Byla T-XX-61-12
Dėl akto panaikinimo rūšinio teismingumo klausimą

1Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, susidedanti iš l. e. p. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko Zigmo Levickio (kolegijos pirmininkas), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Romano Klišausko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Česlovo Jokūbausko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Virgilijaus Valančiaus,

2išnagrinėjusi Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjo Ukmergės rajono apylinkės prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, skundą atsakovams Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Valstybinei priešgaisrinės priežiūros inspekcijai, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Vilniaus teritoriniam skyriui, Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl akto panaikinimo rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Pareiškėjas prašymu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007 m. kovo 21 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą Nr. (101)11.4-620.

4Pareiškėjas nurodė, kad ginčijamas aktas yra neteisėtas, nes ginčijamame akte nenurodyta, kad statinių pripažinimo tinkamai naudoti komisiją skyrė Vilniaus apskrities viršininkas, taip pat nenurodyta, kokiu pagrindu Vilniaus apskrities viršininkas įgaliojo Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių skirti komisiją. Teigė, kad į statinių pripažinimo tinkamai naudoti komisijos sudėtį nebuvo įtraukti statybos techniniame reglamente STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ nurodyti subjektai. Pažymėjo, kad statytojui neatlikus visų įsipareigojimuose nurodytų statybos darbų, pastatai, esantys ( - ), Vilniuje, negalėjo būti pripažinti tinkamais naudoti.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo ir patikslinto skundo priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Vilniaus apygardos administracinis teismas nurodo, kad Statybos įstatymo 281 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, jog nustačius, kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos ar kiti asmenys, kurių teisės ir teisėti interesai yra pažeidžiami, kreipiasi į: 1) bendrosios kompetencijos teismą dėl statybą leidžiančio dokumento pripažinimo negaliojančiu ir statybos padarinių šalinimo, kai statyba yra pradėta; 2) administracinį teismą, kai statyba dar nėra pradėta ir teisme ginčijamas tik statybą leidžiantis dokumentas. Byloje nėra ginčijamas statybos užbaigimo dokumentas, tačiau statybos užbaigimo dokumento nuginčijimas gali sąlygoti materialaus pobūdžio pasekmių kilimą, be to, ginčai dėl statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo yra civilinio teisinio pobūdžio, todėl kyla abejonių dėl bylos rūšinio teismingumo.

6Specialioji teisėjų kolegija

konstatuoja:

7Byla teisminga administraciniam teismui.

8Šio byloje pareiškėjas ginčija administracinio pobūdžio aktą ir jokių civilinių teisinių reikalavimų nekelia, todėl šis ginčas viešojo administravimo srities ribų neperžengia ir turi būti nagrinėjamas administraciniame teisme (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalis, 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

9Kadangi šiuo atveju yra ginčijamas statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas, o ne statybą leidžiantis dokumentas, Statybos įstatymo 281 straipsnio (2010 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XI-992 redakcija) nuostatos dėl statybą leidžiančio dokumento ginčijimo tvarkos netaikytinos.

10Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso

1136 straipsniu, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

12Byla teisminga administraciniam teismui.

13Bylą pagal pareiškėjo Ukmergės rajono apylinkės prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, skundą atsakovams Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Valstybinei priešgaisrinės priežiūros inspekcijai, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Vilniaus teritoriniam skyriui, Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl akto panaikinimo grąžinti Vilniaus apygardos administraciniam teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

14Nutartis dėl teismingumo neskundžiama. l. e. p. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Zigmas Levickis

Proceso dalyviai