Byla I-469-257/2011
Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo panaikinimo ir kitų reikalavimų

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėja Laisvutė Kartanaitė,

2susipažinusi su gautu V. L. skundu dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo panaikinimo ir kitų reikalavimų,

Nustatė

3V. L. 2011 m. kovo 28 d. su skundu kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą prašydama panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 25 d. įsakymą Nr. A-1055(8.1) „Dėl detaliojo plano Sutkūnų kaime tvirtinimo“, panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. sprendimą Nr. S-519(8.43) „Dėl nuostolių atlyginimo“ bei priteisti iš atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos materialinę žalą – 5700 Lt ir neturtinę žalą – 1000 Lt V. L..

4Pareiškėjos skundas dalyje dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. A-1055(8.1) „Dėl detaliojo plano Sutkūnų kaime tvirtinimo“ panaikinimo atsisakytinas priimti, nes praleistas skundo padavimo terminas ir neprašoma jo atnaujinti.

5Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 33 str. 1 d. reglamentuoja skundų padavimo administraciniam teismui terminus: jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas. Taigi, valstybė pareiškėjui garantavo pažeistos teisės teisminę gynybą, jeigu ji nepažeisdamas įstatyme numatytų terminų skundui paduoti būtų kreipęsis į teismą su skundu. To paties įstatymo 34 str. 1 d. numato, kad jeigu skundas paduotas praleidus skundo padavimo terminą, prašymas dėl termino atnaujinimo nagrinėjamas šio įstatymo 34 str. nustatyta tvarka. ABTĮ 34 str. 1 d. nurodyta, kad pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 37 str. 2 dalies 1-7 punktuose. Pagal susiklosčiusią teisminę praktiką svarbia priežastimi teismas gali pripažinti tokias aplinkybes, kurios objektyviai trukdė, ar sudarė rimtas kliūtis pareiškėjui laiku kreiptis į teismą, nors jis norėjo tai padaryti ir buvo pakankamai atidus.

6Iš rašytinių įrodymų matyti, kad vienas iš skundžiamų aktų – Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. A-1055(8.1) „Dėl detaliojo plano Sutkūnų kaime tvirtinimo - buvo priimtas 2009 m. rugpjūčio 25d. Šiaulių apskrities viršininko administracijos sprendime Nr. S3-802(1.44.) „Dėl žemės pardavimo“ nurodoma, jog atsakoma į pareiškėjos 2009 m. lapkričio 4 d. prašymą. Taigi šiuo atveju, iš pateiktos medžiagos matyti, kad su Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. A-1055(8.1) „Dėl detaliojo plano Sutkūnų kaime tvirtinimo“ pareiškėja buvo susipažinusi jau 2009 m. lapkričio 4 d., o Šiaulių apygardos administraciniam teismui apskundė tik 2011 m. kovo 28 d., tai yra vėliau, nei per vieną mėnesį nuo susipažinimo su skundžiamu 2009 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu dienos. Pareiškėjos skundas dalyje dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. A-1055(8.1) „Dėl detaliojo plano Sutkūnų kaime tvirtinimo“ panaikinimo atsisakytinas priimti, nes yra praleistas skundo padavimo terminas ir pareiškėja neprašo jo atnaujinti.

7Pareiškėjai neatimta teisė kreiptis iš naujo į teismą, tačiau kartu su skundu turi būti paduotas prašymas dėl praleisto termino skundui paduoti atnaujinimo. Pagal ABTĮ 34 straipsnio 2 dalies nuostatas prašyme atnaujinti terminą nurodomos termino praleidimo priežastys ir pateikiami praleidimo priežastis patvirtinantys įrodymai. Neatnaujinus praleisto termino skundui paduoti, teismas nenagrinėja ir skundžiamo akto teisėtumo ir pagrįstumo.

8Pažymėtina, jog pagal ABTĮ 40 str. 1 d. 11 p. žyminiu mokesčiu neapmokestinami skundai (prašymai) dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (Civilinio kodekso 6.271 straipsnis), todėl pareiškėjos atstovui advokatui Žydrūnui Rupšiui grąžintinas sumokėtas 200 Lt žyminis mokestis.

9Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str.1 d., 37 str. 2 d. 8 p., 40 str. 1 d. 11 p., 68 str. 1 d. 6 p., 105-107 str., teismas

Nutarė

10Pareiškėjos V. L. skundą dalyje (Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. A-1055(8.1) „Dėl detaliojo plano Sutkūnų kaime tvirtinimo“ panaikinimo) atsisakyti priimti, nes yra praleistas skundo padavimo terminas.

11Pareiškėjos V. L. skundą likusia apimtimi, tai yra dėl 2011 m. vasario 23 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo Nr. S-519(8.43), kuriuo atsisakyta atlyginti nuostolius, dėl materialinės žalos – 5700 Lt ir neturtinės žalos – 1000 Lt atlyginimo V. L. priimti teismo žinion.

12Įpareigoti Šiaulių rajono savivaldybės administraciją iki 2011 m. balandžio 12 d. pateikti visą medžiagą susijusią su Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. S-519(8.43) „Dėl nuostolių atlyginimo“ priėmimu, taip pat pateikti visą medžiagą, susijusią su Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo „Dėl detaliojo plano Sutkūnų kaime tvirtinimo“ Nr. A-1055(8.1) priėmimu.

13Nutarčiai įsiteisėjus įpareigoti VMI prie LR FM pareiškėjos atstovui advokatui Žydrūnui Rupšiui grąžinti pagal 2011 m. kovo 28 d. mokėjimo nurodymą Nr. 694615 AB „DnB NORD bankas“ sumokėtą 200 Lt žyminį mokestį.

14Nutarties dalis dėl atsisakymo priimti pareiškėjo skundą dalyje, per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai