Byla eI-4876-764/2015
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Egidija Puzinskaitė, dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokato padėjėjui Donatui Lapinskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Pirmoji galimybė“ (buvusi UAB „Bionovus“) skundą atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Technology Projects“ dėl žalos atlyginimo

Nustatė

2Pareiškėja UAB „Pirmoji galimybė“ (toliau – Bendrovė) kreipėsi į teismą su skundu, prašydama priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), pareiškėjos naudai 11 904 830,86 eurų (41 105 000 Lt) turtinę žalą.

3Pagrįsdama savo reikalavimą pareiškėja nurodė, kad dėl neteisėtų Inspekcijos pareigūnų veiksmų ji patyrė turtinę žalą, kurią vadovaujantis Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.271 str. nuostatomis privalo atlyginti Lietuvos valstybė. Paaiškino, kad 2013-04-26 jai buvo išduotas leidimas statyti naują statinį – katilinę – žemės sklype adresu: Jočionių g. 13, Vilnius (dabartinis adresas Paneriškių g. 17, Vilnius). Pareiškėja sudarė sutartį su UAB „Technology Projects“ dėl nebaigtos statyti biokuro katilinės pardavimo už 14 026 263,30 eurų (48 429 881,91 Lt) (be PVM) sumą, kurios dalį, t. y. 11 904 830,86 eurų, trečiasis suinteresuotas asmuo įsipareigojo pareiškėjai sumokėti, kai pastatyta katiline bus galima disponuoti pagal paskirtį. Likusią sutarties kainą, t. y.

42 121 432,45 eurų (7 324 881,95 Lt), UAB „Technology Projects“ sumokėjo pareiškėjos kreditoriui UAB „Axis Technologies“. Pareiškėja buvo gavusi visus būtinus dokumentus, t. y. pažymą apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, statybos užbaigimo aktą, tačiau negalėjo įregistruoti statinio Nekilnojamojo turto registre, kadangi Inspekcija neteisėtai išregistravo nurodytus dokumentus ir statybos leidimą iš Informacinės sistemos „Infostatyba“. Inspekcija neturėjo teisės ir teisinio pagrindo pripažinti statybą leidžiančius dokumentus negaliojančiais. Atvejai, kuomet statybą leidžiantys dokumentai gali būti išregistruoti iš Informacinės sistemos „Infostatyba“, nustatyti Statybos įstatymo 23 str. ir Statybos techniniame reglamente STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“. Vienintelė nagrinėjamu atveju galima sąlyga būtų, jei įsiteisėjusiu teismo sprendimu, statybą leidžiantis dokumentas būtų pripažintas negaliojančiu, tačiau joks įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl Bendrovei išduoto statybos leidimo panaikinimo nėra priimtas. Inspekcija neturėjo teisės, nesikreipdama į teismą, panaikinti išduoto statybos leidimo galiojimą. Pareiškėjos nuomone, Inspekcija ir jos pareigūnai pažeidė eilę teisės aktų, todėl turi atsakyti pagal CK 6.271 str. nuostatas. Dėl neteisėtų Inspekcijos veiksmų pareiškėja negali perduoti UAB „Technology Projects“ ginčo statinio ir gauti už tai sutartą 11 904 830,86 eurų sumą. Tarp neteisėtų Inspekcijos veiksmų ir pareiškėjos patirtų nuostolių egzistuoja akivaizdus priežastinis ryšys.

5Atsakovės Lietuvos valstybės atstovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepime į pareiškėjos skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

6Atsiliepime pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju negali būti nustatytos būtinosios sąlygos valstybės civilinei atsakomybei kilti, visų pirma, neteisėti Inspekcijos veiksmai, todėl pareiškėjos skundas yra nepagrįstas. Pažymėjo, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-01-22 nutartimi patvirtintoje taikos sutartyje, kuri šalims turi res judicata galią, (4–6 sutarties punktai) pareiškėjai ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijai buvo nustatytos tam tikros privalomos įvykdyti sąlygos, šalinančios pareiškėjai išduoto statybos leidimo neteisėtumą. Vilniaus miesto savivaldybės administracija įvykdė sutartyje nustatytas sąlygas. Priešingai, pareiškėja sutartyje nustatytais terminais ir tvarka neįvykdė 6.2 p. reikalavimų ir per 6 mėnesius nuo taikos sutarties įsigaliojimo Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui nepateikė susitarimo su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos dėl naujų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo ginčo žemės sklype. Šis įpareigojimas turėjo būti įvykdytas iki 2014-08-04, tačiau kaip 2014-08-14 raštu

7Nr. 1SD-(9.3.)-2714 informavo Nacionalinė žemės tarnyba toks susitarimas nebuvo sudarytas. Vadinasi, pareiškėja neįvykdė taikos sutarties 6.2 p. reikalavimų, ką 2014-08-22 nutartimi, priimta administracinėje byloje Nr. I-3784-189/2014, pripažino ir Vilniaus apygardos administracinis teismas. Inspekcijos nuomone, pareiškėja neįvykdė ir taikos sutarties 6.1, 6.3 bei 7 punktų reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja neįvykdė Taikos sutarties 6 ir 7 punktų reikalavimų, atsirado sutarties 8 punkte įtvirtintos pasekmės, t. y. statybos leidimas, pažyma apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių ir statybos užbaigimo aktas neteko galios. Atsižvelgiant į tai, kad pagal taikos sutartį, statybą leidžiantys dokumentai galios netenka savaime, Inspekcija neprivalėjo dar kartą kreiptis į teismą. Teismo nutartimi patvirtinta taikos sutartis turi res judicata galią, teismas nenustatė, kad ji prieštarautų imperatyvioms teisės aktų nuostatoms. Be to, teismui nėra pateikti objektyvūs įrodymai patvirtinantys pareiškėjos prašomos atlyginti žalos dydį ir faktą. Inspekcijos nuomone, dėl galimai jai padarytos žalos yra kalta pati pareiškėja, nes ji neįvykdė taikos sutarties nuostatų. Todėl yra pagrindas, vadovaujantis CK 6.253 str., netaikyti civilinės atsakomybės.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Technology Projects“ atsiliepime į pareiškėjos skundą (b. l. 1–6) prašė jį tenkinti.

9Atsiliepime pažymėjo, kad dėl neteisėtų Inspekcijos veiksmų, pareiškėja negali įvykdyti tarp jos ir UAB „Technology Projects“ sudarytos sutarties įsipareigojimų, todėl pastaroji neprivalo jai sumokėti 11 904 830,86 eurų sumos, taip pat turi teisę reikalauti grąžinti sumokėtą 2 121 432,45 eurų sumą. Trečiasis suinteresuotas asmuo sutinka su pareiškėjos skunde išdėstytais argumentais dėl civilinės atsakomybės sąlygų egzistavimo, todėl pareiškėjos skundas turėtų būti tenkinamas.

10Byla nutrauktina.

11Teisme 2015-08-18 gautas pareiškėjos UAB „Pirmoji galimybė“ pareiškimas „Dėl atsisakymo nuo skundo“, kuriame nurodoma, kad ginčo objekto – katilinės – statybos buvo užbaigtos ir statinys įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, todėl neliko ginčo ir administracinė byla turėtų būti nutraukta. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas patvirtino, kad kad pareiškėjai yra žinomos skundo atsisakymo pasekmės.

12Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 101 str. 3 p., teismas nutraukia bylą, jeigu pareiškėjas atsisakė skundo (prašymo), išskyrus šio įstatymo 56 str. 2 d. numatytus atvejus. Teismas gali nepriimti subjektų, ginančių viešąjį interesą, pareiškimo atsisakymo, jeigu tai prieštarauja įstatymui ar viešajam interesui arba pažeidžia kieno nors teises ar įstatymų saugomus interesus (ABTĮ 56 str. 2 d.). Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (ABTĮ 102 str. 3 d.).

13Teismas nustatė, kad nėra kliūčių bylą nutraukti, atsisakymas nuo skundo yra besąlyginis ir galutinis, pareiškėja patvirtino, kad jai yra žinomos skundo atsisakymo pasekmės, todėl pareiškėjos pareiškimas „Dėl atsisakymo nuo skundo “ tenkintinas, o administracinė byla Nr. eI-4876-764/2015 nutrauktina (ABTĮ 101 str. 3 p.).

14Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 3 p., 102 str., 149 str. teismas

Nutarė

15Nutraukti administracinę bylą Nr. eI-4876-764/2015 pagal pareiškėjos UAB „Pirmoji galimybė“ skundą atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Technology Projects“ dėl žalos atlyginimo.

16Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai