Byla I-469-257/2011

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš posėdžio pirmininkės ir pranešėjos teisėjos Laisvutės Kartanaitės,

2kolegijos teisėjų Žano Kubecko ir Marytės Švažienės,

3sekretoriaujant Ingridai Bikbajevienei,

4dalyvaujant pareiškėjai V. L., jos atstovui advokatui Žydrūnui Rupšiui,

5dalyvaujant atsakovės Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atstovėms Rasai Mitkienei ir Sniegenai Breikštienei,

6dalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovui Nerijui Jokšui,

7dalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui R. B.,

8nedalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovui,

9nedalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui V. B.,

10viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos V. L. patikslintą skundą dėl administracinio akto panaikinimo bei įpareigojimo atsakovę pareiškėjos atstovo prašymą nagrinėti iš naujo.

11Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

12Pareiškėja V. L. Šiaulių apygardos administraciniam teismui 2011 m. kovo 28 d. pateikė skundą (I tomas, b. l. 2-7) bei patikslintus skundus (I tomas, b. l. 160-165; II tomas, b. l. 9). Savo patikslintame skunde pareiškėja prašo teismo panaikinti atsakovės Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-23 sprendimą Nr. S-519 (8.43) „Dėl nuostolių atlyginimo“ (I tomas, b.l 10; 34) ir įpareigoti Šiaulių rajono savivaldybės administraciją nagrinėti advokato Žydrūno Rupšio 2011-01-21 pareiškimą Nr. 156/2011 (I tomas, b. l. 35–37) (toliau – ir Pareiškimas) iš naujo.

13Pareiškėja teismo posėdžio metu nurodė, jog palaiko savo patikslintą skundą bei sutinka su atstovo pasisakymais.

14Pareiškėjos atstovas advokatas Žydrūnas Rupšys teismo posėdžio metu nurodė, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-23 sprendimas yra individualus teisės aktas, turintis visus šiam teisės aktui būdingus bruožus bei požymius. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui buvo pateiktas advokato pasirašytas aiškiai suformuluotas 2011-01-21 Pareiškimas Nr. 156/2011, kuriame buvo išdėstyti visi, tiek Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, tiek kitų institucijų, nustatyti pažeidimai, dėl kurių administracijos direktorius savo įsakymu negalėjo tvirtinti detaliojo plano sprendinių. Sprendime atsakovė nurodė, kad jie ne vieni atsakingi ir kad jų atsakomybė yra nevienasmenė, nes buvo išduotos planavimo sąlygos, buvo perduotos planavimo organizatoriaus teisės pareiškėjai. Tačiau vienintelis subjektas, pagal LR teritorijų planavimo įstatymą turintis teisę tvirtinti detaliojo plano sprendinius, yra Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius, o atskirais atvejais Šiaulių rajono savivaldybės taryba. Šį neteisėtą įsakymą patvirtino administracijos direktorius, todėl visa atsakomybė tenka jam. Atsakymas, t.y. ginčijamas individualus aktas, abstraktus, neaiškus ir neatitinka LR viešojo administravimo įstatymo 8 str. keliamų reikalavimų. Atsakyme pasisakoma tik dėl nuostolių atlyginimo, t.y., kad Šiaulių rajono savivaldybės administracija nesutinka viena atlyginti nuostolius. Šiame atsisakyme yra tik perrašytos nuostatos iš LR teritorijų planavimo įstatymo. Advokatas nurodė, jog pateiktame pasirašytame 2011-01-21 Pareiškime Nr. 156/2011 aiškiai nurodyta, kad visos šiame pareiškime aptartos išvados ir nurodyti pažeidimai leidžia teigti, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius privalo inicijuoti teisės aktams prieštaraujančių administracinių aktų panaikinimą ir spręsti atsiradusių nuostolių už detaliojo plano parengimą V. L. atlyginimo klausimą. Pateiktas Pareiškimas susidėjo iš 2 dalių – prašoma spręsti klausimą dėl įsakymo, kuriuo buvo patvirtintas detalusis planas, panaikinimo administracine tvarka ir, išsprendus šį klausimą, – dėl nuostolių atlyginimo. Pareiškimas buvo surašytas po 2010-10-01, t.y. 2011-01-21. LR teritorijų planavimo įstatymo 32 str. 3 d. nurodyta, kad teritorijos planavimo proceso metu iki teritorijos planavimo dokumento patvirtinimo neteisėtai priimtą administracinį sprendimą ir neteisėtai priimtą sprendimą dėl teritorijos planavimo patvirtinimo iki statybą leidžiančių dokumentų išdavimo administracine tvarka (statybos leidimo dar nebuvo ir jo nėra), panaikina šį sprendimą priėmęs subjektas arba teismas. Savivaldybės administracija atsakė į vieną klausimą, kad nesutinka atlyginti nuostolių. Tačiau ar direktorius buvo neteisus, ar šis įsakymas buvo teisėtas, ar neteisėtas, ar sutinka įsakymą, jeigu jis yra neteisėtas, panaikinti administracine tvarka, ar jie atsisako jį panaikinti administracine tvarka, taip suteikiant teisę pareiškėjai kreiptis į administracinį teismą, nepasisakyta. Tai esminis šio individualaus teisės akto pažeidimas, kuris neatitinka nei formos, nei turinio. Taip pat yra ir kiti akto trūkumai, t.y. nepasisakyta, kaip šis aktas gali būti apskųstas, nenurodyti apskundimo terminai, kaip numatyta LR viešojo administravimo įstatymo 8 str. Posėdžio metu pareiškėjos atstovas pateikė pinigų priėmimo kvitą bei paprašė pareiškėjai priteisti bylinėjimosi išlaidas. Prašė patenkinti patikslintą skundą.

15Atsakovės Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atstovė Rasa Mitkienė mano, kad į pareiškėjos atstovo Pareiškimą yra tinkamai atsakyta. Atsakyme nenurodyta apskundimo tvarka, apskundimo tvarka Šiaulių rajono savivaldybėje, pasak atstovės, rašoma tik kai klausimai siejami su Vaikų teisių apsaugos skyriaus priimamais atsakymais. Toks atsakymas, koks yra šiandien, gali būti skundžiamas vadovaujantis LR viešojo administravimo įstatymu, atsisakymas gali būti skundžiamas kaip prieštaraujantis tam tikriems teisės aktams. Apibendrinus, atstovė pasiliko prie savo išsakytos nuomonės, kad pareiškėjai 2011-02-23 raštu buvo atsakyta tinkamai. Ar tai buvo išsamus atsakymas, ar ne, ar atitinka LR viešojo administravimo įsakymo reikalavimus, palieka spręsti teismui.

16Atsakovės Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atstovė Sniegena Breikštienė posėdžio metu nurodė, kad sutinka su išsakyta kolegės nuomone, ją palaiko.

17Trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovas Nerijus Jokšas nurodė, jog mano, kad pirmame reikalavime nurodytą sprendimą dėl nuostolių atlyginimo, kurį turi atlyginti savivaldybės administracija pareiškėjai, galima būtų prilyginti individualiam norminiam aktui, kadangi priimtas atsakymas susijęs su pareiškėjos patirtais nuostoliais ir prašoma atlyginti žala. Tokio pobūdžio aktams turėtų būti taikomos LR viešojo administravimo įstatymo įtvirtintos nuostatos. Kiek šis atsakymas atitinka įstatymo įtvirtintas nuostatas, paliko spręsti teismui.

18Trečiasis suinteresuotas asmuo R. B. teigė, jog neprieštarauja, kad pareiškėjos atstovo Pareiškimas būtų perduotas nagrinėti iš naujo.

19Trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus atstovas į posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai, teismo šaukimu (t.1, b. l. 178). Pateiktu atsiliepimu prašė teismo patikslinto skundo reikalavimus spręsti teismo nuožiūra. Pažymėjo, jog sprendžiant žalos atlyginimo klausimą tikslinga analizuoti teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias detaliojo planavimo procesą ir pagrindinius reikalavimus, nes tai padėtų nustatyti, kuriame teritorijų planavimo dokumento rengimo etape atsirado žala ir kaip buvo galima jos išvengti, taip pat nustatyti subjektus, kurių netinkamas funkcijų vykdymas ir sąlygojo žalos atsiradimą.

20Trečiasis suinteresuotas asmuo V. B. į posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai, teismo šaukimu (t. 1, b. l. 179).

21Pareiškėjos V. L. skundas tenkintinas.

22Byloje ginčas yra kilęs dėl atsakovės Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-23 priimto sprendimo Nr. S-519(8.43) „Dėl nuostolių atlyginimo“ (I tomas, b. l. 10; 34) (toliau – Sprendimas), kuriuo buvo atsisakyta atlyginti nuostolius, galimai kilusius dėl detaliojo plano Šiaulių rajone, Sutkūnų kaime, Masiuliškių g. 13 patvirtinimo, atitikties Viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) normoms.

23Bylos rašytiniais įrodymais nustatyta, jog Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-08-25 įsakymu Nr. A-1055(8.1) „Dėl detaliojo plano Sutkūnų kaime tvirtinimo“ (I tomas, b. l. 9; 33; 52) patvirtintas kitos paskirties sklypo padalijimo ir padidinimo Valstybinės žemės fondo sąskaita (iki 4 arų), statybos bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentų nustatymo gyvenamųjų namų statybai, inžinerinės infrastruktūros schemos parengimo Šiaulių rajone, Sutkūnų kaime, detalusis planas (planavimo organizatoriai – V. B. ir V. L.). Šiaulių apskrities viršininko administracija 2009-11-06 sprendimu Nr. S3-508(1.44.) „Dėl žemės pardavimo“ (I tomas, b. l. 12) atsisakė parduoti V. L. valstybinę žemę, esančią Šiaulių rajone, Sutkūnų kaime, pagal Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-08-25 įsakymu Nr. A-1055(8.1) patvirtintą detalųjį planą. Pareiškėjos V. L. atstovas advokatas Žydrūnas Rupšys 2011-01-24 kreipėsi į atsakovę Šiaulių rajono savivaldybės administraciją su Pareiškimu, reikalavo atsakovės inicijuoti teisės aktams prieštaraujančių administracinių aktų panaikinimą ir spręsti atsiradusių nuostolių (sumokėtų 5700 litų už detaliojo plano rengimą) V. L. atlyginimo klausimą. Atsakovė Šiaulių rajono savivaldybės administracija, išnagrinėjusi pareiškėjos atstovo advokato Pareiškimą, 2011-02-23 priėmė sprendimą Nr. S-519 (8.43), kuriame nurodė LR teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 1 dalies nuostatas ir atsakė, jog „Šiaulių rajono savivaldybės administracija neprisiima atsakomybės viena atlyginti žalą, kadangi detaliojo plano Šiaulių rajone, Sutkūnų kaime, Masiuliškių g. 13, rengime dalyvavo ir kitos institucijos bei fiziniai ir juridiniai asmenys.

24Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (aktuali akto redakcija, galiojusi nuo 2011-01-01 iki 2011‑04-28) 5 straipsnio 1 dalimi, kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 22 str. 1 dalį skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravimo subjektai, įskaitant valstybės ir savivaldybių viešojo administravimo tarnautojus, pareigūnus ir įstaigų vadovus, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti.

25Paminėtos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatos garantuoja asmeniui teisę kreiptis į administracinį teismą ir nustato, jog tokiam kreipimuisi pakanka, kad asmuo manytų, jog jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, t y. pakanka asmens subjektyvaus suvokimo apie jo teisių ar interesų pažeidimą. Tačiau nurodytos nuostatos taip pat reiškia, kad teismas, nagrinėdamas administracines bylas, privalo nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo nurodytas pažeidimas, t.y., kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeistos asmens nurodytu būdu. Tik nustatęs nurodytas aplinkybes, teismas gali apginti pareiškėjo teises vienu iš Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 2-4 punktuose numatytų būdų. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje pateiktas sąrašas bylų, kurias sprendžia administraciniai teismai. Tarp jų yra ir bylų kategorija dėl viešojo administravimo sistemos subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo bei pagrįstumo.

26Nagrinėjamos bylos kontekste pirmiausia būtina nustatyti, ar pareiškėjos atstovo advokato 2011-01-21 Pareiškimas Nr. 156/2011 buvo pagrindas viešojo administravimo subjektui (atsakovei) imtis tam tikrų veiksmų ir kokio pobūdžio veiksmų jis privalėjo imtis. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (akto redakcija, galiojusi nuo 2011 01 10 iki 2011 05 01) (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas, arba VAĮ) 2 straipsnio 1 dalies 14 punktas nustato, kad prašymas yra su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į viešojo administravimo subjektą prašant priimti administracinį sprendimą arba atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus; to paties straipsnio 1 dalies 15 punktas nurodo, kad skundas yra asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti. Siekiant išsiaiškinti, kaip turėjo veikti viešojo administravimo subjektas (atsakovas) nagrinėjamu atveju, būtina nustatyti, kokio pobūdžio dokumentu – prašymu ar skundu – reikėtų laikyti Pareiškimą. Siekiant kreipimąsi pripažinti skundu Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo prasme, būtina nustatyti šias dvi esmines sąlygas – ar kreipimasis yra pagrįstas tuo, kad yra pažeistos besikreipiančio subjekto teisės ar teisėti interesai, ar kreipimusi prašoma apginti besikreipiančio subjekto teises ar teisėtus interesus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. balandžio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-822-530/2010).

27Teisėjų kolegija pažymi, kad asmenų skundais pripažįstami ir tie kreipimaisi, kuriuose nurodomi asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimai, prašoma juos apginti, o tai pagrindžianti informacija sukuria bent nedidelę tikimybę, kad asmens teisės ar teisėti interesai galėjo būti pažeisti. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad Pareiškimu pareiškėjos atstovas advokatas Žydrūnas Rupšys kreipėsi į viešojo administravimo subjektą Šiaulių rajono savivaldybės administraciją, kurios kompetencijai yra priskirtinas pareiškėjos atstovo advokato Pareiškime pateiktų reikalavimų nagrinėjimas. Tai įrodo sisteminė Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (aktuali akto redakcija, galiojanti nuo 2010-10-01), Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (akto redakcija, galiojusi nuo 2010-07-01 iki 2011-04-28) analizė. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnyje nurodoma, jog „Žala, atsiradusi dėl neteisėtais veiksmais įgyvendinamų teritorijų planavimo dokumentų, taip pat už teritorijų planavimo dokumentų rengimo, tvirtinimo ar motyvuoto atsisakymo pateikimo vilkinimą, atlyginama Civilinio kodekso, Žemės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Ginčus dėl žalos atlyginimo sprendžia teismas“. To paties įstatymo 32 straipsnio 3 dalis nurodo, kad „Teritorijos planavimo proceso metu (iki teritorijos planavimo dokumento patvirtinimo) neteisėtai priimtą administracinį sprendimą ir neteisėtai priimtą administracinį sprendimą dėl teritorijos planavimo dokumento patvirtinimo iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo administracine tvarka panaikina šį sprendimą priėmęs subjektas arba teismas, jeigu šis sprendimas nepanaikinamas administracine tvarka. Neteisėtai priimtą administracinį sprendimą dėl teritorijos planavimo dokumento patvirtinimo po statybą leidžiančio dokumento išdavimo panaikina teismas“. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 44 straipsnio 2 ir 3 dalys numato, jog „Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjai įstatymų ir (ar) sutartyje dėl žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo ir įgyvendinimo nustatyta tvarka privalo atlyginti žemės savininkui ar kitam naudotojui žalą, atsiradusią dėl jų neteisėtų veiksmų rengiant arba įgyvendinant žemėtvarkos planavimo dokumentą. Žalą, atsiradusią dėl valstybės institucijų veiksmų rengiant ar įgyvendinant žemėtvarkos planavimo dokumentus, atlygina valstybė. Žalą, atsiradusią dėl savivaldybės institucijų veiksmų rengiant ar įgyvendinant žemėtvarkos planavimo dokumentus, atlygina savivaldybė (2 d.). Žemės savininkas ar kitas naudotojas dėl žalos, atsiradusios dėl valstybės ar savivaldybės institucijos veiksmų rengiant ar įgyvendinant žemėtvarkos planavimo dokumentą, atlyginimo turi teisę kreiptis į instituciją, priėmusią sprendimą patvirtinti žemėtvarkos planavimo dokumentą, arba reikalauti atlyginti žalą teismo tvarka. Į instituciją, priėmusią sprendimą patvirtinti žemėtvarkos planavimo dokumentą, asmuo turi kreiptis ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kurią šis asmuo sužinojo apie žalos atsiradimą. Ginčai dėl žalos dydžio ir atlyginimo įstatymų nustatyta tvarka sprendžiami teisme (3 d.)“. Pareiškime yra nurodyti du reikalavimai, kurie gali būti įvardijami kaip prašymas apginti besikreipiančio subjekto teises. Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija Pareiškimą vertina kaip skundą VAĮ 2 straipsnio 1 dalies 15 punkto prasme.

