Byla B2-2604-273/2012
Dėl dalies 19 153,18 Lt kreditorinio reikalavimo, tuo tarpu likusioje dalyje su pareikštu finansiniu reikalavimu sutiko ir prašo jį tvirtinti

1Kauno apygardos teismo teisėja Izolda Nėnienė, sekretoriaujant Simonai Matusevičiūtei, Vilijai Noreikienei, dalyvaujant atsakovo BUAB „Petrovalinvest“ atstovams V. K. ir J. T., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus J. F. finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimą uždarosios akcinės bendrovės „Petrovalinvest“ bankroto byloje

Nustatė

2Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 6 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovui UAB „Petrovalinvest“. Bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Verslo konsultantai“. Teismas nutartimi nustatė 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti. J. F. pateikė BUAB „Petrovalinvest“ administratoriui prašymą patvirtinti 33 891,42 Lt kreditorinį reikalavimą. BUAB „Petrovalinvest“ administratorius, įvertinęs J. F. pareikštą finansinį reikalavimą, nurodė, kad su nesutinka, dėl dalies 19 153,18 Lt kreditorinio reikalavimo, tuo tarpu likusioje dalyje su pareikštu finansiniu reikalavimu sutiko ir prašo jį tvirtinti.

32012 m. spalio 18 d. Kauno apygardos teismas nutartimi patvirtino J. F. kreditorinį reikalavimą 14 738,24 Lt sumai, kitoje dalyje administratoriaus ginčijamo kreditorinio reikalavimo tvirtinimo klausimą nutarė spręsti teismo posėdyje.

4Atsakovo atstovai teismo posėdyje prašė netvirtinti kreditoriaus reikalavimo 19 153,18 Lt sumai. Kreditorius J. F. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką jam pranešta tinkamai.

5Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai bei apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kreditorių reikalavimų pareiškimo specifika ta, jog kreditoriai reikalavimus reiškia ne tiesiogiai teismui, bet bankroto administratoriui, kuris, išdėstęs teismui argumentuotą nuomonę dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo, teikia juos tvirtinti arba prašo teismo netvirtinti tokių reikalavimų. Todėl administratoriaus pateiktas teismui tvirtinti kreditorių reikalavimų sąrašas nereiškia šių reikalavimų pagrįstumo. Teismas nėra įpareigotas tvirtinti visus be išimties administratoriaus pripažintus reikalavimus, o gali patvirtinti administratoriaus ginčijamus kreditorių pareikštus reikalavimus, arba atsisakyti juos tvirtinti, sumažinti ar padidinti administratoriaus pripažintus teismui pateiktus tvirtinti kreditorių reikalavimus. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1291/2011; 2011 m. rugpjūčio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2296/2011).

6Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 6 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovui UAB „Petrovalinvest“. Bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Verslo konsultantai“. Teismas nutartimi nustatė 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti Iš bylos duomenų matyti, kad J. F. pateikė bankrutuojančios UAB ,,Petrovalinvest“ administratoriaus UAB ,, Verslo konsultantai“ įgaliotam asmeniui prašymą dėl kreditorinių reikalavimų tvirtinimo 33 891,42 Lt sumai (b.l.9). BUAB „Petrovalinvest“ administratoriaus įgaliotas asmuo, įvertinęs J. F. pareikštą finansinį reikalavimą, nurodė, kad nesutinka su dėl dalies, tai yra 19 153,18 Lt kreditorinio reikalavimo, tuo tarpu likusioje dalyje su pareikštu finansiniu reikalavimu sutiko ir prašė jį tvirtinti. 2012 m. spalio 18 d. Kauno apygardos teismas nutartimi patvirtino J. F. kreditorinį reikalavimą 14 738,24 Lt sumai, kitoje dalyje administratoriaus ginčijamo kreditorinio reikalavimo tvirtinimo klausimą nutarė spręsti teismo posėdyje (b.l. 29-30).

7Teismų praktikoje suformuluota įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė darbo bylose, kai sprendžiamas darbuotojo atlyginimo už atliktą darbą sumokėjimo klausimas. Kadangi įstatymas nustato pareigą darbdaviui atlyginti darbuotojui už jo pagal darbo sutartį atliekamą darbą, todėl būtent darbdaviui kyla pareiga įrodyti, kad jis tinkamai įvykdė savo prievolę (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-712/2009). Įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria įmonei iškeliama bankroto byla ir paskiriamas administratorius, įmonę kaip darbdavį atstovauja administratorius, kuris, esant ginčui, turi pareigą įrodyti darbo užmokesčio sumokėjimo darbuotojui faktą, be to, ir pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos civiliniame proceso paskirstymo taisyklę, įrodyti privalo teigiantis asmuo (( - ) str.), t. y. pareiškėjas neprivalo įrodyti darbo užmokesčio nesumokėjimo, kadangi pareiga įrodyti darbo užmokesčio sumokėjimą tenka atsakovui BUAB „Petrovalinvest“.

8Administratorius, prieštaravimuose nurodė, kad iš perimtų pirminių darbo užmokesčių dokumentų (darbo laiko apskaitos žiniaraščių, darbo užmokesčio priskaitymų žiniaraščių) nustatė, kad per laikotarpį nuo 2007 metų birželio mėnesio iki 2009 metų gruodžio mėnesio J. F. buvo priskaičiuota 7 485,11 Lt darbo užmokesčio ir 42,67 Lt kompensacijos už nepanaudotas atostogas (b.l.4-6). Administratorius pažymėjo, kad pareiškėjas pateiktame reikalavime nurodė sumas, nuo kurių neatskaityti privalomieji mokesčiai. Pažymėtina, kad bankroto įstatymo 35 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad pirmąja eilė tenkinamiems kreditorių reikalavimams neturi būti priskirtas apskaičiuotas, su darbo užmokesčiu susijęs gyventojų pajamų mokestis (šis reikalavimas turi būti tenkinamas antrąja eile).

9DK 141 straipsnio 3 dalis numato, kad kai uždelsiamą atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką. DK 204 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad vidutinis darbo užmokestis darbuotojams garantuojamas įstatymų, kolektyvinių arba darbo sutarčių nustatytais atvejais yra apskaičiuojamas Vyriausybės nustatyta tvarka. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka reglamentuojama LR Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr.650 patvirtintame Darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos apraše (toliau - Aprašas). Iš bylos duomenų matyti, jog administratoriaus įgaliotas asmuo vadovavosi pirmiau minėtais teisės aktais ir nustatė, kad 2009 m. rugsėjo, spalio ir lapkričio mėnesiais J. F. dirbo 3 darbo dienas ir jam priskaičiuotas 55,41 Lt darbo užmokestis. Administratoriaus įgaliotas asmuo nurodė, kad vadovaujantis Aprašo 6.2 punktu kreditoriaus 55,41 Lt darbo užmokestis dalijamas iš jo dirbtų 3 darbo dienų, ir jo vidutinis darbo dienos užmokestis yra 18,47 Lt. Pagal Aprašo 8 punktą vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas dauginant vidutinį darbo dienos užmokestį iš metinio vidutinio mėnesio darbo dienų skaičiaus (pagal darbuotojo ar įmonės darbo (pamainos) grafiką). Pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-429 2.1.1 punktą 2009 m. metinis vidutinis mėnesio darbo dienų skaičius, esant penkių darbo dienų savaitei, buvo 21,1 darbo dienos. Atsižvelgiant į šias nuostatas, administratorius nurodė, kad vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2009 m., apskaičiuotas remiantis Aprašo 8 punktu, yra 389,72 Lt (18,47 x 21,1). Administratorius nurodė, kad su J. F. buvo neatsiskaitoma nuo 2009 m. gruodžio 17 d. iki 2012 m. kovo 28 d., t. y. iš viso 831 dienas, kas sudaro 27,2 mėnesio ir konstatavo, kad vidutinis darbo užmokestis už pradelstą atsiskaityti laiką yra 10 600,38 Lt (neatskaičius mokesčių). Todėl, vadovaujantis LR Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 8 straipsnio 25 punktu, Socialinio draudimo įmokos neskaičiuojamos nuo vidutinio darbo užmokesčio, sumokamo atleidžiamam iš darbo darbuotojui už uždelstą laiką, kai su darbuotoju delsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, 10 600,38 Lt suma apmokestinama 15 proc. gyventojų pajamų mokesčiu, taigi išmokėtinas vidutinis darbo užmokestis už pradelstą atsiskaityti laiką yra 9 010,32 Lt. Atsižvelgus į minėtas įstatymų nuostatas, ir atskaičius privalomųjų mokesčių sumas, administratorius pagrįstai nustatė, kad kreditoriui J. F. išmokėtina suma sudaro 14 738,24 Lt. Todėl kita pateikto finansinio reikalavimo dalis dėl 19 153,18 Lt, atmestina.

10Teismas, vadovaudamasis ( - )291 straipsniais, ĮBĮ 26 straipsnio 1, 4 ir 5 dalimis,

Nutarė

11kreditoriaus J. F. prašymą patvirtinti 19 153,18 Lt kreditorinį reikalavimą uždarosios akcinės bendrovės „Petrovalinvest“ bankroto byloje atmesti.

12Įpareigoti administratorių su šia nutartimi supažindinti kreditorius.

13Ši nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai