Byla Ik-696-402/2012
Dėl statybą leidžiančio dokumento panaikinimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Nataljos Zelionkienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Astos Urbonienės ir Gintaro Čekanausko, sekretoriaujant Sonatai Rimkutei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui G. Š. , atsakovės atstovui K. J. , trečiajam suinteresuotam asmeniui R. F. , viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos prašymą atsakovei Lazdijų rajono savivaldybės administracijai, tretieji suinteresuotieji asmenys Veisiejų regioninio parko direkcija, R. F. , dėl statybą leidžiančio dokumento panaikinimo,

Nustatė

2Pareiškėja kreipėsi į teismą ir prašė panaikinti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2011 m. rugsėjo 26 d. statybą leidžiantį dokumentą Nr. LNS-14-110926-00064. Patikslintame skunde ( b.l. 111-114) bei pareiškėjo atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, jog Inspekcijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas, vadovaudamasis Statybos įstatymo 27 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostata, Inspekcijos viršininko 2011m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 1V-17 patvirtintu Planavimo sąlygų, planavimo sąlygų sąvadų ir statybą leidžiančių dokumentų parengimo bei išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams tvarkos aprašu, patikrino Lazdijų rajono savivaldybės administracijos R. F. išduoto 2011 m. rugsėjo 26 d. statybą leidžiančio dokumento Nr. LNS-14-110926-64 statyti naujus statinius Paterų kaime, Veisiejų seniūnijoje, Lazdijų rajone (žemės sklypo kadastrinis Nr. 5950/0004:385), Veisiejų regioninio parko teritorijoje, parengimo ir išdavimo procedūrų bei dokumentų atitiktį teisės aktų reikalavimams ir surašė statybą leidžiančio dokumento parengimo ir išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimo aktą Nr. PS1-2127-(14.5). Akte nustatyta, kad statybą leidžiantis dokumentas Nr. LNS-14-110926-00064 parengtas ir išduotas nesilaikant teisės aktų reikalavimų. 2011 m. gruodžio 30 d. akte, konstatuota, jog projektas „Gyvenamojo namo, ūkinio pastato, vandentiekio linijos, kanalizacijos linijos, pavėsinės, šachtinio šulinio ir kanalizuojamų vandenų rezervuaro nauja statyba“, parengimo metai - 2011 (toliau - Projektas) parengtas ir išduotas SLD statyti naujus statinius arčiau kaip 50 m nuo Snaigyno ežero krante esančio šlaito briaunos išduotas neteisėtai - pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Inspekcija 2012 m. sausio 31 d. raštu Nr. (14.18)-2D-1532 kreipėsi tarnybinės pagalbos į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos, prašydama pateikti nuomonę, ar Projekto sprendiniai neprieštarauja Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punkto ir 13 straipsnio 2 dalies 5 punkto nuostatoms. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2012 m. vasario 13 d. raštu Nr. (5)-V3-309 (2.18) informavo Inspekciją, jog sodybos vieta turėjo būti parinkta pagal Saugomų teritorijų įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatas, t. y. išlaikant nustatytus atstumus nuo ežero kranto linijos ir šlaito viršutinės briaunos. Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų statinių esminius reikalavimus, statybos techninio normavimo, statybinių tyrinėjimų, statinių projektavimo, naujų statinių statybos, rekonstravimo, remonto, jų pripažinimo tinkamais naudoti, statinių naudojimo ir priežiūros, nugriovimo bei visos šios veiklos priežiūros tvarka nustatyta Statybos įstatyme bei kituose poįstatyminiuose teisės aktuose (normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose). Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nurodyta, jog statinio projektas rengiamas vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais, žemės sklypo (teritorijos) statybinių tyrinėjimų (jeigu juos atlikti privaloma) dokumentais, kultūros paveldo vertybės tyrimų medžiaga, galiojančiais teisės aktais, prisijungimo sąlygomis ir savivaldybės administracijos nustatytais specialiaisiais architektūros reikalavimais <...>. Paaiškino, jog išduodant SLD buvo pažeistos šios procedūros: 1. Statytoja R. F. prie Projekto, pateikto su prašymu išduoti SLD, pateikė ne visus privalomus Projekto rengimo dokumentus, nurodytus Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje ir išvardytus statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 7.2 punkte, t. y. nepridėtos prisijungimo sąlygos prie elektros tinklų ir nepridėtas 2011 m. kovo 23 d. Lazdijų rajono apylinkės teismo sprendimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo; 2. SLD ir parengto projekto sprendiniai neatitinka Saugomų teritorijų įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 5 punkto nuostatų. Saugomų teritorijų įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatytas draudimas statyti naujus gyvenamuosius namus, ūkininko ūkio ir kitus pastatus ar didinti jų tūrius šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 15 laipsnių, taip pat arčiau kaip 50 metrų nuo šių šlaitų viršutinės bei apatinės briaunos. Kaip matyti iš prie prašymo pridėtų dokumentų, R. F. pageidaujami statyti statiniai: suprojektuotas gyvenamasis namas, ūkinis pastatas ir žemės sklype numatyta pirties vieta yra arčiau kaip 50 m atstumu nuo Snaigyno ežero šlaito viršutinės briaunos (Snaigyno ežero kranto šlaito nuolydis šiame žemės sklype yra vidutiniškai 52 laipsniai), Paterų kaime, Veisiejų seniūnijoje, Lazdijų rajone (žemės sklypo kadastrinis Nr. 5950/0004:385), Veisiejų regioninio parko teritorijoje. Dėl nurodytų priežasčių pareiškėjas mano, jog Projektas parengtas ir Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2011 m. rugsėjo 26 d. R. F. išduotas statybą leidžiantis dokumentas -leidimas statyti naujus statinius Nr. LNS-14-110926-00064, neteisėtai.

3Atsakovas su skundu nesutiko ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą nurodė bei teismo posėdžio metu paaiškino, jog Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (toliau - STĮ) 9 str. 2 d. 8 p. nurodyta, kad: „Gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose draudžiama statyti su draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą), taip pat vietas, nustatytas draustinių tvarkymo planuose ar projektuose ir bendrojo planavimo dokumentuose, statyti pastatus ar didinti jų tūrius šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 15 laipsnių, taip pat arčiau kaip 50 metrų nuo šių šlaitų viršutinės bei apatinės briaunos.“ Atsakovo nuomone minėtame įstatymo punkte suformuota išimtis, kad draudimas statyti statinius netaikomas pastatams buvusiose sodybose, kai yra nustatytas juridinis faktas. STĮ 13 str. 2 d. 5 p. suformuota nuostata, kad: „Valstybiniuose parkuose draudžiama statyti naujus gyvenamuosius namus, ūkininko ūkio ir kitus pastatus ar didinti jų tūrius šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 15 laipsnių, taip pat arčiau kaip 50 metrų nuo šių šlaitų viršutinės bei apatinės briaunos, statyti statinius, mažinančius kraštovaizdžio estetinę vertę, ir sodinti želdinius, užstojančius istorinę, kultūrinę bei estetinę vertę turinčias panoramas.“Šiuo atveju mano, kad konkuruoja dvi STĮ nuostatos reglamentuojančios statinių statybą. Atsakovas atsižvelgdamas į tai, kad STĮ 9 str. 2 d. 8 p. nustatyta išimtis iš bendrosios taisyklės, nustatanti palankesnes sąlygas statinių statybai buvusiose statybose, o STĮ 13 str. 2 d. 5 p. suformuota bendra nuostata, taikoma visoms naujoms statyboms, mano, kad skundžiamas statybą leidžiantis dokumentas išduotas tinkamai, nepažeidžiant galiojančių teisės aktų reikalavimų, tame tarpe ir STĮ. Veisiejų regioninio parko direkcija 2011-09-14 raštu Nr. 209 „Dėl techninio projekto“ išnagrinėjo R. F. techninį sodybos projektą, žemės sklypo kadastrinis Nr. 5950/0004:385. Paterų k., Veisiejų sen., Lazdijų r. sav. ir pritarė jo sprendiniams. Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad Veisiejų regioninio parko direkcija nagrinėdama techninį projektą įvertino ir jo atitikimą Veisiejų regioninio parko apsaugos reglamentui (toliau - Reglamentas) patvirtintam Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. Dl-524 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 433 „Dėl Veisiejų regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“. Atsakovo nuomone Reglamento 19 ir 20 punktuose nustatytų reikalavimų sodybų pastatams atsakovo išduotas statybą leidžiantis dokumentas nepažeidžia.

4Tretysis suinteresuotas asmuo R. F. teismo posėdžio metu paaiškino, jog, nors projektas buvo visų patvirtintas ir atvestas elektros kabelis, kreipėsi į Saugomų teritorijų tarnybą, kad išaiškintų, ar tikrai ten negalima statyba, kur suprojektuota. Gavo atsakymą, kad yra 36 m atstumu suprojektuota pirmoji siena ir paaiškinta, kad turi būti apie 50 m. Kai gavo šitą raštą, inspekcija R. F. pradėjo siūlyti, kad reikia perdaryti planą ir pastumti tą namelį, tačiau ten šaltiniuota vieta ir antroji siena gali sėsti ir vaizdas būtų jau ne tas. Yra likę dideli sodybos medžiai, o atsitraukus už 50 m jau tos dvasios sodybos nelieka. Sodyba stovėjo ant ežero kranto, kur geriausiai statyti. Nori, kad taip, kaip suprojektuota, taip ir liktų, leidimo nenaikintų, nes patirtų daug išlaidų, vėl nusitęstų darbai, mediena suruošta, neturi kur gyventi, gyvena lauko virtuvėje. Rašte pažymėta, kad apie tą ežerą sodybų yra ir arčiau. Pagal tą naują siūloma projektą kiemo visai nebelieka.

5Prašymas netenkintinas.

6Ginčas šioje byloje yra kilęs dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2011 m. rugsėjo 26 d. leidimo Nr. LNS-14-110926-00064, kuriuo statytojui R. F. leidžiama statyti naujus statinius: gyvenamąjį namą, ūkinį pastatą, pavėsinę, nuotekų tinklus, vandentiekio tinklus, šachtinį šulinį ir kanalizuojamų vandenų rezervuarą (b.l. 16-17), teisėtumo.

7Bylos medžiaga patvirtina, kad Lazdijų rajono apylinkės teismas 2011 m. kovo 23 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-90-743/03 pripažino nustatytu juridinę reikšmę turintį faktą, kad R. F. nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2037-3217), esančiame Paterų kaime, Veisiejų seniūnijoje, Lazdijų rajone, yra buvusi sodyba. Juridinis faktas nustatytas tam, kad pareiškėja galėtų gauti statybą leidžiantį dokumentą vykdyti statybas jai priklausančiame žemės sklype (b.l. 128-132). Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2011 m. balandžio 28 d. akte Nr. ATI8-4 „Dėl buvusios sodybos nustatymo“ komisija nurodė (išreiškė nuomonę), jog „tikslinga atstatyti buvusią sodybą buvusios sodybos vietoje, pastatus statant kiek galima toliau nuo Snaigyno ežero“ (b.l. 54). UAB „Lazdijų projektas“ 2011 m. R. F. parengė projektą naujų statinių statybai, Paterų kaime, Veisiejų seniūnijoje, Lazdijų rajone (žemės sklypo kadastrinis Nr. 5950/0004:385 (b.l.37-106). Projekte numatyta statyti gyvenamąjį namą, ūkinį pastatą, pirtį, pavėsinę, nuotekų ir vandentiekio tinklus, kanalizuojamų vandenų rezervuarą. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros tarnyba 2011 m. gegužės 2 d. R. F. išdavė Lazdijų rajono savivaldybės administracijos specialiuosius architektūros reikalavimus Nr. AT34-36 (b.l. 57). R. F. 2011 m. rugsėjo 22 d. Lazdijų rajono savivaldybės administracijai pateikė prašymą išduoti statybos leidimą (b.l 38). Lazdijų rajono savivaldybės administracija 2011 m. rugsėjo 26 d. statytojai R. F. išdavė statybą leidžiantį dokumentą Nr. LNS-14-110926-00064 (toliau - SLD), kuriuo leista Paterų kaime, Veisiejų seniūnijoje, Lazdijų rajone žemės sklype (žemės sklypo kadastrinis Nr. 5950/0004:385) statyti gyvenamąjį namą, ūkinį pastatą, pavėsinę, nuotekų tinklus, vandentiekio tinklus, šachtinį šulinį, kanalizuojamų vandenų rezervuarą (b.l. 16-17). Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vyriausiasis specialistas, atlikęs statybą leidžiančio dokumento parengimo ir išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimą, pagal kompetenciją 2011 m. gruodžio 30 d. surašė Aktą (b.l. 18-21), kuriame konstatavo, jog projektas „Gyvenamojo namo, ūkinio pastato, vandentiekio linijos, kanalizacijos linijos, pavėsinės, šachtinio šulinio ir kanalizuojamų vandenų rezervuaro nauja statyba“, parengimo metai - 2011 (toliau - Projektas) parengtas ir išduotas SLD statyti naujus statinius arčiau kaip 50 m nuo Snaigyno ežero krante esančio šlaito briaunos išduotas neteisėtai - pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Inspekcijos Vyriausiasis specialistas 2012 m. sausio 18 d. patikrino situaciją vietoje, surašė faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą Nr. ( - ) 14.31) (b.l.22-23). Akte nustatyta, jog R. F. žemės sklype (žemės sklypo kadastrinis Nr. 5950/0004:385) Paterų kaime, Veisiejų seniūnijoje, Lazdijų rajone pagal išduotą SLD gyvenamojo namo su priklausiniais statybos darbai nepradėti. Snaigyno ežero krante esančio šlaito viršutinės briaunos vidutinis nuolydis yra 52 laipsniai. Inspekcija 2012 m. sausio 31 d. raštu Nr. (14.18)-2D-1532 (b.l. 27-28) kreipėsi tarnybinės pagalbos į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos, prašydama pateikti nuomonę, ar Projekto sprendiniai neprieštarauja Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punkto ir 13 straipsnio 2 dalies 5 punkto nuostatoms. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2012 m. vasario 13 d. raštu Nr. (5)-V3-309 (2.18) informavo Inspekciją, jog sodybos vieta turėjo būti parinkta pagal Saugomų teritorijų įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatas, t. y. išlaikant nustatytus atstumus nuo ežero kranto linijos ir šlaito viršutinės briaunos (b.l. 29-30). Vyriausiasis specialistas 2012 m. vasario 22 d. patikrino situaciją vietoje, surašė faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą Nr. ( - ) 14.31), kuriame nustatyta, jog gyvenamojo namo ir ūkinio pastato statyba nepradėta. Projekte numatyta statybos vieta: gyvenamojo namo apie 35 m, o ūkinio pastato statybos vieta - apie 42 m atstumu nuo Snaigyno ežero viršutinės šlaito briaunos (b.l. 31-32).

8Ginčijamo administracinio akto neteisėtumas šioje byloje yra ginčijamas dviem pagrindiniais aspektais. Pareiškėjo teigimu, išduodant ginčijamą leidimą buvo padaryti tam tikri procedūriniai pažeidimai, t.y. nepateikti visi reikiami dokumentai. Antra, ginčijamas leidimas pažeidžia LR saugomų teritorijų įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 5 punkto reikalavimus.

9Dėl procedūrinių pažeidimų

10Pareiškėja nurodė, jog R. F. , kreipdamasi į atsakovą dėl statybos leidimo išdavimo, nepridėjo prisijungimo sąlygų prie elektros tinklų ir Lazdijų rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 23 d. sprendimo dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Tuo buvo pažeisti LR statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies bei statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 7.2 punkto reikalavimai.

11LR statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalis nustato, jog statinio projektas rengiamas vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais, žemės sklypo (teritorijos) statybinių tyrinėjimų (jeigu juos atlikti privaloma) dokumentais, kultūros paveldo vertybės tyrimų medžiaga, galiojančiais teisės aktais, prisijungimo sąlygomis ir: 1) savivaldybės administracijos nustatytais specialiaisiais architektūros reikalavimais, kurie neprieštarauja šios dalies 2 ir 3 punktuose nurodytiems reikalavimams; 2) Kultūros paveldo departamento išduotais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais, taikomais kultūros paveldo vertybei ar jos teritorijai, konkrečiam kultūros paveldo statiniui, statiniui, esančiam kultūros paveldo objekto teritorijoje ar kultūros paveldo vietovėje; 3) saugomos teritorijos direkcijos išduotais specialiaisiais saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimais, taikomais konkrečiam projektuojamam statiniui, sklypui ar teritorijai konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje. Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtinto LR aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708, 7.2 punktu nustatyti projekto rengimo dokumentai, kuriais yra: 7.2.1. projektiniais pasiūlymais – eskizinis projektas, kurio tikslas – išreikšti projektuojamo statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją ir kuris pateikiamas kaip medžiaga projektuotojo parinkimo konkursui ir gali būti naudojamas prisijungimo sąlygoms parengti; 7.2.2. statinio projektavimo užduotimi (toliau – Techninė užduotis). Techninė užduotis – paslaugų apimtis ir projektavimo techninė užduotis su Statytojo reikalavimais (Statytojo technine specifikacija). Tai Statytojo patvirtintas dokumentas, kuriame nurodoma visa paslaugų apimtis ir sumanyto statyti statinio pagrindiniai funkciniai, architektūriniai, techniniai, kokybiniai, ekonominiai, kiti rodikliai ir reikalavimai, kuriais būtina vadovautis rengiant Projektą. Kaip matyti iš bylos medžiagos, R. F. kreipėsi dėl statybos leidimo naujam namui statyti išdavimo. Todėl ginčo situacijoje, R. F. , nepateikdama prisijungimo sąlygų prie elektros tinklų, nepažeidė teisės aktų reikalavimų, nes naujojo privataus kliento (buitinio vartotojo) elektros įrenginių prijungimas prie AB LESTO skirstomųjų elektros tinklų vyksta klientui pateikus paraišką prisijungimo sąlygoms gauti bei pateikus visus privalomus dokumentus AB LESTO LR energetikos ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1-280 patvirtinta „Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašo“ nustatyta tvarka.

12Kaip jau buvo minėta, Lazdijų rajono apylinkės teismas 2011 m. kovo 23 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-90-743/03 pripažino nustatytu juridinę reikšmę turintį faktą, kad R. F. nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2037-3217), esančiame Paterų kaime, Veisiejų seniūnijoje, Lazdijų rajone, yra buvusi sodyba. Minėtą įsiteisėjusį teismo sprendimą buvo privalu pateikti Lazdijų rajono savivaldybės administracijai kartu su prašymu dėl statybos leidimo išdavimo. Teismas konstatuoja, jog R. F. , komisijai nepateikdama minėto dokumento, pažeidė LR statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies bei statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 7.2 punkto reikalavimus. Tačiau, kaip matyti iš bylos medžiagos, kreipimosi dėl statybos išdavimo metu, t.y. 2011 m. rugsėjo 22 d., Lazdijų rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 23 d. sprendimas jau buvo įsiteisėjęs, t.y. buvo teisinis pagrindas naujai statybai saugomoje teritorijoje ir komisija apie jį žinojo, todėl teismas šį pažeidimą laiko formaliu, nesudarančio pagrindo naikinti šioje byloje ginčijamą administracinį aktą dėl minėto pažeidimo.

13Dėl LR saugomų teritorijų įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 5 punkto reikalavimo pažeidimų

14Valstybė, reguliuodama su natūralios gamtinės aplinkos ir jos objektų apsauga susijusius santykius, yra sukūrusi tokį teisinį reguliavimą, kuriuo įtvirtinami tam tikri veiklos ribojimai, draudimai ar nustatomas ypatingas režimas ypač vertingose vietovėse. Veiklą saugomose teritorijose reglamentuoja ne tik įstatymai, bet ir saugomų teritorijų, jų zonų, teritorijos dalių ar paveldo objektų tipiniai ir (ar) individualūs apsaugos, taip pat saugomų teritorijų, regioniniai architektūriniai reglamentai, įskaitant laikinus reglamentus (LR saugomų teritorijų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Remiantis LR saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 4 dalimi, šiuose reglamentuose gali būti nustatomos leistinos ir rekomenduojamos statinių formos, dydžiai, teritorijos užstatymo procentas, atstumai nuo vandens telkinių ir šlaitų, taip pat juose gali būti sugriežtinti LR saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 ir 3 dalyse išvardyti reikalavimai bei nustatyti papildomi reikalavimai. Šių reglamentų reikšmę nusako LR saugomų teritorijų įstatymo 2 straipsnio 34 punktas, kuriame nustatyta, kad saugomų teritorijų individualūs apsaugos reglamentai – tai Vyriausybės įgaliotų institucijų patvirtinti teisės aktai, nustatantys specialius saugomų teritorijų apsaugos, projektavimo ir statybų šiose teritorijose reikalavimus bei tvarkymo ir naudojimo ypatumus. LR saugomų teritorijų įstatyme nustatytų statybų draudimo išlygų taikymui yra reikšmingas reglamentuose įtvirtintas teisinis reguliavimas. Nagrinėjamoje byloje reikšmingas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-524 patvirtintas Veisiejų regioninio parko apsaugos reglamentas. Šio Reglamento 10 punkte nustatyti statinių Veisiejų regioniniame parke projektavimo, statymo bei rekonstravimo reikalavimai, prioritetą suteikiant gamtinio bei istoriškai susiformavusio kraštovaizdžio išlaikymui, bendros kraštovaizdžio struktūros bei jo estetinės vertės išsaugojimui ir pan. Reglamento 12 punkte nustatyta, kad, rengiant detalųjį planą arba statybos projektus buvusioms sodyboms atkurti, vietos pastatams statyti gali būti parinktos kitose vietose nei jie stovėjo anksčiau, tačiau visais atvejais nepažeidžiant vertingų kraštovaizdžio elementų, taip pat laikantis 10 punkte išdėstytų reikalavimų. Taigi, Reglamente suteikiamas prioritetas sodybų atkūrimui jų buvusiose vietose, tačiau statinių atstumų nuo vandens telkinio kranto linijos bei šlaito briaunos nereglamentuojamos, todėl taikytinos bendrosios LR saugomų teritorijų įstatyme įtvirtintos nuostatos. LR saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punkte ir 13 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatytais ribojimais, draudimais siekiama užtikrinti, kad nebūtų statomi statiniai, pakeičiantys kraštovaizdžio estetinę vertę, mažinantys atskirų atitinkamose vietovėse esančių objektų vertę, statiniai, kurių statyba ir eksploatavimas galėtų sudaryti prielaidas užteršti gamtinę aplinką ar kitaip pakenkti gamtai, ir (arba) statiniai, kurių statyba ar eksploatavimas galėtų kelti pavojų žmonių saugumui, sveikatai ir pan. Pareiškėja prašomą nustatyti faktą siejo su teise atstatyti sodybą, remdamasi LR saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punktu, pagal kurį buvusios sodybos buvimo faktas gali būti įrodytas teismo sprendimu, ir tokiu atveju sodyba gali būti atstatoma ant buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų. Ginčo situacijoje sodyba yra suprojektuota ir pastatai išdėstyti pažeidžiant LR saugomų teritorijų įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 5 punkto nuostatas. Pažymėtina, jog pareiškėja turi teisę atstatyti sodybą ant pamatų liekanų. Tačiau, atstatant sodybą ant buvusių statinių liekanų, būtų pažeisti paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos reikalavimai. Be to, kaip matyti iš situacijos vietos plano (b.l. 32), šiaurinės žemės sklypo dalis susijusi su šaltiniuota vietove, kaip teigia R. F. , pelkėta (ši aplinkybė teismo posėdžio metu nebuvo pareiškėjo paneigta), todėl netinkama gyvenamojo namo statybai.

15Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, jog Konstitucijos 23 straipsnyje ( inter alia jo 1 ir 2 dalyse) yra įtvirtinti nuosavybės neliečiamumas ir apsauga. Pagal Konstituciją savininkas turi teisę su jam priklausančiu turtu atlikti bet kokius veiksmus, išskyrus uždraustus įstatymu, naudoti savo turtą ir lemti jo likimą bet kuriuo būdu, kuriuo nepažeidžiamos kitų asmenų teisės ir laisvės. Pagal Konstituciją natūrali gamtinė aplinka, gyvūnija ir augalija, atskiri gamtos objektai, taip pat ypač vertingos vietovės yra visuotinę reikšmę turinčios nacionalinės vertybės; jų apsauga bei gamtos išteklių racionalaus naudojimo ir gausinimo užtikrinimas - tai viešasis interesas, kurį garantuoti yra valstybės konstitucinė priedermė (Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d. nutarimas). Tačiau Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas aiškindamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnį yra ne kartą taip pat konstatavęs (inter alia 1999 m. gruodžio 21 d., 2006 m. gegužės 9 d., 2006 m. birželio 6 d., 2006 m. lapkričio 27 d., 2007 m. spalio 24 d., 2008 m. sausio 21 d. nutarimuose), kad teismai, vykdydami teisingumą, privalo užtikrinti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, įstatymuose ir kituose teisės aktuose išreikštos teisės įgyvendinimą, garantuoti teisės viršenybę, apsaugoti žmogaus teises ir laisves. Iš Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalies teismams kyla pareiga teisingai ir objektyviai išnagrinėti bylas, priimti motyvuotus ir pagrįstus sprendimus (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. gegužės 15 d., 2007 m. spalio 24 d. nutarimai). Konstitucijoje įtvirtintas teisingumo principas, taip pat nuostata, kad teisingumą vykdo teismai, reiškia, jog konstitucinė vertybė yra ne pats sprendimo priėmimas teisme, bet būtent teismo teisingo sprendimo priėmimas; konstitucinė teisingumo samprata suponuoja ne tik formalų, nominalų teismo vykdomą teisingumą, ne tik išorinę teismo vykdomo teisingumo regimybę, bet ir – svarbiausia – tokius teismo sprendimus (kitus baigiamuosius teismo aktus), kurie savo turiniu nėra neteisingi; vien formaliai teismo vykdomas teisingumas nėra tas teisingumas, kurį įtvirtina, saugo ir gina Lietuvos Respublikos Konstitucija (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d., 2007 m. spalio 24 d., 2008 m. sausio 21 d., 2008 m. vasario 20 d. nutarimai). Ginčo situacijoje teisėjų kolegija daro išvadą, jog LR saugomų teritorijų įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 5 punkto taikymas iš esmės pažeistų trečiojo suinteresuoto asmens R. F. teisėtų interesų apsaugą, ir tokiu atveju teismo sprendimas būtų teisėtas, tačiau neteisingas. Todėl, atsižvelgiant į teisingumo ir protingumo kriterijus, pareiškėjo prašymas dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2011 m. rugsėjo 26 d. statybą leidžiančio dokumento Nr. LNS-14-110926-00064 panaikinimo atmetamas kaip nepagrįstas.

16Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 str. , 87 str., 88 str. 1 d. 1 p. teisėjų kolegija,

Nutarė

17Prašymą atmesti kaip nepagrįstą.

18Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apskųstas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai