Byla e2-3340-374/2017
Dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. Teismas

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, sekretoriaujant S. B., dalyvaujant ieškovo Marijampolės savivaldybės atstovui V. A., trečiojo asmens UAB „Marijampolės butų ūkis“ atstovui K. P., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Marijampolės savivaldybės ieškinį atsakovėms M. G., L. G., tretiesiems asmenims UAB „Marijampolės butų ūkis“, UAB „Litesko“, išvadą teikiančiai institucijai Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. Teismas

Nustatė

2Ieškovas Marijampolės savivaldybė teismo prašo: nutraukti 2010 m. rugsėjo 27 d. Socialinio būsto nuomos sutartį Nr. 29-51-(2.8), sudarytą tarp UAB „Marijampolės butų ūkis“ ir M. G., a.k. ( - ). Iškeldinti atsakoves M. G., a.k. ( - ), ir L. G., gimusią 2007 metais, iš gyvenamosios patalpos, esančios ( - ),, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

3Atsakovės M. G. ir L. G. teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai – viešo paskelbimo būdu, atsiliepimo į ieškinį ar prašymo atidėti bylos nagrinėjimą negauta, neatvykimo į teismo posėdį priežastys nežinomos, todėl byla nagrinėtina atsakovėms nedalyvaujant.

4Trečiasis asmuo UAB „Litesko“ teismo posėdyje nedalyvavo, pateiktas prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant (b.l. 51).

5Trečiasis asmuo UAB „Marijampolės butų ūkis“ su ieškiniu sutinka.

6Išvadą teikianti institucija Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius teismo posėdyje nedalyvavo, pateikė išvadą, kurioje nurodo, kad su ieškiniu sutinka (b.l. 25-26).

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Nustatyta, kad vieno kambario 25,49 m2 bendrojo naudingo ploto gyvenamoji patalpa, esanti ( - ),, nuosavybės teise priklauso Marijampolės savivaldybei. Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius 2010 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. DV-939 „Dėl socialinio būsto nuomos M. G.“ išnuomojo atsakovei M. G., a.k. ( - ), bendrabučio kambarį. UAB „Marijampolės butų ūkis“ su atsakove M. G., a.k. ( - ) sudarė 2010 m. spalio 27 d. Socialinio būsto nuomos sutartį Nr. 29-51-(2.8) (toliau - Sutartis). Kartu su atsakove apsigyveno nepilnametė dukra L. G., gimusi 2007 metais.

9UAB „Marijampolės butų ūkis“ pateikė atsakovių nurodyto buto apyvartos žiniaraštį už laikotarpį nuo 2015 metų sausio mėnesio iki 2017 metų sausio mėnesio. 2017 m. sausio 31 d. yra susidaręs 638,48 Eur įsiskolinimas. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. 2-5074-91/2013 priteista M. G. 426,53 Eur skolos UAB „Marijampolės butų ūkis“ naudai. Minėto sprendimo M. G. geranoriškai nevykdė.

10UAB „Litesko” filialas „Marijampolės šiluma” 2017-03-30 raštu Nr. 3.3-120 „Dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo“ informavo Marijampolės savivaldybės administraciją apie susidariusią skolą už gyvenamąsias patalpas, esančias ( - ),. Už minėtai patalpai pateiktą šiluminę energiją ir kitas paslaugas atsakovė M. G. privalo atsiskaityti kas mėnesį. Atsakovė nustatytos prievolės tinkamai nevykdė, todėl 2017 m. kovo 1 d. skolinga UAB „Litesko” filialui „Marijampolės šiluma” 1570,95 Eur.

11Ieškovas nurodo, kad pagal UAB „Marijampolės butų ūkis“ ir UAB „Litesko” filialo „Marijampolės šiluma” pateiktus dokumentus nuomininkė M. G. nemoka nuomos mokesčio, numatyto Sutarties 5 punkte, mokesčių už elektros energiją bei komunalines paslaugas. Toks atsakovės elgesys pažeidžia CK 6.583 ir 6.584 straipsnius bei Sutarties 1, 5, 7, 8 punktus. Atsakovės veiksmai, ieškovei leidžia remtis CK 6.611 straipsnio nuostatomis, nutraukiant sutartį ir iškeldinant atsakoves iš jai priklausančių patalpų, kadangi nuomininkė M. G. nuolat, daugiau nei tris mėnesius, nemoka nuompinigių ir mokesčių už komunalines paslaugas.

12Ieškovas pažymėjo, kad UAB „Marijampolės butų ūkis” 2017 m. vasario 22 d. patikrinimo aktas Nr. 1-3 (30) patvirtina aplinkybę, kad atsakovės nuomojamoje patalpoje negyvena. Esant minėtoms aplinkybėms ir vadovaudamasis CK 6.591 straipsnio nuostatomis ieškovas teigia, kad atsakovės praranda teisę į nuomojamą gyvenamąją patalpą.

13Įstatymas reglamentuoja, kad nuosavybės teisė, tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti (CK 4. 37 str. 1 d.). Turto savininkas gali reikalauti pašalinti bet kuriuos jo nuosavybės teisių į turtą pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu (CK 4.98 str.).

14Kasacinis teismas savo teisminėje praktikoje yra nurodęs, jog iškeldinimas iš gyvenamųjų patalpų, priklausomai nuo šalis siejančių materialinių teisių santykių turinio, gali būti tiek pažeistų daiktinių teisių gynimo būdas, tiek prievolinis teisinis pažeistų teisių gyvenimo būdas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-790/2003, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2008 ).

15CK 6.591 straipsnis reglamentuoja, kad laikinai išvykusiam nuomininkui, jo šeimos nariui ar buvusiam šeimos nariui, teisė į valstybės ar savivaldybės gyvenamąją patalpą paliekama šešiems mėnesiams su sąlyga, jeigu bus mokamas nuomos mokestis ir mokestis už komunalines paslaugas. Nuomininkė nevykdė CK 6.591 straipsnio 1 dalyje nurodytos sąlygos - mokėti nuomos mokestį ir mokestį už komunalines paslaugas. CK 6.591 straipsnio 2 dalis numato atvejus, kada laikinai išvykusiam nuomininkui, jo šeimos nariui paliekama teisė į savivaldybės suteiktą gyvenamąją patalpą. Apie savo išvykimą nuomininkė neįspėjo, nenurodė išvykimo priežasties.

16CK 6.576 straipsnis nurodo, jog gyvenamosios patalpos nuomos sutartimi nuomotojas įsipareigoja suteikti už mokestį gyvenamąją patalpą nuomininkui laikinai valdyti ir naudoti gyvenimui, o nuomininkas įsipareigoja naudotis šia patalpa pagal paskirtį ir mokėti nuomos mokestį vyriausybės nustatyta tvarka. Sutarties II dalis apibrėžia atsiskaitymus ir mokėjimus pagal nuomos sutartį. Sutarties 8 punkte reglamentuojama, kad nuomininkas Vyriausybės nustatyta tvarka atskirai moka mokesčius už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, liftą, bendrojo naudojimo patalpas, teritorijos valymą ir kitas). Todėl atsakovės Sutartimi įsipareigojo mokėti ne tik gyvenamosios patalpos nuomos mokestį, bet ir kitus mokesčius, susijusius su gyvenamąja patalpa. Tokia nuomos sutartis yra atlygintinė, nuomininkių pagrindinės pareigos yra naudoti gyvenamąsias patalpas pagal paskirtį ir už naudojimąsi patalpomis mokėti periodiškai nuomos mokestį. Už šių pareigų nevykdymą nuomotojas turi teisę reikalauti nutraukti nuomos sutartį ir nuomininkes iškeldinti, joms nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos (CK 6.611 straipsnis).

17Teismas sutinka su ieškovo nuomone, jog vertinant akcentuojamą asmens teisės į būstą prioritetą, pažymėta, kad šios teisės apsauga ir gynimas teismų praktikoje neturėtų būti suabsoliutinta. Savivaldybė yra atsakinga už socialinio būsto nuomos funkcijos tinkamą vykdymą įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 15 punktas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 8 straipsnis), tačiau įstatymų leidėjas neperkelia savivaldybei pareigos teikti socialinę paramą, t. y. suteikti gyvenamąją vietą nuomininkams, nevykdantiems savo pareigų, negyvenantiems nuomojamose patalpose, nes visų nuomojančių ir socialinio būsto eilėje laukiančių kandidatų padėtis yra vienodai sunki.

18Savivaldybei nuosavybės teise priklausančios gyvenamosios patalpos nuomojamos vadovaujantis socialinio būsto nuomą reglamentuojančiais teisės aktais. Atsižvelgiant į socialinio teisingumo, asmens lygiateisiškumo principus, esant socialinio būsto trūkumui, neiškeldinus asmenų, pažeidžiančių nuomos sutarties sąlygas, nėra užtikrinami asmenų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą ir laukiančių eilėje šį būstą išsinuomoti, teisės ir teisėti interesai. Atsakovė M. G. yra darbingo amžiaus asmuo, kas suponuoja, jog ji netrukdomai gali įsidarbinti ir gauti pajamas, kurios būtų skirtos jos ir dukros L. G. pragyvenimui gerinti ir mokesčiams už nuomojamą butą sumokėti. Kadangi savivaldybė yra socialiai atsakinga už savo vykdomus veiksmus, ji viską turi daryti neperžengdama proporcingumo ribų. Šiuo atveju atsakovių iškeldinimas iš būsto turi būti traktuojamas kaip proporcingas veiksmas, kadangi tik tai gali sustabdyti piktavališką naudojimąsi socialinėmis garantijomis.

19Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius 2017-03-16 išvadoje nurodo, jog neprieštaraus nuomininkės M. G. ir jos šeimos narės L. G. iškeldinimui iš gyvenamųjų patalpų, nes pagal pateiktą informaciją bute, esančiame ( - ),, niekas negyvena. Skyrius nurodo, jog apsilankę nurodytu adresu nustatė, kad atsakovės bute negyvena, į namus niekas neįsileidžia, kaimynų teigimu, atsakovės išvykę gyventi į užsienį. Tokiu būdu, ieškinyje nurodytos faktinės aplinkybės leidžia pripažinti nuomos santykių nutraukimą proporcingu, ginant teisėtos būsto savininkės (ieškovės) teises.

20Įvertinus aukščiau nustatytas aplinkybes bei pateiktus į bylą rašytinius įrodymus, spręstina, kad ieškinys pagrįstas ir įrodytas, todėl tenkintinas (CK 6.611 str.).

21Ieškinį patenkinus, iš atsakovės M. G. priteistinas žyminis mokestis ir teismo pašto išlaidos valstybei (CPK 93, 96 str.).

22Vadovaudamasis CPK 42, 178, 270 str., teismas

Nutarė

23Ieškinį patenkinti.

24Nutraukti 2010 m. rugsėjo 27 d. Socialinio būsto nuomos sutartį Nr. 29-51-(2.8), sudarytą tarp UAB „Marijampolės butų ūkis“ ir M. G., a.k. ( - ).

25Iškeldinti atsakoves M. G., a.k. ( - ), ir L. G., gimusią 2007-06-21, iš gyvenamosios patalpos, esančios ( - ),, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

26Priteisti iš M. G., ( - ), gyv. ( - ), 31 Eur žyminio mokesčio ir 6,18 Eur teismo pašto išlaidų valstybei.

27Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta... 2. Ieškovas Marijampolės savivaldybė teismo prašo: nutraukti 2010 m. rugsėjo... 3. Atsakovės M. G. ir L. G. teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio laiką... 4. Trečiasis asmuo UAB „Litesko“ teismo posėdyje nedalyvavo, pateiktas... 5. Trečiasis asmuo UAB „Marijampolės butų ūkis“ su ieškiniu sutinka.... 6. Išvadą teikianti institucija Marijampolės savivaldybės administracijos... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Nustatyta, kad vieno kambario 25,49 m2 bendrojo naudingo ploto gyvenamoji... 9. UAB „Marijampolės butų ūkis“ pateikė atsakovių nurodyto buto apyvartos... 10. UAB „Litesko” filialas „Marijampolės šiluma” 2017-03-30 raštu Nr.... 11. Ieškovas nurodo, kad pagal UAB „Marijampolės butų ūkis“ ir UAB... 12. Ieškovas pažymėjo, kad UAB „Marijampolės butų ūkis” 2017 m. vasario... 13. Įstatymas reglamentuoja, kad nuosavybės teisė, tai teisė savo nuožiūra,... 14. Kasacinis teismas savo teisminėje praktikoje yra nurodęs, jog iškeldinimas... 15. CK 6.591 straipsnis reglamentuoja, kad laikinai išvykusiam nuomininkui, jo... 16. CK 6.576 straipsnis nurodo, jog gyvenamosios patalpos nuomos sutartimi... 17. Teismas sutinka su ieškovo nuomone, jog vertinant akcentuojamą asmens teisės... 18. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančios gyvenamosios patalpos nuomojamos... 19. Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius... 20. Įvertinus aukščiau nustatytas aplinkybes bei pateiktus į bylą rašytinius... 21. Ieškinį patenkinus, iš atsakovės M. G. priteistinas žyminis mokestis ir... 22. Vadovaudamasis CPK 42, 178, 270 str., teismas... 23. Ieškinį patenkinti.... 24. Nutraukti 2010 m. rugsėjo 27 d. Socialinio būsto nuomos sutartį Nr.... 25. Iškeldinti atsakoves M. G., a.k. ( - ), ir L. G., gimusią 2007-06-21, iš... 26. Priteisti iš M. G., ( - ), gyv. ( - ), 31 Eur žyminio mokesčio ir 6,18 Eur... 27. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...