Byla 2A-993-520/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Rasa Gudžiūnienė, Andžej Maciejevski, sekretoriaujant Aurelijai Lenčiauskaitei, dalyvaujant ieškovo atstovams M. K., advokatui E. D., atsakovo atstovui advokatui E. M., teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Tuskulėnų verslo centro savininkų bendrijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 21 d. sprendimo civilinėje byloje dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB „Pastatų administravimas“ ieškinį atsakovui Tuskulėnų verslo centro savininkų bendrijai ir dėl sutarties pripažinimo negaliojančia pagal atsakovo Tuskulėnų verslo centro savininkų bendrijos priešieškinį ieškovui UAB „Pastatų administravimas“ (byloje trečiuoju asmeniu dalyvauja T. B.),

Nustatė

2Ieškovas UAB „Pastatų administravimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė jam iš atsakovo Tuskulėnų verslo centro savininkų bendrijos priteisti 74 739,50 Lt įsiskolinimo už suteiktas paslaugas, 12 408,42 Lt delspinigių už piniginės prievolės neįvykdymą nuo 2009-03-31 iki kreipimosi į teismą dienos, 1222,83 Lt delspinigių už piniginės prievolės neįvykdymą nuo 2009-10-20 iki 2009-12-21, 6 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Nurodė, kad ieškovas ir atsakovas 2009-02-02 sudarė Nekilnojamojo turto administravimo paslaugų sutartį Nr. 2009/02-02-1 (toliau ir Sutartis), pagal kurią ieškovas įsipareigojo teikti administracinio pastato, esančio (duomenys neskelbtini), nekilnojamojo turto administravimo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo už suteiktas paslaugas sumokėti bei vykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus. Ieškovas atsakovui suteikė Sutartimi sulygtas paslaugas, atsakovas jokių pretenzijų dėl paslaugų kokybės nepareiškė, tačiau neįvykdė savo sutartinės prievolės tinkamai atsiskaityti.

3Atsakovas Tuskulėnų verslo centro savininkų bendrija byloje pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė pripažinti negaliojančia 2009-02-02 Nekilnojamojo turto administravimo paslaugų sutartį Nr. 2009/02-02-1 nuo jos sudarymo momento (ab initio), taikyti restituciją ir priteisti ieškovui Tuskulėnų verslo centro savininkų bendrijai iš UAB „Pastatų administravimas“ 2000 Lt. Nurodė, kad 2009-02-02 ieškovas ir atsakovu, atstovaujamu pirmininko T. B., sudarė Nekilnojamojo turto administravimo paslaugų sutartį Nr. 2009/02-02-1, ši Sutartis sudaryta pažeidžiant imperatyvias įstatymo nuostatas, viršijant įgaliojimus bei prieštaraujant bendrijos tikslams. Daugiabučių namų savininkų bendrijos įstatymo 20 str. 1 d. 3 p. nustatyta, kad aukščiausiasis bendrijos organas- bendrijos narių susirinkimas turi teisę nustatyti sutarčių su gyvenamųjų namų priežiūros ir administravimo paslaugas teikiančiomis įmonėmis sudarymo sąlygas, o bendrijos įstatų 8.1.3 p. nustatyta, jog bendrijos narių susirinkimas turi teisę nustatyti sutarčių su gyvenamųjų namų priežiūros ir administravimo paslaugas teikiančiomis įmonėmis sudarymo sąlygas. Perduodant bendrijos funkcijas, susijusias su administracinio namo priežiūra ir administravimu, tokios sutarties sąlygas gali nustatyti tik bendrijos narių susirinkimas. Bendrijos narių susirinkimas dėl Sutarties su atsakovu sąlygų nustatymu niekada nebuvo sušauktas, tokio klausimo niekada nesvarstė ir dėl to nepriėmė jokio nutarimo, todėl imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja (CK 1.80 str. 1 d.). Ieškovas, sudarydamas Sutartį, kurioje nėra numatyta jokių konkrečių jo įsipareigojimų bendrijai dėl darbų atlikimo ir/ar paslaugų teikimo, tačiau numatyta atsakovo pareiga kas mėnesį mokėti 8000 Lt užmokestį, elgėsi nesąžiningai, žinojo, kad tokia Sutartis prieštarauja bendrijos tikslams racionaliai ir efektyviai eksploatuoti administracinį pastatą, jo inžinerinę įrangą bei jam priskirtą žemės sklypą, organizuojant valdymą ir priežiūrą. Tokia Sutartis turi būti pripažinta negaliojančia pagal CK 1.82 str. Sutartis buvo sudaryta neturint bendrijos narių susirinkimo sprendimo dėl tokios sutarties sudarymo bei jos sąlygų, todėl bendrijos pirmininkas viršijo savo įgaliojimus. Sutartį pripažinus negaliojančia, bendrijai nekyla pareiga sumokėti ieškovui darbų vertę. Kadangi atsakovas ieškovui pagal sutartį sumokėjo 2000 Lt, ši suma, taikant restituciją, turi būti grąžinta atsakovui.

4Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 21 d. sprendimu ieškinį tenkino, priešieškinį atmetė, t. y. priteisė ieškovui UAB „Pastatų administravimas“ iš atsakovo Tuskulėnų verslo centro savininkų bendrijos 74 739,50 Lt įsiskolinimo už suteiktas paslaugas, 12 408,42 Lt delspinigių už piniginės prievolės neįvykdymą nuo 2009-03-31 iki 2009-07-24, 1222,83 Lt delspinigių už piniginės prievolės neįvykdymą nuo 2009-10-20 iki 2009-12-21, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (74 739,50 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2009-07-24) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismas nustatė, kad 2009-02-02 šalys pasirašė Nekilnojamojo turto administravimo paslaugų sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atsakovui teikti administracinio pastato patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), nekilnojamojo turto administravimo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui už suteiktas paslaugas. Sutarties 4.1 p. šalys susitarė, kad vykdytojo teikiamų pagal sutartį nekilnojamo turto administravimo paslaugų kaina už vieną mėnesį yra 8000 Lt (be PVM). Ieškovas įsipareigojo pateikti užsakovui sąskaitą iki kiekvieno einamojo mėnesio 15 d. už per praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas, o užsakovas pateiktą sąskaitą įsipareigojo apmokėti iki einamojo mėnesio 20 d. Jei užsakovas nesumoka mokesčių sutartyje nustatytu laiku, jis įsipareigoja mokėti delspinigius- 0,2 proc. nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (Sutarties 4.2, 4.3, 4.4 p.). Nuo 2009-02-02 iki 2009-09-30 atsakovas neapmokėjo ieškovo pateiktų sąskaitų už teiktas nekilnojamojo turto administravimo paslaugas, tik 2009-03-25 atsakovas apmokėjo 2000 Lt ieškovui pagal sudarytą paslaugų sutartį. Atsižvelgdamas į tai, bei vadovaudamasis CK 6.38 str., teismas ieškovo ieškinį tenkino. Teismas nurodė, kad atsakovas privalėjo pateikti įrodymus apie tai, jog ieškovas neįvykdė Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, be to, įstatymas nenumato paslaugų teikėjui pareigos kažkokiu būdu perduoti klientui paslaugas, nes atlygintinų paslaugų teikimo sutarties objektu yra tam tikros nematerialaus pobūdžio (intelektinės) ar kitokios paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu (CK 6.716 str.). Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, priėjo prie išvados, kad bendrijos pirmininkas pagal savo kompetenciją atstovauja bendrijai, sutinkamai su Bendrijos įstatais vienasmeniškai sudaro sandorius ir veikia bendrijos vardu. Teismas netenkino priešieškinio reikalavimo tuo pagrindu, kad atsakovas neįrodė, jog Sutartis buvo sudaryta pažeidžiant imperatyvias įstatymo nuostatas, viršijant įgaliojimus, yra prieštaraujanti bendrijos tikslams.

5Atsakovas Tuskulėnų verslo centro savininkų bendrija apeliaciniu skundu prašo panaikinti sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškovo ieškinys būtų atmestas, o atsakovo priešieškinis tenkintas. Nurodo, kad teismas neįvertino visų byloje esančių aplinkybių ir neatliko Nekilnojamojo turto administravimo paslaugų sutarties Nr. 2009/02-02-1 teisinės kvalifikacijos, todėl netinkamai aiškino ir taikė CK 6.716 str. Iš Sutarties 2 skyriaus, numatančio ieškovo teises ir pareigas, matyti, kad ieškovas įsipareigojo atlikti darbus, susijusius su materialaus objekto sukūrimu ar pagerinimu - pastato ir jo inžinerinių tinklų bei įrangos priežiūra ir remontas, perdegusių lempučių, sugedusių vandens čiaupų, sudužusių kriauklių keitimas, aplinkos tvarkymas ir pan., t. y. įsipareigojo kokybiškai pertvarkyti objektą. Kadangi šie darbai priskirtini statybos rangos darbams, ieškovo ir atsakovo sudaryta Sutartis pagal savo turinį turi būti kvalifikuojama kaip rangos sutartis ir jai turi būti taikomos rangos santykius reglamentuojančios teisės normos. Teismas nepagrįstai neįvertino, jog ieškovas nepateikė įrodymų apie suteiktas paslaugas, nes ieškovo elgesys įrodo ne tik, kad ieškovas neįvykdė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, bet ir tai, jog ieškovas pagal Sutartį išvis jokių darbų neatliko. Teismas, neįvertinęs visų byloje esančių aplinkybių ir Sutarties teisinės prigimties, netinkamai aiškino ir taikė CK 6.248 str. 1 d. Prievolė sumokėti už atliktus darbus atsiranda nuo darbų atlikimo ir jų perdavimo momento. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, jog asmuo, administruodamas mokėjimus už suteiktas paslaugas, teisme turi įrodyti reikalaujamų apmokėti už paslaugas sumų pagrįstumą. Kai kita šalis iškelia pagrįstas abejones dėl to, kokias konkrečiai paslaugas (kokios apimties, vertės, laikotarpio ir pan.) jam suteikė, tai paslaugos teikėjas ar administratorius turi pateikti įrodymus, kad paslaugų yra suteikta už reikalaujamą apmokėti sumą. Teismo sprendime nėra išanalizuota, ar ieškovas suteikė atsakovui paslaugas. Kadangi bendrijos narių susirinkimas dėl Sutarties su ieškovu sudarymo ir sąlygų nustatymo nebuvo sušauktas ir bendrija niekada nesvarstė Sutarties su ieškovu sąlygų bei neperdavė tokių įgaliojimų bendrijos pirmininkui T. B., sutartis buvo sudaryta pažeidžiant imperatyvias teisės normas, todėl turi būti pripažinta negaliojančia (CK 1.80 str. 1 d., Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 20 str. 1 d. 3 p., bendrijos įstatų 8.1.3 p.). Sutartis sudaryta akivaizdžiai bendrijai ekonomiškai nenaudingomis sąlygomis bei prieštarauja bendrijos įstatų 2.1 p. nustatytam tikslui, Sutartyje numatytas tik ieškovui naudingas atlyginimas, nesant jokių konkrečių įsipareigojimų bendrijos naudai atlikti darbus. Trečiasis asmuo T. B. sudarė Sutartį su ieškovu, nesant bendrijos narių susirinkimo sprendimo dėl tokios Sutarties sudarymo ir jos sąlygų, bei tokiu būdu viršijo savo įgaliojimus. Atsakovas Sutarties nepatvirtino bei jo sutarties patvirtinimu negalima laikyti atsakovo atlikto 2000 Lt mokėjimo ieškovui, nes šį mokėjimą atsakovo vardu atliko įgaliojimus sudarant sandorį viršijęs buvęs Tuskulėnų verslo centro savininkų bendrijos pirmininkas T. B..

6Apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeistinas (CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

7Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, byloje esančius įrodymus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai, įvertinęs bylos įrodymus, nustatęs teisiškai reikšmingas aplinkybes, pritaikęs materialinės teisės normas, netenkino atsakovo Tuskulėnų verslo centro savininkų bendrijos priešieškinio dėl 2009-02-02 tarp atsakovo ir ieškovo UAB „Pastatų administravimas“ sudarytos Nekilnojamojo turto administravimo paslaugų sutarties pripažinimo negaliojančia nuo jos sudarymo momento dėl priešieškinyje nurodytų aplinkybių, kurios sudarė priešieškinio pagrindą (CPK 176-185, 263, 265, 320 str.). Įvertinus atsakovo apeliacinio skundo argumentus, byloje esančius įrodymus, darytina išvada, kad yra faktinis ir teisinis pagrindas nustatyti, jog ieškovui už jo suteiktas paslaugas pagal Sutartį turi būti apmokėta už laikotarpį nuo 2009-02-02 iki 2009-06-30 (įskaitytinai), o ne iki 2009-09-30 (įskaitytinai), kaip kad nustatė pirmosios instancijos teismas, 45 600 Lt. Dėl to pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeistinas.

8Byloje nustatyta, kad 2009-02-02 šalys pasirašė Nekilnojamojo turto administravimo paslaugų sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atsakovui teikti administracinio pastato patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), nekilnojamojo turto administravimo paslaugas (b. l. 5-7). Sutarties 2.1 – 2.8 p. buvo numatytos ieškovo pareigos, t. y. ieškovas buvo įsipareigojęs spręsti visus atsakovo administracinio pastato patalpų kasdieninius ūkinius klausimus (2.1 p.); pasirašius atskirą susitarimą tarp šalių kontroliuoti atsakovo patalpų nuomos sutarčių vykdymą iš nuomininkų pusės (2.2 p.); gavus visas sąskaitas-faktūras už komunalines ir eksploatacines paslaugas, per 5 darbo dienas pateikti atsakovui apskaičiuotas mokėtinas sumas už komunalines paslaugas ir su atsakovo patalpų eksploatacija susijusias išlaidas (2.3 p.); atstovauti atsakovui derybose su administracinio pastato patalpų nuomininkais dėl nuomos sutarčių sąlygų keitimo, užsakovo atskiru raštišku pavedimu tarpininkauti sudarant nuomos sutarčių pakeitimus (2.4 p.); užsakovo atskiru raštišku pavedimu šalims susitarus dėl konkretaus papildomo atlyginimo dydžio, kuris negali būti mažesnis ar didesnis nei nurodyta Sutarties 4.9 p., atlikti naujų atsakovo administracinio pastato patalpų nuomininkų paiešką, atstovauti atsakovui derybose dėl naujų nuomos sutarčių sudarymo, atsakovo atskiru raštišku pavedimu tarpininkauti sudarant nuomos sutartis (2.5 p.); vykdyti nuolatinį administracinių patalpų ir su šiomis patalpomis susijusių inžinerinių tinklų bei įrangos techninį aptarnavimą bei kasdienį administracinio pastato/patalpų techninį aptarnavimą (perdegusių lempučių, sugedusių vandens čiaupų keitimas, pan.) nedelsiant informuoti atsakovą apie pastebėtus administracinių patalpų/pastato, įrangos ar tinklų trūkumus, organizuoti periodines bei specializuotas pastato/patalpų bei inžinerinių tinklų apžiūras (2.6 p.); parengti administracinio pastato patalpų ir su juo susijusių inžinerinių statinių bei tinklų remonto/rekonstrukcijų darbų ir lėšų poreikio metinius planus, atsakovo pavedimu skelbti administracinio pastato patalpų bei su juo susijusių inžinerinių statinių bei tinklų remonto/rekonstrukcijos darbų pirkimo konkursus, atstovauti atsakovui derybose su rangovais, užsakovo pavedimu tarpininkauti sudarant rangos sutartis, kontroliuoti sudarytų rangos sutarčių vykdymą (2.7 p.). Ieškovas Sutarties 2.8 p. įsipareigojo atsakovui raštu pareikalavus per 5 darbo dienas pateikti raštišką ataskaitą apie administracinio pastato administravimą pagal šią Sutartį. Sutarties 4.1 p. šalys susitarė, kad vykdytojo teikiamų pagal Sutartį nekilnojamo turto administravimo paslaugų kaina už vieną mėnesį yra 8000 Lt (be PVM). Taip pat atsakovas Sutarties 3.3 p. įsipareigojo atlyginti ieškovui už paslaugų, nurodytų 2.6 p. teikimą ir turėtas sugedusių vandens čiaupų, sudužusių kriauklių, sugedusių fenkoilų, perdegusių elektros lempučių įsigijimo, keitimo būtinas išlaidas ir kitas panašias papildomas išlaidas. Sutarties 4.8 p. šalys susitarė, kad jeigu atsakovas sudaro nuomos sutartį su ieškovo surastu nuomininku, atsakovas už kiekvieną sudarytą nuomos sutartį įsipareigoja mokėti ieškovui vieno nuomos mėnesio dydžio atlyginimą. Ieškovas įsipareigojo pateikti užsakovui sąskaitą iki kiekvieno einamojo mėnesio 15 d. už per praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas, o užsakovas įsipareigojo pateiktą sąskaitą apmokėti iki einamojo mėnesio 20 d. (Sutarties 4.2, 4.3 p.). Sutarties 4.4 p. numatyta, kad jei užsakovas nesumoka mokesčių sutartyje nustatytu laiku, jis įsipareigoja mokėti delspinigius - 0,2 proc. nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Sutartis įsigaliojo nuo jos pasirašymo dienos, t. y. 2009-02-02, ir turėjo galioti 36 mėnesius (Sutarties 7.1 p.). Byloje pateikti įrodymai, kad ieškovas atsakovui pateikė PVM sąskaitas-faktūras Nr. 100018, 100036, 100054, kurias priėmė atsakovo pirmininkas T. B., tačiau jos nebuvo apmokėtos. Tik 2009-03-25 atsakovas sumokėjo 2000 Lt ieškovui. Ieškovas pateikė įrodymą, kad jis 2009-09-30 Sutartį nutraukė (b. l. 22).

9Ieškovas byloje pareiškė ieškinį, kuriuo prašė jam iš atsakovo priteisti 74 739,50 Lt skolą už jo suteiktas paslaugas pagal Sutartį už laikotarpį nuo 2009-02-02 iki 2009-09-30. Atsakovas byloje 2010-02-17 pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė pripažinti negaliojančia šią Sutartį nuo jos sudarymo momento tuo pagrindu, kad ši Sutartis yra niekinė ir negaliojanti, nes Sutartis sudaryta pažeidžiant imperatyvias įstatymo nuostatas, viršijant įgaliojimus ir yra prieštaraujanti bendrijos tikslams. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje dalyvaujančių asmenų pateiktus įrodymus, išanalizavęs Sutarties sąlygas, nepripažino pagrįstais ir įrodytais atsakovo argumentų, kurių pagrindu buvo prašoma Sutartį pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo momento, ir remdamasis Sutarties sąlygomis tenkino ieškinio reikalavimus. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi, kuria nebuvo tenkintas atsakovo reikalavimas dėl Sutarties pripažinimo negaliojančia nuo jos sudarymo momento, nustatyta, kad ieškovas Sutartį vykdė ir jam priklauso atlygis už jo suteiktas paslaugas. Įvertinus byloje dalyvaujančių asmenų pateiktus įrodymus, susijusius su ieškovo teiktomis paslaugomis pagal Sutartį, darytina išvada, kad nėra faktinio ir teisinio pagrindo byloje konstatuoti, jog ieškovas atsakovui pagal Sutartį teikė paslaugas laikotarpiu nuo 2009-07-01 iki 2009-09-30, taip pat byloje ieškovas nepateikė įrodymų, kad atsakovas turi papildomai ieškovui apmokėti už foto daviklį, darbuotojų instruktavimo žurnalus, ekonomines lemputes 5-am aukštui, kurios nurodytos PVM sąskaitoje-faktūroje Nr. 100073, išrašytoje 2009-06-30 už paslaugų atlikimo laikotarpį nuo 2009-06-01 iki 2009-06-30.

10Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad šalys sudarė atlygintinų paslaugų teikimo sutartį pagal CK 6.716 str., kuriai tik subsidiariai taikomos ir bendrosios rangos sutarties nuostatos. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad buvo sudaryta rangos sutartis, kuria ieškovas įsipareigojo atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigojo atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Atsakovas aplinkybę, kad buvo sudaryta rangos sutartis, iš esmės grindžia tuo, jog ieškovas įsipareigojo atlikti darbus, susijusius su materialaus pobūdžio objekto sukūrimu ar pagerinimu - pastato ir jo inžinerinių tinklų bei įrangos priežiūra ir remontas, perdegusių lempučių, sugedusių vandens čiaupų, sudužusių kriauklių keitimas, aplinkos tvarkymas ir pan., t. y. ieškovas įsipareigojo kokybiškai pertvarkyti objektą. Atsakovas teigia, kad atliktų darbų perdavimas yra įprastinė ir privaloma rangos sutarties sąlyga, kuri įrodo rangovo atliktų darbų rezultatą ir darbų atlikimo faktą, tačiau ieškovas atliktų darbų priėmimo akto nepateikė, o tai reiškia, kad jokių darbų neatliko. Šie apeliacinio skundo argumentai nepripažintini pagrįstais, nes išanalizavus šalių sudarytos Sutarties nuostatas matyti, kad šalys sudarė ne rangos sutartį, o atlygintinų paslaugų teikimo sutartį, nes be atsakovo nurodytų darbų Sutartyje buvo numatyta, kad ieškovas sprendžia visus administracinio pastato patalpų kasdieninius ūkinius klausimus, apskaičiuoja mokėtinas sumas už komunalines paslaugas, atstovauja atsakovui derybose su nuomininkais dėl nuomos sutarčių keitimų ir kt. Sutarties 2.7 p. buvo numatyta, kad ieškovas atsakovo pavedimu skelbia remonto/rekonstrukcijų darbų pirkimo konkursus, atstovauja atsakovui derybose su rangovais, tarpininkauja sudarant rangos sutartis, kontroliuoja sudarytų rangos sutarčių vykdymą. Šios Sutarties sąlygos akivaizdžiai tvirtina, kad ieškovas neprisėmė rangovo funkcijų ir jų neturėjo vykdyti, kad Sutartimi nebuvo sutarta dėl konkretaus materialaus objekto sukūrimo. Be to, Sutarties 3.4 p. buvo numatyta, kad atsakovas, norėdamas atlikti pastato ar jo dalies kapitalinį ir/ar einamąjį remontą bei aplinkos tvarkymą, kuris trukdytų ieškovui, privalo pranešti ieškovui. Tai, kad Sutarties 2.6 p. buvo numatyti smulkūs kasdieninės priežiūros darbai, už kuriuos buvo numatytas atskiras apmokėjimas, negali būti traktuojama, jog buvo sudaryta rangos sutartis. Šalys Sutartimi už ieškovo vykdomą veiklą, t. y. kasdieninių viso administracinio pastato patalpų ūkinių klausimų sprendimą, buvo numatę nuolatinį atlygį, t. y. atsakovas įsipareigojo, nežiūrint į tai, kiek ir kokių veiksmų atliks ieškovas, mokėti jam kas mėnesį 8000 Lt be PVM atlygį, o už atskirus Sutartyje numatytus darbus mokėti papildomai, taip pat atlyginti papildomas išlaidas už ieškovo pirktas medžiagas. Atsakovas teigia, kad ieškovas visiškai nevykdė Sutarties, nepateikė įrodymų apie suteiktas paslaugas, todėl jam neturėjo būti priteistas atlygis, numatytas Sutartyje. Atsakovas nurodo, kad jis pateikė įrodymus, jog Sutartyje numatytus darbus atliko kiti asmenys, o ne ieškovas. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas byloje pateikė įrodymus, jog 2008-09-02 atsakovas sudarė su UAB „Mikrovisatos servisas“ silpnų srovių sistemų (priešgaisrinės signalizacijos sistemos, apsaugos sistemos) techninio aptarnavimo sutartį, 2009-04-15 sudarė su UAB „Tebūnie švara“ paslaugų teikimo sutartį, 2008-10-01 sudarė šilumos pirkimo-pardavimo sutartį su UAB „Vilniaus energija“, 2008-09-01 sudarė buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo sutartį su UAB „Logipolijos finansų grupė“, 2008-08-06 sudarė paslaugų teikimo (patalpų valymo) sutartį su UAB „Ainava“, 2008-09-23 sudarė šalto vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutartį su UAB „Vilniaus vandenys“, 2008-09-01 sudarė elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį su AB Rytų skirstomaisiais tinklais, 2009-04-10 sudarė darbo sutartis su buhaltere I. M., valytojais V. M., I. U., J. S. (b. l. 146-177). Šie atsakovo pateikti įrodymai nepatvirtina, kad ieškovas nevykdė savo prisiimtų įsipareigojimų pagal 2009-02-02 Sutartį, nes ieškovas šia Sutartimi nebuvo įsipareigojęs sudaryti sutarčių su kitais paslaugų tiekėjais, pats valyti patalpas, tiekti vandenį, šilumos ir elektros energiją. Ieškovas nėra priešgaisrinės apsaugos ir apsaugos sistemų specialistas, o šių sistemų priežiūrą turi vykdyti specialistas. Taip pat ieškovas Sutartimi nebuvo prisiėmęs pareigos tvarkyti buhalterinę apskaitą. Atsakovo pateiktos sutartys iš esmės yra sudarytos iki 2009-02-02 Sutarties sudarymo. Ieškovas teikdavo kiekvieną mėnesį PVM sąskaitas-faktūras dėl apmokėjimo už jo teiktas paslaugas, šias sąskaitas iki 2009-05-01 priimdavo atsakovo pirmininkas T. B., jokios pretenzijos ieškovui nebuvo reiškiamos. 2009-05-25 šalys pasirašė skolų suderinimo aktą, kuriame buvo nurodyta, atsakovas turėjo sumokėti 27 370 Lt, tačiau buvo sumokėta tik 2000 Lt, skola yra 25 370 (b. l. 18). Ieškovo 2009-05-29, 2009-06-30 išrašytos PVM sąskaitos-faktūros atsakovo nėra pasirašytos, tačiau už šį laikotarpį pretenzijos ieškovui dėl jo kasdieninės priežiūros darbų nebuvo reiškiamos. Pagal bylos duomenis ieškovui jokios pretenzijos nebuvo reiškiamos iki 2009-07-01. Ieškovas 2009-07-21 kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo. Teismui išdavus teismo įsakymą atsakovas pateikė prieštaravimus dėl teismo įsakymo. Prieštaravimus pateikė atsakovo pirmininkė M. Z., kuri bendrijos pirmininke buvo išrinkta 2009-05-11 (b. l. 115). Byloje buvo pateikti įrodymai, kad atsakovo pirmininkė M. Z. tik 2009-07-09 pareikalavo, jog ieškovas pateiktų atliktų darbų aktus ir detalią ataskaitą apie atliktus darbus nuo 2009-02-02 iki 2009-07-09 (b. l. 57). Ieškovas 2009-07-16 ataskaitoje nurodė, kad atliko komunalinių ir eksploatacinių paslaugų skaičiavimus, pateikinėjo išklotines, išsiuntinėjo korespondenciją, nuolat komunikavo su pastato nuomininkais ir savininkais, teikė jiems informaciją, susijusią su pastato inžinerine įranga, organizavo ir prižiūrėjo kitų pastatui teikiančių įmonių darbą, taisė sugedusius fenkoilus, keitė perdegusias lemputes, taisė sugedusius vandens čiaupus, atliko vamzdynų valymo darbus ir kt., šalino avarines situacijas, atlikinėjo smulkaus remonto darbus ir kt. (b. l. 58-59). Taip pat byloje buvo pateiktas įrodymas, kad atsakovo pirmininkė 2009-07-01 siūlė ieškovui pasirašyti papildomą susitarimą dėl paslaugų teikimo pagal Sutartį sustabdymo nuo 2009-07-01, neteikti nuo 2009-07-01 PVM sąskaitų (b. l. 76), 2009-06-30 teikė ieškovui pranešimą, kad Sutartis nutraukta (b. l. 75). Iš byloje pateiktų ieškovo PVM sąskaitų-faktūrų, išrašytų 2009-07-31, 2009-08-31, 2009-09-30 (b. l. 46-47, 69), matyti, kad šių sąskaitų nėra pasirašęs atsakovas. Šie įrodymai leidžia daryti išvadą, kad tarp šalių ginčo dėl ieškovo teikiamų paslaugų atsakovui pagal Sutartį nebuvo iki 2009-07-01, atsakovas nereikalavo raštiškų ataskaitų, todėl teigti, kad ieškovas nesprendė kasdieninių ūkinių klausimų, kurie kilo pastato savininkams ir nuomininkams, nėra pagrindo. Sutartyje numatytas 8000 Lt be PVM atlygis už teikiamas paslaugas nebuvo siejamas su konkrečiais atliktais ieškovo darbais, konkrečiu rezultatu, todėl atsakovas privalo ieškovui apmokėti Sutartyje numatytą atlygį už laikotarpį nuo 2009-02-02 iki 2009-06-30 (įskaitytinai), t. y. už kiekvieną mėnesį po 8000 Lt, taikant 19 proc. PVM. Ieškovas 2009-06-30 PVM sąskaitoje-faktūroje nurodė, kad atsakovas turi apmokėti už foto daviklį, darbuotojų instruktavimo žurnalus, ekonomines lemputes 5-am aukštui 238 Lt (b. l. 17). Kaip jau buvo minėta, atsakovas 2009-07-09 pareikalavo, kad ieškovas pateiktų raštišką ataskaitą. Ieškovas, teikdamas ataskaitą, nepateikė jokių įrodymų, kada ir už kokią pinigų sumą nupirko šiuos daiktus. Už šiuos daiktus ieškovui turi būti apmokėta pagal Sutarties 3.3 p., kaip už papildomas išlaidas, todėl akivaizdu, kad ieškovas papildomas išlaidas turėjo įrodyti, pateikdamas minėtų daiktų įsigijimo dokumentus. Kadangi tokie įrodymai nepateikti, todėl 238 Lt suma ieškovui negali būti priteista. Ieškovas nurodo, kad jis vykdė Sutartį ir po 2009-07-01, t. y. iki jos nutraukimo, tačiau byloje esantys įrodymai neleidžia daryti tokios išvados. Ieškovas neteikė jokių įrodymų, kad po to, kai tarp jo ir atsakovo kilo ginčas dėl Sutarties vykdymo, ieškovas sprendė kasdieninius ūkinius klausimus su administracinio pastato savininkais, nuomininkais, bendrijos pirmininke. Ieškovas bylos nagrinėjimo metu nenurodė, kokius konkrečius veiksmus atlikinėjo laikotarpiu nuo 2009-07-01 iki 2009-09-30 pagal Sutartį. Tiek pagal Sutartį, tiek pagal CK 6.722 str. ieškovas privalėjo teikti informaciją apie paslaugų teikimą ar teikimo eigą. Kadangi ieškovas byloje tokios informacijos neteikė, todėl pripažintini pagrįstais atsakovo argumentai, kad minėtu laikotarpiu ieškovas neteikė paslaugų pagal Sutartį. Kadangi paslaugos nesuteiktos, todėl nėra pagrindo ir ieškovui apmokėti 29 139,50 Lt. Pažymėtina, kad 2009-09-30 išrašytoje PVM sąskaitoje-faktūroje nurodyta, jog atsakovas turi apmokėti iš už 3 vandens nuleidimo mechanizmus, tačiau ieškovas taip pat byloje neteikė jokių įrodymų, susijusių su šių daiktų pirkimu. Paslaugų teikimo sutarčiai esant dvišalei ir vienai sutarties šaliai – paslaugos teikėjui – įvykdžius sutartimi nustatytą įpareigojimą, kitai sutarties šaliai – klientui – atsiranda pareiga sumokėti už suteiktas paslaugas. Jeigu paslauga lieka nesuteikta, neatsiranda ir pareigos ją apmokėti (CK 6.270 str. 2 d.). Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Kasacinis teismas ne kartą yra aiškinęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-05-10 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; kt.). Dėl to teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-02-15 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2008; kt.). Vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas taip pat privalo vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 str. 7 d.). Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikros abejonės dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003-02-17 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-113/2003; kt.). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, vadovaudamasi šiomis nuostatomis, CPK 185 str., daro išvadą, kad ieškovo ieškinio reikalavimas dėl 45 600 Lt skolos yra pagrįstas ir tenkintinas. Taip pat tenkintinas ieškovo reikalavimas dėl delspinigių priteisimo iki 2009-07-24 už nepamokėtą skolą Sutartyje numatyta tvarka, t. y. ieškovui priteistina 5156,60 Lt delspinigių suma. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti 6 proc. dydžio metines palūkanas (procesines palūkanas) nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Pirmosios instancijos teismas procesines palūkanas priteisė ne nuo priteistos sumos, kurią sudaro įsiskolinimas ir delspinigiai, o nuo visos skolos, už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2009-07-24) iki 2009-12-21, taip pat priteisė Sutartyje numatytus delspinigius, t. y. už laikotarpį nuo 2009-07-24 iki 2009-12-21 yra priteisti ir delspinigiai, ir palūkanos. Atžvelgiant į tai, kad ieškovui iš atsakovo nepriteista skola už laikotarpį nuo 2009-07-01 iki 2009-09-30, į priteistos skolos dydį, į ieškovo ieškinio reikalavimus, ieškovui iš atsakovo nepriteistini delspinigiai už laikotarpį nuo 2009-07-24 iki 2009-12-21, o priteistinos procesinės palūkanos, numatytos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d., t. y. 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 50 756,60 Lt sumą už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2009-07-24) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

11Nepripažintini pagristais atsakovo apeliacinio skundo argumentai, kurių pagrindu prašoma panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria atmestas priešieškinis, ir tenkinti priešieškinį. Atsakovas priešieškiniu prašė pripažinti negaliojančia 2009-02-02 Nekilnojamojo turto administravimo paslaugų sutartį Nr. 2009/02-02-1 nuo jos sudarymo momento (ab initio) tuo pagrindu, kad Sutartis sudaryta pažeidžiant imperatyvias įstatymo nuostatas, viršijant įgaliojimus ir yra prieštaraujanti bendrijos tikslams. Atsakovas nurodė, kad Daugiabučių namų savininkų bendrijos įstatymo 20 str. 1 d. 3 p. nustatyta, jog aukščiausiasis bendrijos organas- bendrijos narių susirinkimas turi teisę nustatyti sutarčių su gyvenamųjų namų priežiūros ir administravimo paslaugas teikiančiomis įmonėmis sudarymo sąlygas, o bendrijos įstatų 8.1.3 p. nustatyta, jog bendrijos narių susirinkimas turi teisę nustatyti sutarčių su gyvenamųjų namų priežiūros ir administravimo paslaugas teikiančiomis įmonėmis sudarymo sąlygas. Bendrijos narių susirinkimas dėl Sutarties su atsakovu sąlygų nustatymu niekada nebuvo sušauktas, tokio klausimo niekada nesvarstė ir dėl to nepriėmė jokio nutarimo. Byloje nustatyta, kad Sutartį pasirašė atsakovo pirmininkas T. B.. Sutartyje nurodyta, kad T. B. veikia pagal bendrijos įstatus. Bendrijos įstatų 10.6.13 p. numatyta, kad bendrijos pirmininkas vienasmeniškai sudaro sandorius ir veikia bendrijos vardu. Bendrijos įstatuose nenurodyta, kad pirmininkas, sudarydamas viso administracinio pastato administravimo patalpų sutartį, turėjo gauti bendrijos narių susirinkimo sutikimą, kad tokį sandorį gali sudaryti tik bendrijos narių susirinkimas ar pan. Atsakovo nurodomas bendrijos įstatų 8.1.3 p. numato bendrijos narių susirinkimo teisę nustatyti bendrijos ūkinės veiklos organizavimo ir valdymo tvarką ir su tuo susijusius įgaliojimus pirmininkui, taip pat jo darbo apmokėjimo sąlygas, samdomų darbuotojų skaičių ir jų darbo apmokėjimo tvarką arba sutarčių su namų priežiūros ir administravimo paslaugas teikiančiomis įmonėmis sudarymo sąlygas. Tai, kad bendrijos susirinkimas nenustatinėjo tokių sąlygų, nėra pagrindo konstatuoti, kad bendrijos pirmininkas neturėjo pagrindo sudaryti tokio sandorio. Byloje esantys įrodymai leidžia daryti išvadą, kad bendrijos nariams, patalpų savininkams buvo žinoma apie tokį sudarytą sandorį, sandoris sudarytas su jų sutikimu. Byloje nepaneigtos ieškovo nurodytos aplinkybės, kad jis bendravo su savininkais, nuomininkais, kad nuomininkai su ieškovu derindavo visus klausimus. Byloje nebuvo pateiktas įrodymas, kad bendrijos narių susirinkimas buvo uždraudęs pirmininkui sudaryti tokį sandorį, o atsakovo pirmininkas, sudarydamas tokį sandorį, pažeidė bendrijos narių susirinkimo nutarimus, t. y. pažeidė bendrijos įstatų 10.3, 10.6.1 p. reikalavimus. Taip pat nėra faktinio ir teisinio pagrindo Sutartį pripažinti negaliojančia tuo pagrindu, kad Sutartis prieštarauja bendrijos tikslams, kad ieškovas, sudarydamas Sutartį, kurioje nėra numatyta jokių konkrečių jo įsipareigojimų bendrijai dėl darbų atlikimo ir/ar paslaugų teikimo, tačiau numatyta atsakovo pareiga kas mėnesį mokėti 8000 Lt užmokestį, elgėsi nesąžiningai, žinojo, kad tokia Sutartis prieštarauja bendrijos tikslams racionaliai ir efektyviai eksploatuoti administracinį pastatą, jo inžinerinę įrangą bei jam priskirtą žemės sklypą, organizuojant valdymą ir priežiūrą. Pagal Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 3 str. 1 d. daugiabučio namo savininkų bendrija yra ne pelno organizacija, įgyvendinanti šio namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, tačiau ji, kaip civilinės atsakomybės subjektas, turi ypatumų, kuriuos lemia tai, kad namo bendrojo naudojimo objektų savininkas yra ne bendrija, o butų ir kitų patalpų savininkai. Butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti (CK 4.83 str. 3 d.). Pagal CK 4.82 str. 1 d. bendrosios dalinės nuosavybės teise butų ir kitų patalpų savininkams priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti (CK 4.82 str. 3 d.). Daugiabučio namo savininkų bendrija yra viena iš bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo formų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007-11-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007; kt.). Iš nagrinėjamos bylos medžiagos matyti, kad pastatas nėra daugiabutis namas, o tai yra adminitracinis pastatas. 2009-02-02 Sutartis buvo sudaryta ne vien dėl bendrojo naudojimo patalpų administravimo ir valdymo, o dėl viso administracinio pastato administravimo, t. y. ir dėl patalpų, kurios nuosavybės teise priklauso atskiriems savininkams, todėl teigti, kad Sudaryta sutartis prieštaravo bendrijos veiklai nėra pagrindo, kad Sutartimi nepagrįstai buvo nustatytas 8000 Lt administravimo užmokestis. Byloje nebuvo pateikti įrodymai, kad ieškovas turėjo žinoti, jog sudaro Sutartį su netinkamu atsakovo atstovu, kad atsakovo atstovas viršija įgalinimus. Byloje buvo pateikti įrodymai, kad atsakovas vykdė sandorį, t. y. sumokėjo 2000 Lt, atsakovo vyr. buhalterė 2009-05-25 pasirašė skolų suderinimo aktą, t. y. pasirašė tuo metu, kai jau buvo pasikeitęs atsakovo pirmininkas, M. Z., pradėjusi dirbti pirmininke 2009-05-11, neinformavo ieškovo apie tai, kad Sutartį sudarė neįgalintas asmuo, o priešingai reikalavo pateikti ataskaitą pagal Sutarties 2.8 p., nurodė, kad nutraukia Sutartį pagal Sutarties nuostatas, siekė, kad būtų sustabdytas Sutarties vykdymas.

12Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių netenkintinas apeliacinio skundo reikalavimas dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo panaikinimo, pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeistinas, t. y. pakeistina sprendimo dalis, kuria tenkintas ieškovo ieškinys, nurodant, kad iš atsakovo ieškovui priteista 45 600 Lt skolos, 5156,60 Lt delspinigių už laikotarpį nuo 2009-03-31 iki 2009-07-24, 6 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 50 756,60 Lt sumos už laikotarpį nuo 2009-07-24 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, o kiti ieškinio reikalavimai atmesti. Atsižvelgiant į patenkintų ieškinio ir apeliacinio skundo reikalavimų dalį, pakeistinos priteistos ieškovui iš atsakovo, iš atsakovo valstybei bylinėjimosi išlaidos, atsakovui iš ieškovo priteistina 1128,42 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą (CPK 93 str.).

13Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325-331 str.,

Nutarė

14Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 21 d. sprendimą pakeisti.

15Sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

16„Ieškinį tenkinti iš dalies, priešieškinį atmesti.

17Priteisti iš atsakovo Tuskulėnų verslo centro savininkų bendrijos (į. k. 301806816) ieškovui UAB „Pastatų administravimas“ (į. k. 302301852) 45 600 Lt skolos, 5156,60 Lt delspinigių už laikotarpį nuo 2009 m. kovo 31 d. iki 2009 m. liepos 24 d., 1522,70 Lt žyminio mokesčio, 1225,50 Lt advokato atstovavimo išlaidų, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos 50 756,60 Lt sumos už laikotarpį nuo 2009 m. liepos 24 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

18Kitus ieškinio reikalavimus atmesti.

19Priteisti iš valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija (juridinio asmens kodas 188659752), biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660) iš atsakovo Tuskulėnų verslo centro savininkų bendrijos 22,97 Lt, iš ieškovo UAB „Pastatų administravimas“ 17,33 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu“.

20Priteisti atsakovui Tuskulėnų verslo centro savininkų bendrijai (į. k. 301806816) iš ieškovo UAB „Pastatų administravimas“ (į. k. 302301852) 1128,42 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. Ieškovas UAB „Pastatų administravimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 3. Atsakovas Tuskulėnų verslo centro savininkų bendrija byloje pareiškė... 4. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 21 d. sprendimu... 5. Atsakovas Tuskulėnų verslo centro savininkų bendrija apeliaciniu skundu... 6. Apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas, pirmosios instancijos teismo... 7. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi... 8. Byloje nustatyta, kad 2009-02-02 šalys pasirašė Nekilnojamojo turto... 9. Ieškovas byloje pareiškė ieškinį, kuriuo prašė jam iš atsakovo... 10. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad šalys sudarė atlygintinų... 11. Nepripažintini pagristais atsakovo apeliacinio skundo argumentai, kurių... 12. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių netenkintinas apeliacinio skundo... 13. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 14. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 21 d. sprendimą... 15. Sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:... 16. „Ieškinį tenkinti iš dalies, priešieškinį atmesti.... 17. Priteisti iš atsakovo Tuskulėnų verslo centro savininkų bendrijos (į. k.... 18. Kitus ieškinio reikalavimus atmesti.... 19. Priteisti iš valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija... 20. Priteisti atsakovui Tuskulėnų verslo centro savininkų bendrijai (į. k....