Byla Ik-2908-602/2011

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Raimondo Blauzdžiaus ir Mildos Vainienės, sekretoriaujant Monikai Skardžiūtei, dalyvaujant pareiškėjo UFMAB „Diskontas“ atstovams adv. Mindaugui Gedeikiui ir A. Š., Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovui Vidui Vanagui, trečiojo suinteresuoto asmens AB „Panevėžio energija“ atstovui adv. Virgilijui Vaitekūnui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UFMAB „Diskontas“ skundą atsakovui Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui AB „Panevėžio energija“ dėl sprendimų panaikinimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4pareiškėjas UFMAB „Diskontas“ 2011-05-17 teismui padavė skundą, prašydamas: 1) panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2011-04-27 sprendimo Nr. 3R-111(AG-86/05-2011) dalį, kuria nutrauktas pareiškėjo skundo dalyje dėl reikalavimo panaikinti Valstybinės energetikos inspekcijos 2011-03-14 sprendimą Nr. (07)2R-178 ir skundo dalyje dėl reikalavimo įpareigoti Valstybinę energetikos inspekciją įpareigoti AB „Panevėžio energija“ perskaičiuoti mokesčius už šilumos energiją pareiškėjui UFMAB „Diskontas“ priklausančioms patalpoms, esančioms ( - ), Zarasuose, ir nutraukti mokesčių skaičiavimą ateityje nagrinėjimas; 2) įpareigoti Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją iš esmės išnagrinėti pareiškėjo skundą dalyje dėl reikalavimo panaikinti Valstybinės energetikos inspekcijos 2011-03-14 sprendimą Nr. (07)2R-178 ir skundą dalyje dėl reikalavimo įpareigoti Valstybinę energetikos inspekciją įpareigoti AB „Panevėžio energija“ perskaičiuoti mokesčius už šilumos energiją pareiškėjui UFMAB „Diskontas“ priklausančioms patalpoms, esančioms ( - ), Zarasuose, ir nutraukti mokesčių skaičiavimą ateityje; 3) kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CK 6.384 str. 1 d. ta apimtimi, kuria ši nuostata aiškinama, kad, jeigu pagal šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutartį abonentas yra juridinis asmuo, naudojantis energiją ne buitinėms reikmėms, sutartis laikoma sudaryta nuo šilumos vartotojo įrenginių prijungimo prie šilumos energijos tiekimo tinklų, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 str., 29 str., 46 str. bei teisinės valstybės principui; 4) kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti, ar Šilumos ir vartojimo taisyklių, patvirtintų ūkio ministro 2003-06-30 įsakymu Nr. 4-258, 93 p. (2008-12-04 redakcija) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 str., konstituciniam teisinės valstybės principui, CK 1.2 str. 1 d., 1.5 str., 6.388 str. 1 d., Šilumos ūkio įstatymui; 5) priteisti bylinėjimosi išlaidas (b. l. 1-7, 27-33).

5Skunde nurodė, kad Komisija nepagrįstai nutraukė bylą toje dalyje, kuria prašoma įpareigoti atsakovą įpareigoti AB „Panevėžio energija“ perskaičiuoti mokesčius už šilumos energiją. Panevėžio apygardos teisme šiuo metu nagrinėjamas apeliacinis skundas civilinėje byloje Nr. 2A-346-278/2011, o Panevėžio apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-3200-811/2011 pagal AB „Panevėžio energija“ ieškinius. Šių ieškinių dalykas yra reikalavimai sumokėti skolą už šilumos energiją už laikotarpį nuo 2009-10-01 iki 2010-02-01 ir nuo 2010-02-01 iki 2010-09-30. Pareiškėjas skunde Komisijai prašė įpareigoti AB „Panevėžio energija“ perskaičiuoti mokesčius ne tik nuo 2009-10-01 iki 2010-09-30, bet ir vėlesniais laikotarpiais, nutraukti mokesčių skaičiavimą ateityje, taigi civilinis ginčas šioje dalyje nevyksta. Atsakovas neteisingai kvalifikavo tarp šalių susiklosčiusius santykius, laikydamas, kad tarp pareiškėjo ir AB „Panevėžio energija“ buvo sutartiniai šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo santykiai. Pareiškėjo teigimu, pareiškėjui priklausančių patalpų, esančių ( - ), Zarasuose, šildymo sutartis niekada nebuvo sudaryta. Atsakovo manymu, vadovaujantis CK 6.384 str. 1 d., tokia sutartis sudaryta nuo šilumos įrenginių prijungimo momento. Pareiškėjo nuomone, teisės aktai nereglamentuoja, nuo kada laikytina sudaryta šilumos pirkimo-pardavimo sutartis, kai patalpų savininkas yra ne fizinis asmuo, o juridinis asmuo, o minėta nuostata pareiškėjo atžvilgiu taikyta nepagrįstai. Atsakovo teiginys, jog kol pareiškėjo šilumos įrenginiai neatjungti nuo šildymo sistemos teisės aktų nustatyta tvarka, tol AB „Panevėžio energija“ išlieka prievolė skirstyti pagal įvadinį šilumos apskaitos prietaisą suvartotą šilumos energiją abiems vartotojams ir išrašyti sąskaitas, prieštarauja teisės aktams ir principams. Šilumos ūkio įstatymo 2 str. 45 p. numatyta, kad šilumos vartotojas yra asmuo, kurio naudojami šildymo prietaisai nustatyta tvarka prijungti prie šilumos perdavimo tinklų ar pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų. Pareiškėjo šildymo įrenginiai faktiškai nėra prijungti (2010 m. spalio mėn. atjungti nuo šildymo sistemos). AB „Panevėžio energija“ nepaisė prašymo sustabdyti šilumos tiekimą ir nepradėti šildymo sezono, todėl pareiškėjas demontavo radiatorius. Dalis pastato priklauso Lietuvos kariuomenei patikėjimo teise, ji tebesinaudoja tiekiama energija, todėl šilumos energija galėjo būti tiekiama tik į minėtas patalpas. Vien tai, kad savininkas, atjungęs šilumos įrenginius nesilaikant teisės aktų reikalavimų, išlieka šilumos vartotoju, nesuteikia teisės iš tokio asmens reikalauti mokėti už energiją, kuri nebuvo tiekta. CK 6.388 str. 1 d. numatyta, kad abonentas moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį. Reikalavimas mokėti už prekę, kuri objektyviai negalėjo būti perduota vartotojui, taip pat prieštarauja teisingumo ir sąžiningumo principams. Pažymėtina, kad dėl priverstinio reikalavimo mokėti už negautą šilumą mažėja pareiškėjo turtas. Pažeidžiamas konstitucinis nuosavybės apsaugos imperatyvas, nes reikalaujama mokėti už šilumos energiją, kurią suvartoja tik Lietuvos kariuomenė. Toks reikalavimas yra neproporcingas ir nepagrįstai ribojantis pareiškėjo teises, tai yra siekimas nubausti asmenį ir nepagrįstai praturtėti kito asmens sąskaita. Nuostatos, kad abonentas moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį, laikomasi ir teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-03-07 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-155/2005). Pareiškėjo nuomone, taisyklė, kad šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo šilumos energiją vartojančio juridinio asmens įrenginių prijungimo prie šilumos energijos tiekimo tinklų, pažeidžia sutarties laisvės principą, asmens nuosavybės teises. Šilumos tiekėjui suteikiama neproporcingai daugiau teisių, tuo tarpu finansinė ir kita našta tenka šilumos vartotojui. Šilumos tiekėjas, tiekdamas kitiems vartotojams šilumą, privalo užtikrinti šilumos tiekimo technines sąlygas ar susitarti dėl jam priklausančių sistemų naudojimo tiekiant šilumą. Atsižvelgiant į tai, CK 3.384 str. 1 d. ta apimtimi, kuria ši nuostata aiškinama, kad jei šilumos energijos abonentas yra juridinis asmuo, naudojantis energiją ne buitinėms reikmėms, sutartis laikoma sudaryta nuo šilumos vartotojo įrenginių prijungimo prie šilumos energijos tiekimo tinklų, prieštarauja Konstitucijos 23 str., 29 str., 46 str., teisinės valstybės principui. Poįstatyminiais teisės aktais draudžiama nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris konkuruotų su nustatytu įstatyme. Atsakovas sprendimą motyvavo tuo, kad pagal ūkio ministro 2003-06-30 įsakymu Nr. 4-258 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 93 p., pastato savininkas, kuris savo šilumos įrenginius nuo šilumos tiekimo sistemos atjungia pažeisdamas Šilumos įstatymą ir taisyklėse nustatytą tvarką, išlieka šių sistemų tiekiamos šilumos vartotoju tol, kol atlieka taisyklių 92 p. nurodytus veiksmus. Pareiškėjo nuomone, taisyklių 93 p. reguliavimas konkuruoja su nustatytu įstatymuose. Minėta, kad pagal CK 6.388 str. 1 d. abonentas moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį. Todėl nurodytam taisyklių 93 p. įtvirtinta taisyklė, jog tiekėjas turi teisę reikalauti apmokėti už paslaugą, kuri nesuteikta, kai šildymo įrenginiai atjungti pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, sukuria naują teisės normą. Reikalavimas mokėti už prekę, kuri negalėjo būti perduota vartotojui, prieštarauja teisingumo ir sąžiningumo principams. Už teisės pažeidimus valstybės nustatomos poveikio priemonės turi būti proporcingos teisės pažeidimui. Nustačius asmens kaltę dėl šilumos įrenginių atjungimo nuo šildymo sistemos pažeidžiant teisės aktus, reikalavimas mokėti už nesuvartotą energiją yra neproporcingas ir nepagrįstai ribojantis tokio asmens teises. Be to, mažėja pareiškėjo turtas, pažeidžiama jo nuosavybės teisė. Pareiškėjo nuomone, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 93 p. (2008-12-04 redakcija) prieštarauja Konstitucijos 23 str., teisinės valstybės principui, CK 1.2 str. 1 d., 1.5 str., 6.388 str. 1 d., Šilumos ūkio įstatymui.

6Per teismo posėdį pareiškėjo atstovai prašė skundą tenkinti.

7Atsakovas Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija) atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 40-41).

8Nurodė, kad Komisija ginčijamame 2011-04-27 sprendime pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjo ginčai dėl mokesčių už šilumos energiją pareiškėjui priklausančioms patalpoms perskaičiavimo su šilumos tiekėju sprendimo priėmimo metu buvo ir šiuo metu yra sprendžiami civilinio proceso tvarka bendros kompetencijos teismuose. Pareiškėjo argumentai dėl to, kad šalių nesieja sutartiniai santykiai, šilumos kiekis nepagrįstai skirstomas, buvo nurodyti tiek pareiškėjo skunduose bendros kompetencijos teismuose, tiek Komisijai ir Inspekcijai. Inspekcija, išnagrinėjusi ginčą tarp šilumos tiekėjo ir šilumos vartotojo, tik nurodė mananti, kad AB „Panevėžio energija“ mokesčius už šilumos energiją skaičiuoja tinkamai, bei jokių privalomų nurodymų neteikė. Komisija, įpareigodama Inspekciją įpareigoti AB „Panevėžio energija“ perskaičiuoti mokesčius pareiškėjui ir nutraukti jų skaičiavimą, iš esmės spręstų civilinį ginčą. Pareiškėjas pateiktame skunde Komisijai prašė įpareigoti Inspekciją, kad ši įpareigotų AB „Panevėžio energija“ perskaičiuoti mokesčius už šilumos energiją <...> bei nutraukti mokesčių už šilumos energiją skaičiavimą, nenurodydamas konkretaus laikotarpio, todėl padaryta pagrįsta išvada, kad tie patys klausimai ir tos pačios aplinkybės nagrinėjami civilinėse bylose. Pažymėtina, kad pareiškėjas analogišką prašymą kreiptis į Konstitucinį Teismą pateikė ir apeliacinės instancijos teismui dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011-02-23 sprendimo civ. byloje Nr. 2-82-223/2011. Inspekcijos sprendimas, išnagrinėjus pareiškėjo ir šilumos tiekėjo civilinio pobūdžio ginčą dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu bei priėmus sprendimą, negali pakeisti teismo sprendimo. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 232 p. nustatyta, jog nepriklausomai nuo to, ar ginčas tarp vartotojo ir tiekėjo buvo sprendžiamas ginčų sprendimo ne teisme tvarka, bet kurios ginčo šalies iniciatyva jis gali būti sprendžiamas teisme, ir esant nurodytoms aplinkybėms, kad pareiškėjo ir šilumos tiekėjo ginčai dėl mokesčių šiuo metu yra nagrinėjami civilinio proceso tvarka, atsižvelgiant į pareiškėjo civilinio pobūdžio reikalavimą (perskaičiuoti mokesčius), Komisija pagrįstai nutraukė skundo nagrinėjimą. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje sprendžiamas Komisijos sprendimo teisėtumo klausimas, bet nesprendžiamas iš esmės Inspekcijos 2011-03-14 sprendimo teisėtumo klausimas, nėra pagrindo kreiptis į Konstitucinį Teismą ar Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą.

9Per teismo posėdį atsakovo atstovas prašė skundą atmesti.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Panevėžio energija“ atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 114).

11Nurodė, kad pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad tarp jo ir AB „Panevėžio energija“ nėra jokių civilinių ginčų dėl skolų už šilumos energiją, susidariusių po 2010-09-30. Pasibaigus 2010/2011 metų šildymo sezonui ir pareiškėjui pilnai neapmokėjus sąskaitų, AB „Panevėžio energija“ 2011-06-01 kreipėsi į teismą dėl teismo įsakymo išdavimo. Pareiškėjas pareiškė prieštaravimus, todėl 2011-07-05 AB „Panevėžio energija“ pateikė ieškinį, kurį Panevėžio miesto apylinkės teismas priėmė 2011-07-08 nutartimi. AB „Panevėžio energija“ nuomone, Komisija pagrįstai vadovavosi CPK 26 str. 2 d. nuostatomis ir bylą nutraukė.

12Per teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens atstovas prašė skundą atmesti.

13Skundas netenkintinas.

14Remiantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašais, nustatyta, kad negyvenama patalpa – administracinė patalpa, esanti ( - ), Zarasuose, unikalus Nr. ( - ), 390.56 kv. m. bendro ploto, nuosavybės teise nuo 2008-09-12 priklauso UFMAB „Diskontas“ (b. l. 51). Registre nurodyta, kad patalpų šildymo būdas – centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų. Tuo pačiu adresu esančios patalpos, unikalus Nr. ( - ), 209.73 kv. m. bendro ploto, patikėjimo teise nuo 2005-12-06 priklauso Lietuvos kariuomenei. Nustatyta, kad patalpų šildymo būdas – centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų (Komisijos byla, b. l. 68-69). Minėti dokumentai patvirtina, kad UFMAB „Diskontas“ ir Lietuvos kariuomenei priklauso bendro naudojimo patalpa a-1 (po ½ iš 17,12 kv. m.).

15Nustatyta, kad AB „Panevėžio energija“ pateikė PVM sąskaitą faktūrą pareiškėjui dėl 431,22 Lt už 2010 m. spalio mėn. suvartotą šilumos energiją apmokėti (Komisijos byla, b. l. 50).

162010-11-08 pareiškėjas kreipėsi į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją, kuri pareiškėjo skundą persiuntė Inspekcijai, dėl galimų AB „Panevėžio energija“ mokesčių už šilumos energiją skaičiavimo pažeidimų (Komisijos byla, b. l. 44). Pareiškėjo rašte buvo nurodyta, kad AB „Panevėžio energija“ galimai piktnaudžiavo savo monopoline padėtimi ir nesirūpindama tinkama įrenginių priežiūra ir šilumos kokybe reikalavo iš vartotojų sumokėti už šilumos energiją kainą, kurios paskaičiavimo metodika nėra teisinga.

172010-11-25 pareiškėjas padavė skundą Inspekcijai, kuriuo prašė pripažinti, kad AB „Panevėžio energija“, nereaguodama į UFMAB „Diskontas“ 2010-09-22 prašymą nepradėti 2010-2011 šildymo sezono, neteisėtai pradėjo tiekti šilumos energiją UFMAB „Diskontas“ patalpoms, esančioms ( - ), Zarasuose; pripažinti, kad AB „Panevėžio energija“ reikalavimas sumokėti už netiektą šilumos energiją yra nepagrįstas; už padarytus pažeidimus AB „Panevėžio energija“ taikyti teisės aktuose numatytas sankcija (Komisijos byla, b. l. 45-46).

182010-12-01 Inspekcijos Utenos teritorinis skyrius raštu Nr. 18-4-OV-412 informavo pareiškėją, kad atsisako nagrinėti skundą, nes tuo pačiu klausimu skundą nagrinėja teismas (Komisijos byla, b. l. 45).

192010-12-23 Inspekcijos Utenos teritorinis skyrius raštu Nr. 18-4-OV-425 informavo pareiškėją, kad pareiškėjui priklausančioms patalpoms, esančioms ( - ), Zarasuose, šilumos energija tiekiama iš AB „Panevėžio energija“ Zarasų ŠTR centralizuotų šilumos tinklų. Pareiškėjo patalpose esantys šilumos vartojimo įrenginiai prijungti prie šilumos energijos tiekimo tinklų, todėl vadovaujantis CK 6.384 str. 1 d. nuo to momento, kai prie šilumos energijos tiekimo tinklų yra prijungti šilumos vartojimo įrenginiai, yra laikoma sudaryta atsiskaitymo už suvartotą šilumos energiją sutartis. Pagal Šilumos ūkio įstatymo 19 str. 1 ir 2 d., sutartys sudaromos laikantis standartinių sąlygų, kurios galioja sutartims tiek, kiek jos neprieštarauja šalių individualiai aptartoms sąlygoms ir įstatymams. Kadangi pareiškėjas su AB „Panevėžio energija“ nesudarė individualios sutarties, santykius reglamentuoja ūkio ministro 2003-06-30 įsakymu Nr. 4-260 patvirtintos šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinės sąlygos. Vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 12 str. 2 d., jei pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį. Pareiškėjui priklausančioms patalpoms šiluma tiekiama į bendrą šildymo sistemą su LK KASP Didžiosios kovos apygardos 8 rinktinės patalpomis. Mokėjimai skaičiuojami pagal įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenis, suvartotos šiluminės energijos kiekį proporcingai dalinant pagal bendrasavininkams tenkančių patalpų bendrą naudingą plotą (Komisijos byla, b. l. 13).

202010-12-29 Inspekcijos Utenos teritorinis skyrius raštu Nr. 18-4-OV-426 priėmė sprendimą pareiškėjo skundą atmesti. Pakartotinai nurodė, kad pagal Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, galiojusių iki 2010-11-01, 93 p., pastato savininkas, kuris savo šilumos įrenginius nuo šilumos tiekimo sistemos atjungia pažeisdamas Šilumos ūkio įstatymą ir taisyklėse nustatytą tvarką, išlieka šių sistemų tiekiamos šilumos vartotoju tol, kol atlieka taisyklių IX skirsnyje nurodytus veiksmus. Informavo, jog pareiškėjas išliks šilumos vartotoju, iki nepašalins pažeidimų ir šilumos įrenginių atjungimo dokumentacijos nesutvarkys pagal taisyklių reikalavimus. Kadangi pareiškėjas yra šilumos vartotojas, AB „Panevėžio energija“ pagal taisyklių 59.3 p. privalo pateikti šilumos vartotojams mokėjimų už šilumą dokumentus (b. l. 17-18).

21Pareiškėjas 2011-01-05 pateikė skundą Inspekcijai, prašydamas panaikinti Inspekcijos Utenos skyriaus 2010-12-23 sprendimą Nr. 18-4-OV-425, pripažinti, kad AB „Panevėžio energija“ bendrovei UFMAB „Diskontas“ priskaičiuodavo nepagrįstas sumas už šilumos energiją, įpareigoti AB „Panevėžio energija“ pašalinti pažeidimus dėl bendrovei UFMAB „Diskontas“ nepagrįstai priskaičiuotų sumų už suvartotą energiją (Komisijos byla, b. l. 60-61).

22Pareiškėjas 2011-01-24 pateikė skundą Inspekcijai, prašydamas panaikinti 2010-12-29 Inspekcijos Utenos skyriaus sprendimą Nr. 18-4-OV-426, pripažinti, kad AB „Panevėžio energija“ reikalavimas sumokėti už netiektą šilumos energiją yra nepagrįstas, už padarytus pažeidimus AB „Panevėžio energija“ taikyti teisės aktuose nustatytas sankcijas (Komisijos byla, b. l. 71-72).

232011-03-14 Inspekcija raštu Nr. (07)2R-178, vadovaudamasi Išankstinio skundų ne teisme dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo nagrinėjimo taisyklių 30 p., priėmė sprendimą pareiškėjo skundą dėl Inspekcijos Utenos teritorinio skyriaus 2010-12-29 sprendimo Nr. 18-4-OV-426 atmesti (Komisijos byla, b. l. 8-9).

242011-03-14 Inspekcija raštu Nr. (07)2R-179, vadovaudamasi Išankstinio skundų ne teisme dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo nagrinėjimo taisyklių 30 p., priėmė sprendimą pareiškėjo skundą dėl Inspekcijos Utenos teritorinio skyriaus 2010-12-23 sprendimo Nr. 18-4-OV-425 atmesti (Komisijos byla, b. l. 10-11).

25Pareiškėjas 2011-04-11 padavė skundą Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai, prašydamas: 1) panaikinti Inspekcijos 2011-03-14 sprendimus Nr. (07)2R-178 ir (07)2R-179; 2) įpareigoti Inspekciją įpareigoti AB „Panevėžio energija“ perskaičiuoti mokesčius už šilumos energiją pareiškėjui priklausančioms patalpoms, esančioms ( - ), Zarasuose, bei nutraukti mokesčių už šilumos energiją skaičiavimą pareiškėjui priklausančioms patalpoms, esančioms ( - ), Zarasuose (Komisijos byla, b. l. 1-4).

262011-04-27 Vyriausioji administracinių ginčų komisija sprendimu Nr. 3R-111 (AG-86/05-2011) bylą pagal pareiškėjo skundą nutraukė. Komisija nurodė, kad pareiškėjo reikalavimas yra civilinio pobūdžio, nes Inspekcija jokių privalomų vykdyti įpareigojimų skundžiamais raštais neteikė. Atsižvelgiant į tai, kad bendrosios kompetencijos teisme šiuo metu nagrinėjamas AB „Panevėžio energija“ ieškinys dėl skolos už suvartotą energiją priteisimo iš pareiškėjo, taikant absorbcijos taisyklę, byla turėtų būti nagrinėjama bendrosios kompetencijos teisme (b. l. 8-14).

27Remiantis 2011-05-10 pastato ( - ), Zarasuose, patalpų šildymo sistemos apžiūros aktu, šio pastato patalpų, priklausančių pareiškėjui, rūsio patalpose ir pirmo aukšto patalpose demontuoti visi radiatoriai; šildymo sistemos stovai, magistraliniai vamzdžiai izoliuoti izoliavimo medžiaga; ant stovų įrengti 28 ventiliai; naujų sumontuotų šildymo sistemos įrenginių nėra. Aktą surašė pareiškėjo įmonės atstovai bei asmenys iš Lietuvos kariuomenės.

28Nustatyta, kad AB „Panevėžio energija“ 2010-03-01 kreipėsi į Panevėžio miesto apylinkės teismą dėl teismo įsakymo dėl 10239,57 Lt skolos už šilumos energiją, 104,51 Lt delspinigių, 6 % dydžio metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš UFMAB „Diskontas“. 2010-04-09 Panevėžio m. apylinkės teisme gautas ieškovo AB „Panevėžio energija“ ieškinys, kuriuo prašoma priteisti iš atsakovo UFMAB „Diskontas“ 10239,57 Lt skolos, 104,51 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinys priimtas 2010-04-19 nutartimi (civ. byla Nr. L2-2329-223/2010). 2011-02-23 Panevėžio miesto apylinkės teismas sprendimu civ. byloje Nr. 2-82-223/2011 AB „Panevėžio energija“ ieškinį tenkino iš dalies: priteisė iš UFMAB „Diskontas“ 10239,57 Lt skolos už šilumos energiją <...> (Komisijos byla, b. l. 19-26). Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenimis, byla šiuo metu nagrinėjama apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teisme.

29AB „Panevėžio energija“ 2011-03-04 kreipėsi į Panevėžio miesto apylinkės teismą dėl teismo įsakymo dėl 6952,34 Lt skolos, 1021,74 Lt palūkanų, 6 procentų dydžio metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš UFMAB „Diskontas“. Pareiškėjui pareiškus prieštaravimus, 2011-04-05 gautas AB „Panevėžio energija“ ieškinys dėl 7974,08 Lt skolos su palūkanomis ir bylinėjimosi išlaidomis priteisimo. Ieškinys priimtas 2011-04-06 nutartimi (civ. byla Nr. L2-2348-223/2011). Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011-06-08 nutartimi (civ. byla Nr. 2-3200-811/2011) civilinė byla pagal ieškovo AB „Panevėžio energija“ ieškinį atsakovui UFMAB „Diskontas“ dėl apmokėjimo už šilumos energiją sustabdyta, kol įsiteisės Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-82-223/2011, kuri nagrinėjama apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teisme, civilinės bylos Nr. 2A-346-278/2011.

30AB „Panevėžio energija“ 2011-06-01 kreipėsi į Panevėžio miesto apylinkės teismą dėl teismo įsakymo dėl 14 172,89 Lt skolos už šilumos energiją, 200,62 Lt palūkanų, 6 % dydžio metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų išdavimo. Pareiškėjui pareiškus prieštaravimus, AB „Panevėžio energija“ 2011-07-05 pareiškė ieškinį dėl 14373,51 Lt skolos, 431 Lt palūkanų, 6 % dydžio metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Ieškinys priimtas 2011-07-08 nutartimi (civ. byla Nr. L2-5360-755/2011).

31Nagrinėjamoje byloje turi būti sprendžiamas klausimas dėl viešojo administravimo subjekto – Valstybinės energetikos inspekcijos veiksmų bei sprendimų teisėtumo.

32Vadovaujantis 2002 m. gegužės 16 d. Energetikos įstatymo Nr. IX-884 (redakcija iki 2011-07-18) 26 str. 2 d., Valstybinė energetikos inspekcija išankstine skundų nagrinėjimo ne teismo tvarka nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo. Analogiška funkcija įtvirtinta Inspekcijos nuostatų, patvirtintų energetikos ministro 2009 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 1-32 (toliau – Nuostatai, redakcija iki 2011-03-19), 6.11 p.

33Išankstinio skundų ne teisme dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo nagrinėjimo taisyklių, patvirtintų Inspekcijos viršininko 2007 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 46 (toliau – Taisyklės), 30 p. nustatyta, kad Inspekcijos pareigūnas, išnagrinėjęs skundą, arba komisijos pirmininkas komisijos tyrimo akto (protokolo) pagrindu surašo laiško, kuriame nurodomas priimtas sprendimas (tuo atveju, kai yra paskirtas Inspekcijos centrinio padalinio skundą kontroliuojantis pareigūnas, suderina su juo paruoštą laiško projektą), projektą ir perduoda jį Inspekcijos viršininkui (Inspekcijos teritorinio skyriaus vedėjui), kuris priima vieną iš šių sprendimų: 30.1. patenkinti pareiškėjo skundą; 30.2. iš dalies patenkinti pareiškėjo skundą; 30.3. atmesti pareiškėjo skundą. Pagal Taisyklių 38 p., šalis, nesutinkanti su laiške priimtu sprendimu, savo pasirinkimu turi teisę paduoti skundą Inspekcijos viršininkui (dėl Inspekcijos teritorinių skyrių sprendimo), administracinių ginčų komisijai Administracinių bylų teisenos įstatymo 30 str. 1 d. nustatytais terminais arba administraciniam teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d. nustatytais terminais.

34Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297, 231.1 p. nustatyta, kad ginčai tarp vartotojo bei šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo sprendžiami tarpusavio susitarimu. Nepavykus ginčų išspręsti tarpusavio susitarimu, vartotojų skundus teisės aktų nustatyta ginčų sprendimo ne teisme tvarka nagrinėja Inspekcija – dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, dėl šilumos ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo veiklos ar neveikimo.

35Pagal šių taisyklių 232 p., nepriklausomai nuo to, ar ginčas tarp vartotojo ir tiekėjo buvo sprendžiamas ginčų sprendimo ne teisme tvarka, bet kurios ginčo šalies iniciatyva jis gali būti sprendžiamas teisme.

36Nurodytos teisės aktų nuostatos patvirtina, kad Inspekcija ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, dėl šilumos ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo veiklos ar neveikimo taip pat sprendžia išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas, nesutikdamas su AB „Panevėžio energija“ mokesčių už šilumos energiją skaičiavimu, 2010-11-08 kreipėsi į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją, kuri skundą persiuntė Inspekcijai, kuriai skundą pareiškėjas pateikė ir 2010-11-25. Inspekcijos Utenos skyriaus viršininkas, išnagrinėjęs pareiškėjo kreipimusis, pripažino, kad mokesčiai skaičiuojami pagrįstai, ir skundą atmetė. Pareiškėjas, nesutikdamas su minėtais sprendimais, kreipėsi į Inspekcijos viršininką. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. AS15-184/2005 išaiškino, kad administracinių ginčų komisijos nesprendžia ginčų dėl kitų išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijų sprendimų. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pripažinęs, kad Inspekcijos teritorinio skyriaus ir Inspekcijos raštai, nagrinėjant suinteresuoto asmens skundus, laikytini skundų išankstinio nagrinėjimo ne teismo tvarka sprendimais (2009 m. gruodžio 15 d. nutartis adm. byloje Nr. A143 – 1350/2009).

37Minėta, kad Vyriausioji administracinių ginčų komisija 2011-04-27 sprendimu Nr. 3R-111 (AG-86/05-2011) bylą pagal pareiškėjo skundą nutraukė dėl to, kad bendrosios kompetencijos teisme šiuo metu yra sprendžiamas civilinio pobūdžio ginčas tarp pareiškėjo – vartotojo ir AB „Panevėžio energija“ – šilumos tiekėjo. Administracinių ginčų komisijų nuostatų, patvirtintų Vyriausybės 1999 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 533, 40 p. nustatyta, kad Komisija priima vieną iš šių sprendimų: 40.1. atmesti skundą (prašymą) kaip nepagrįstą; 40.2. įpareigoti atitinkamą administravimo subjektą pašalinti padarytą pažeidimą ar įvykdyti kitokį komisijos nurodymą; 40.3. įpareigoti atitinkamą administravimo subjektą per komisijos nustatytą laiką priimti sprendimą dėl šio subjekto atsisakymo ar vilkinimo atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus; 40.4. nutraukti bylą kaip nežinybingą.

38Dėl nurodytų motyvų, Vyriausioji administracinių ginčų komisija priėmė iš esmės teisingą procesinį sprendimą bylą nutraukti, tik neteisingai motyvavo savo priimtą sprendimą.

39Pažymėtina, kad administracinis teismas nagrinėja ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje ir priima sprendimus dėl viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų (ABTĮ 3 str., 2 str., 89 str.). Nei Administracinių bylų teisenos įstatymas, nei kiti teisės aktai nenumato, kad administracinis teismas priima sprendimą dėl išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos priimto sprendimo. Administracinis teismas nagrinėja šį ginčą iš naujo, teisminio nagrinėjimo dalyku yra ir teismo sprendimas yra priimamas dėl viešojo administravimo subjekto priimto sprendimo, nepriklausomai nuo to, ar ginčas nagrinėtas išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoje ar nenagrinėtas. Jeigu ginčas nenagrinėtas išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoje, tokiu atveju, kai tai buvo privaloma, yra sprendžiamas klausimas dėl kreipimosi į teismą tvarkos tinkamo realizavimo, t.y. skundo palikimo nenagrinėtu ar bylos nutraukimo. Ginčo nagrinėjimas išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoje neišplečia teisminio nagrinėjimo dalyko, kuriuo bet kokiu atveju yra viešojo administravimo priimto sprendimo revizavimas ir su tuo susijusių pasekmių taikymas, kuriuo išsprendžiamas klausimas dėl materialinės teisės normose nustatytų pareiškėjo teisių gynimo ar atsisakymo ginti tokias teises (ABTĮ 92 str.).

40Dėl nurodytų motyvų, šios bylos nagrinėjimo dalyku yra Valstybinės energetikos inspekcijos veiksmų ir sprendimų teisėtumo vertinimas.

41Bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėjas siekia, jog Inspekcija įpareigotų šilumos tiekėją AB „Panevėžio energija“ perskaičiuoti mokesčius už šilumos energiją pareiškėjui priklausančioms patalpoms, esančioms ( - ), Zarasuose, bei nutrauktų mokesčių už šilumos energiją šioms patalpoms skaičiavimą.

42Energetikos įstatymo 18 str. 2 d. nustatyta, kad Inspekcija nustatyta tvarka atlieka valstybinę energetikos kontrolę. Vadovaujantis šio straipsnio 4 d., Inspekcija: 1) nustatyta tvarka pagal kompetenciją išduoda, sustabdo, panaikina atestatus energetikos įrenginių eksploatavimui ir kontroliuoja, ar laikomasi teisės aktų nustatytų reikalavimų; 2) nustatyta tvarka kontroliuoja energetikos objektų, energetikos įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo patikimumą bei vartojimo efektyvumą; 3) tiria energetikos objektų, įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus, dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, tiria nelaimingus atsitikimus buityje, susijusius su energijos vartojimu; 4) kontroliuoja, kaip laikomasi specialiųjų reikalavimų įrengiant ir rekonstruojant energetikos įrenginius, taip pat energetikos įrenginių atitiktį ir tinkamumą naudoti; 5) organizuoja šio Įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje nurodytų energetikos specialistų ir vadovų atestavimą; 6) kontroliuoja, kaip laikomasi nustatytų energijos kokybės reikalavimų; 7) kontroliuoja energijos išteklių valstybės ir rezervines atsargas; 8) turi teisę tikrinti energetikos įmonių valstybės institucijoms teikiamą informaciją; 9) atlieka šio ir kitų įstatymų nustatytas funkcijas.

43Vadovaujantis Nuostatų 7 p., Inspekcijos valstybės tarnautojams, vykdantiems valstybinę energetikos kontrolę, suteikiama teisė: 7.1. tikrinti, ar energetikos statiniai ir energetikos įrenginiai atitinka teisės aktų reikalavimus; 7.2. fiziniams ir juridiniams asmenims duoti privalomus nurodymus dėl energijos išteklių ar energijos perdavimo, paskirstymo, laikymo, tiekimo, vartojimo, energetikos objektų ir įrenginių įrengimo, eksploatavimo bei tinklų apsaugos teisės aktų pažeidimo; 7.3. reikalauti, kad fiziniai ir juridiniai asmenys nedelsdami išjungtų energetikos įrenginius, jeigu rasta pažeidimų, dėl kurių gali įvykti avarija, sutrikimas, kilti gaisras ar grėsmė aplinkai, turtui, žmonių sveikatai arba gyvybei; 7.4. duoti energetikos įrenginių savininkams (valdytojams) arba jų įgaliotiems asmenims privalomus nurodymus sustabdyti darbus, kai personalas, susijęs su energetikos įrenginių eksploatavimu, neturi reikiamos kvalifikacijos arba pažeidžia teisės aktus; 7.5. nustačius energetikos įrenginių, naudojamų asmeniniams ir namų ūkio poreikiams tenkinti, saugos trūkumus, apie tai raštu informuoti Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos; 7.6. nustatyta tvarka tikrinti, ar montuojami ir rekonstruojami energetikos įrenginiai atitinka projektus, ar tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendimai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams, ir teisės aktuose (normatyviniuose dokumentuose) nustatytus statinių saugos ir paskirties reikalavimus, bei duoti nurodymus pašalinti pastebėtus nukrypimus; 7.7. teikti patikrinimo medžiagą vykdomosios valdžios, prokuratūros ar kitoms teisėsaugos institucijoms: nustačius esminių teisės aktų pažeidimų; dėl įmonių personalo aplaidumo įvykus mirtinam ar sunkiam nelaimingam atsitikimui ar avarijai, kurie yra susiję su nepatenkinamu energetikos įrenginių eksploatavimu; 7.8. tikrinti energetikos įmonių valstybės institucijoms teikiamą informaciją; 7.9. gauti iš energijos, dujų, naftos ir jos produktų gamintojų, tiekėjų ir vartotojų informaciją bei dokumentus, reikalingus Inspekcijos darbui pagal šiuos nuostatus; 7.10. pagal kompetenciją surašyti pažeidimų protokolus pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso atitinkamus straipsnius, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas; 7.11. atlikti darbus ir teikti paslaugas, atitinkančias Inspekcijos pagrindinės veiklos pobūdį, pagal Energetikos ministerijos patvirtintus įkainius.

44Nurodytų teisės aktų nuostatos patvirtina, kad Inspekcija, vykdydama valstybinę energetikos kontrolę, neatlieka mokesčių už šilumos energiją perskaičiavimo funkcijų ir nėra kompetentinga duoti privalomų vykdyti nurodymų kitiems asmenims. Remiantis Nuostatuose įtvirtintomis Inspekcijos teisėmis, Inspekcija gali duoti privalomus nurodymus dėl energijos išteklių ar energijos perdavimo, paskirstymo, laikymo, tiekimo, vartojimo, energetikos objektų ir įrenginių įrengimo, eksploatavimo bei tinklų apsaugos teisės aktų pažeidimo (7.2 p.), reikalauti išjungti įrenginius, jei yra avarijos grėsmė (7.3 p.), stabdyti darbus dėl netinkamos personalo kvalifikacijos (7.4 p.), įpareigoti pašalinti montuojamų ir rekonstruojamų energetikos įrenginių neatitikimus statinių saugos ir paskirties reikalavimams (7.6 p.).

45Minėtos teisės normos patvirtina, kad Inspekcijai nesuteikta teisė duoti privalomus nurodymus šilumos tiekėjui dėl mokesčių perskaičiavimo šilumos vartotojui bei dėl mokesčių skaičiavimo nutraukimo. Dėl to Inspekcija neturėjo teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjo skundą ir duoti pareiškėjo prašomus nurodymus. Pareiškėjo skunde nurodytos aplinkybės yra susijusios su privačiu pareiškėjo ir šilumos tiekėjo ginču, atsirandančiu iš privatinės teisės normų. Šis ginčas, atsirandantis iš privatinės teisės normų negali būti išnagrinėtas administracinėmis priemonėmis, nes teisės aktuose nėra nustatyta tokia galimybė. Pareiškėjo ir šilumos tiekėjo ginčas yra nagrinėjamas bendros kompetencijos teisme.

46Pareiškėjo prašymai ištirti teisės normų konstitucingumą ir teisės aktų teisėtumą ir kreiptis atitinkamai į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą ar Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, nesusiję su nagrinėjama byla, nes netaikomi šioje byloje, pareiškėjo prašymai yra susiję su minėto pareiškėjo ir šilumos tiekėjo ginču, atsirandančiu iš privatinės teisės normose reglamentuotų santykių (Konstitucijos 102 str., 112 str.).

47Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str., 127 str.,

Nutarė

48pareiškėjo UFMAB „Diskontas“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

49Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. pareiškėjas UFMAB „Diskontas“ 2011-05-17 teismui padavė skundą,... 5. Skunde nurodė, kad Komisija nepagrįstai nutraukė bylą toje dalyje, kuria... 6. Per teismo posėdį pareiškėjo atstovai prašė skundą tenkinti.... 7. Atsakovas Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos... 8. Nurodė, kad Komisija ginčijamame 2011-04-27 sprendime pagrįstai konstatavo,... 9. Per teismo posėdį atsakovo atstovas prašė skundą atmesti.... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Panevėžio energija“ atsiliepime į... 11. Nurodė, kad pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad tarp jo ir AB... 12. Per teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens atstovas prašė skundą... 13. Skundas netenkintinas.... 14. Remiantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašais,... 15. Nustatyta, kad AB „Panevėžio energija“ pateikė PVM sąskaitą faktūrą... 16. 2010-11-08 pareiškėjas kreipėsi į Valstybinę kainų ir energetikos... 17. 2010-11-25 pareiškėjas padavė skundą Inspekcijai, kuriuo prašė... 18. 2010-12-01 Inspekcijos Utenos teritorinis skyrius raštu Nr. 18-4-OV-412... 19. 2010-12-23 Inspekcijos Utenos teritorinis skyrius raštu Nr. 18-4-OV-425... 20. 2010-12-29 Inspekcijos Utenos teritorinis skyrius raštu Nr. 18-4-OV-426... 21. Pareiškėjas 2011-01-05 pateikė skundą Inspekcijai, prašydamas panaikinti... 22. Pareiškėjas 2011-01-24 pateikė skundą Inspekcijai, prašydamas panaikinti... 23. 2011-03-14 Inspekcija raštu Nr. (07)2R-178, vadovaudamasi Išankstinio skundų... 24. 2011-03-14 Inspekcija raštu Nr. (07)2R-179, vadovaudamasi Išankstinio skundų... 25. Pareiškėjas 2011-04-11 padavė skundą Vyriausiajai administracinių ginčų... 26. 2011-04-27 Vyriausioji administracinių ginčų komisija sprendimu Nr. 3R-111... 27. Remiantis 2011-05-10 pastato ( - ), Zarasuose, patalpų šildymo sistemos... 28. Nustatyta, kad AB „Panevėžio energija“ 2010-03-01 kreipėsi į... 29. AB „Panevėžio energija“ 2011-03-04 kreipėsi į Panevėžio miesto... 30. AB „Panevėžio energija“ 2011-06-01 kreipėsi į Panevėžio miesto... 31. Nagrinėjamoje byloje turi būti sprendžiamas klausimas dėl viešojo... 32. Vadovaujantis 2002 m. gegužės 16 d. Energetikos įstatymo Nr. IX-884... 33. Išankstinio skundų ne teisme dėl energetikos objektų, įrenginių ir... 34. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų energetikos ministro... 35. Pagal šių taisyklių 232 p., nepriklausomai nuo to, ar ginčas tarp vartotojo... 36. Nurodytos teisės aktų nuostatos patvirtina, kad Inspekcija ginčus dėl... 37. Minėta, kad Vyriausioji administracinių ginčų komisija 2011-04-27 sprendimu... 38. Dėl nurodytų motyvų, Vyriausioji administracinių ginčų komisija priėmė... 39. Pažymėtina, kad administracinis teismas nagrinėja ginčus dėl teisės... 40. Dėl nurodytų motyvų, šios bylos nagrinėjimo dalyku yra Valstybinės... 41. Bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėjas siekia, jog Inspekcija... 42. Energetikos įstatymo 18 str. 2 d. nustatyta, kad Inspekcija nustatyta tvarka... 43. Vadovaujantis Nuostatų 7 p., Inspekcijos valstybės tarnautojams, vykdantiems... 44. Nurodytų teisės aktų nuostatos patvirtina, kad Inspekcija, vykdydama... 45. Minėtos teisės normos patvirtina, kad Inspekcijai nesuteikta teisė duoti... 46. Pareiškėjo prašymai ištirti teisės normų konstitucingumą ir teisės... 47. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str.,... 48. pareiškėjo UFMAB „Diskontas“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 49. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti...