Byla 2-50-878/2013
Dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio 26 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-9-644/2009 vykdymo atidėjimo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Inga Liubinienė, sekretoriaujant Gailinai Jankauskienei, dalyvaujant pareiškėjo A. K. atstovui advokatui A. B., suinteresuotiems asmenims M. K., V. K., suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovei V. B., suinteresuoto asmens Nemuno kilpų regioninio parko direkcijos atstovei D. K., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. K. patikslintą prašymą suinteresuotiems asmenims M. K., V. K., A. K., Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Nemuno kilpų regioninio parko direkcijai ir Birštono savivaldybės administracijai dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio 26 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-9-644/2009 vykdymo atidėjimo ir

Nustatė

2Pareiškėjas A. K. 2013 m. balandžio 13 d. patikslintu prašymu prašė atidėti Prienų rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio 26 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-9-644/2009 vykdymą iki 2015 m. gegužės 1 d., įpareigoti statytoją iki to laiko gauti visus teisės aktuose numatytus statybos darbų atlikimui reikalingus dokumentus.

3Pareiškėjas pradiniame ir patikslintame prašyme nurodė, o pareiškėjo atstovas advokatas A. B. teismo posėdžio metu paaiškino, kad Prienų rajono apylinkės teismas 2009 m. spalio 26 d. sprendimu tenkino Kauno apskrities viršininko administracijos ieškinį dėl ( - ) savavališkai pastatyto statinio nugriovimo. 2010 m. liepos 2 d. Seimui priėmus Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – ir Statybos įstatymas) 28 straipsnio 4 dalies pakeitimus, atsirado galimybė įteisinti savavališką statybą, gavus jai atitinkamus leidimus. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2013 m. vasario 19 d. rašte Nr. (3)-V3-383(12.1) nurodyta, kad įvertinus galimą poveikį kraštovaizdžiui ir saugomoms vertybėms, Nemuno kilpų regioninio tvarkymo plane yra numatyta galimybė šiuo metu jau kitiems savininkams – V. ir A. K. – priklausančiame žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ), kuriame stovi ginčo pastatas, statyti sodybą, ją pažymint specialiu ženklu. VĮ Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius Saugomų teritorijų departamento iniciatyva rengia naują šios teritorijos užstatymo projektą, pagal kurį bus leidžiama statyba toje vietoje, kur stovi ginčo statinys, priklausantis A. K.. Todėl dabar yra reali galimybė ginčo pastatui gauti leidimą pagal naujai įsigaliojusias Statybos įstatymo nuostatas, įteisinti ginčo pastatą ir jį teisiškai įregistruoti. Jau yra pradėta, tačiau dar nebaigta Nemuno kilpų regioninio parko, kurio teritorijoje yra ginčo objektas, specialiųjų planų tvirtinimo procedūra, šiuo metu šie planai yra derinami trijose savivaldybėse – Birštono, Prienų ir Alytaus, kurių teritorijose yra Nemuno kilpų regioninis parkas, vėliau, baigus suderinimo etapą, jie bus pateikti tvirtinimui Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Aplinkos ministerijai. Tik patvirtinus naują Nemuno kilpų regioninio parko ir jo zonų ribų planą, bus galima gauti statybos leidimą ginčo pastatui ir taip įteisinti savavališką statybą. Pareiškėjas mano, jog ši procedūra bus pabaigta per dvejus metus, nes planų derinimo apimtis labai didelė, todėl prašo atidėti teismo sprendimo vykdymą. Statinys yra apgyvendintoje teritorijoje, žemės sklypą, kuriame jis stovi, įsigijo kiti asmenys, kurie prieštarauja, jog jiems priklausančiame žemės sklype būtų vykdomi griovimo darbai, važiuojama per jų žemę, be to, naujieji sklypo savininkai yra parengę žemės sklypų sujungimo dokumentus, kad prie žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), būtų prijungtas dar vienas sklypas, suformuojant sodybos įkūrimui pakankamą žemės sklypo plotą. Birštono savivaldybės administracija, gavusi visų suinteresuotų žinybų, išskyrus Nemuno kilpų regioninio parko direkcijos, sutikimą, buvo išdavusi pareiškėjui statybos leidimą ginčo statiniui, tačiau šį leidimą vėliau atšaukė būtent dėl Nemuno kilpų regioninio parko direkcijos prieštaravimo statybai. O šiuo metu, pasikeitus situacijai, kaip tik Nemuno kilpų regioninio parko direkcija nebeprieštarauja dėl statybos tame sklype.

4Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas atsisakė reikalavimo dėl statytojo įpareigojimo iki 2015 m. gegužės 1 d. gauti visus teisės aktuose numatytus statybos darbų atlikimui reikalingus dokumentus. Atsisakymas nuo šio reikalavimo priimtinas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio 1 dalis).

5Suinteresuotas asmuo Nemuno kilpų regioninio parko direkcija savo pradiniame atsiliepime nurodė, kad vadovaujantis Nemuno kilpų regioninio parko planavimo schema, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 244, teritorija, kurioje pastatytas savavališkas statinys, patenka į Nemuno kilpų regioninio parko apsauginio prioriteto funkcinę zoną, kurioje naujų statinių statyba, vadovaujantis parko planavimo schema, nenumatyta, be to, šiose zonose projektuoti ir parinkti vietas naujoms sodybos, išskyrus Prienų ir Birštono miestus, statyti naujus pastatus, išskyrus esamose sodybose ir regioninio parko planavimo schemoje numatytose vietose, draudžia ir Nemuno kilpų regioninio parko apsaugos reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 423, 42.1 punktas, taip pat Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 4 punktas (b.l. 10). Teritorijoje, kurioje pastatytas savavališkas statinys, nėra esamos sodybos ir nenustatytas sodybos buvimo faktas. Todėl nebus galimybės įteisinti savavališką statybą, netgi atsižvelgiant į Statybos įstatymo pakeitimus. Tačiau suinteresuoto asmens Nemuno kilpų regioninio parko direkcijos atstovė D. K. teismo posėdyje sutiko su pareiškimu ir paaiškino, kad tuo metu, kai pareiškėjas rengė namo statybos projektą, nebuvo gautas Nemuno kilpų regioninio parko suderinimas. Statybos leidimo derinimo procedūrą tuo metu pažeidė ne pareiškėjas, o Birštono savivaldybė. Po Konstitucinio Teismo išaiškinimo kitoje byloje dėl sodybų kūrimo saugomose teritorijose buvo įvertinta M. K. pradėtos statybos situacija, nagrinėta konkreti vieta ir buvo pritarta projektuotojų, saugomų teritorijų tarnybos, kad toje vietoje būtų galimas užstatymas sodybomis, bet ne gatvinis užstatymas. Šiam pasiūlymui Birštono savivaldybė turėtų pritarti, nes ji suinteresuota, kad jos teritorijoje kurtųsi kuo daugiau sodybų. Birštono savivaldybė dėl statybos toje vietoje niekuomet pastabų nereiškė. Aplinkos ministerijoje, kiek žinoma, prieštaravimų dėl parengto naujo plano nekyla. Naujuosius planus parengė pagal Saugomų teritorijų tarnybos užsakymą, planai dabar derinami savivaldybėse. Nemuno kilpų regioninio parko direkcija tiesiogiai dalyvavo rengiant planą, teikė pasiūlymus.

6Suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atsiliepime į patikslintą pareiškimą nurodė, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos nesutiko su pareiškimu ir nurodė, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas privalo būti vykdomas geruoju arba jis gali būti vykdomas priverstinai. Sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas tik išimtiniais atvejais, o sprendžiant tokį klausimą, taip pat yra aktualūs Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011). Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 1997 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 5 „Dėl įstatymų, reguliuojančių teismo sprendimo priėmimo ir išdėstymo tvarką, taikymo teismų praktikoje“ 13 punktas). Svarbu, kad sprendžiant sprendimo vykdymo atidėjimo ar išdėstymo klausimą, nebūtų pažeisti šalių lygiateisiškumo ir proporcingumo principai, kad būtų išlaikyta išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyra, kad svarstant klausimą dėl sprendimo vykdymo atidėjimo ir jį atidėjus, nebūtų iš esmės paneigtas pats sprendimas ir teisėti šalies, kurios naudai priimtas sprendimas, lūkesčiai, bei paties teismo sprendimo privalomumo principas (CPK 18 straipsnis). Teismas, spręsdamas dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo, turi vadovautis ir teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011). Lengvatinio termino teismo sprendimui įvykdyti nustatymu siekiama socialiai reikšmingų tikslų - užtikrinti socialinį teisingumą, todėl atidėti ar išdėstyti sprendimo vykdymą galima tik tada, kai to reikia dėl konkrečių socialiai reikšmingų aplinkybių bei tik išimtinais atvejais. Pagal šiai dienai galiojančius teritorijų planavimo dokumentus žemės sklype, Nemuno kilpų regioninio parko teritorijoje, kuriame stovi savavališkai pastatytas statinys, dėl kurio yra priimtas įsiteisėjęs sprendimas, statyba nėra galima. Teritorijų planavimo dokumentas, pagal kurį būtų leista gyvenamųjų namų statyba minėtame žemės sklype, nėra patvirtintas. Tai, kad teritorijų planavimo procesas yra prasidėjęs dar nereiškia, kad teritorijų planavimo dokumentas bus patvirtintas ir kad minėtoje teritorijoje bus galima statyba. Taigi, pareiškėjas savo reikalavimą grindžia prielaidomis ir samprotavimais. Sprendimas yra įsiteisėjęs ir turi būti vykdomas. Teismas negali, spręsdamas sprendimo vykdymo atidėjimo klausimą, priimti naują sprendimą ir įpareigoti statytoją gauti visus teisės aktuose numatytus statybos darbų atlikimui reikalingus dokumentus. Todėl toks pareiškėjo prašymas atmestinas. Jokių duomenų, patvirtinančių, kad žemės sklype, kuriame yra savavališkai pastatytas statinys, dėl kurio yra priimtas įsiteisėjęs teismo sprendimas, tokio statinio statyba yra galima, pareiškėjas nėra pateikęs. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes konstatuotina, kad pareiškimas yra visiškai neįrodytas, ir nėra teisinio pagrindo sprendimo vykdymo atidėjimui (b.l. 166-169).

7Suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovė V. B. teismo posėdyje su pareiškimu nesutiko atsiliepime nurodytais motyvais.

8Suinteresuotieji asmenys V. K. ir A. K. atsiliepime nurodė, kad su pareiškėjo prašymu sutinka, sklypas, kuriame stovi ginčo objektas, yra jų nuosavybė nuo 2010 m. lapkričio 10 d., jis ribojasi su jų nuosavybėje jau anksčiau buvusiu žemės sklypu, todėl šiuos sklypus suinteresuotieji asmenys amalgamacijos būdu apjungia į vieną, kuris bus jų sodybos namų valda (b.l. 129-130).

9Teismo posėdyje suinteresuotas asmuo V. K. su pareiškimu sutiko ir paaiškino, kad jis su žmona prie porą metų įsigijo žemės sklypą, kuriame stovi savavališkos statybos namelis, tvarko žemę, stengiasi, kad namas išliktų. Dėl to apjungia sklypus į vieną ir formuos ūkininko sodybą. Jau yra gavęs žemės sklypų apjungimo sąlygas ir sudarė sutartį su projektuotoju. Bendras žemės sklypo plotas bus 2 ha 54 a, o ūkininko sodybai pakanka 0,70 ha. Dėl ūkininko sodybos kūrimo jokių pastabų negavo, Birštono savivaldybė ir Nemuno kilpų regioninis parkas tam neprieštarauja, Saugomų teritorijų tarnybos direktorė R. B. pati su projektuotojais buvo atvykusi į vietą ir viską apžiūrėjo.

10Teismo posėdyje suinteresuotas asmuo M. K. su pareiškimu sutiko ir paaiškino, kad prieš jam pradedant ginčo namo statybas, jis su visomis institucijomis buvo suderinęs statybų leidimą. Statyboms prieštaravo tik Nemuno kilpų regioninio parko administracija.

11Suinteresuotieji asmenys A. K. ir Birštono savivaldybės administracija, teismo posėdyje nedalyvauja, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką jiems pranešta tinkamai (b.l. 197, 198). Byla nagrinėjama A. K. ir Birštono savivaldybės administracijai nedalyvaujant (CPK 284 straipsnio 2 dalis).

12Prašymas tenkintinas iš dalies.

13Vadovaujantis CPK 284 straipsnio 1 dalimi, teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Šių nuostatų įgyvendinimas reiškia nukrypimą nuo bendros sprendimo vykdymo tvarkos, todėl teismo sprendimo vykdymas gali būti atidedamas ar išdėstomas tik išimtiniais atvejais. Sprendžiant dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo aktualūs yra CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai. Šių civilinių teisinių santykių teisinio reglamentavimo principų taikymas reikalauja, kad, nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo klausimą, būtų atsižvelgta į abiejų bylos pusių interesus, į tai, ar atidėjus teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas ir ar nebus pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai.

14Iš bylos duomenų nustatyta, kad Prienų rajono apylinkės teismas 2009 m. spalio 26 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-9-644/2009 įpareigojo atsakovą A. K. per du mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis nugriauti savavališkai pastatytą statinį, esantį Nemuno kilpų regioninio parko teritorijoje, ( - ), sklypo unikalus Nr. ( - ), nurodė, kad atsakovui A. K. neįvykdžius sprendimo per nustatytą terminą, ieškovas turi teisę atlikti tuos veiksmus ir kartu išieškoti iš atsakovo reikiamas išlaidas (prijungta civilinė byla Nr. 2-9-644/2009, 2 t., b.l. 12-14).

15Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2010 m. lapkričio 26 d. antstolės D. M. kontorai pateikė prašymą priimti vykdyti Prienų rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 16 d. vykdomąjį raštą Nr. 2-9-644/2009 (b.l. 25) dėl savavališkai pastatyto statinio, esančio Nemuno kilpų regioninio parko teritorijoje, ( - ), sklypo unikalus Nr. ( - ), nugriovimo (b.l. 24). Vykdomasis dokumentas 2010 m. lapkričio 30 d. buvo priimtas vykdyti (b.l. 26).

16Birštono savivaldybės administracija 2011 m. sausio 26 d. gavo V. K. ir A. K. prašymą išduoti planavimo sąlygų sąvadą kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti, siekiant ( - ) apjungti tris jam priklausančius sklypus (unikalūs Nr. ( - ), ( - ) ir ( - )) ir koreguoti namų valdą, viename iš šių sklypų (unikalus Nr. ( - )) yra ginčo objektas (b.l. 55-56, 58-71), V. K., sklypų, unikalūs Nr. ( - ), ( - ), ir nuo 2010 m. lapkričio 10 d. sklypo unikalus Nr. ( - ), bendrasavininkis (b.l. 103-105), 2010 m. liepos 12 d. įregistravo ūkininko ūkį ( - )(b.l. 57). Pareiškėjas A. K. 2010 m. lapkričio 30 d. kreipėsi į Birštono savivaldybės administraciją su prašymu leisti statyti gyvenamąjį namą žemės sklype ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )(b.l. 27).

17Prienų rajono ir Birštono krašto laikraštyje „Naujasis Gėlupis“ 2012 m. spalio 24 d. paskelbta oficiali Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos informacija, jog parengti teritorijų planavimo dokumentai – Nemuno kilpų regioninio parko ir jo zonų ribų bei šio parko tvarkymo specialieji planai, planavimo organizatorius yra Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, plano rengėjas - VĮ Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, teritorijų planavimo dokumentai buvo pateikti visuomenės susipažinimui ir įvertinimui (b.l. 110).

18Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos - rengiamų Nemuno kilpų regioninio parko specialiųjų planų organizatorius, kartu su planų rengėjais gavusi ir išnagrinėjusi Astos ir V. K. pasiūlymą numatyti sodybos kūrimo viename iš sklypų kadastro Nr. ( - ); ( - ) galimybę, 2013 m. vasario 19 d. raštu Nr. (3)-V3-383(12.1) suinteresuotiems asmenims V. K. ir A. K. nurodė, kad pagal parengtą Nemuno kilpų regioninio parko ribų plano projektą A. ir V. K. žemės sklypai parengtame Nemuno kilpų regioninio parko tvarkymo plano projekte patenka į apsauginių agrarinių teritorijų specializuoto apsauginio ūkininkavimo kraštovaizdžio tvarkymo (ŽAs) zoną, kuri pagal Saugomų teritorijų tipinius apsaugos reglamentus išskiriama agrarinėse teritorijose, kuriose numatyti papildomi specialieji bendrosios vandens telkinių, dirvožemio, ekologinės apsaugos, taip pat sanitarinės ir fizinės apsaugos reikalavimai, kai tikslinga plėtoti tradicinį žemės ūkį, technologiškai neprieštaraujantį vandenų ir dirvožemio apsaugos arba atitinkamų draustinių (kraštovaizdžio, geomorfologinių ir kitų) apsaugos ir naudojimo režimui. Įvertinus galimą poveikį kraštovaizdžiui ir saugomoms vertybėms, Nemuno kilpų regioninio parko tvarkymo plane yra numatyta galimybė šių asmenų sklype, kadastro Nr. ( - ), statyti sodybą, ją pažymint specialiu ženklu. Atsižvelgiant į tai, kad šio žemės sklypo plotis yra labai mažas ir nėra galimybės suformuoti sodybos, kurios užstatymas atitiktų tradicinės regiono architektūros principus, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos rekomendavo didinti sklypo plotą, keičiant A. ir V. K. priklausančių gretimų sklypų ribas (b.l. 132).

19Suinteresuotas asmuo V. K. 2013 m. balandžio 19 d. Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriui pateikė prašymą planavimo sąlygų sąvadui vietovės lygmens specialiojo planavimo dokumentui gauti dėl numatomo rengti bendrą ribą turinčių žemės sklypų, kadastriniai Nr. ( - ) ir ( - ), formavimo ir pertvarkymo projekto sujungiant juos į vieną sklypą, ( - ) (b.l. 174), kuriam rengti leidimas išduotas 2013 m. balandžio 9 d. (b.l. 175-176). Suinteresuotas asmuo V. K. 2013 m. rugpjūčio 1 d. su VĮ Valstybės žemės fondu sudarė sutartį dėl sklypo apjungimo projekto, sklypų kadastriniai Nr. ( - ) ir ( - ), parengimo (b.l. 199).

20Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2013 m. gegužės 23 d. raštu Nr. (3)-V3-1283(12.1) pareiškėjo atstovui nurodė, kad Nemuno kilpų regioninio parko ir jo zonų ribų bei tvarkymo specialieji planai yra rengimo baigiamajame etape ir artimiausiu metu bus pateikti derinti planavimo sąlygas išdavusioms institucijoms, o suderinus bus galima šiuos planus pateikti tikrinti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos. Gavus teigiamą Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos išvadą, bus galima pradėti specialiųjų planų tvirtinimo stadiją - pirmiausiai bus teikiamas tvirtinti Nemuno kilpų regioninio parko ir jo zonų ribų planas Lietuvos Respublikos Vyriausybei, tik jai patvirtinus Nemuno kilpų regioninio parko ir jo zonų ribų planą, bus galima Nemuno kilpų regioninio parko tvarkymo planą teikti tvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui. Tikslaus termino, kada bus patvirtinti Nemuno kilpų regioninio parko ir jo zonų ribų bei tvarkymo specialieji planai, negali, tikisi, kad šie specialieji planai bus patvirtinti iki 2014 m. pirmo ketvirčio pabaigos (b.l. 187).

21Civilinėje byloje Nr. 2-9-644/2009 nustatyta, kad ginčo statinys buvo pradėtas statyti pagal pareiškėjo A. K. užsakymą paruošus gyvenamo namo ir ūkio pastato ( - ) projektą, kuris 2001 m. liepos 13 d. buvo suderintas su Kauno visuomenės sveikatos centro Prienų filialu ir su Prienų priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, o 2001 m. liepos 19 d. - su Birštono savivaldybės administracijos urbanistikos ir investicijų skyriumi, tačiau vėliau, atsižvelgus į gautą 2001 m. liepos 20 d. Nemuno kilpų regioninio parko direkcijos neigiamą išvadą dėl projekto derinimo, Birštono savivaldybės administracijos urbanistikos ir investicijų skyrius 2001 m. spalio 19 d. atšaukė išduoto namo projekto derinimą. Taigi, pareiškėjui buvo išduotas statybos leidimas, kuris atšauktas suinteresuoto asmens Nemuno kilpų regioninio parko direkcijos iniciatyva atsižvelgiant į tai, kad statinys yra Nemuno kilpų regioninio parko teritorijoje, o jame statybos, nesusijusios su draustinio steigimo tikslais, yra negalimos (Lietuvos Respublikos 1993 m. lapkričio 9 d. Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 9 straipsnio 2 dalies 8 punktas). Būtent ši statybos leidimo atšaukimą nulėmusi institucija vėliau inicijavo naujų Nemuno kilpų regioninio parko ir jo zonų ribų bei šio parko tvarkymo specialiųjų planų parengimą, pagal kuriuos numatyta, kad sodybos statyba žemės sklype, kadastro Nr. ( - ), bus galima.

222010 m. liepos 2 d. Statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 12, 16, 21, 23, 24, 27, 28, 33, 35, 40, 42, 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 23-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 28-1 straipsniu, keturioliktuoju skirsniu ir 1 priedu įstatymo Nr. XI-992 15 straipsnio 4 punkte nurodyta, jog asmuo, kuriam pateiktas reikalavimas nugriauti statinį, turi teisę parengti projektinę dokumentaciją teisės aktų nustatyta tvarka ir, sumokėjęs šio įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie statinio rekonstravimo ar remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.

23Pirmiau aptarti bylos rašytiniai duomenys, taip pat pareiškėjo atstovo argumentai dėl galimybės gauti statybą leidžiantį dokumentą, suinteresuotų asmenų V. K. ir Nemuno kilpų regioninio parko administracijos atstovės D. K. paaiškinimai duoda pakankamą pagrindą manyti, jog pareiškėjas turi visiškai realią galimybę gauti statybos leidimą savavališkai pastatytam statiniui, esančiam Nemuno kilpų regioninio parko teritorijoje, ( - ), sklypo unikalus Nr. ( - ). Suinteresuotas asmuo V. K. ėmėsi aktyvių veiksmų, kad būtų suformuotas tokio dydžio žemės sklypas, kokiame teisės aktai leistų statyti sodybą. Pagal parengtus Nemuno kilpų regioninio parko ir jo zonų ribų bei šio parko tvarkymo specialiuosius planus šiame žemės sklype numatoma leisti sodybos statybą. Specialiųjų planavimo dokumentų tvirtinimas numatomas pakankamai greitu laiku. Pareiškėjas šių planų patvirtinimo trukmei negali daryti įtakos.

24Teismo vertinimu, atsižvelgiant į specialiųjų planavimo dokumentų rengimo ir tvirtinimo stadiją, planuojamą jų patvirtinimo laiką ir, įvertinus tai, kad šios specialiųjų planų patvirtinimo procedūros užtruks, be to, prašymui neprieštarauja Nemuno kilpų regioninio parko administracija, kurios iniciatyva ir buvo atšauktas pareiškėjui išduotas statybos leidimas ginčo statiniui, vadovaujantis protingumo, į interesų derinimo ir taikomų priemonių proporcingumo siekiamam tikslui principais, yra tikslinga atidėti teismo sprendimo vykdymą iki 2014 m. lapkričio 30 d.

25Iš pareiškėjo A. K. priteistina 105,70 Lt išlaidų valstybei, susijusių su procesinių dokumentų, įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 93 straipsnio 4 dalis).

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 284 straipsniais,

Nutarė

27Pareiškėjo A. K. prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo tenkinti iš dalies.

28Atidėti Prienų rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio 26 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-9-644/2009 vykdymą iki 2014 m. lapkričio 30 d.

29Priteisti iš A. K. 105,70 Lt (vieno šimto penkių litų 70 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5660.

30Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Inga Liubinienė, sekretoriaujant... 2. Pareiškėjas A. K. 2013 m. balandžio 13 d. patikslintu prašymu prašė... 3. Pareiškėjas pradiniame ir patikslintame prašyme nurodė, o pareiškėjo... 4. Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas atsisakė reikalavimo dėl statytojo... 5. Suinteresuotas asmuo Nemuno kilpų regioninio parko direkcija savo pradiniame... 6. Suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija... 7. Suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos... 8. Suinteresuotieji asmenys V. K. ir A. K. atsiliepime nurodė, kad su... 9. Teismo posėdyje suinteresuotas asmuo V. K. su pareiškimu sutiko ir... 10. Teismo posėdyje suinteresuotas asmuo M. K. su pareiškimu sutiko ir... 11. Suinteresuotieji asmenys A. K. ir Birštono savivaldybės administracija,... 12. Prašymas tenkintinas iš dalies.... 13. Vadovaujantis CPK 284 straipsnio 1 dalimi, teismas turi teisę dalyvaujančių... 14. Iš bylos duomenų nustatyta, kad Prienų rajono apylinkės teismas 2009 m.... 15. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos... 16. Birštono savivaldybės administracija 2011 m. sausio 26 d. gavo V. K. ir A. K.... 17. Prienų rajono ir Birštono krašto laikraštyje „Naujasis Gėlupis“ 2012... 18. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos - rengiamų... 19. Suinteresuotas asmuo V. K. 2013 m. balandžio 19 d. Birštono savivaldybės... 20. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2013 m.... 21. Civilinėje byloje Nr. 2-9-644/2009 nustatyta, kad ginčo statinys buvo... 22. 2010 m. liepos 2 d. Statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 12, 16, 21, 23, 24, 27,... 23. Pirmiau aptarti bylos rašytiniai duomenys, taip pat pareiškėjo atstovo... 24. Teismo vertinimu, atsižvelgiant į specialiųjų planavimo dokumentų rengimo... 25. Iš pareiškėjo A. K. priteistina 105,70 Lt išlaidų valstybei, susijusių su... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291... 27. Pareiškėjo A. K. prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo tenkinti... 28. Atidėti Prienų rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio 26 d. sprendimo... 29. Priteisti iš A. K. 105,70 Lt (vieno šimto penkių litų 70 ct) išlaidas,... 30. Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno...