Byla e2-77-635/2017

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Jazbutienė,

2sekretoriaujant I. V., Dovilei Benediktavičienei,

3dalyvaujant ieškovės atstovei V. K., atsakovei O. K., jos atstovei advokatei K. P., trečiajam asmeniui A. M.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal UAB „Šilutės būstas“ ieškinį atsakovei O. K. dėl įpareigojimo leisti atlikti remontą bei O. K. priešieškinį ieškovui UAB „Šilutės būstas“, tretiesiems asmenims L. V., A. S., Z. J., N. J., N. K., B. A. (Žvirblienei), S. K., V. D., A. D., Šilutės rajono savivaldybei, E. L., S. G., A. Š., L. V., R. M., D. S., Ž. V., N. S., J. Š., A. K., N. U., A. K., B. M., V. S., R. P., E. S., J. G., R. V., A. S., B. M. L., A. M., A. D., O. B., A. G., S. B., V. V., N. K., H. S., S. U., E. K., R. Š., E. S., K. K., dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimų pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

5Ieškovė patikslintu reikalavimu prašo įpareigoti atsakovę O. K. įleisti atsakingus darbuotojus į atsakovei nuosavybės teise priklausančias patalpas - butą, esantį ( - ), ir leisti įvykdyti patvirtintoje namo atnaujinimo (modernizavimo) programoje numatytas pastato energinį naudingumą didinančias ir kitas pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemonės - atlikti bendrojo naudojimo šalto vandens vamzdžių ir buitinių nuotekų vamzdyno keitimo darbus bei vadovaujantis 2016-05-02 daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokole užfiksuotu šio namo bendraturčių daugumos priimtu sprendimu pritarti namo karšto vandens sistemos rekonstrukcijai, leisti atsakingiems asmenims įrengti atsakovės faktinėje vonios patalpoje, toje pačioje vietoje, kur šiuo metu yra įrengti bendrojo naudojimo šalto vandens ir buitinių nuotekų vamzdynai, karšto vandens recirkuliacinio vamzdyno sistemą (susidedančią iš paduodamojo ir grįžtamojo vamzdynų, kurių išorinis diametras 20 ir 25 mm).

62013 m. gegužės 29 d. vykusio Namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo metu Namo bendrasavininkų dauguma pritarė dalyvavimui Namo atnaujinimo (modernizavimo) programoje. Pagal programą numatytos pastato energinį naudingumą didinančios ir kitos pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemonės, į kurias be kitų priemonių įeina šildymo sistemos pertvarkymas, buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas, šalto vandentiekio sistemos atnaujinimas. 2013-11-22 Namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas buvo suderintas VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūra". 2014 m. sausio 22 d. vykusio Namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo metu savininkų dauguma pritarė Namo atnaujinimo investicijų planui. Įgyvendindamas susirinkimo metu priimtą bendrasavininkų daugumos sprendimą Ieškovas 2014 m. lapkričio 11 d. sudarė rangos darbų su projekto parengimu pirkimo sutartį su UAB „Norvila", kuri darbams atlikti pasitelkė subrangovą UAB „Akvatermos projektai". 2016 m. gegužės 2 d. vykusio Namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo metu, Namo bendrasavininkų dauguma pritarė Namo karšto vandens sistemos rekonstrukcijos darbams, kuriems atlikti pasirinkta UAB „Akvatermos projektai".

7Namo šalto vandens vamzdynai (stovai), karšto vandens vamzdynai (stovai) ir buitinių nuotekų vamzdynas (stovas), kurių pakeitimą reikia atlikti, yra įrengti ir Atsakovės bute, tačiau bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso visiems daugiabučio Namo butų ir kitų patalpų savininkams. Tam, kad Ieškovas galėtų įgyvendinti Namo bendrasavininkų priimtus sprendimus dėl bendrosios nuosavybės atnaujinimo, t.y. atlikti prašomus atnaujinimo darbus, ieškovo parinkti rangovų atstovai privalo patekti į Atsakovės valdomas patalpas. Nors Atsakovės imperatyvi pareiga įsileisti Ieškovo atstovus į savo butą ar kitas jam priklausančias patalpas remontuoti bendrojo naudojimo mechaninę, techninę, elektros ir kitokią įrangą yra įtvirtinta CK 4.83str. 5d., tačiau Atsakovė šios pareigos nevykdo ir į butą neįleidžia.

8Ieškovės atstovė patvirtino, kad šiuo metu visi renovacijos darbai atlikti, išskyrus darbus atsakovės bute ir renovacijos darbų baigtis, įregistruota Registrų centre. Ieškovas su rangovais prieš įregistruodamas darbų baigtį, sudarė papildomą susitarimą dėl darbų atlikimo atsakovės bute. Modernizavimo darbų baigtį įregistruoti buvo nutarta, siekiant, kad nukentėtų visi gyventojai, tai yra jiems valstybė mažiau grąžintų lėšų už renovaciją - ne 45 % o 40 %. Patvirtino, kad vamzdynai tilptų šachtoje ir būtų keičiami pagal atsakovės, nors ir neįregistruotą, tačiau faktinį atsakovės buto išplanavimą.

9Atsakovė ieškinio nepripažino ir savo priešieškinio dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimų pripažinimo negaliojančiais, konstatavus modernizavimo pabaigą, atsisakė. Atsakovė savo poziciją grindė tuo, kad daugiabučio namo( - ) butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime sprendimai dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) priimti pažeidžiant nustatytą tvarką. 2014-01-22 susirinkimo protokole nurodyta, kad susirinkime dalyvavo 31 asmuo, turintis 31 balsą. Teismui pateiktas dalyvių sąrašas neatitinka susirinkimo protokole nurodyto asmenų skaičiaus ir asmenų turinčių balso teisę. Pateiktame Daugiabučio gyvenamojo namo ( - ) butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo, įvykusios 2014-01-22 dalyvių sąraše yra nurodyta tik 30 asmenų, kadangi nėra ( - )numerio. Taip pat atsakovė nurodė, kad iš ( - ), buto Nr( - ) dalyvavo 2 asmenys, nors jie turi tik vieną balsą, bet buvo skaičiuojami kaip du asmenys. Iš buto Nr. 33 yra nurodyta asmens pavardė, bet nėra jo parašo, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 11 str. pagrindu, atsakovės teigimu galima laikyti, kad susirinkime dalyvavo 28 asmenys turintys balso teisę. Minėto įstatymo 11 str. 4 d. nurodyta, kad dalyvaujantys bendrijos nariai registruojami pasirašytinai susirinkimo dalyvių sąraše. Visuotinio susirinkimo dalyvių sąrašą pasirašo visuotinio susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Sąrašą pasirašė tik susirinkimo primininkas, o sekretoriaus parašo nėra. Atsižvelgiant į tai, kad susirinkime dalyvavo tik 28 asmenys, neaišku kaip galėjo balsuoti 31 asmuo keliant rankas, nes galimas buvo tik balsavimas išreiškiant raštu nuomonę iš anksto, bet ieškovė teismui nurodė, kad nebuvo balsuojama raštu. Protokole taip pat nurodyta, kad sprendimai priimami vardinio balsavimo būdu, bet teismui pateikiama informacija, kad sprendimas buvo priimtas keliant rankas, o kai kam ir dvi iš karto. Ieškovė nurodo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ministro įsakymą Nr. D1-961 Dėl butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo bei teigia, kad šiame apraše yra numatytas balsavimo būdas – keliant ranką. Pačiame 1 punkte įsakymo nurodyta, kad nustato priimtų sprendimų skelbimo tvarką balsuojant raštu ir ne kitaip. Ieškovė taip pat neįgyvendino minėto įsakymo 9.2 ir 9.3 p., kadangi sprendimas buvo įteiktas ir gautas teismui išreikalavus dokumentus, o ne į pašto dėžutes po sprendimo priėmimo. Įsakymas nenustato sprendimų priėmimo tvarkos ir būdo ir jis negali nustatyti paprastesnių sąlygų, nei tai numato įstatymas. Taip pat atsakovė pažymėjo, kad iš 2014-01-22 d. protokolo taip ir neaišku, ką nusprendė daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai – pritarė ar nepritarė siūlomam sprendimui. Atsakovės teigimu, tai atsakovė nurodė rašytiniuose paaiškinimuose, ieškovė patikslintu ieškiniu prašo leisti įrengti naujus inžinerinius įrenginius atsakovei asmeninės nuosavybės teise priklausančiame bute, t.y. prašo leisti įgyvendinti servituto turėtojo teises. LR CK 4.124 straipsnio 1 dalis numato, kad servitutą gali nustatyti įstatymai, sandoriai ir teismo sprendimas, o įstatymo nustatytais atvejais – administracinis aktas. CK 4.124 str. 2 dalyje nustatyta, kad iš servituto kylančios teisės ir pareigos subjektams atsiranda tik įregistravus servitutą, išskyrus atvejus, kai servitutą numato įstatymai. Tuo tarpu joks įstatymas, sandoris, teismo sprendimas ar administracinis aktas nenustato servituto, suteikiančio ieškovei ar kitiems butų (patalpų) savininkams įrengti naujus inžinerinius įrenginius atsakovei asmeninės nuosavybės teise priklausančiame bute, toks servitutas nėra išviešintas, ką patvirtina kartu su šiais rašytiniais paaiškinimais pateikiamas Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas. Atsakovė savo atsikirtimus grindžia Lietuvos Aukščiausiasis Teismo formuojama praktika, kad teismas turi siekti protingų abiejų daiktų savininkų interesų pusiausvyros, kad nebūtų be pakankamo pagrindo varžoma nuosavybės teisė ir vienam asmeniui kilusios problemos nebūtų sprendžiamos asmens sąskaita, visiškai neatsižvelgiant į poreikio servitutui nustatymo pobūdį, kitokių sprendimų galimybę nesvarstant, ar tų problemų nėra pats sau sukūręs servitutą nustatyti reikalaujantis asmuo ir ar jis pats tų problemų be didelio vargo negalėtų pašalinti (LAT 2007-06-11 Nr. 3K-3-234/2007). Atsakovė argumentuoja, kad į bylą ieškovė nepateikė gyventojų sprendimo, kuriuo būtų siekiama teisinėmis priemonėmis nustatyti servitutą ir įrengti naujus vamzdynus per atsakovės butą bei nepateikė projekto, atitinkančio namo išplanavimą ir jokių įrodymų, kad nėra galimybės karšto vandens į butus Nr. 32, 38, 41 ir 44 įvesti per bendro naudojimo patalpas. Atsakovės nuomone teismas turi įvertinti ar viešpataujančio daikto savininkas įgyvendindamas savo nuosavybės teisę ir siekdamas, kad dėl daikto tinkamo naudojimo būtų nustatytas servitutas, nurodo tokias svarbias priežastis, kurios pateisina kito savininko teisių ribojimą ir ar nėra išnaudotos visos objektyvios ir įmanomos galimybės, kad nuosavybės teisę būtų galima įgyvendinti neapribojant kitų savininkų teisių ir interesų. Servitutas yra atlygintinis, į bylą nepateiktas gyventojų sprendimas atlyginti nuostolius

10Be to, atsakovės nuomone į bylą pateikta tiestinų naujų vamzdžių schema neatitinka ieškovės atstovės 2017-05-26 pareiškime nurodytų aplinkybių (vietos ir diametro). Schemoje yra nurodyta, kad karšto vandens recirkuliacinis vamzdis turi būti tiesiamas vonios patalpoje, tuo tarpu 2017-05- 26 pareiškime ieškovės atstovė nurodo, kad jis bus tiesiamas tualeto patalpoje šalia buitinių nuotekų tinklų ir šalto vandens vandentiekio. Be to, pateiktoje schemoje karšto recirkuliacinio vandentiekio stovo diametras yra 15 mm. Tuo tarpu Pareiškime jo diametras yra nurodytas 20 mm.

11Ieškinius dėl servituto nustatymo gali reikšti tik nuosavybės turėtojai, t.y. savininkai. Ieškovė šiuo atveju yra tik namo administratorė ir neturi teisės reikšti ieškinio dėl servituto nustatymo. Ieškovė turi teisę reikšti ieškinius tik tose dalyse, kas susiję su bendrąją daline nuosavybe. Iš byloje surinktų duomenų akivaizdu, kad nėra ir niekada nebuvo atsakovės bute karšto vandens vamzdžių. Gyventojų sprendimai gali būti priimti tik dėl bendro naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, o ne dėl naujos bendros dalinės nuosavybės sukūrimo asmeninės nuosavybės teise asmeniui priklausančiame objekte.

12Atsakovės bute buvo atliktas paprastasis remontas, nes buvo pašalintos buto pertvaros. Atsakovės bute nebuvo keičiami inžineriniai tinklai, keičiamos laikančios sienos, todėl buto remonto negalima priskirti kapitaliniam. Paprastojo remonto pasekmių, sienų pertvarų pakeitimų nėra būtinybės užregistruoti VĮ „Registrų centras“, kadangi tai neturi įtakos tretiesiems asmenims. Atsakovės nuomone ieškovė teigia, kad paduodamasis ir grįžtamasis vamzdynas bus įrenginėjamas atsakovės tualeto patalpoje šalia buitinių nuotekų tinklų ir šalto vandens vandentiekio, nors tai prieštarauja Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2005-06-28 įsakymui Nr. 4-253 „Dėl pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ 38p., 52 p., 55p. 57p.

13Trečiųjų asmenų atstovė B. A. teismo posėdyje nedalyvavo, gautas prašymas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant. Atsiliepime į priešieškinį nurodė, kad 2014-01-22 įvyko daugiabučio gyvenamojo namo. adresu ( - )gyventojų susirinkimas. Susirinkimo metu daugiabučio gyvenamojo namo butų savininkai pritarė gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ) namo atnaujinimo (modernizavimo) programai. Gyventojai pritarė ir patvirtino namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą. Projekto administratoriumi pasirinko ieškovę- UAB „Šilutės būstas". Pritarimą daugiabučio namo gyventojui patvirtino vardiniu balsavimu (byloje yra tai patvirtinantys dokumentai). Susirinkime taip pat dalyvavo ir atsakovė O. K. bei vardiniu balsavimu išreiškė savo nuomonę, nepritardama daugiabučio namo atnaujinimui (modernizavimui). Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie LR aplinkos ministerijos konstatavo, kad daugiabučio gyvenamojo namo, adresu ( - ) statyba dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) užbaigta. Dėl pažeistos teisės atsakovė galėjo kreiptis į teismą, nepraleisdama numatyto CK 4.85 str. 9 d. numatyto 6 mėnesių ieškinio senaties termino. Kreipdamasi dėl daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo Įvykusio 2014 m. sausio 22 d. sprendimų pripažinimo negaliojančiais, laikytina, kad atsakovė praleido CK 4.85 str. 9 d. numatytą 6 mėnesių ieškinio senaties terminą.

14Tretysis asmuo A. M. parodė, kad ieškinio tenkinimui nurodydamas, kad jam aktualu kuo greičiau būtų pabaigti renovavimo darbai ir patvirtino, kad vamzdžiai nėra pakeisti dėl to, kad atsakovė neįsileidžia statybininkų į butą.

15Ieškinys tenkintinas visiškai.

16Priešieškinio atsakovė atsisakė, patvirtino, kad žinomos atsisakymo pasekmės. Atsakovės atsisakymas priimtinas, byla šioje dalyje nutrauktina (CPK 140 str. 1d., 293 str. 4p.).

17Nustatyta, kad ieškovė UAB „Šilutės būstas" yra paskirta gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi 2014-06-30 Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A1-865 pagrindu. Atsakovė yra buto, esančio adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), savininkė.

182013-05-29 vykusio Namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo metu Namo bendrasavininkų dauguma pritarė dalyvavimui Namo atnaujinimo (modernizavimo) programoje (I t.122-125 b.l.( čia ir toliau elektroninės bylos lapų numeracija). Pagal programą numatytos pastato energinį naudingumą didinančios ir kitos pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemonės, į kurias be kitų priemonių įeina šildymo sistemos pertvarkymas, buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas, šalto vandentiekio sistemos atnaujinimas. 2013-11-22 Namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas buvo suderintas VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūra". 2014-01-22 vykusio Namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo metu Namo butų ir kitų patalpų savininkų dauguma pritarė Namo atnaujinimo investicijų planui (I t.126-131 b.l.). Įgyvendindama susirinkimo metu priimtą bendrasavininkų daugumos sprendimą, ieškovė 2014-11-11 sudarė rangos darbų su projekto parengimu pirkimo sutartį su UAB „Norvila", kuri darbams atlikti pasitelkė subrangovą UAB „Akvatermos projektai". 2016-05-02 vykusio Namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo metu, Namo bendrasavininkų dauguma pritarė namo karšto vandens sistemos rekonstrukcijos darbams (I t. 132 b.l.), kuriems atlikti pasirinkta UAB „Akvatermos projektai".

19Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie LR aplinkos ministerijos konstatavo, kad daugiabučio gyvenamojo namo, adresu ( - ) statyba dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) užbaigta, statybos užbaigimas įregistruotas Registrų centre.

20Atsakovės nuomone, ieškovės pareikštas reikalavimas įrengti paduodamąjį ir grįžtamąjį vamzdyną atsakovės tualeto patalpoje šalia buitinių nuotekų tinklų ir šalto vandens vandentiekio, prieštarauja Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2005-06-28 įsakymui Nr. 4-253 „Dėl pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ 38p., 52 p., 55p. 57p. Šių Taisyklių 38 punktas nustato - jeigu gyvenamuosiuose namuose per butą nutiesiami du karšto vandens tiekimo stovai ir tik prie vieno iš jų įrengiamas rankšluosčių džiovintuvas, juos reikia sujungti jungtimis ir įrengti vieną bendrą cirkuliacinį stovą, prie kurio jungiami rankšluosčių džiovintuvai. Stovų jungtis reikia įrengti pastogėje, jeigu tokia yra, kitu atveju – viršutinio aukšto palubėje. 52 punktas apibrėžia, kad gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose skirstomieji vamzdynai klojami rūsiuose, techniniuose aukštuose, palėpėse, viršutinių aukštų palubėse. Išimties tvarka, jeigu tokių galimybių nėra, vamzdynus galima kloti pogrindiniuose kanaluose ir numatyti galimybę juos atidengti. 55 punktas nurodo, kad karšto vandens sistemos vamzdynus kloti kartu su nuotekų vamzdynais leidžiama tik pereinamuosiuose kanaluose. Karšto vandens sistemos vamzdynai tokiu atveju turi būti pakloti aukščiau už nuotekų vamzdynus ir 57punktas nurodo, kad stovus reikia nutiesti šachtose, esant būtinybei, galima juos įrengti atvirai virtuvėse, dušų ir vonių patalpose.

21Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-07-01 įsakymu Nr. 351 patvirtintuose Statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2010 (toliau – Reglamentas) „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ (redakcija nuo 2011-11-23) 4.5p. nurodyta, jog daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektai yra kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatyme. Remiantis Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 2str. 5d. 2p. bendrojo naudojimo objektai- bendroji dalinė daugiabučio namo savininkų nuosavybė yra bendroji inžinerinė įranga - daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų ir rodmenų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos ir kita bendro naudojimo inžinerinė techninė įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė.

22Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas nustato, kad bendrosios pastato inžinerinės sistemos – pastato bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, dujų, šilumos, sanitarinės technikos ir kita įranga (įskaitant pastato elektros skydinę, šilumos punktą, šildymo ir karšto vandens sistemos vamzdynus ir radiatorius, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynus, rankšluosčių džiovintuvus) yra pastato bendrojo naudojimo objektai (Įstatymo 2 straipsnio 15 dalies 2 punktas). Atsižvelgdama į tai, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė teisėjų kolegija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017-01-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-13-916/2017)konstatavo, kad karšto vandens temperatūros palaikymo sistema daugiabučiame name, nepriklausomai nuo to, ar ja naudojasi visi daugiabučio gyvenamojo namo gyventojai, yra statinio inžinerinės sistemos dalis (Statybos įstatymo 2 straipsnio 61 dalis), užtikrinanti šių patalpų funkcionavimą ir tenkinanti jų naudotojų poreikius (Statybos įstatymo 2 straipsnio 62 dalis). Daugiabučiame name paprastai nėra techninės galimybės, atskiram butui atsijungus nuo centralizuoto šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemos, atsisakyti ir karšto vandens temperatūros palaikymo (cirkuliacijos) konstrukcijos, pavyzdžiui, vidurinio aukšto gyventojas negali atsisakyti karšto vandens cirkuliacijos, t. y. pašalinti dalies cirkuliacijos vamzdžio, jei virš jo yra kitas butas, kuriam reikalingas karštas vanduo ir karšto vandens temperatūros palaikymo (cirkuliacijos) paslauga.

23Nustatyta, kad šalto vandens vamzdynai (stovai) ir buitinių nuotekų vamzdynas (stovas), kurių pakeitimą reikia atlikti, yra įrengti ir Atsakovės bute ir bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso visiems daugiabučio Namo butų ir kitų patalpų savininkams.

24Taigi, teismo nuomone atsakovės nurodyti minėtų Taisyklių punktai, nesant kitos techninės galimybės( atsakovės būstas yra viduriniame aukšte) ir vertinant protingumo, teisingumo ir sąžiningumo aspektu neprieštarauja ieškovės pareikštam reikalavimui.

25Atsakovė pareikštą reikalavimą ginčija ir tuo, kad ieškovės reikalavimas iš esmės yra dėl servituto nustatymo, kurį gali reikšti tik nuosavybės turėtojai, t.y. savininkai, o ne ieškovė, kuri yra tik namo administratorė. Pagal patvirtintą atnaujinimo projektą ir pareikštą reikalavimą - pakeisti dviejų esamų vamzdynų ir modernizuojant karšto vandens tiekimo sistemą – įrengiant recirkuliacinį vamzdį, teismo nuomone, ieškovės prašomų leisti atlikti veiksmų turinys yra ne naujos bendros dalinės nuosavybės sukūrimas asmeninės nuosavybės teise asmeniui priklausančiame objekte( atsakovės bute) kaip teigia atsakovė, o esančios sistemos atnaujinimo darbai.

26CK 4.111 str.1d. apibrėžta, kad servitutas – tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą. Pagal CK 4.124 str. 1d. servitutą gali nustatyti įstatymai, sandoriai ir teismo sprendimas, o įstatymo numatytais atvejais – administracinis aktas.

27CK 4.83 straipsnis nustato butų ir kitų patalpų savininkų teises ir pareigas naudojantis bendrąja daline nuosavybe. Šio straipsnio 5 d. nurodo, kad buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) privalo leisti įgaliotiems asmenims remontuoti ar kitaip tvarkyti jo bute ir kitose patalpose esančią bendrojo naudojimo mechaninę, elektros, techninę ir kitokią įrangą. Taigi ieškovo prašomi leisti atlikti veiksmai atitinka atsakovei įstatymu nustatytą pareigą leisti remontuoti ar kitaip tvarkyti, jos bute esančių bendro naudojimų sistemos dalį.

28Atsakovė iš esmės ginčijo ieškovės reikalavimų teisėtumą dėl pažeidimų priimant sprendimus dėl namo renovacijos pareikšdama priešieškinį šiuos sprendimus ginčijo, tačiau įregistravus renovacijos pabaigą, priešieškinio atsisakė. Butų ir kitų patalpų savininkų priimti sprendimai nenuginčyti, esminiai pažeidimai, leidžiantys netenkinti ieškovės pareikšto reikalavimo, nenustatyti, iš esmės atnaujinimo darbai atlikti, išskyrus atsakovės bute, todėl šiuo pagrindu ieškinio atmesti nėra pagrindo.

29Iš bylos medžiagoje esančių projektinių brėžinių matyti, kad nauji vamzdynai įrengiami toje pačioje, buvusių vamzdynų vietoje (šachtoje), tačiau karšto vandens recirkuliacinio stovo vieta numatyta ne toje pačioje vietoje, kaip ir kiti vandens stovai. Atsakovės buto išplanavimas neatitinka atnaujinimo (modernizavimo) projekte ir Registrų centre fiksuoto išplanavimo, šalys šios aplinkybės neginčijo ir ją ieškovės atstovai pasitikslino faktiškai vietoje, atsakovės bute (I t.196-200 b.l.).

30Liudytojas M. S., UAB „Šilutės būstas“ direktorius, renovacijos metu atsakingas už namo renovaciją patvirtino, kad Statybų inspekcijai yra pateikti darbų atlikimo aktai, įregistruota, kad baigti darbai ir registre. Su rangovais sudaryta sutartis, kad likusius darbus – vienos laiptinės vamzdynus - rangovai pakeis, kai pasibaigs teisminis procesas, o namo renovaciją pridavė kaip baigtą statybą dėl to, kad priešingu atveju nukentėtų visi gyventojai, jiems mažiau valstybė grąžintų lėšų už renovaciją, ne 45 % o 40 %. Liudytojas nurodė, kad keisti reikia buitinių nuotekų ir šalto vandens vamzdžius ir atsiras naujas vamzdis karšto vandens cirkuliacijai. Visas vamzdynas vienoje vietoje. Dėl tokio projekto buvo balsuojama biuleteniais susirinkime, kurie buvo paruošti, reikėjo juos užpildyti susirinkimo metu dėl renovacijos. Visi vamzdynai numatyti ir atsakovės bute bus įrengti šachtoje, kurioje pagal savo diametrus telpa.

31Ieškovė elgiasi sąžiningai prašydama leisti karšto vandens recirkuliacinio vamzdyno sistemą įrengti atsakovės buto faktinėje vonios patalpoje, toje pačioje vietoje, kur šiuo metu yra įrengti bendrojo naudojimo šalto vandens ir buitinių nuotekų vamzdynai, patalpos pakraštyje, tai yra siekiant minimalizuoti atsakovės patiriamus nepatogumus bei sistemos bendrasavininkių interesų pusiausvyros, nes kiti bendrasavininkiai šiuo metu negali naudotis visa modernizuota karšto vandens recirkuliacinio vamzdyno sistema.

32Atsakovė nepagrįstai neįleidžia ieškovo į savo patalpas siekiant atlikti bendrus namo modernizavimo darbus, tuo pažeisdama kitų namo butų savinimų, kaip bendrai naudojamų patalpų ir įrenginių bendrasavininkų teisėtus interesus, todėl vertinant nustatytas aplinkybes, vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais ir siekiant šalių teisių (teisėtų lūkesčių) pusiausvyros, ieškovės reikalavimas tenkintinas kaip pagrįstas ir įrodytas.

33Atsakovė vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo pagrindais 50 procentų atleista nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų (išskyrus Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 str.1d. 6 ir 9p. nurodytas bylinėjimosi išlaidas) ( I t. 82-83 b.l ). Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Taigi, iš atsakovės priteistinos ieškovei bylinėjimosi išlaidos - 31 Eur ieškovės sumokėto žyminio mokesčio ( CPK 79 str.1d., 93 str.1d.).

34Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263-265str., 268-270str.,

Nutarė

35Ieškinį tenkinti visiškai.

36Įpareigoti atsakovę O. K. įleisti ieškovo įgaliotus asmenis į atsakovei nuosavybės teise priklausančias patalpas - butą, esantį ( - ) ir leisti įvykdyti patvirtintoje namo atnaujinimo (modernizavimo) programoje numatytas pastato energinį naudingumą didinančias ir kitas pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemones - atlikti bendrojo naudojimo šalto vandens vamzdžių ir buitinių nuotekų vamzdyno keitimo darbus ir leisti įrengti atsakovės buto faktinėje vonios patalpoje, toje pačioje vietoje, kur šiuo metu yra įrengti bendrojo naudojimo šalto vandens ir buitinių nuotekų vamzdynai, karšto vandens recirkuliacinio vamzdyno sistemą, susidedančią iš paduodamojo ir grįžtamojo vamzdynų pagal namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatytus diametrus.

37Atsakovės O. K. priešieškinio dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimų pripažinimo negaliojančiais, atsisakymą priimti ir bylą šioje dalyje nutraukti.

38Iš atsakovės O. K., gim. ( - ), priteisti 31 eurų žyminio mokesčio ieškovei UAB „Šilutės būstas“.

39Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Jazbutienė,... 2. sekretoriaujant I. V., Dovilei Benediktavičienei,... 3. dalyvaujant ieškovės atstovei V. K., atsakovei O. K., jos atstovei advokatei... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 5. Ieškovė patikslintu reikalavimu prašo įpareigoti atsakovę O. K. įleisti... 6. 2013 m. gegužės 29 d. vykusio Namo butų ir kitų patalpų savininkų... 7. Namo šalto vandens vamzdynai (stovai), karšto vandens vamzdynai (stovai) ir... 8. Ieškovės atstovė patvirtino, kad šiuo metu visi renovacijos darbai atlikti,... 9. Atsakovė ieškinio nepripažino ir savo priešieškinio dėl daugiabučio namo... 10. Be to, atsakovės nuomone į bylą pateikta tiestinų naujų vamzdžių schema... 11. Ieškinius dėl servituto nustatymo gali reikšti tik nuosavybės turėtojai,... 12. Atsakovės bute buvo atliktas paprastasis remontas, nes buvo pašalintos buto... 13. Trečiųjų asmenų atstovė B. A. teismo posėdyje nedalyvavo, gautas... 14. Tretysis asmuo A. M. parodė, kad ieškinio tenkinimui nurodydamas, kad jam... 15. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 16. Priešieškinio atsakovė atsisakė, patvirtino, kad žinomos atsisakymo... 17. Nustatyta, kad ieškovė UAB „Šilutės būstas" yra paskirta gyvenamojo... 18. 2013-05-29 vykusio Namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo metu... 19. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie LR aplinkos... 20. Atsakovės nuomone, ieškovės pareikštas reikalavimas įrengti paduodamąjį... 21. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-07-01 įsakymu Nr. 351... 22. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties... 23. Nustatyta, kad šalto vandens vamzdynai (stovai) ir buitinių nuotekų... 24. Taigi, teismo nuomone atsakovės nurodyti minėtų Taisyklių punktai, nesant... 25. Atsakovė pareikštą reikalavimą ginčija ir tuo, kad ieškovės reikalavimas... 26. CK 4.111 str.1d. apibrėžta, kad servitutas – tai teisė į svetimą... 27. CK 4.83 straipsnis nustato butų ir kitų patalpų savininkų teises ir... 28. Atsakovė iš esmės ginčijo ieškovės reikalavimų teisėtumą dėl... 29. Iš bylos medžiagoje esančių projektinių brėžinių matyti, kad nauji... 30. Liudytojas M. S., UAB „Šilutės būstas“ direktorius, renovacijos metu... 31. Ieškovė elgiasi sąžiningai prašydama leisti karšto vandens... 32. Atsakovė nepagrįstai neįleidžia ieškovo į savo patalpas siekiant atlikti... 33. Atsakovė vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės... 34. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263-265str., 268-270str.,... 35. Ieškinį tenkinti visiškai.... 36. Įpareigoti atsakovę O. K. įleisti ieškovo įgaliotus asmenis į atsakovei... 37. Atsakovės O. K. priešieškinio dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų... 38. Iš atsakovės O. K., gim. ( - ), priteisti 31 eurų žyminio mokesčio... 39. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...