Byla 2VP-13570-907/2019
Dėl patraukimo atsakomybėn asmenų, nevykdančių antstolio reikalavimų, vykdymo procese

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Asta Čebatoriūtė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo antstolio Tomo Ubarto antstolio Tomo Ubarto pareiškimą suinteresuotiems asmenims ribotos atsakomybės bendrovės ( - ) filialui, UAB ( - ) ir V. S. dėl patraukimo atsakomybėn asmenų, nevykdančių antstolio reikalavimų, vykdymo procese.

2Teismas

Nustatė

31.

4Vykdymo procese antstolis Tomas Ubartas pateikė pareiškimą, kuriuo prašo skirti ribotos atsakomybės bendrovės ( - ) filialo vadovui V. S. baudą už 2019 m. birželio 10 d. patvarkymo Nr. ( - ) nevykdymą pateikti informaciją apie įmonei priklausantį ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, turtą ir jo buvimo vietą, esantį pas trečiuosius asmenis, pateikti informaciją apie lėšų likutį, esantį įmonės kasoje, informaciją pateikiant per 10 dienų nuo patvarkymo gavimo dienos. Nurodo, kad vykdydamas Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmų 2019-05-27 išduotą vykdomąjį dokumentą – nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. ( - ) užvedė vykdomąją bylą Nr. (duomenys neskelbtini . 2019 m. birželio 10 d. priimtas patvarkymas dėl informacijos pateikimo Nr. ( - ), kuriuo buvo prašoma pateikti informaciją apie įmonei priklausantį ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, turtą ir jo buvimo vietą, esantį pas trečiuosius asmenis, pateikti informaciją apie lėšų likutį, esantį įmonės kasoje, įmonei įteiktas 2019 m. birželio 15 d., tačiau prašoma informacija nepateikta, todėl prašo skirti baudą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 645 straipsnio pagrindu.

52.

6Prašymas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, proceso dalyviams pranešus. Suinteresuoti asmenys atsiliepimų apie gautą pareiškimą nepateikė.

7Pareiškimas tenkintinas.

83.

9Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 593 straipsnio 2 dalis numato, kad pareiškimus dėl leidimo įeiti į skolininko būstą (šio Kodekso 615 straipsnis), dėl vykdomosios bylos nutraukimo, kai sudaroma taikos sutartis (šio Kodekso 595 straipsnis), dėl atsakomybės už perduoto saugoti turto praradimą (šio Kodekso 619 straipsnis), dėl baudų skyrimo šio Kodekso VI dalyje numatytais atvejais, taip pat kitais klausimais, kylančiais iš vykdymo proceso, teismas išnagrinėja ne vėliau kaip per septynias dienas nuo jų priėmimo dienos. Antstolis kartu su pareiškimu turi teismui pateikti kitus reikalingus dokumentus. CPK 593 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad šiame straipsnyje nurodyti pareiškimai nagrinėjami rašytinio proceso tvarka nepranešus suinteresuotiems asmenims, išskyrus atvejus, kai teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Suinteresuotų asmenų neatvykimas į žodinį pareiškimo nagrinėjimą nekliudo jį išnagrinėti iš esmės. Atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą matyti, kad įstatymų leidėjas šios kategorijos bylas ragina nagrinėti operatyviai ir greitai, taip pat į minėtus pareiškimus operatyviai ir greitai turi reaguoti ir proceso dalyviai, ypač – asmuo, kuriam prašoma skirti baudą, t. y., skatina šalis bendradarbiauti. Be to, numatyta, jog šios kategorijos bylos paprastai nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka net nepranešus suinteresuotiems asmenims. Tačiau teismas nagrinėjamoje byloje apie tai informavo šalis ir pasiūlė pateikti dėl pateikto prašymo savo nuomonę. Suinteresuotas asmuo V. S. nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teismui per 7 dienas nesugebėjo pateikti naujų įrodymų, tačiau juos sugebėjo pateikti apeliacinės instancijos teismui per tą patį laiką (per atskirojo skundo padavimo terminą), kas rodo jo galimybes pasirūpinti, kad jo teikiami dokumentai teismą pasiektų laiku. Be to, žinodamas apie jo atžvilgiu pradėtą bylą, jos eiga turėjo domėtis, turėjo žinoti, jog ji grąžinta nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, privalėjo pateikti trūkstamus įrodymus ar savo nuomonę, tačiau iki šios dienos, nors pranešimas apie teismo posėdį jam buvo išsiųstas jo atskirajame skunde nurodytos gyvenamosios vietos adresu, nepateikė jokių duomenų ar dokumentų, neišdėstė savo nuomonės, jokių prašymų iš jo taip pat nėra gauta, todėl byla, atsižvelgiant į tai, kas nurodyta aukščiau, nagrinėjama iš esmės.

104.

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.21 straipsnis nustato, jog užsienio juridinių asmenų filialams, registruotiems Lietuvos Respublikoje, taikoma Lietuvos Respublikos teisė (1 dalis); asmenų, veikiančių Lietuvos Respublikoje registruoto filialo vardu, teises ir pareigas (kompetenciją) taip pat nustato Lietuvos Respublikos teisė (2 dalis).

125.

13CK 2.53 straipsnis nustato, kad juridinio asmens filialas yra struktūrinis juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas ar dalį juridinio asmens funkcijų (1 dalis). Juridinio asmens filialas nėra juridinis asmuo. Juridinis asmuo atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal juridinio asmens prievoles (2 dalis). Taigi užsienio juridinio asmens filialas, registruotas Lietuvos Respublikoje, veikia pagal nacionalinę teisę (nutarties 3 punktas), jis neturi juridinio asmens teisių ir atsako už kitoje valstybėje registruoto juridinio asmens prievoles, jei tokia prievolė Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pripažinta ir vykdytina Lietuvos Respublikoje.

146.

15Atlikdamas savo funkcijas, antstolis turi teisę gauti reikalingus duomenis ir dokumentus apie skolininko turtą, lėšas, pajamas, išlaidas ir veiklą bei kitus duomenis, reikalingus jo funkcijoms atlikti (Antstolių įstatymo 22 straipsnio 1 dalis). CPK 585 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki 300,00 Eur baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (2 dalis). Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, šio straipsnio 2 dalyje numatytą baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (3 dalis). CPK 645 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog skolininko pareiga antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Jeigu reikalavimas pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą pateikiamas juridiniam asmeniui, už tokio reikalavimo įvykdymą atsakingas juridinio asmens vadovas (2 dalis). Už šiame straipsnyje nurodytų reikalavimų neįvykdymą arba melagingų duomenų pateikimą teismas antstolio teikimu be svarbių priežasčių patvarkymo neįvykdžiusiam asmeniui gali skirti iki penkių šimtų eurų baudą arba nubausti areštu iki trisdešimt parų (3 dalis). Taigi už antstolio teisėto reikalavimo neįvykdymą teismas, priklausomai nuo pareikšto antstolio prašymo, gali skirti skolininkui baudą CPK 585 straipsnio (už kiekvieną nevykdymo dieną) arba 645 straipsnio (konkreti suma už vieną neatliktą veiksmą arba areštas) pagrindu.

167.

17Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. ( - ) nustatyta, kad antstolis vykdo 2019 m. gegužės 27 d. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmų nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. ( - ), kurio pagrindu užvesta vykdomoji byla (toliau – vykd. b.) Nr. ( - ) (vykd. b., b. l. 5).

188.

19Antstolis 2019 m. birželio 10 d. surašė patvarkymą dėl informacijos pateikimo Nr. ( - ), kuriuo buvo prašoma pateikti informaciją apie įmonei priklausantį ilgalaikį ir trumpalaikį turtą (balansinę vertę, laikomas įmonės produkcijos/prekių atsargas, jų buvimo vietą), turtą (įskaitant lėšas) ir jo buvimo vietą, esantį pas trečiuosius asmenis, pateikti informaciją apie lėšų likutį, esantį įmonės kasoje, informaciją pateikiant per 10 dienų nuo patvarkymo gavimo dienos (vykd. b., b. l. 9). Minėtas patvarkymas įteiktas 2019 m. birželio 15 d. vadybininkei S. G. (vykd. b., b. l. 8).

209.

21Procesinių dokumentų įteikimo tvarką vykdymo proceso metu numato CPK 604 straipsnis, kuriame nurodyta, jog procesiniai dokumentai, siunčiami vykdymo proceso dalyviams CPK VI dalyje numatytais atvejais registruotąja pašto siunta, laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos, išskyrus CPK 660 straipsnyje ir kituose straipsniuose numatytus atvejus. Procesinių dokumentų išsiuntimo ir įteikimo vykdymo procese taisyklės įtvirtintos CPK 604 – 605 straipsniuose. Pagal jų nuostatas, CPK nustatytais atvejais antstolio patvarkymai, jeigu yra galimybė, iš karto įteikiami suinteresuotiems asmenims arba jiems išsiunčiami registruotąja pašto siunta ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jų priėmimo (CPK 605 straipsnis); procesiniai dokumentai, siunčiami vykdymo proceso dalyviams CPK VI dalyje nustatytais atvejais registruotąja pašto siunta, laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos, išskyrus CPK 660 straipsnyje ir kituose straipsniuose nustatytus atvejus (CPK 604 straipsnis). Kilus ginčui, ar antstolio patvarkymas buvo įteiktas skolininko ar kito vykdymo proceso dalyvio adresu, ar tai padaryta tinkamai, šis klausimas spręstinas remiantis ne tik CPK 604 – 605 straipsnių nuostatomis, bet ir bendrosiomis CPK normomis, reglamentuojančiomis procesinių dokumentų įteikimą, pvz., CPK 122–123 straipsniais (žr. pagal analogiją Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. lapkričio 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2008; 2015 m. spalio 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-524-684/2015).

2210.

23Remiantis CPK 122 straipsnio 2 dalimi, procesiniai dokumentai juridiniams asmenims įteikiami Juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, išskyrus atvejus, kai juridinis asmuo nurodo kitą procesinių dokumentų įteikimo adresą arba kai įteikiama elektroninių ryšių priemonėmis. Juridiniams asmenims adresuoti procesiniai dokumentai įteikiami šio juridinio asmens vadovui, kitiems Juridinių asmenų registre nurodytiems valdymo organų nariams, juridinio asmens atstovams teisme arba raštinės darbuotojui (CPK 123 straipsnio 2 dalis). Kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato juridinio asmens buveinės vietoje ar kitoje juridinio asmens nurodytoje vietoje, procesinis dokumentas įteikiamas bet kuriam kitam įteikimo vietoje esančiam juridinio asmens darbuotojui (CPK 123 straipsnio 4 dalis).

2411.

25Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad antstolio Tomo Ubarto 2019 m. birželio 10 d. patvarkymą dėl informacijos pateikimo, adresuotą skolininkei ribotos atsakomybės bendrovės ( - ) filialui, priėmė ir jų gavimą savo parašu patvirtino vadybininkė S. G.. Vertinant šias aplinkybes, 2019 m. birželio 10 d. antstolio patvarkymas laikytinas įteiktu tinkamai.

2612.

27Tačiau antstolio patvarkymas neįvykdytas, atsakymas dėl antstolio patvarkymo nevykdymo priežasčių nebuvo pateiktas. Iš Juridinių asmenų registro išrašo nustatyta, kad nuo 2016 m. balandžio 25 d. ribotos atsakomybės bendrovės ( - ) filialo vadovas yra V. S. (vykd. b., b. l. 40-42, b. l. 60-61). V. S., teikdamas Šiaulių apygardos teismui atskirąjį skundą, nurodė, jog jis iš filialo vadovų atleistas 2019 m. balandžio 30 d., pateikė apie tai duomenis iš VSDFV (b. l. 35-37), nurodė, jog jis akcijas pardavė ir už nieką neatsako. Iš jo pateiktų dokumentų - 2019 m. gegužės 21 d. ribotos atsakomybės bendrovės ( - ) įstatinio akcinio kapitalo priėmimo - perdavimo akto ir informacijos apie juridinį asmenį matyti, kad ribotos atsakomybės bendrovės ( - ) akcijos buvo parduotos ribotos atsakomybės bendrovei ( - ) (b. l. 22-34). Iš VĮ Registrų centro asmenų registrų tvarkymo tarnybos juridinių asmenų registro departamento Vilniaus skyriaus rašto matyti, kad VĮ Registrų centras atsisakė registruoti ribotos atsakomybės bendrovės ( - ) filialo duomenų pakeitimus, nes pateiktas 2019 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. 22 dėl filialo vadovo paskyrimo neatitiko filialo 2016 m. gegužės 27 d. registre įrašytų nuostatų 1.2 punkto, kuriame buvo nurodoma, kad tik ribotos atsakomybės bendrovės ( - ) dalyvių susirinkimas turi teisę skirti ar atšaukti filialo valdymo organus (b. l. 20-21). Registro tvarkytojo rašte nurodyti trūkumai per nustatytą terminą nebuvo pašalinti.

2813.

29Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba (jei valdyba nesudaroma, – stebėtojų taryba, o jei nesudaroma ir stebėtojų taryba, – visuotinis akcininkų susirinkimas (Akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 37 straipsnio 3 dalis). Pagal ABĮ 37 straipsnio 4 dalį su bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Sutartį su bendrovės vadovu bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys (jei valdyba nesudaroma – stebėtojų tarybos pirmininkas ar kitas stebėtojų tarybos įgaliotas narys, o jei nesudaroma ir stebėtojų taryba – visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo). Sutartį su bendrovės vadovu, kuris yra bendrovės valdybos pirmininkas, pasirašo valdybos įgaliotas valdybos narys. Su bendrovės vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Bendrovės vadovą išrinkusiam organui priėmus sprendimą atšaukti vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama.

3014.

31Nagrinėjamu atveju nėra pateikta duomenų, jog tinkamai buvo sušauktas ribotos atsakomybės bendrovės ( - ) dalyvių susirinkimas, kuris nutarė atšaukti filialo vadovą, šiuo konkrečiu atveju – V. S., ir minėti pakeitimai buvo tinkamai įregistruoti viešame registre įstatymo nustatyta tvarka. 2019 m. spalio 17 d. juridinių asmenų registro išrašas patvirtina, kad ribotos atsakomybės bendrovės ( - ) filialo vadovas vis dar yra V. S., kuris paskirtas nuo 2016 m. balandžio 25 d., VĮ Registrų centre įregistruota 2016 m. gegužės 27 d. (b. l. 60-61). Byloje nėra pateikta ABĮ 37 straipsnio 3 dalyje ir bendrovės filialo nuostatuose nurodytų, privalomų pakeitimų registravimui dokumentų, o nesant tokių dokumentų V. S. pateikta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus pažyma apie jo valstybinį socialinį draudimą, kurioje yra įrašas apie šio draudimo ribotos atsakomybės bendrovės ( - ) vadovo darbo teisinių santykių pabaigą 2019 m. balandžio 30 d., nepatvirtina atleidimo iš direktoriaus pareigų pagrįstumo. Siekiant užtikrinti juridinių asmenų duomenų tikrumą ir atnaujinimą keičiantis juridinių asmenų registro duomenims, CK 2.66 straipsnio 5 dalyje įtvirtintas principas, jog juridinių asmenų registrui teikiami duomenys (tarp jų ir apie įmonės vadovo pasikeitimą) įsigalioja tik nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre. Todėl įvertinus Juridinių asmenų registro duomenis, spręstina, kad vykdant išieškojimą 2019 m. birželio 10 d. antstolio Tomo Ubarto patvarkymu dėl informacijos pateikimo Nr. ( - ) V. S. buvo minėtos bendrovės filialo vadovu.

3215.

33Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-23 nutarimu Nr. 1041 patvirtintų Uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų – nematerialiųjų akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo ir materialiųjų akcijų savininkų registravimo uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklių (toliau – Taisyklės) 2 punkte nustatyta, kad akcijų apskaitą tvarko bendrovė. Akcijų apskaitos tvarkytojas privalo atidaryti asmenines vertybinių popierių sąskaitas (šių Taisyklių 1 priedas) kiekvienam akcininkui, įsigijusiam bendrovės, kuri yra išleidusi nematerialias akcijas, nematerialių akcijų, ir jų turimas akcijas apskaityti šiose vertybinių popierių sąskaitose (toliau vadinama – sąskaita) (Taisyklių 3 punktas). Nematerialių akcijų perleidimas fiksuojamas dviejose korespondentinėse sąskaitose: asmens, įsigijusio akcijų, sąskaitoje – akcijų įsigijimas, o asmens, perleidusio akcijas, sąskaitoje – akcijų perleidimas (Taisyklių 5 punktas). Taisyklių 10, 14, 17 punktuose nurodyta, kad apie nematerialiųjų akcijų perleidimą apskaitos tvarkytoją informuoja akcijas įsigijęs ir jas perleidęs asmuo, pateikdami sutartį. Akcijų apskaitos tvarkytojas, gavęs šiuos dokumentus, privalo nedelsiant padaryti atitinkamus įrašus akcijų apskaitos dokumentuose ir per dvi darbo dienas nuo įrašo padarymo išduoti akcininkų sąskaitos išrašą. Taigi akcijų perleidimas turi būti įregistruotas bendrovės akcininkų sąraše ir Juridinių asmenų registre,- turi būti išlaikyta akcijų perregistravimo naujajam savininkui formalioji tvarka.

3416.

35Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nagrinėdamas nematerialiųjų akcijų savininko pasikeitimo klausimus, yra išaiškinęs, kad perleidžiant uždarosios akcinės bendrovės nematerialiąsias akcijas pagal sutartį, nuosavybės teisės į akcijas įgijimo pagrindas yra pati sutartis, tuo tarpu momentas, nuo kurio įgijėjas įgyja nuosavybės teisę į jas – įrašų akcijas perleidžiančio ir jas įsigyjančio asmenų akcijų sąskaitose įrašymas. Vadinasi, asmuo tampa uždarosios akcinės bendrovės nematerialiosios akcijos savininku, turinčiu teisę disponuoti įsigytu turtu, net ne nuo sutarties dėl nematerialiųjų akcijų perleidimo sudarymo dienos, bet nuo to momento, kai jo vardu atidaroma asmeninė vertybinių popierių sąskaita, t. y. nuosavybės teisė į nematerialiąsias akcijas pereina jas įrašius į įgijėjo sąskaitą (žr., pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-12-21 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-549/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-03-29 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-189/2013; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-06-20 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-384/2013; kt.). Taigi nuosavybės teisei į nematerialiąsias akcijas atsirasti reikalinga juridiškai reikšmingų faktų visuma: rašytinės formos sutartis ir akcijų perleidimo fiksavimas perleidėjo ir įgijėjo vertybinių popierių sąskaitose bei Juridinių asmenų registre, o tokių faktų byloje nėra nustatyta: nors akcijos buvo perleistos, tačiau nebuvo išlaikyta akcijų perregistravimo naujajam savininkui formalioji tvarka.

3617.

37Be to, akcijų savininko pasikeitimas neturi jokios įtakos bendrovės vadovui, jo statusui, kol jis nėra atšauktas/atleistas įstatyme ir nuostatuose nustatyta tvarka. Taip pat pažymėtina ir tai, kad V. S. net neįvardina, kas yra kitas (faktinis) bendrovės filialo vadovas (teismui žinomas tik akcijas įgijęs asmuo), nepateikia jokių duomenų ar dokumentų, įrodančių, jog minėtas asmuo iš tikrųjų bendrovės filialo vardu priima visus, su filialo veikla susijusius sprendimus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra nurodęs, jog asmens, oficialiai nepaskirto bendrovės vadovu, pripažinimo faktiniu bendrovės vadovu kriterijai yra: 1) vadovavimo funkcijos vykdymas; 2) vadovavimas yra nuolatinio pobūdžio – asmuo sistemingai atlieka veiksmus, kurie pagal įstatymus ir steigimo dokumentus būdingi vadovui, išaiškino, kad vien buvimo darbuotoju ir akcininku aplinkybių nepakanka tokiam asmeniui pripažinti faktiniu vadovu. Be to, pagal kasacinio teismo praktiką tiek de jure, tiek faktinis vadovas už savo pareigų nevykdymą atsako solidariai. Nesant kitų duomenų, nagrinėjamu atveju už antstolio reikalavimų nevykdymą atsakomybė turi būti taikoma V. S..

3818.

39Vykdymo proceso metu iškylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotu patvarkymu (CPK 613 straipsnis). Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ir kt., išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą, o asmeniui, nevykdančiam antstolio reikalavimų, teismas gali skirti iki 300,00 Eur baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 straipsnio 1–2 dalys). Jeigu antstolio reikalavimų nevykdo juridinis asmuo, CPK 585 straipsnio 2 dalyje numatytą baudą teismas skiria juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 straipsnio 3 dalis). CPK 645 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog skolininko pareiga antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Jeigu reikalavimas pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą pateikiamas juridiniam asmeniui, už tokio reikalavimo įvykdymą atsakingas juridinio asmens vadovas (2 dalis). Už šiame straipsnyje nurodytų reikalavimų neįvykdymą arba melagingų duomenų pateikimą teismas antstolio teikimu be svarbių priežasčių patvarkymo neįvykdžiusiam asmeniui gali skirti iki penkių šimtų eurų baudą arba nubausti areštu iki trisdešimt parų (3 dalis).

4019.

41Kaip nustatyta iš pateiktų vykdomosios bylos dokumentų, ribotos atsakomybės bendrovės ( - ) filialas 2019 m. birželio 10 d. patvarkymu buvo įpareigotas pateikti informaciją apie priklausantį ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, jo likutinę vertę. Nagrinėjamoje ir vykdomojoje bylose nėra duomenų apie tai, kad bendrovės vadovas būtų perdavęs minimą informaciją ar nustatyta tvarka būtų pranešęs antstoliui, dėl ko negali įvykdyti patvarkymo. Bendrovės administracijos vadovas atsako už įstaigos kasdienės veiklos organizavimą. Jis privalo veikti rūpestingai, atidžiai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama bendrovė veiktų sutinkamai su įstatymais ir kitais teisės aktais. Bendrovė savo veikloje privalo laikytis daugybės teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tokie reikalavimai taikomi įvairioms bendrovės veiklos sritims – bendrovės veiklos apskaitoje, mokesčių, aplinkos apsaugos, darbo saugos ir kt. srityse. Dažniausiai įstatymas (pvz. CPK, ĮBĮ) ar kitoks teisės aktas, numatantis tam tikrus reikalavimus, kartu nustato, kad už tų reikalavimų laikymąsi yra atsakingas bendrovės vadovas. Pagal bendrą taisyklę bendrovės administracijos vadovas atsako tik už savo asmeninius veiksmus, kuriais buvo pažeisti įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyti reikalavimai.

4220.

43Skolininkas, vykdydamas antstolio reikalavimą pagal vykdomąjį dokumentą ir perdavęs ar neperdavęs atitinkamos informacijos, privalo apie tai informuoti antstolį. Neįvykdžius antstolio reikalavimų, atsirado teisinis pagrindas V. S. taikyti teisines sankcijas (CPK 585 straipsnio 2 dalis, 645 straipsnio 2 dalis, 3 dalis), todėl antstolio Tomo Ubarto prašymas skirti baudą yra pagrįstas ir tenkintinas (CPK 177, 178, 185 straipsniai, 585 straipsnio 2,3 dalys, 616 straipsnio 1 dalis, 645 straipsnis 2 dalis).

4421.

45Juridinis asmuo savo neveikimu akivaizdžiai ignoravo valstybės funkcijas vykdančio asmens teisėtus reikalavimus, atsižvelgiant į tai, kad būtent įmonės direktorius atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.81 straipsnio 1 dalis, 2.87 straipsnio 1 dalis), už antstolio teisėtų reikalavimų nevykdymą skirtina bauda. Pažymėtina, jog skirtinos baudos dydžio nustatymas priskirtinas teismo nuožiūrai. CPK 3 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad jeigu įstatymai ar ginčo šalių susitarimas numato, kad tam tikrus klausimus teismas sprendžia savo nuožiūra, tai darydamas teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais. Kadangi skiriamos baudos vienas svarbiausių tikslų – sudrausminti, teismas, spręsdamas dėl skirtinos baudos konkretaus dydžio, prioritetiniu kriterijumi laiko būtent sudrausminantį baudos poveikį.

4622.

47Nustatant baudos dydį atsižvelgtina į tai, kad bauda šioje vykdomojoje byloje skiriama pirmą kartą, o ribotos atsakomybės bendrovės ( - ) filialas 2019 m. birželio 10 d. patvarkymu buvo įspėtas apie galimybę skirti baudą bei baudos dydį už antstolio reikalavimo nevykdymą. Įmonės vadovo elgesys nevykdant antstolio patvarkymo vertintinas kaip pažeidžiantis įstatymų normas, reglamentuojančias antstolio reikalavimų vykdymą. Tiek teismo procesinio sprendimo privalomumas, tiek antstolio teisėtų reikalavimų privalomumas (CPK 585 straipsnis) reiškia tai, kad įstatymas nesuteikia teisės asmeniui, kurio atžvilgiu atitinkami dokumentai yra priimti, pasirinkti, ar jis vykdys atitinkamus teismo ar antstolio reikalavimus, ar nevykdys. Konstatavus antstolio reikalavimo nevykdymo faktą, ribotos atsakomybės bendrovės ( - ) filialo vadovui V. S. skirtina vienkartinė 100,00 Eur bauda (CPK 585 straipsnio 2, 3 dalys, 645 straipsnio 2,3 dalys). Pažymėtina, kad bauda, paskirta juridinio asmens vadovui, išieškoma iš jo asmeninių lėšų (CPK 106 straipsnio 3 dalis). Taip pat skolininkės ribotos atsakomybės bendrovės ( - ) filialo vadovui išaiškintina, kad baudos taikymas neatleidžia jo nuo pareigos įvykdyti minėtus antstolio reikalavimus.

48Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–292 straipsniais, 585 straipsniu, 593 straipsniu, 645 straipsniu,

Nutarė

49prašymą tenkinti.

50Skirti ribotos atsakomybės bendrovės ( - ) filialo (į. k. ( - ))

51vadovui V. S., a. k. ( - ) 100,00 Eur (vieno šimto eurų) baudą, išieškant ją į valstybės biudžetą (Gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, į. k. 188659752. Mokėjimo paskirtis: „bauda už 2019-06-10 antstolio patvarkymų nevykdymą“. Įmokos kodas: 6800).

52Nutarties kopijas išsiųsti antstoliui ir suinteresuotiems asmenims.

53Nutarčiai įsiteisėjus grąžinti antstoliui vykdomąją bylą Nr. 0136/19/01123.

54Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Asta Čebatoriūtė... 2. Teismas... 3. 1.... 4. Vykdymo procese antstolis Tomas Ubartas pateikė pareiškimą, kuriuo prašo... 5. 2.... 6. Prašymas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, proceso dalyviams pranešus.... 7. Pareiškimas tenkintinas.... 8. 3.... 9. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 593 straipsnio... 10. 4.... 11. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.21 straipsnis nustato,... 12. 5.... 13. CK 2.53 straipsnis nustato, kad juridinio asmens filialas yra struktūrinis... 14. 6.... 15. Atlikdamas savo funkcijas, antstolis turi teisę gauti reikalingus duomenis ir... 16. 7.... 17. Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. ( - ) nustatyta, kad antstolis... 18. 8.... 19. Antstolis 2019 m. birželio 10 d. surašė patvarkymą dėl informacijos... 20. 9.... 21. Procesinių dokumentų įteikimo tvarką vykdymo proceso metu numato CPK 604... 22. 10.... 23. Remiantis CPK 122 straipsnio 2 dalimi, procesiniai dokumentai juridiniams... 24. 11.... 25. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad antstolio Tomo Ubarto 2019 m. birželio 10... 26. 12.... 27. Tačiau antstolio patvarkymas neįvykdytas, atsakymas dėl antstolio patvarkymo... 28. 13.... 29. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo... 30. 14.... 31. Nagrinėjamu atveju nėra pateikta duomenų, jog tinkamai buvo sušauktas... 32. 15.... 33. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-23 nutarimu Nr. 1041 patvirtintų... 34. 16.... 35. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nagrinėdamas nematerialiųjų akcijų... 36. 17.... 37. Be to, akcijų savininko pasikeitimas neturi jokios įtakos bendrovės vadovui,... 38. 18.... 39. Vykdymo proceso metu iškylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotu... 40. 19.... 41. Kaip nustatyta iš pateiktų vykdomosios bylos dokumentų, ribotos atsakomybės... 42. 20.... 43. Skolininkas, vykdydamas antstolio reikalavimą pagal vykdomąjį dokumentą ir... 44. 21.... 45. Juridinis asmuo savo neveikimu akivaizdžiai ignoravo valstybės funkcijas... 46. 22.... 47. Nustatant baudos dydį atsižvelgtina į tai, kad bauda šioje vykdomojoje... 48. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 49. prašymą tenkinti.... 50. Skirti ribotos atsakomybės bendrovės ( - ) filialo (į. k. ( - ))... 51. vadovui V. S., a. k. ( - ) 100,00 Eur (vieno šimto eurų) baudą, išieškant... 52. Nutarties kopijas išsiųsti antstoliui ir suinteresuotiems asmenims.... 53. Nutarčiai įsiteisėjus grąžinti antstoliui vykdomąją bylą Nr.... 54. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti...