Byla Ik-2330-602/2011

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Mefodijos Povilaitienės ir Arūno Kaminsko, sekretoriaujant Monikai Skardžiūtei, dalyvaujant pareiškėjo S. S. atstovui advokatui Vyteniui Gubavičiui, atsakovo Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos atstovui Povilui Valiukui, trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Minera“ atstovei advokatei Giedrei Lastauskienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo S. S. skundą atsakovui Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Minera“ dėl įsakymo panaikinimo ir

Nustatė

3Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2011-02-09 įsakymu Nr. V-14, vadovaujantis Bankroto administratorių veiklos kontrolės taisyklių, patvirtintų ūkio ministro 2006-10-10 įsakymu Nr. 4-377, 2 p., 17 p., už Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.3 p., 11.7 p. nuostatų pažeidimus, nustatytus atlikus BUAB „Gratus“ bankroto administratoriaus S. S. veiklos patikrinimą, bankroto administratoriui S. S. paskirtas įspėjimas (b. l. 45).

4Pareiškėjas S. S. 2011-03-08 teismui padavė skundą, prašydamas panaikinti Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2011-02-09 įsakymą Nr. V-14 (b. l. 1-3).

5Pareiškėjas skunde nurodė nesutinkantis su įsakymu, kuriuo jam paskirtas įspėjimas už Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.3 ir 11.7 p. pažeidimus. Nurodė, kad UAB „Minera“ nuolat skundžia pareiškėjo, kaip UAB „Grantus“ bankroto administratoriaus, veiksmus. 2010-11-16 UAB „Minera“ padavė pakartotinį skundą, bet kadangi daugelis skunde nurodytų aplinkybių tapačios nurodytoms ankstesniam skundui, atsakovas 2010-10-21 raštu nurodė pareiškėjui pateikti paaiškinimą tik dėl naujos aplinkybės, t.y. Kauno apygardos teismo 2010-12-12 nutarties apskundimo atskiruoju skundu. Atsakovo sudaryta Administratorių veiklos tikrinimo komisija, išnagrinėjusi UAB „Minera“ skundą, nutarė siūlyti atsakovui skirti pareiškėjui nuobaudą. Pareiškėjo teigimu, komisija skundą nagrinėjo tik dėl minėtos aplinkybės, susijusios su Kauno apygardos teismo 2010-10-12 nutartimi, nurodė, kad šioje dalyje pareiškėjas teisės aktų reikalavimų nepažeidė, tačiau komisija pasisakė ir dėl kitų aplinkybių, nurodytų UAB „Minera“ skunde. Tokiu būdu komisija peržengė skundo nagrinėjimo ribas ir nepagrįstai revizavo atsakovo 2010-10-21 rašte nurodytas išvadas. UAB „Minera“ pakartotinai su skundais kreipėsi 2010-12-07 ir 2010-12-16; juos išnagrinėjusi komisija nutarė siūlyti atsakovui skirti nuobaudą pareiškėjui. Pažymėjo, kad šiame komisijos posėdyje dalyvavo 3 nariai iš 5, bet vienam nariui nusišalinus, nutarimas priimtas dalyvaujant tik 2 nariams. Pagal Bankroto administratorių veiklos tikrinimo komisijos nuostatų 2 p., komisijoje turi būti ne mažiau kaip 3 nariai, todėl 2011-01-06 posėdyje priimtas nutarimas neteisėtas. Be to, komisija nustatė esant Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 20 p. pažeidimą, įvardinamą kaip informacijos nepateikimą kreditoriui, bet nenurodė, kokia informacija nebuvo pateikta, kokia tvarka ji turėjo būti pateikta. Pareiškėjo teigimu, UAB „Minera“ prašomi pateikti dokumentai pateikti Kauno apygardos teismui bankroto byloje, kopijų iš šioje byloje esančių dokumentų įmonė atsisakė. Komisija nustatė Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.3 p. pažeidimą, įvardinant kaip neinformavimą kreditoriaus apie įvyksiantį susirinkimą, tačiau ši išvada neaiški, nemotyvuota, nepagrįsta bylos aplinkybėmis. 2011-01-17 atsakovo teikime pareiškėjo veiksmai įvertinti kaip minėto kodekso 11.3 ir 11.7 p. pažeidimai, bet nepasisakyta dėl komisijos 2010-12-09 posėdžio protokole nurodytų pagrindų, dėl kurių pareiškėjui siūlyta skirti nuobaudą. Ginčijamame 2011-02-09 įsakyme Nr. V-14 nenurodyta, kuo remiantis pareiškėjui paskirta nuobauda. Pažymėjo, kad nuo 2010-12-08 įsigaliojo nauja Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso redakcija, nuobauda paskirta už šio kodekso 11.3, 11.7 p. pažeidimus, tačiau skiriant nuobaudą už pažeidimus, padarytus iki naujos redakcijos įsigaliojimo, pažeidimai negalėjo būti kvalifikuojami pagal minėtus punktus. Be to, pareiškėjo teigimu, nuobauda paskirta praleidus Viešojo administravimo įstatymo 31 str. įtvirtintus terminus.

6Per teismo posėdį pareiškėjo atstovas prašė skundą tenkinti.

7Atsakovas Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos (toliau – Departamentas) atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 70-75).

8Nurodė, kad atsakovas išnagrinėjo UAB „Minera“ 2010-11-16 raštą, komisija 2010-12-09 konstatavo, kad nors pareiškėjas atskirąjį skundą pateikė nepažeisdamas Įmonių bankroto įstatymo, tačiau susiklosčiusi byloje situacija rodo protingumo principo ir Bankroto restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.3 p. – efektyvumo principo pažeidimą. Po šio komisijos posėdžio gavus papildomus kreditoriaus raštus ir pareiškėjo paaiškinimus, konstatuota, kad pareiškėjas neteikė informacijos kreditoriui kreditorių komiteto nustatyta tvarka ir tuo padarė atitinkamą pažeidimą. Pažymėjo, kad Departamento 2010-10-21 sprendime nebuvo nagrinėtas 2010-10-12 nutarties patvirtinti kreditorinį reikalavimą apskundimo atskiruoju skundu klausimas, o 2010-11-22 gautas pakartotinis skundas nagrinėtas tik dėl vienos aplinkybės. Pareiškėjas nepagrįstai siaurina Departamento teises. Departamentas, atlikdamas patikrinimą ir nustatęs kitus galimus teisės aktų pažeidimus, privalėjo savo iniciatyva patikrinti ir kitus pažeidimus. Įmonių bankroto administratorių veiklos tikrinimo komisijos nuostatų 2 p. nustato, kad komisijoje turi būti ne mažiau kaip 3 nariai, nagrinėjamu atveju taip ir buvo, o vieno nario nusišalinimas 2011-01-10 posėdžio neteisėtu savaime nepadarė. Be to, komisijos siūlymas skirti pareiškėjui nuobaudą už Bankroto restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.3 p. pažeidimą priimtas dar 2010-12-09 posėdyje balsuojant 4 nariams. 2011-01-06 posėdyje buvo nagrinėti kreditoriaus 2010-12-07, 2010-12-16 raštai ir pareiškėjo paaiškinimai dėl jų, posėdyje pasisakyta dėl šių duomenų, o 2010-12-09 posėdyje priimtas sprendimas pakartotinai nenagrinėtas. Paaiškino, kad 2010-12-09 komisijos posėdyje numatyta skirti nuobaudą už Bankroto restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.3 p. pažeidimą, tuo tarpu 2011-01-10 posėdyje nurodytas pažeidimas – Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 20 p., kuris ginčijame įsakyme neminimas. Nurodė, kad 2011-01-17 teikimas parengtas apibendrinant visą tikrinimo metu surinktą medžiagą ir pasisakant tiek dėl 2010-12-09, tiek dėl 2011-01-06 posėdžiuose priimtų nutarimų. Pažymėjo, kad Departamento direktorius nėra įpareigotas vadovautis tik Komisijos protokolais ar Departamento tarnautojo teikimu, jam pateikiama visa tyrimo metu surinkta medžiaga ir direktorius pats priima galutinį sprendimą dėl nuobaudos skyrimo. Pareiškėjas nurodo nežinantis, kokiais veiksmais pažeidė Bankroto restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.3 p., tačiau pažymėtina, kad pareiškėjas yra susipažinęs su komisijos protokolais ir visa patikrinimo medžiaga. Komisijos 2010-12-09 protokole nurodyta, kad situacija, kai pagrindinis kreditorius eliminuojamas iš proceso ir šaukiami kreditorių susirinkimai ir priimami sprendimai, pažeidžia Bankroto restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekse nustatytą efektyvumo principą, Civilinio proceso kodekse nustatytą protingumo principą. Be to, pareiškėjas apskundė atskiruoju skundu visą, o ne tik kreditoriaus reikalavimo dalį, Kauno apygardos teismo 2010-10-12 nutartį, kuria patvirtintas kreditorinis reikalavimas, taip sustabdydamas nutarties galiojimą ir eliminuodamas kreditorių iš proceso (neįsiteisėjus nutarčiai, kreditorius neįgijo kreditoriaus teisių). Pažymėtina, kad pareiškėjo pažeisti efektyvumo, pavyzdingumo ir padorumo principai įvardinti abiejose Bankroto restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso redakcijose. Sankcijos už šių principų pažeidimą numatytos Bankroto restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 12 p. Lyginant šio punkto naująją redakciją, skiriama nuobauda yra palankesnė (pareiškėjui skirtas įspėjimas, tuo tarpu pagal senąją kodekso redakciją galėjo būti panaikintas bankroto administratoriaus pažymėjimo galiojimas arba būtų tekę perlaikyti kvalifikacinį egzaminą). Nurodė, kad Departamentas, atlikdamas pareiškėjo veiklos patikrinimą, nebuvo saistomas Viešojo administravimo įstatymo 31 str. nustatytų administracinės procedūros terminų, nes administracinė procedūra atliekama dėl viešojo administravimo subjekto veiksmų ar neveikimo, o pareiškėjas, kaip bankroto administratorius, viešojo administravimo funkcijų neatlieka.

9Per teismo posėdį atsakovo atstovas prašė skundo netenkinti.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Minera“ atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 52-56).

11Nurodė, kad UAB „Minera“, didžiausias UAB „Gratus“ kreditorius, nukentėjo nuo pareiškėjo veiksmų, jam netinkamai administruojant įmonės bankrotą. UAB „Minera“ teigimu, pareiškėjas sąmoningai ir tikslingai veikė prieš UAB „Minera“, pareiškėjo veiksmai turėjo piktnaudžiavimo požymių: pateiktas ieškinys dėl reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia, prašyta teismo sustabdyti UAB „Minera“ kreditorinio reikalavimo tvirtinimą ieškinio nagrinėjimo laikui, neįsiteisėjus teismo nutarčiai dėl kreditorinių reikalavimų tvirtinimo, sušaukė kreditorių susirinkimą, ir dalyvaujant apie 5 proc. kreditoriams, suformavo kreditorių komitetą ir kt. UAB „Minera“ negalėjo įgyti kreditoriaus procesinio statuso bankroto byloje. Pažymėjo, kad padavus 2010-09-22 pirmąjį skundą dėl pareiškėjo veiksmų ir prasidėjus skundo nagrinėjimo procedūrai, pareiškėjas toliau tęsė vykdomus pažeidimus, todėl UAB „Minera“ pakartotinai kreipėsi į atsakovą. Gavus atsakovo atsakymą, UAB „Minera“ nutarė, kad šiam būtina papildomai paaiškinti situaciją, todėl padavė skundą su išplėtotais argumentais ir įrodymais. Tačiau tai nenutraukė pareiškėjo pažeidimų, todėl UAB „Minera“ teikė atsakovui duomenis apie naujai įvykdytus pareiškėjo pažeidimus. Pažymėjo, kad Lietuvos apeliacinis teismas pareiškėjo veiksmus įmonės atžvilgiu pripažino piktnaudžiavimu teise. UAB „Minera“ vertinimu, komisija buvo sudaryta iš 5 narių, todėl nepaisant to, kad vienas narys nusišalino, reikalavimas dėl 5 narių buvo įvykdytas. Pažymėjo, kad komisijos išvados yra tik pagalbinė priemonė bankroto departamento direktoriui įvertinti bankroto administratoriaus veiksmus. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas pažeidimus vykdė sistemingai, galiojant tiek senajai, tiek naujajai kodekso redakcijai, neaišku, pagal kurios redakcijos nuostatas turėjo būti įvertinti pareiškėjo veiksmai. Pažymėtina, kad abiejų redakcijų 11.3, 11.7 p. formuluotės identiškos. UAB „Minera“ sutinka, kad terminas administracinei procedūrai išspręsti buvo pažeistas, bet nemano, kad tai gali būti pagrindu panaikinti paskirtą nuobaudą.

12Per teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens atstovė prašė skundo netenkinti.

13Skundas netenkintinas.

14Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenimis, Kauno apygardos teismo 2010-02-26 nutartimi civ. byloje Nr. B2-1256-436/2010 UAB „Gratus“ iškelta bankroto byla, UAB ,,Gratus” administratoriumi paskirtas S. S.. Kauno apygardos teismo 2010-09-08 nutartimi patvirtintas kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas.

15Nustatyta, kad Kauno apygardos teisme buvo gautas BUAB „Gratus“ administratoriaus prašymas sustabdyti UAB „Minera“ kreditorinio reikalavimo nagrinėjimą BUAB „Gratus“ bankroto byloje, iki bus išnagrinėta Kauno apygardos teismo civilinė byla pagal BUAB „Gratus“ ieškinį dėl reikalavimo perleidimo sutarties, sudarytos tarp AB „Šiaulių bankas“ ir UAB „Minera“, pripažinimo negaliojančia bei nuostolių priteisimo iš AB „Šiaulių bankas“. Kauno apygardos teismo 2010-09-09 nutartimi BUAB „Gratus“ administratoriaus prašymas dėl UAB „Minera“ kreditorinio reikalavimo nagrinėjimo sustabdymo atmestas, civilinę bylą nutarta prijungti prie UAB „Gratus“ bankroto bylos, ir nagrinėti kartu teismo posėdyje 2010 m. rugsėjo 28 d., sprendžiant klausimą dėl UAB „Minera“ kreditorinio reikalavimo patvirtinimo. Teismo posėdžio metu, kuriame buvo nagrinėjamas klausimas dėl UAB „Minera“ kreditorinio reikalavimo patvirtinimo, UAB „Minera“ pateikė prašymą pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti bankroto administratoriui šaukti kreditorių susirinkimą, iki bus patvirtinta didžioji dalis BUAB „Gratus“ kreditorių reikalavimų. Kauno apygardos teismas 2010-09-29 nutartimi civ. byloje Nr. B2-1256-436/2010 UAB „Minera“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Lietuvos apeliacinis teismo 2010-12-30 nutartimi civ. byloje Nr. 2-2152/2010 Kauno apygardos teismo nutartis palikta nepakeista.

16Kauno apygardos teismo 2010-10-12 nutartimi civ. byloje Nr. B2–3202-436/2010 patvirtintas UAB „Minera“ kreditorinis reikalavimas bendrai 12 483 137,65 Lt sumai. Kauno apygardos teismo 2010-11-26 nutartimi leista skubiai vykdyti Kauno apygardos teismo 2010-10-12 nutarties dalį dėl 12 464 709,96 Lt UAB „Minera“ kreditorinio reikalavimo patvirtinimo (b. l. 120-121).

172010-10-18 pareiškėjas Lietuvos apeliaciniam teismui padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašė Kauno apygardos teismo 2010-10-12 nutartį pakeisti – sumažinti patvirtintą UAB „Minera“ 12 483 137,65 Lt kreditorinį reikalavimą iki 12 464 709,96 Lt, o UAB „Minera“ ir AB Šiaulių bankas turėtų bylinėjimosi išlaidų dalį, proporcingą patenkintų reikalavimų daliai, neviršijančią teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų dydžių, patvirtinti kaip UAB „Minera“ ir AB Šiaulių banko trečios eilės kreditorinius reikalavimus (b. l. 82-84).

18Lietuvos apeliacinis teismas 2011-03-17 nutartimi civ. byloje Nr. 2-443/2011, konstatavęs, kad realiai BUAB „Gratus“ atskirajame skunde ginčijama suma yra ne 18 427,69 Lt, bet 879,16 Lt delspinigių, 1,55 Lt nepagrįstas įsipareigojimo mokestis ir 0,02 Lt nepagrįstai apskaičiuoti delspinigiai už laiku nesumokėtą įsipareigojimo mokestį, BUAB „Gratus“ reikalavimus dėl kreditorinių reikalavimų sumažinimo ir bylinėjimosi išlaidų dydžio atmetė. Be to, teismas nustatė, kad BUAB „Gratus“ bankroto administratorius S. S. piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis ir skyrė pareiškėjui 5000 Lt baudą. Teismas Nustatė pareiškėjas nepatvirtino aiškios UAB „Minera“ kreditorinio reikalavimo dalies, ginčijo UAB „Minera“ reikalavimą ir prašė jo tvirtinimo klausimą spręsti žodinio proceso tvarka, pateikė ieškinį dėl reikalavimo perleidimo sutarties tarp AB Šiaulių bankas ir UAB „Minera“ pripažinimo negaliojančia ir nuostolių priteisimo; pateikė prašymą stabdyti UAB „Minera“ kreditorinio reikalavimo tvirtinimo klausimą, iki bus išnagrinėta byla dėl reikalavimo perleidimo sutarties ginčijimo ir nuostolių priteisimo; 2010-09-16 pranešimu kreditoriams, kurių reikalavimai patvirtinti 2010-09-08 neįsiteisėjusia nutartimi, išsiuntė informaciją apie pirmojo kreditorių susirinkimo sušaukimą; 2010-09-29 įvykusio pirmojo kreditorių susirinkimo metu, dalyvaujant apie 5 proc. kreditorinius reikalavimus pareiškusių kreditorių, išrinktas komitetas, patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, informacijos kreditoriams teikimo tvarka ir kt., UAB „Minera“ neleista dalyvauti susirinkime; skundžiama nutartimi patvirtinus visą UAB „Minera“ kreditorinį reikalavimą, BUAB „Gratus“ atskiruoju skundu ginčija tik 880,71 Lt kreditorinio reikalavimo dydį bei bylinėjimosi išlaidas, o neginčijamoje dalyje kreditorinio reikalavimo teismui neteikė tvirtinti. Teismas konstatavo, kad pareiškėjo veiksmai iš esmės buvo tendencingi, atlikti siekiant kuo ilgiau neleisti UAB „Minera“ įgyvendinti savo, kaip didžiausio kreditoriaus, kurio reikalavimas užtikrintas įkeitimu, teises, t.y. pareiškėjas elgėsi nesąžiningai ir piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis (b. l. 58-68).

192010-09-22 UAB „Minera“ padavė skundą Departamentui dėl bankroto administratoriaus S. S. veiksmų. Nurodė, kad bankroto administratorius pažeidžia įmonės, kaip kreditorės, interesus ir teises, savo veiksmais pažeidė Įmonių bankroto įstatymo ir Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso nuostatas (b. l. 109-110).

202010-10-21 Departamentas raštu Nr. (6.14) A2-3568, išnagrinėjęs UAB „Minera“ skundą, nurodė, kad pareiškėjo kreditorinis reikalavimas buvo sprendžiamas 2010-09-28, todėl negalima teigti, kad administratorius, pateikdamas 2010-08-03 ieškinį dėl reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir 2010-08-05 prašymą sustabdyti pareiškėjo kreditorinio reikalavimo tvirtinimą, iki bus išnagrinėtas klausimas dėl sutarties, vilkino bankroto procesą. Atsižvelgiant į tai, kad teismas 2010-09-08 patvirtino dalį įmonės kreditorių reikalavimų, pareiškėjas šią nutartį 2010-09-16 įteikė įmonės kreditoriams ir informavo juos apie 2010-09-29 pirmąjį kreditorių susirinkimą. Pažymėtina, kad 2010-09-29 teismo nutartis jau buvo įsiteisėjusi. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 22 str. 1 d., pirmas kreditorių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos. Nurodė, kad kreditorių susirinkime dalyvauti gali tik kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas. UAB „Minera“ kreditorinis reikalavimas patvirtintas 2010-10-12. Dėl to, Departamento teigimu, bankroto administratorius teisės aktų, reglamentuojančių bankroto procedūras, reikalavimų nepažeidė (b. l. 112-114).

212010-11-16 UAB „Minera“ padavė pakartotinį skundą Departamentui dėl bankroto administratoriaus S. S. veiksmų, pridėjo bankroto administratoriaus pateiktą atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010-10-12 nutarties, kuriuo S. S. realiai ginčija tik 880,73 Lt kreditorinio reikalavimo dalį. Nurodė, kad S. S. atliko tokius veiksmus: 1) nepateikė Kauno apygardos teismui tvirtinti neginčijamos UAB „Minera“ kreditorinio reikalavimo dalies (pagal atskirąjį skundą bankroto administratorius neginčija 12 470 156,92 Lt); 2) pateikė Kauno apygardos teismui prašymą stabdyti viso UAB „Minera“ kreditorinio reikalavimo tvirtinimą, kol nebus išnagrinėtas skundas dėl reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir nuostolių priteisimo; 3) pateikė ieškinį UAB „Minera“ ir AB Šiaulių bankas dėl reikalavimo perleidimo sutarties, kuria buvo perleistas visas AB Šiaulių banko reikalavimas UAB „Minera“, pripažinimo negaliojančia visa apimtimi ir nuostolių priteisimo; 4) siekė, kad nutartis dėl UAB „Minera“ kreditorinio reikalavimo patvirtinimo neįsiteisėtų, pateikdamas atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo nutarties, kuria buvo patvirtintas UAB „Minera“ kreditorinis reikalavimas ir atmestas BUAB „Gratus“ ieškinys (b. l. 78-81).

222010-12-02 pareiškėjas paaiškinime nurodė, kad atskirasis skundas dėl Kauno apygardos teismo 2010-10-12 nutarties pateiktas vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo ir Civilinio proceso kodekso nuostatomis, ginant kitų kreditorių interesus dėl to, kad teismas neišnagrinėjo pareiškėjo argumentų dėl įmonei padarytų nuostolių ir netinkamai paskirstė ir priteisė bylinėjimosi išlaidas, be to, pati UAB „Minera“ atsiliepime į atskirąjį skundą pripažino, jog pastaroji aplinkybė vertintina kaip teismo apsirikimas. Pareiškėjas pažymėjo, kad atskirojo skundo padavimas negalėjo suvaržyti UAB „Minera“ teisių, nes atskirąjį skundą pateikė ir UAB „Alla Moda“, be to, UAB „Minera“ pageidavimo naudotis visomis kreditoriaus teisėmis bankroto procese ilgą laiką nereiškė (b. l. 132).

23Departamento Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto skyriaus vyr. specialistas 2010-12-07 surašė teikimą Administratorių veiklos tikrinimo komisijai dėl UAB „Minera“ 2010-11-16 skunde nurodytų aplinkybių. Nurodė, kad UAB „Minera“ savo veiksmais siekia daryti įtaką bankroto administratoriaus veiksmams bankroto procese; atskirasis skundas dėl 2010-10-12 nutarties paduotas vadovaujantis teisės aktais, be to, skundą padavė ne tik pareiškėjas, bet ir kita įmonė, todėl nutartis bet kuriuo atveju nebūtų įsiteisėjusi; UAB „Minera“ ilgą laiką nesikreipė į teismą dėl leidimo skubiai vykdyti minėtą teismo nutartį. Dėl to manytina, kad pareiškėjas bankroto procedūras reglamentuojančių teisės aktų nepažeidė (b. l. 130-131).

242010-12-09 Administratorių veiklos tikrinimo komisija (toliau – ir Komisija) posėdyje (2010-12-09 protokolas Nr. BK-19), išnagrinėjusi UAB „Minera“ 2010-11-16 skundą, nutarė siūlyti Departamentui skirti S. S. nuobaudą už Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.3 p. pažeidimą. Komisijos nuomone, nors S. S. atskirąjį skundą pateikė teisės aktų nustatyta tvarka, susiklosčiusi situacija (iš proceso eliminuojamas didžiausias įmonės kreditorius ir šaukiami susirinkimai bei priimami sprendimai), rodo civiliniame procese įtvirtinto protingumo principo pažeidimą bei Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso efektyvumo principo nesilaikymą (b. l. 87-88).

25Departamento Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto skyriaus vyr. specialistas 2010-12-17 surašė teikimą Departamento direktoriui, nurodydamas, kad 2010-11-16 UAB „Minera“ skunde daugelis nurodytų aplinkybių tapačioms toms, kurias įmonė nurodė 2010-09-22 skunde ir dėl kurių Departamentas pasisakė 2010-10-21 raštu Nr. (6.14) A2-3568. UAB „Minera“ nurodė naują aplinkybę – Kauno apygardos teismo 2010-10-12 nutartį, kuria patvirtintas UAB „Minera“ kreditorinis reikalavimas, pareiškėjas apskundė atskiruoju skundu. Komisijos nuomone, nors atskirąjį skundą pareiškėjas padavė teisės aktų nustatyta tvarka, minėti veiksmai, atsižvelgus į situaciją, rodo protingumo ir efektyvumo principų pažeidimą, dėl to siūlytina pareiškėjui skirti nuobaudą už Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.3 p. pažeidimą (b. l. 115-116).

262010-12-22 pareiškėjas pateikė Departamentui paaiškinimą dėl 2010-12-09 Komisijos posėdyje priimto siūlymo. Nurodė, kad apie šį posėdį pareiškėjui nebuvo pranešta. Pažymėjo, kad Komisija, tirdama pakartotinį UAB „Minera“ skundą išėjo iš jo nagrinėjimo ribų, nes vertino ne tik naujai nurodytą aplinkybę, bet ir ankstesniame skunde nurodytas aplinkybes, dėl kurių vertinimo Departamentas jau priėmė sprendimą. Paaiškino, kad teismas 2010-11-26 nutartimi leido skubiai vykdyti 2010-10-12 nutartį, taigi UAB „Minera“ teisė dalyvauti bankroto procese kreditoriaus teisėmis priklausė tik nuo pačios įmonės, kai ji kreipėsi su prašymu skubiai vykdyti nutartį, todėl nėra pagrindo kaltinti pareiškėją eliminavus UAB „Minera“ iš bankroto proceso. Pažymėjo, kad efektyvumo principas taikomas ne kreditorių reikalavimų tvirtinimo etape, bet įmonės likvidavimo ir kreditorinių reikalavimų tenkinimo etape. Komisija nepasisakė dėl šio principo pažeidimo sudėties. Tuo tarpu visi gauti UAB „Minera“ prašymai buvo įvykdyti (b. l. 106-108).

272010-12-07 UAB „Minera“ papildė 2010-11-16 pakartotinį skundą, prašydama įvertinti naujus duomenis: 2010-11-30 UAB „Minera“ kreipėsi į pareiškėją, prašydama nurodyti, kada įvyks artimiausias kreditorių susirinkimas, ir pateikti susirinkimų protokolus bei kitą medžiagą, tačiau į minėtus prašymus atsakyta nebuvo. Be to, UAB „Minera“ nurodė sužinojusi, kad 2010-12-06 pareiškėjas suorganizavo kreditorių komiteto posėdį, apie kurį nepranešė įmonei (b. l. 117). Nustatyta, kad UAB „Minera“ 2010-11-30 raštais kreipėsi į pareiškėją su minėtais prašymais (b. l. 118-119), pareiškėjas 2010-12-11 raštu pranešė, kad dokumentų kopijas įmonė gali pasidaryti teisme (b. l. 128).

282010-12-16 UAB „Minera“ dar kartą papildė 2010-11-16 skundą, prašydama įvertinti: bankroto administratorius, disponuodamas prašomų pateikti dokumentų originalais, atsisakė pateikti dokumentus įmonei, nurodydamas, kad dokumentai pateikti teismui bankroto byloje, tokiu būdu sąmoningai atsisakydamas bendradarbiauti (b. l. 124).

292010-12-30 pareiškėjas paaiškinime nurodė, kad UAB „Minera“ 2010-11-30 prašymai gauti 2010-12-03, informuoti apie 2010-12-06 kreditorių susirinkimą iškart negalėjo, nes komiteto nariai balsavo raštu, taigi UAB „Minera“ nebūtų turėjusi galimybės dalyvauti susirinkime; UAB „Minera“ prašoma medžiaga išsiųsta 2010-12-08, praėjus kelioms dienoms nuo tada, kai pareiškėjas sužinojo apie tokį prašymą, tuo tarpu kreditorių komitetas yra nustatęs, kad informacijos pateikimo terminas yra 10 darbo dienų. Nurodė, kad UAB „Minera“ prašė pateikti kopijas dokumentų, kurių patvirtintos kopijos pateiktos bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, atsižvelgiant į tai, kad teismui kopijos tiko, įmonės reikalavimas kopijas būtinai daryti nuo dokumentų originalų nepagrįstas. Pažymėjo, kad ataskaitoje kreditoriams pareiškėjas nurodė tai, ką UAB „Minera“ pati nurodė pareiškėjui susitikimo metu (b. l. 140-141).

30Nustatyta, kad 2010-12-06 turėjo vykti BUAB „Gratus“ kreditorių komiteto posėdis, tačiau visi komiteto nariai savo nuomonę išreiškė raštu (b. l. 148-149). Nustatyta, kad pareiškėjas 2010-12-08 išsiuntė UAB „Minera“ prašomą pateikti medžiagą (b. l. 142). UAB „Minera“ atstovas 2010-12-17 raštu nurodė pareiškėjui UAB „Minera“ bankroto byloje esančių dokumentų kopijų nedaryti ir prašė pateikti administratoriaus turimų kitų įmonių kreditorinių reikalavimų pagrindą patvirtinančių dokumentų kopijas (b. l. 144).

312011-01-06 Komisija posėdyje (2011-01-10 protokolas Nr. BK-22), išnagrinėjusi UAB „Minera“ 2010-11-16 pakartotinį skundą ir 2010-12-07, 2010-12-16 raštus, nutarė siūlyti Departamentui skirti S. S. nuobaudą už Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 20 p. pažeidimą (informacijos nepateikimą kreditoriui kreditorių komiteto nustatyta tvarka) bei Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.3 p. pažeidimą (neinformavimą kreditoriaus apie įvyksiantį susirinkimą, dėl ko tokio susirinkimo priimti nutarimai kelia abejonių ir šis faktas akivaizdžiai pažeidžia efektyvumo principą) (b. l. 102-104).

322011-01-12 pareiškėjas pateikė Departamentui paaiškinimą dėl 2011-01-06 Komisijos posėdyje priimti siūlymo. Pareiškėjo nuomone, Komisijos sprendimas nemotyvuotas, klausimas iš esmės nenagrinėtas. Atkreipė dėmesį, kad komisija sprendimą priėmė nesant kvorumo, t.y. vienam iš komisijos narių nusišalinus, sprendimą priėmė 2 nariai iš 5 (b. l. 122-123).

33Departamento Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto skyriaus vyr. specialistas 2011-01-17 surašė teikimą Departamento direktoriui, kuriame, įvertinęs UAB „Minera“ 2010-11-16 pakartotinį skundą ir 2010-12-07, 2010-12-16 raštus, Komisijos siūlymus skirti pareiškėjui nuobaudą, nurodė, jog pareiškėjo veiksmai, kaip nepranešimas UAB „Minera“ apie šaukiamą 2010-12-06 BUAB „Gratus“ kreditorių komiteto posėdį, yra Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekse įtvirtinto efektyvumo principo nesilaikymas, o siūlymas UAB „Minera“ nuvykti į Kauno apygardos teismą pačiam pasidaryti dokumentų kopijas neatitinka Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekse įtvirtinto pavyzdingumo ir padorumo principo. Dėl to teikimu siūloma pareiškėjo veiksmus vertinti kaip Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.3 ir 11.7 p. nuostatų pažeidimus (b. l. 89-90a).

342011-01-26 pareiškėjas pateikė Departamentui paaiškinimą dėl 2011-01-17 teikime nurodytų aplinkybių. Nurodė, kad šiame teikime nepasisakyta dėl Komisijos 2010-12-09 posėdžio protokole nurodytų pagrindų. Pažymėjo, kad Komisija, nagrinėdama UAB „Minera“ 2010-11-16 skundą, peržengė skundo ribas, pasisakydama dėl aplinkybių, dėl kurių jau buvo pasisakyta Departamento 2010-10-21 raštu išnagrinėjus ankstesnį skundą. Nurodė, kad UAB „Minera“ prašymas uždrausti pareiškėjui šaukti pirmąjį BUAB „Gratus“ kreditorių susirinkimą, iki bus patvirtintas UAB „Minera“ kreditorinis reikalavimas, atmestas Kauno apygardos teismo 2010-09-29 nutartimi, kuri palikta nepakeista Lietuvos apeliacinio teismo 2010-12-30 nutartimi. Paaiškino, kad dokumentų kopijų, kaip nurodyta 2011-01-17 teikime, nedarė, nes dokumentai buvo atiduoti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, o UAB „Minera“ advokatas raštu paprašė šių kopijų nedaryti. Nurodė, kad 2010-12-06 kreditorių komiteto posėdis nevyko, nes komiteto nariai visais darbotvarkės klausimais balsavo raštu, o UAB „Minera“, nebūdama kreditorių komiteto nariu, neturėjo būti informuota apie minėtą susirinkimą (b. l. 92-94).

35Departamento Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto skyriaus vyr. specialistas 2011-01-31 surašė teikimą Departamento direktoriui, kuriame nurodė, kad išnagrinėjus UAB „Minera“ 2010-11-16 pakartotinį skundą, nustatyta, kad pareiškėjo veiksmai administruojant BUAB „Gratus“ turėtų būti vertinami kaip Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.3 p. ir 11.7 p. nuostatų pažeidimas (b. l. 77).

36Nagrinėjamoje byloje turi būti sprendžiamas klausimas dėl Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2011-02-09 įsakymo Nr. V-14, kuriuo S. S. paskirtas įspėjimas, teisėtumo. Pareiškėjui įspėjimas paskirtas už Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.3 p., 11.7 p. nuostatų pažeidimus.

372001 m. kovo 20 d. Įmonių bankroto įstatymo Nr. IX-216 (toliau – Įstatymas) 11 str. 1 d. nustato, kad Įmonės administratorius (toliau – administratorius) – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Juridinio asmens, turinčio teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, vadovas privalo turėti teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas. Administratoriaus funkcijos yra įtvirtintos Įstatymo 11 str. 3 d., be kita ko, nustatančioje, jog administratorius pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal įmonės apskaitos dokumentus, sudaro šių įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo teismo nustatyto termino, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, pabaigos pateikia jį teismui tvirtinti, kreditorių susirinkime ir teisme ginčija nepagrįstus kreditorių reikalavimus (10 p.); administratorius gina visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoja ir atlieka būtinus bankroto proceso darbus (14 p.); administratorius teikia informaciją <…> kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka kreditoriams, savininkui (savininkams) (15 p.).

38Pagal Įstatymo 11 str. 10 d., administratoriaus veiklą kontroliuoja <…> Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija.

39Bankroto administratorių veiklos kontrolės taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006-10-10 įsakymu Nr. 4-377 (toliau – Taisyklės), reglamentuoja asmenų, turinčių teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, veiklos kontrolę, kurią, vadovaudamasis šiomis taisyklėmis ir kitais teisės aktais, atlieka Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos (toliau – Departamentas). Taisyklių 2 p. nustatyta, kad administratorių veiklos kontrolės objektas yra bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių bankroto procedūras vykdančio ir (ar) vykdžiusio administratoriaus veikla, susijusi su įmonių bankrotą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, teismo priimtų procesinių dokumentų (rezoliucijų, nutarčių, sprendimų ir t.t.), kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto nutarimų vykdymu, kai įmonės bankroto procesas vyksta ir (ar) vyko teismo ir ne teismo tvarka.

40Pagal Taisyklių 5 p., administratorių veiklą Departamento direktoriaus pavedimu tikrina Departamento valstybės tarnautojai arba Departamento direktoriaus įsakymu paskirta Administratorių veiklos tikrinimo komisija. Pagrindas administratoriaus veiklos tikrinimui pradėti yra Departamente gautas skundas, prašymas, pareiškimas ar kita informacija dėl netinkamos administratoriaus veiklos (Taisyklių 7 p.). Taisyklių 8 p. nustatyta, kad administratoriaus veikla tikrinama taikant vieną ar kelis iš šių būdų: prašymų ir administratoriaus pateiktos informacijos ir ją pagrindžiančių dokumentų nagrinėjimas ir vertinimas; prašyme pateiktų duomenų tikrinimas administruojamoje įmonėje; prašyme pateiktų duomenų tikrinimas administratoriaus buveinėje.

41Bankroto administratorių veiklos tikrinimo komisijos nuostatų, patvirtintų ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 4-269 (toliau – Nuostatai), 2 p. nustatyta, kad Komisija sudaroma kiekvienu atveju, kai Departamento direktorius priima sprendimą pavesti jai tikrinti konkretaus bankroto administratoriaus veiklą. Pagal Nuostatų 4 p., Komisija privalo pagal Direktoriaus pavedime atlikti bankroto administratoriaus veiklos tikrinimą nurodytą užduotį ir per Direktoriaus pavedime nustatytą terminą atlikti bankroto administratoriaus veiklos patikrinimą bei parengti ir pateikti Direktoriui tikrinimo išvadas; turėti ir bankroto administratoriui, kurio veikla tikrinama, pateikti Direktoriaus pavedimą. Komisijoje, kuri sudaroma iš Departamento valstybės tarnautojų, Nacionalinės bankroto administratorių asociacijos atstovų ir Nacionalinės verslo administratorių asociacijos atstovų, turi būti ne mažiau kaip 3 nariai. Komisijos sudėtį tvirtina ir pirmininką skiria Departamento direktorius; per 5 darbo dienas nuo Direktoriaus pavedime nurodyto termino, per kurį turi būti atliktas patikrinimas, patikrinimo išvadas pateikti Direktoriui ir administratoriui; atlikdama patikrinimą stengtis netrukdyti administratoriaus darbui; neatskleisti tretiesiems asmenims atliekant patikrinimą gautos informacijos, kurios paviešinimas prieštarautų visuomenės interesams ar pažeistų teisėtus bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės arba šios įmonės administratoriaus interesus. Pagal Nuostatų 8 p., Komisijos atlikto tikrinimo išvados įforminamos protokolu, kurį pasirašo visi Komisijos nariai.

42Pagal Taisyklių 16 p., administratorius iki Departamento direktoriaus sprendimo priėmimo dėl tikrinimo rezultatų turi teisę susipažinti su tikrinimo išvadomis, pareikšti savo nuomonę ir pateikti papildomus paaiškinimus bei dokumentus.

43Vadovaujantis Taisyklių 17 p., Departamento direktorius už teisės aktų pažeidimus ar kitus administratoriaus veiklos trūkumus, nustatytus atlikus administratoriaus veiklos tikrinimą, atsižvelgęs į jų reikšmingumą, savo sprendimu gali skirti administratoriui (kai administratorius yra fizinis asmuo nuobauda skiriama šiam administratoriui, kai administratorius yra juridinis asmuo nuobauda skiriama jo įgaliotam asmeniui, kuris vykdo(-ė) konkrečios įmonės bankroto procedūras, ir (ar) jo vadovui) vieną iš šių nuobaudų: 17.1. įspėjimą; 17.2. viešai paskelbiamą įspėjimą, kuris ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus sprendimo skirti šiame punkte nurodytą nuobaudą priėmimo dienos turi būti paskelbtas Departamento interneto puslapyje. Pagal Taisyklių 21 p., administratorius, kurio atžvilgiu priimamas Departamento sprendimas, turi teisę skųsti Departamento sprendimą teisės aktų nustatyta tvarka.

44Minėta, kad pareiškėjui ginčijama nuobauda paskirta už Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.3 ir 11.7 p. pažeidimus.

45Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodeksas, patvirtinto ūkio ministro 2010 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 4-887 (toliau – Kodeksas), reglamentuoja bankroto ir restruktūrizavimo administratorių profesinės veiklos etikos principus, kuriais jie turi vadovautis, atlikdami savo funkcijas. Vadovaujantis Kodekso 8 p., administratorius, atlikdamas procedūras, turi siekti, kad jo veikla atitiktų bankrutuojančios, bankrutavusios ar restruktūrizuojamos įmonės ir jos kreditorių interesus bei sudarytų sąlygas teismui tinkamai nagrinėti bylą.

46Kodekso 11 p. įtvirtina principus, kuriais savo veikloje vadovaujasi administratorius. Kodekso 11.3 p. nustatyta, kad administratorius vadovaujasi efektyvumo principu – administratorius, atlikdamas procedūras, turi siekti, kad kreditorių reikalavimai būtų patenkinti kiek įmanoma didesne dalimi, atliekant procedūras būtų efektyviai naudojami žmogiškieji, laiko ir materialiniai ištekliai; aktyviai talkinti teismo ir kreditorių susirinkimų darbui, nevilkinti proceso savo veiksmais ar neveikimu. Šis principas negali būti aiškinamas kaip užkertantis kelią administratoriui gauti tinkamą apmokėjimą už atliktą darbą. Remiantis Kodekso 11.7 p., administratorius vadovaujasi pavyzdingumo ir padorumo principu – administratorius privalo būti nepriekaištingos reputacijos ir ją saugoti; nesinaudoti kito asmens nežinojimu ar klaidomis; nemenkinti kitų proceso dalyvių, elgtis pagarbiai, konfliktines situacijas spręsti taikiai ir mandagiai, nereikšti paniekos; pareigas atlikti nepriekaištingai, laiku ir dalykiškai; susilaikyti nuo viešų pasisakymų savireklamos tikslais informuojant apie galimybes, gebėjimus ir administratoriaus profesinį pasirengimą; visada veikti profesionaliai, saugoti savo profesijos garbę ir prestižą, būti tolerantiškas, paslaugus. Analogiškos nuostatos buvo įtvirtintos ir ankstesnės Kodekso redakcijos atitinkamai 11.3 ir 11.7 p.

47Nustatyta, kad 2010-12-09 vykusiame Administratorių veiklos tikrinimo komisijos posėdyje, dalyvaujant 4 Komisijos nariams iš 5, buvo svarstomas UAB „Minera“ 2010-11-16 pakartotinis skundas, įvertinta šiame skunde nurodyta nauja aplinkybė – pareiškėjo atskirojo skundo dėl Kauno apygardos teismo 2010-10-12 nutarties padavimas. Komisijos nuomone, atskirojo skundo padavimas teisės aktų nuostatų nepažeidžia, tačiau tokiu būdu pažeisti civiliniame procese įtvirtintas protingumo Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekse numatytas efektyvumo principai, atitinkamai padarytas Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.3 p. pažeidimas (b. l. 87-88). Atsižvelgus į šį Komisijos protokolinį sprendimą, Departamento vyr. specialistas 2010-12-17 surašė teikimą direktoriui skirti atitinkamą nuobaudą pareiškėjui (b. l. 115-116). Gavus papildomus UAB „Minera“ raštus, pareiškėjo paaiškinimus, 2011-01-06 vykusiame Komisijos posėdyje, dalyvaujant 3 iš 5 Komisijos narių, vėl buvo svarstomas UAB „Minera“ 2010-11-16 pakartotinis skundas, įvertinta tai, kad minėtas klausimas buvo svarstytas 2010-12-09 Komisijos posėdyje, taip pat aptarti 2010-12-07 ir 2010-12-16 UAB „Minera“ raštai. Komisijos nuomone, pareiškėjas pažeidė Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 20 p. (nepateikė informacijos kreditoriui kreditorių komiteto nustatyta tvarka) ir Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.3 p. (b. l. 103-104). Nepagrįstas pareiškėjo argumentas, kad 2011-01-06 Komisijos posėdyje protokolinis sprendimas priimtas neteisėtos sudėties Komisijos: šiame posėdyje, kaip ir reikalaujama Nuostatų 2 p., dalyvavo 3 nariai, be to, Komisijos sprendimas dėl Kodekso 11.3 p. pažeidimo priimtas anksčiau, 2010-12-09 vykusiame posėdyje. Atsižvelgus į 2011-01-06 Komisijos protokolinį sprendimą, Departamento vyr. specialistas 2011-01-17 surašė teikimą direktoriui dėl nuobaudos už Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.3 p. bei 11.7 p. pažeidimus (b. l. 89-90a). Pareiškėjas nurodo, kad teikime nurodytas Kodekso 11.7 p. pažeidimas, kurio neįvardijo Komisija, tačiau ši aplinkybė nedraudžia Departamento tarnautojui, vykdančiam nuolatinę bankroto administratorių priežiūrą, teikime nurodyti ir kitus užfiksuotus galimus pažeidimus. Pažymėtina, kad ginčijamas įsakymas, kuriuo paskirta nuobauda pareiškėjui, priimtas taip pat dėl minėtų Kodekso 11.3 ir 11.7 p. pažeidimų, todėl nepagrįsti pareiškėjo argumentai, susiję su Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 20 p. pažeidimu. Pagal Taisyklių 17 p., Departamento direktorius nuobaudą skiria už teisės aktų pažeidimus ar kitus administratoriaus veiklos trūkumus, nustatytus atlikus administratoriaus veiklos tikrinimą, taigi nuobauda skiriama atsižvelgus į visą tikrinimo metu surinktą medžiagą. Nurodyta teisės norma neįpareigoja direktoriaus skirti nuobaudą pagal konkrečius siūlymus, nurodytus tarnautojo teikime ar komisijos protokoliniame sprendime. Pareiškėjas nurodo, kad Departamentas nepagrįstai antrą kartą išnagrinėjo tas pačias aplinkybes, dėl kurių pasisakyta 2010-10-21 Departamento raštu Nr. (6.14) A2-3568 (b. l. 111-14). Nustatyta, kad 2010-11-16 UAB „Minera“ skundas nagrinėtas klausimo dėl atskirojo skundo padavimo ribose, atsižvelgus į faktines aplinkybes; tuo tarpu 2010-09-22 UAB „Minera“ skunde nurodytos aplinkybės dėl pareiškėjo pareikšto ieškinio dėl reikalavimo perleidimo sutarties ar pirmojo kreditorių susirinkimo sušaukimo bei dalyvavimo susirinkime pakartotinai nenagrinėtos. Be to, pažymėtina, kad atsakovo veiksmai, vykdant įmonių administratorių veiklos kontrolę, nėra minėtuose teisės aktuose tiek formalizuoti kaip teismo procesas, paduodamų skundų ar prašymų turinys nėra reglamentuotas, dėl to, negali būti sprendžiama dėl nagrinėjamų dokumentų tapatumo taip kaip yra numatyta teismo procese.

48Bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėjas, paduodamas atskirąjį skundą dėl visos Kauno apygardos teismo 2010-10-12 nutarties, kuria patvirtinti didžiausio kreditoriaus UAB „Minera“ kreditoriniai reikalavimai, ginčijo itin nežymią dalį UAB „Minera“ kreditorinių reikalavimų, tačiau nepateikė tvirtinti kreditorinio reikalavimo neginčijamoje dalyje. Byloje nėra duomenų, kad pareiškėjas, manydamas, jog UAB „Minera“ kreditorinis reikalavimas nepagrįstas, būtų kreipęsis į šį kreditorių dėl papildomų paaiškinimų ar įrodymų, patvirtinančių kreditorinio reikalavimo dydį. Atsižvelgiant į byloje nustatytų aplinkybių visumą, o būtent į tai, kad pareiškėjas nepatvirtino aiškios UAB „Minera“ kreditorinio reikalavimo dalies, ginčijo reikalavimo perleidimo sutartį tarp UAB „Minera“ ir AB Šiaulių bankas, prašė sustabdyti UAB „Minera“ reikalavimo tvirtinimo klausimą ir kt., darytina išvada, kad pareiškėjo veiksmai buvo tendencingi, siekiant kuo ilgiau neleisti UAB „Minera“ dalyvauti bankroto procese. Pažymėtina, kad tokią išvadą dėl minėtų pareiškėjo veiksmų padarė ir Lietuvos apeliacinis teismas įsiteisėjusioje 2011-03-17 nutartyje civ. byloje Nr. 2-443/2011, t.y. pripažinta, jog pareiškėjas, veikdamas kaip bankroto administratorius, piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis (b. l. 58-68). Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis faktas konstatuotas civilinėje byloje, teigtina, kad pareiškėjas pažeidė Kodekse numatytą efektyvumo principą, t.y. neveikė taip, kad nebūtų vilkinamas bankroto procesas.

49Pareiškėjui ginčijamu įsakymu nuobauda paskirta taip pat už Kodekso 11.7 p. pažeidimą, t.y. už nesilaikymą pavyzdingumo ir padorumo principo, reikalaujančio būti nepriekaištingos reputacijos ir ją saugoti; nesinaudoti kito asmens nežinojimu ar klaidomis; nemenkinti kitų proceso dalyvių, elgtis pagarbiai, konfliktines situacijas spręsti taikiai ir mandagiai, nereikšti paniekos; pareigas atlikti nepriekaištingai, laiku ir dalykiškai; susilaikyti nuo viešų pasisakymų savireklamos tikslais informuojant apie galimybes, gebėjimus ir administratoriaus profesinį pasirengimą; visada veikti profesionaliai, saugoti savo profesijos garbę ir prestižą, būti tolerantiškam, paslaugiam. Remiantis bylos medžiaga, o būtent Komisijos 2011-01-06 posėdžio protokolu ir 2011-01-17 teikimu, minėtas Kodekso 11.7 p. pažeidimas konstatuotas dėl pareiškėjo siūlymo UAB „Minera“ pačiai pasidaryti jai reikalingų dokumentų kopijas nuvykus į Kauno apygardos teismą. Nustatyta, kad 2010-11-30 UAB „Minera“ atstovas prašė pateikti dokumentus: įvykusių kreditorių susirinkimų ir/ar kreditorių komitetų medžiagą ir protokolus; visą kitą informaciją ir dokumentus, kuriuos administratorius yra pateikęs kreditoriams ir/ar kreditorių komitetams (b. l. 119). Pareiškėjas 2010-12-08 išsiuntė UAB „Minera“ kreditorių susirinkimo bei kreditorių komiteto posėdžių medžiagą bei raštą dėl UAB „Minera“ įkeisto pastato šildymo ir komercinių patalpų šildymo įrengimo finansavimo (b. l. 142). Pareiškėjas 2010-12-11 raštu informavo, kad kreditorių UAB „Tondas“, UAB „Būsto sprendimai“, UAB „Alla moda“ ir UAB „Vokiški vartai“ kreditoriniai reikalavimai ir jų pagrindą patvirtinantys dokumentai yra pateikti į BUAB „Gratus“ bankroto bylą, todėl siūloma UAB „Minera“ norimų dokumentų kopijas pasidaryti patiems, nurodė, kad klausimas dėl lėšų kopijoms daryti bus įtrauktas į artimiausio kreditorių komiteto posėdžio darbotvarkę (b. l. 150). UAB „Minera“ atstovas 2010-12-17 raštu nurodė pareiškėjui UAB „Minera“ bankroto byloje esančių dokumentų kopijų nedaryti ir prašė pateikti administratoriaus turimų kitų įmonių kreditorinių reikalavimų pagrindą patvirtinančių dokumentų kopijas (b. l. 144). Pažymėtina, kad pareiškėjas dalį prašomų dokumentų UAB „Minera“ pateikė kreditorių komiteto nustatyta tvarka, t.y. nepraleidus 10 darbo dienų termino, nurodė priežastis, kodėl negali pateikti kitos medžiagos. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismo vertinimu, nėra pagrindo teigti, kad pareiškėjas savo veiksmais pažeidė padorumo ir pavyzdingumo principą, numatytą Kodekso 11.7 p.

50Nepagrįstas pareiškėjo argumentas, kad jam buvo pritaikytas teisės aktas, numatantis griežtesnę atsakomybę. Minėta, kad tiek ankstesnė Kodekso redakcija, tiek aktuali redakcija įtvirtina analogiškas nuostatas dėl efektyvumo ir padorumo bei pavyzdingumo principų reikalavimų. Pagal aktualios redakcijos Kodekso 12 p., administratorius, pažeidęs šį Kodeksą, atsako teisės aktų nustatyta tvarka. Sankcijas už teisės aktų pažeidimus ar kitus administratoriaus veiklos trūkumus numato Taisyklių 17 p., t.y. kaip buvo minėta, Departamento direktorius gali skirti įspėjimą arba viešai paskelbiamą įspėjimą. Tuo tarpu ankstesnėje Kodekso redakcijoje, galiojusioje iki 2010-12-07, 12 p. buvo numatyta, kad bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisija bankroto administratoriui pažeidus šį Kodeksą gali: nurodyti bankroto administratoriui fiziniam asmeniui išlaikyti kvalifikacijos egzaminą; siūlyti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai panaikinti bankroto administratoriaus pažymėjimo ar leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas galiojimą, jei bankroto administratorius šį Kodeksą pažeidė reikšmingai arba galiojant anksčiau Departamento paskirtai nuobaudai. Dėl nurodytų motyvų, darytina išvada, jog pareiškėjui pritaikytas teisės aktas, numatantis palankesnę administratoriaus atsakomybę.

51Nepagrįstas pareiškėjo argumentas, kad nuobauda paskirta praleidus Viešojo administravimo įstatymo 31 str. numatytus administracinės procedūros terminus. Vadovaujantis 1999 m. birželio17 d. Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 19 str. 1 d., administracinė procedūra – pagal šį įstatymą viešojo administravimo subjekto atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens skundą ar pranešimą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą. Pagal Viešojo administravimo įstatymo 31 str., administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios. Viešojo administravimo subjektas – institucija, įstaiga, pareigūnas, valstybės tarnautojas, kitas fizinis ar juridinis asmuo, šio įstatymo nustatyta tvarka įgalioti atlikti viešąjį administravimą. Remiantis bylos medžiaga, pareiškėjas skundą padavė ne dėl viešojo administravimo subjektų, bet dėl bankroto administratoriaus galimai padaryto jo teisių ir teisėtų interesų pažeidimo. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju administracinė procedūra nebuvo vykdoma, teigti, kad praleistas 20 darbo dienų terminas, taip pat nėra pagrindo.

52Dėl nurodytų motyvų konstatuotina, kad Departamentas teisės aktų tvarka įvertinęs administratoriaus veiklą, turėjo teisėtą pagrindą už teisės aktų pažeidimus ar kitus administratoriaus veiklos trūkumus taikyti poveikio priemones administratoriaus įgaliotam asmeniui, todėl pripažinti taikytą poveikio priemonę neteisėta nėra pagrindo (ABTĮ 89 str.).

53Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str., 127 str.,

Nutarė

54pareiškėjo S. S. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

55Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos (toliau –... 4. Pareiškėjas S. S. 2011-03-08 teismui padavė skundą, prašydamas panaikinti... 5. Pareiškėjas skunde nurodė nesutinkantis su įsakymu, kuriuo jam paskirtas... 6. Per teismo posėdį pareiškėjo atstovas prašė skundą tenkinti.... 7. Atsakovas Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos... 8. Nurodė, kad atsakovas išnagrinėjo UAB „Minera“ 2010-11-16 raštą,... 9. Per teismo posėdį atsakovo atstovas prašė skundo netenkinti.... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Minera“ atsiliepime į pareiškėjo... 11. Nurodė, kad UAB „Minera“, didžiausias UAB „Gratus“ kreditorius,... 12. Per teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens atstovė prašė skundo... 13. Skundas netenkintinas.... 14. Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenimis, Kauno apygardos... 15. Nustatyta, kad Kauno apygardos teisme buvo gautas BUAB „Gratus“... 16. Kauno apygardos teismo 2010-10-12 nutartimi civ. byloje Nr. B2–3202-436/2010... 17. 2010-10-18 pareiškėjas Lietuvos apeliaciniam teismui padavė atskirąjį... 18. Lietuvos apeliacinis teismas 2011-03-17 nutartimi civ. byloje Nr. 2-443/2011,... 19. 2010-09-22 UAB „Minera“ padavė skundą Departamentui dėl bankroto... 20. 2010-10-21 Departamentas raštu Nr. (6.14) A2-3568, išnagrinėjęs UAB... 21. 2010-11-16 UAB „Minera“ padavė pakartotinį skundą Departamentui dėl... 22. 2010-12-02 pareiškėjas paaiškinime nurodė, kad atskirasis skundas dėl... 23. Departamento Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto skyriaus vyr. specialistas... 24. 2010-12-09 Administratorių veiklos tikrinimo komisija (toliau – ir Komisija)... 25. Departamento Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto skyriaus vyr. specialistas... 26. 2010-12-22 pareiškėjas pateikė Departamentui paaiškinimą dėl 2010-12-09... 27. 2010-12-07 UAB „Minera“ papildė 2010-11-16 pakartotinį skundą,... 28. 2010-12-16 UAB „Minera“ dar kartą papildė 2010-11-16 skundą, prašydama... 29. 2010-12-30 pareiškėjas paaiškinime nurodė, kad UAB „Minera“ 2010-11-30... 30. Nustatyta, kad 2010-12-06 turėjo vykti BUAB „Gratus“ kreditorių komiteto... 31. 2011-01-06 Komisija posėdyje (2011-01-10 protokolas Nr. BK-22),... 32. 2011-01-12 pareiškėjas pateikė Departamentui paaiškinimą dėl 2011-01-06... 33. Departamento Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto skyriaus vyr. specialistas... 34. 2011-01-26 pareiškėjas pateikė Departamentui paaiškinimą dėl 2011-01-17... 35. Departamento Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto skyriaus vyr. specialistas... 36. Nagrinėjamoje byloje turi būti sprendžiamas klausimas dėl Įmonių bankroto... 37. 2001 m. kovo 20 d. Įmonių bankroto įstatymo Nr. IX-216 (toliau –... 38. Pagal Įstatymo 11 str. 10 d., administratoriaus veiklą kontroliuoja... 39. Bankroto administratorių veiklos kontrolės taisyklės, patvirtintos Lietuvos... 40. Pagal Taisyklių 5 p., administratorių veiklą Departamento direktoriaus... 41. Bankroto administratorių veiklos tikrinimo komisijos nuostatų, patvirtintų... 42. Pagal Taisyklių 16 p., administratorius iki Departamento direktoriaus... 43. Vadovaujantis Taisyklių 17 p., Departamento direktorius už teisės aktų... 44. Minėta, kad pareiškėjui ginčijama nuobauda paskirta už Bankroto ir... 45. Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodeksas, patvirtinto... 46. Kodekso 11 p. įtvirtina principus, kuriais savo veikloje vadovaujasi... 47. Nustatyta, kad 2010-12-09 vykusiame Administratorių veiklos tikrinimo... 48. Bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėjas, paduodamas atskirąjį skundą... 49. Pareiškėjui ginčijamu įsakymu nuobauda paskirta taip pat už Kodekso 11.7... 50. Nepagrįstas pareiškėjo argumentas, kad jam buvo pritaikytas teisės aktas,... 51. Nepagrįstas pareiškėjo argumentas, kad nuobauda paskirta praleidus Viešojo... 52. Dėl nurodytų motyvų konstatuotina, kad Departamentas teisės aktų tvarka... 53. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 54. pareiškėjo S. S. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 55. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...