Byla I-3784-189/2014
Dėl leidimo panaikinimo (trečiasis suinteresuotas asmuo – UAB „Reenergy“)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Violetos Balčytienės, Broniaus Januškos (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Liudmilos Zaborovskos,

2dalyvaujant pareiškėjo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovams Kristina Bernadišiūtei, Juliui Raškauskui,

3atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovui advokatui Jovitui Elzbergui,

4trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Reenergy“ atstovui Raimondui Petreikiui,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos skundą atsakovams Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Vilniaus visuomenės sveikatos centrui dėl leidimo panaikinimo (trečiasis suinteresuotas asmuo – UAB „Reenergy“).

6Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

7Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – ir Atsakovas 1) 2013-09-26 trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Reenergy“ išdavė statybą leidžiantį dokumentą Nr. LNS-01-130926-00932 (toliau – ir Statybos leidimas) statyti Vilniaus regiono komunalinių atliekų deginimo gamyklą (toliau – ir Gamykla), valstybinės žemės sklype, esančiame adresu ( - ) (kadastrinis Nr. ( - ), toliau – ir Sklypas).

8Pareiškėja Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos su skundu kreipėsi į teismą prašydama:

91) Panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išduotą 2013-09-26 statybos leidimą Nr. LNS-01-130926-00932;

102) Taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti 2013-09-26 išduoto statybos leidimo Nr. LNS-01-130926-00932 galiojimą iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.

11Pagrindai, kuriuos pareiškėja nurodė prašydama panaikinti Statybos leidimą – nenustatyti privalomi teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentai, t. y. leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas ir leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas; nenustatyta sanitarinė apsaugos zona (toliau – ir SAZ); Gamyklos projektas nebuvo patikrintas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos.

12Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija, trečiasis suinteresuotas asmuo – UAB „Reenergy“ atsiliepimų argumentais prašė pareiškėjos skundą atmesti, atsakovas Vilniaus visuomenės sveikatos centras (toliau – ir Atsakovas 2) atsiliepime prašė bylą spręsti teismo nuožiūra.

13Atsakovo Vilniaus visuomenės sveikatos centro atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (Administracinių bylų teisenos įstatymo, toliau – ABTĮ, XI skirsnis). Bylos nagrinėjimo atidėjimo pagrindų nenustatyta (ABTĮ 80 str.).

14Atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovas 2014-01-20 pateikė teismui prašymą (teismo reg. Nr. DOK 1807, 2014-01-20) patvirtinti tarp šalių sudarytą taikos sutartį ir administracinę bylą nutraukti. Prašyme nurodė, kad šalims yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo pasekmės.

15Prašomos patvirtinti taikos sutarties (toliau-ir Sutartis) turinys:

161. Pareiškėjas atsisako pareikšto prašymo (skundo) byloje;

172. Šalys atsižvelgdamos į tai, kad Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos patikrino Gamyklos projektą ir 2014-01-14 raštu Nr. 2R-114 išreiškė poziciją, kad jis neprieštarauja Statybos leidimo išdavimo metu galiojusiems teisės aktų reikalavimams, atitikimo kuriems tikrinimas pagal teisės aktų suteiktą kompetenciją ir įgaliojimus yra priskirtas Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos, konstatuoja, kad tokiu būdu buvo pašalintas Sutarties C. iii punkte nurodytas pažeidimas;

183. Šalys, atsižvelgdamos į nuo 2014-01-01 įsigaliojusias naujas Statybos įstatymo 32 straipsnio nuostatas, kurios nustato, kad visuomenė supažindinama ir su ja apsvarstomi visuomenei svarbių statinių projektiniai pasiūlymai, į tai, kad Tretysis asmuo yra supažindinęs visuomenę ir su ja apsvarstęs Gamyklos projektą pagal tuo metu galiojusius Statybos įstatymo ir poįstatyminių aktų reikalavimus (2013 m. birželio 5 d. apie Gamyklos projektavimo pradžią buvo pateikta informacija Atsakovui 1 paskelbti Atsakovo 1 skelbimų lentoje, 2013 m. liepos 13 d. apie parengtą Gamyklos projektą buvo paskelbta spaudoje ir 2013 m. liepos 27 buvo organizuotas Gamyklos projekto aptarimas su visuomenės atstovais), bei į tai, kad po svarstymo su visuomene Gamyklos pagrindiniai sprendiniai nesikeitė, konstatuoja, kad teisės aktų reikalavimai dėl visuomenės dalyvavimo svarstant Gamyklos projektinius pasiūlymus yra įvykdyti;

194. Atsakovas 1, atsižvelgdamas į Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisykles, panaikina A. P. pramoninio rajono šiaurinės dalies (zonų A1, C ir ( - )) užstatymo schemą, patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 1996 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. 1397V iki 2014-03-01;

205. Atsakovas 1, atsižvelgdamas į Gamyklos statybos techninį projektą, šia Sutartimi nustato Gamyklos statybai numatyto Sklypo dalies teritorijos naudojimo reglamento parametrus, tankumas - 6 proc., intensyvumas - 8 proc., maksimalus leistinas pastatų aukštis - ne daugiau kaip 5 aukštai;

216. Tretysis asmuo per 6 mėnesius nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui pateikia:

226.1. prašymą įrašyti į SAZ teritoriją patenkantiems žemės sklypams (jų dalims) nustatytos SAZ pagrindu taikytinas naujas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą;

236.2. susitarimą su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (arba jos rašytini sutikimą) dėl naujų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo valstybei priklausančiuose žemės sklypuose;

246.3. kitus privalomus dokumentus;

257. Jei Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas atmestų Sutarties 6.1 punkte nurodytą prašymą, Tretysis asmuo įsipareigoja per 1 mėnesį nuo atsisakymo gavimo dienos ištaisyti trūkumus ir pakartotinai pateikti prašymą arba, jeigu atsisakymas būtų nepagrįstas, teisės aktų nustatyta tvarka jį skųsti;

268. Šalys susitaria, kad jeigu Sutarties 4, 6 ir 7 punktuose nurodyti Statybos leidimo neteisėtumo pagrindus pašalinantys veiksmai nebus atlikti per juose nustatytus terminus, Statybos leidimas neteks galios kaip neteisėtas;

279. Tretysis asmuo įsipareigoja ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui teismo nutartimi patvirtintą Sutartį, prašymą įregistruoti su Sklypu, susijusių juridinių faktų apie Sutarties įsigaliojimą ir prašymą registruoti Sutarties 4, 6, 7, 8, 12 ir 15 punktų sąlygas;

2810. Šalys susitaria, kad pasikeitus Gamyklos statytojui, naujam statytojui pereina visos iš Sutarties kylančios teisės ir pareigos. Tretysis asmuo įsipareigoja informuoti visų jo sudaromų sutarčių šalis apie Sutartį, jeigu šių sutarčių pagrindu galėtų pasikeisti Gamyklos statytojas;

2911. Sutartis neatima teisės Pareiškėjui, nustačius kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimus, veikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

3012. Tretysis asmuo įsipareigoja nevykdyti jokių Gamyklos statybos darbų, kol nebus pašalinti Statybos leidimo pažeidimai Sutarties 4, 6 ir 7 punktuose nustatytu būdu;

3113. Tretysis asmuo patvirtina, kad nereikalauja ir ateityje nereikalaus žalos atlyginimo iš Lietuvos valstybės, Vilniaus miesto savivaldybės, Vilniaus miesto savivaldybes administracijos, Lietuvos valstybės ar Vilniaus miesto savivaldybės institucijų ar pareigūnų dėl veiksmų ar neveikimo, susijusių su viešojo administravimo funkcijų vykdymu Statybos leidimo išdavimo, Sklypo teritorijos planavimo procese ar šių procesų valstybine priežiūra, kurie buvo atlikti ar neatlikti iki Sutarties įsigaliojimo;

3214. Jeigu Tretysis asmuo pažeistų Sutarties 12 punktą, jis privalėtų sumokėti į Pareiškėjos pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank“, banko kodas 73000, 100 000 (vieno šimto tūkstančių) litų dydžio baudą. Baudos sumokėjimas nesuteikia teisės vykdyti Gamyklos statybos darbų;

3315. Jeigu Statybos leidimo neteisėtumas nebūtų pašalintas Sutarties 4, 6 ir 7 punktuose nustatyta tvarka ir terminais, Tretysis asmuo privalės pašalinti Gamyklos statybos, įvykdytos pažeidžiant Sutarties 12 punktą, padarinius nugriaudamas statinius (jų dalis) ir sutvarkydamas statybvietę savo lėšomis per 3 mėnesius nuo Sutarties 4, 6 ar 7 punkte nustatyto termino (atsižvelgiant į tai, kuris punktas buvo pažeistas) pasibaigimo dienos;

3416. Trečiajam asmeniui pažeidus Sutarties 15 punktą, jis turėtų mokėti į Pareiškėjos pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank“, banko kodas 73000, 200 (dviejų šimtų) litų dydžio baudą už kiekvieną uždelstą įsipareigojimų vykdymo dieną;

3517. Šalys susitaria, kad Trečiajam asmeniui pažeidus Sutarties 15 punktą Pareiškėja turi teisę pati pašalinti netekusio galios Statybos leidimo pagrindu atsiradusius neteisėtos statybos padarinius Trečiojo asmens lėšomis teisės aktų nustatyta tvarka;

3618. Šalys patvirtina, kad viena iš kitos Byloje nereikalauja bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, išskyrus bylinėjimosi išlaidas, atlygintinas valstybei, kurias, jeigu tokios būtų priteistos atlygina Atsakovas 1;

3719. Šalys patvirtina, kad šios Sutarties sąlygos yra suderintos abipusių derybų ir nuolaidų būdu, išreiškiant tikrąją Šalių valią, neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ar viešajam interesui, nepažeidžia trečiųjų suinteresuotųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų;

3820. Šalys patvirtina, kad vadovaujantis galiojančiais įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais, turi teisę pasirašyti Sutartį bei vykdyti visus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus;

3921. Šalys nurodo, kad supranta šios Sutarties patvirtinimo ir Bylos nutraukimo pasekmes numatytas Administracinių bylų teisenos įstatymo 102 str. Įsigaliojusi ir patvirtinta Sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas;

4022. Šalys teismo prašo panaikinti šioje Byloje pritaikytas reikalavimo užtikrinimo priemones;

4123. Sutartis įsigalioja įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl šios Sutarties patvirtinimo;

4224. Sutartis sudaryta, vykdoma ir aiškinama, taip pat iš jos kylantys ginčai yra sprendžiami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise;

4325. Sutartis gali būti keičiama tik atskiru rašytiniu Šalių susitarimu;

4426. Sutartis sudaroma 5 egzemplioriais, kurių vienas yra paliekamas teismui, kiti 4 egzemplioriai įteikiami Šalims po vieną.

45Taikos sutartis tvirtintina, byla nutrauktina.

46Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 521 str. 1 dalyje nustatyta, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi, jeigu taikos sutartį sudaryti galima atsižvelgiant į ginčo pobūdį. Taikos sutartis turi neprieštarauti imperatyvioms įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms, viešajam interesui, nepažeisti trečiųjų suinteresuotų asmenų teisių ar teisėtų interesų. To paties straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad nutartimi dėl taikos sutarties patvirtinimo teismas patvirtina taikos sutartį ir nutraukia bylą. Šioje nutartyje turi būti nurodytos tvirtinamos taikos sutarties sąlygos. Pagal ABTĮ 102 str. 3 d. nutraukus bylos nagrinėjimą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

47Atsižvelgiant į tarp šalių kilusio ginčo pobūdį, nagrinėjamoje administracinėje byloje gali būti sudaryta taikos sutartis. Aplinkybių, nurodytų ABTĮ 521 str. 1 dalyje, kurioms esant taikos sutartis negali būti sudaroma, nenustatyta, trečiųjų suinteresuotų asmenų teisių ar teisėtų interesų šalių sudaryta taikos sutartis nepažeidžia, aplinkybių, leidžiančių manyti, kad pateiktos taikos sutarties turinys gali prieštarauti imperatyvioms įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatoms, nenustatyta.

48Pažymėtina, kad atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovo pateiktos 2014-01-20 taikos sutarties nuostatos išreiškia šalių valią taikiai išspręsti kilusį ginčą ir patvirtina, kad joms yra suprantamos taikos sutarties sudarymo teisinės pasekmės, t. y., kad nutartis įgis res judicata galią, administracinė byla bus nutraukta, o byloje dalyvaujantys asmenys neturės teisės kreiptis į teismą dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu (ABTĮ 102 str. 3 d.). Taikos sutartis teisines pasekmes asmenims sukels nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos.

49Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 521 str. 1 d., 2 d. 101 str. 4 p., 102 str., 105 str., 106 str., 149 str. 2 d.,

Nutarė

50Patvirtinti tarp pareiškėjos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, atsakovų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, Vilniaus visuomenės sveikatos centro ir trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Reenergy“ (toliau – ir Šalys, kiekviena atskirai – Šalis) 2014-01-20 sudarytą tokio turinio taikos sutartį (teismo reg. Nr. DOK 1807, 2014-01-20):

511. Pareiškėjas atsisako pareikšto prašymo (skundo) byloje;

522. Šalys atsižvelgdamos į tai, kad Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos patikrino Gamyklos projektą ir 2014-01-14 raštu Nr. 2R-114 išreiškė poziciją, kad jis neprieštarauja Statybos leidimo išdavimo metu galiojusiems teisės aktų reikalavimams, atitikimo kuriems tikrinimas pagal teisės aktų suteiktą kompetenciją ir įgaliojimus yra priskirtas Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos, konstatuoja, kad tokiu būdu buvo pašalintas Sutarties C. iii punkte nurodytas pažeidimas;

533. Šalys, atsižvelgdamos į nuo 2014-01-01 įsigaliojusias naujas Statybos įstatymo 32 straipsnio nuostatas, kurios nustato, kad visuomenė supažindinama ir su ja apsvarstomi visuomenei svarbių statinių projektiniai pasiūlymai, į tai, kad Tretysis asmuo yra supažindinęs visuomenę ir su ja apsvarstęs Gamyklos projektą pagal tuo metu galiojusius Statybos įstatymo ir poįstatyminių aktų reikalavimus (2013 m. birželio 5 d. apie Gamyklos projektavimo pradžią buvo pateikta informacija Atsakovui 1 paskelbti Atsakovo 1 skelbimų lentoje, 2013 m. liepos 13 d. apie parengtą Gamyklos projektą buvo paskelbta spaudoje ir 2013 m. liepos 27 buvo organizuotas Gamyklos projekto aptarimas su visuomenės atstovais), bei į tai, kad po svarstymo su visuomene Gamyklos pagrindiniai sprendiniai nesikeitė, konstatuoja, kad teisės aktų reikalavimai dėl visuomenės dalyvavimo svarstant Gamyklos projektinius pasiūlymus yra įvykdyti;

544. Atsakovas 1, atsižvelgdamas į Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisykles, panaikina A. P. pramoninio rajono šiaurinės dalies (zonų A1, C ir ( - )) užstatymo schemą, patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 1996 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. 1397V iki 2014-03-01;

555. Atsakovas 1, atsižvelgdamas į Gamyklos statybos techninį projektą, šia Sutartimi nustato Gamyklos statybai numatyto Sklypo dalies teritorijos naudojimo reglamento parametrus, tankumas - 6 proc., intensyvumas - 8 proc., maksimalus leistinas pastatų aukštis - ne daugiau kaip 5 aukštai;

566. Tretysis asmuo per 6 mėnesius nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui pateikia:

576.1. prašymą įrašyti į SAZ teritoriją patenkantiems žemės sklypams (jų dalims) nustatytos SAZ pagrindu taikytinas naujas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą;

586.2. susitarimą su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (arba jos rašytini sutikimą) dėl naujų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo valstybei priklausančiuose žemės sklypuose;

596.3. kitus privalomus dokumentus;

607. Jei Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas atmestų Sutarties 6.1 punkte nurodytą prašymą, Tretysis asmuo įsipareigoja per 1 mėnesį nuo atsisakymo gavimo dienos ištaisyti trūkumus ir pakartotinai pateikti prašymą arba, jeigu atsisakymas būtų nepagrįstas, teisės aktų nustatyta tvarka jį skųsti;

618. Šalys susitaria, kad jeigu Sutarties 4, 6 ir 7 punktuose nurodyti Statybos leidimo neteisėtumo pagrindus pašalinantys veiksmai nebus atlikti per juose nustatytus terminus, Statybos leidimas neteks galios kaip neteisėtas;

629. Tretysis asmuo įsipareigoja ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui teismo nutartimi patvirtintą Sutartį, prašymą įregistruoti su Sklypu, susijusių juridinių faktų apie Sutarties įsigaliojimą ir prašymą registruoti Sutarties 4, 6, 7, 8, 12 ir 15 punktų sąlygas;

6310. Šalys susitaria, kad pasikeitus Gamyklos statytojui, naujam statytojui pereina visos iš Sutarties kylančios teisės ir pareigos. Tretysis asmuo įsipareigoja informuoti visų jo sudaromų sutarčių šalis apie Sutartį, jeigu šių sutarčių pagrindu galėtų pasikeisti Gamyklos statytojas;

6411. Sutartis neatima teisės Pareiškėjui, nustačius kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimus, veikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

6512. Tretysis asmuo įsipareigoja nevykdyti jokių Gamyklos statybos darbų, kol nebus pašalinti Statybos leidimo pažeidimai Sutarties 4, 6 ir 7 punktuose nustatytu būdu;

6613. Tretysis asmuo patvirtina, kad nereikalauja ir ateityje nereikalaus žalos atlyginimo iš Lietuvos valstybės, Vilniaus miesto savivaldybės, Vilniaus miesto savivaldybes administracijos, Lietuvos valstybės ar Vilniaus miesto savivaldybės institucijų ar pareigūnų dėl veiksmų ar neveikimo, susijusių su viešojo administravimo funkcijų vykdymu Statybos leidimo išdavimo, Sklypo teritorijos planavimo procese ar šių procesų valstybine priežiūra, kurie buvo atlikti ar neatlikti iki Sutarties įsigaliojimo;

6714. Jeigu Tretysis asmuo pažeistų Sutarties 12 punktą, jis privalėtų sumokėti į Pareiškėjos pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank“, banko kodas 73000, 100 000 (vieno šimto tūkstančių) litų dydžio baudą. Baudos sumokėjimas nesuteikia teisės vykdyti Gamyklos statybos darbų;

6815. Jeigu Statybos leidimo neteisėtumas nebūtų pašalintas Sutarties 4, 6 ir 7 punktuose nustatyta tvarka ir terminais, Tretysis asmuo privalės pašalinti Gamyklos statybos, įvykdytos pažeidžiant Sutarties 12 punktą, padarinius nugriaudamas statinius (jų dalis) ir sutvarkydamas statybvietę savo lėšomis per 3 mėnesius nuo Sutarties 4, 6 ar 7 punkte nustatyto termino (atsižvelgiant į tai, kuris punktas buvo pažeistas) pasibaigimo dienos;

6916. Trečiajam asmeniui pažeidus Sutarties 15 punktą, jis turėtų mokėti į Pareiškėjos pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank“, banko kodas 73000, 200 (dviejų šimtų) litų dydžio baudą už kiekvieną uždelstą įsipareigojimų vykdymo dieną;

7017. Šalys susitaria, kad Trečiajam asmeniui pažeidus Sutarties 15 punktą Pareiškėja turi teisę pati pašalinti netekusio galios Statybos leidimo pagrindu atsiradusius neteisėtos statybos padarinius Trečiojo asmens lėšomis teisės aktų nustatyta tvarka;

7118. Šalys patvirtina, kad viena iš kitos Byloje nereikalauja bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, išskyrus bylinėjimosi išlaidas, atlygintinas valstybei, kurias, jeigu tokios būtų priteistos atlygina Atsakovas 1;

7219. Šalys patvirtina, kad šios Sutarties sąlygos yra suderintos abipusių derybų ir nuolaidų būdu, išreiškiant tikrąją Šalių valią, neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ar viešajam interesui, nepažeidžia trečiųjų suinteresuotųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų;

7320. Šalys patvirtina, kad vadovaujantis galiojančiais įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais, turi teisę pasirašyti Sutartį bei vykdyti visus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus;

7421. Šalys nurodo, kad supranta šios Sutarties patvirtinimo ir Bylos nutraukimo pasekmes numatytas Administracinių bylų teisenos įstatymo 102 str. Įsigaliojusi ir patvirtinta Sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas;

7522. Sutartis įsigalioja įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl šios Sutarties patvirtinimo;

7623. Sutartis sudaryta, vykdoma ir aiškinama, taip pat iš jos kylantys ginčai yra sprendžiami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise;

7724. Sutartis gali būti keičiama tik atskiru rašytiniu Šalių susitarimu;

78Administracinę bylą Nr. I-3784-189/2014 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-06617-2013-9) nutraukti.

79Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

80Reikalavimo užtikrinimo priemonės galiojimo terminas nurodytas teismo 2013-11-18 nutartyje – iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.

81Nutartis per septynias dienas nuo paskelbimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. dalyvaujant pareiškėjo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 3. atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovui advokatui... 4. trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Reenergy“ atstovui Raimondui... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 6. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 7. Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – ir Atsakovas 1)... 8. Pareiškėja Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 9. 1) Panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išduotą... 10. 2) Taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti 2013-09-26... 11. Pagrindai, kuriuos pareiškėja nurodė prašydama panaikinti Statybos leidimą... 12. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija, trečiasis... 13. Atsakovo Vilniaus visuomenės sveikatos centro atstovas teismo posėdyje... 14. Atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovas 2014-01-20... 15. Prašomos patvirtinti taikos sutarties (toliau-ir Sutartis) turinys:... 16. 1. Pareiškėjas atsisako pareikšto prašymo (skundo) byloje;... 17. 2. Šalys atsižvelgdamos į tai, kad Valstybinė energetikos inspekcija prie... 18. 3. Šalys, atsižvelgdamos į nuo 2014-01-01 įsigaliojusias naujas Statybos... 19. 4. Atsakovas 1, atsižvelgdamas į Kompleksinių teritorijų planavimo... 20. 5. Atsakovas 1, atsižvelgdamas į Gamyklos statybos techninį projektą, šia... 21. 6. Tretysis asmuo per 6 mėnesius nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos... 22. 6.1. prašymą įrašyti į SAZ teritoriją patenkantiems žemės sklypams (jų... 23. 6.2. susitarimą su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 24. 6.3. kitus privalomus dokumentus;... 25. 7. Jei Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas atmestų Sutarties 6.1 punkte... 26. 8. Šalys susitaria, kad jeigu Sutarties 4, 6 ir 7 punktuose nurodyti Statybos... 27. 9. Tretysis asmuo įsipareigoja ne vėliau kaip per 15 (penkiolika)... 28. 10. Šalys susitaria, kad pasikeitus Gamyklos statytojui, naujam statytojui... 29. 11. Sutartis neatima teisės Pareiškėjui, nustačius kitus Lietuvos... 30. 12. Tretysis asmuo įsipareigoja nevykdyti jokių Gamyklos statybos darbų, kol... 31. 13. Tretysis asmuo patvirtina, kad nereikalauja ir ateityje nereikalaus žalos... 32. 14. Jeigu Tretysis asmuo pažeistų Sutarties 12 punktą, jis privalėtų... 33. 15. Jeigu Statybos leidimo neteisėtumas nebūtų pašalintas Sutarties 4, 6 ir... 34. 16. Trečiajam asmeniui pažeidus Sutarties 15 punktą, jis turėtų mokėti į... 35. 17. Šalys susitaria, kad Trečiajam asmeniui pažeidus Sutarties 15 punktą... 36. 18. Šalys patvirtina, kad viena iš kitos Byloje nereikalauja bylinėjimosi... 37. 19. Šalys patvirtina, kad šios Sutarties sąlygos yra suderintos abipusių... 38. 20. Šalys patvirtina, kad vadovaujantis galiojančiais įstatymais ir kitais... 39. 21. Šalys nurodo, kad supranta šios Sutarties patvirtinimo ir Bylos... 40. 22. Šalys teismo prašo panaikinti šioje Byloje pritaikytas reikalavimo... 41. 23. Sutartis įsigalioja įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl šios Sutarties... 42. 24. Sutartis sudaryta, vykdoma ir aiškinama, taip pat iš jos kylantys ginčai... 43. 25. Sutartis gali būti keičiama tik atskiru rašytiniu Šalių susitarimu;... 44. 26. Sutartis sudaroma 5 egzemplioriais, kurių vienas yra paliekamas teismui,... 45. Taikos sutartis tvirtintina, byla nutrauktina.... 46. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 47. Atsižvelgiant į tarp šalių kilusio ginčo pobūdį, nagrinėjamoje... 48. Pažymėtina, kad atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 49. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 50. Patvirtinti tarp pareiškėjos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 51. 1. Pareiškėjas atsisako pareikšto prašymo (skundo) byloje;... 52. 2. Šalys atsižvelgdamos į tai, kad Valstybinė energetikos inspekcija prie... 53. 3. Šalys, atsižvelgdamos į nuo 2014-01-01 įsigaliojusias naujas Statybos... 54. 4. Atsakovas 1, atsižvelgdamas į Kompleksinių teritorijų planavimo... 55. 5. Atsakovas 1, atsižvelgdamas į Gamyklos statybos techninį projektą, šia... 56. 6. Tretysis asmuo per 6 mėnesius nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos... 57. 6.1. prašymą įrašyti į SAZ teritoriją patenkantiems žemės sklypams (jų... 58. 6.2. susitarimą su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 59. 6.3. kitus privalomus dokumentus;... 60. 7. Jei Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas atmestų Sutarties 6.1 punkte... 61. 8. Šalys susitaria, kad jeigu Sutarties 4, 6 ir 7 punktuose nurodyti Statybos... 62. 9. Tretysis asmuo įsipareigoja ne vėliau kaip per 15 (penkiolika)... 63. 10. Šalys susitaria, kad pasikeitus Gamyklos statytojui, naujam statytojui... 64. 11. Sutartis neatima teisės Pareiškėjui, nustačius kitus Lietuvos... 65. 12. Tretysis asmuo įsipareigoja nevykdyti jokių Gamyklos statybos darbų, kol... 66. 13. Tretysis asmuo patvirtina, kad nereikalauja ir ateityje nereikalaus žalos... 67. 14. Jeigu Tretysis asmuo pažeistų Sutarties 12 punktą, jis privalėtų... 68. 15. Jeigu Statybos leidimo neteisėtumas nebūtų pašalintas Sutarties 4, 6 ir... 69. 16. Trečiajam asmeniui pažeidus Sutarties 15 punktą, jis turėtų mokėti į... 70. 17. Šalys susitaria, kad Trečiajam asmeniui pažeidus Sutarties 15 punktą... 71. 18. Šalys patvirtina, kad viena iš kitos Byloje nereikalauja bylinėjimosi... 72. 19. Šalys patvirtina, kad šios Sutarties sąlygos yra suderintos abipusių... 73. 20. Šalys patvirtina, kad vadovaujantis galiojančiais įstatymais ir kitais... 74. 21. Šalys nurodo, kad supranta šios Sutarties patvirtinimo ir Bylos... 75. 22. Sutartis įsigalioja įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl šios Sutarties... 76. 23. Sutartis sudaryta, vykdoma ir aiškinama, taip pat iš jos kylantys ginčai... 77. 24. Sutartis gali būti keičiama tik atskiru rašytiniu Šalių susitarimu;... 78. Administracinę bylą Nr. I-3784-189/2014 (teisminio proceso Nr.... 79. Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių... 80. Reikalavimo užtikrinimo priemonės galiojimo terminas nurodytas teismo... 81. Nutartis per septynias dienas nuo paskelbimo gali būti skundžiama atskiruoju...