Byla AS-106-261/2016

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Stasio Gagio (pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. liepos 21 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos, uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“, B. C., J. I. skundą atsakovui Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, trečiaisiais suinteresuotais asmenimis byloje dalyvaujant akcinei bendrovei „Vilniaus šilumos tinklai“, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, dėl nutarimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 21 d. nutartimi pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus energija“ (toliau – ir pareiškėjas, UAB „Vilniaus energija“, Bendrovė) įpareigotas iki 2015 m. vasario 3 d. įmokėti į Vilniaus apygardos administracinio teismo depozitinę sąskaitą 26 045,27 Eur sumą už ekspertizės atlikimą.

5Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 2 d. nutartimi buvo atsisakyta priimti pareiškėjo UAB „Vilniaus energija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 21 d. nutarties, taip pat pratęstas nutartyje nustatytos įmokos už teisminę ekspertizę sumokėjimo terminas iki procesinio sprendimo, kuriuo bus išspręsti pareiškėjo pateikto atskirojo skundo reikalavimai, įsiteisėjimo.

6Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. liepos 10 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 2 d. nutartis palikta nepakeista.

72015 m. liepos 13 d. Bendrovės atstovai pateikė Vilniaus apygardos administraciniam teismui prašymus (elektroninių ryšių priemonėmis, taip pat IX t., b. l. 141-146): 1) panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 21 d. nutartį arba; 2) atidėti jos vykdymą, iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje.

8Pagrįsdamas savo prašymus, pareiškėjas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju yra iš esmės pasikeitusi faktinė situacija, nes teismui pateiktoje 2015 m. birželio 9 d. specialisto auditoriaus išvadoje vienareikšmiškai konstatuota, jog K. A. audito biuro išvada yra klaidinga ir šališka. Taip pat pažymėjo, kad K. A. audito biuro ekspertizės kaina gali būti reikšmingai sumažinta dėl jos neadekvatumo atliktam darbui. Nurodė, jog vykdant teismo nutartį, ekspertui buvo pervesta tik dalis ekspertizės kainos, todėl, tuo atveju, jeigu būtų sumokėta visa ekspertizės kaina, galėtų kilti objektyvių kliūčių susigrąžinti dalį įmokos.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. liepos 21 d. nutartimi (IX t., b. l. 148-149) atmetė pareiškėjo UAB „Vilniaus energija“ pateiktą prašymą ir įpareigojo pareiškėją iki 2015 m. liepos 31 d. pateikti teismui išsamią informaciją, kokiems asmenims buvo pavesta vykdyti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 21 d. nutartį (šių asmenų pareigas, vardus, pavardes).

11Teismas pabrėžė, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 57 straipsnio 1 ir 2 dalis teismo paskirtoje ekspertizėje pateikiama eksperto išvada laikytina vienu iš byloje esančių įrodymų, o šios ekspertizės įrodomoji reikšmė vertintina kartu su kitais byloje esančiais įrodymais. Taigi, K. A. audito biuro pateiktos ekspertizės išvados tyrimas bei teisinis vertinimas bus atliekamas nagrinėjant administracinę bylą iš esmės, tačiau, nepriklausomai nuo šio vertinimo, priešingai nei teigia Bendrovė, ekspertizės išlaidų kainą į teismo sąskaitą privalo sumokėti pareiškėjas, kuris pateikė prašymą dėl ekspertizės atlikimo. Be to, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 2 d. nutartimi Bendrovei jau buvo išaiškinta, kad, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 43 straipsnio 7 dalimi, galutinai bylinėjimosi išlaidų paskirstymo šalims klausimas bus išspręstas išnagrinėjus administracinę byla bei atsižvelgus į atmestų ir tenkintų reikalavimų proporciją.

12Kitos Bendrovės nurodytos aplinkybės, kuriomis grindžiamos abejonės susigrąžinti dalį už ekspertizę sumokėtų įmokų tuo atveju, jeigu teismas nuspręstų, kad ekspertizės kaina yra per didelė, yra subjektyvaus pobūdžio ir nepaneigia pareiškėjo pareigos įmokėti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 21 d. nutartimi nustatytą ekspertizės kainos dalį. Pažymėta ir tai, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatos nenumato galimybės atidėti ekspertizės išlaidų apmokėjimo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

13Taip pat pažymėta, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 2 d. nutartimi pratęstas nustatytos įmokos už teisminę ekspertizę sumokėjimo terminas iki procesinio sprendimo, kuriuo bus išspręsti pareiškėjo pateikto atskirojo skundo reikalavimai, įsiteisėjimo. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 2 d. nutartis įsiteisėjo Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui priėmus 2015 m. liepos 10 d. nutartį, tačiau Bendrovė į Vilniaus apygardos administracinio teismo depozitinę sąskaitą 26 045,27 Eur už ekspertizės atlikimą nėra sumokėjusi iki šiol.

14III.

15Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus energija“ pateikė atskirąjį skundą (elektroninių ryšių priemonėmis taip pat X t., b. l. 1-9), kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. liepos 21 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės, t. y. panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 21 d. nutartį arba atidėti jos vykdymą iki įsiteisės teismo sprendimas dėl bylos esmės.

16Nurodo, kad byloje susiklosčiusios teisinės ir faktinės aplinkybės pagrindžia būtinybę nagrinėjamu atveju taikyti išimtį iš skundžiamoje teismo nutartyje nurodomų bendrųjų taisyklių ir atidėti įpareigojimą apmokėti už atliktą ekspertizę. Ekspertizė buvo atlikta nesilaikant ABTĮ nuostatų dėl klausimų ekspertui formulavimo, kuriose aiškiai nurodoma, kad klausimai ekspertui suformuluojami teismo nutartimi (ABTĮ 62 str.), tačiau nagrinėjamu atveju ekspertas dalį klausimų sau nusistatė pats, be to, ekspertizė yra atlikta šališkai bei nekokybiškai, joje padarytos grubios energetikos veiklą reguliuojančių teisės aktų taikymo klaidos. Taigi, šiuo atveju yra kilęs klausimas ne dėl ekspertizės vertinimo ir interpretavimo, tačiau dėl jos galėjimo būti įrodymu byloje apskritai. Jei pateikta ekspertizė bus pripažinta netinkama ir pašalinta iš nagrinėjamos bylos medžiagos, ji neteks įrodymo statuso, todėl ir ekspertizės apmokėjimas būtų nesuderinamas. Taip pat išmokėjus tokią didelę sumą ekspertui, tačiau vėliau pripažinus ekspertizę netinkama, galėtų kilti objektyvių kliūčių susigrąžinti šią sumą. Kaip nurodyta ir įrodymais pagrįsta ankstesniuose pareiškėjo procesiniuose dokumentuose, pateiktuose Vilniaus apygardos administraciniam teismui, šios sumos dydis prilygsta eksperto kelių metų veikos pajamoms, tikėtina dėl to kiltų naujas teisminis ginčas.

17Be to, atkreipia dėmesį į tai, kad skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje nevertinta ir aplinkybė, kad pats pirmosios instancijos teismas priimtomis nutartimis iš dalies pripažino poreikį apmokėti ekspertui už jo atliktą ekspertizę tik išnagrinėjus bylą iš esmės. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. gegužės 11 d. nutartimi tik iš dalies tenkino eksperto prašymą išmokėti jam visą ekspertizės kainą. Teismas pervedė ekspertui tik tą sumą (868,86 Eur), kurią pareiškėjas dar 2011 m. buvo įmokėjęs į depozitinę teismo sąskaitą, nurodydamas, kad likusi dalis, t. y. 26 914,13 Eur, nebus išmokama tol, kol teismas galutiniu sprendimu neišspręs bylos iš esmės, nes pareiškėjas yra pateikęs rimtų abejonių ne tik ekspertizės teisėtumo ir pagrįstumo, bet ir dėl pačios ekspertizės kainos adekvatumo ir racionalumo.

18Taip pat pareiškėjas galėjo būti iš anksto įpareigotas įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą tik kainą už eksperto išvadas dėl būtent pareiškėjo suformuluotų 4 klausimų jo skundo dalyje, tačiau negali būti įpareigojamas ex post facto mokėti už eksperto išvadas dėl klausimų, kuriuos pateikė kitas pareiškėjas (Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija, B. C., J. I.) dėl šio pareiškėjo skundo (ABTĮ 43 str. 4 d.).

19Be to, ABTĮ 43 straipsnyje apskritai nenumatyta galimybė teismui nutartimi įpareigoti, kad viena proceso šalis apmokėtų ar primokėtų kokias nors paties eksperto padidintas ekspertizės išlaidas ex post facto po to, kai ekspertizė jau atlikta ir pateikta teismui. Šio straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad sumas, išmokėtinas liudytojams, specialistams, ekspertams ir ekspertų organizacijoms, iš anksto įmoka ta šalis, kuri pareiškė atitinkamą prašymą. O pagal ABTĮ 43 straipsnio 7 dalį šalių neįmokėtos sumos, išmokėtinos kaip išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, priteisiamos į teismo specialią sąskaitą iš proceso šalies, kurios nenaudai priimtas sprendimas, arba iš proceso šalių proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų dydžiui. Taigi, išlaidas už ekspertizę teismas nutartimi gali proceso šalis įpareigoti įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą tik iš anksto, prieš ekspertizę. Jeigu tokiu būdu sumos nebuvo įmokėtos iš anksto, teismas pagrįstai ir teisėtai ekspertams priklausančias išmokėti sumas gali priteisti tik teismo sprendimu, išnagrinėjęs bylą iš esmės iš proceso šalies, kurios nenaudai priimtas teismo sprendimas.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21IV.

22Atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atmestas pareiškėjo prašymas panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 21 d. nutartį, kuria pareiškėjas įpareigotas iki 2015 m. vasario 3 d. įmokėti į Vilniaus apygardos administracinio teismo depozitinę sąskaitą 26 045,27 Eur sumą už ekspertizės atlikimą, arba atidėti jos vykdymą, iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje.

23Pareiškėjo teigimu, įpareigojimas įmokėti į Vilniaus apygardos administracinio teismo depozitinę sąskaitą pinigus už ekspertizės atlikimą nepagrįstas, kadangi ekspertizė buvo atlikta nesilaikant ABTĮ nuostatų dėl klausimų ekspertui formulavimo, yra atlikta šališkai bei nekokybiškai, joje padarytos grubios energetikos veiklą reguliuojančių teisės aktų taikymo klaidos, todėl ji negali būti įrodymu byloje apskritai, be to, ekspertizės kaina nėra adekvati eksperto atliktam darbui (sumos dydis prilygsta eksperto kelių metų veikos pajamoms), o sumokėjus tokią didelę sumą ekspertui, tačiau vėliau pripažinus ekspertizę netinkama, galėtų kilti objektyvių kliūčių susigrąžinti šią sumą. Taip pat teigia, kad pareiškėjas gali būti tik iš anksto įpareigotas įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą (tačiau ne išlaidas ex post facto) ir tik kainą už eksperto išvadas dėl pareiškėjo suformuluotų klausimų jo skundo dalyje, tačiau ne dėl visų klausimų, suformuluotų ir kitų pareiškėjų skundo dalyje.

24Administracinių bylų teisenos įstatymo 43 straipsnio 3 dalis numato, jog sumas, išmokėtinas liudytojams, specialistams, ekspertams ir ekspertų organizacijoms, iš anksto įmoka ta šalis, kuri pareiškė atitinkamą prašymą. To paties straipsnio 4 dalis įtvirtina, jog jeigu nurodytus prašymus pareiškė abi šalys arba jeigu liudytojai, specialistai ir ekspertai šaukiami ar ekspertizė daroma teismo iniciatyva, tai reikalaujamas sumas įmoka proceso šalys lygiomis dalimis. ABTĮ 43 straipsnio 6 dalis skelbia, jog sumas, priklausančias liudytojams, specialistams ir ekspertams, teismas išmoka, jiems atlikus savo pareigas, iš teismo specialios sąskaitos. Tuo atveju, jei šalys tokių sumų į teismo specialią sąskaitą neįmoka, pagal ABTĮ 43 straipsnio 7 dalį jos priteisiamos į teismo specialią sąskaitą iš proceso šalies, kurios nenaudai priimtas sprendimas, arba iš proceso šalių proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų dydžiui.

25Taigi, pagal minėtas ABTĮ nuostatas išankstinė įmoka, išmokėtina liudytojams, specialistams, ekspertams ir ekspertų organizacijoms į specialią teismo (depozitinę) sąskaitą įmokama iš anksto tos šalies, kuri pareiškė atitinkamą prašymą, arba lygiomis dalimis, jei prašymus pareiškė abi šalys ar tai daroma teismo iniciatyva. Tokios išmokėtinos sumos laikomos teismo depozitinėje sąskaitoje iki liudytojai, specialistai ir ekspertai atlieka savo pareigas arba išnagrinėjus bylą, priteisiant jas iš proceso šalies, kurios nenaudai priimtas sprendimas, arba iš proceso šalių proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų dydžiui.

26Nagrinėjamu atveju pareiškėjas iš anksto į Vilniaus apygardos administracinio teismo depozitinę sąskaitą už ekspertizės atlikimą jau yra įmokėjęs 868,86 Eur (3 000 Lt). Tačiau pirmosios instancijos teismo 2015 m. sausio 21 d. nutartis, įpareigojanti pareiškėją post factum sumokėti už ekspertizės atlikimą, jau yra ne nutartis dėl užstato (avanso) ekspertizės atlikimui įmokėjimo, tačiau daugiau nutartis dėl bylinėjimosi išlaidų, todėl šiuo atveju taikytinos ne ABTĮ 43 straipsnio, bet ABTĮ 44 ir 45 straipsnių nuostatos. Kita vertus, šių straipsnių nuostatos taikomos tais atvejais, kai yra sprendžiama dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant administracinę bylą, paskirstymo išnagrinėjus tokią bylą (patenkinus reikalavimus geruoju ar pan.), kai yra žinomos prielaidos suponuojančios bylinėjimosi išlaidų paskirstymą. Nagrinėjamu atveju nėra skirstomos pačios bylinėjimosi išlaidos, nėra žinoma, kurios šalies naudai bus priimtas galutinis teismo sprendimas, o yra sprendžiamas pareiškėjo prašymas dėl teismo patvarkymo sumokėti už ekspertizės atlikimą tam tikrą sumą.

27Kadangi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 21 d. nutartimi pareiškėjas buvo įpareigotas iki 2015 m. vasario 3 d. įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą 26 045,27 Eur sumą už ekspertizės atlikimą, šią nutartį pareiškėjas apskundė atskiruoju skundu, tačiau Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 2 d. nutartimi buvo atsisakyta priimti šį pareiškėjo atskirąjį skundą bei pratęstas nutartyje nustatytos įmokos už teisminę ekspertizę sumokėjimo terminas iki procesinio sprendimo, kuriuo bus išspręsti pareiškėjo pateikto atskirojo skundo reikalavimai, įsiteisėjimo, o Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. liepos 10 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 2 d. nutartis palikta nepakeista, pareiškėjo pirmosios instancijos teismui pateiktas prašymas panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 21 d. nutartį arba atidėti jos vykdymą, iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje, nagrinėtinas tik, pareiškėjo teigimu, pasikeitusios faktinės situacijos kontekste, kadangi klausimas dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 21 d. nutarties teisėtumo ir pagrįstumo jau yra išspręstas neskundžiama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. liepos 10 d. nutartimi.

28Vertinant pareiškėjo argumentus dėl jo prašymo atidėti įpareigojimą apmokėti už atliktą ekspertizę, pažymėtina, jog pareiškėjas argumentus dėl ekspertizės (ne)kokybiškumo, jos kainos (ne)adekvatumo, išlaidų atlyginimo, proporcijų jas priteisiant paskirstymo, kaip pats nurodė, jau yra pateikęs atskirame procesiniame dokumente taip pat gali(-ės) pateikti pirmosios instancijos teismui ar apeliacinės instancijos teismui apeliaciniame skunde ar kitame procesiniame dokumente, jeigu tokie bus teikiami. Nurodytu būdu pareiškėjas gali įgyvendinti teisę į teisminę gynybą, ginčyti ekspertizės išlaidas, jų sumą, pagrįstumą, kadangi, kaip nurodė ir pirmosios instancijos teismas, galutinai bylinėjimosi išlaidų paskirstymo šalims klausimas sprendžiamas išnagrinėjus administracinę bylą bei atsižvelgus į atmestų ir tenkintų reikalavimų proporciją (ABTĮ 43 str. 7 d.). Todėl, atsižvelgusi į priimtą teismo procesinį sprendimą ir jame išdėstytą argumentaciją, teisėjų kolegija iš esmės nepasisako dėl pareiškėjo teiginių, susijusių su Vilniaus apygardos administracinio teismo paskirto eksperto kompetencija, jo galimu įgaliojimų viršijimu, ekspertizės sumos mokėjimo proporcingumu ir kitų. Nurodytų klausimų sprendimas šiuo atveju nepatenka į nagrinėjamo klausimo ribas, kurias lemia ir riboja būtent skundžiamos Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. liepos 21 d. nutarties teisėtumo ir pagrįstumo vertinimas.

29Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 21 d. nutarties įpareigojimą įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą 26 045,27 Eur sumą už ekspertizės atlikimą iš esmės yra įvykdęs, 2015 m. liepos 23 d. įmokėjęs 26 045,27 Eur į Vilniaus apygardos administracinio teismo depozitinę sąskaitą (IX t., b. l. 191, 192; X t., b. l. 15). Taip pat pabrėžtina, kad išankstinės įmokos, išmokėtinos liudytojams, specialistams, ekspertams ir ekspertų organizacijoms, į specialią teismo (depozitinę) sąskaitą įmokėjimas vertintinas tarsi garantas teismui, kad prireikus atsiskaityti su minėtais asmenimis, teismas turės reikiamą proceso dalyvių pervestą pinigų sumą šiam tikslui, tačiau tai dar nereiškia, kad ji visais atvejais ir visa apimtimi (dydžiu) būtinai bus išmokėta šiems asmenims už jų atliktą darbą. Tai patvirtina ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gegužės 11 d. nutartis, kuria pažymėta, jog UAB „Vilniaus energija“ dėl ekspertizės organizacijos K. A. audito biuro atliktos ekspertizės kainos dalies, t. y. 26 914,13 Eur sumos, kelia ginčą, todėl klausimas dėl K. A. audito biuro atliktos ekspertizės kainos pagrįstumo galutinai bus išspręstas ginčą išnagrinėjus iš esmės.

30Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą, todėl pareiškėjo atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

31Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

32pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ atskirojo skundo netenkinti.

33Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. liepos 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

34Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 21 d. nutartimi... 5. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 2 d. nutartimi buvo... 6. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. liepos 10 d. nutartimi... 7. 2015 m. liepos 13 d. Bendrovės atstovai pateikė Vilniaus apygardos... 8. Pagrįsdamas savo prašymus, pareiškėjas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. liepos 21 d. nutartimi (IX... 11. Teismas pabrėžė, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 12. Kitos Bendrovės nurodytos aplinkybės, kuriomis grindžiamos abejonės... 13. Taip pat pažymėta, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m.... 14. III.... 15. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus energija“ pateikė... 16. Nurodo, kad byloje susiklosčiusios teisinės ir faktinės aplinkybės... 17. Be to, atkreipia dėmesį į tai, kad skundžiamoje pirmosios instancijos... 18. Taip pat pareiškėjas galėjo būti iš anksto įpareigotas įmokėti į... 19. Be to, ABTĮ 43 straipsnyje apskritai nenumatyta galimybė teismui nutartimi... 20. Teisėjų kolegija... 21. IV.... 22. Atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 23. Pareiškėjo teigimu, įpareigojimas įmokėti į Vilniaus apygardos... 24. Administracinių bylų teisenos įstatymo 43 straipsnio 3 dalis numato, jog... 25. Taigi, pagal minėtas ABTĮ nuostatas išankstinė įmoka, išmokėtina... 26. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas iš anksto į Vilniaus apygardos... 27. Kadangi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 21 d.... 28. Vertinant pareiškėjo argumentus dėl jo prašymo atidėti įpareigojimą... 29. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad pareiškėjas Vilniaus apygardos... 30. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 31. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 32. pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ atskirojo... 33. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. liepos 21 d. nutartį palikti... 34. Nutartis neskundžiama....