Byla eAS-351-415/2018
Dėl sprendimo dalies panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Ramutės Ruškytės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Litechnija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 27 d. nutarties dalies netaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonių administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Litechnija“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui (trečiasis suinteresuotas asmuo viešoji įstaiga „Žaliasis taškas“) dėl sprendimo dalies panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Uždaroji akcinė bendrovė „Litechnija“ (toliau – ir pareiškėjas) Vilniaus apygardos administraciniam teismui 2018 m. kovo 22 d. pateikė skundą (I t., b. l. 1–14), prašydama teismo panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Vilniaus RAAD) 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. VR-19.3-2 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ (toliau – ir Sprendimas) dalį, kuria buvo panaikinti (pripažinti negaliojančiais) viešosios įstaigos (toliau – VšĮ) „Žaliasis taškas“ pareiškėjui išrašyti (išduoti) patvirtinimai apie pakuočių atliekų sutvarkymą. Pareiškėjas skunde taip pat prašė teismo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, t. y. laikinai (kol byloje įsiteisės galutinis teismo procesinis sprendimas) sustabdyti ginčijamos Sprendimo dalies galiojimą.

6Pasak pareiškėjo, nesustabdžius ginčijamos Sprendimo dalies galiojimo, gali būti padaryta didelė žala, nes iš Vilniaus RAAD 2018 m. vasario 23 d. rašto Nr. (38-19)-VR-1.7-1497 (toliau – Raštas) matyti, kad pareiškėjas iki 2018 m. balandžio 20 d. turi apskaičiuoti ir susimokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis, t. y. pareiškėjas turi atlikti deklaracijų ir mokesčių tikslinimo veiksmus bei sumokėti didelius (viršijančius 10 000 Eur) mokesčius. Pareiškėjui palankaus teismo sprendimo atveju, pareiškėjas turėtų inicijuoti procedūras dėl nepagrįstai sumokėtų mokesčių susigrąžinimo. Pareiškėjas patirtų didelę finansinę naštą, kurią pašalinti ir susigrąžinti nepagrįstai sumokėtus mokesčius būtų sudėtinga ar apskritai nebeįmanoma. Pareiškėjas paaiškino, kad pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 68 straipsnio 1 dalį, mokesčių mokėtojas mokesčius gali perskaičiuoti ne daugiau kaip už einamuosius ir penkerius kalendorinius metus, skaičiuojamus atgal nuo tų metų, kuriais pradedama mokestį perskaičiuoti, sausio 1 dienos. Todėl, pareiškėjui patikslinus deklaracijas už 2013 m. bei sumokėjus atitinkamą mokestį, o vėliau teismui priėmus palankų pareiškėjui sprendimą, gali susiklostyti situacija, kad pareiškėjas nebeturės teisinių galimybių patikslinti mokesčio deklaracijos už 2013 m. (praėjus 5 metams).

7Pareiškėjas nurodė, kad prašymu taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, jis, be kita ko, siekia laikino ginčo dalyvių ir kitų susijusių asmenų teisių bei interesų pusiausvyros užtikrinimo, pareiškėjo nuostolių išvengimo, ginčo nuoseklumo, koncentruotumo ir operatyvumo, apsaugos nuo galimų tolimesnių pareiškėjo teisių ir interesų pažeidimų, galimų išvestinių ir susijusių procesų laikino sustabdymo, laikino padėties, susijusios su ginčytinais teisiniais santykiais, sureguliavimo ir ginčo šalių teisių bei interesų pusiausvyros užtikrinimo.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. kovo 27 d. nutartimi priėmė pareiškėjo skundą, netenkindamas pareiškėjo prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo (I t., b. l. 62–64).

10Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėjo argumentai, jog nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, yra nepagrįsti. Teismas pažymėjo, kad ginčijama Sprendimo dalis nesukuria pareiškėjui jo nurodytų neigiamų pasekmių, nes minėtu Sprendimu jam nėra apskaičiuotas mokestis už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis. Teismas nenustatė, kad dėl ginčijamos Sprendimo dalies galiojimo iš esmės tiesiogiai pablogėtų pareiškėjo finansinė padėtis ar sutriktų ūkinė veikla, pareiškėjas patirtų nuostolių. Teismas konstatavo, kad pareiškėjo įvardijamos grėsmės nėra susijusios su nagrinėjamos administracinės bylos dalyku, o kyla iš kitų Vilniaus RAAD vykdomų administracinių procedūrų. Teismas darė išvadą, kad pareiškėjas nepagrindė, jog reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nagrinėjamu atveju būtų adekvatus ir proporcingas, atitiktų šalių interesų pusiausvyrą bei viešąjį interesą, todėl netenkino pareiškėjo prašymo laikinai sustabdyti ginčijamos Sprendimo dalies galiojimą.

11III.

12Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Litechnija“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 27 d. nutarties dalį dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių netaikymo ir išspręsti šį klausimą iš esmės – patenkinti pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo (I t., b. l. 67–71).

13Pareiškėjas atskirajame skunde pakartoja pirmosios instancijos teismui nurodytus argumentus dėl prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones. Papildomai pareiškėjas nurodo, kad ginčijama Sprendimo dalis sukuria jam tiesiogines neigiamas teisines, faktines ir finansines pasekmes. Pasak pareiškėjo, akivaizdu, kad pareiškėjas be jokio kito papildomo sprendimo ginčijama Sprendimo dalimi yra įpareigojamas patikslinti mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaracijas už 2013–2015 m., apskaičiuoti bei sumokėti 10 000 Eur viršijančius mokesčius. Pareiškėjo nuomone, pirmosios instancijos teismas tinkamai neįvertino ginčo situacijos bei jos teisinio reglamentavimo. Nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, po galimai pareiškėjui palankaus teismo sprendimo priėmimo, atkurti pareiškėjo pažeistas teises, teisingai sureguliuoti susiklosčiusią situaciją ir pašalinti Vilniaus RAAD veiksmais ir sprendimais sukeltas neigiamas pasekmes, pareiškėjo nuomone, gali būti nebeįmanoma.

14Atsakovas Vilniaus RAAD atsiliepime prašo pareiškėjo atskirojo skundo netenkinti, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 27 d. nutartį palikti nepakeistą (II t., b. l. 1–6).

15Vilniaus RAAD sutinka, kad pareiškėjas turi pareigą apskaičiuoti (deklaruoti) ir sumokėti mokestį, tačiau nurodo, kad ši pareiškėjo pareiga kilo ne iš ginčijamos Sprendimo dalies, o iš Vilniaus RAAD sprendimų, kuriais buvo panaikinti BUAB „Metrail“ išrašyti atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai, kurie VšĮ „Žaliasis taškas“ patvirtinimais buvo paskirstyti gamintojams (importuotojams), taip pat ir pareiškėjui. Apie šią pareigą pareiškėjui buvo žinoma anksčiau, tačiau Vilniaus RAAD Raštu apie tai priminė, nurodydamas protingą terminą, kad mokesčių administratorius galėtų planuoti mokestinius patikrinimus. Vilniaus RAAD paaiškina, kad pareiga sumokėti mokesčių administratoriaus paskaičiuotą mokestį pareiškėjui atsiras tik atlikus mokestinį patikrinimą. Vilniaus RAAD taip pat nurodo, kad tenkinus pareiškėjo prašymą, valstybės institucijoms gali būti apribotos galimybės apskaičiuoti atitinkamus mokesčius dėl nustatytų senaties terminų (MAĮ 68 straipsnio 1 dalyje nurodytas terminas yra naikinamasis ir nestabdomas). Vilniaus RAAD paaiškina, kad BUAB „Metrail“ išrašyti atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai buvo panaikinti už 2013–2015 metus, todėl atlikti mokestinius patikrinimus (apskaičiuoti mokestį) būtina iki 2018 m. gruodžio 31 d. Sustabdžius ginčijamos Sprendimo dalies galiojimą, Vilniaus RAAD praras galimybę laiku atlikti patikrinimus, o teritorinės mokesčių inspekcijos neteks galimybės pagal Vilniaus RAAD sprendimą dėl mokestinio patikrinimo akto patvirtinimo (reikiamo mokėti mokesčio apskaičiavimo) išieškoti mokesčius į valstybės biudžetą. Vilniaus RAAD paaiškina, kad pareiškėjas, nesutikdamas su paskaičiuotu mokesčiu, turės galimybę skųsti teismui Vilniaus RAAD sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką, o mokestinis ginčas pagal MAĮ 110 straipsnio 1 dalį sustabdys minėto sprendimo vykdymą. Vilniaus RAAD nesutinka su pareiškėjo argumentu, kad dėl MAĮ 68 straipsnio 1 dalyje nustatytų terminų jis nebegalės atgauti išieškoto mokesčio. Vilniaus RAAD pastebi, kad pagal MAĮ 111 straipsnį, nepagrįstai išieškotos sumos grąžinamos mokesčių mokėtojams per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje dienos.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV.

18Vadovaujantis ABTĮ 70 straipsnio 1 dalimi, teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais.

19Pareiškėjas nepagrįstai nurodo, kad ginčijama Sprendimo dalimi jis yra įpareigojamas patikslinti mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaracijas už 2013–2015 m., apskaičiuoti bei sumokėti mokesčius, t. y., kad šia Sprendimo dalimi yra apsprendžiama jo, kaip mokesčio mokėtojo, mokestinių prievolių apimtis. Skundžiama Vilniaus RAAD 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. VR-19.3-2 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ dalis nesukelia pareiškėjui jo nurodytų pasekmių. Sprendimu nėra apskaičiuotas ir nurodomas sumokėti mokestis, taigi nėra teisinio pagrindo konstatuoti, kad dėl Sprendimo iš esmės pablogėtų pareiškėjo finansinė padėtis ar sutriktų ūkinė veikla.

20Pagal nuoseklią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, mokesčių mokėtojui netikslinant (atsisakius patikslinti) deklaraciją, mokesčių administratorius, siekdamas paneigti mokesčio mokėtojo pateiktos deklaracijos duomenų teisingumą, privalo atlikti mokestinį patikrinimą ir priimdamas sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo apskaičiuoti mokesčius (pvz., žr. nutartį administracinėje byloje Nr. A-202-602/2017). Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra pateikęs vertinimą dėl mokesčio administratoriaus veiksmų, kai mokesčio už aplinkos teršimą mokėtojas netinkamai užpildo deklaraciją (žr. pvz., 2017 m. vasario 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-33-438/2017; 2016 m. liepos 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-621-858/2016 ir kt.), kuris suponuoja, kad ir tokiais atvejais yra atliekamas mokestinis patikrinimas, užbaigiamas sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo, kuriame apskaičiuojami ir nurodomi sumokėti mokesčiai.

21Todėl konstatuotina, kad pareiškėjo nurodomi neigiami padariniai, reikšmingi sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, kils/gali kilti iš kitų būsimų Vilniaus RAAD vykdomų administracinių procedūrų.

22Ginčijama Sprendimo dalis, apskritai, pareiškėjui sukelia teisines pasekmes, nes ji turi tiesioginę įtaką kitiems institucijų administraciniams veiksmams – mokestiniam patikrinimui, mokestinės nepriemokos apskaičiavimui, jos išieškojimui ir pan., tačiau šiuo aspektu teisėjų kolegija pastebi, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog asmens siekis ateityje išvengti galimų teisinių ginčų (šiuo atveju – mokestinio ginčo) lemiamos reikšmės, taikant reikalavimo užtikrinimo priemones, paprastai neturi (LVAT 2008 m. gegužės 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-314/2008).

23Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria atsisakyta taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, yra pagrįsta ir teisėta, todėl paliekama nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas (ABTĮ 154 str. 1 p.).

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Litechnija“ atskirąjį skundą atmesti.

26Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Uždaroji akcinė bendrovė „Litechnija“ (toliau – ir pareiškėjas)... 6. Pasak pareiškėjo, nesustabdžius ginčijamos Sprendimo dalies galiojimo, gali... 7. Pareiškėjas nurodė, kad prašymu taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones,... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. kovo 27 d. nutartimi... 10. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėjo argumentai, jog... 11. III.... 12. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Litechnija“ atskiruoju skundu... 13. Pareiškėjas atskirajame skunde pakartoja pirmosios instancijos teismui... 14. Atsakovas Vilniaus RAAD atsiliepime prašo pareiškėjo atskirojo skundo... 15. Vilniaus RAAD sutinka, kad pareiškėjas turi pareigą apskaičiuoti... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV.... 18. Vadovaujantis ABTĮ 70 straipsnio 1 dalimi, teismas arba teisėjas proceso... 19. Pareiškėjas nepagrįstai nurodo, kad ginčijama Sprendimo dalimi jis yra... 20. Pagal nuoseklią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką,... 21. Todėl konstatuotina, kad pareiškėjo nurodomi neigiami padariniai,... 22. Ginčijama Sprendimo dalis, apskritai, pareiškėjui sukelia teisines pasekmes,... 23. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 25. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Litechnija“ atskirąjį... 26. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 27 d. nutartį palikti... 27. Nutartis neskundžiama....