28Viešojo administravimo įstatymas reglamentuoja administracinę procedūrą, kuri pagal įstatymo 19 straipsnio 1 dalį yra apibrėžiama kaip pagal VAĮ viešojo administravimo subjekto atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens skundą ar pranešimą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą. Nagrinėjamu atveju, pripažinus Pareiškimą skundu, nustatytina, kad viešojo administravimo subjektas Šiaulių rajono savivaldybės administracija, gavusi Pareiškimą, turėjo pradėti administracinę procedūrą (VAĮ 21 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

29Tiek pareiškėjos atstovo advokato Žydrūno Rupšio, tiek trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos manymu, atsakovės 2011-02-23 priimtas Sprendimas turėtų būti laikytinas individualiu administraciniu aktu. Kaip nurodo VAĮ 2 str. 9 dalis, individualus administracinis aktas yra vienkartis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam asmeniui ar nurodytai asmenų grupei, VAĮ 8 str. 2 d. nurodo, jog individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka. Tačiau, kaip matyti iš atsakovės priimto sprendimo, jame nėra nei nustatytos, nei suteiktos tam tikros teisės ar pareigos pareiškėjai V. L., todėl šis ginčijamas sprendimas nelaikytinas individualiu administraciniu aktu Viešojo administravimo įstatymo prasme. Vis dėlto, teisėjų kolegija pažymi, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat ir šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo (ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Nagrinėjamu atveju būtina nustatyti, ar atsakovės veiksmai gavus pareiškėjo Pareiškimą gali būti pripažinti kaip administracinės procedūros sprendimas pagal VAĮ 34 straipsnį. Nagrinėjamu atveju atsakovė, atsakydama į pareiškėjos atstovo advokato Pareiškimą, Sprendimu suteikė tam tikrą informaciją bei nurodė, jog Šiaulių rajono savivaldybės administracija viena pati neatlygins patirtų nuostolių, kadangi teritorijų planavime dalyvauja daugiau institucijų. Tačiau priimtame Sprendime visiškai nenagrinėtas pareiškėjos atstovo advokato pateiktas reikalavimas spręsti klausimą dėl administracinių aktų panaikinimo. Teisėjų kolegijos manymu, nagrinėjamu atveju atsakovės Sprendimas negali būti vertinamas kaip tinkamas administracinės procedūros sprendimas VAĮ prasme, kadangi iš byloje esančių duomenų matyti, jog priimant jį nebuvo laikytasi esminių administracinei procedūrai keliamų reikalavimų inter alia nustatytų VAĮ 28 straipsnio 2 dalyje, 31 straipsnyje, 34 straipsnio 1 dalyje. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjos kreipimosi į teismą teisinis pagrindas buvo VAĮ 36 straipsnis. Pareiškime nurodyti reikalavimai turėjo būti ištirti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos, priimant sprendimą įvykdžius administracinę procedūrą. Teisėjų kolegija pažymi, kad administracinės procedūros nevykdymas nagrinėjamos bylos atveju yra esminis procedūrinis pažeidimas (ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punktas), kuris neleidžia teismui visapusiškai spręsti apie materialinių teisės normų, susijusių su pareiškėjos teisėmis ir teisėtais interesais, atitiktimi teisės aktams, reglamentuojantiems žalos, kilusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimą, o priimtas administracinis sprendimas turi būti panaikintas. Pažymėtina, jog 2011-02-23 Sprendime nėra nurodyta ir apskundimo tvarka. Nors ši aplinkybė nėra esminė, nes pareiškėja šia teise su advokato pagalba yra pasinaudojusi, tačiau viešojo administravimo subjektas privalo laikytis įstatymų (VAĮ 32 str. 2 d.), vadovautis gero administravimo principu, todėl sprendimuose, kuriais paveikiamos tam tikros asmenų teisės, privalo būti nurodyta apskundimo tvarka.

30Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, patikslintas skundas tenkintinas – Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-23 sprendimas Nr. S-519 (8.43) „Dėl nuostolių atlyginimo“ naikintinas ir atsakovė Šiaulių rajono savivaldybės administracija įpareigotina išnagrinėti pareiškėjos V. L. atstovo advokato Žydrūno Rupšio 2011-01-21 pareiškimą Nr. 156/2011 iš naujo Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

31Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalis numato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Pareiškėjos atstovas advokatas Žydrūnas Rupšys teismo posėdyje prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Šioje byloje skundas patenkintas visiškai, byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad pareiškėja dėl bylos nagrinėjimo teisme turėjo 1210,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Kriterijus, į kuriuos turi būti atsižvelgiama sprendžiant atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimą, nustato ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) nuostatos, kurios, vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 6 dalimi ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalimi, yra taikomos ir sprendžiant dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo administracinėse bylose.

32Pareiškėjos patirtas atstovavimo išlaidas patvirtina 2011 m. kovo 28 d. Teisinių paslaugų sutartis Nr. 65 (I tomas, b. l. 24) bei 2011 m. birželio 22 d. pinigų priėmimo kvitas, serija LAT Nr. 556921 (II tomas, b. l. 10).

332011 m. birželio 22 d. pinigų priėmimo kvite, serija LAT Nr. 556921, nurodoma, jog 1210 Lt su PVM sumokėta už atstovavimą bei dokumento surašymą. Nei pareiškėja, nei jos atstovas advokatas jokių papildomų įrodymų, kuriuose būtų detaliai apskaičiuota išlaidų suma bei pagrįsta sumokėta suma, nepateikė.

34Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (pvz., administracinė byla Nr. AS146-460/2009), pagal ABTĮ 44-45 straipsnių nuostatas teismas gali atlyginti tik tas išlaidas, kurios tiesiogiai susijusios su bylos nagrinėjimu, o suinteresuota šalis teismui turi pateikti ne tik prašymą dėl išlaidų atlyginimo, bet ir išlaidų paskaičiavimą ir pagrindimą. Be to, teismui turi būti pateikiami įrodymai, patvirtinantys, kad asmuo, prašantis, jog jam iš kitos šalies būtų priteistas patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimas, realiai patyrė jo nurodytas išlaidas.

35Teisėjų kolegijos manymu, prašymas atlyginti išlaidas turi būti grįstas įrodymais, pateikiant detalų išlaidų apskaičiavimą. Tačiau kartu žymėtina, kad vertinant išlaidų atlyginimo klausimą, reikia vadovautis teisingumo ir protingumo principais, kurie sumenkina smulkių formalių trūkumų reikšmę (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio mėn. 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-822-384-11). Kaip matyti iš pareiškėjos pateikto skundo (I tomas, b. l. 2-7, jis surašytas 2011 m. kovo 28 d., t. y., tą pačią dieną, kai buvo sudaryta atstovavimo sutartis su advokatu (I tomas, b. l. 24). Nors iš minėto pinigų priėmimo kvito nėra galimybės nustatyti, už kokias konkrečias paslaugas buvo advokatui mokėti pinigai, tačiau, kaip jau minėta, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, laikytina, kad šios paslaugos buvo suteiktos bylą nagrinėjant Šiaulių apygardos administraciniame teisme, administracinėje byloje Nr. I-469-257/2011, už skundo, patikslintų skundų surašymą bei atstovavimą teismo posėdžiuose.

36Pagal Rekomendacijų 2 punktą, nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, atsižvelgtina į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, kitas svarbias aplinkybes.

37Rekomendacijų 7 p. numato, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1368 ,,Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ nuo 2008 m. sausio 1 d. minimali mėnesinė alga buvo 800 Lt.

38Kaip matyti iš bylos medžiagos, advokatas Žydrūnas Rupšys Šiaulių apygardos administracinio teismo posėdžiuose iš viso pareiškėjai atstovavo 2 val. (2011 m. gegužės 30 d. posėdyje – 1 val. (I tomas, b. l. 166-168), 2011 m. birželio 22 d. posėdyje – 1 val. (II tomas, b. l. 11-16). Rekomendacijų 8.18 punkte numatyta, kad už vieną atstovavimo teisme valandą rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydis yra 0,15 minimalios mėnesinės algos (toliau – ir MMA). Vadovaujantis Rekomendacijų 8.18 punktu maksimalus užmokesčio už vieną atstovavimo valandą teisme dydis – 120 Lt (0,15 x 800 Lt MMA). Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad iš atsakovės už advokato Žydrūno Rupšio atstovavimą nagrinėjant bylą Šiaulių apygardos administraciniame teisme daugiausia gali būti priteista atlyginti 240 Lt teismo išlaidų.

39Remiantis byloje turimais dokumentais, matyti, jog advokatas Žydrūnas Rupšys Šiaulių apygardos administracinio teismo administracinėje byloje Nr. I-469-257/2011 V. L. vardu pateikė patikslintą skundą (I tomas, b. l. 160-165). 2011-06-22 posėdžio metu pareiškėjos atstovas advokatas Žydrūnas Rupšys teismui pateikė dar vieną patikslintą skundą (II tomas, b. l. 9). Rekomendacijų 8.16 punktas nurodo, jog už kitų dokumentų, susijusių su atstovavimu bylų procese (2011-05-30 patikslintas skundas), parengimą priteistina 96 Lt (0,12 x 800 Lt MMA). Vadinasi už patikslintus skundus, maksimali priteistina suma galėtų būti 192 Lt. Jokių kitų įrodymų, kurie pagrįstų, jog advokatas Žydrūnas Rupšys surašė kitus procesinius dokumentus teismui, nei pareiškėja, nei advokatas Žydrūnas Rupšys nepateikė. Tačiau remiantis teisingumo bei protingumo principais, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, teisinių žinių reikalingumą tokioje byloje, bei apskritai skundo turinį, matyti, jog advokatas Žydrūnas Rupšys taip pat surašė ir 2011 m. kovo 28 skundą. Pažymėtina, jog skundas buvo surašytas tą pačią dieną, kaip ir Teisinių paslaugų sutartis Nr. 65. Vadovaujantis paminėtomis nuostatomis ir Rekomendacijų 8.2 punktu, maksimalus pareiškėjai priteistinas užmokesčio už skundo surašymą dydis – 2400 Lt (3 x 800 Lt MMA).

40Iš viso pagal Rekomendacijas apskaičiuota maksimali bylinėjimosi išlaidų suma yra 2832 litų. Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, maksimalų galimai priteistinos sumos dydį, pareiškėjos atstovo advokato prašomos priteisti sumos dydį bei į tai, kad pareiškėjos patikslintas skundas patenkintas visiškai, darytina išvada, jog pareiškėja, nagrinėjant bylą Šiaulių apygardos administraciniame teisme, turėjo 1210 litų pagrįstų išlaidų, kurios priteistinos iš atsakovės Šiaulių rajono savivaldybės administracijos.

41Kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 d. 2 p., 89 str. 1 d. 3 p.,

Nutarė

42Pareiškėjos V. L. patikslintą skundą tenkinti, panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-23 sprendimą Nr. S-519 (8.43) „Dėl nuostolių atlyginimo“ ir įpareigoti Šiaulių rajono savivaldybės administraciją išnagrinėti pareiškėjos V. L. atstovo advokato Žydrūno Rupšio 2011-01-21 Pareiškimą Nr. 156/2011 iš naujo Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

43Priteisti iš atsakovės Šiaulių rajono savivaldybės administracijos pareiškėjai V. L. 1210 Lt (vienas tūkstantis du šimtai dešimt litų) teismo proceso išlaidų.

44Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos administracinio... 2. kolegijos teisėjų Žano Kubecko ir Marytės Švažienės,... 3. sekretoriaujant Ingridai Bikbajevienei,... 4. dalyvaujant pareiškėjai V. L., jos atstovui advokatui... 5. dalyvaujant atsakovės Šiaulių rajono savivaldybės administracijos... 6. dalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie... 7. dalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui R. B.,... 8. nedalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo... 9. nedalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui V. B.,... 10. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos V.... 11. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 12. Pareiškėja 13. Pareiškėja teismo posėdžio metu nurodė, jog palaiko savo patikslintą... 14. Pareiškėjos atstovas advokatas Žydrūnas Rupšys teismo posėdžio metu... 15. Atsakovės Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atstovė Rasa... 16. Atsakovės Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atstovė Sniegena... 17. Trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės... 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo R. B. teigė, jog neprieštarauja, kad... 19. Trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 20. Trečiasis suinteresuotas asmuo V. B. į posėdį... 21. Pareiškėjos V. L. skundas tenkintinas.... 22. Byloje ginčas yra kilęs dėl atsakovės Šiaulių rajono savivaldybės... 23. Bylos rašytiniais įrodymais nustatyta, jog Šiaulių rajono... 24. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos... 25. Paminėtos Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 26. Nagrinėjamos bylos kontekste pirmiausia būtina nustatyti, ar pareiškėjos... 27. Teisėjų kolegija pažymi, kad asmenų skundais pripažįstami ir tie... 28. Viešojo administravimo įstatymas... 29. Tiek pareiškėjos atstovo advokato Žydrūno Rupšio, tiek trečiojo... 30. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, patikslintas skundas tenkintinas –... 31. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 32. Pareiškėjos patirtas atstovavimo išlaidas patvirtina 2011 m. kovo 28 d.... 33. 2011 m. birželio 22 d. pinigų priėmimo kvite, serija LAT Nr. 556921,... 34. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (pvz.,... 35. Teisėjų kolegijos manymu, prašymas atlyginti išlaidas... 36. Pagal Rekomendacijų 2 punktą, nustatant priteistino užmokesčio už... 37. Rekomendacijų 7 p. numato, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už... 38. Kaip matyti iš bylos medžiagos, advokatas Žydrūnas Rupšys Šiaulių... 39. Remiantis byloje turimais dokumentais, matyti, jog advokatas Žydrūnas Rupšys... 40. Iš viso pagal Rekomendacijas apskaičiuota maksimali bylinėjimosi išlaidų... 41. Kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 42. Pareiškėjos V. L. patikslintą skundą tenkinti,... 43. Priteisti iš atsakovės Šiaulių rajono savivaldybės administracijos... 44. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine...