Byla 2-8017-841/2010
Dėl antstolės Vaivos Šimkienės veiksmų

1Šiaulių m. apylinkės teismo teisėja Gražina Mataitienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. S. skundą dėl antstolės Vaivos Šimkienės veiksmų ir

Nustatė

2Pareiškėjas V. S. pateikė Šiaulių miesto apylinkės teismui skundą dėl antstolės Vaivos Šimkienės veiksmų, kuriame prašė pripažinti neteisėtais antstolės Vaivos Šimkienės veiksmus, paskelbti turto, žemės sklypo su gyvenamuoju namu ir pagalbiniais pastatais pirmąsias varžytynes, pradinė parduodamo turto kaina 56000 Lt. Patikslintu skundu pareiškėjas teismo prašė sustabdyti veiksmus vykdomojoje byloje Nr.0071/10/02634, panaikinti 2010-06-11 antstolės patvarkymą dėl areštuoto turto perkainojimo vykdomojoje byloje Nr.0071/10/02634, atnaujinti įstatymo nustatytą terminą skundui paduoti dėl 2010-06-11 dienos patvarkymo kaip praleistą dėl svarbių priežasčių, nutraukti vykdomąją bylą ir įpareigoti antstolę Vaivą Šimkienę grąžinti vykdomąjį dokumentą išieškotojui AB DnB NORD bankui.

3Pareiškėjas skunde nurodė, kad nesutinka su varžytynėmis, nes nustatyta labai maža turto kaina- tik 56000 Lt, apie 2010-06-11 antstolės patvarkymą dėl turto perkainojimo sužinojo tik 2010-10-05 susipažinęs su vykdomaja byla, todėl prašo atnaujinti terminą 2010-06-11 patvarkymui apskųsti. Pareiškėjas nurodo, kad turto vertinimo ataskaitoje turto kaina nurodyta 273000 Lt, antstolės pradiniame turto arešto akte turtas įvertintas 200000 Lt, sumažėjimas iki 70000 Lt yra neprotingas ir neteisėtas, neatitinka CK 1.5 str. nustatytų protingumo ir sąžiningumo principų, pažeidžia skolininko interesus, nes pardavus turtą už antstolės nurodytą mažą kainą, skolininko skola nebus padengta. Teigia, kad apie pakitusią turto vertę sužinojo tik 2010 m. rugpjūčio mėnesį, gavus pranešimą apie turto varžytynes. Taip pat pareiškėjas mano, kad remiantis CPK 631 str. 3 p. išieškotojui atsisakius perimti skolininko turtą, neparduotą iš antrųjų varžytynių, antstolė privalėjo išieškotojui grąžinti vykdomąjį dokumentą, o vykdomoji byla turėjo būti nutraukta. Pareiškėjas nurodo, kad yra labai sergantis, yra pašlijusi sveikata, lankėsi pas gydyojus, sirgo, todėl prašo tai laikyti svarbia priežastimi terminui atnaujinti.

4Suinteresuotas asmuo antstolė V.Šimkienė atsiliepime prašė skundą atmesti, nurodė, kad pareiškėjo turtas buvo įkainotas 200000 Lt, turto niekas nenupirko iš pirmųjų bei antrųjų varžytynių, išieškotojas- bankas jo neperėmė. Antstolė perkainuodama turtą vadovavosi CPK 681 str. 2 d., nekilnojamojo turto rinkos kaina vykdymo proceso metu ženkliai pasikeitė, todėl turtas ir buvo perkainuotas. Pareiškėjas gavęs pranešimą apie varžytynes galėjo kreiptis į antstolę bei pareikšti motyvuotus prieštaravimus dėl turto vertės, tačiau to nepadarė, kreipėsi tik dėl varžytynių sustabdymo. Taip pat pareiškėjas neprašė paskirti turto vertės ekspertizės, t.y. nevykdė įstatyme numatytos bendradarbiavimo pareigos. Jau 2010-02-20 VĮ registrų centro duomenų bazės nurodyta turto rinkos vertė tik 72600 Lt, be to, ir perkainavus turtą paskelbtose varžytynėse pareiškėjui priklausančiu turtu niekas nesidomėjo bei jo niekas nepirko.

5Suinteresuotas amuo išieškotojas AB DnB NORD bankas atsiliepime nurodė, kad įkainojant areštuotą turtą yra svarbu, kad įkainojimas atitiktų realias rinkos kainas, antstolė atliko turto perkainojimą vadovaudamasi CPK 681 str. 2 d., bankas pateikė pasiūlymą, už kokią kainą pardavinėti turtą, t.y. už realią rinkos kainą bei vadovaujantis CPK 718 str., tuo tarpu skolininkas jokių duomenų apie turto vertę neteikė, savo prieštaravimų niekuo nemotyvuoja. Suinteresuotas asmuo pabrėžia, kad iš varžytynių parduodamas bankui hipoteka įkeistas turtas. Jeigu įkeistas daiktas neparduotas iš antrųjų varžytynių ir neperduotas hipotekos kreditoriaus nuosavybėn, neužkertamas kelias pakartotinai organizuoti varžytynes. Pagal LAT formuojamą praktiką hipotekos kreditoriui netaikomi CPK 723 str. 2-3 d. reikalavimai.

6Pareiškėjo skundas atmestinas.

7Iš pareiškėjo skundo, suinteresuotų asmenų atsiliepimų, byloje ir vykdomojoje byloje esančių dokumentų teismas Nustatė išieškotojo pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas- Šiaulių miesto apylinkės teismo hipotekos skyriaus vykdomasis raštas dėl viso 197935,98 Lt skolos ir 128,00 Lt žyminio mokesčio išieškojimo gautas ir priimtas vykdyti antstolio kontoroje 2009-09-24 nesant akivaizdžių kliūčių (vykd. b.l.1-4) . Įkeistas turtas areštuotas 2009-09-28, surašytas turto arešto aktas, nustatyta areštuoto turto vertė 200000,00 Lt (vykd. b.l.5-17). Areštuotas turtas neparduotas iš pirmųjų ir antrųjų varžytynių, išieškotojas atsisakė paimti turtą už varžytynių kainą (vykd.b.l.18-30). Pagal turto buvimo vietą 2010-02-20 nustatyta tai dienai parduodamo turto vertė- 72600,00 Lt (vykd.b.l.31-32), išieškotojo siūlymu turtas perkainotas 2010-06-11 patvarkymu (vykd.b.l.33-34), patvarkymas išsiųstas skolininkui- pareiškėjui V. S.. 2010-08-24 išsiųstas pranešimas skolininkui ir išieškotojui apie varžytynes (vykd.b.l.35-36), paskelbta apie būsimas varžytynes nustatyta tvarka (vykd.b.l.37-39), varžytynės paskelbtos neįvykusiomis (vykd.b.l.40), išieškotojui pasiūlyta perimti iš varžytynių neparduotą turtą (vykd.b.l.41). 2010-09-28 skolininkas kreipėsi į antstolę dėl turto varžytynių sustabdymo (vykd.b.l.42). 2008-08-27 atlikto vertinimo metu pareiškėjui priklausančio turto priverstinio pardavimo vertė nurodoma 273000,00 Lt (b.l.11-31). Pareiškėjas yra iš dalies darbingas (b.l.32), pateikė medicininių dokumentų išrašų kopijas, iš kurių matosi, kad jis lankėsi gydymo įstaigose 2010-10-12, 2010-10-18 (b.l.44-46).

8CPK 512 str. numato, kad skundas dėl antstolių ar notarinių veiksmų gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo. Pareiškėjas 2010-09-30 teismo nutartimi buvo įpareigotas pašalinti skundo trūkumus, pateikti teismui įrodymus apie tai, kad skundžiamo veiksmo atlikimo metu gulėjo ligoninėje, tačiau tokių įrodymų pareiškėjas nepateikė, taip pat nepateikė įrodymų, įrodančių, kada jam įteiktas 2010-08-24 pranešimas ir kad nėra praleisti įstatymo nustatyti terminai skundui paduoti. Dėl išvardintų priežasčių terminas 2010-06-11 patvarkymui apskųsti neatnaujintinas.

9Iš paties skundo bei patikslinto skundo matyti, kad pareiškėjas ginčija būtent turto įvertinimą bei laiko, kad remiantis CPK 723 str. vykdomoji byla turėjo būti nutraukta bei vykdomasis dokumentas grąžintas išieškotojui.

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – yra antstolio pareiga, kurią vykdyti jis privalo nepaisant to, kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis. Įstatymas antstoliui nustato pareigą ir suteikia realias galimybes taip įkainoti areštuotą turtą, kad įkainojimas atitiktų galimas realias rinkos kainas ir optimaliai atitiktų tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Siccum“ v. antstolis L. G. ir kt., bylos Nr. 3K-3-211/2007; 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „JGK statyba“ v. AB „Lithun“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-604/2008).

11Bylos duomenys leidžia teigti, kad antstolė areštuotą turtą perkainojo vadovaudamasi CPK 681 str., perkainojant turtą buvo atsižvelgta į VĮ „Registrų centro“ svetainėje pateiktas turto rinkos vertes vertinimo dienai. Tai, kad skolininkas patvarkymo perkainoti turtą negavo, byloje duomenų nėra.

12Byloje nėra jokių duomenų, kad pareiškėjas ginčytų antstolio atliktą turto įkainojimą LR CPK 681 str. 3 d. nustatyta tvarka, todėl teismas laiko, kad pareiškėjas šia teise nepasinaudojo. Atitinkamai pareiškėjas, gavęs, kaip jis nurodo, 2010-09-23 pranešimą apie 2010-09-29 rengiamas varžytynes, taip pat nesinaudojo teise nesutikti su turto kaina, pateikti motyvuotus prieštaravimus ir prašyti skirti turto vertės ekspertizę. Skolininko pateikiamas turto vertinimas buvo atliktas 2008-08-27, per tą laiką dėl visiems žinomų procesų, nekilnojamojo turto vertė ženkliai krito, ką iš dalies rodo ir tai, kad net už 56000,00 Lt kainą pareiškėjui priklausančiu turtu pirkėjai nesusidomėjo. Remiantis išdėstytu konstatuotina, jog antstolė tinkamai atliko savo pareigas įkainoti areštuotą turtą, kad įkainojimas atitiktų galimas realias rinkos kainas ir optimaliai atitiktų tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus.

13Netenkintinas ir pareiškėjo reikalavimas nutraukti vykdomąją bylą ir grąžinti vykdomąjį dokumentą išieškotojui. Vykdomosios bylos nutraukimą CPK reglamentuoja 629 str. 1 d., išnagrinėjus patikto skundo ir jo priedų bei vykldomosios bylos medžiagą, CPK 629 str. 1 d. išvardintų vykdomosios bylos nutraukimo pagrindų nenustatyta. Hipotekos kreditoriaus teisių ypatumai nulemia jo procesines teises vykdymo procese. CPK 558 straipsnis nustato hipotekos kreditoriaus teises priverstinai išieškant skolą: prašyti įkeistą turtą parduoti iš varžytynių arba perduoti jam administruoti; jeigu turtas nerealizuojamas ar reikalavimas nepatenkinamas iš turto administravimo – pakartotinai prašyti įkeistą turtą parduoti iš varžytynių arba perduoti jį administruoti. ... Kiti (ne hipotekos) kreditoriai, nepatenkinus jų reikalavimo, nukreipus išieškojimą į kurį nors skolininko daiktą, gali prašyti jį nukreipti į kitą skolininko turtą ( CPK 723 straipsnio 4 dalis). Tokiu atveju, kai skolininko turto nepavyko realizuoti ir išieškotojas atsisakė paimti jį nuosavybėn, į tą patį turtą nukreipti išieškojimą galima, praėjus ne mažiau kaip vieneriems metams (CPK 723 straipsnio 3 dalis). Aiškinimas, kad pakartotinio išieškojimo nukreipimo į tą patį turtą ribojimas vienerių metų terminu taikomas hipotekos kreditoriui, kaip ir visiems kitiems kreditoriams, neatitiktų hipotekos, kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo, paskirties. Hipotekos kreditoriaus teisės į reikalavimo patenkinimą iš įkeisto turto neginčo tvarka, naudojantis pirmenybe prieš kitus kreditorius, esmė – greitas ir ekonomiškas reikalavimo patenkinimas. Kadangi tol, kol nėra realizuotas įkeistas turtas, įstatymas nesuteikia teisės hipoteka apsaugoto reikalavimo patenkinti, nukreipiant išieškojimą į skolininko turtą bendra tvarka, išieškojimo iš įkeistojo turto suvaržymas CPK 723 straipsnio 3 dalyje nustatytu terminu neatitiktų tikslų, siekiamų užtikrinant prievolės įvykdymą hipoteka, CK 1.5 straipsnio 4 dalies ir 1.9 straipsnio 1 dalies reikalavimų. Tokiu atveju hipotekos kreditoriaus įstatymu įtvirtinta padėtis priverstinai išieškant skolą būtų vertintina ne kaip privilegijuota, bet kaip diskriminacinė. Kolegija konstatuoja, kad dėl specifinės hipotekos kreditoriaus teisinės padėties nukreipiant išieškojimą į įkeistą daiktą, kurią nulemia jo įgyta subjektinė įkeitimo teisė, santykis su įkeistu daiktu, hipotekos kreditoriui netaikomos kitiems (ne hipotekos) kreditoriams CPK 723 straipsnyje numatytos atsisakymo paimti iš antrųjų varžytynių neparduotą turtą pasekmės. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2004 m. spalio mėn. 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3k-3-573).

14Iš pareiškėjo valstybei priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos- 3,05 Lt.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 510- 513 str., teismas

Nutarė

16Skundą atmesti.

17Iš pareiškėjo V. S. priteisti 3,05 Lt (tris litus 5 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei

18Dėl šios nutarties per 7 dienas gali būti duodamas atskirasis skundas Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai