Byla 2-5-187/2015
Dėl statybos rangos darbų sutarties vienašalio nutraukimo pripažinimo neteisėtu

1Telšių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjai Stefanijai Sakalauskienei, sekretoriaujant Liudmilai Baranauskienei, dalyvaujant ieškovės atstovui M. A., atsakovo atstovams A. M. ir advokatui Romualdui Mikliušui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės RUAB ,,V.“, kodas ( - ), ieškinį atsakovei VŠĮ T. r. p. m. c., kodas ( - ), dėl statybos rangos darbų sutarties vienašalio nutraukimo pripažinimo neteisėtu.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą ir įvertinęs pateiktus įrodymus, n u s t a t ė:

3Ieškovė ieškiniu (1 t. 1-12, priedai 1 t. 16-140, 2 t. 1-38 b. l.), kurį jos atstovas palaikė teisme bei prašė jį visiškai patenkinti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau tekste CK) 1.5 str,, 1.137 str., 1.138 str., 6.38 str., 6.200 str., 6.206 str., 6.217 str., 6.659 str., 6.661 str., 6.681 str., 6.682 str., 6.688 str. ir 56.691 str., prašo pripažinti atsakovo VŠĮ T. r. p. m. c., kodas ( - ), 2012 m. spalio 29 d. statybos darbų rangos sutarties Nr. F5-25 (toliau tekste Sutartis) nutraukimą nepagrįstu ir neteisėtu; priteisti ieškovo naudai visas ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje ir teismo posėdžio metu ieškovo atstovas parodė, kad VŠĮ T. r. p. m. c., kodas ( - ), (toliau tekste – Atsakovas) 2012 metais vykdė viešąjį pirkimą pagal projektą „VŠĮ T. r. p. m. c., infrastruktūros plėtra Telšiuose: statybos sektoriaus praktinio mokymo centro steigimas“. Pirkimo objektas buvo apibrėžtas Atsakovo pateiktame techniniame projekte ir kituose projektiniuose dokumentuose. UAB „V.“ teikė paraišką dalyvauti minėtame viešajame pirkime bei komercinį pasiūlymą. Atsakovas Ieškovo pateiktą pasiūlymą priėmė, todėl 2012 m. spalio 29 d. sudaryta statybos darbų rangos sutartis Nr. F5-25 (toliau tekste – Sutartis). Sutartimi Ieškovas įsipareigojo pagal Atsakovo pateiktą statinio techninį projektą parengti darbo projektą, atlikti statinio projektinėje dokumentacijoje numatytus darbus ir jų rezultatą perduoti Atsakovui, o Atsakovas įsipareigojo sudaryti sąlygas Ieškovui atlikti darbus, priimti ir apmokėti už sukurtą darbo rezultatą. Atsakovas (Sutartyje įvardintas – Užsakovu) įsipareigojo pateikti Ieškovui (Sutartyje įvardintas – Rangovu) statybos darbų atlikimui būtinus dokumentus, paskirti statinio statybos techninę priežiūrą atliksiantį asmenį. Susitarė, jog Atsakovui užtikrinti, kad Ieškovas būtų apsaugotas nuo galimų nuostolių dėl Užsakovo kaltės, o jeigu tokie nuostoliai atsirastu, Atsakovas įsipareigojo juos atlyginti. Sutarties 4.6 str. detalizuojant / nustatant Atsakovo atsakomybės ribas, nurodoma, kad Atsakovas laikytinas atsakingu ir jam priskiriama rizika dėl atsirasiančių negatyvių pasekmių dėl to, kad Atsakovas naudojosi darbo rezultatu iki statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos ar nustatomos klaidos, netikslumai ar trūkumai statinio techniniame projekte. Ieškovas gi įsipareigojo atlikti statybos darbus vadovaudamasis statinio projektine dokumentacija, normatyviniais dokumentais ir atsakyti už visus savo veiksmus bei statybos darbų metodų tinkamumą. Darbai turėjo būti atlikti per 420 dienų nuo darbų pradžios. Darbų pradžia buvo susieta su statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo aplinkybe (Sutarties 1.2 p.). Pagal veiklų sąrašą reikėjo per 2 mėnesius nuo darbų pradžios parengti ir pateikti darbo projektą, per 9 mėnesius po darbo projekto parengimo užbaigti statinio konstrukcijos darbus, statinio architektūros darbus atlikti per 6 mėnesius ir t.t. Visi šie darbai turėjo būti atlikti už bendrą 6538249,52 Lt Sutarties kainą (Sutarties 9.1 p.). Atsakovas Sutarties įvykdymą užtikrino draudimo bendrovės laidavimo draudimu. Vykdant Sutartį statybos procese dalyvaujantys asmenys rengdavo periodinius susitikimus (gamybinius pasitarimus), kuriuose aptardavo Sutarties vykdymo eigą, užduoties ir kitus iškilusius klausimus. Ieškovas, pradėjęs parengiamuosius darbus, 2012 m. lapkričio 15 d. pranešimu Nr. S-2575 informavo Atsakovą apie į jo darbų apimtį nepatenkančius, tačiau prieš žemės darbų atlikimą būtinus atlikti elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo darbus. Iki kol šie darbai nebuvo atlikti, formaliai vertinant, Ieškovas negalėjo ir neturėjo teisės pradėti žemės darbų. Vėliau gi, Ieškovas 2012 m. gruodžio 13 d. raštu Nr. S-2820 informavo Atsakovą apie kliūtis vykdyti parengiamuosius darbus dėl statinio cokoliniame aukšte įsikūrusio ir veikiančio sporto klubo, kurio savininkas nesutiko apleisti patalpų bei 2012 m. gruodžio 19 d. raštu Nr. S-2846 paprašė Atsakovo pateikti atsakymus dėl darbo projekto rengimo metu išaiškėjusių trūkstamų duomenų techniniame projekte, t.y. techninio projekto trūkumų. Šie Ieškovo iškelti klausimai fiksuoti šalių 2012 m. gruodžio 18 d., 2013 m. sausio 2 d., 2013 m. sausio 8 d. gamybinių pasitarimų protokoluose. Atsakovas 2013 m. sausio 9 d. raštu Nr. (14.1)V13-17 iškėlė klausimą dėl neparengto darbo projekto ir pareikalavo, kad Ieškovas pateiktų paaiškinimus kodėl iki šiol darbo projektas nėra parengtas. Ieškovas, atsiliepdamas į Atsakovo paklausimą, 2013 m. sausio 15 d. raštu Nr. S-604 paaiškino, kad darbo projektą vėluojama parengti dėl techninio projekto trūkumų, taip pat priminė Atsakovui, kad iki šiol pilna apimtimi nėra suteikta galimybė dirbti statybvietėje dėl neiškeltų lauko elektros tinklų ir įrengimų bei užimto viso pastato cokolio. Ieškovas pažymėjo, kad iki kol šie klausimai nėra išspręsti, jis negalės užtikrinti darbų vykdymo pagal darbų atlikimo grafiką bei kol kas negalįs pateikti atnaujinto veiklos sąrašo. Nepaisant to, Atsakovas 2013 m. sausio 21 d. raštu Nr. (14.1)V13-28 išreiškė priešingą poziciją, t.y. kad Ieškovas negali remtis techninio projekto trūkumų aplinkybe ar tuo, kad neišspręstas elektros tinklų iškėlimo klausimas, nes tai visiškai nereikšmingos aplinkybė. Atsakovo pozicijos viso ko esmė - Ieškovas nėra parengęs ir perdavęs darbo projekto. Tokią savo poziciją Atsakovas dar kartą pakartojo 2013 m. sausio 25 d. rašte Nr. (14.1)V13-33 ir nurodė, kad visi techninio projekto trūkumų klausimai neva tai turėjo būti išspręsti iki Sutarties pasirašymo dienos, tačiau vis dėl to paprašė dėl iškylančių techninio projekto trūkumų kreiptis tiesiogiai į techninio projekto autorius UAB „A.“. Atsakovas 2013 m. sausio 22 d. raštu Nr. (14.1)V13-30 paaiškino situaciją dėl elektros tinklų iškėlimo, t.y. nurodė, kad elektros tinklų savininkė AB „L.“ šiuos darbus atliks tik 2013 m. balandžio mėnesį, todėl paprašė Ieškovo pagalbos dėl šių darbų atlikimo, tam, kad būtu galima tęsti darbus pagal Sutartį. Ieškovas kooperavosi ir sutiko atlikti šiuos darbus (dalį darbų) koordinuojant jų atlikimą su AB „L.“, todėl Ieškovas ir Atsakovas 2013 m. sausio 29 d. pasirašė papildomą susitarimą prie Sutarties, kuriuo susitarta, kad elektros tinklų iškėlimo darbai bus atlikti per vieną mėnesį. 2013 m. vasario 12 d. gamybinio pasitarimo protokole fiksuojama, kad kliūčių dirbti pastato cokolio aukšte nebėra, nes Atsakovas išsprendė patalpų atlaisvinimo klausimą, tačiau pažymima, kad elektros tinklų iškėlimo darbų sparta ženkliai sumažėjo dėl statybvietės teritorijoje atliekamų AB „L.“ darbų susijusių su elektros tinklais. Šalių atstovai pripažįsta, jog tai trukdo normaliai darbų eigai pagal Sutartį. Formaliai išsprendus elektros tinklų iškėlimo klausimą bei nuo 2013 m. vasario mėnesio atlaisvinus pastato cokolio patalpas, t.y. išsprendus statybvietėje egzistavusias kliūtis trukdžiusias priimti darbų frontą ir dirbti pilna apimtimi, Ieškovas ir Atsakovas bendro supratimo, dėl projektavimo darbų atlikimo klausimo, nepasiekė. Ieškovas 2013 m. sausio 24 d. raštu Nr. S-714 paprašė Atsakovo, kad pastarasis į gamybinį pasitarimą pakviestų techninio projekto autorius, tam, kad būtų galima išdiskutuoti techninio projekto klaidas ir gauti trūkstamą informaciją. 2013 m. sausio 30 d. raštu Nr. S-765 Ieškovas dar kartą išdėstė savo poziciją dėl darbo projekto parengimo ir pateikimo klausimo. Ieškovas nurodė, kad neturėtų būti vienašališkai kaltinamas dėl delsimo pateikti darbo projektą. Ieškovas paaiškino, kad techninio projekto trūkumai, apie kuriuos eina kalba, galėjo išaiškėti ir išaiškėjo tik darbo projekto rengimo stadijoje. Ieškovas priminė, kad pranešdamas apie techninio projekto klaidas elgiasi taip kaip jį įpareigoja Sutarties 10.5 punktas, o visos neigiamos pasekmės dėl techninio projekto klaidų, Sutarties 4.6 punkto ir Statybos įstatymo pagrindu, tenka pačiam Atsakovui. Paaiškinta, kad darbo projektas pagal STR „Statinio projektavimas“ ir tos pačios Sutarties 1.8.2 punktą suprastinas kaip antrasis projektavimo darbų etapas, t.y. etapas, kuriuo metu detalizuojami (o ne numatomi nauji ar papildomi ar skirtingi nei numatyti techniniame projekte) techninio projekto sprendiniai. Darbo projektas rengiamas išimtinai tik techninio projekto sprendinių pagrindu ir už tai atsako darbo projekto autorius (STR „Statinio projektavimas“ 10 p.). Atsakovas į tai atsiliepdamas 2013 m. sausio 31 d. raštu Nr. (14.1)V13-44 dar kartą išdėstė savo poziciją, kad: visi klausimai turėjo būti išspręsti iki Sutarties sudarymo; Ieškovo siūlymas teikti darbo projektą dalimis nepriimtinas; nurodyti asmenį turintį atlikti darbo projekto ekspertizę nėra galima, nes baiminamasi, jog kils kažkokie tai neskaidrūs dalykai; o dėl Ieškovo pastabos, kad Atsakovas nesuorganizuoja techninio projekto autorių dalyvavimo gamybiniame pasitarime tam, kad būtu galima išsiaiškinti dėl techninio projekto trūkumų, atsakyta, kad nėra jokio reikalo šiems asmenims dalyvauti, nes nėra paruoštas darbo projektas. Pastarasis Atsakovo teiginys, pareigos kooperuotis kontekste, Ieškovui visiškai nesuprantamas. Nepaisant to, Atsakovas 2013 m. vasario 6 d. raštu Nr. (14.1)V13-54 kreipiasi į Ieškovą ir nurodo, kad techniniame projekte tinkamai neišspręstas („trūksta“) apsauginės signalizacijos įrengimo klausimas, t.y. pagal dabartinį sprendinį numatyta nepakankama apsauginė signalizacija tam, kad būtu galima pastatą perduoti saugos tarnybos saugojimui. Ieškovas 2013 m. vasario 6 d. raštu Nr. S-822, 2013 m. vasario 7 d. raštu Nr. S-856 ir Nr. S-904 dar kartą išvardino techninio projekto trūkumus, kurie nėra pašalinti, įskaitant ir tai, kad po to, kai atsilaisvino pastato cokolis faktiškai paaiškėjo, kad techniniame projekte neatvaizduota realiai cokolyje egzistuojanti kolona (aptikta pradėjus sienos kirtimo darbus) dėl kurios nėra galima pradėti ir jos buvimo vietoje įrengti techniniame projekte nurodytų durų. Įvardintos kitos techniniame projekte atvaizduotų duomenų neatitiktys realiai padėčiai, t.y. darbų atlikimo metu tapo aišku, kad techninio projekto pastato pjūviuose nurodytos altitudės nesutampa su faktiškai išmatuotomis, pastato cokolyje rasti elektros skydai, kurie nenumatyti techniniame projekte ir kurių iškėlimo klausimas niekaip neišspręstas. Ieškovas tuo pačiu pateikė šių klausimų sprendimo variantus ir prašymą ištaisyti techninį projektą. Atsakovas į tai atsakė 2013 m. vasario 6 d. raštu Nr. (14.1)V13-55 paaiškindamas, kad Ieškovo perduotoji darbo projekto dalis sudaro tik menką viso parengtino darbo projekto dalį, bei įspėjo, jog jeigu iki 2013 m. vasario 26 d. nebus pateiktas darbo projektas (visos dalys), Sutartis bus nutraukta Sutarties 12.3.2 punkto pagrindu. Nepaisant įspėjimų, Atsakovas teikė atsakymus (2013 m. vasario 13 d., 2013 m. vasario 18 d. rašai), dėl techninio projekto trūkumų bei pagaliau suorganizavo techninio projekto autorių dalyvavimą statybvietėje tam, kad būtu patikrinti techniniame projekte nurodyti sprendiniai neatitinkantys realios / faktinės pastato (statybvietės) situacijos dėl altitudžių, dėl elektros skydinių atidalinimo ir t.t. Iš esmės situacijai dėl techninio projekto nesikeičiant, t.y. Atsakovui nešalinant techninio projekto klaidingų sprendinių ir trūkumų bei neteikiant Ieškovui jokių papildomų projektavimo užduočių, o tik besąlygiškai reikalaujant pateikti darbo projektą, Ieškovas 2013 m. kovo 15 d. raštu Nr. S-1067 paskutinį kartą paaiškino, kad darbo projekto negali parengti, tol kol nėra pašalintos techniniame projekte esančios klaidos. Ieškovas aiškiai nurodė, kad darbo projekto pilnai parengti pagal klaidingą techninį projektą neprivalo ir jo toliau neruoš, nes jokių papildomų projektavimo užduočių ar Atsakovo nurodymų rengti darbo projektą pagal kitokius sprendinius nei nurodyti techniniame projekte nėra. Ieškovas dar kartą nurodė, kad darbo projektu savarankiškai nėra ir negali būti „taisomos“ techninio projekto klaidos, nes projektavimo darbus reglamentuojantys teisės aktai numato kitokį reguliavimą (būtinos papildomos projektavimo užduotys dėl techninio projekto koregavimo (naujos laidos rengimas) ir/ar darbo projekto rengimo, o jeigu darbo projektas jau parengtas, tai projektavimo užduotys dėl naujos darbo projekto laidos rengimo ir t.t.). Juolab, kad tuo pačiu raštu Ieškovas nurodė Atsakovui, kad techninis projektas turi ir esminių trūkumų, t.y. suprojektuotos per mažo profilio sijos, kurias sumontavus (atlikus darbus taip kaip to reikalauja techninio projekto sprendinys) būtų pažeisti gelžbetonio konstrukcijų montavimo reikalavimai dėl ko atsirastų reali statinio griuvimo grėsmė. Dėl šio ypatingai reikšmingo techninio projekto trūkumo, Ieškovas dar 2013 m. vasario 12 d. gamybiniame pasitarime pateikė klausimus į kuriuos nebuvo atsakyta. Tuo pačiu 2013 m. kovo 15 d. raštu Ieškovas nurodė, kad iki šiol nepasirūpinta, jog būtu iškelta elektros kabelio linija trukdanti vykdyti statybos darbus. Atsižvelgiant į tai, Ieškovas išreiškė nuomonę, kad Atsakovas nesikooperuoja ir nevykdo savo įsipareigojimų, todėl ketinąs spręsti dėl Sutarties nutraukimo. Atsakovas 2013 m. kovo 18 d. raštu Nr. (14.1)V13-104 atsakė, jog visos problemos dėl techninio projekto trūkumų turėjo būti išspręstos iki Sutarties pasirašymo, techninis projektas turi ekspertizės pažymą be to Ieškovas teikdamas pasiūlymą sudaryti sutartį „su viskuo sutiko“. Tokie Atsakovo teiginiai nepagrįsti ir nenaikina Atsakovui tenkančios rizikos dėl techninio projekto klaidų ir žinoma nesudaro pagrindo Ieškovą kaltinti netinkamu Sutarties vykdymu dėl ko atsirastų teisė į vienašalį nutraukimą. Daugumos Ieškovo nurodytų techninio projekto trūkumų neįmanoma identifikuoti iki kol nėra pradėtas rengti darbo projektas arba kol nepaaiškėja realūs faktinės padėties statybvietėje ir padėties atvaizduotos techniniame projekte skirtumai. Techninio projekto rengėjams tenka pareiga techniniame projekte atvaizduoti tinkamai ir faktinę padėtį atitinkančius duomenis, jeigu ši pareiga tinkamai neįvykdoma, akivaizdu, jog darbo projekto rengimo metu atsiranda problemos. Ieškovas 2013 metų kovo mėnesį atlikęs tuos darbus, kuriems nebuvo kliūčių sustabdė darbus ir 2013 m. kovo 21 d. raštu Nr. S-1110 iš esmės išdėstė tą patį, kas buvo nurodyta 2013 m. kovo 15 d. rašte, tik pagrindė (pateikė skaičiavimus ir kt.) savo teiginius dėl techninio projekto esminių trūkumų bei nurodė, kad šiuos trūkumus pašalinus iki 2013 m. kovo 25 d., darbo projektą galės parengti ir perduoti Atsakovui iki 2013 m. balandžio 8 d.. Ieškovas pasiūlė sprendinį ir paprašė atitinkamai ištaisyti techninį projektą. Atsakovas 2013 m. kovo 25 d. raštu atsakė, kad jo nuomone nėra jokių kliūčių parengti ir perduoti darbo projektą, o 2013 m. balandžio 10 d. rašte Nr. (14.1)V13-133 pateikė tokį argumentą – kad darbo projektas turi būti parengtas suderintas su techninės priežiūros vadovu bei techninio projekto autoriais, darbo projektui turi būti atlikta konstrukcinės dalies ekspertizė ir jeigu būtų nustatyta, kad iš tikrųjų reikia koreguoti techninį projektą Atsakovas tai padarys. Ieškovo supratimu, kitaip tariant, pagal Atsakovą, nepaisant to, kad Ieškovas aiškina apie esminius techninio projekto trūkumus ir tai, kad pagal tokį techninį projektą parengtas darbo projektas lygiai taip pat bus ydingas, o statybos darbai pagal jį tinkamai negalėtų būti vykdomi arba tai, kad darbo projektas turi būti rengiamas tik pagal tinkamai parengtą techninį projektą, Ieškovas vis tiek privalo rengti darbo projektą ir jį perduoti šalių derinimui bei ekspertizei. Ieškovas 2013 m. balandžio 16 d. raštu Nr. S-1247 paskutinį kartą detaliai išdėstė savo poziciją, t.y. kad bet kokiu atveju CK 6.659 str., 6.682 str. 2 d. prasme dėl Atsakovo netinkamo dokumento (nepaisant to paruoštas paties Atsakovo ar ne) visa neigiamų pasekmių rizika tenka pačiam Atsakovui, o Ieškovas neprivalo atlikti rangos darbų pagal tokius dokumentus bei privalo atsisakyti sutarties. Šiuo raštu Ieškovas paaiškino, kad nustačius esminius techninio projekto trūkumus ir/ar keičiant esminius projekto sprendinius (turima omenyje laikančiųjų konstrukcijų sprendinius) pagal STR „Statinio projektavimas“ 44 p., 45 p., 48 p. turi būti keičiamas projektas, jam privalo būti atlikta nauja ekspertizė, jį turi patvirtinti statytojas ir kiti statybos procese dalyvaujantys asmenys (išskyrus rangovą), turi būti išduotas naujas statybos leidimas. Tokius pat Ieškovo argumentus patvirtino ir statybos sektorių kuruojanti LR aplinkos ministerija (2013 m. balandžio 15 d. raštas Nr. (13-2)-D8-3096). Situacijos nekeičia ir ta aplinkybė, kad Atsakovo pateiktas techninis projektas turėjo teigiamą ekspertizės išvadą, kadangi teigiama eksperto išvada tik preziumuoja projekto atitiktį teisės ir statybos norminiams dokumentams, tačiau ji yra ir gali būti nuginčyta. Dažnas atvejis, kuomet projekto neatitiktys realiai faktinei situacijai statybvietėje išaiškėja būtent tik statybos darbų eigoje. Šiuo gi atveju, akivaizdu, kad ekspertizę atlikęs asmuo tikrindamas techninio projekto laikančiųjų konstrukcijų sprendinius nepastebėjo grubios projekto autorių klaidos. Atsakovas 2013 m. balandžio 22 d. raštu Nr. (14.1)-V13-150 atsiliepdamas ir gindamas savo poziciją (techninio projekto klaidas galima „taisyti“ ar kitus trūkumus galima „išspręsti“ darbo projektu „detalizuojant“ techninio projekto sprendinius ir t.t.) cituoja STR „Statinio projektavimas“ 47 p., t.y. „kai atlikti darbo projekto keitimai, papildymai, ar taisymai neatitinka techninio projekto sprendinių, taip pat techninių specifikacijų, techninis projektas turi būti keičiamas“. Ieškovo supratimu, šioje situacijoje nėra jokio reikalo bandyti remtis STR „Statinio projektavimas“ 47 punktu, kadangi tai paprasčiausiai neatitinka faktinių aplinkybių. Minėtame punkte apkalbėta situacija, kuomet keičiamas jau parengtas darbo projektas, kuris kaip žinoma, kad gali būti keičiamas statytojo sprendimu (pvz. STR „Statinio projektavimas“ 7.4 punkte nurodytu atveju) STR „Statinio projektavimas“ 44 punkte numatyta tvarka suformuluojant papildomą projektavimo užduotį projektavimo darbus atliekantiems asmenims, o ne šiaip sau nusprendus. Šiuo atveju, apskritai joks darbo projektas dar nebuvo patvirtintas ir joks STR „Statinio projektavimas“ punktas nenumato savarankiškos teisės darbo projektą rengiančiam asmeniui į darbo projektą įtraukti kitokį (naują ar skirtingą) sprendinį nei numatytas techniniame projekte be statytojo aiškaus nurodymo atitinkančio STR „Statinio projektavimas“ reikalavimus. Atsakovas 2013 m. balandžio 23 d. pranešimu Nr. (14.1)V13-151 informavo Ieškovą, kad vienašališkai nutraukia Sutartį. Pranešime nutraukti Sutartį nurodoma, kad Sutartis nutraukiama 12.3.2 punkto pagrindu – „Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu Rangovas nepradeda laiku vykdyti darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo darbų pagal žiniaraštyje (veiklų sąraše) nurodytą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma“. Atsakovas nurodė, kad faktinis tokio sprendimo pagrindas yra tai, kad Ieškovas iki veiklų sąraše nurodyto termino nepateikė darbo projekto ir nevykdė statybos darbų, o dėl šių pažeidimų buvo įspėtas 2013 m. vasario 6 d. pranešimu. Ieškovas 2013 m. gegužės 14 d. raštu Nr. 1349 aiškiai išreiškė nesutikimą dėl Sutarties vienašalio nutraukimo. Ieškovas nurodė, kad toks Atsakovo veiksmas neatitinka Sutarties 13 skyriaus nuostatų, prieštarauja sutarties išsaugojimo principui, neatitinka CK 6.217 str. 2 d. ir 3 d., todėl laikytinas neteisėtu. Tuo pačiu Ieškovas informavo Atsakovą, kad Sutarties nutraukimą ginčys teisme bei reikalaus visų nuostolių atlyginimo. Tačiau Atsakovas 2013 m. gegužės 20 d. raštu Nr. (14.1)V13-202 vėlgi nurodė, kad techninis projektas jokių trūkumų neturi, todėl šiuo ar bet kuriuo kitu pagrindu nėra jokio pagrindo teigti, kad Sutarties tinkamas vykdymas nebuvo galimas dėl aplinkybių priskirtinų Atsakovo rizikai. Atsakovas, nutraukęs Sutartį, 2013 metų liepos mėnesį, tam pačiam statybos objektui paskelbė naują pirkimo konkursą ir pateikė techninį projektą. Tačiau šiame viešajame pirkimo konkurse Atsakovas jau pateikė kitokį techninį projektą, nei jis buvo pateiktas Ieškovui laimėjus 2012 metų konkursą. Šis „naujas“ techninis projektas, nors ir tokia pat „0“ laida, kokia buvo pateiktas 2012 metų konkurse, jau turi kitokius sprendinius nei prieš tai buvęs, t.y. šiame projekte ištaisytos tos techninio projekto klaidos apie kurias Ieškovas nuolat informavo Atsakovą Sutarties galiojimo metu bei kitos klaidos. Sprendžiant iš to, kad techninis projektas (turinys) pakeistas, tačiau STR „Statinio projektavimas“ nustatyta projektų pildymo ar keitimo tvarka jam nėra suteiktas paskesnės laidos žymuo „1“ ir jokių kitokių papildomų projektavimo užduočių nėra (STR „Statinio projektavimas“ 44 p., 48 p.), pagrįstai galima manyti, kad siekiama imituoti situaciją neva tai nieko neįvykę, tačiau tai daroma akivaizdžiai neteisėtu būdu. Dar daugiau, „naudojama“ ta pati eksperto išvada, kuri tvirtino neva tai 2012 metų pirkimui skirtas techninis projektas atitinka statybos normatyvinius dokumentus, tačiau yra akivaizdu, kad 2013 metų pirkime naudojamas jau kitokio turinio techninis projektas (kiti sprendiniai, papildymai naujais brėžiniais ir t.t.). Neaišku ar tai atlikta su eksperto žinia ar ne, tačiau, Ieškovo įsitikinimu, šiuo atveju klastojami dokumentai (projektinė dokumentacija). Vertinant tai, kad šie dokumentai naudojami atliekant viešąjį pirkimą, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu (3 str.), pagrįstai galima įžvelgti ne tik Ieškovo interesų pažeidimą, tačiau ir viešojo intereso pažeidimą, kurį privalu užtikrinti atitinkamiems asmenims veikiantiems valstybės viešajame sektoriuje. Ieškovo įsitikinimu dėl šių aplinkybių yra pakankamas pagrindas konstatuoti teisės aktų pažeidimus ir apie tai informuoti atitinkamas institucijas (Viešųjų pirkimų tarnybą ir statybos specialistų atestavimą atliekančią VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, CPK 299 str.).Taigi įvertinus techninio projekto (netgi nekreipiant dėmesio jog pažymėtas ta pačia „0“ laida) sprendinių pakeitimo aplinkybę pagal Ieškovo identifikuotus trūkumus bei Atsakovo nuolatinį aiškinimą, kad techninio projekto keisti nereikia, jis jokių trūkumų neturi, o jeigu ir turi, tai viskas neva tai išsprendžiama darbo projekto rengimo stadijoje, akivaizdu, kad Atsakovas buvo neteisus. Priešingu atveju, jokios logikos dabar 2013 metų viešajam pirkimui (konkursui) koreguoti techninį projektą paprasčiausiai nebūtų, nes ir kitam rangovui Atsakovas galėtų aiškinti, neva tai viskas yra gerai su techniniu projektu. Tačiau, Atsakovas buvo priverstas koreguoti techninį projektą, nes pats suprato, kad kitas rangovas taipogi neprivalės rengti darbo projekto iki kol nėra pateiktas tinkamas techninis projektas. Ši faktinė aplinkybė patvirtina Atsakovo nesąžiningumą ir nepagrįstus kaltinimus Ieškovui dėl Sutarties pažeidimų, ir aiškiai leidžia teigti, kad Atsakovas pats neįvykdęs savo pareigų sudaryti galimybę Ieškovui vykdyti Sutartį neturėjo jokio teisėto pagrindo Sutartį nutraukti vienašališkai.

4Atsakovė VŠĮ T. r. p. m. c., kodas ( - ), su ieškiniu nesutiko, atsiliepime į ieškinį (2 t. 41-47 b. l.) bei teismo posėdžio metu jos atstovai prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, prašė priteisti iš ieškovo UAB „V.“ atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime į ieškinį bei teismo posėdžio metu atsakovas parodė, kad Darbo projektas nebuvo pateiktas, gavę paskaičiavimus kažkokio seno objekto, nieko nepaaiškinę kodėl nepateikia Darbo projekto. Buvęs atsiųstas el. laiškas dėl sutarties pakeitimo, o atvykęs direktorius pareikalavęs 2 milijonų litų. Neprisimenantis apie sutarties pakeitimus. Projektų pakeitimai nebuvę daromi, o kadangi nebuvę daromi pakeitimai techniniame projekte, todėl ekspertizės išvada pateikta ta pati. Tarp ieškovės ir atsakovės sutartis nutraukta gegužės mėnesyje, o 2013-02-06 atsakovo raštas (dėl trūkumų šalinimo), tai nesantis trūkumas, tai buvęs tik prašymas. Atsakovo atstovas advokatas nurodė, kad viskas yra išdėstyta jų atsiliepime į ieškinį, prašė kreipti dėmesį į veiksmų chronologiją, nes praėjus visiems terminams pradedami kelti klausimai dėl trūkumų. Atsiliepime į ieškinį nurodyta, kad Atsakovas mano, jog pagrįstai ir teisėtai vienašališkai nutraukė Rangos sutartį, nes 2013 m, sausio 9 d, raštu Nr, (14,I)V13-17 Atsakovas informavo Ieškovą, kad pagal jo parengtą darbų atlikimo grafiką, Darbo projektas turėjo būti parengtas 2013-01-08. 2013 m, sausio 21 d. raštu Nr, (14.1)V13-28 Atsakovas pakartotinai informavo Ieškovą, kad Darbo projektas turėjo būti parengtas 2013-01-08, taip pat atkreipė dėmesį, kad dėl Ieškovo nurodomų tariamų projekto sprendinių trūkumo Ieškovas kreipėsi tik 2012-12-19 raštu Nr. 2846, nors turėjo kreiptis šių darbų pirkimo konkurso metu iki pasiūlymų pateikimo dienos kaip numatyta LR Viešųjų pirkimų įstatyme. 2013 m. sausio 25 d, raštu Nr, (14,l)V13-33 Atsakovas dar kartą priminė Ieškovui, kad Darbo projektas turėjo būti parengtas 2013-01-08. Taip pat minėtame rašte pažymėjo, kad Ieškovas (Rangovas) susipažino su visa Techninio projekto dokumentacija Statybos ir rekonstrukcijos darbų pirkimo konkurso metu ir pasirašydamas Statybos darbų rangos sutartį Nr. F5-25 sutiko su šio Techninio projekto sprendiniais. Todėl visos pretenzijos, susijusios su techninio projekto netikslumais Užsakovui (Atsakovui) turėjo būti pateiktos konkurso metu iki pasiūlymų pateikimo dienos. 2013 m, sausio 30 d, raštu Nr, S-765 Ieškovas, vadovaudamasis Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ III skyriaus 6.5 punktu, informavo, kad Darbo projektą pateiks atskiromis dalimis, nors šalių sudaryta Rangos sutartis tokios galimybės nenumatė. 2013 m. sausio 31 d, raštu Nr, (14,l)V13-44 Atsakovas informavo Ieškovą, kad Darbo projekto pateikimas atskiromis dalimis laikytinas kaip sutartinių įsipareigojimų nevykdymas, kadangi Rangos sutartis numato pateikti visą Darbo projektą. Taigi 2013-01-31 gautos dvi bylos nėra konstrukcinės dalies Darbo projektas, darbo projektą tiksliai apibrėžia STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 9 priedas. 2013 m. vasario 6 d. raštu Nr, S-822, 2013 m. vasario 7 d, raštu Nr, S-856, Nr, S-904 Ieškovas dar kartą išvardino techninio projekto trūkumus, kurie tariamai trukdo paruošti Darbo projektą ir vykdyti darbus. 2013 m. vasario 6 d, raštu Nr, (14,l)V13-55 Atsakovas įspėjo Ieškovą, kad jei nuo šio rašto gavimo dienos per 20 dieną t.y. iki 2013-02-26 nebus pateiktos Darbo projekto visos dalys tokia apimtimi, kaip apibrėžta Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 9 priede ir nebus intensyvaus darbo visame objekte, Užsakovas, vadovaudamasis Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis finansuojamo projekto įgyvendinimo priežiūrą vykdančių Švietimo ir mokslo ministerijos ir Centrinės projektų valdymo agentūros susidariusios situacijos vertinimu bei atsižvelgdamas į Statinio statybos techninio prižiūrėtojo raštą (Nr. S R-13-4) ir projekto administratoriaus pateiktas išvadas dėl esamos situacijos, inicijuos Sutarties nutraukimą vadovaujantis 12.3.2 Sutarties punktu“. 2013 m. balandžio 23 d. raštu Nr. (14.1)V13- 151 Užsakovas (Atsakovas) pranešė Rangovui (Ieškovui), kad šalių sudaryta Statybos darbų rangos Sutartis nutraukiama remiantis Sutarties 12.3.2 punktu, kuriame nurodomą kad „Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Žiniaraštyje (Veikų sąraše) nurodytą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma“. Kadangi nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš statybvietės tokiu atveju Užsakovas gali prieš 20 dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui (Sutarties 12.3 p.), tai aukščiau minėtame 2013 m. balandžio 23 d. raštu Nr. (14.1)V13-151 Rangovui buvo priminta, kad dėl galimo Sutarties nutraukimo jis jau buvo įspėtas 2013-02-06 raštu Nr. (14.1)V13-55.Tame pačiame rašte buvo pareikalauta iš Rangovo (Ieškovo) įvykdyti visus Rangovo įsipareigojimus, susijusius su Rangos sutarties pabaiga tame tarpe ne vėliau kaip iki 2013-05-13 nutraukti visą tolesnį darbą išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl darbų saugos; iki 2013-05-13 perduoti Užsakovui įrangą ir medžiagas, už kurias jau buvo sumokėta; iki 2013-05-13 pašalinti visus Rangovo įrankius bei kitus daiktus iš statybvietės; iki 2013-05-13 perduoti statybvietę ir techninę projekto dokumentaciją. Atsakovo nuomone Ieškovas neturėjo nei faktinio, nei teisinio pagrindo reikalauti iš Atsakovo pateikti pakoreguotą Techninį projektą, o jo nepateikus teisintis aplinkybe, jog neva negali paruošti Darbo projekto ir tinkamai vykdyti statybos darbų. Techninio projekto tinkamumą pirmiausia patvirtina 2012-06-25 Bendrosios ekspertizės aktas Nr. 141/1-12 . Jame nurodoma, kad „Mokyklos pastato rekonstravimo S. D. g. 17, Telšiuose, techninis projektas atitinka esminius statinio reikalavimus; privalomųjų projekto rėmimo dokumentų, kitų statybos teisės aktu reikalavimus. Techninį projektą galima tvirtinti“. Nurodė, kad Rangovas, užsiimdamas ūkine-komercine veikla, kurios tikslas - pelno siekimas, gerai žino (arba privalo žinoti) savo teises bei pareigas ir veikia savo rizika. Rangovas, specializuodamasis statybos darbų srityje, dar Konkurso vykdymo bei sutarties sudarymo etape turi realiai įvertinti savo pajėgumus, konkretaus objekto specifiką bei visą su objektu susijusią dokumentaciją, taip pat kitus faktorius, galinčius jam sukliudyti tinkamai ir laiku įvykdyti sutartį. Taigi, nors minėtas ekspertizės aktas bei Techninis projektas ieškovui buvo žinomas dar iki Rangos sutarties sudarymo, tačiau jokių pastabų nei dėl Techninio projekto, nei dėl minėto ekspertizės akto Ieškovas nereiškė nei Konkurso vykdymo metu, nei pasirašant Rangos sutartį. Taigi Ieškovas iš esmės sutiko tiek su ekspertizės aktu ir jame pateikta ekspertizės išvada, tiek ir su pačiu Techniniu projektu. Ieškovo motyvas, kad Darbo projekto rengimas negalimas kol nėra atlikta tariamai reikalinga Techninio projekto korektūra, yra visiškai nepagrįstas. Pažymėjo, kad Techninio projekto korektūra nėra Rangovo (Ieškovo) prerogatyva ir Rangovas negali nurodyti Užsakovui ją atlikti ar neatlikti. Techninio projekto korektūros klausimą sprendžia Užsakovas, kaip numatyta Sutarties, Statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų nuostatose. Todėl net ir nusprendus atlikti bei vykdant Techninio projekto korektūrą, Darbo projekto rengimo procesas neturi sustoti ar būti dirbtinai stabdomas bei lėtinamas. Nurodė, kad, Ieškovas nepagrįstai mano, kad Techninį projektą būtina koreguoti, nes kaip nurodyta Ieškovo 2013-03-15 rašte Nr. S-1067 bei 2013-03-21 rašte Nr. S-1110 „Techniniame projekte suprojektuotų sijų pagaminti neįmanoma, kadangi suprojektuotų sijų armavimas pažeidžia gelžbetoninių konstrukcijų reikalavimus, ko pasekoje, reikalinga keisti sijų profili jį didinant. Pažymėjo, kad pagal STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 47 punkto reikalavimą Techninis projektas koreguojamas, kai Darbo projekto keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka Techninio projekto sprendinių. Rangovo aukščiau minėtuose raštuose nurodomas sijos, kuri nebuvo detalizuota Techniniame projekte, skerspjūvio patikslinimas, nėra neatitikimas Techninio projekto sprendiniui, taigi reikalavimas tikslinti Techninį projektą minėtu pagrindu nepagrįstas, nes STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 45 punkte nurodoma, kad „Kai keičiami Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 93 dalyje nurodyti esminiai statinio sprendiniai turi būti atlikta pakeisto Projekto ekspertizė (kai ji privaloma), Projektas patvirtintas ar jam pritarta“. Taigi Rangovo nurodytų Techninio projekto netikslumų ar trūkumų taisymas, Techninio projekto sprendinių detalizavimas Darbo projekto, nėra esminių sprendinių keitimas. Atsakovo atstovai pareiškė, kad Atsakovas, iš esmės negaudamas to, ko tikėjosi iš Rangos sutarties, ir pagrįstai nesitikėdamas, kad sutartis bus tinkamai ir laiku įvykdyta ateityje, remiantis Sutarties 12.3.2 punkte įtvirtinta nuostata teisėtai nutraukė sutartį. Jų nuomone Ieškovas netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus, o būtent neparengė Darbo projekto iki 2013-01-08, nepradėjo laiku statybos darbų vykdymo, todėl ieškinys atmestinas.

5Liudytojas V. M. paliudijo, kad jis pagal užsakovų prašymus atliekantis ekspertizes. Su VŠĮ Telšių regioniniu profesinio mokymo centru buvęs sudaręs sutartį ir atlikęs ekspertizę, buvusios kai kurios pastabos dėl kai kurių detalių, kurias pataisę ir buvusi atlikta projekto ekspertizė. Buvę neaiškumų su rygelio sija, reikėję peržiūrėti projektą, nes Rangovai pastebėję trūkumų. Turėję jie pasidaryti darbo projektą ir turėję dirbti. Jis ekspertavęs dalimis kokius 3-4 kartus, techninį projektą ekspertavęs ir po pastabų. Šiuo metu techninė ekspertizė atlikta ir sutartis esanti pasibaigusi. 2012 metais buvusi pateikta ekspertizės išvada, kuri skiriasi nuo 2013 metu ekspertizės išvados, tačiau jis aplinkybių nebeprisimenantis ir nieko paliudyti negalintis. Apie pakeitimus projektuose nieko nežinantis. Žinantis, kad jeigu būna aptikta klaida, dėl kurios gali sugriūti pastatas, turi būti padarytas Darbo projektas, turi būti atliekami skaičiavimai ir parengiamas teisingas Darbo projektas, atliekama vėl ekspertizė. Jeigu techninio projekto projektuotojas sutinka su klaida, reikalinga papildoma ekspertizė. Jis skaičiavimus patikrinęs, matomai norėję sutaupyti, keisdami projektą, nes buvęs padarytas techniškai teisingas projektas.

6Liudytojas B. P. paliudijo, kad jis buvęs šio projekto vadovas, parengę projektą. Kadangi statybose nebuvęs parengtas Darbo projektas, todėl nutraukę ir priežiūrą. Ginčas kilęs dėl sijų rygelių. Sija buvusi paskaičiuota, kad laiko apkrovas ir atitinka reikalavimus. Jie siūlę ieškovui savo paslaugas rengti Darbo projektą, konsultavę, tačiau Rangovas (Ieškovas) atėjęs su dukart mažesne kaina, todėl negalėję pastatyti už tokią kainą. Rangovas (Ieškovas) turėjęs parengti per mėnesį Darbo projektą, jie turėję savo projektuotojus, tačiau jo nerengę, o darbus vykdę. Per mėnesį buvę galima sutvarkyti, net ir keičiant projektą. Dėl sijų rygelių nebuvę pateikta paskaičiavimų. 2013 metais rygelių skersmuo buvęs pakeistas, buvę padaryta ir daugiau pakeitimų, pvz. – sienų. Keičiant Darbo projektą galima pakeisti ir Techninį projektą. Techninio projekto yra O laida. Kitas Rangovas, ne Ieškovas dirba su Techninio projekto O laida. Iš esmės darę daug pakeitimų. Darbo projektas yra Techninio projekto tąsa. Pakeitimus padarę statybos laikotarpiu. Jis pats buvęs išvykęs į Baltarusiją, todėl nedalyvavęs prie šio techninio projekto. Jeigu yra esminiai pakeitimai turi būti lygiagrečiai keičiama. Jo nuomone, kad turėjęs būti pateiktas toks pat Techninis projektas. Projektas buvęs ekspertuotas keletą kartų, atskirais gabalais. Atsiradus naujam Rangovui buvęs paskirtas naujas projekto vadovas – A. Ž.. Apie sijų skerspjūvio keitimą žinantis, kad buvę atėję projektuotojai, konsultavosi su konstruktoriumi, neturėję skaičiavimų, todėl jiems davę paskaičiavimus. Pagaminti pagal projektą buvę galima. Buvęs pakeistas sijų rygelis, pakeitimus galima daryti su sutikimu, užtenka žodinio sutikimo. Buvęs susirašinėjimas, jie davę žodinį sutikimą, bet vėliau ieškovai nebepasirodę.

7Liudytojas B. F. paliudijo, kad jis projektavęs objektą. Norėjęs suprojektuoti išskirtinį statinį, kad nesimatytų kampų. Buvęs pasirinktas netipinis variantas. Prasidėjus konkursams atsiradęs rangovas UAB „V.“. Jie prašę parengti Darbo projektą, bet tam esantis reikalingas apie pusės metų laiko tarpas, o jie norėję, kad būtų padaryta per mėnesį, todėl jis atsisakęs ir jie ieškoję kitų. Jie pradėję daryti darbus ir pradėję daryti darbo brėžinius. Jie atvažiuodavę, aptarinėję keletą sprendinių. Pradėję atlikinėti darbus, statybos darbai buvę pradėti, bet nesugebėję atlikti pagal projektą darbų, todėl ir išėję iš to objekto. Po kurio laiko atėjęs kitas rangovas. Pagal projektą galėjusios ašys nesutapti, todėl reikėję ieškoti bendrų sprendinių. Realiai buvę 5,10, o ne 6 metrai sijos. Jo manymu, kad dėl laiko stokos UAB „V.“ norėjo pakeisti. Nuo 2013 metų pasikeitęs Rangovas. Pasiūlę kitą gaminį, nes netelpa armatūra. Kolonos nesutapo su perdengimo planu, tačiau pakeitimų jis nedaręs. Skirtingi buvę aukštai, buvę serveryje saugomi keli variantai, buvusi derinama architektūra, pateikti keli variantai, nors lapų numeriai nurodyti tie patys. Rygelio aukštis skiriasi pateiktuose variantuose, nes reikėję pakeisti dėl langų užtaisymo. Daręs pakeitimus, kurie nekeičia sprendinių, pakeitimai nebuvę esminiai. Sumontavę platesnį rygelį. Darbo projektas turi atitikti techninį projektą.

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Iš 2012 m. spalio 29 d. pasirašytos statybos rangos darbų sutarties Nr. F5-25 (1 t. 17-27 b. l.) matyti, kad tarp šalių buvo sudaryta statybos darbų rangos sutartis dėl Telšių regioninio profesinio mokymo centro mokyklos pastato, esančio S. D. g. 17, Telšiai rekonstrukcijos darbų, o 2012 m. lapkričio mėnesyje pradedami parengiamieji statybos rangos darbai. Rangovas, po to, kai Užsakovas perdavė statybvietę, 2012 m. lapkričio 15 d. informuoja Užsakovą apie kliūtis vykdyti parengiamuosius darbus (1 t. 71 b. l.), dėl L. priklausančių elektros tinklų ir įrenginių perkėlimas bei cokolio aukšte įsikūrusio sporto klubo savininko atsisakymas apleisti patalpas (1 t. 80 b. l.); iš 2012 m. gruodžio 18 d., 2013 m. sausio 2 d., 2013 m. sausio 8 d. gamybiniuose pasitarimuose užfiksuotų duomenų (1 t. 37-46 b. l.) matyti, kad Rangovas informavo atsakovą apie projektavimo metu išaiškėjusius techninio projekto trūkumus, kuriuos būtina pašalinti, prašoma kviesti techninio projekto autorius tam, kad būtų išsiaiškinta. Apie techninio projekto trūkumus ir konkrečius būtinus pataisymus Rangovas papildomai raštu informuoja Užsakovą 2012 m. gruodžio 19 d. raštu ir paskesniais raštais (2013 m. vasario 6 d.; kovo 15 d.). Atsakovas būdamas Užsakovu, kategoriškai neigė galimybę keisti techninį projektą ir atsisakė tai daryti, motyvuodamas iš esmės tuo, kad visi techninio projekto klausimai turėjo būti išspręsti viešojo pirkimo metu, 2013 m. sausio 9 d. raštu (1 t. 75 b. l.) Užsakovas iškėlė nepateikto darbo projekto klausimą ir reikalavo Rangovo paaiškinti situaciją, o Rangovas paaiškino, kad projektavimo darbai negalimi kol nebus pašalinti techninio projekto trūkumai arba kol nebus gauti teisingi Užsakovo nurodymai kokie sprendiniai turėtų būti darbo projekte (1 t. 76-77 b. l.) bei taip pat nurodė, kad iki šiol nėra pilna apimtimi suteikta galimybė atlikti parengiamuosius žemės darbus bei darbus pastato cokolyje. Be to, nepaisant to, kad ieškovas, būdamas Rangovu, atsižvelgdamas į teisingą techninio projekto dalį, atlikto ir bandė 2013 m. sausio mėnesy perduoti Užsakovui dalį darbo projekto, bet Užsakovas 2013 m. sausio 31 d. raštu atsisakė priimti parengto darbo projekto dalis (1 t. 84 b. l.). Per tą patį laikotarpį (turima omenyje 2013 m. sausio mėnesį) šalys sprendė klausimą kaip atlaisvinti pastato cokolio aukštą, kad ten būtų galima pradėti dirbti parengiamuosius darbus ir kaip iškelti elektros tinklus ir įrangą. Kadangi elektros tinklų iškėlimo klausimą turėjo išspręsti Užsakovas, tačiau elektros tinklų savininkas LESTO sutiko tai padaryti tik 2013 metų balandžio mėnesį, Rangovas pasiūlė šį klausimą išspręsti operatyviau, ko pasekoje 2013 m. sausio 29 d. tarp šalių sudarytas papildomas susitarimas, kuriuo išsprendžiamas šis klausimas (1 t. 50-52 b. l.). 2013 m. vasario 6 d. raštu (1 t. 85 b. l.) Užsakovas pareiškia, kad techniniame projekte netinkamai išspręstas pastato signalizacijos klausimas (t.y. blogas sprendinys), todėl pareikalauja Rangovo pateikti skaičiavimus papildomiems darbams atlikti. Rangovas dar kartą raštu (1 t. 86-87, 88-89 b. l.) nurodo, kad techninis projektas turi ir kitų trūkumų, kurie „lenda“ pradėjus vykdyti statybos darbus (pvz. cokolio aukšte išgriovus sieną techniniame projekte numatytų durų įrengimui, aptikta kolona, kurios griauti negalima, tačiau tampa neaišku, kur tuomet įrengtinos durys; aptinkami kitam asmeniui priklausantys elektros skydeliai ir t.t. (1 t. 90-100 b. l.), tai yra paskesni darbai, kuriems būtinas Užsakovo ir statybos techninę priežiūrą vykdančių asmenų patvirtintas darbo projektas sustabdomi ir dar kartą 2013 m. kovo 15 d., 2013-03-21 (1 t. 108-109, 112-116 b. l.) raštais paprašoma Užsakovo atlikti visus būtinus techninio projekto trūkumų, įskaitant esminius, šalinimo darbus. Tuo pačiu Rangovas pateikė išsamius skaičiavimus ir kitus duomenis pagal kuriuos galima atlikti techninio projekto koregavimą (arba STR „Statinio projektavimas“ numatyta tvarka - papildomų projektavimo užduočių pateikimą) bei nurodė, kad techninį projektą sutvarkius iki 2013 m. kovo 25 d. darbo projektas bus parengtas ne vėliau kaip iki 2013 m. balandžio 8 d. Tačiau Užsakovas nei papildomų projektavimo užduočių, nei techninio projekto trūkumų šalinimo neatlieka, tačiau besąlygiškai reikalauja (1 t. 101, 104, 110, 117 b. l.) pateikti darbo projektą, aiškindamas, kad jokių kliūčių darbo projekto rengimui nematantis. Rangovas 2013 m. kovo 15 d. raštu (1 t. 108-109 b.l.) ir 2013 m. balandžio 16 d. raštu (1 t. 122-123 b. l.) dar kartą įspėja Užsakovą, kad jo parengtų dokumentų kokybė yra netinkama dėl ko statybos rangos darbai nebus atliekami, nes ne tik, kad tampa neaišku kokius sprendinius Užsakovas pageidauja įgyvendinti, tačiau veikiant pagal netinkamos kokybės dokumentą iškylą reali grėsmė darbo rezultato tinkamumui. Šiuo pranešimu Rangovas taip pat išreiškė poziciją, kad tokiais atvejais įstatymas reikalauja Rangovą nutraukti sutartį, priešingu atveju visos neigiamos pasekmės dėl darbo rezultato tinkamumo teks pačiam Rangovui (LR CK 6.659 str. 2 d., 6.682 str. 2 d.), o LR CK 6.701 str. 2 d. numatyta, kad atliekant projektavimo darbus rangovas privalo atlikti darbus pagal užsakovo užduoties ir kitų pradinių dokumentų nustatytus reikalavimus ir gali nuo jų nukrypti tik jeigu užsakovas sutinka. Tada Užsakovas 2013 m. balandžio 23 d. pranešimu (1 t. 128-129 b. l.) rangos sutartį nutraukia vienašališkai, vadovaudamasis Sutartis 12.3.2 punkte numatytu pagrindu, t.y. jeigu Rangovas nevykdo darbų pagal žiniaraštyje (veiklų sąraše) nurodytą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma“. Atsakovas nurodė, kad Ieškovas iki veiklų sąraše nurodyto termino nepateikė darbo projekto ir nevykdė statybos darbų, o dėl šių pažeidimų buvo įspėtas 2013 m. vasario 6 d. pranešimu, nors tą pačią dieną, 2013 m. vasario 6 d. pranešimu (1 t. 85, 86-87, 101 b. l.) prašė išspręsti netinkamai techniniame projekte pateikto signalizacijos įrengimo sprendimo klausimą. Be to iš kart po Sutarties nutraukimo, Užsakovas 2013 m. liepos mėnesį skelbia naują viešąjį pirkimą tam pačiam statybos objektui, tačiau jau naudoja ir skelbia pagal Rangovo pastabas pakoreguotą techninį projektą, įskaitant esminių trūkumų pašalinimą. Pažymėtina, kad Rangovui pastoviai Užsakovas tvirtino, kad techninio projekto koreguoti nereikia ir jis nebus koreguojamas, o darbo projektas galėjo būti drąsiai ruošiamas pagal tuometinį techninį projektą. Dar daugiau, ne tik, kad pastabos buvo perkeltos, tačiau ir naudojamas tas pats ekspertizės aktas (t.y. naujas techninis projektas iš tiesų nebuvo ekspertuotas, tai aiškiai įrodomas faktas vertinant statybos darbų inspekcijos 2014-04-24 raštą/nurodymą Nr. 2D-6476 neatlikti konstrukcijų montavimo darbų iki kol nebus gauta nauja eksperto išvada). Tačiau šioje byloje tai nėra ginčo objektas, todėl teismas šių faktų plačiau neanalizuoja. Taigi akivaizdu, kad Užsakovas suvokė savo klaidą ir pozicijos nepagrįstumą, todėl naujajam rangovui teikė jau pataisytą projektą, tą patvirtino ir liudytojai teismo posėdžio metu. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus patvirtinimas aiškiai įrodo techninio projekto keitimo aplinkybes ir bandymą naudoti „senąjį“ ekspertizės aktą (2014-04-24 raštas/nurodymas). Iš teismo posėdžio metu pateikto 2015 m. gegužės 29 d. Statybos užbaigimo akto Nr. SUA-80-150529-00064 (3 t. 137-141 b. l.) matyti, kad ginčo objektas, kurio pavadinimas yra „VŠĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro infrastruktūros plėtra Telšiuose: Statybos sektoriaus praktinio mokymo centro steigimas“, kurios statytojas buvo Atsakovas yra baigta, nes Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūrą, o iš to paties dokumento matyti, kad šio statinio projekto vadovas ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas buvo B. P.. Teismo posėdžio metu apklausiant liudytoju B. P. jis paliudijo, kad Techninis projektas buvo keičiamas ir ginčo objekto darbams yra Techninio projekto O laida, o būtent kitas Rangovas, ne Ieškovas dirba su Techninio projekto O laida, kuris galėjo būti pakeistas, nes kompiuteryje buvo keli variantai. Tai įrodo, kad Ieškovas pagal pateiktą Techninį projektą negalėjo savalaikiai bei tinkamai atlikti darbų pagal 2012-10-29 Statybos darbų rangos sutartį Nr. F5-25. Būtent jau organizuojant naująjį konkursą šių darbų atlikimui buvo teikiamas pakeistas Techninis projektas, tačiau su tom pačiom ekspertizės išvadomis. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas pats pripažįsta, jog Ieškovas ne kartą informavo Atsakovą, kad Ieškovas ne kartą kreipėsi į Atsakovą ir išvardino Techninio projekto trūkumus, kurie trukdė paruošti Darbo projektą ir vykdyti darbus (2 t. 42-44 b. l.), tačiau Atsakovas vietoje to, kad būtų pateikęs Ieškovui kitą techninio projekto variantą (Techninį projektą 0 laida), kuris buvo pateiktas organizuojant naują konkursą ir pagal kurį buvo objekte užbaigti Sutartyje numatyti darbai, vienašališkai nutraukė 2012-10-29 Statybos darbų rangos sutartį Nr. F5-25 ir sudaręs Statybos darbų rangos sutartį su kitu asmeniu užbaigė Darbų atlikimą pagal pakeistą Techninį projektą, tačiau su ta pačia ekspertizės išvada, papildoma ekspertizė nebuvo padaryta. Esant byloje tokioms aplinkybėms ir įrodymams, teismas daro išvadą, kad ieškinys yra įrodytas ir tenkintinas, nes įstatymas ir poįstatyminės teisės normos (Statybos įstatymo 12 str. 1 d., CK 6.888 str., STR „Statybos darbai“ 18 p.) aiškiai numato statytojo pareigą (užsakovo pareigą) sudaryti visas sąlygas rangovui atlikti darbus ir pateikti visus tam reikiamus dokumentus (projektą, statybos leidimą ir t.t.). Jeigu rangovas rengia darbo projektą, jis negali nukrypti nuo Užsakovo užduoties (techninio projekto), tačiau jeigu užduotis yra netinkama, su klaidomis privalo darbus stabdyti ir kreiptis į Užsakovą su prašymu duoti kitus nurodymus (CK 6.701 str. 2 d., 6.659 str. 1 d. 1 p., 3 p.), ką ieškovas intensyviai ir darė. Be to LR CK 6.201 str. prasme, Užsakovas privalėjo tinkamai atlikti savo pareigas, tam, kad galėtu realizuoti teisę reikalauti iš Rangovo darbo rezultato sukūrimo ir perdavimo, LR CK 6.206 str. prasme Užsakovas neįvykdęs savo pareigų neturi teisės kaltinti Rangovo dėl darbo rezultato nesukūrimo laiku ar atsisakymo jį kurti, nepaisant to, kad kliūtis (šiuo atveju turima omenyje techninio projekto klaidas) nulėmė Užsakovo pasitelktų projektuotojų projektavimo darbų klaidos (CK 6.38 str. 4 d.; 6.661 str.). Šiuo konkrečiu atveju Šalių Sutarties 4.6. punktas aiškiai numatė, kad visa rizika dėl techninio projekto klaidų ir trūkumų tenka Užsakovui, o Rangovas pagal Sutarties 10.5 p. privalėjo apie aptiktus trūkumus informuoti Užsakovą ir paprašyti juos pašalinti, atkreiptinas dėmesys, kad Atsakovas, būdamas Užsakovu, atsisakė taisyti techniniame projekte aptiktus Ieškovo (Rangovo) trūkumus, tačiau vėliau, po Sutarties nutraukimo, visus trūkumus pašalino. Be to aktuali kasacinio teismo praktika formuluoja teisės normų reglamentuojančių rangos darbus aiškinimo taisykles, teigiančias, kad Užsakovas negali nutraukti sutarties dėl terminų pažeidimo aplinkybės, jeigu terminai pažeisti dėl užsakovo kaltės, t.y. dėl paties Užsakovo pareigų netinkamu vykdymu nulemtų aplinkybių (LAT 2013 m. spalio 23 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-503/2013). Užsakovas pirma privalo pats tinkamai įvykdyti savo pareigas, tam, kad galėtų tinkamo pareigų įvykdymo reikalauti iš rangovo ( LAT 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis c.b Nr. 3K-3-484/2007 ir kt.).

10Teismas konstatuoja, kad civilinės bylos nagrinėjimas yra užsitęsęs. Nagrinėjant šią civilinę bylą buvo užbaigti ginčijamos sutarties nutraukimą joje numatyti darbai (įrodymai apie darbų pabaigimą pateikti teismo posėdžio metu). Todėl papildomos ekspertizės šioje byloje nebeskirtos. Be to eksperto išvada teismui neprivaloma ir įvertinama pagal vidinį teisėjo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu byloje esančių įrodymų ištyrimu (CPK 218 straipsnis). Turi būti įvertinami įrodymai, kurie patvirtina ar paneigia ekspertizės akte ir išvadoje esančias aplinkybes, o atliekant šį vertinimą atsižvelgiama į visų įrodymų tikslumą, detalumą, išsamumą, patikimumą, prigimtį ir kitas svarbias aplinkybes, sudarančias pagrindą eksperto išvadą vertinti kaip patikimą įrodymą arba priešingai – motyvuotai spręsti, kad eksperto išvados yra nepagrįstos ir teismas jomis kaip įrodymais nesivadovaus. Šioje situacijoje suabejojus eksperto S. M. kompetencija ir galėjimu atlikti būtent tokias ekspertizes, teismas nesiremia jo ekspertizės duotomis išvadomis. Teisėjas ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi; teisėjai, nagrinėdami bylas, klauso tik įstatymo (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 2, 3 dalys, Teismų įstatymo 3 straipsnis, CPK 21 straipsnis).

11Įvertinus visus byloje esančius įrodymus, teismas daro išvadą, kad atsakovas piktnaudžiavo Sutarties 12.3.2 p., nutraukiant sutartį nesant tam pakankamų faktinių ir teisinių pagrindų, o vienašališkas sutarties nutraukimas yra kraštutinė (išimtinė) teisių gynybos priemonė, kuria negalima piktnaudžiauti, o bet koks piktnaudžiavimas teise yra nepateisinamas ir neteisėtas veiksmas, todėl ieškinys tenkintinas.

12Pagrindinis bylinėjimosi išlaidų paskirstymo principas yra įtvirtintas Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1d., kurioje nurodyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos išieškotinos iš pralaimėjusios šalies, nors ši būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Atsižvelgiant į šią įstatymo nuostatą, laimėjusi šalis faktiškai atgauna visas turėtas išlaidas ar patirtus nuostolius, susijusius su bylos nagrinėjimu teisme, išskyrus tam tikrus atvejus, kai išlaidos yra nebūtinos ir nepagrįstos. Nesumokėtas valstybei žyminis mokestis, nuo kurio sumokėjimo buvo atleistas ieškovas, išlaidos teismo ekspertizei atlikti ir turėtos pašto išlaidos procesinių dokumentų įteikimui laikytinos būtinos ir pagrįstos ir jos priteistinos iš atsakovo. Ieškovas patyrė 1448,10 EUR (5000,00 Lt) išlaidų ekspertizės išlaidoms padengti (2 t.109, 112 b. l.), todėl ši suma priteistina ieškovui iš atsakovo.

13Ieškovas RUAB „V.“ yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo (LR CPK 83 str, 1 d. 8 p.), todėl nesumokėtas žyminis mokestis 144 EUR (LR CPK 80 str. 1 d. 3 p.) valstybei priteistinas iš atsakovo (LR CPK 96 str.) valstybei. Be to Telšių rajono apylinkės teismas patyrė 43,19 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, todėl iš atsakovo į valstybės biudžetą (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.). priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos – 43,19 Eur (LR CPK 92.) valstybei (LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355).

14Teismo depozitinėje sąskaitoje šiuo metu yra nepanaudotų atsakovo - VŠĮ T. r. p. m. c., kodas ( - ),, pravestų ir nepanaudotų 167,98 EUR likutis, todėl sprendimui įsiteisėjus ši sumą grąžintina atsakovui.

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 153,260-270 329, 515-516 straipsniais,

Nutarė

16ieškinį tenkinti pilnai.

17Pripažinti Atsakovo VŠĮ T. r. p. m. c., kodas ( - ), 2012 m. spalio 29 d. statybos darbų rangos sutarties Nr. F5-25 nutraukimą nepagrįstu ir neteisėtu.

18Priteisti iš Atsakovo - VŠĮ T. r. p. m. c., kodas ( - ), Ieškovo RUAB ,,V.“, kodas ( - ) naudai (5000,00 Lt) 1448,10 EUR (vieną tūkstantį keturis šimtus keturiasdešimt aštuonis eurus 10 euro centų) jos turėtų bylinėjimosi išlaidų.

19Priteisti iš Atsakovo - VŠĮ T. r. p. m. c., kodas ( - ), 187,19 EUR (vieną šimtą aštuoniasdešimt septynis eurus 19 euro centų) bylinėjimosi išlaidų (nesumokėto žyminio mokesčio ir procesinių išlaidų) į valstybės biudžeto surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ) (įmokos kodas 5660).

20Sprendimui įsiteisėjus, 167,98 EUR iš Telšių rajono apylinkės teismo depozitinės sąskaitos grąžinti VŠĮ T. r. p. m. c., kodas ( - ).

21Šis sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per šį sprendimą priėmusį Telšių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Telšių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjai Stefanijai... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą ir įvertinęs pateiktus įrodymus, n u s t a t... 3. Ieškovė ieškiniu (1 t. 1-12, priedai 1 t. 16-140, 2 t. 1-38 b. l.), kurį... 4. Atsakovė VŠĮ T. r. p. m. c., kodas ( - ), su ieškiniu nesutiko, atsiliepime... 5. Liudytojas V. M. paliudijo, kad jis pagal užsakovų prašymus atliekantis... 6. Liudytojas B. P. paliudijo, kad jis buvęs šio projekto vadovas, parengę... 7. Liudytojas B. F. paliudijo, kad jis projektavęs objektą. Norėjęs... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. Iš 2012 m. spalio 29 d. pasirašytos statybos rangos darbų sutarties Nr.... 10. Teismas konstatuoja, kad civilinės bylos nagrinėjimas yra užsitęsęs.... 11. Įvertinus visus byloje esančius įrodymus, teismas daro išvadą, kad... 12. Pagrindinis bylinėjimosi išlaidų paskirstymo principas yra įtvirtintas... 13. Ieškovas RUAB „V.“ yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo (LR CPK... 14. Teismo depozitinėje sąskaitoje šiuo metu yra nepanaudotų atsakovo - VŠĮ... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 16. ieškinį tenkinti pilnai.... 17. Pripažinti Atsakovo VŠĮ T. r. p. m. c., kodas ( - ), 2012 m. spalio 29 d.... 18. Priteisti iš Atsakovo - VŠĮ T. r. p. m. c., kodas ( - ), Ieškovo RUAB... 19. Priteisti iš Atsakovo - VŠĮ T. r. p. m. c., kodas ( - ), 187,19 EUR (vieną... 20. Sprendimui įsiteisėjus, 167,98 EUR iš Telšių rajono apylinkės teismo... 21. Šis sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas...