Byla eAS-407-442/2018
Dėl sprendimo dalies panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Virginijos Volskienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kalnapilio-Tauro grupė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. balandžio 10 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kalnapilio-Tauro grupė“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, trečiajam suinteresuotam asmeniui viešajai įstaigai „Žaliasis taškas“ dėl sprendimo dalies panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas UAB „Kalnapilio-Tauro grupė“ (toliau – ir pareiškėjas) pateikė teismui skundą, prašydamas panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir atsakovas) 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. VR-19.3-2 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ dalį (toliau – ir Sprendimas), kuria pripažįstami negaliojančiais pareiškėjui išduoti metalinės pakuotės atliekų sutvarkymą patvirtinantys dokumentai Nr. 1314VI0182-4687-8128 už 2013 m., Nr. 1414VI0001-4687-8128 už 2014 m., Nr. 1514VI0001-4687-8128 už 2015 m. ir PET pakuotės atliekų sutvarkymą patvirtinantys dokumentai Nr. 1317VI0064-4687-8128 už 2013 m.

6Pareiškėjas skunde taip pat suformulavo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti ginčijamos Sprendimo dalies galiojimą iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje, nes panaikinus VšĮ „Žaliasis taškas“ patvirtinimus apie pareiškėjo pakuočių atliekų sutvarkymą, patikslinus mokesčio deklaraciją ir sumokėjus mokestį už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis (virš 1 500 000 Eur), nebus galimybės susigrąžinti neteisėtai įpareigotus sumokėti mokesčius.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. balandžio 10 d. nutartimi, be kita ko, pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo atmetė.

9Teismas vertino, kad pareiškėjo argumentai, jog, nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, yra nepagrįsti. Sprendimas nesukuria pareiškėjui prašyme dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo nurodytų neigiamų pasekmių, nes juo pareiškėjui nėra apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis. Toks sprendimas galimai bus priimtas tik pareiškėjui neįvykdžius pareigos pačiam apskaičiuoti ir sumokėti aptariamą deklaruojamąjį mokestį, tačiau duomenų apie vykstančias procedūras, kurių metu pareiškėjui gali būti priskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis, nėra. Nors Sprendimas turi įtakos pareiškėjo pareigai savarankiškai sumokėti aptariamą mokestį (jos apimčiai ar galimybei taikyti lengvatą), tačiau, net ir darant prielaidą, kad Sprendimas lemia pareiškėjo pareigą sumokėti virš 1 500 000 Eur mokesčių, pareiškėjas neįrodė, jog šios sumos sumokėjimas yra tokio dydžio, kad lemtų neatitaisomos ar sunkiai atitaisomos žalos atsiradimą. Taigi pareiškėjas neįrodė, jog jo paties apskaičiuotos mokesčio sumos sumokėjimas galėtų lemti nurodomų pasekmių atsiradimą.

10Teismas pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – ir MAĮ) 110 straipsnio 1 dalį, kilus mokestiniam ginčui, skundo padavimas stabdo ginčijamų mokesčių, baudų ir delspinigių priverstinį išieškojimą. Pagal MAĮ 156 straipsnio 1 dalį, ikiteisminė mokestinį ginčą nagrinėjanti institucija gali nuspręsti skundo dėl mokestinio ginčo (jo dalies) nagrinėjimą sustabdyti, jeigu priimamas sprendimas visiškai ar iš dalies priklauso nuo tam tikro juridinio fakto buvimo ar nebuvimo ir tokio juridinio fakto buvimas ar nebuvimas dar turi būti nustatytas teismo ar teisėsaugos institucijos arba užsienio valstybės įstaigos ar institucijos. Taigi net ir kilus mokestiniam ginčui tarp pareiškėjo ir valstybės institucijų, gali būti sprendžiama dėl minėto ginčo nagrinėjimo stabdymo iki teisme bus išspręstas klausimas dėl atliekų sutvarkymą patvirtinančių dokumentų panaikinimo teisėtumo. Esant šioms aplinkybėms teismas vertino, kad pareiškėjo nurodyta žala nagrinėjamu metu dar nėra kilusi, nėra duomenų, kad ji artimiausiu metu gali kilti.

11Teismas, atsižvelgęs į pareiškėjo išdėstytų argumentų visumą ir įvertinęs pareiškėjo pateiktus įrodymus, sprendė, kad šiuo atveju pareiškėjas, kuriam tenka pareiga pagrįsti reikalavimo užtikrinimo būtinybę, nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, jog šiuo konkrečiu atveju egzistuoja pagrindas taikyti jo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nagrinėjamu atveju būtų adekvatus ir proporcingas, atitiktų šalių interesų pusiausvyrą bei viešąjį interesą. Esant šioms aplinkybėms teismas pareiškėjo prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo netenkino.

12III.

13Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. balandžio 10 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir išspręsti klausimą iš esmės – minėtą priemonę taikyti ir sustabdyti ginčijamos Sprendimo dalies galiojimą iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje.

14Pareiškėjas pažymi, kad Sprendimas jam sukelia neigiamas pasekmes, nes juo buvo panaikinta turėta mokestinė lengvata, pareiškėjui atsirado pareiga savanoriškai patikslinti mokesčio deklaracijas už 2013–2015 m. ir sumokėti daugiau kaip 1 500 000 Eur mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis. Be to, atsakovas 2018 m. vasario 23 d. raštu Nr. (38-19)-VR-1.7-1497 „Dėl VšĮ „Žaliasis taškas“ išrašytų patvirtinimų apie pakuočių atliekų sutvarkymą“ iki 2018 m. balandžio 20 d. reikalauja pareiškėjo apskaičiuoti ir sumokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis. Tuo atveju, jei pareiškėjas savanoriškai nesumokės mokesčių, jis gali būti pripažintas pažeidęs mokestinę prievolę ir už tai jam bus pritaikytos ekonominės sankcijos (apskaičiuoti delspinigiai, baudos ar netgi įpareigota sumokėti mokestį dvigubu tarifu). Vienintelis teisėtas būdas užkirsti kelią neigiamų padarinių atsiradimui ateityje yra prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas.

15Pareiškėjas neatitaisomos ar sunkiai atitaisomos žalos atsiradimą grindė aplinkybe, kad, sumokėjus mokestį, dėl pasibaigusių senaties terminų nebus galimybės dar kartą tikslinti deklaracijų ir susigrąžinti nepagrįstai sumokėto mokesčio (MAĮ 68 str. 1 d.). Pareiškėjui savanoriškai patikslinus mokesčio deklaracijas už 2013 metus ir sumokėjus atsakovo nurodytą mokestį už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis, o vėliau teismams priėmus sprendimą dėl Sprendimo panaikinimo (kas galėtų būti padaryta po 2019 m. sausio 1 d.), pareiškėjas nebeturės teisinės galimybės dar kartą patikslinti mokesčio deklaraciją už 2013 m. (po 2018 m.) ir susigrąžinti neteisėtai įpareigotus sumokėti mokesčius. Netaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės ir nesustabdžius Sprendimo galiojimo, tolimesnis bylos nagrinėjimas neturėtų prasmės, nes, net ir patenkinus pareiškėjo skundą, pareiškėjas dėl pasibaigusių senaties terminų neturėtų teisinių priemonių atgauti sumokėtą mokestį.

16Atsakovas atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo jo netenkinti ir palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą.

17Atsakovas pažymi, kad Sprendimu nėra apskaičiuotas ir nurodomas sumokėti mokestis. Pareiga pačiam mokesčio mokėtojui apskaičiuoti (deklaruoti) ir sumokėti mokestį kyla ne iš ginčijamo Sprendimo, o iš atsakovo sprendimų, kuriais buvo panaikinti BUAB „Metrail“ išrašyti atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai, kurie VšĮ „Žaliasis taškas“ patvirtinimais buvo paskirstyti gamintojams/importuotojams, tame tarpe ir pareiškėjui. Patvirtinimai, išrašyti remiantis negaliojančiais atliekų sutvarkymą įrodančiais dokumentais, negalioja savaime, nes jie yra išvestiniai, neturintys savarankiško juridinio pagrindo. Pareiga pareiškėjui sumokėti mokesčius egzistuoja dėl 2015 ir 2016 metais priimtų sprendimų, o pareiga per MAĮ nustatytą terminą sumokėti mokesčių administratoriaus paskaičiuotą mokestį atsiras tik atlikus mokestinį patikrinimą.

18Atsakovas mano, kad tenkinus prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, bus pažeistas viešasis interesas – laikinai sustabdžius Sprendimo galiojimą, įvertinus Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atliekamo ikiteisminio tylimo ir šios administracinės bylos nagrinėjimo terminus, valstybės institucijoms gali būti apribotos galimybės apskaičiuoti pareiškėjui atitinkamus mokesčius dėl nustatytų senaties terminų (MAĮ 68 str. 1 d.).

19Atsakovas paaiškina, kad jei pareiškėjas nesutiks su apskaičiuotu mokesčiu, jis turės galimybę skųsti atsakovo sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką teismui, ir mokestinis ginčas sustabdys sprendimo vykdymą, taip pat pareiškėjas galės kreiptis į teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją su prašymu sustabdyti tokio sprendimo vykdymą ir nesikreipiant į teismą (MAĮ 110 str. 1 ir 3 d.).

20Atsakovas nurodo, kad pagal MAĮ 111 straipsnį, nepagrįstai išieškotos sumos grąžinamos mokesčių mokėtojams per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje dienos.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV.

23Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. balandžio 10 d. nutarties dalies, kuria pirmosios instancijos teismas netenkino pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje, sustabdyti Sprendimo dalies galiojimą ta apimtimi, kuria pripažįstami negaliojančiais pareiškėjui išduoti metalinės pakuotės atliekų sutvarkymą patvirtinantys dokumentai Nr. 1314VI0182-4687-8128 už 2013 m., Nr. 1414VI0001-4687-8128 už 2014 m., Nr. 1514VI0001-4687-8128 už 2015 m. ir PET pakuotės atliekų sutvarkymą patvirtinantys dokumentai Nr. 1317VI0064-4687-8128 už 2013 m., teisėtumas ir pagrįstumas.

24Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę netenkino, nes, jo vertinimu, ginčijama Sprendimo dalis pareiškėjui nesukūrė jo nurodytų neigiamų pasekmių.

25Pareiškėjas su tokia išvada nesutinka ir prašo taikyti jo nurodytą reikalavimo užtikrinimo priemonę.

26Teisėjų kolegija pirmiausiai atkreipia dėmesį į tai, kad, nors pagal 2016 m. liepos 1 d. įsigaliojusios Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) redakcijos (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 redakcija) 70 straipsnio 1 dalį reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas siejamas su aplinkybe, ar proceso dalyvis tikėtinai pagrindė reikalavimo pagrįstumą ir, nesiėmus užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, kai kurios bendrosios taisyklės, suformuotos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje iki 2016 m. liepos 1 d., išliko aktualios sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo.

27Teisėjų kolegija pažymi, kad, pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį, teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės (ABTĮ 70 str. 3 d.). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-702/2010; 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016).

28Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog, netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (lot. iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr., pvz., 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012; 2013 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858‑602/2010; 2016 m. gruodžio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-986-520/2016).

29Ginčijama Sprendimo dalimi (I t., b. l. 37–41) atsakovas nusprendė panaikinti, be kita ko, pareiškėjui išduotus metalinės pakuotės atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus Nr. 1314VI0182‑4687-8128 už 2013 m., Nr. 1414VI0001-4687-8128 už 2014 m., Nr. 1514VI0001‑4687-8128 už 2015 m. ir PET pakuotės atliekų sutvarkymą patvirtinančius dokumentus Nr. 1317VI0064-4687-8128 už 2013 m., išrašytus VšĮ „Žaliasis taškas“. 2018 m. vasario 23 d. raštu Nr. (38-19)-VR-1.7-1497 (I t., b. l. 33) atsakovas pareiškėją informavo, kad jis Sprendimu panaikino VšĮ „Žaliasis taškas“ pareiškėjui išrašytus patvirtinimus apie pakuočių atliekų sutvarkymą, išrašyti patvirtinimai nuo Sprendimo priėmimo dienos yra laikomi netekusiais galios; vadovaujantis Mokesčio už aplinkos teršimą kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. D1-213, 17.2 punktu, pareiškėjo prašyta iki 2018 m. balandžio 20 d. apskaičiuoti ir susimokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis.

30Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad ginčijama Sprendimo dalimi jis yra įpareigojamas patikslinti mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaracijas už 2013–2015 m., apskaičiuoti bei sumokėti mokesčius, t. y., kad šia Sprendimo dalimi yra apsprendžiama jo, kaip mokesčių mokėtojo, mokestinių prievolių apimtis. Ginčijama Sprendimo dalis pareiškėjui nesukelia jo nurodytų pasekmių. Sprendimu nėra apskaičiuotas ir nurodomas sumokėti mokestis, taigi nėra teisinio pagrindo konstatuoti, kad dėl Sprendimo iš esmės pablogės pareiškėjo finansinė padėtis ar sutriks jo ūkinė veikla.

31Pagal nuoseklią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, mokesčių mokėtojui netikslinant (atsisakius patikslinti) deklaraciją, mokesčių administratorius, siekdamas paneigti mokesčių mokėtojo pateiktos deklaracijos duomenų teisingumą, privalo atlikti mokestinį patikrinimą ir priimdamas sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo apskaičiuoti mokesčius (žr., pvz., 2017 m. liepos 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-202-602/2017). Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra pateikęs vertinimą dėl mokesčio administratoriaus veiksmų, kai mokesčio už aplinkos teršimą mokėtojas netinkamai užpildo deklaraciją (žr., pvz., 2016 m. liepos 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-621-858/2016; 2017 m. vasario 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-33-438/2017), kuris suponuoja, kad ir tokiais atvejais yra atliekamas mokestinis patikrinimas, užbaigiamas sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo, kuriame apskaičiuojami ir nurodomi sumokėti mokesčiai. Todėl konstatuotina, kad pareiškėjo nurodomi neigiami padariniai, reikšmingi sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, kils/gali kilti iš kitų būsimų atsakovo vykdomų administracinių procedūrų.

32Teisėjų kolegija akcentuoja, jog ginčijama Sprendimo dalis, vertinant bendrai, pareiškėjui sukelia teisines pasekmes, nes ji turi tiesioginę įtaką kitiems institucijų administraciniams veiksmams, pavyzdžiui, mokestiniam patikrinimui, mokestinės nepriemokos apskaičiavimui, jos išieškojimui, tačiau šiuo aspektu pastebėtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog asmens siekis ateityje išvengti galimų teisinių ginčų (šiuo atveju – mokestinio ginčo) lemiamos reikšmės, taikant reikalavimo užtikrinimo priemones, paprastai neturi (žr., pvz., 2008 m. gegužės 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-314/2008; 2015 m. rugsėjo 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-1131-261/2015).

33Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje nustatytas aplinkybes ir proceso šalių argumentus, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėjo teiginiai, jog, nepritaikius jo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, t. y. laikinai nesustabdžius Sprendimo dalies galiojimo, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, yra nepagrįsti.

34Pažymėtina, kad iš esmės tokios pačios pozicijos Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikėsi ir 2018 m. gegužės 8 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. eAS-354-1062/2018; 2018 m. gegužės 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. eAS-356-415/2018; 2018 m. gegužės 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. eAS-351-415/2018 ir kt.

35Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas.

36Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

37pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kalnapilio-Tauro grupė“ atskirąjį skundą atmesti.

38Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. balandžio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

39Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas UAB „Kalnapilio-Tauro grupė“ (toliau – ir pareiškėjas)... 6. Pareiškėjas skunde taip pat suformulavo prašymą taikyti reikalavimo... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. balandžio 10 d. nutartimi,... 9. Teismas vertino, kad pareiškėjo argumentai, jog, nepritaikius prašomos... 10. Teismas pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo... 11. Teismas, atsižvelgęs į pareiškėjo išdėstytų argumentų visumą ir... 12. III.... 13. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 14. Pareiškėjas pažymi, kad Sprendimas jam sukelia neigiamas pasekmes, nes juo... 15. Pareiškėjas neatitaisomos ar sunkiai atitaisomos žalos atsiradimą grindė... 16. Atsakovas atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo jo netenkinti... 17. Atsakovas pažymi, kad Sprendimu nėra apskaičiuotas ir nurodomas sumokėti... 18. Atsakovas mano, kad tenkinus prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo... 19. Atsakovas paaiškina, kad jei pareiškėjas nesutiks su apskaičiuotu... 20. Atsakovas nurodo, kad pagal MAĮ 111 straipsnį, nepagrįstai išieškotos... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV.... 23. Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Vilniaus apygardos... 24. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo... 25. Pareiškėjas su tokia išvada nesutinka ir prašo taikyti jo nurodytą... 26. Teisėjų kolegija pirmiausiai atkreipia dėmesį į tai, kad, nors pagal 2016... 27. Teisėjų kolegija pažymi, kad, pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį, teismas... 28. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota,... 29. Ginčijama Sprendimo dalimi (I t., b. l. 37–41) atsakovas nusprendė... 30. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad... 31. Pagal nuoseklią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką,... 32. Teisėjų kolegija akcentuoja, jog ginčijama Sprendimo dalis, vertinant... 33. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje nustatytas aplinkybes ir proceso šalių... 34. Pažymėtina, kad iš esmės tokios pačios pozicijos Lietuvos vyriausiasis... 35. Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 36. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 37. pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kalnapilio-Tauro grupė“... 38. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. balandžio 10 d. nutartį... 39. Nutartis neskundžiama....