Byla Iv-2101-208/2011

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su D. P. patikslintu skundu,

Nustatė

2D. P. 2011-02-28 paštu išsiuntė patikslintą skundą, kuriuo prašo: 1) taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones: laikinai sustabdyti Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. T1-171 „Dėl Druskininkų savivaldybės plėtros 2004 - 2013 metų strateginio plano pildymo“ 2 punkto galiojimą; uždrausti atsakovams Druskininkų savivaldybės administracijai ir Druskininkų savivaldybės tarybai priimti aktus ir atlikti veiksmus teritorijose Nr. 1, 6, 7, 8 (nurodytose Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 19 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I-841-142/2010), o taip pat, kol neįvykdytas 2010 m. balandžio 19 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas nurodytoje byloje, uždrausti atsakovams priimti aktus dėl šių teritorijų; 2) įpareigoti Druskininkų savivaldybės administraciją:

32.1. įgyvendinti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 14 straipsnio „Teismo sprendimo, nutarimo ir nutarties privalomumas“ reikalavimus, kuriuose nurodyta, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutarimas ir nutartis yra privalomi visoms valstybės institucijoms, pareigūnams ir tarnautojams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje;

4Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 1 straipsnio „Teisingumo vykdymas“ reikalavimus, kuriuose nurodyta, kad teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai (1 dalis); teismai sprendimus bylose priima Lietuvos Respublikos vardu (2 dalis); bylose teismų priimtus sprendimus gali peržiūrėti tik teismas ir tik įstatymų nustatyta tvarka (3 dalis), 9 straipsnio „Teismų sprendimų privalomumas“ 1 dalies reikalavimus, kuriuose nurodyta, kad įsiteisėję Lietuvos Respublikos teismų sprendimai yra privalomi visoms valstybės valdžios institucijoms, pareigūnams ir tarnautojams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje;

5Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio „Vietos savivaldos principai“ 6, 8 ir 12 punktus, kuriuose atitinkamai nurodyta, kad pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra: savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus (6 punktas); bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimo. Savivaldybės institucijų priimti sprendimai bendruomenės interesais neturi pažeisti įstatymų garantuotų atskirų gyventojų teisių (8 punktas); žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo ir gerbimo. Savivaldybės institucijų ar valstybės tarnautojų priimami sprendimai turi nepažeisti žmogaus orumo, jo teisių ir laisvių, lygių galimybių (12 punktas); 20 straipsnio „Mero, mero pavaduotojo įgaliojimai“ 2 dalies 1 ir 2 punktų reikalavimus, kuriuose nurodyta, kad meras planuoja savivaldybės tarybos veiklą, nustato ir sudaro savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes ir teikia savivaldybės tarybos sprendimų projektus, šaukia savivaldybės tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja, koordinuoja savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų veiklą, pasirašo savivaldybės tarybos sprendimus ir posėdžių, kuriems pirmininkavo, protokolus (2 dalies 1 punktas); reglamente nustatyta tvarka atstovauja pats arba įgalioja kitus asmenis atstovauti savivaldybei teisme, bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio šalių institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis (2 dalies 2 punktas); 3 dalies 6 punkto reikalavimus, kuriuose nurodyta, kad meras rūpinasi, kad būtų deramai atstovaujama savivaldybės interesams bendradarbiaujant ir sprendžiant klausimus su valstybės valdžios ir valstybinio administravimo subjektais, teisėsaugos institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, užsienio valstybių savivaldybėmis;

6Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 straipsnio „Nuosavybės teisių į miesto žemę atkūrimo sąlygos ir tvarka“ 2 dalies 1 punkto reikalavimus, kuriuose nurodyta, kad nuosavybės teisės į žemę, iki 1995 m. birželio 1 d. buvusią miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose, atkuriamos: grąžinant natūra laisvą (neužstatytą) žemę turėtoje vietoje piliečiui ar piliečiams bendrosios nuosavybės teise, išskyrus žemę, pagal šio įstatymo 12 straipsnį priskirtą valstybės išperkamai žemei, ir žemę, kurios susigrąžinti turėtoje vietoje pilietis nepageidauja; laisvos (neužstatytos) žemės plotuose grąžinamų natūra turėtoje vietoje žemės sklypų formavimą ir jų planų rengimą Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis organizuoja ir planus tvirtina savivaldybės administracijos direktorius;

72.2. vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1057 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“ 106 punkto reikalavimus, kuriuose nurodyta, kad savivaldybės administracijos direktorius per mėnesį nuo žemėtvarkos skyriaus prašymo pateikimo žemėtvarkos skyriui pagal nustatytąja tvarka patvirtintus teritorijos detaliuosius planus pateikia informaciją kartografinėje medžiagoje apie laisvą (neužstatytą) žemę, kuri pagal šio įstatymo 12 straipsnio 3 punktą nepriskirta valstybės išperkamai žemei, o tuo atveju, kai teritorijos detalusis planas nepatvirtintas arba jo nėra,- apie detaliai nesuplanuotas miesto teritorijas; savivaldybės administracijos direktorius, gavęs iš žemėtvarkos skyriaus kartografinę medžiagą, kurioje pažymėtos savininko turėtų žemės sklypų ribos miesto detaliai nesuplanuotose teritorijose, savo įsakymu paskiria atsakingus savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus natūra grąžinamos laisvos (neužstatytos) žemės sklypų riboms formuoti; šios ribos formuojamos žemėtvarkos skyriaus pateiktoje kartografinėje medžiagoje, atsižvelgiant į savininko turėtos žemės ribas; savivaldybės administracijos direktorius žemės sklypų formavimą, kadastrinių matavimų rengimą organizuoja ir šių žemės sklypų planus patvirtina ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo žemėtvarkos skyriaus prašymo pateikimo dienos ir kartu su kitais dokumentais (duomenimis) pateikia juos žemėtvarkos skyriui;

8įsiteisėjusį Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 19 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-841-142/2010;

93) Pripažinti, kad Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. T1-171 „Dėl Druskininkų savivaldybės plėtros 2004 - 2013 metų strateginio plano pildymo“ 2 punktas, kuriame nuspręsta įgyvendinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. T1-171 „Dėl Druskininkų savivaldybės plėtros 2004 - 2013 metų strateginio plano pildymo“ 1 punkte nurodytą projektą atliekant darbus 5044 kv. m sklype ( - ) gatvėje, Druskininkuose, prieštarauja:

10Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 14 straipsnio „Teismo sprendimo, nutarimo ir nutarties privalomumas“ reikalavimams, kuriuose nurodyta, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutarimas ir nutartis yra privalomi visoms valstybės institucijoms, pareigūnams ir tarnautojams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje;

11Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 1 straipsnio „Teisingumo vykdymas“ reikalavimams, kuriuose nurodyta, kad teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai (1 dalis); teismai sprendimus bylose priima Lietuvos Respublikos vardu (2 dalis); bylose teismų priimtus sprendimus gali peržiūrėti tik teismas ir tik įstatymų nustatyta tvarka (3 dalis), 9 straipsnio „Teismų sprendimų privalomumas“ 1 dalies reikalavimams, kuriuose nurodyta, kad įsiteisėję Lietuvos Respublikos teismų sprendimai yra privalomi visoms valstybės valdžios institucijoms, pareigūnams ir tarnautojams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje;

12Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio „Vietos savivaldos principai“ 6, 8 ir 12 punktams, kuriuose atitinkamai nurodyta, kad pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra: savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus (6 punktas); bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimo. Savivaldybės institucijų priimti sprendimai bendruomenės interesais neturi pažeisti įstatymų garantuotų atskirų gyventojų teisių (8 punktas); žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo ir gerbimo. Savivaldybės institucijų ar valstybės tarnautojų priimami sprendimai turi nepažeisti žmogaus orumo, jo teisių ir laisvių, lygių galimybių (12 punktas); 20 straipsnio „Mero, mero pavaduotojo įgaliojimai“ 2 dalies 1 ir 2 punktų reikalavimams, kuriuose nurodyta, kad meras planuoja savivaldybės tarybos veiklą, nustato ir sudaro savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes ir teikia savivaldybės tarybos sprendimų projektus, šaukia savivaldybės tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja, koordinuoja savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų veiklą, pasirašo savivaldybės tarybos sprendimus ir posėdžių, kuriems pirmininkavo, protokolus (2 dalies 1 punktas); reglamente nustatyta tvarka atstovauja pats arba įgalioja kitus asmenis atstovauti savivaldybei teisme, bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio šalių institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis (2 dalies 2 punktas); 3 dalies 6 punkto reikalavimams, kuriuose nurodyta, kad meras rūpinasi, kad būtų deramai atstovaujama savivaldybės interesams bendradarbiaujant ir sprendžiant klausimus su valstybės valdžios ir valstybinio administravimo subjektais, teisėsaugos institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, užsienio valstybių savivaldybėmis;

13Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 straipsnio „Nuosavybės teisių į miesto žemę atkūrimo sąlygos ir tvarka“ 2 dalies 1 punkto reikalavimams, kuriuose nurodyta, kad nuosavybės teisės į žemę, iki 1995 m. birželio 1 d. buvusią miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose, atkuriamos: grąžinant natūra laisvą (neužstatytą) žemę turėtoje vietoje piliečiui ar piliečiams bendrosios nuosavybės teise, išskyrus žemę, pagal šio įstatymo 12 straipsnį priskirtą valstybės išperkamai žemei, ir žemę, kurios susigrąžinti turėtoje vietoje pilietis nepageidauja; laisvos (neužstatytos) žemės plotuose grąžinamų natūra turėtoje vietoje žemės sklypų formavimą ir jų planų rengimą Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis organizuoja ir planus tvirtina savivaldybės administracijos direktorius;

14Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1057 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“ 106 reikalavimams, kuriuose nurodyta, kad savivaldybės administracijos direktorius per mėnesį nuo žemėtvarkos skyriaus prašymo pateikimo žemėtvarkos skyriui pagal nustatytąja tvarka patvirtintus teritorijos detaliuosius planus pateikia informaciją kartografinėje medžiagoje apie laisvą (neužstatytą) žemę, kuri pagal šio įstatymo 12 straipsnio 3 punktą nepriskirta valstybės išperkamai žemei, o tuo atveju, kai teritorijos detalusis planas nepatvirtintas arba jo nėra,- apie detaliai nesuplanuotas miesto teritorijas; savivaldybės administracijos direktorius, gavęs iš žemėtvarkos skyriaus kartografinę medžiagą, kurioje pažymėtos savininko turėtų žemės sklypų ribos miesto detaliai nesuplanuotose teritorijose, savo įsakymu paskiria atsakingus savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus natūra grąžinamos laisvos (neužstatytos) žemės sklypų riboms formuoti; šios ribos formuojamos žemėtvarkos skyriaus pateiktoje kartografinėje medžiagoje, atsižvelgiant į savininko turėtos žemės ribas; savivaldybės administracijos direktorius žemės sklypų formavimą, kadastrinių matavimų rengimą organizuoja ir šių žemės sklypų planus patvirtina ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo žemėtvarkos skyriaus prašymo pateikimo dienos ir kartu su kitais dokumentais (duomenimis) pateikia juos žemėtvarkos skyriui;

154) Panaikinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. T1-171 „Dėl Druskininkų savivaldybės plėtros 2004 - 2013 metų strateginio plano pildymo“ 2 punktą, kuriame nuspręsta įgyvendinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. T1-171 „Dėl Druskininkų savivaldybės plėtros 2004 -2013 metų strateginio plano pildymo“ 1 punkte nurodytą projektą atliekant darbus 5044 kv. m sklype ( - ) gatvėje, Druskininkuose.

16Skundą atsisakytina priimti.

17Skundo reikalavimas turi atitikti Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatas, reglamentuojančias teisę kreiptis į teismą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 str.), teismo kompetencijos ribas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3, 15 str.), teismo priimamų sprendimų rūšis (Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 – 91 str.) bei jų vykdymo tvarką (Administracinių bylų teisenos įstatymo 97 str.). Taigi skundo reikalavimas turi būti toks, kuriuo remiantis priimtas teismo sprendimas sukeltų atitinkamas teisines pasekmes kitai bylos šaliai ir nekiltų abejonių dėl galimybės jį įvykdyti, t. y. pašalinti padarytą teisės ar teisėtų interesų pažeidimą, įpareigoti atsakovą atlikti konkrečius veiksmus.

18Pareiškėjos skundo 2.1. ir 2.2. reikalavimas vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1057 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“ 106 punkto reikalavimus yra suformuluoti kaip abstraktaus pobūdžio prašymai. Iš nurodytų prašymų negalima nustatyti, kokių konkrečiai teisinių pasekmių siekia pareiškėja, ir kaip šios galimos teisinės pasekmės sietinos su jos įstatymų saugomų teisių ir (ar) teisėtų interesų pažeidimų pašalinimu. Iš skundo turinio matyti, kad minėtus reikalavimus pareiškėja kildina ir sieja su kitu skundo reikalavimu - įpareigoti Druskininkų savivaldybės administraciją vykdyti įsiteisėjusį Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 19 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-841-142/2010, t.y. su teismo sprendimo vykdymo procesu. Civilinio proceso kodekso 646 str. 1 d. numato, kad vykdytinam sprendimui įsiteisėjus, išieškotojui pagal rašytinį pareiškimą pirmosios instancijos teismas išduota vykdomąjį raštą. Administracinių bylų teisenos įstatymo 97 str. 2 d. įtvirtinta nuostata, kad jeigu per penkiolika dienų ar teismo nustatytą terminą sprendimas neįvykdomas, pareiškėjo prašymu atitinkamas administracinis teismas išduoda jam vykdomąjį raštą kartu nurodydamas jį vykdyti teismo antstolių kontorai prie apylinkės teismo pagal atsakovo buveinės vietą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į tai, pareiškėja gali Vilniaus apygardos administracinio teismo administracinėje byloje Nr. I-841-142/2010 pateikti prašymą išduoti vykdomąjį raštą, o ne formuluoti reikalavimą dėl įpareigojimo vykdyti įsiteisėjusį teismo sprendimą siekiant iškelti naują administracinį ginčą. Remiantis tuo, kas išdėstyta, skundo reikalavimus 2.1. ir 2.2. atsisakytina priimti kaip nenagrinėtinus teismų (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1 p.).

19Trečiasis skundo reikalavimas pripažinti tam tikrus faktus neatitinka galimų priimti teismo sprendimų rūšių, numatytų Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. Prašymas pripažinti tam tikrus faktus negali būti skundo reikalavimu, kadangi pripažinimas tam tikrų faktų gali būti tik motyvas teismui priimant sprendimą, o ne sprendimas byloje iš esmės. Remiantis tuo, kas išdėstyta, skundą dalyje dėl trečiojo reikalavimo pripažinti tam tikrus faktus, atsisakytina priimti (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1 p.).

20Ketvirtuoju skundo reikalavimu D. P. prašo panaikinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. T1-171 „Dėl Druskininkų savivaldybės plėtros 2004 - 2013 metų strateginio plano pildymo“ 2 punktą, kuriame nuspręsta įgyvendinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. T1-171 „Dėl Druskininkų savivaldybės plėtros 2004 -2013 metų strateginio plano pildymo“ 1 punkte nurodytą projektą atliekant darbus 5044 kv. m sklype ( - ) gatvėje, Druskininkuose. Druskininkų savivaldybės tarybos 2010-09-20 sprendimu Nr. T1-171 „Dėl Druskininkų savivaldybės plėtros 2004-2013 metų strateginio plano papildymo“ 1 punktu nuspręsta papildyti Druskininkų savivaldybės tarybos 2008-12-04 sprendimu Nr. T1-286 „Dėl Druskininkų savivaldybės plėtros 2004-2013 metų strateginio plano“ patvirtinto Druskininkų savivaldybės plėtros 2004-2013 metų strateginio plano 2 prioriteto „Infrastruktūros plėtra ir aplinkos apsauga“, 1 tikslo „Užtikrinti kurorto subalansuotą urbanistinę plėtrą, infrastruktūros, inžinerinio aprūpinimo bei aplinkosaugos sistemų efektyvų naudojimą, atnaujinimą bei kokybinį vystymą“ 1.1. uždavinį „Subalansuoti urbanistinę plėtrą pagal nustatytas pagrindines kurorto plėtros kryptis“ 1.1.5. priemone „Seniūnijos – bendruomenės namų įkūrimas“. Druskininkų savivaldybės tarybos 2010-09-20 sprendimas Nr. T1-171 „Dėl Druskininkų savivaldybės plėtros 2004-2013 metų strateginio plano papildymo“ yra norminis administracinis aktas, nes atitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 str. 13 d. nurodytus požymius: nustato elgesio taisykles, skirtas individualiais požymiais neapibūdintų subjektų grupei.

21Pareiškėjai 2011-02-14 nutartimi teismas išaiškino teisę patikslinti skundą ir suformuluoti konkretų ir savarankišką reikalavimą atsakovei dėl strateginiu planavimu galimai pažeistų jos subjektinių teisių gynimo. Tačiau patikslintame skunde pareiškėja prašo panaikinti norminio administracinio akto dalį, o tai reiškia, jog prašoma ištirti norminio administracinio teisės akto teisėtumą, nors toks reikalavimas tiesiogiai nesuformuluotas. Savarankiškų, konkrečių reikalavimų, kuriuos teismas galėtų laikyti individualiu ginču, D. P. nepateikė, todėl skundo dalykas ir pagrindas iki galo lieka neaiškus. Jeigu paduotame skunde nėra aiškiai nurodytas skundo pagrindas ir dalykas, teisminis nagrinėjimas yra negalimas. Iš skundo matyti, kad apie skundžiamą sprendimą pareiškėja sužinojo iš laikraščio ir prieš pateikiant skundą teismui nesikreipė į atsakovę dėl galimai pažeidžiamų jos teisių Druskininkų savivaldybės tarybos 2010-09-20 sprendimo Nr. T1-171 „Dėl Druskininkų savivaldybės plėtros 2004-2013 metų strateginio plano papildymo“ 2 punktu. Taigi, byloje nėra duomenų, kad atsakovė vilkino priimti sprendimus ar nepagrįstai atmetė pareiškėjos prašymą.

22Individualioje administracinėje byloje norminio administracinio teisės akto teisėtumas gali būti tiriamas pareiškėjo, kai teisme yra nagrinėjama konkreti byla dėl jo teisių pažeidimo, prašymu arba teismo iniciatyva. Šiuo atveju darytina išvada, jog pareiškėjai nesuformulavus konkretaus savarankiško reikalavimo dėl galimai jos pažeistų teisių gynimo, kurį galima būtų laikyti individualiu ginču, teismas negali priimti nagrinėti skundo, todėl pareiškėja nagrinėjamu atveju nevertintina ir kaip tinkamas subjektas, galintis kreiptis į teismą dėl norminio administracinio akto dalies teisėtumo ištyrimo.

23Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, pareiškėjos skundą atsisakytina priimti, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1 p., kaip nenagrinėtiną teismų.

Nutarė

24atsisakyti priimti D. P. patikslintą skundą.

25Išaiškinti pareiškėjai teisę pateikti prašymą išduoti vykdomąjį raštą Vilniaus apygardos administracinio teismo administracinėje byloje Nr. I-841-142/2010.

26Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir 2010-10-18 sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį grąžinti D. P.

27Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius,... 2. D. P. 2011-02-28 paštu išsiuntė patikslintą skundą, kuriuo prašo: 1)... 3. 2.1. įgyvendinti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 4. Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 1 straipsnio „Teisingumo vykdymas“... 5. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio „Vietos... 6. Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį... 7. 2.2. vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimo... 8. įsiteisėjusį Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 19... 9. 3) Pripažinti, kad Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 20 d.... 10. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 14 straipsnio... 11. Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 1 straipsnio „Teisingumo vykdymas“... 12. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio „Vietos... 13. Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį... 14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1057... 15. 4) Panaikinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 20 d.... 16. Skundą atsisakytina priimti.... 17. Skundo reikalavimas turi atitikti Administracinių bylų teisenos įstatymo... 18. Pareiškėjos skundo 2.1. ir 2.2. reikalavimas vykdyti Lietuvos Respublikos... 19. Trečiasis skundo reikalavimas pripažinti tam tikrus faktus neatitinka galimų... 20. Ketvirtuoju skundo reikalavimu D. P. prašo panaikinti Druskininkų... 21. Pareiškėjai 2011-02-14 nutartimi teismas išaiškino teisę patikslinti... 22. Individualioje administracinėje byloje norminio administracinio teisės akto... 23. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, pareiškėjos skundą atsisakytina... 24. atsisakyti priimti D. P. patikslintą skundą.... 25. Išaiškinti pareiškėjai teisę pateikti prašymą išduoti vykdomąjį... 26. Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir 2010-10-18 sumokėtą 100 Lt... 27. Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas...