Byla e2-3790-345/2017
Dėl viešojo pirkimo rezultatų panaikinimo, trečiasis asmuo - UAB „ALNA BUSINESS SOLUTIONS“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Henrichas Jaglinskis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „InnoForce“ ieškinį atsakovei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl viešojo pirkimo rezultatų panaikinimo, trečiasis asmuo - UAB „ALNA BUSINESS SOLUTIONS“,

Nustatė

2

 1. Ieškovė UAB „Innoforce“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašo panaikinti atsakovės sprendimus, įformintus 2016 m. gruodžio 9 d. pranešimu dėl Pirkime dalyvaujančių tiekėjų pateiktų pasiūlymų patikrinimo ir pasiūlymų techninių duomenų įvertinimo rezultatų ir grąžinti pirkimą į iki pažeidimą buvusią stadiją; pripažinti tiekėjo UAB „Alna Business Solutions“ pasiūlymą neatitinkančiu Pirkimo sąlygose keliamų minimalių kvalifikacinių reikalavimų.
 2. Nurodo, kad ieškovė dalyvavo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomame viešajame pirkime „Finansų valdymo sistemos (toliau - FVS) priežiūros ir vystymo paslaugų pirkimas“. Perkančioji organizacija, sprendimu įformintu 2016 m. gruodžio 9 d. pranešimu, informavo ieškovę, jog atlikus Pirkime dalyvavusių tiekėjų pasiūlymų patikrinimą ir įvertinus tiekėjų techninius pasiūlymus, ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu Konkurso laimėtoju skelbiamas dalyvis UAB „Alna Business Solutions“, antroje vietoje – Ieškovas UAB „InnoForce“. Ieškovė susipažinusi su daline perkančiosios organizacijos pateikta informacija, kreipėsi į ją su pretenzija, kurioje nurodė, kad trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų, kadangi jis nėra pateikęs savo kvalifikaciją patvirtinančių įrodymų, o dalis pateiktų dokumentų neįrodo tiekėjo kvalifikacijos. Perkančioji organizacija pretenzijos netenkino.
 3. Ieškovės nuomone, perkančioji organizacija tiekėjų pasiūlymus vertino absurdiškais kriterijais, kurie nesusiję su tiekėjų kvalifikacija ar pasiūlymų ekonomiškumu ir tokių kriterijų taikymas prieštarauja viešųjų pirkimų principams, nepriklausomai nuo to, ar tokie kriterijai būtų įtvirtinti Konkurso dokumentuose aiškiai, ar būtų išvedžiojami iš Konkurso sąlygų ar nebūtų iš viso.
 4. Perkančioji organizacija aiškindama Konkursą laimėjusio tiekėjo pranašumus nurodė, kad pateiktas personalizuotas ekspertų sąrašas rodo, kad visi ekspertai priklauso tiekėjo vidiniams ištekliams. Tokia atsakovės pozicija prieštarauja VPĮ įtvirtintai tiekėjų teisei remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai. Perkančiosios organizacijos vertinimas, jog tiekėjas, kurio ekspertai yra jo darbuotojai, turėtų gauti daugiau balų nei tas tiekėjas, kuris pasitelkė trečiuosius asmenis kaip ekspertus, tiesiogiai pažeidžia draudimą riboti tiekėjų galimybes kooperuotis.
 5. Taip pat trečiasis asmuo neatitinka Pirkimo sąlygų 3.1.15.3 punkto reikalavimo, kadangi šio pateiktas Oracle PL/SQL Developer Certified Associate sertifikatas neįrodo, jog ekspertas turi reikalaujamą Oracle DBVS kvalifikaciją. Perkančioji organizacija iškėlė reikalavimą tiekėjui turėti pagrindinį techninį konsultantą, turintį Oracle DBVS specialisto kvalifikaciją., ne mažiau kaip Professional lygį turintis asmuo. Abejotina, ar pradedančiojo lygį programavime įgijęs asmuo galėtų būti laikomas Oracle DBVS administravimo specialistu, todėl laikytina, jog ekspertas neatitinka Konkurso sąlygų 3.1.15.3 p. keliamų reikalavimų. Taip pat trečiasis asmuo , įrodinėdamas savo kvalifikaciją, pateikė ne Oracle duomenų bazių sistemos administratoriaus kvalifikaciją patvirtinantį sertifikatą, o Oracle PL/SQL Developer (programuotojo) Certified Associate sertifikatą, kuris skirtas specialistams, kurie kuria programinę įrangą naudodami Oracle PL/SQL programavimo kalbą – tai yra programavimo žinias įrodantis sertifikatas, o ne duomenų bazių administravimo žinias patvirtinantis sertifikatas. Oracle sistemų programavimas ir administravimas yra atskiros, skirtingų žinių ir sugebėjimų reikalaujančios veiklos, kurios sertifikuotos skirtingais sertifikatais.
 6. Perkančioji organizacija neįvykdžiusi savo pareigos ir neišviešinusi trečiojo asmens pasitelkto tiekėjo N. Š. Oracle PL/SQL Developer Certified Associate sertifikato, kai informacija, kurios pagrindu yra nustatomas dalyvio atitikimas Konkurse keliamiems reikalavimams negali būti laikoma konfidencialia informacija.
 7. Atsakovė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsiliepimu prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.
 8. Nurodo, kad ieškovė praleido VPĮ 94 str. 1 d. įtvirtintus apskundimo terminus tiek dėl nustatytų ekonominio naudingumo kriterijų, tiek dėl atsakovės suteiktų ekonominio naudingumo balų. Pirkimas paskelbtas 2016-01-04, todėl ieškovė pirkimo sąlygas galėjo skųsti ne vėliau kaip iki 2016-01-14. Ieškovė klausimą dėl ekonominio naudingumo kriterijų iškėlė tik 2017-01-16 pretenzijoje, t.y. tik sužinojęs, kad kitas tiekėjas surenka daugiau ekonominio naudingumo balų ir pretenduoja būti Pirkimo laimėtoju.
 9. Vertinant pasiūlymus buvo pasirinktas ekspertinis vertinimas, todėl tam tikro subjektyvumo išvengti neįmanoma. Nustatydama T1 ir T2 kriterijus perkančioji organizacija siekė išrinkti tiekėją, kurio teikiamos paslaugos turės didžiausią pridėtinę vertę perkančiajai organizacijai, nes tokiu būdu įvertinamas tiekėjo suvokimas apie sutartį įsipareigojimus atlikti darbus, jų planavimas, organizavimas, siūlomos taikyti priemonės, jų suderinamumas tarpusavyje ir pan., taigi vertinami aspektai neatsiejamai susiję su planuojamų vykdyti paslaugų kokybe. Ieškovė nepagrįstai sutapatina kvalifikacijos vertinimą su ekonominio naudingumo vertinimu, kadangi tai iš esmės skirtingos pirkimo procedūros stadijos, kurių atžvilgiu taikomi skirtingi reikalavimai.
 10. Perkančioji organizacija 2016-12-09 atlikusi tiekėjų ekonominio naudingumo vertinimą paskelbė tiekėjams paskirtus balus, vokų atplėšimo procedūra įvyko 2016-12-20, kuriame dalyvavo ieškovės atstovė. Ieškovė prašymą dėl suteiktų ekonominio naudingumo balų, kurį nepagrįstai pavadino pretenzija, pateikė tik 2016-12-22, t.y. tik sužinojęs Pirkime dalyvavusių tiekėjų kainas ir neabejotinai suvokęs, kad kitas pasiūlymą pateikęs tiekėjas surinks daugiau ekonominio naudingumo balų. 2016-01-16 ieškovė pateikė pretenziją dėl pasiūlymų vertinimo, o atsakovė 2017-01-23 atmetė pretenzija. Ieškovė turėjo 15 dienų terminą apskųsti sprendimą/paaiškinimą dėl suteiktų ekonominio naudingumo balų pateikdamas ieškinį, tačiau to nepadarė, todėl šioje apimtyje ieškinys nenagrinėtinas dėl praleisto termino. Ekspertiniam vertinimui pasitelkti nepriklausomi šios srities ekspertai iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Vilniaus universiteto, kurių vertinimo rezultatai ura logiškai panašūs, ekspertų kvalifikacija yra tinkama, nėra pagrindo abejoti vertinimo rezultatų objektyvumu.
 11. Pirkimų sąlygų 3.1.15.3 punkte atsakovė aiškiai nurodė, kad būtina pateikti Oracle Certification Program Oracle Certified Associate sertifikatą arba lygiavertį dokumentą. Tiekėjo pateiktas specialisto kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas yra tinkamas grindžiant Pirkimo sąlygų 3.1.15.3 p. nurodyto eksperto kompetenciją ir nėra pagrindo reikalauti ieškovės nurodyto specifinio sertifikato.
 12. Ieškovė nenurodo, kokios konkrečiai informacijos neišviešinimas yra skundžiamas, todėl atsakovė, negalėdama nustatyti šios ieškinio dalies apimties, objektyviai negali pateikti paaiškinimų ar atsikirtimų.
 13. Trečiasis asmuo UAB „ALNA BUSINESS SOLUTIONS“ atsiliepimu prašo ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 14. Atsiliepime nurodo, kad ieškovė iš pradžių sutikdama su konkurso sąlygomis, akivaizdžiai praleido pretenzijos padavimo terminus, nes ginčydama Konkurso sąlygų 10.6 p., 10.9 p., 10.10 p., 10.11 p. aprašytas parametro vertinimo reikšmes balais pretenziją turėjo pateikti iki 2016-01-14, o 2017-01-23 ją atmetus iki 2017-02-07 kreiptis į teismą. Trečiasis asmuo sutinka su atsakove, kad ieškovė teikė pakartotinę pretenziją dėl konfidencialios trečiojo asmens pasiūlymo informacijos neatskleidimo ir dėl to praleido terminą skųsti teismui.
 15. Taip pat ieškovės argumentai dėl pasiūlymo neatitikimo Konkurso 3.1.15.3 punkto reikalavimui yra nepagrįsti, kadangi ieškovė savaip interpretuoja reikalavimą, jį tapatina su kitu 3.1.15.10 punkto reikalavimu. Konkurso sąlygų 3.1.15.3 punkto reikalavimas yra skirtas ne duomenų bazių administravimui, kadangi duomenų bazių administravimui yra numatytas duomenų bazių specialistas ir jam keliami reikalavimai Konkurso sąlygų 3.1.15.10 punkte. Būtent duomenų bazių trečiasis asmuo pasiūlęs kitą specialistą, kuris turi reikiamą sertifikatą.
 16. Trečiasis asmuo komercine paslaptimi laiko duomenis apie kontrahentus, verslo partnerius, verslo planus, verslo partnerių kompetencijas, gebėjimus, jų turimą know-how, finansinę būklę, patikimumą ir pan. Jungtinės veiklos yra trečiojo asmens komercinių paslapčių išraiška, t.y. apima apie bendradarbiavimo su partneriu verslo sąlygas, konkrečių darbų/paslaugų pasidalijimą, partnerio kompetencijas ir kitus konfidencialius aspektus. Dokumentuose nurodyti duomenys iš partnerystės yra konfidencialūs.
 17. Dubliku ieškovas UAB „Innoforce‘ prašo atmesti atsakovės ir trečiojo asmens atsiliepimuose nurodytus argumentus kaip nepagrįstus ir ieškinį tenkinti. Nurodo, kad laikosi ieškinyje išdėstytos pozicijos ir papildomai nurodo, kad atsakovė galimai proteguoja trečiąjį asmenį ir siekia, jog jis taptų Konkurso laimėtoju, kadangi 2016 m. Specialiųjų tyrimų tarnyba pareiškė įtarimus atsakovės Informacinės sistemos plėtros skyriaus vedėjui ir trečiąjį asmenį valdančios UAB „Alna Group“ generaliniam direktoriui, tiriant galimą piktnaudžiavimą vykdant viešiuosius pirkimus. Perkančioji organizacija daugelį kartų keitė/tikslino Pirkimo sąlygas, kurie tiesiogiai susiję su tuo, kad trečiasis asmuo neteko SAP partnerio statuso, kas sąlygojo dalies kvalifikacinių kriterijų neatitikimą.
 18. Taip pat dublike nurodo, kad pagal naujausią kasacinio teismo praktiką laiko, kad terminas pateikti pretenziją ar ieškinį atnaujina kiekvienu atveju, kai Konkurso dalyviui pateikiama jo prašoma informacija, Kadangi atsakovė piktnaudžiavo savo teisėmis, o ieškovei kelis kartus teko prašyti išviešinti trečiojo asmens pasiūlymo dokumentus ar komisijos dokumentus, po kiekvieno naujo tokių dokumentų išviešinimo pretenzijos ar ieškinio pateikimo terminai atnaujinami. Dalyviui, pareikalavusiam susipažinti su Konkurso nugalėtojo pasiūlymu, šiam nėra pareigos įvardinti kiekvieną dokumentą su kuriuo šis pageidauja susipažinti, kadangi įstatymas perkančiajai organizacijai pareigą supažindinti dalyvį su visais Konkurso nugalėtojo kvalifikaciją pagrindžiančiais dokumentais.
 19. Pažymi, kad teismas privalo vertinti ne tik perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų teisėtumą, bet ir įvertinti Konkurso sąlygų teisėtumą bei perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų pasekmių teisėtumą.
 20. Tripliku atsakovė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad be deklaratyvių samprotavimų ieškovė nepateikia konkrečių paaiškinimų, kurie pagrįstų neleistiną Konkurso sąlygų koregavimą. Atsakovė nurodė visas reikšmingas aplinkybes ir paaiškino procesinių terminų skaičiavimą, todėl pakartotinai triplike nedėsto.
 21. Tripliku trečiasis asmuo UAB „ALNA BUSINESS SOLUTIONS“ prašo ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovės dublike nurodomi argumentai dėl UAB „Alna Group“ generalinio direktoriaus padėties neturi teisinės reikšmės byloje, kadangi tokios aplinkybės, kaip skaidrumo principo nesilaikymo pagrindas, neginčytos privaloma ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka ir šie argumentai nurodomi siekiant sudaryti teismui negatyvų įspūdį apie trečiąjį asmenį ir atsakovę. Ieškovė praleido Konkurso sąlygų apskundimo terminą, kreipimosi į teismą terminą. Ieškovė termino atnaujinimą ryšium su perkančiosios organizacijos pretenzijų nagrinėjimu grindžia neaktualia kasacinio teismo praktika. Pagal esamą teismo praktiką vien pretenzijos išnagrinėjimas nereiškia praleisto termino atnaujinimo. Konkurso sąlygos neginčijamos jų taikymo metu. Ieškovė taip pat neįrodo, kodėl Konkurso sąlygų keitimas yra neskaidrus. Ieškovės neatsikerta į trečiojo asmens argumentą, kad ieškovė 3.1.15.3 punkto reikalavimą tapatina su kitu 3.1.15.10 punkto reikalavimu. Perkančioji organizacija pagrįstai neišviešino trečiojo asmens konfidencialios informacijos.

3Ieškinys netenkintinas.

 1. Nustatyta, kad atsakovė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdo Finansų valdymo sistemos priežiūros ir vystymo paslaugų viešąjį pirkimą, pirkimo Nr. 259028 (toliau – Pirkimas). Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus atitinkantys pasiūlymai vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijų (Pirkimo sąlygų 10.1 p.). 2016-12-09 atsakovė nustatė tiekėjų naudingumo balus pagal pasiūlymų techninius duomenis neįvertinus ekonominio naudingumo pagal pasiūlymo kainą kriterijaus balo: UAB „ALNA BUSINESS SOLUTION“ skirta 50 balų, UAB „InnoForce“ skyrė 44,12 balus. 2016-12-20 atsakovė atplėšė vokus, kuriuose nurodytos pasiūlymų kainos. Ieškovė 2016-12-22 pateikė pretenziją ir prašė pateikti detalią informaciją apie ekspertinį tiekėjų pasiūlymų techninių duomenų vertinimą. Atsakovė 2016-12-30 atsakyme į pretenziją pateikė ieškovės reikalaujamą informaciją. 2017-01-10 perkančioji organizacija informavo Pirkime dalyvaujančius tiekėjus apie pateiktų pasiūlymų ekonominio naudingumo bendrą balų sumą, nustatytą pasiūlymų eilę ir Pirkimo laimėtoją - UAB „ALNA BUSINESS SOLUTIONS“. 2017-01-13 ieškovė pateikė atsakovei prašymą leisti susipažinti su tiekėjo UAB „ALNA BUSINESS SOLUTIONS“ pasiūlymo nekonfidencialia informacija, įskaitant, bei neapsiribojant, tiekėjo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus. Susipažinusi su pateiktais dokumentais, ieškovė 2017-01-16 pateikė pretenziją, prašydama panaikinti ekonominio naudingumo balus ir nurodydama, jog vertinimo kriterijai yra neišsamūs ir neobjektyvūs. Atsakovė 2017-01-23 pretenziją atmetė. Ieškovė susipažinusi su Pirkimo laimėtojo nekonfidencialiais dokumentais, 2017-02-08 pateikė pretenziją, kurią atsakovė tenkino iš dalies, 2017-02-28 ieškovė vėl pateikė pretenziją, kurią atsakovė 2017-03-07 taip pat atmetė.
 2. Ieškovė teigia, kad ieškovės pasiūlymui skirti mažesnis balų kiekis yra absurdiškas, nesusijęs su tiekėjo kvalifikacija įvykdyti prisiimamus įsipareigojimus ar su pasiūlymo ekonomiškumu, tai VPĮ normoms prieštaraujančius kriterijus. Atsakovė tuo tarpu teigia, kad ieškovė klausimą dėl nustatytų ekonominio naudingumo kriterijų iškėlė tik 2017-01-16 pretenzijoje, kurią atsakovė paliko nenagrinėtą, todėl praleido VPĮ įtvirtintą terminą skųsti nustatytus ekonominio naudingumo kriterijus.
 3. LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 93-941 straipsniuose numatyta teisė ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus. VPĮ 93 straipsnio 3 dalyje numatyta bendra nuostata, kad tiekėjas pretenziją perkančiajai organizacijai dėl šios veiksmų ar priimtų sprendimų gali pareikšti iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti. Tuo tarpu VPĮ 94 straipsnyje numatyti įtvirtinti pretenzijos padavimo terminai, kurie siejami su pranešimo apie priimtą perkančiosios organizacijos sprendimą, t. y. 15 dienų nuo pranešimo raštu išsiuntimo dienos; 10 dienų, supaprastintų pirkimų atveju – 5 darbo dienos nuo paskelbimo apie priimtą sprendimą dienos, jei nėra įstatyme reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie priimtus perkančiosios organizacijos sprendimus. Analogiškos nuostatos dėl terminų pateikti pretenzijas įtvirtintos atsakovės paskelbtų Pirkimo sąlygų 11.2 punkte.
 4. Bylos duomenys tvirtina, kad ieškovė 2017-01-16 perkančiajai organizacijai pateiktoje pretenzijoje nesutiko su atsakovės Pirkimo sąlygose nustatytais ekonominio naudingumo vertinimo kriterijais, nurodydamas, kad Pirkimo sąlygų 10.6 p., 10.9 p., 10.10 p., 10.11 p. perkančioji organizacija neišsamiai ir nedetaliai aprašė ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus, taip sudarydama prielaidas neobjektyviam tiekėjų pasiūlymų vertinimui ir VPĮ pažeidimams, dėl ko atitinkamai perkančiosios organizacijos pasirinkti ekspertai netinkamai įvertino tiekėjų pasiūlymus. Perkančioji organizacija 2017-01-23 pretenziją paliko nenagrinėtą. Ieškovė ieškinyje nurodo, kad atsakovė nusistatė neapibrėžtus, abstrakčius ir neaiškius ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus. Bylos duomenys taip pat tvirtina, kad ieškovė Pirkimo sąlygų, susijusių su ekonominio naudingumo vertinimo kriterijais neginčijo, klausimų dėl jų perkančiajai organizacijai taip pat neteikė. Perkančiajai organizacijai 2017-01-23 išsiuntus priimtą sprendimą nenagrinėti 2017-01-01-16 ieškovės pretenzijos, terminas pareikšti ieškinį teismui baigėsi 2017-02-07, todėl ieškovė, 2017-03-20 pateikusi ieškinį, praleido VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą terminą.
 5. Teismas nesutinka, kad perkančiajai organizacijai išnagrinėjus pretenziją, praleistas terminas atnaujinamas ir tokią savo poziciją grindžia kasacinio teismo 2009-02-09 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2009. Perkančioji organizacija 2017-01-23 palikdama nenagrinėtą ieškovės 2017-01-16 pretenziją nurodė, kad pateikia tam tikrus aspektus dėl ieškovės argumentų nepagrįstumo. Pagal naujesnę kasacinio teismo praktiką perkančiosios organizacijos valia atnaujinti praleistą pretenzijos pateikimo terminą turi būti aiškiai nustatyta. Aplinkybė, kad perkančioji organizacija atsakyme į pretenziją, kurią atmeta dėl praleistų terminų, pasisako dėl tiekėjo pavėluotai skundžiamų savo veiksmų, per se nekvalifikuotina kaip procedūrinių terminų atnaujinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12-12 nutartis c.b. 3K-3-544/2014). Taigi, priešingai nei teigia ieškovė, perkančioji organizacija pasisakydama dėl tam tikrų ieškovės pretenzijoje keliamų aspektų, prieš tai remdamasi kasacinio teismo praktika padariusi išvadą, jog pretenziją palieka nenagrinėtą, nelaikytinas termino pretenzijai paduoti termino atnaujinimu. Pažymėtina, kad teismų praktika nėra statiškas dalykas ir ji gali būti vystoma, kai tai yra neišvengiamai, objektyviai būtina, šį būtinumą tinkamai motyvuojant (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas), todėl teismas vadovaujasi ne ieškovės nurodyta kasacinio teismo praktika civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2009, o prieš tai nurodytu ir aptartu kasacinio teismo išaiškinimu civilinėje byloje Nr. 3K-3-544/2014.
 6. Ieškovė taip pat teigia, kad trečiasis asmuo Pirkimo sąlygų 3.1.15 punkte nustatytam reikalavimui pasitelkė ekspertą N. Š., kuris neturi Pirkimo sąlygose reikalaujamo sertifikato. Pažymi, kad perkančioji organizacija Pirkimo sąlygose iškėlė reikalavimą tiekėjui turėti techninį konsultantą, turintį Oracle DBVS specialisto kvalifikaciją ne mažiau kaip Professional lygį.
 7. Pirkimo sąlygų 3.1.15 punktas numato, kad paslaugų tiekėjo siūlomi specialistai turi turėti žinių ir patirties reikalaujamoms paslaugoms atlikti. Kiekvienai specialisto pozicijai turi būti pasiūlytas visus tai pozicijai keliamus reikalavimus atitinkantis asmuo. Pirkimo sąlygų 3.1.15.3 punkte nurodoma, jog tiekėjas turi turėti pagrindinį techninį konsultantą, kuris privalo atitikti šiame punkte keliamus reikalavimus be kita ko turi turėti SAP Global Certification SAP Certified Technology Associate – System Administration (Oracle DB) with SAP NetWaewer sertifikatą bei Oracle Certification program Oracle Certified Associate sertifikatą arba lygiavertį dokumentą. Taigi perkančioji organizacija Pirkimo sąlygose aiškiai nurodė, kokį sertifikatą pateikti Pirkimo sąlygų 3.1.15.3 p. reikalavimų atitikimui, todėl sutiktina su atsakove, kad perkančioji organizacija, priešingai nei nurodo ieškovė, nenustatė, kad šiam reikalavimui pagrįsti reikia pateikti Oracle Database Administrator Certified Associate ir šį savo reikalavimą nurodė ir 2017-03-07 atsakyme į ieškovės pretenziją. Nagrinėjamu atveju atsakovė pateikė N. Š. kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, iš kurio matyti, jog jis atitinka Pirkimo sąlygų 3.1.15.3 punkte nustatytą reikalavimą, dėl ko ieškovės argumentai dėl Pirkimo sąlygų 3.1.15.3 punkto pažeidimo laikytini nepagrįstais ir atmestinais.
 8. Teismas sutinka su atsakove, kad ieškovė praleido terminą ginčyti teisme atsakovės sprendimą neatskleisti trečiojo asmens konfidencialios informacijos neatskleidimo. Nustatyta, kad 2016-12-09 nustačius tiekėjų naudingumo balus ir 2016-12-20 atplėšus vokus su pasiūlymų kainomis, ieškovė 2016-12-22 pateikė pretenziją, kuria reikalavo išviešinti Pirkime dalyvavusių tiekėjų su pasiūlymų vertinimu susijusią informaciją. 2016-12-30 perkančioji organizacija pretenziją atmetė, tačiau dalį reikalaujamos informacijos ieškovei pateikė. Susipažinusi su pateiktais dokumentais, 2017-01-13 ieškovė kreipėsi su prašymu susipažinti su Pirkimą laimėjusiu pasiūlymu ir susipažinusi su dalimi pateiktų dokumentų, 2017-02-08 vėl pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją, kuria reikalavo pateikti visus dokumentus, patvirtinančius Pirkimą laimėjusio tiekėjo atitikimą Pirkimo sąlygoms. Atsakovė 2017-02-15 tenkindama pretenziją iš dalies, pateikė paaiškinimus, likusių reikalautų tiekėjo dokumentų neišviešino, tačiau ieškovė 2017-02-28 pateikė pretenziją, kurią 2017-03-07 atsakovė atmetė. Teismas pripažįsta, kad ieškovė turėjo teisę pateikti ieškinį nuo 2017-02-15, kai atsakovė pateikė dalį reikalaujamų dokumentų, o kita dalį atsisakė išviešinti, tačiau ieškinį dėl atsisakymo išviešinti likusią tiekėjo konfidencialią informaciją pateikė 2017-03-20, t.y. praleidusi įstatymo numatytą terminą kreiptis į teismą (VPĮ 94 str.). Terminai kreiptis į teismą pakankamai trumpi ir tai nulemia viešojo pirkimo procedūrų operatyvumas. Kartu tai įpareigoja tiekėjus elgtis apdairiai ir laikytis terminų. Nagrinėjamu atveju pačios ieškovės neatidumas ar nepakankamas rūpestingumas įgyvendinant savo teises, negali paneigti viešųjų pirkimų tikslų ir šio proceso operatyvumo reikalavimo bei bonus pater familias standarto, atitinkamai ir nesudaro teisės reikšti pakartotines pretenzijas dėl tų pačių reikalavimų, ar tikslinant juos, atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos teikiamus pretenzijos atmetimo motyvus. Taigi ieškovė galimai pažeistas savo teises gynė neoperatyviai bei nesilaikydama VPĮ nustatytų reikalavimų.
 9. Pažymėtina, kad perkančioji organizacija vertindama trečiojo asmens pateiktos informacijos konfidencialumą pagrįstai ieškovei neatskleidė absoliučiai visos trečiojo asmens kartu su pasiūlymu pateiktos informacijos. Be to ir pats trečiasis asmuo pateikė detalius pagrindimus (dėl jungtinės veiklos sutarčių kaip komercinių paslapčių išraiškos, įvykdytų sutarčių, ekspertų sąrašo, gyvenimo aprašymo, kainos sudėtinių dalių ir kt.), kodėl ieškovo prašoma atskleisti informacija laikytina konfidencialia, t.y. trečiasis asmuo prašomą atskleisti informacija saugo protingomis pastangomis. Bylos duomenys tvirtina, jog vis dėl to atsakovė pateikė didžiąją dalį trečiojo asmens pasiūlymo dokumentacijos, o atsisakydama išviešinti likusius konkrečius dokumentus nepažeidė VPĮ 6 str. 1 d. nuostatų, įtvirtintų skaidrumo bei lygiateisiškumo principų (VPĮ 3 str.).
 10. Ieškovės argumentai dėl trečiojo asmens protegavimo Pirkime, dėl atsakovės Informacinės sistemos plėtros skyriaus vedėjo ir trečiojo asmens valdančios UAB „Alna Group“ atžvilgiu, pareikštų įtarimų, dėl to lengvinamų Pirkimo sąlygų reikalavimų, laikytini deklaratyviais, paremtais spėlionėmis, o tai, kad ieškovės nurodomų asmenų atžvilgiu galimai vykdomas tyrimas neįrodo, kad perkančioji organizacija ginčo Pirkimo sąlygomis proteguoja trečiąjį asmenį (CPK 178 str.).
 11. Ieškovė taip pat teigia, kad garantuojant viešojo intereso apsaugą teismas privalo savo iniciatyva įvertinti Pirkimo sąlygas ir, ar galutinis sprendimų rezultatas tenkina viešąjį interesą, neapriboja tiekėjų teisių. Teismas su ieškove nesutinka. Teismai viešojo pirkimo ginčų bylose turi teisę peržengti ieškinio ribas, ex officio dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padarinių bei atlikti kitus veiksmus, būtinus ginant viešąjį interesą. Sprendimas ginti viešąjį interesą kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindu. Tačiau tokie pagrindai aiškinami ir taikomi siauriai ir apima tik tam tikras išskirtines situacijas. Nagrinėjamu atveju pirkimo objektas – Valstybinio socialinio draudimo fondo prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansų valdymo sistemos priežiūros ir vystymo paslaugos. Kaip minėta, ieškovė neginčijo Pirkimo sąlygų, susijusių su ekonominiu naudingumo vertinimo kriterijais, ginčijo tik laimėjusio Pirkimo tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų pagrindimą, iš to išplaukiančiu reikalavimu susipažinti su trečiojo asmens konfidencialia informacija. Todėl darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju pirkimo objektas nėra viršesnis už visuomenės suinteresuotumą sąžininga tiekėjų konkurencija, visuomenei nekilo akivaizdžios ir neištaisomos žalos, susijusios su svarbiausių konstitucinių gėrių apsauga.
 12. Išdėstytų argumentų pagrindu teismas daro išvadą, kad kiti ieškovės procesinių dokumentų argumentai neturi teisinės reikšmės, todėl teismas dėl jų nepasisako. Pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).
 13. Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas daro išvadą, kad perkančioji organizacija vertindama tiekėjų pasiūlymus nepažeidė skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų (VPĮ 3 str. 1 d.), neapribojo tiekėjų konkurencijos (VPĮ 32 str.) bei nepažeidė VPĮ tikslo, todėl ieškovės ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178 str., 185 str.).
 14. Atmetus ieškinį iš ieškovės sutinkamai su CPK 98 straipsnio 1 dalimi priteistinos trečiojo asmens turėtos bylinėjimosi išlaidos. Trečiasis asmuo prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 2413,95 Eur. Atsižvelgiant į procesinių dokumentų ir bylos apimtį, trečiojo asmens bylinėjimosi išlaidos laikytinos neviršijančiomis Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio, atitinkančiomis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus.

4Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259 straipsniais, 269-270 straipsniais,423¹-4238 straipsniais, teismas

Nutarė

5ieškovės UAB „InnoForce“ ieškinį atsakovei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl viešojo pirkimo rezultatų panaikinimo, trečiasis asmuo - UAB „ALNA BUSINESS SOLUTIONS“, atmesti.

6Priteisti trečiajam asmeniui UAB „ALNA BUSINESS SOLUTIONS“ (įmonės kodas 300067906) iš ieškovės UAB „InnoForce“ (įmonės kodas 302676496) 2413,95 Eur (du tūkstančius keturis šimtus trylika eurų ir 95 ct) bylinėjimosi išlaidų.

7Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai