Byla 2-90/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Danutės Milašienės ir Vyto Miliaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Fegda“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 5 d. nutarties, kuria panaikinta nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki pareiškiant ieškinį, atsisakyta sustabdyti viešojo pirkimo procedūras bei atmestas atsakovo prašymas dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Pareiškėjas UAB „Fegda“ kreipėsi į teismą su prašymu nepareiškus ieškinio atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos paskelbto konkurso Nr. 66088 „Projekto Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio I etapas“ (nuo Oslo g. iki L. Asanavičiūtės g.) statybos darbai“ pirkimo procedūras, kol įsiteisėjusiu teismo sprendimu bus išspręstas ginčas pagal UAB „Fegda“ ieškinį dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos 2008 m. lapkričio 12 d. sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo priimti naują sprendimą – įtraukti UAB „Fegda“ pasiūlymą į preliminarią konkurso pasiūlymų eilę.

4Vilniaus apygardos teismas 2008 m. lapkričio 21 d. nutartimi pareiškėjo prašymą patenkino ir nutarė sustabdyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos paskelbto konkurso Nr. 66088 „Projekto Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio I etapas“ (nuo Oslo g. iki L. Asanavičiūtės g.) statybos darbai“ pirkimo procedūras, kol įsiteisėjusiu teismo sprendimu bus išspręstas ginčas pagal UAB „Fegda“ ieškinį.

5Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateikė teismui prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo

6bei atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 21 d. nutarties, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.

7Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 5 d. nutartimi atskirąjį skundą patenkino ir panaikino Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 21 d. nutartį, kuria buvo sustabdytas konkurso Nr. 66088 „Projekto Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio I etapas“ (nuo Oslo g. iki L. Asanavičiūtės g.) statybos darbai“ procedūrų vykdymas. Kartu teismas atmetė atsakovo prašymą dėl nuostolių, galinčių kilti dėl laikinų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo.

8Teismas nutartyje nurodė, jog teismui, nagrinėjant prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepranešus atsakovui, liko nežinomos klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendimui reikšmingos aplinkybės. Teismas konstatavo, jog pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 122 straipsnio 3 dalies nuostatas, pirkimo procedūros negali būti stabdomos, jei toks sustabdymas yra ekonomiškai netikslingas, t.y. jei sustabdžius procedūras perkančioji organizacija ar tiekėjas patirtų didesnius nuostolius už tuos, kuriuos galėtų patirti ieškinį pateikęs tiekėjas. Kadangi projektą ,,Transeuropinio tinklo jungtis I etapas“ iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Europos Sąjungos Sanglaudos fondas, projekto I ir II etapai turi būti įgyvendinti per laikotarpį nuo 2008 m. I ketvirčio iki 2010 metų ketvirčio pabaigos, tuo tarpu dėl nebaigtų pirkimo procedūrų (neturėdama statybos rangos sutarties) Vilniaus miesto savivaldybės administracija negalėjo laiku, t.y. iki 2008 m. lapkričio 3 d. pateikti paraiškos tolimesnio projekto finansavimui, kuris vėliau buvo nukeltas 2009 m. sausio 30 d., todėl sustabdžius pirkimo procedūrų vykdymą ir tokiu būdu sudarius kliūčių atsakovui vykdyti projekto reikalavimus, atsakovas apskritai negaus finansavimo, dėl ko projektas sužlugs. Be to, teismas pažymėjo, jog projektas finansuojamas ir valstybės lėšomis, kurios neįsisavinus per nustatytą terminą privalomai grąžinamos į valstybės biudžetą, taigi sustabdžius pirkimo procedūras, atsakovas nebeturės lėšų pirkimui tęsti.

9Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,Fegda“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 5 d. nutartį ir išspęsti klausimą iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos paskelbto konkurso Nr. 66088 „Projekto Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio I etapas“ (nuo Oslo g. iki L. Asanavičiūtės g.) statybos darbai“ pirkimo procedūras.

10Apeliantas nurodo, kad atsakovas suklaidino teismą, todėl šis priėmė nepagrįstą sprendimą. Teismas neatsižvelgė į tai, kad jau ankstesnėje byloje, susijusioje su tuo pačiu viešuoju pirkimu, ieškovas nurodė, kad atsakovas gali klaidinti teismą, nurodydamas, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones gali žlugti viso projekto įgyvendinimas. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3-262 ,,Dėl Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto – Transeuropinių transporto tinklų plėtra: priemonės Nr. VP2-5.4-SM-01 projektai Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus vakarinio aplinkkelio I etapas ir Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus vakarinio aplinkkelio II etapas įtraukti į valstybės projektų sąrašą, ir jiems skirtas bendras finansavimas. Remiantis Biudžeto sandaros įstatymo 32 straipsnio 1 dalimi, metams pasibaigus, nepanaudotos lėšos grąžinamos į biudžetą, išskyrus nepanaudotų asignavimų dalį, kurią sudaro ES finansinės paramos lėšos, grąžinamos į atitinkamą biudžetą. Tai rodo, jog atsakovo gaunamos lėšos minėto projekto įgyvendinimui nebus prarastos ir atsakovas nepatirs jokių nuostolių. Be to, pagal Tarybos Reglamento Nr. 1083/2006 nuostatas, iš sumos, kuri gali būti automatiškai panaikinama, išskaičiuojamos sumos, kurių tvirtinanti institucija negalėjo deklaruoti dėl stabdantį poveikį turinčio teisminio ar administracinio nagrinėjimo, jei valstybė nusiunčia Komisijai priežastis nurodančią informaciją. Taigi teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog projektui skirtos lėšos dėl savalaikio neįsisavinimo bus prarastos. Tai, kad gauti asignavimai nebūtų prarasti patvirtina ir Susisiekimo ministerijos 2008 m. gruodžio 4 d. raštas Nr. 2-5984 (15-1) ,,Dėl ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų“, kuriame nurodyta, jog projekto įgyvendinimui skirto finansavimo klausimas gali būti išspręstas Vilniaus miesto savivaldybės administracijai kreipiantis į Susisiekimo ministeriją ir pateikiant prašymą dėl paraiškos pateikimo termino atidėjimo. Apeliantas pažymi, jog šiuo konkrečiu atveju įstatymų leidėjas prioritetą teikia racionaliam valstybės lėšų naudojimui.

11Atsiliepimais į atskirąjį skundą atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir tretysis asmuo AB ,,Panevėžio keliai“ prašo atmesti atskirąjį skundą ir palikti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 5 d. nutartį nepakeistą. Nurodo, jog prašymas dėl viešojo pirkimo „Projekto Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio I etapas“ (nuo Oslo g. iki L. Asanavičiūtės g.) statybos darbai“ procedūrų sustabdymo jau buvo nagrinėjamas Vilniaus apygardos teisme, kur teismas 2008 m. liepos 23 d. nutartimi, atsižvelgdamas į visuomenės interesus, tokį prašymą atmetė. Nuo minėtos nutarties priėmimo dienos jokios faktinės aplinkybės nepakito, todėl ir šiuo metu nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

12Lietuvos apeliaciniame teisme 2009 m. sausio 29 d. buvo gautas pareiškėjo UAB ,,Fegda“ atsisakymas nuo atskirojo skundo ir prašymas nutraukti apeliacinį procesą pagal pareiškėjo UAB ,,Fegda“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 5 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo konkurso Nr. 66088 „Projekto Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio I etapas“ (nuo Oslo g. iki L. Asanavičiūtės g.) statybos darbai“ procedūrų vykdymą. Pareiškime nurodoma, jog pareiškėjui yra žinomos atsisakymo nuo atskirojo skundo pasekmės.

13Apeliacinis procesas nutraukiamas.

14CPK 308 straipsnio pirmoji dalis nustato, kad apeliacinį (atskirąjį) skundą padavęs asmuo turi teisę skundo atsisakyti iki baigiamųjų kalbų, o jeigu skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka – iki skundo nagrinėjimo iš esmės pradžios. Pagal CPK 338 straipsnį, atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reguliuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme.

15Pareiškėjo UAB ,,Fegda“ pateiktas pareiškimas dėl atsisakymo nuo atskirojo skundo atitinka civilinio proceso įstatyme nustatytus tokiems pareiškimams keliamus formos ir turinio reikalavimus, t. y. atsakovas pareiškimu dėl atskirojo skundo atsisakymo patvirtino, jog jam yra žinomos atsisakymo nuo atskirojo skundo pasekmės (CPK 140 str., 308 str. 2, 3 d.).

16Kadangi atskirąjį skundą padavusio asmens atsisakymas nuo skundo imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui neprieštarauja, o bylos medžiagoje nėra duomenų, kad toks atsisakymas pažeidžia kieno nors teises ar teisėtus interesus (CPK 42 str. 2 d., 308 str. 2 d., 338 str.), be to, apeliantas patvirtino, kad jam yra žinomos atsisakymo nuo atskirojo skundo teisinės pasekmės (CPK 308 str. 3 d.), teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, konstatuoja, jog nėra pagrindų atsisakyti tenkinti apelianto pareiškimą dėl atsisakymo nuo atskirojo skundo, todėl atsisakymas nuo atskirojo skundo priimamas, o apeliacinis procesas pagal pareiškėjo UAB ,,Fegda“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 5 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo konkurso Nr. 66088 „Projekto Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio I etapas“ (nuo Oslo g. iki L. Asanavičiūtės g.) statybos darbai“ procedūras nutraukiamas (CPK 338 str., 308 str.).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 308 straipsnio antrąja dalimi,

Nutarė

18Nutraukti apeliacinį procesą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Fegda“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 5 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-4121-104/2008.

Proceso dalyviai