Byla 2YT-8948-1030/2016
Dėl antstolės Vidos Daugirdienės veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Vida Daugirdienė, V. S. L., G. M

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Monika Lapukaitė, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjos L. M. skundą dėl antstolės Vidos Daugirdienės veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Vida Daugirdienė, V. S. L., G. M.,

Nustatė

2Pareiškėja kreipėsi į antstolę V. Daugirdienę su skundu, kuriuo prašė panaikinti 2016-04-21 priimtus patvarkymus Nr. S-16-4-3842 ir Nr. S-16-4-3840, kuriais areštuota ½ darbo užmokesčio/ pajamų, mokamų pareiškėjai iš ( - ) bei iš UAB ( - ) bei areštą, kuris taikytas visai darbo užmokesčio sumai, gautai iš ( - ) ir ( - ).

3Antstolė V. Daugirdienė Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 510 straipsnio 2 dalyje numatytais terminais išnagrinėjusi pareiškėjos skundą 2016-05-20 patvarkymu nustatė, jog skundas nepagrįstas ir jo netenkino, persiuntė pareiškėjo skundą Klaipėdos miesto apylinkės teismui. Nurodo, kad, kai skolininkui priklausanti turto dalis bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nėra nustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrą turtą, o tai įvykdžius, išieškotojui, o reikiamais atvejais ir kitam bendrosios nuosavybės dalyviui, pasiūlo CPK 667 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies nustatymo.

4Suinteresuotų asmenų atsiliepimų byloje nepateikta.

5Skundas tenkintinas.

6Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeistos išieškotojo, skolininko bei trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų nagrinėjamas konkretaus antstolio veiksmo teisėtumo požiūriu. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų, t. y. kartu jis turi nepažeisti ir skolininko teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis).

7Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos nustatyta, kad antstolė V. Daugirdienė vykdo vykdomąją bylą Nr. 0004/16/00493 pagal 2016-04-01 Klaipėdos apygardos teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1115-538/2016 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuria nutarta areštuoti G. M. priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, neviršijant 150932,09 Eur sumos, uždraudžiant areštuotą turtą perleisti, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę, ieškinio reikalavimo įvykdymo užtikrinimui V. S. L. naudai. Šiai dienai civilinė byla Nr. 2-1115-538/2016 Klaipėdos apygardos teisme dar nėra išnagrinėta, galutinis teismo sprendimas nepriimtas.

8Nustatyta, jog vykdant vykdomąją bylą, 2016-04-13 Turto aprašu buvo areštuotas skolininkui G. M. priklausantis turtas: žemės sklypas, esantis ( - ), ( - ) (unikalus Nr. ( - )), statiniai (unikalus Nr. ( - ), Nr. ( - )), pastatas (unikalus Nr. ( - )), žemės sklypas, esantis ( - ), ( - ) (unikalus Nr. ( - )), UAB ( - ) ir UAB ( - ) vertybiniai popieriai, piniginės lėšos, esančios banko sąskaitose, žemės sklypai, esantys ( - ) (unikalus Nr. ( - ), Nr. ( - )), žemės sklypas, esantis ( - ) (unikalus Nr. ( - )), žemės sklypas, esantis ( - ) (unikalus Nr. ( - )), žemės sklypas, esantis ( - ) (unikalus Nr. ( - )). 2016-04-15 Turto aprašu buvo areštuoti skolininkui priklausantys 6 ginklai (unikalūs numeriai: ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) ir ( - )). 2016-04-20 Turto aprašu areštuotos skolininkui G. M. jungtinės nuosavybės teise priklausantis turtas – ½ piniginių lėšų, esančių sutuoktinės L. M. banko sąskaitose bei jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantis turtas – ½ darbo užmokesčio/ pajamų, mokamų sutuoktinei L. M. iš ( - ) ir UAB ( - ), nurodant, jog areštuotos piniginės lėšos privalo būti laikomos įmonės depozitinėje sąskaitoje iki bus nustatyta skolininko dalis bendros jungtinės nuosavybės turte. 2016-04-21 antstolės Patvarkymai dėl areštuotų lėšų išmokėjimo sustabdymo Nr. S-16-4-3842 ir Nr. S-16-4-3840 išsiųsti į pareiškėjos darbovietes, nurodant, jog areštuojamas skolininkui G. M., jungtinės nuosavybės teise priklausantį turtas – ½ darbo užmokesčio/ pajamų, mokamų sutuoktinei L. M., iš ( - ), į. k. ( - ) ir UAB ( - ), į. k. ( - ), o areštuotos piniginės lėšos privalo būti laikomos įmonės depozitinėje sąskaitoje iki bus nustatyta skolininko dalis bendros jungtinės nuosavybės turte. Patvarkymai darbovietėms įteikti tinkamai.

9CPK 586 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad be vykdomojo dokumento atlikti vykdymo veiksmus draudžiama. Vykdomieji dokumentai išvardyti CPK 587 straipsnyje, pagal šios normos prasmę vykdomieji dokumentai yra tam tikrų valstybės institucijų, tarp jų ir teismų, bei pareigūnų sprendimai, kurie pagal įstatymus vykdytini CPK VI dalyje nustatyta tvarka. CPK 152 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad teismo nutartį dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo antstolis vykdo teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka. Taigi teismo nutartis dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo pripažįstama vykdomuoju dokumentu. CPK 152 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teismo nutartis dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo vykdoma skubiai. Tai reiškia, kad nutartis vykdoma nedelsiant, siekiant, jog skolininkas neperleistų ar kitaip neprarastų turto, į kurį gali būti nukreipiamas išieškojimas, ar nutrauktų atitinkamus veiksmus. Nedelsiant vykdytinos nutartys pateikiamos antstoliui, viešo registro tvarkytojui (esant ginčui dėl registruotino turto) arba kitam pareigūnui ar asmeniui, įgaliotam jas vykdyti. Pažymėtina, kad arešto, kaip laikinosios apsaugos priemonės, kuria apribojamos nuosavybės teisės, taikymo pagrindas yra siekis užtikrinti galimo teismo sprendimo įvykdymą.

10Pagal CPK 675 str. 3 dalį, vykdydamas teismo nutartį areštuoti turtą, antstolis Kodekso 677 straipsnyje nustatyta tvarka sudaro areštuojamo turto aprašą. Šiuo atveju antstolis turto arešto akto nesurašo. Išieškojimas iš fizinių asmenų gali būti nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje (CPK 666 str. 1 d.). Siekdamas užtikrinti išieškotojo, kurio prašymu yra priimta nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, interesus, antstolis turi imtis priemonių surasti ir aprašyti visą skolininkui priklausantį turtą, kokia nuosavybės forma tas turtas jam bepriklausytų. Išieškojimas pagal asmenines prievoles galėtų būti nukreipiamas į skolininko dalį bendrame turte tik po to, kai kreditorių reikalavimams patenkinti nepakanka turto, kuris yra asmeninė sutuoktinio nuosavybė (CK 3.112 straipsnis). Šiuo atveju surasdama ir aprašydama pareiškėjos turtą, antstolė nustatė, kad asmeninio turto, kuris priklausytų vien G. M. nepakanka.

11CPK XLVII skyriuje išdėstytos bendrosios teisės normos, reglamentuojančios išieškojimo iš skolininko turto procesą. CPK 667 str. numato, kad jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Skolininko dalis bendrojoje nuosavybėje nustatoma teismo nutartimi. Įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria nustatyta bendrąja nuosavybe esančio turto skolininko turto dalis, išieškojimas nukreipiamas į skolininko turto dalį. Tuo tarpu vykdomoji byla Nr. 0004/16/00493 buvo pradėta ne dėl skolos išieškojimo, o dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Turto areštas, taikant laikinąsias apsaugos priemones yra laikino pobūdžio priemonė, kuri gali būti panaikinama, jei ieškinys atmetamas (CPK 150 str.). CPK 667 straipsnyje įtvirtintas teisinis reguliavimas yra skirtas nuosavybės teisių ribojimo atvejui, kai yra galutinis teismo sprendimas, kuriuo ginčas išspręstas iš esmės ir juo nustatytos šalių teisės ir pareigos, šiuo atveju aprašomas ir areštuojamas bendras su kitais asmenimis skolininko, t. y. asmens, turinčio tam tikrą teismo sprendimu nustatytą pareigą, turtas. Dėl to tikrinant antstolės veiksmus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir sprendžiant dėl jų masto, CPK 667 straipsnio nuostatos netaikytinos (2012-04-30 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-195/2012). Sprendžiant klausimą dėl antstolės veiksmų, taikant laikinąsias apsaugos priemones, be kita ko, numatyta galimybė teismine tvarka iš dalies panaikinti nuosavybės teisių ribojimą nustatant asmens dalį bendrojoje nuosavybėje, t. y. tais atvejais, kai yra laikinai apribojamos nuosavybės teisės į daiktą, priklausantį bendrosios nuosavybės teise, gali būti areštuota tik asmeniui, kuriam taikomos laikinosios apsaugos priemonės, priklausanti turto dalis (CPK 145 straipsnis 5 dalis). Pagal įtvirtintą teisinį reguliavimą pinigai – civilinių teisių objektas (CK 1.97 straipsnis 1 dalis) – nepriskiriami daiktų teisinei kategorijai (CK 4.1–4.8 straipsniai). Dėl to tokiu atveju, kada laikinosios apsaugos priemonės taikymo pagrindu areštuojamos kelių asmenų bendros lėšos bankų ir kitų kredito įstaigų sąskaitose (bylos atveju galioja sutuoktinių turto bendrumo prezumpcija – CK 3.88 straipsnis), turto dalis bendrojoje nuosavybėje (turimos omenyje piniginės lėšos) nenustatinėjama.

12Pažymėtina tai, jog vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo aprašytas ir L. M. darbo užmokestis pagal CPK 736 straipsnio nuostatas, tai yra buvo aprašyta ta dalis, į kurią ateityje galėtų būti nukreiptas išieškojimas. Vadovaujantis, protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijais (CK 1.5str.), akivaizdu, kad darbo užmokesčio naudojimo suvaržymas ypatingai paliečia asmens teises, apsunkina ne tik jo, bet ir šeimos narių gyvenimą. Tuo tarpu, panaikinus pareiškėjos darbo užmokesčio areštą, išieškotojo interesai nebūtų tiek pažeidžiami, nes iš vykdomosios bylos yra nustatyta, kad antstolė jau yra aprašiusi kitą G. M. ir L. M. turtą bei pinigines lėšas. Tik įsiteisėjus teismo sprendimui civilinėje byloje Nr. 2-1115-538/2016 ir nustačius, kad aprašyto nekilnojamojo ir kilnojamojo turto bei piniginių lėšų nepakanka, išieškojimą būtų galima nukreipti į dalį L. M. gaunamo uždarbio (CPK 664 str.).

13Vykdomojoje byloje dėl turto arešto taikymo susikerta du priešingi interesai. Ieškovo (išieškotojo), suinteresuoto gauti savo reikalavimo užtikrinimo garantą, ir atsakovo (skolininko). Tokio pobūdžio byloje išieškojimas dar nėra prasidėjęs, prievolė nėra teismo pripažinta ir niekaip neidentifikuota pagal pobūdį sutuoktinių atžvilgiu. Tokiame bylos etape svarbu užtikrinti galimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimą, tačiau nė kiek ne mažiau svarbu yra užkirsti kelią žalai atsirasti bei užtikrinti išieškotojo, skolininko ir kitų asmenų interesų pusiausvyrą. Atsižvelgiant į tai ir vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijais (CK 1.5 str.) antstolės patvarkymai dėl L. M. darbo užmokesčio dalies aprašymo naikintini.

14Panaikinti visų L. M. vardu atidarytų sąskaitų areštą, atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nėra pagrindo, nes tokiu būdu galėtų būti pažeistos ieškovo, kurio reikalavimui užtikrinti taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisės ir interesai.

15Iš bylos medžiagos nustatyta, kad L. M. gauna darbo užmokestį iš ( - ) ir UAB ( - ). Atsižvelgiant į tai, antstolės patvarkymai Nr. S-16-4-3842 ir S-16-4-3840 naikintini.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144-152, 290, 291, 510, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

17Pareiškėjos L. M. skundą tenkinti.

18Panaikinti 2016-04-21 antstolės Vidos Daugirdienės patvarkymus Nr. S-16-4-3842 ir S-16-4-3840, kuriais areštuota ½ darbo užmokesčio/pajamų pareiškėjai L. M., a. k. ( - ) mokamų iš ( - ), į. k. ( - ), ir UAB ( - ), į. k. ( - ).

19Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0004/16/00493 grąžinti antstolei Vidai Daugirdienei.

20Nutartis per septynias dienas nuo patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, atskirtąjį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Monika Lapukaitė, rašytinio... 2. Pareiškėja kreipėsi į antstolę V. Daugirdienę su skundu, kuriuo prašė... 3. Antstolė V. Daugirdienė Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 510... 4. Suinteresuotų asmenų atsiliepimų byloje nepateikta.... 5. Skundas tenkintinas.... 6. Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos... 7. Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos nustatyta, kad antstolė V.... 8. Nustatyta, jog vykdant vykdomąją bylą, 2016-04-13 Turto aprašu buvo... 9. CPK 586 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad be vykdomojo dokumento atlikti... 10. Pagal CPK 675 str. 3 dalį, vykdydamas teismo nutartį areštuoti turtą,... 11. CPK XLVII skyriuje išdėstytos bendrosios teisės normos, reglamentuojančios... 12. Pažymėtina tai, jog vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos... 13. Vykdomojoje byloje dėl turto arešto taikymo susikerta du priešingi... 14. Panaikinti visų L. M. vardu atidarytų sąskaitų areštą, atsižvelgiant į... 15. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad L. M. gauna darbo užmokestį iš ( - ) ir... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144-152, 290,... 17. Pareiškėjos L. M. skundą tenkinti.... 18. Panaikinti 2016-04-21 antstolės Vidos Daugirdienės patvarkymus Nr.... 19. Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0004/16/00493 grąžinti... 20. Nutartis per septynias dienas nuo patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali...