovaudamiesi Statybos istatymo 20 str. 9 d. ir Inspekcijos 2006-04-03 išvada, praše Inspekcijos pareikalauti, kad Savivaldybes administracijos direktorius ne veliau kaip per 7 dienas panaikintu 2002-09-24 kurybiniu dirbtuviu su garažu ( - ), Palangos mieste projektavimo salygu savada. Inspekcija mineta prašyma pateike nagrineti aplinkos ministerijai, kuri 2006-05-04 aktu Nr.(13-4)-D8-3782 atsisake panaikinti 2002-09-24 išduota projektavimo salygu savada. Teige, kad atsakovas neteisingai pleciamai aiškino Statybos istatymo 20 str. 9 d., kadangi ši teises norma draudima pareikalauti panaikinti projektavimo salygu savada sieja su statybos leidimu, išduotu administracinio teises akto, t. y. administravimo subjekto priimto teises akto pagrindu bei atitinkanciu Statybos istatymo 23 str. 6 d. reikalavimus. Todel tik toks dokumentas Statybos istatymo 20 str. 9 d. prasme gali buti laikomas statybos leidimu. Tuo tarpu, Statybos istatymo 23 str. 16 d. nurodytas raštas gali buti laikomas statybos leidimu Statybos istatymo 20 str. 9 d. prasme tik tuo atveju, jei jis yra iregistruotas kaip statybos leidimas. A. G. 2005-10-12 raštas viešojo administravimo subjekto nera registruotas Statybos istatymo 23 str. 16 d. numatyta tvarka, todel negali buti prilyginamas statybos leidimui. Kadangi statyba yra vykdoma bendrosios nuosavybes teise pareiškejams ir statytojams A. A. G. ir S. A. G. priklausanciame sklype, kad gautu statybos leidima jie privalejo gauti visu bendraturciu sutikima, tuo tarpu pareiškejai tokiu sutikimu niekada nera išdave. A. G. 2005-10-12 rašto prilyginimas statybos leidimui ar registravimas kaip statybos leidimo, reikštu Statybos istatymo 23 str. 6 d. ir 7 d. ir 23 str. 16 d., o kartu ir bendraturciu teises pažeidima.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006-11-09 sprendimu pareiškeju skunda atmete, taciau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) 2007-09-28 nutartimi administracineje byloje Nr. A5-803-07 panaikino pirmosios instancijos teismo sprendima, panaikino Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 2006-05-04 administracini akta Nr.(13-4)-D8-3782 „Del projektavimo salygu savado panaikinimo“ ir ipareigojo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija išnagrineti pareiškeju skunda iš naujo. Aplinkos ministerija pakartotinai 2008-11-27 prieme administracini akta Nr.(13-4)-D8-10337, kuriuo atmete pareiškeju skunda.

12Aplinkos ministerijos sekretore J. J. savo 2008-11-28 sprendime nurode, kad ministerija negali pagal Lietuvos Respublikos Statybos istatymo 20 straipsnio 9 dalies reglamentavima pareikalauti, kad Palangos miesto savivaldybes administracijos direktorius panaikintu neteiseta savada, kadangi pareiškejai V. G., A. S., N. R., V. R. nera kurybiniu dirbtuviu su garažu, statomu žemes sklype ( - ) Palangos mieste, statytojai ar statinio saugos bei paskirties reikalavimu valstybines priežiuros instituciju atstovai.

13Pareiškejai teige, kad Aplinkos ministerijos sekretore J. J. neturi kompetencijos ministerijos vardu priimti vienasmeniškus sprendimus administracinese procedurose, todel ir šiuo pagrindu ministerijos sprendimas yra naikintinas kaip neteisetas ir nepagristas. Pažymejo, kad ministerijai dar 2006 m. balandžio menesi buvo pateiktas valstybines institucijos teikimas pagal fiziniu asmenu prašyma, todel ministerijos sekretores J. J. aiškinimas 2008-11-28 sprendime, kad fiziniais asmenys yra netinkami subjektai Lietuvos Respublikos Statybos istatymo 20 str. 9d. prasme, yra neteisetas ir nepagristas, kadangi ministerija nagrinejo institucijos teikima, taciau ne fiziniu asmenu prašyma ar skunda.

14Atsakovas Aplinkos ministerija su pareiškeju skundu nesutiko ir praše ji atmesti kaip nepagrista.

15Atsiliepime (I t., b. l. 69-72) paaiškino, kad Aplinkos ministerija 2008-11-28 raštu Nr. (13-4)-D8-10337 atsake i V. G. 2008-10-16 prašyma, kuriuo pareiškejas praše atnaujinti Aplinkos ministerijos 2007-11-22 raštu Nr. (13-4)-D8-9837 sustabdyta administracine procedura, išnagrineti prašyma ir Statybos istatymo nustatyta tvarka pareikalauti, kad Palangos miesto savivaldybes administracijos direktorius panaikintu 2002-09-24 patvirtinta kurybiniu dirbtuviu su garažu ( - ), Palangos mieste, projektavimo salygu savada. Pagal Statybos istatymo 20 straipsnio 9 dali i Aplinkos ministerija kaip Vyriausybes igaliota institucija pagal mineta straipsni gali kreiptis tik statytojas (užsakovas) ir statinio saugos bei paskirties reikalavimu valstybines priežiuros institucija. Pažymejo, kad pareiškejai nera Statybos istatymo 2 straipsnio 41 dalies prasme statytojai (užsakovai), todel kad ne jiems buvo išduotas projektavimo salygu savadas ir ne jie planavo atlikti/investuoti lešas i darbus. Aplinkos ministerija skundžiame rašte taip pat nurode, kad 2007-11-22 raštu Nr. (13-4)-D8-9837 informavo pareiškejus, kad, vadovaudamasi Viešojo administravimo istatymo 23 straipsnio 4 dalimi, sustabdo administracine procedura del 2006-04-20 prašymo nagrinejimo tol, kol Klaipedos apygardos teismas išnagrines skunda del 2002-09-24 projektavimo salygu savado galiojimo. Aplinkos ministerijos skundžiamame rašte taip pat buvo nurodyta, kad Klaipedos apygardos 2008-09-17 sprendimu, be kita ko, atmete pareiškeju prašyma panaikinti 2002-09-24 projektavimo salygu savada ir ipareigojo Palangos miesto savivaldybe iregistruoti A. G. pranešima „Del statybos leidimo“ kaip statybos leidima. Klaipedos apygardos teismas minetu sprendimu taip pat nurode, kad pareiškeju reikalavimas del 2002-09-24 projektavimo salygu savado panaikinimo yra nepagristas, nes ieškovu teisiu nepažeidžia.

16Akcentavo, kad Klaipedos apygardos teismas 2008-09-17 sprendimu iš esmes išsprende klausima del 2002-09-24 projektavimo salygu savado, todel, vadovaujantis Viešojo administravimo istatymo 23 straipsnio 6 dalimi, pareiškeju skundas negali buti nagrinejamas, nes teismas jau yra priemes administracines proceduros sprendima tuo paciu klausimu ir asmuo nepateike nauju faktiniu duomenu, leidžianciu gincyti sprendima. Atsižvelgiant i tai, kad Klaipedos apygardos teismas 2008-09-17 sprendimu išsprende klausima del 2002-09-24 projektavimo salygu savado galiojimo, Aplinkos ministerija neturi teises iš naujo nagrineti šio klausimo, nes jau yra isiteisejes teismo sprendimas. Nesutiko su pareiškeju argumentu, kad Aplinkos ministerijos sekretore J. J. neturi kompetencijos ministerijos vardu priimti vienasmeniškus sprendimus administracinese procedurose, nes pagal Aplinkos ministerijos darbo reglamento, patvirtinto aplinkos ministro 2006-06-01 isakymu Nr. D1-275, 50.1 punkta ministerijos sekretorius pasirašo raštus, atsakymus i fiziniu ir juridiniu asmenu raštus, kitu valstybes instituciju ar istaigu persiustus ministerijai raštus.

17Tretieji suinteresuoti asmenys A. A. G. ir S. A. G. su pareiškeju skundu nesutiko ir praše ji atmesti kaip nepagrista.

18Atsiliepime (I t., b. l. 42-50) paaiškino, kad Palangos miesto savivaldybe 2008-09-29 iregistravo treciojo suinteresuoto asmens atstovo A. G. 2005-10-12 rašta Palangos miesto savivaldybes administracijai „Del statybos leidimo“ kaip statybos leidima, todel jokiu abejoniu del šio veiksmo ir statybos leidimo teisetumo nekyla ir negali kilti. Teige, kad Aplinkos ministerija neturejo ir neturi jokio teisinio pagrindo reikalauti Palangos miesto savivaldybes administracijos direktoriaus panaikinti statinio, esancio ( - ), Palangoje, 2002 09 27 projektavimo salygu savado, nes Lietuvos Respublikos statybos istatymo 20 straipsnio 9 dalyje nurodytu aplinkybiu buvimas (turi buti neišduotas statybos leidimas bei projektavimo salygu savadas turi neatitikti istatymu ar kitu teises aktu reikalavimu) yra butinos salygos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai reikalaujant Palangos miesto savivaldybes administracijos direktoriaus panaikinti ar pakeisti minima projektavimo salygu savada. Pažymejo, kad pareiškejai nera tinkami subjektai kreiptis skundu i teisma del Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2008 11 28 administracinio akto Nr. (13-4)-D8-10337 panaikinimo ir ipareigojimo atlikti veiksmus, nes nei ju teises nei istatymu saugomi interesai nera pažeisti skundžiamu individualiu administraciniu aktu. Jie nera nei statytojai nei statinio saugos bei paskirties reikalavimu valstybines priežiuros institucija, kaip tai numatyta Statybos istatymo 20 str. 9 dalyje.

19II.

20Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. liepos 17 d. sprendimu pareiškeju skunda atmete kaip nepagrista.

21Teismas pirmiausiai nustate bylai aktualias faktines aplinkybes. Nustate, kad Inspekcija 2006-04-03 prieme išvada „I Palangos miesto apylinkes teismo 2006-03-01 nutartyje nurodytus klausimus“, kurioje pripažino, kad projektavimo salygos, irašytos i 2002-09-24 kurybiniu dirbtuviu su garažu ( - ), Palangos mieste, projektavimo salygu savada, prieštarauja Statybos istatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punkto ir 5 dalies nustatytiems reikalavimams, Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1995-12-22 nutarimo Nr. 1608 „Del statybu privacioje žemeje reglamento patvirtinimo“ 4 straipsnio 1, 2, 3 dalims, ir 6 straipsniui, t. y. esminems šio teises akto nuostatoms (administracine byla Nr. I-3488-18/2006 I t. b. l. 39-40). Be to, išvadoje buvo nustatyta, kad projektavimo salygu savadas išduotas prie prašymo nepateikus visu bendraturciu sutikimo. Pareiškejai vadovaudamiesi Statybos istatymo 20 straipsnio 9 dalies ir Inspekcijos 2006-04-03 išvada praše Inspekcijos ne veliau kaip per 5 dienas pareikalauti, kad Palangos miesto savivaldybes administracijos direktorius ne veliau kaip per 7 dienas nuo Inspekcijos reikalavimo panaikintu 2002-09-24 kurybiniu dirbtuviu su garažu ( - ), Palangos mieste projektavimo salygu savada (administracine byla Nr. I-3488-18/2006, I t. b. l. 41). Aplinkos ministerija 2006-04-20 prašyma išnagrinejo ir prieme 2006-05-04 akta Nr.(13-4)-D8-3782 „Del projektavimo salygu savado panaikinimo“, kuriuo atsisake panaikinti 2002-09-24 kurybiniu dirbtuviu su garažu ( - ), Palangos mieste projektavimo salygu savada (administracine byla Nr. I-3488-18/2006, I t. b. l. 43) . Aplinkos ministerija nurode, kad nebegali pareikalauti panaikinti projektavimo salygu savado, kadangi toks pareikalavimas vadovaujantis Statybos istatymo 20 straipsnio 9 dalies nuostatomis, yra galimas tik iki statybos leidimo išdavimo, o kadangi statytoju A. A. G. ir S. A. G. igaliotinis A. G. 2005-10-12 raštu praneše Palangos miesto savivaldybes administracijai, kad 2005-10-18 bus pradeta vykdyti statyba, todel toks raštas yra prilyginamas statybos leidimui.

22Teismas taip pat nustate, kad pareiškejai nesutikdami su Aplinkos ministerijos 2006-05-04 raštu kreipesi i Vilniaus apygardos administracini teisma (administracine byla Nr. I-3488-18/2006, I t. b. l. 3-9), kuris 2006-11-09 sprendimu pareiškeju skunda atmete, taciau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007-09-28 nutartimi administracineje byloje Nr. A5-803-07 panaikino pirmosios instancijos teismo sprendima, panaikino Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 2006-05-04 administracini akta Nr.(13-4)-D8-3782 „Del projektavimo salygu savado panaikinimo“ ir ipareigojo Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija išnagrineti pareiškeju skunda iš naujo (administracine byla Nr. I-3488-18/2006, I t. b. l. 144-148, II t. b. l. 44-50) .

23Aplinkos ministerija pakartotinai 2008-11-28 prieme administracini akta Nr. (13-4)-D8-10337, kuriuo atmete pareiškeju skunda (b. l. 20-21). 2008-11-28 sprendime nurode, kad ministerija negali pagal Lietuvos Respublikos Statybos istatymo 20 straipsnio 9 dalies reglamentavima pareikalauti, kad Palangos miesto savivaldybes administracijos direktorius panaikintu neteiseta savada, kadangi pareiškejai V. G., A. S., N. R., V. R. nera kurybiniu dirbtuviu su garažu, statomu žemes sklype ( - ) Palangos mieste, statytojai ar statinio saugos bei paskirties reikalavimu valstybines priežiuros instituciju atstovai. Nesutikdami su tokiu aplinkos ministerijos raštu pakartotinai kreipesi i Vilniaus apygardos administracini teisma prašydami panaikinti ji.

242008-09-17 Klaipedos apygardos teismas apeliacine tvarka išnagrinejo civiline byla Nr. 2A-21-253/2008 pagal treciojo suinteresuoto asmens apeliacini skunda bei prieme sprendima, kuriame nustate, kad 2002-09-27 projektavimo salygu savadas yra teisetas, treciojo suinteresuoto asmens atstovo A. G. 2005-10-12 raštas Palangos miesto savivaldybes administracijai del statybos leidimo yra pateiktas pagal teises aktu reikalavimus bei ipareigojo Palangos miesto savivaldybe ji iregistruoti kaip statybos leidima, treciojo suinteresuoto asmens vykdomos statybos ( - ), Palangoje yra teisetos ir nelaikytinos savavališkomis (b. l. 86-93). Sprendimas kasacine tvarka apskustas nebuvo.

25Teismas pažymejo, kad isiteisejusiu Klaipedos apygardos teismo sprendimu suformuluoti teiginiai, aplinkybes, nustatyti faktai bei teisiniai santykiai igyja res judicata galia, t. y. šalys netenka teises kitoje byloje gincyti isiteisejusiu Klaipedos apygardos teismo sprendimu nustatytu faktu, aplinkybiu bei teisiniu santykiu ir reikšti tu paciu reikalavimu.

26Teismas nesutiko su pareiškeju pozicija, jog teismai pripažino, kad jie yra tinkami subjektai, nes Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007-09-28 nutartyje pažymejo, kad byla buvo nagrinejama argumento, kad raštas yra prilyginamas statybos leidimui, ribose. Del šios priežasties teismas pažymejo, kad tenkinti dali pareiškeju reikalavimo del atsakovo Aplinkos ministerijos ipareigojimo atlikti prašomus veiksmus nera pakankamo pagrindo, kadangi bylos nagrinejimo dalyku nebuvo atsakovo nevertintos jo pareigu vykdymui svarbios salygos, todel teismas ipareigojo Aplinkos ministerija išnagrineti pareiškeju skunda naujo. Pirmosios instancijos teismas atkreipe demesi, jog LVAT ne ipareigojo Aplinkos ministerija atlikti Statybos istatymo 20 straipsnio 9 dalyje nustatyta pareiga, o išnagrineti pareiškeju skunda iš naujo, o tai reiškia, kad Aplinkos ministerija turejo iš naujo spresti, pirma, ar pareiškeju skunde keliamas klausimas yra priskirtas Aplinkos ministerijos kompetencijai, antra, ar pareiškejai yra tinkami subjektai pagal Statybos istatymo 20 straipsnio 9 dali, trecia, ar nera kitu aplinkybiu, del kuriu nebutu galima nagrineti pareiškeju skundo.

27Teismas nurode, kad vykdydama Klaipedos apygardos teismo sprendima Palangos miesto savivaldybe 2008-08-29 iregistravo treciojo suinteresuoto asmens atstovo A. G. 2005-10-12 pranešima „Del statybos leidimo“ kaip statybos leidima. Teismas vertino, jog del šios aplinkybes, Statybos istatymo 20 straipsnio 9 dalyje numatytas reikalavimas, kad pareikalavimo panaikinti projektavimo salygu savada metu statybos leidimas turi buti neišduotas, yra netenkintinas, nes Palangos miesto savivaldybei 2008-08-29 iregistravus treciojo suinteresuoto asmens atstovo A. G. 2005-10-12 pranešima „Del statybos leidimo“ kaip statybos leidima, yra laikytina, kad statybos leidimas yra išduotas. Be to, pažymejo, jog Klaipedos apygardos teismo sprendime yra nustatyta, kad 2002-09-27 projektavimo salygu savadas yra teisetas ir išduotas nepažeidžiant istatymu nuostatu. Atsižvelges i minetas aplinkybes teismas priejo prie išvados, kad Aplinkos ministerija neturejo ir neturi jokio teisinio pagrindo reikalauti Palangos miesto savivaldybes administracijos direktoriaus panaikinti ar pakeisti 2002-09-27 salygu savada pagal Lietuvos Respublikos statybos istatymo 20 straipsnio 9 dalies reikalavimus.

28Teismas remdamasis Teritoriju planavimo ir statybos valstybines priežiuros bei statiniu naudojimo priežiuros nuostatu, patvirtintu Vyriausybes 1997-04-16 nutarimu Nr. 370, 5 punktu statinio saugos ir paskirties reikalavimu valstybine priežiura atlieka valstybes institucijos pagal pažymejo, kad nei fiziniai ir juridiniai asmenys, nei Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos nera statinio saugos ir paskirties reikalavimu valstybine priežiura atliekantys subjektai, todel nagrinejamu atveju vertino, kad pareiškejai nera tinkami subjektai Statybos istatymo 20 straipsnio 9 dalies prasme, nes mineta dalis nustato konkrecius subjektus, kurie gali kreiptis i Aplinkos ministerija, kad ji pareikalautu, jog savivaldybes administracijos direktorius panaikintu ar pakeistu statinio projektavimo salygas. Be to, pažymejo, kad Klaipedos apygardos teismas sprendime konstatavo, kad „Ieškovu nurodyti ju teisiu pažeidimai [...] nelaikytini esminiais ieškovu teisiu pažeidimais. Teismas konstatuoja, kad ieškovai savo reikalavimu nepagrinde irodymais [...]“, o „[...] išnagrinejus byla yra nustatyta, kad ieškovu (Pareiškeju) teise nepažeista“. Teismas konstatavo, kad pareiškejai nera tinkami subjektai kreiptis skundu i teisma del Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2008-11-28 administracinio akto Nr. (13-4)-D8-10337 panaikinimo ir ipareigojimo atlikti veiksmus, nes nei ju teises nei istatymu saugomi interesai nera pažeisti skundžiamu individualiu administraciniu aktu.

29Ivertines teises aktu normas ir nustatytas aplinkybes, teismas priejo prie išvados, kad Aplinkos ministerijos 2008-11-28 individualus administracinis aktas Nr. (13-4)-D8-10337 „Del administracines proceduros atnaujinimo“ yra teisetas ir pagristas, nera pagrindo jo naikinti ir ipareigoti atsakova Statybos istatymo 20 straipsnio 9 dali nustatyta tvarka pareikalauti, kad Palangos miesto savivaldybes administracijos direktorius panaikintu 2002-09-24 kurybiniu dirbtuviu su garažu ( - ), Palangos mieste projektavimo salygu savada.

30Teismas taip pat priteise iš pareiškeju N. R., V. R., A. S. ir V. G., kiekvieno atskirai po 917,5 Lt tretiesiems suinteresuotiems asmenims: A. A. G. – 1 835 Lt ir S. A. G. – 1 835 Lt.

31III.

32Pareiškejas ir pareiškeju N. R., V. R. ir A. S. igaliotas atstovas V. G. (toliau – ir apeliantas) pateike apeliacini skunda (II t., b. l. 22-28), kuriuo prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendima ir priimti nauja – pareiškeju skunda patenkinti. Skunda grindžia iš esmes analogiškais motyvais, kurie buvo išdestyti byla nagrinejant pirmosios instancijos teisme. Mano, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas naikintinas del tokiu motyvu:

331. Aplinkos ministerija privalejo vertinti Inspekcijos kaip Vyriausybes igaliotos institucijos 2006 m. balandžio 3 d. teikima, o ne pareiškeju prašyma. Aplinkos ministerijos veiksmai turejo buti vertinami pagal statybu 2006-04-03 teisine padeti, nes butent tuomet ministerijoje buvo gautas Inspekcijos teikimas

342. Klaipedos apygardos teismas 2008 m. rugsejo 17 d. sprendimu nustate, kad nebuvo pažeisti pareiškeju teiseti interesai, taciau šis teismas netyre projektavimo salygu savado teisetumo ir nevertino Inspekcijos 2006 m. balandžio 3 d. išvadu, todel nera pagrindo teigti, kad teismas jau yra patikrines projektavimo salygu savado teisetuma, nes teismas ši administracini akta tyre tik pareiškeju skundo ribose, t. y. teismas ištyre, ar buvo pažeistos žemes sklypo bendraturciu teises išduodant projektavimo salygu savada.

353. Teismas netinkamai taike ir aiškino Statybos istatymo 20 str. 9 d., kad esanti butina salyga, jog reikalaujant panaikinti projektavimo salygu savada, turi nebuti išduotas statybos leidimas, nes tai prieštarauja Statybos istatymo 23 str. 16 d. itvirtintai statytojo teisei statyti be statybos leidimo. Teismas šioje bylos dalyje nepaise LVAT 2007 m. rugsejo 28 d. nutarties administracineje byloje Nr. A5-803-07 išaiškinimo, jog teise statyti be statybos leidimo negali buti prilyginama statybos leidimui.

364. Teismas nepagristai laike statytoju S. A. G. ir A. A. G. teise statyti be statybos leidimo pagal Statybos istatymo 23 str. 16 d. nustatyta tvarka absoliucia.

375. Teismas tretiesiems suinteresuotiems asmenims priteise nepagristai dideles sumas advokato atstovavimo išlaidoms padengti.

38Atsakovas Aplinkos ministerija atsiliepimu i apeliacini skunda (II t., b. l. 33-36) prašo ji atmesti kaip nepagrista šiais motyvais:

391. Inspekcija nera statinio saugos bei paskirties reikalavimu valstybines priežiuros institucija, todel nepagristas pareiškeju argumentas, kad Aplinkos ministerija privalejo vertinti Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos 2006 m. balandžio 3 d. teikima.

402. Aplinkos ministerija nagrinejo pareiškeju prašyma vadovaudamasi sprendimo del prašyme nurodytu klausimu priemimo metu galiojusiais teises aktais. Priešingas teises aktu atitinkamos redakcijos taikymo klausimo sprendimas prieštarautu ir teises principui lex retro non agit, todel nepagristas pareiškeju argumentas, jog Aplinkos ministerijos veiksmai turejo buti vertinami pagal statybu 2006-04-03 teisine padeti, nes butent tuomet ministerijoje buvo gautas Inspekcijos teikimas.

413. Apeliantai nepagristai teigia, kad teismas nepaise LVAT 2007-09-28 nutarties, nes minetoje nutartyje LVAT pritaike ir išaiškino teises aktus pagal skundžiamo akto priemimo metu buvusias faktines aplinkybes. Šiuo metu jau yra iš esmes pasikeitusios faktines aplinkybes, t. y. Palangos miesto savivaldybe 2008-11-20 raštu informavo Aplinkos ministerija, kad 2008-09-29 iregistravo A. G. pranešima kaip statybos leidima. Aplinkos ministerijos skundžiamo sprendimo, t. y. 2008-11-28 rašto Nr. (13-4)-D8-10337, priemimo metu minetas raštas jau buvo registruotas kaip statybos leidimas.

424. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009-07-17 sprendimo motyvuojamoje dalyje ne karto nenurode ir nesivadovavo Statybos istatymo 23 straipsnio 16 dalimi, todel nera aišku, kodel apeliantai teigia, kad teismas netinkamai taike ir aiškino Statybos istatymo 20 straipsnio 9 dali ir 23 straipsnio 16 dali, netinkamai minetas nuostatas susiejo ir teike viršenybe Statybos istatymo 23 straipsnio 16 daliai.

43Tretieji suinteresuoti asmenys A. A. G. ir S. A. G. atsiliepimu i apeliacini skunda (II t., b. l. 37-47) prašo ji atmesti kaip nepagrista šiais motyvais:

441. Inspekcija nera statinio saugos bei paskirties reikalavimu valstybines priežiuros institucija, o pareiškejai nera tinkami subjektai kreiptis i Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lietuvos Respublikos statybos istatymo 20 straipsnio 9 dalies prasme.

452. Kadangi, Palangos miesto savivaldybe, 2008-09-29 iregistravo treciojo suinteresuoto asmens atstovo A. G. 2005-10-12 rašta Palangos miesto savivaldybes administracijai „Del statybos leidimo" kaip statybos leidima, vykdydama sprendima, kuris, iregistruotas tiek pacioje Palangos miesto savivaldybes administracijoje bei Valstybes imones Registru centro nekilnojamojo turto registre, suprantamas statybos leidimu Lietuvos Respublikos statybu istatymo 23 straipsnio prasme, todel jokiu abejoniu del šio veiksmo ir statybos leidimo teisetumo nekyla ir negali kilti.

463. Treciojo suinteresuoto asmens vykdoma statyba yra teiseta ir nepažeidžia jokiu imperatyviu teises aktu reikalavimu, 2002-09-27 projektavimo salygu savado teisetumas patvirtinamas sprendime, todel dar karta paminetina, kad nebuvo ir nera jokio teisinio pagrindo Aplinkos ministerijai pareikalauti Palangos savivaldybes administracijos direktoriaus panaikinti minima projektavimo salygu savada, kaip nepagristai to reikalauja pareiškejai.

474. Nesutinka su apeliantu teiginiu, kad teismas tretiesiems suinteresuotiems asmenims priteise nepagristai dideles sumas advokato atstovavimo išlaidoms padengti ir pažymi, kad šio ginco pobudis reikalauja specialiu žiniu susijusiu su projektavimo klausimais, detaliuju planu nagrinejimu, aktualios teismu praktikos paieška ir analize, be to, siekiant tinkamai pasiruošti bylos nagrinejimui, teko konsultuotis su specialias žinias turinciais specialistais, patirtos procesiniu dokumentu dauginimo, pašto išlaidos dokumentu siuntimui.

48Teiseju kolegija

konstatuoja:

49IV.

50Apeliacinis skundas atmestinas.

51Gincas kilo del Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2008 m. lapkricio 28 d. administracinio akto Nr. (13-4)-D8-10337 „Del administracines proceduros atnaujinimo“ teisetumo ir pagristumo ir prašoma ipareigoti Aplinkos ministerija Statybos istatymo 20 straipsnio 9 dalies nustatyta tvarka pareikalauti, kad Palangos miesto savivaldybes administracijos direktorius panaikintu 2002 m. rugsejo 24 d. kurybiniu dirbtuviu su garažu ( - ), Palangos mieste projektavimo salygu savada.

52LR statybos istatymo 20 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad Vyriausybes igaliota institucija (nekilnojamuju kulturos paveldo vertybiu tvarkymo statybos darbu atveju – kartu su igaliota institucija, atsakinga už nekilnojamuju kulturos paveldo vertybiu apsauga), gavusi statytojo (užsakovo) prašyma ar statinio saugos bei paskirties reikalavimu valstybines priežiuros instituciju teikima (bet ne veliau kaip iki statybos leidimo išdavimo) ir nustaciusi, kad statinio projektavimo salygos neatitinka istatymu ar kitu teises aktu, privalo ne veliau kaip per 5 dienas pareikalauti, kad savivaldybes administracijos direktorius suderines pagal kompetencija su projektavimo salygas nustaciusiais inžineriniu tinklu savininkais ar naudotojais ir statinio saugos bei paskirties reikalavimu valstybines priežiuros institucijomis) ne veliau kaip per 7 dienas nuo Vyriausybes igaliotos institucijos reikalavimo panaikintu ar pakeistu statinio projektavimo salygas (išduotu statytojui (užsakovui) pakeista patvirtinta projektavimo salygu savada) arba praneštu Vyriausybes igaliotai institucijai ir statytojui (užsakovui) motyvus, del kuriu atsisakoma statinio projektavimo salygas panaikinti ar pakeisti.

53Aplinkos ministerija 2008 m. lapkricio 28 d. administraciniu aktu Nr. (13-4)-D8-10337 atmete pareiškeju skunda, nurodant, kad ministerija negali pagal Lietuvos Respublikos Statybos istatymo 20 straipsnio 9 dalies reglamentavima pareikalauti, kad Palangos miesto savivaldybes administracijos direktorius panaikintu neteiseta savada, nes pareiškejai V. G., A. S., N. R., V. R. nera kurybiniu dirbtuviu su garažu, statomu žemes sklype ( - ) Palangos mieste, statytojai ar statinio saugos bei paskirties reikalavimu valstybines priežiuros instituciju atstovai, taip pat šiame rašte atkreiptas demesys i tai, kad prašymas ar teikimas del reikalavimo panaikinti ar pakeisti projektavimo salygu savada pateikimo galetu buti paduotas ne veliau kaip iki statybos leidimo išdavimo.

54Apeliacinio skundo argumentas, kad Aplinkos ministerija privalejo vertinti Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos, kaip Vyriausybes igaliotos institucijos, 2006 m. balandžio 3 d. teikima, o ne pareiškeju prašyma, nera pagristas. Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos 2006 m. balandžio 3 d. išvada „I Palangos miesto apylinkes teismo 2006 m. kovo 1 d. nutartyje nurodytus klausimus“ buvo pateikta Palangos miesto apylinkes teismui civilineje byloje pagal V. G., A. S., N. R. ir V. R. ieškini atsakovams A. A. G. ir S. A. G.. Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos 2006 m. balandžio 3 d. išvada „I Palangos miesto apylinkes teismo 2006 m. kovo 1 d. nutartyje nurodytus klausimus“, kurioje buvo pripažinta, kad projektavimo salygos, irašytos i 2002 m. rugsejo 24 d. kurybiniu dirbtuviu su garažu ( - ), Palangos mieste, projektavimo salygu savada, prieštarauja Statybos istatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punkto ir 5 dalies nustatytiems reikalavimams, Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1995-12-22 nutarimo Nr. 1608 „Del statybu privacioje žemeje reglamento patvirtinimo“ 4 straipsnio 1, 2, 3 dalims, ir 6 straipsniui, be to, joje buvo nustatyta, kad projektavimo salygu savadas išduotas prie prašymo nepateikus visu bendraturciu sutikimo (administracine byla Nr. I-3488-18/2006 I t. b. l. 39-40), šios išvados turinio ir subjekto, surašiusio šia išvada, požiuriu negali buti laikoma statinio saugos bei paskirties reikalavimu valstybines priežiuros institucijos teikimu LR statybos istatymo 20 straipsnio 9 dalies prasme. Taip pat teiseju kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais del to, kad pareiškejai nera tinkami subjektai Statybos istatymo 20 straipsnio 9 dalies prasme.

55Apeliacinio skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taike ir aiškino Statybos istatymo 20 straipsnio 9 dalies nuostatas, kad esanti butina salyga, jog reikalaujant panaikinti projektavimo salygu savada, turi nebuti išduotas statybos leidimas, nes tai prieštarauja Statybos istatymo 23 straipsnio 16 dalyje itvirtintai statytojo teisei statyti be statybos leidimo, nera pagristas. Iš Statybos istatymo 20 straipsnio 9 dalies matyti, kad, statytojas (užsakovas) prašyma ar statinio saugos bei paskirties reikalavimu valstybines priežiuros institucija teikima gali paduoti Vyriausybes igaliotai institucijai ne veliau kaip iki statybos leidimo išdavimo, be to, pagal Statybos 20 straipsnio 9 dalies istatymo nuostatas Vyriausybes igaliota institucija, gavusi statytojo (užsakovo) prašyma ar statinio saugos bei paskirties reikalavimu valstybines priežiuros instituciju teikima ir nustaciusi, kad statinio projektavimo salygos neatitinka istatymu ar kitu teises aktu, privalo operatyviai, t. y. ne veliau kaip per 5 dienas, imtis veiksmu ir iš sisteminio Statybos istatymo nuostatu aiškinimo, darytina išvada, kad Statybos istatymo 20 straipsnio 9 dalies nuostatose nustatyta procedura yra taikytina tuo atveju, kai statybos leidimas neišduotas.

562008 m. rugsejo 17 d. Klaipedos apygardos teismas apeliacine tvarka išnagrinejo civiline byla Nr. 2A-21-253/2008 pagal A. A. G. ir S. A. G. apeliacini skunda civilineje byloje pagal V. G., A. S., N. R. ir V. R. ieškini ir patikslinta ieškini, kuriais, be kitu reikalavimu, taip pat buvo prašoma pripažinti negaliojanciu 2002 m. rugsejo 24 d. projektavimo salygu savada kurybinems dirbtuvems su garažu ( - ), Palangoje, bei prieme sprendima, kuriame nustate, kad 2002 m. rugsejo 27 d. projektavimo salygu savadas yra teisetas, o A. G. 2005 m. spalio 12 d. raštas Palangos miesto savivaldybes administracijai del statybos leidimo yra pateiktas pagal teises aktu reikalavimus bei ipareigojo Palangos miesto savivaldybe ji iregistruoti kaip statybos leidima (b. l. 86-93). Vykdydama Klaipedos apygardos teismo sprendima Palangos miesto savivaldybe 2008 m. rugpjucio 29 d. iregistravo 2005 m. spalio 12 d. pranešima „Del statybos leidimo“ kaip statybos leidima. Teiseju kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad minetu teismo sprendimu nustatyti faktai ir aplinkybes nera iš naujo irodinejami, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 182 straipsnio 2 dalyje bei Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 58 straipsnio 2 dalyje. Todel isiteisejusiu Klaipedos apygardos teismo sprendimu suformuluoti teiginiai, aplinkybes, nustatyti faktai bei teisiniai santykiai igyja res judicata galia, t. y. šalys netenka teises kitoje byloje gincyti isiteisejusiu Klaipedos apygardos teismo sprendimu nustatytu faktu, aplinkybiu bei teisiniu santykiu ir reikšti tu paciu reikalavimu.

57Teiseju kolegija, atsižvelgdama i nurodytas faktines aplinkybes, konstatuoja, kad nera teisinio pagrindo ipareigoti Aplinkos ministerija Statybos istatymo 20 straipsnio 9 dalies nustatyta tvarka pareikalauti, kad Palangos miesto savivaldybes administracijos direktorius panaikintu 2002 m. rugsejo 24 d. kurybiniu dirbtuviu su garažu ( - ), Palangos mieste projektavimo salygu savada.

58Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai taike teises normas, reglamentuojancias bylos išlaidu priteisima. Nustatyta, kad prašoma atlyginti teismo išlaidu suma patirta sumokant advokatui už atsiliepimo i skunda rengima, atstovavima teismo posedžiuose bei konsultacijas (t. 1, b. l. 186). Nustatyta, kad treciuju suinteresuotu asmenu A. A. G. bei S. A. G. atstovas advokatas L. J. renge atsiliepima i pareiškeju skunda (t. I, b. l. 45-50). Vadovaujantis Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. isakymu Nr.1R-85 „Del Rekomendaciju del civilinese bylose priteistino užmokescio už advokato ar advokato padejejo teikiama teisine pagalba (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau – ir Rekomendacijos), maksimali priteistina suma už atsiliepimo i skunda rengima (Rekomendaciju 8.2 punktas) yra 2400 litu. Nustatyta, kad treciuju suinteresuotu asmenu A. A. G. bei S. A. G. atstovas advokatas L. J. dalyvavo teismo posedžiuose, kuriu bendra trukme yra 65 minutes (t. I, b. l. 155-157, 173-175, 186-189), todel vadovaujantis Rekomendaciju 8.18 bei 9 punktais, maksimali priteistina suma už atstovavima teismo posedžiuose yra 120 litu. Atsižvelgiant i išdestyta, tretiesiems suinteresuotiems asmenims iš pareiškeju negalejo buti priteista daugiau nei 2520 litu (120 + 2400 litu), todel pareiškeju apeliacinio skundo reikalavimas naikinti pirmosios instancijos teismo sprendima tenkintinas iš dalies, keiciant sprendimo dali del teismo išlaidu priteisimo.

59Konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas spresdamas ginca iš esmes tinkamai taike teises aktus, teisingai ivertino nurodytas aplinkybes, todel Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 17 d. sprendimas keistinas iš dalies, keiciant apskaiciuotu ir priteistu iš pareiškeju teismo išlaidu dydi, priteisiant 2520 litu iš pareiškeju treciuju suinteresuotuju asmenu A. A. G. bei S. A. G. naudai, šia suma lygiomis dalimis priteisiant iš kiekvieno iš pareiškeju po 630 litu.

60Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teiseju kolegija

Nutarė

61pareiškeju N. R., V. R., A. S. ir V. G. apeliacini skunda tenkinti iš dalies. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 17 d. sprendima iš dalies pakeisti, nurodant, kad iš pareiškeju N. R., V. R., A. S. ir V. G. priteistina 2520 litu teismo išlaidu (iš kiekvieno atskirai po 630 litu) tretiesiems suinteresuotiems asmenims A. A. G. ir S. A. G. (kiekvienam po 1260 litu). Kitoje dalyje sprendima palikti nepakeista.

62Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija,... 2. sekretoriaujant Ilonai Kovger,... 3. dalyvaujant atsakovo atstovei E. I., treciuju suinteresuotu asmenu A. A. G. ir... 4. viešame teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo administracine byla... 5. Teiseju kolegija... 6. n u s t a t e :... 7. I.... 8. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija (toliau – ir atsakovas, Aplinkos... 9. Pareiškejai N. R., V. R., A. S. ir V. G. (toliau – ir pareiškejai),... 10. Skunduose paaiškino, kad Valstybine teritoriju planavimo ir statybos... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006-11-09 sprendimu pareiškeju... 12. Aplinkos ministerijos sekretore J. J. savo 2008-11-28 sprendime nurode, kad... 13. Pareiškejai teige, kad Aplinkos ministerijos sekretore J. J. neturi... 14. Atsakovas Aplinkos ministerija su pareiškeju skundu nesutiko ir praše ji... 15. Atsiliepime (I t., b. l. 69-72) paaiškino, kad Aplinkos ministerija 2008-11-28... 16. Akcentavo, kad Klaipedos apygardos teismas 2008-09-17 sprendimu iš esmes... 17. Tretieji suinteresuoti asmenys A. A. G. ir S. A. G. su pareiškeju skundu... 18. Atsiliepime (I t., b. l. 42-50) paaiškino, kad Palangos miesto savivaldybe... 19. II.... 20. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. liepos 17 d. sprendimu... 21. Teismas pirmiausiai nustate bylai aktualias faktines aplinkybes. Nustate, kad... 22. Teismas taip pat nustate, kad pareiškejai nesutikdami su Aplinkos ministerijos... 23. Aplinkos ministerija pakartotinai 2008-11-28 prieme administracini akta Nr.... 24. 2008-09-17 Klaipedos apygardos teismas apeliacine tvarka išnagrinejo civiline... 25. Teismas pažymejo, kad isiteisejusiu Klaipedos apygardos teismo sprendimu... 26. Teismas nesutiko su pareiškeju pozicija, jog teismai pripažino, kad jie yra... 27. Teismas nurode, kad vykdydama Klaipedos apygardos teismo sprendima Palangos... 28. Teismas remdamasis Teritoriju planavimo ir statybos valstybines priežiuros bei... 29. Ivertines teises aktu normas ir nustatytas aplinkybes, teismas priejo prie... 30. Teismas taip pat priteise iš pareiškeju N. R., V. R., A. S. ir V. G.,... 31. III.... 32. Pareiškejas ir pareiškeju N. R., V. R. ir A. S. igaliotas atstovas V. G.... 33. 1. Aplinkos ministerija privalejo vertinti Inspekcijos kaip Vyriausybes... 34. 2. Klaipedos apygardos teismas 2008 m. rugsejo 17 d. sprendimu nustate, kad... 35. 3. Teismas netinkamai taike ir aiškino Statybos istatymo 20 str. 9 d., kad... 36. 4. Teismas nepagristai laike statytoju S. A. G. ir A. A. G. teise statyti be... 37. 5. Teismas tretiesiems suinteresuotiems asmenims priteise nepagristai dideles... 38. Atsakovas Aplinkos ministerija atsiliepimu i apeliacini skunda (II t., b. l.... 39. 1. Inspekcija nera statinio saugos bei paskirties reikalavimu valstybines... 40. 2. Aplinkos ministerija nagrinejo pareiškeju prašyma vadovaudamasi sprendimo... 41. 3. Apeliantai nepagristai teigia, kad teismas nepaise LVAT 2007-09-28... 42. 4. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009-07-17 sprendimo... 43. Tretieji suinteresuoti asmenys A. A. G. ir S. A. G. atsiliepimu i apeliacini... 44. 1. Inspekcija nera statinio saugos bei paskirties reikalavimu valstybines... 45. 2. Kadangi, Palangos miesto savivaldybe, 2008-09-29 iregistravo treciojo... 46. 3. Treciojo suinteresuoto asmens vykdoma statyba yra teiseta ir nepažeidžia... 47. 4. Nesutinka su apeliantu teiginiu, kad teismas tretiesiems suinteresuotiems... 48. Teiseju kolegija... 49. IV.... 50. Apeliacinis skundas atmestinas.... 51. Gincas kilo del Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2008 m. lapkricio 28... 52. LR statybos istatymo 20 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad Vyriausybes igaliota... 53. Aplinkos ministerija 2008 m. lapkricio 28 d. administraciniu aktu Nr.... 54. Apeliacinio skundo argumentas, kad Aplinkos ministerija privalejo vertinti... 55. Apeliacinio skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai... 56. 2008 m. rugsejo 17 d. Klaipedos apygardos teismas apeliacine tvarka... 57. Teiseju kolegija, atsižvelgdama i nurodytas faktines aplinkybes, konstatuoja,... 58. Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai taike teises... 59. Konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas spresdamas ginca iš esmes... 60. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 140... 61. pareiškeju N. R., V. R., A. S. ir V. G. apeliacini skunda tenkinti iš dalies.... 62. Nutartis neskundžiama....