Byla I-2304-513/2007
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmos Čuchraj, Dalios Gumuliauskienės ir Aušrelės Mažrimienės, sekretoriaujant Viktorijai Budvytytei Bedalienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovei advokatei Kornelijai Janonytei, atsakovų atstovui A. P. D., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Tavo sodyba“ skundą atsakovams - valstybės įmonei Registrų centrui ir valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą,

Nustatė

32007-07-23 pareiškėja UAB „Tavo sodyba“ pateikė skundą dėl 2007-04-18 VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo (toliau – Klaipėdos filialo) sprendimo „Dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą“, 2007-04-19 sprendimo „Dėl prašymo įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą“ ir 2007-06-22 VĮ Registrų Centro centrinio registratoriaus Ginčų nagrinėjimo komisijos (toliau – Registrų centro) sprendimo Nr. 207 panaikinimo ir įpareigojimo VĮ Registro centrą įregistruoti UAB „Tavo sodyba“ nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą – pastatą-parduotuvę, unikalus Nr. ( - ) , Nekilnojamojo turto registre. Nurodo, kad atsakovai nepagrįstai atsisako registruoti daiktines teises į pastatą, nes buvo pateikti visi reikalingi dokumentai, pastato duomenys įrašyti į Nekilnojamojo turto registrą (b.l. 6-9).

4Atsakovas VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas su skundu nesutinka, nes parduotuvė kaip nekilnojamojo turto objektas nesuformuotas ir Nekilnojamojo turto registre neįregistruotas, todėl nuosavybės teisė į daiktą negali būti įregistruota (b.l. 35-38).

5Pareiškėjos atstovė Kornelija Janonytė skundą palaiko ir prašo jį tenkinti, paaiškino, kad pastatas priklausė valstybės prekybos įmonei, o valstybės turtui galioja prezumpcija, jog turtas buvo pastatytas teisėtai, todėl jis turi būti suformuotas ir įregistruotos daiktinės teisės į jį. Mano, kad pagal analogiją turi būti taikomas 2003-03-03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 278, kuriame nustatyta kaimo statinių registravimo tvarka. Mano, kad tokia yra teismų praktika, kuri suformuota administracinėje byloje Nr. A8-746-05.

6Atsakovų atstovas A. P. D. su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti, nes nėra pateikta dokumento, kurio pagrindu galima suformuoti daiktą įstatymo nustatyta tvarka. Mano, kad suformuota teismų praktika specifiniam statiniui – aikštelei negali būti taikoma pastatui. Mano, kad taikyti kaimo statinių formavimo nustatytos tvarkos negalima, nes ten visai kita tvarka, statinių statymo teisėtumas nustatomas pagal ūkines knygas.

7Skundas netenkintinas.

8Dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimais, rašytiniais įrodymais įrodyta, kad 1965-07-10 Klaipėdos vykdomosios valdžios sprendimu buvo išskirti du žemės sklypai po 0,1 ha, adresais Turgaus a. 14 ir 18, Klaipėdoje, parduotuvėms statyti ir nuspręsta 1966 metais pradėti statybą (b.l. 20). Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išraše, registro Nr. ( - ), nurodyta, kad pareiškėja nuo 1992-08-11 naudoja pastatą – parduotuvę, statusas ir daiktinės teisės neįregistruotos (b.l. 16-17). Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų byloje nurodyti tie patys duomenys: pastato statybos metai – 1970, inventorizacija atlikta 1992-08-11 (byla voke bylos pabaigoje). 2007-04-18 Klaipėdos filialas atsisakė įrašyti nekilnojamojo daikto parduotuvės kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą, nes dokumentai, kurių pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą, neatitinka Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo pakeitimo įstatymo 12 straipsnio nuostatų, t.y. nepateiktas dokumentas nekilnojamojo daikto įrašymui į nekilnojamojo turto kadastrą (b.l. 11). 2007-04-19 Klaipėdos filialas atsisakė įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą – parduotuvę ( - ), nes atsisakyta įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą. Sprendime nurodyta, kad daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą registruojamos tik tuo atveju, kai Nekilnojamojo turto registre įregistruotas pats daiktas (b.l. 12). 2007-06-22 Registrų centras paliko galioti Klaipėdos filialo sprendimus, nes nekilnojamojo daikto kadastro duomenims įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis statinio teisėtumą ir nustatantis, jog daiktas tinkamas naudoti - tenkina esminius statinio reikalavimus ir gali būti saugiai naudojamas pagal paskirtį (b.l. 13-14). 2007-01-18 teismo sprendimu nustatytas juridinis faktas, kad pareiškėja valdo ginčo pastatą nuosavybės teise (b.l. 18-19).

9Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas (toliau - Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas (toliau - Nekilnojamojo turto registro įstatymas), Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Statybos įstatymas), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-05-14 įsakymu Nr. 242 pavirtintas Statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2002 „Dėl statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarkos“ (toliau - STR 1.11.01:2002 „Dėl statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarkos“).

10Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 9 straipsnio 1 dalį, 13 straipsnio 1 dalį Nekilnojamojo turto registre registruojami nekilnojamieji daiktai - statiniai, jeigu jie Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai ir jiems suteiktas unikalus numeris, ir tik įregistravus Nekilnojamojo turto registre patį nekilnojamąjį daiktą gali būti registruojamos daiktinės teisės į jį. Nekilnojamojo daikto įregistravimu laikomas nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka to daikto duomenų įrašymas į nekilnojamojo turto kadastrą (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 9 straipsnio 2 dalis). Pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 straipsnį nekilnojamojo turto kadastro objektu gali būti tik įstatymo nustatyta tvarka suformuoti daiktai. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 straipsnio 3 ir 4 dalys nustato imperatyvias sąlygas, pagal kurias nekilnojamasis daiktas laikomas baigtu formuoti: 1) turi būti nustatyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenys ir 2) teisės aktų nustatyta tvarka priimtas viešojo administravimo subjekto sprendimas nekilnojamąjį daiktą suformuoti, kai statinių formavimo tvarką nustato Statybos įstatymas.

11Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas bei jo pagrindu priimti kiti teisės aktai nenumato specialių teisės normų, reglamentuojančių statinių, pastatytų iki Pastatų, statinių ir butų teisinio registravimo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991-07-25 nutarimu Nr. 297, įsigaliojimo miestuose ar miesto tipo gyvenvietėse, registravimo, tokiam registravimui teiktinų dokumentų. 2003-03-03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 278 „Dėl dokumentų, teiktinų nekilnojamojo turto registro tvarkytojui registruojant senus statinius, įsigytus ar pastatytus iki 1991-07-25, sąrašo patvirtinimo” taikomas kaimo vietovėje pastatytų statinių atžvilgiu (Nutarimo 1 punktas). Todėl formuojant kaip atskirus nekilnojamojo turto objektus senus statinius, kurie buvo pastatyti miestuose ar miesto tipo gyvenvietėse, taikytinos galiojančios Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nuostatos, kadangi nekilnojamieji daiktai ir daiktinės teisės į juos Nekilnojamojo turto registre registruojami laikantis registravimo metu galiojančių teisės normų. Teismas nemano, kad galima pagal analogiją taikyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-03-03 nutarimą Nr. 278 “Dėl dokumentų, teiktinų Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui registruojant senus statinius, įsigytus ar pastatytus iki 1991-07-25, sąrašo patvirtinimo”, nes šis nutarimas taikomas tik kaimo vietovių statiniams, kurie buvo įrašyti į ūkines knygas. Be to, LR ABTĮ 4 straipsnio 6 dalis numato tik įstatymų, o ne Vyriausybės nutarimų analogijos taikymą. Darytina išvada, kad nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytojui pagrindas pareiškėjo pastatą suformuoti kaip atskirą nekilnojamojo turto objektą ir jį įregistruoti būtų nustatyta tvarka išduoti dokumentai, patvirtinantys statinio statybos teisėtumą ir jo priėmimą naudoti. Analogiška materialinių teisės normų aiškinimo praktika pateikta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004-08-20 nutartyje administracinėje byloje Nr. A5-694/2004, 2005-05-17 nutartyje administracinėje byloje Nr.A14-595-05. Teismams sprendžiant bylas precedento galią turi tik tokie ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, kai faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai panašios į tos bylos, kurioje buvo sukurtas precedentas, aplinkybes (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007-10-24 nutarimas). Pareiškėja reikalavimus grindžia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005-06-23 nutartimi administracinėje byloje Nr.A8-746-05, kurioje spręstas klausimas dėl aikštelės, pastatytos 1982 metais, statybos teisėtumą patvirtinančių dokumentų. Nagrinėjamoje byloje sprendžiama dėl pastato-parduotuvės, pastatytos 1970 metais, statybos teisėtumą patvirtinančių dokumentų, todėl pareiškėjos nurodyta nutartis negali būti taikoma kaip precedentas. Teismas vadovaujasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinėse bylose Nr. A5-694/2004, A14-595-05 suformuota praktika, nes bylose buvo spręsta dėl statinių - pastatų statybos teisėtumą patvirtinančių dokumentų, t.y. šioje byloje remiamasi tais teismų precedentais, kurie sukurti analogiškose bylose, kai faktinės aplinkybės labai panašios į šios bylos.

12Nagrinėjamu atveju iš Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašo (b.l. 16-17) matyti, kad 1992-08-11 Nekilnojamojo turto registre pastato-parduotuvės, ( - ), naudotoju įregistruota uždaroji akcinė bendrovė „Tavo sodyba“, suteiktas registro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), pažymėta, kad duomenys nevisiškai sutvarkyti. Minėta, kad nekilnojamasis daiktas laikomas baigtu formuoti, kai priimtas viešojo administravimo subjekto sprendimas statinį suformuoti Statybos įstatymo nustatyta tvarka. Nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad toks sprendimas būtų priimtas. Iš to darytina išvada, kad nekilnojamojo turto kadastre nėra įrašyti statinio – pastato-parduotuvės duomenys, vadinasi statinys nėra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre.

13Statybos įstatymo 24 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad pastatytų, rekonstruotų ar kapitališkai suremontuotų statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarką, reikalavimus ir komisijos sudėtį nustato Vyriausybės įgaliota institucija. STR 1.11.01:2002 Dėl statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarkos 9.6 ir 22 punktai reglamentuoja, kad statinys pripažįstamas tinkamu naudoti, kai nustatyta tvarka sudaryta komisija atlikusi patikrinimą patvirtina, kad statinys pastatytas pagal privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus, pagal statinio projektą ir atitinka Statybos įstatymo nustatytus esminius statinio reikalavimus bei teisės aktais nustatytos veiklos sričių reikalavimus, ir statinio pripažinimas tinkamu naudoti įforminamas surašant nustatytos formos statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą. Nustačius kadastro duomenis, pripažintas tinkamu naudoti statinys Nekilnojamojo turto registro įstatymo nustatyta tvarka įregistruojamas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre (Statybos įstatymo 24 straipsnio 4 dalis).

14Todėl pareiškėja UAB „Tavo sodyba“, siekdama įregistruoti nuosavybės teises į ginčo pastatą, turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad pastatas yra tinkamas naudoti kaip statinys, bei nuosavybės teisę į pastatą patvirtinančius įrodymus. Pareiškėja teritoriniam registratoriui pateikė tik dokumentus, įrodančius jos nuosavybės teisę į statinį, tačiau nepateikė įrodymų, kad pastatas tinkamas naudoti kaip statinys, tenkina esminius statinio reikalavimus ir gali būti saugiai naudojamas pagal paskirtį.

15Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu teismas konstatuoja, kad skundžiamas atsakovo Klaipėdos filialo 2007-04-18 sprendimas „Dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą“ ir 2007-04-19 sprendimas „Dėl prašymo įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą“ teisėti ir pagrįsti. Minėta, kad daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą registruojamos tik tuo atveju, kai Nekilnojamojo turto registre įregistruotas pats daiktas, todėl pareiškėjos UAB „Tavo sodyba“ reikalavimas įpareigoti atsakovą valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialą įregistruoti nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą – pastatą-parduotuvę, unikalus Nr. ( - ) Nekilnojamojo turto registre, pripažįstamas nepagrįstu.

16Pareiškėja bendrovė „Tavo sodyba“ taip pat prašo panaikinti Registrų centro 2007-06-22 sprendimą Nr. 207 „Dėl teritorinio registratoriaus priimtų sprendimų“. Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymą teritoriniai registratoriai yra Centrinio registratoriaus teritoriniai padaliniai, tačiau įstatymu jiems suteikta teisė tvarkyti Nekilnojamojo turto registrą, įregistruoti nekilnojamuosius daiktus, daiktines teises į juos, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus, t.y. priimti sprendimus viešojo administravimo srityje. Tais atvejais, kai Centrinis registratorius išankstine ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka išnagrinėja skundą dėl teritorinio registratoriaus sprendimo ir skundo netenkina ar tenkina iš dalies ir pareiškėjas nesutinka su palikta galioti sprendimo dalimi, laikoma, kad tiesiogines teisines pasekmes sukelia teritorinio registratoriaus sprendimai, todėl jie ir yra ginčo dalykas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003-02-27 konsultacija Nr.02-04-07, „Administracinių teismų praktika“ Nr.4, psl.434-435). Pripažinus, jog Klaipėdos filialo 2007-04-18 sprendimas „Dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą“ ir 2007-04-19 sprendimas „Dėl prašymo įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą“, kurie sukelia uždarajai akcinei bendrovei „Tavo sodyba“ tiesiogines pasekmes, teisėti ir pagrįsti, reikalavimas panaikinti Registrų centro 2007-06-22 sprendimą Nr. 207 „Dėl teritorinio registratoriaus priimtų sprendimų“ atmestinas, kaip nepagrįstas.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 57, 85 – 89 straipsniais,

Nutarė

18Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Tavo sodyba“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

19Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Klaipėdos apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai - apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai